Als je van me houdt, zeg dan mijn Rozenkrans voor Moeder Rusland op

ONDERWERPEN: Leer van Abraham – Evenwicht is de sleutel om een zuivere boodschapper te zijn – Een geschenk om vrede met God te sluiten – God wacht tot jij partij kiest

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 februari 2005

Mijn geliefde harten, ik ben jullie Moeder Maria en ik kom op de vleugels van de Aanwezigheid van Gods Wil en zijn gedenkwaardige overdracht van Licht. Ik kom om de uitgave van de nieuwe Rozenkrans van Gods Wil te zegenen, die waarachtig een rozenkrans is die van het allerhoogste belang is, die jezelf en uiteindelijk de hele planeet opnieuw in overeenstemming met de wil van God kan brengen. En dus zegen ik deze mooie rozenkrans.

Ik vraag jullie of jullie, terwijl je deze rozenkrans opzegt, wat tijd besteden aan het overdenken van de ware betekenis van de gebeurtenissen die bijna 2000 jaar geleden plaatsvonden, toen mijn Zoon Jezus het pad liet zien dat ertoe leidt dat jij je geheel aan de Wil van God overgeeft. Ik vraag je erover na te denken dat de gebeurtenissen die geleid hebben tot de kruisiging en de wederopstanding van Jezus, het proces illustreren dat jouw ziel kan doorlopen als zij zich losmaakt uit de antiwil van het ego en één met de ware wil van God weer herrijst.

Jouw ego vertegenwoordigt alle mensen, alle krachten, die Jezus aanvielen en die hem ervan probeerden te weerhouden zijn missie te volbrengen. Jouw ego staat symbool voor de mensen die Jezus aan het kruis hebben genageld, zoals jouw ziel daadwerkelijk aan het kruis van de ego-illusies vastgenageld is. En daardoor symboliseert de uiteindelijke overgave van Jezus aan het kruis, waardoor hij het spookbeeld opgaf, het punt van totale overgave waarop jouw Bewuste Jij eindelijk besluit zich niet meer met ego-illusies bezig te houden, dat hij die niet meer tracht te beschermen of rechtvaardigen, dat hij niet meer zijn oorspronkelijke keuze om zich van God af te wenden, probeert te verbergen of te verdedigen. In plaats daarvan zal hij die keuze, en de ego-illusies die daaruit voortkwamen, opgeven. Hij zal de geest van deze antiwil, deze illusies, opgeven. En dus zal hij zijn eigen ego, en het identiteitsgevoel – de ziel – dat op het ego werd gestoeld, aan het kruis laten sterven. En door zijn ego te laten sterven, zal de Bewuste Jij vervolgens weer herrijzen in het ware leven, het onsterfelijke leven, van het weten dat jij een zoon of dochter van God bent, een individualisatie van God, die ontstond uit de wil van God, de wens van God om meer te worden door jou.

Dan verwerf je het onsterfelijke leven, omdat je bereid bent jezelf voortdurend te transcenderen, meer te worden wie je bent. Je zit niet meer vast aan de wens om de sterfelijke identiteit van je ego te beschermen, wat ervoor zorgt dat jij je groei probeert tegen te houden in plaats van het mogelijk te maken dat die groei jou uit jouw beperkte identiteitsgevoel haalt.

Leer van Abraham
O mijn geliefde harten, de geestdrift en het mededogen die de Aanwezigheid van Gods Wil tot uitdrukking heeft gebracht, wordt natuurlijk door elk lid van de geascendeerde meesters gedeeld. Ze wordt in het bijzonder gedeeld door de vertegenwoordiger van Gods Wil voor planeet aarde, de geliefde Meester M, ook bekend als El Morya, die de incarnatie van Abraham is. Als je het leven van Abraham bestudeert, zul je zien dat hij werkelijk de bereidheid heeft getoond de wil van God boven de wil van zijn eigen ego te stellen. Hij was bereid zijn eigen geboorteland te verlaten, het identiteitsgevoel achter te laten waarbij zijn ego zich op zijn gemak voelde. Hij was bereid door de woestijn te zwerven, zonder te weten waar hij naar toe ging, maar erop vertrouwend dat God hem stap voor stap zou leiden tot hij op zijn uiteindelijke bestemming zou aankomen.

Dit is de reis van iedere levensstroom, waardoor de Bewuste Jij moet besluiten zijn comfortzone te verlaten, zijn dualistische, sterfelijke identiteitsgevoel achter te laten, waardoor het ego gelooft alles onder controle te hebben. De Bewuste Jij moet besluiten één stap tegelijk te doen en erop te vertrouwen dat zijn Christuszelf hem in de juiste richting zal leiden.

Evenwicht is de sleutel om een zuivere boodschapper te zijn
Veel mensen denken dat ik het exclusieve bezit ben van de Katholieke kerk. Sommige mensen denken dat ik mij slechts door één bepaalde verschijning laat zien of dat ik maar op één of een paar plaatsen verschenen ben, hetzij in Fatima, Lourdes of Medjugorje. Anderen denken dat ik maar door één bepaalde boodschapper of organisatie spreek.

Al deze overtuigingen zijn het product van ego-illusies die een dualistisch beeld op God en de vertegenwoordigers van God proberen te projecteren. En zoals bij alle ego-illusies ontstaat dit beeld uit de wens van het ego om macht te bezitten. Maar het menselijke ego zal nooit macht hebben over een geascendeerd wezen en daardoor gaat onze voortgaande openbaring verder zonder rekening te houden met menselijke verwachtingen, zoals Aartsengel Michaël onlangs heeft uitgelegd.

Een andere reden voor mijn verschijning is jullie te laten zien wat er voor nodig is om een zuivere boodschapper voor een geascendeerd wezen te zijn. Ja, ik spreek door veel mensen over de hele wereld, maar het zijn niet allemaal zuivere boodschappers en de reden is dat zij geen balans in hun wezen hebben. Om een zuivere boodschapper te zijn, heb je balans nodig tussen de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder.

Als je deze balans niet hebt, kun je nog steeds wel boodschapper zijn, maar je boodschap zal vervormd worden door de verlangens in je onderbewuste of bewuste geest. Daardoor zul je de neiging hebben in een van de twee uitersten te schieten. Het ene uiterste is dat jij je richt op de negatieve waarschuwingen, door onheilspellende profetieën over catastrofale veranderingen te geven en probeert mensen met angst wakker te maken. Het andere is dat jij je richt op het positieve, door de boodschap te geven dat alles goed is en dat God het helemaal onder controle heeft.

Het eerste type boodschap verlamt de mensen vaak en laat hen denken dat zij niets kunnen doen. Het tweede type boodschap brengt mensen vaak tot bedaren en laat hen denken dat ze niets hoeven te doen – in het bijzonder dat jij jouw ego of de krachten van duisternis niet het hoofd hoeft te bieden door duidelijk voor de waarheid op te komen. Beide reacties komen uit jouw ego voort en zijn poging jou in zijn macht te houden door je te laten geloven dat jij, óf niets kunt doen, óf niets hoeft te doen om je daarvan los te maken. Daardoor zul je veel boodschappen op het internet zien die, óf overdreven negatief, óf overdreven positief zijn.

De evenwichtige reactie is dat je wel iets moet doen aan de huidige omstandigheden op aarde. Je moet een actieve aanpak hebben en je losmaken uit de illusies van jouw ego. Je zult de geest van Christus moeten aannemen en voor Gods waarheid opkomen. De reden daarvoor is dat vrije wil het allerhoogste principe op aarde is. Zoals Aartsengel Michaël heeft uitgelegd, hebben de geascendeerde meesters de macht alle duisternis van de aarde te verwijderen, maar wij hebben niet het gezag onze macht te gebruiken. Menselijke wezens hebben het gezag, maar jullie hebben niet de macht. Dus is de oplossing dat jullie ons het gezag geven om onze macht door jullie heen uit te brengen. Maar om die open deur te zijn voor het uitbrengen van Gods macht, moet je totaal in evenwicht zijn. En om in evenwicht te zijn, moet je boven de illusies van je ego uitstijgen, zodat je niet gevangen kunt zitten in een van de ontelbare dualistische uitersten.

Ik heb mij daarom aan jullie getoond door de vlam van Vader en door de vlam van Moeder. Als je één van mijn uitdrukkingsvormen leuk vindt en weerstand voelt bij een andere, bedenk dan dat je misschien nog geen vrede gesloten hebt met God de Vader of God de Moeder. En als dat zo is, streef er dan naar je innerlijke balans te vinden. Als hulpmiddel om die balans te krijgen, zeg je mijn rozenkransen op en vraag je mij de balans in je wezen te herstellen. Ik help je in de mate waarin jij bereid bent de onevenwichtige illusies van jouw ego op te geven.

Een geschenk om vrede te sluiten met God
Mijn geliefde harten, ook ik kom met geschenken vandaag, en ik kom met het geschenk dat als je mijn hand pakt, ik mijn momentum van overgave aan het momentum van je Christuszelf zal toevoegen. Ik zal je bij de hand nemen en ik zal je terugleiden door de sluiers van ego-illusies die je scheiden van je oorspronkelijke beslissing, toen je ziel voor het eerst besloot zich van God af te keren.

Als je tijdens het 33 dagen opzeggen van één van mijn rozenkransen erover wilt nadenken wat ervoor heeft gezorgd dat jij je van God afwendde, zul je merken dat ik je echt bij de hand neem, totdat je die oorspronkelijke leugen van de slang ziet die de Bewuste Jij heeft geaccepteerd en die ervoor heeft gezorgd dat jij je van je geestelijke leraar en je IK BEN Aanwezigheid hebt afgekeerd. Als je dit trouw doet, zul je op het punt komen dat de Bewuste Jij weer in zijn ware identiteit kan herrijzen als zoon of dochter van God. Dat wil zeggen, als jij bereid bent je volledig aan de wil van God over te geven en het spookbeeld van ego-illusies opgeeft.

Jullie zijn geprogrammeerd te geloven dat Jezus boven jullie staat, dat hij de enige zoon van God was en daarom de enige die weer kan herrijzen. Maar ik zeg je: alle mensen zijn zonen en dochters van God en hebben daarom allen het potentieel in de voetsporen van Christus te treden. En wanneer jij je ego aan het kruis laat sterven – zonder de dood van je fysieke lichaam – kan de Bewuste Jij weer herrijzen in jouw ware identiteit als zoon of dochter van God. Je kunt dan Jezus’ oproep volgen de werken te doen die hij heeft gedaan en zelfs nog grotere werken te doen, omdat jullie het momentum van Jezus en alle andere opgevaren wezens verder hebben opgebouwd.

Wanneer jullie op één lijn komen met de geascendeerde meesters, kunnen jullie een brandpunt op aarde worden voor de collectieve verworvenheden en het momentum van de geascendeerde meesters om die zich door jullie tot uitdrukking te laten brengen. Jullie kunnen de open deur worden voor de manifestatie van de wil van God op planeet aarde. Naarmate steeds meer mensen die open deur durven te zijn, zul je zien dat de dingen zo snel veranderen dat alle duisternis en alle ogenschijnlijk onoplosbare problemen als dauwdruppels voor de stralen van de opkomende zon verdwijnen.

God wacht tot jij partij kiest
Mijn geliefde harten, de zon van Gods Wil komt echt op op aarde en wanneer jij je nu eens losmaakte van die antiwil van je ego en je opnieuw op de echte wil van jouw wezen en IK BEN Aanwezigheid zou richten, zul je het koninkrijk van God binnenin jou binnengaan, zelfs al heb je nog steeds dit beperkte fysieke lichaam. Je zult het ware leven van de wil van God door je wezen heen voelen stromen en het door al je gedachten, gevoelens en daden tot uitdrukking laten brengen. Dan zul je zien dat de wil van God op aarde wordt gemanifesteerd. Ze zal alle duisternis verteren tot alle mensen het overvloedige leven met elkaar delen, wat de wil van God voor deze prachtige planeet is.

Vergelijk de schoonheid van de natuur eens met de lelijkheid die in sommige gebieden door de mens gecreëerd is. En besef dan dat het Gods wil is dat deze planeet enkel schoonheid, liefde, vrede en harmonie tot uitdrukking brengt. Het is niet Gods wil dat er conflicten, pijn en lijden op aarde bestaan. En wanneer je deze waarheid beseft, besef je dat jij, als zoon of dochter van God, het absolute recht, dat je van God hebt gekregen, hebt te kiezen voor de waarheid op aarde, op te komen voor Gods wil, partij te kiezen voor liefde, vrede en harmonie. En je hebt het recht de wil van God op te roepen de antiwil van het ego van de mensheid en de antiwil van de krachten van duisternis die denken deze planeet bezitten, te verteren.

Je hebt het recht te zeggen: “Genoeg! Ik maak mij van de antiwil en van alle duisternis los. En ik zal de wil van God ZIJN, die op aarde wordt gemanifesteerd.” En daardoor heb je het recht te eisen dat Gods wil de duisternis, de pijn en het lijden verteert en dat Gods koninkrijk, Gods vrede, Gods harmonie en Gods liefde aan Moeder Aarde en al haar kinderen in ere wordt hersteld. Mijn geliefde harten, als je mij lief hebt, zeg dan mijn Rozenkrans voor Gods Wil op en bevrijd de aarde van de antiwil. Bevrijd je broeders en zusters van de antiwil. En bevrijd jouw eigen zelf van de antiwil. De hemel wacht op het gezag om deze planeet schoon te maken, maar dat gezag moet wel van jullie afkomen.

Ik ben jullie Moeder Maria, maar ik ben ook een geascendeerd wezen en als zodanig bezit ik het volmaakte evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van God. En daardoor ben ik ook één met de Wil van de Vader. En daarom ben ik één met de Vader die niet accepteert dat zijn zonen en dochters door de antiwil worden gevangen gehouden. En daarom zeg ik, één met de wil van de Vader in mij: “Laat er Licht op aarde zijn en enkel Licht. En er IS licht. Het IS klaar!”

Zo verzegel ik jullie nu in de onvoorwaardelijke liefde van de Vader-Moeder God, verankerd in mijn eigen Wezen en in het Wezen van mijn spirituele broeder, Jezus. Wij verzegelen jullie nu in de liefde van de Moeder van God en de waarheid van de Zoon van God. We verzegelen jullie in de Wil van de Vader en we verzegelen jullie in de zelftranscendentie van de Heilige Geest, die waait waarheen zij wil en dan alle ego-illusies verdrijft die jullie ziel in de val laat zitten. Het is verzegeld.