Ontwaak en WEES het Licht der Wereld

ONDERWERPEN: De rol van het licht begrijpen – Hoe sterrenstelsels worden gecreëerd – De illusie van de materie – Word je bewust van je reden van bestaan – de Rozenkrans van Oneindig Licht

De Aanwezigheid van Oneindig Licht, 29 september 2004

IK BEN de Aanwezigheid van Oneindig Licht, van ongedifferentieerd licht, van vormloos licht. Ik Ben de Aanwezigheid van Licht dat geen licht is in vergelijking tot de duisternis, maar licht als zuiver concept, als een bewust Wezen van Licht. Ik ben het Wezen waaruit de Schepper het zuivere concept licht gemanifesteerd heeft dat vorm zou kunnen aannemen. Je Schepper heeft dit gedaan door het fiat: “Laat er Licht zijn!” En er was licht, een licht dat elke vorm kan aannemen, die iemand zich kan voorstellen, die verbeeld kan worden door een van zichzelf bewust wezen.

Dat licht werd de Omegapolariteit voor de Alphapolariteit van mijn Wezen. Daarom is het licht dat door je Schepper werd gecreëerd het Moederlicht, het Ma-terlicht, waar alles in de wereld van vorm van wordt gemaakt. Toch wordt het Ma-terlicht gemaakt van, onttrokken aan, mijn Wezen en het oneindige, vormloze licht dat ik ben. Daarom heeft alles, hoewel alles in de wereld van vorm van het Ma-terlicht wordt gemaakt, mijn Wezen in zich besloten. En daardoor heeft het het potentieel om zich van zichzelf bewust te worden en op den duur het bewustzijn dat het Zelf God is. Toch kan dat potentieel enkel manifest worden, wanneer het Ma-terlicht bewerkt wordt door een van zichzelf bewust wezen dat in de erfelijke lijn van jullie Schepper gecreëerd werd.

Hoe sterrenstelsels gecreëerd worden
Het grondprincipe van het leven in het materiële universum is dat dit universum uit het Ma-terlicht wordt geschapen dat het zaad van het Godbewustzijn bevat als een niet gemanifesteerd potentieel. Alle verafgelegen sterrenstelsels die jullie astronomen aan de hemelen ontdekt hebben, werden geschapen omdat één of meer van zichzelf bewuste wezens een vorm aan het Ma-terlicht heeft opgelegd dat zich in hun geest bevond.
Door datzelfde proces werd alles op aarde geschapen, waaronder het allerkleinste grassprietje. En omdat mijn Wezen in alles wat ooit gecreëerd werd besloten ligt, heeft iedere vonk energie in dit universum het potentieel om geleidelijk aan zelfbewustzijn te ontwikkelen en daardoor bewust en weloverwogen de volmaaktheid van God vergroot uit te beelden.

Toen jullie Schepper zich een denkbeeld van dit materiële universum vormde, definieerde hij daadwerkelijk een stel wetten om het ontvouwen van dit universum te leiden. Hij zond daarna zijn zonen en dochters, zijn medescheppers, naar dit universum om de myriaden sterrenstelsels die je tegenwoordig ziet, mede te scheppen. Deze hiërarchie van van zichzelf bewuste wezens, van medescheppers, hebben alles wat je in het materiële universum ziet, gecreëerd, maar ze hebben niet beslist dingen gecreëerd die je tegenwoordig ziet. Toen planeet aarde geschapen werd door de Elohim, hebben ze een planeet gecreëerd waar alles volmaakt in evenwicht was tussen de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht van God, tussen het uitbreidende Alphalicht en het samentrekkende Omegalicht. Wat ‘dag’ en ‘nacht’ of ‘licht’ en duisternis’ in Genesis wordt genoemd.

Levensstromen mochten daarna menselijke lichamen aannemen op planeet aarde. En het was de bedoeling dat ze met behulp van hun vrije wil door zouden gaan te bouwen op de fundering die door de Elohim gelegd was; levensstromen werden hier naartoe gezonden met het bevel om zich te ‘vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te nemen’. Ze moesten de talenten vermenigvuldigen die ze van God gekregen hadden, wat hun echte goddelijke individualiteit inhield en ze moesten vervolgens hun creatieve vermogens gebruiken om zich vormen voor te stellen die in harmonie waren met de wetten van God. En daarna was het de bedoeling dat ze met de kracht van hun bewuste geest en hun aandacht, die vormen aan het Ma-terlicht zouden opleggen die deze planeet vormen.

Door dat proces zouden menselijke wezens het Ma-terlicht met het bewustzijn van de Vader begiftigen en zo het Ma-terlicht helpen van zichzelf bewust te worden. En door dat te doen, zouden de menselijke wezens ook meer in hun eigen van zichzelf gewaar zijn groeien, tot ze het allerhoogste zelfgewaarzijn konden bereiken dat je tot een zichzelf verlichtend, op zichzelf staand, van zichzelf gewaar wezen maakt dat letterlijk een zon is die licht van binnenuit straalt. En het licht dat jij uitstraalt, is het Alphalicht van mijn Aanwezigheid dat alles in dit universum duurzaam maakt.

De illusie van de materie
Denk eens na over het feit dat er zonder jullie fysieke zon er geen leven op aarde zou zijn. Maar wat de fysieke zon aanstuurt, is dat de zon als portaal dient, waardoor het spirituele licht van mijn Aanwezigheid naar het materiële universum kan stromen en in vibratie verlaagd kan worden tot het als de leven gevende stralen van de zon straalt.

Dit is ook jullie potentieel als van zichzelf bewust wezen. Je wordt op den duur zo’n zichzelf verlichtend wezen en je straalt licht uit dat het leven kan voeden en onderhouden in de zich eeuwig uitbreidende keten van Gods schepping. Maar op een bepaald moment in het verre verleden, raakten levensstromen steeds meer verwikkeld in en geconcentreerd op hun eigen scheppingen. Ze vergaten dat ze niets iets duurzaams met het Ma-terlicht konden creëren dat al een vorm had aangenomen. Ze vergaten dat ze alleen iets duurzaams konden creëren met het Alphalicht van mijn Aanwezigheid, door het door hun bewuste geest te laten stromen en de volmaakte visie van God aan de passieve substantie van het Ma-terlicht op te leggen.

Nadat ze dit vergaten en verdwaalden in het dualiteitsbewustzijn dat ervoor zorgde dat ze zich gescheiden van het Vaderlicht zagen, begonnen ze te geloven dat alles wat echt is, alles wat bestaat, het Ma-terlicht is dat al een vorm heeft aangenomen. Ze begonnen te geloven dat ze alleen konden scheppen door hun fysieke lichaam te gebruiken, met pijn en moeite de kost verdienen. Ze dachten dat ze alleen konden scheppen door die materie te manipuleren met de zeer beperkte vermogens van hun fysieke lichaam. Ze vergaten de immense vermogens van hun geest en kwamen in het materiële universum vast te zitten.

Ze begonnen toen de samentrekkende kracht van de Moeder als hun vijand te beschouwen, omdat dit hun creaties afbrak en vernietigde. Ze waren vergeten dat het Ma-terlicht zich blindelings zal samentrekken en alle structuren zal afbreken tot het vergeestelijkt wordt en bewust de vorm kan handhaven die in harmonie is met Gods wet. En ze vergaten dat ze hier naartoe gezonden waren om het Ma-terlicht te vergeestelijken door het met mijn Alphalicht te begiftigen dat door hun geest stroomt en alles op deze wereld zegent.

Levensstromen worden hier niet naartoe gezonden om eeuwig in de worsteling tegen de samentrekkende kracht van de Moeder opgesloten te zitten. Ze zijn hier om alle materie te zegenen tot het samentrekkende krachtveld het volmaakte evenwicht vindt en de perfecte vormen van het koninkrijk van God handhaaft dat tot in eeuwigheid voortduurt, omdat het Ma-terlicht dan het vleesgeworden Woord geworden is. Wanneer het Moederlicht vergeestelijkt wordt, kan het transcenderen in plaats van alleen maar veranderen als gevolg van beïnvloeding door van zichzelf gewaar zijnde wezens.

Nadat mensen hun reden van bestaan waren vergeten, begonnen ze te geloven dat het materiële universum een gevangenis is. Ze voelden zich verdwaald en beperkt, dus begonnen ze een hekel te krijgen aan, boos te worden op, en voelden haat voor, de Moeder. En sinds die tijd hebben ze hun minachting voor de Moeder getoond door haar schepping in de vorm van hun eigen fysieke lichaam en de planeet zelf te misbruiken. En daardoor hebben mensen onevenwichtigheden in hun eigen fysieke lichaam geschapen die geleid hebben tot hun huidige zeer beperkte levensduur en de vele ziekten op aarde. Ze hebben onevenwichtigheid in Moeder Natuur geschapen die geleid heeft tot veel onevenwichtige omstandigheden, van hongersnood en een beperkte voedselvoorraad tot natuurrampen.

Mensen zijn vergeten waarom ze hier gekomen zijn, namelijk dat ze kwamen om de talenten die ze van God hadden gekregen, te vermenigvuldigen en over de aarde te heersen door de volmaakte visie van God aan de Ma-tersubstantie op te leggen, gezien door de individualiteit die ze van God hadden gekregen. In plaats daarvan hebben ze er een onvolmaakte visie aan opgelegd, gezien door het menselijke ego en de individualiteit die ze gebaseerd op dat ego opgebouwd hebben.

Word je bewust van je reden van bestaan
IK ben de Aanwezigheid van Oneindig Licht en ik ben vandaag gekomen om degenen op planeet aarde te wekken die gewekt kunnen worden voor hun oorspronkelijke roeping en hun reden van bestaan op deze planeet. Ik ben gekomen om degenen te wekken die bereid zijn verder te kijken dan hun menselijke ego, hun menselijke individualiteit en hun dualistische overtuigingen en wereldbeeld. Ik ben gekomen om degenen te wekken die bereid zijn geleidelijk boven dit beperkte identiteitsgevoel uit te stijgen en weer contact te maken met hun echte, goddelijke individualiteit opdat ze kunnen herrijzen en hun door God gegeven recht opeisen om de zoon of dochter van God op aarde te zijn, om de medescheppers naast God te zijn op aarde. Ik ben hier om degenen te roepen die bereid zijn boven hun angsten, hun gebrek aan eigenwaarde, het gevoel dat ze niet het recht hebben hier op aarde te zijn of hun Christusschap uit te oefenen, uit te stijgen. Ik ben gekomen om degenen te wekken die bereid zijn bewust het besluit te nemen om hun heerschappij over zichzelf terug te nemen en dan die heerschappij over het zelf uit te oefenen door over de aarde te heersen.

Ik ben gekomen om degenen te roepen die bereid zijn zich los te maken van het massabewustzijn, een gescheiden en uitverkoren volk te zijn die verkozen hebben de enige echte God te aanbidden die in het koninkrijk van God verblijft dat binnenin hen is. Ik ben gekomen om degenen te wekken die bereid zijn de open deur te zijn, waardoor de volmaakte visie van God opnieuw kan worden gehandhaafd in de geest van de bewoners van de aarde. En door die geest, kan deze visie aan de materie zelf worden opgelegd, zodat deze planeet de onvolmaakte beelden kan afschudden, de onevenwichtigheden die er al eeuwen lang aan opgedrongen zijn. Daardoor kan deze planeet snel zichzelf op haar as oprichten en opnieuw de onvolmaaktheden eraf slingeren en de harmonie, het evenwicht, de vrede en de perfectie van God vergroot uitbeelden. Deze daad zal echt alle mensen op aarde het overvloedige leven geven en Gods koninkrijk op aarde manifesteren, zoals dat koninkrijk al manifest is in de hemel in de vorm van de volmaakte visie die in de geest van de geascendeerde meesters gehandhaafd wordt.

Ik kom je wekken voor je innerlijke roeping om degenen onder jullie te wekken die lang geleden vrijwillig aangeboden hebben naar de aarde te gaan om deze planeet en haar bewoners uit de duisternis naar het licht te verheffen, het licht van God, het licht van de Vader, de oceaan van het licht van de Moeder te beroeren en Gods volmaakte visie in het Ma-teruniversum te materialiseren.

De Rozenkrans van Oneindig Licht
Als krachtig hulpmiddel om jullie te laten herrijzen en deze heerschappij te nemen en je rol als mede-Schepper met God te vervullen, als middel om het schoonmaakproces af te maken om de aarde boven alle onvolmaakte vibraties te verheffen, kom ik om jullie een nieuwe rozenkrans te geven, namelijk de Rozenkrans van Oneindig Licht. Dit is de rozenkrans die door mijn hart door het hart van Moeder Maria wordt uitgegeven, die beloofd heeft het ankerpunt voor mijn licht in het materiële universum te zijn, en in het bijzonder voor planeet aarde. Dus door mijn Aanwezigheid van Boven en haar Aanwezigheid vanuit de materie zelf aan te roepen, kun je een uiterst krachtige actie oproepen die je van allerlei onevenwichtigheden en tekortkomingen kan helen, en tegelijkertijd ook de planeet.

Er is niets op deze planeet dat niet uit het Ma-terlicht gecreëerd wordt. Ik weet dat velen van jullie zich hopeloos voelen en met wanhoop en een gevoel van verlamming naar de vele onvolmaakte omstandigheden kijken die je dagelijks in jullie eigen leven, op jullie televisiescherm en in het nieuws ziet. Ik weet dat velen van jullie een grote wens hebben deze planeet te zien verrijzen, maar je voelt je machteloos om er iets aan te doen. Toch zeg ik jullie vandaag dat je wel de macht hebt mijn Alphalicht op te roepen en dat Licht aan het Ma-terlicht op te leggen waaruit alles op deze planeet wordt gemaakt.

Zien jullie in dat de onvolmaakte omstandigheden om je heen eigenlijk uit het Ma-terlicht geschapen zijn dat een onvolmaakte en onevenwichtige vorm heeft aangenomen, omdat er een onvolmaakte visie aan werd opgelegd door het bewustzijn en de onderbewuste geest van menselijke wezens? Zie je dat door het Alphalicht op te roepen en een volmaaktere visie aan het Ma-terlicht op te leggen, het letterlijk mogelijk is dat een relatief klein aantal mensen oncreëert wat duizenden jaren gecreëerd is.

Een kritieke massa mensen die mijn rozenkrans, Aartsengel Michaëls Rozenkrans en de Rozenkrans van Wondervrijheid van Moeder Maria opzegt, kan binnen een kwestie van jaren, duizenden jaren verkeerd gekwalificeerde energie en onevenwichtigheid in de materie zelf oncreëren. De gebeden van de rechtvaardigen kunnen veel bereiken, maar er kan zoveel meer bereikt worden wanneer de rechtvaardigen niet meer passief bidden, maar hun rol als medeschepper oppakken en het licht van de Geest oproepen de Ma-tersfeer in te stromen.

Hoe kan Gods koninkrijk op aarde komen?
Hoe zou het koninkrijk van God ooit op aarde kunnen komen zoals Jezus Christus 2000 jaar geleden beloofd heeft? Om het koninkrijk van God op aarde te laten komen, moet het koninkrijk van God op aarde materialiseren. Het koninkrijk van God is een spiritueel koninkrijk, dus het koninkrijk kan enkel op aarde materialiseren wanneer de materie zelf vergeestelijkt wordt en dit kan enkel gebeuren wanneer het Ma-terlicht geïnjecteerd wordt met het licht van de Geest die ik ben. Toch kan dat spirituele licht alleen maar geïnjecteerd worden in het Ma-terlicht door de bewuste geest van degenen die de gewekte, van zichzelf gewaar zijnde medescheppers van God zijn, degenen die de zonen en dochters van God zijn die herrijzen en bewust accepteren wie ze zijn en waarom ze hier zijn.

Dit kan enkel gebeuren door de geest en het hart van degenen die in de voetsporen van hun oudere broeder Jezus Christus durven te treden die kwam zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk. Daarom ben ik, zolang ik op deze wereld ben, het licht der wereld. Ik ben het spirituele licht der wereld en ik ben de open deur die niemand kan sluiten, de deur waardoor het spirituele licht het Ma-teruniversum in kan stromen.”

Hij die gelooft in de Heer en Verlosser Jezus Christus, zal de werken doen die Jezus gedaan heeft en je zult daet werk doen wanneer je deze geest in je laat zijn die ook in Christus Jezus was. En de leringen die je op deze website vindt, werden je waarlijk gegeven vanuit het hart en de geest van de Heer en Verlosser Jezus Christus met als enige bedoeling je te helpen de geest van Christus aan te nemen, zodat je het licht der wereld kunt ZIJN en het koninkrijk van Licht op aarde manifesteert.

Ik verzegel je nu in het oneindige Licht van mijn Aanwezigheid en ik roep je op die vonk van mijn licht in jezelf te herkennen, dat licht tot uitdrukking te brengen en het niet meer onder de korenschoof te verbergen. Het is niet jouw licht en daardoor is het niet jouw licht dat je verbergt. Laat je licht voor de mensen schijnen, zelfs als ze je om mijnentwil vervolgen. Want mijn licht is ook het oordeel voor degenen die meer van de duisternis houden dan van licht. Daarom zeg ik met de volledige kracht van de Aanwezigheid van God die ik ben: “Laat er licht op aarde zijn, nu en eeuwig. En er IS licht. Het is af. Amen.”