De Vragen die de meeste Mensen niet eens kunnen stellen

ONDERWERPEN: De machtselite houdt het bewustzijn van gescheidenheid hoog – Het bewustzijn van ongelijkheid – De niet gestelde vragen stellen – Waarom bouwen democratieën een leger op? – Een vijand voor de wapenwedloop scheppen – Hoe je een democratie ondermijnt – Het kapitalisme financiert het communisme – Kinderen opvoeden in de basisprincipes van de psychologie – De aanpak van scholing in de Gouden Eeuw – Psychologie-spiritueel welzijn – Het potentieel om andere naties te dienen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

IK BEN Saint Germain, en ik wil doorgaan met mijn verhandeling van vanmorgen toen ik heb gesproken over de omslag in bewustzijn. Je begint met het Alpha-aspect, dat is dat de mensen zich realiseren dat zij meer zijn dan menselijke wezens, dat zij spirituele wezens zijn en dat alles op aarde een klaslokaal is waar zij de kans krijgen om hun bewustzijn te verhogen. Het leven heeft een bedoeling die verder gaat dan het fysieke lichaam en de pleziertjes die je hier op aarde tegenkomt.

Het Omega-aspect van dit besef is dat het leven op aarde niet zo is als de bedoeling was, omdat het leven op aarde zich er niet op heeft toegelegd om de mensen gelijke kansen, gelijke rechten en dezelfde waarde, te geven. De reden hiervoor is dat er een elite is die altijd probeert zichzelf privileges en macht over de bevolking te geven. De elite denkt niet dat alle mensen evenveel waarde hebben, want zij geloven dat zij meer dan het gewone volk waard zijn.

De machtselite houdt het bewustzijn van gescheidenheid hoog
Waarom willen de leden van de elite niet dat de mensen zich hiervan bewust zijn? Nu, in de eerste plaats, omdat zij niet ontmaskerd willen worden, zij willen niet dat men ziet wie zij zijn. Zij weten dat als de mensen de elite zien en inzien dat zij in feite net als de keizer zijn die niets aan heeft, dan willen zij zich niet aan hen onderwerpen. Waarom zou jij je aan de elite onderwerpen als je inziet dat de keizer geen macht heeft? Hoe kun je zien dat de elite geen macht heeft? Je kunt dat zien wanneer je erkent dat je meer dan een menselijk wezen bent. Jij bent een spiritueel wezen en daarom hoef jij je aan geen enkele macht op aarde te onderwerpen.

Dit heeft de Boeddha gedemonstreerd, dit heeft Jezus gedemonstreerd, en andere spirituele leiders zoals Padma Sambhava. Je kunt een bewustzijnsstaat krijgen waarin je op aarde rondloopt in een fysiek lichaam, maar jij onderwerpt je niet aan welke macht op aarde ook. Jij bent bereid de open deur voor de macht van God te zijn en de macht van God kan niet in de macht van de machtselite zijn. Zij kunnen hun macht over de mensen niet handhaven, wanneer er voldoende mensen zichzelf als spirituele wezens gaan beschouwen met het potentieel om de open deur voor de macht van God te zijn.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, is het laatste wat de machtselite op aarde wil dat de mensen het voorbeeld van Jezus opvolgen, zodat er ineens 10.000 mensen geïncarneerd zijn met het volledige Christusschap en veel anderen met een kleinere mate van Christusschap. Waarom zijn zij hier eigenlijk bang voor? Omdat de mensen, wanneer zij een bepaalde mate van Christusschap hebben, zich niet onderwerpen aan het bewustzijn waar ik over sprak, het bewustzijn van de elite. De essentie van dit bewustzijn is feitelijk dat jij jezelf als een gescheiden wezen beschouwt, gescheiden van God en gescheiden van andere mensen.

Het bewustzijn van ongelijkheid
Waar leidt dit toe? Het leidt tot het bewustzijn dat je op aarde ziet, het bewustzijn van ongelijkheid. Begrijp je dat de essentie van het elitaire bewustzijn precies het tegenovergestelde is van het bewustzijn dat ik eerder heb uitgelegd? Ik zei dat als alle mensen het verlengstuk van spirituele wezens in een hoger rijk zijn, alle mensen dan evenveel waard zijn en dat zij gelijke kansen verdienen. Het bewustzijn van het elitarisme wordt op een fundamentele ongelijkheid gebaseerd, zodat alle mensen niet gelijk geschapen zijn, dat zij niet met onvervreemdbare rechten begiftigd zijn die geen enkele macht op aarde van hen kan afnemen. De machtselite kan macht hebben, zij kunnen een bevoorrechte positie innemen, maar alleen als zij niet gelijk aan de meerderheid van de bevolking zijn. Zij moeten een soort filosofie bedenken die de mensen lager plaatst en in verschillende categorieën zet. Dit zag je bij beschavingen in het verleden en je ziet het tegenwoordig nog steeds.

Je ziet zelfs hoe het in de christelijke religie, zelfs de leringen van Christus zelf, werd gebruikt om een elitaire samenleving te vormen, duurzaam te maken en te ondersteunen, waarin de koning en de edelen en de kerkhiërarchie een bevoorrechte klasse vormde en de meerderheid van de bevolking werd letterlijk het bezit of de slaven van deze bevoorrechte klasse. Je ziet zelfs bij het communisme – waarin het commentaar werd gegeven dat alle mensen gelijk zouden zijn en dat er geen klassen in de maatschappij zouden bestaan – maar, natuurlijk, was er een klasse voor degenen die het communistische systeem leidden. Zoals ik zei, deze belofte dat allen voor de wet hetzelfde zijn, werd ook in de democratische naties gedaan, maar zoals je in de Verenigde Staten en andere naties ziet, is er duidelijk een elite die via economische macht regeert, achter de schermen regeert.

Zoals ik zei, kan deze elite alleen maar regeren, omdat de meerderheid van de bevolking ook verblind wordt door de illusie van gescheidenheid. Dat maakt het mogelijk dat je zo’n ongelooflijke ongelijkheid op aarde ziet tussen bijvoorbeeld de rijke landen, zoals de Verenigde Staten, en een paar van de armste landen die je in Afrika, Azië en Zuidoost-Azië ziet.

Wanneer je een bepaalde mate van Christusschap krijgt, krijg je eerst het Alpha-besef: “Ik ben geen menselijk wezen, ik ben meer dan een menselijk wezen, ik ben meer dan een ontwikkeld dier, ik ben een spiritueel wezen dat naar beneden is afgedaald.” Naarmate je dit besef echt gaat integreren, kom je op het punt dat je om je heen kijkt en zegt: “Nu, als ik een spiritueel wezen ben, waar komen alle andere mensen dan vandaan? Zijn dat ook geen spirituele wezens dan?” Dit leidt vanzelfsprekend tot het besef: “Ja, alle menselijke wezens zijn ontstaan als spirituele wezens.”

Dit brengt je in een bewustzijnsstaat die wordt gekenmerkt door eenzijn in plaats van gescheidenheid. Er bestaat verticaal eenzijn door het weten dat jij één met God bent in plaats van gescheiden van God. Er bestaat ook horizontaal eenzijn, omdat je weet dat jij één bent met alle andere menselijke wezens in plaats van gescheiden van hen. Jezus heeft dit zo uitgedrukt: “Ik en mijn Vader zijn één” en als: “In zoverre ge het aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.” Dit ga je voelen wanneer je een bepaalde mate van Christusschap krijgt.

De niet gestelde vragen stellen
Wanneer je dat Christusonderscheid krijgt, kun je een stap achteruit doen en een paar van de miljoenen vragen stellen die mensen die in het bewustzijn van gescheidenheid gevangen zitten, gewoon niet kunnen stellen, omdat zij die vragen niet eens kunnen bedenken. Ik hebt al een voorbeeld gegeven van hoe de wetenschappelijke elite miljarden dollars besteedt aan research van onbelangrijke theorieën, probeert onbelangrijke theorieën te bewijzen, terwijl er miljoenen mensen sterven.

Je kunt je afvragen: “Hoe is het mogelijk dat die naties die zo’n hoge vorm van materiële welvaart hebben – zodat niemand echt meer nodig heeft en zeker niet meer zou moeten willen – als er twee miljard mensen of meer zijn die onder de armoedegrens leven en miljoenen mensen de hongerdood sterven?” Alleen het bewustzijn van gescheidenheid kan het feit verklaren dat veel van de rijkste naties zich totaal overgeven aan hun weelderige levensstijl om steeds meer geld binnen te halen, steeds meer bezittingen, grotere huizen, grotere auto’s, meer vakanties te willen. En tussen haakjes, wanneer zij op vakantie gaan, zien zij dan hoe de mensen echt leven in andere delen van de wereld? Nee, ze mogen dan naar een land reizen waar veel armen zijn, maar zij reizen naar het beschermde en exclusieve toeristenoord dat de internationale elite heeft gebouwd.

Welk bewustzijn slaagt er niet in om mededogen met het feit te hebben dat niet iedereen een levensstijl heeft die spirituele wezens waardig is? Nu, alleen het bewustzijn van gescheidenheid. Ik probeer niet iemand de schuld te geven, en ook niet schaamte op te wekken om hun aanpak te veranderen. Ik wijs er gewoon op dat wat een Gouden Eeuw voortbrengt, is dat miljoenen mensen een bepaalde mate van Christusschap krijgen, zodat zij op een natuurlijke manier vragen beginnen te stellen en dat in het openbaar te doen, ze in de openbarheid te projecteren met alle middelen die tot hun beschikking staan. Dit reikt van discussies met bekenden tot erover schijven op elke manier die het toelaat, en zelfs door afzetgebieden te creëren waar geen opening bestaat, door bijvoorbeeld organisaties te vormen die het bewustzijn over deze kwestie verhogen. Dit omvat ook de organisatie waar Moeder Maria het de laatste keer over had toen wij een conferentie hier in Kazachstan hielden, een organisatie om het bewustzijn over de zaken die met vrouwen te maken hebben, te verhogen. Maar je kunt veel andere van dat soort organisaties te vormen om het bewustzijn over specifieke kwesties te verhogen.

Het is trouwens mogelijk om een wereldwijde overkoepelende organisatie te vormen die zich tot doel stelt om het bewustzijn met alle mogelijke middelen te verhogen. Dit is natuurlijk een onderneming die veel mensen met ervaring op verschillende gebieden vergt. Je zou kunnen zeggen: “Nu, hoe zit het met de Verenigde Naties, is dat niet één van de bedoelingen van de Verenigde Naties?” Dat zou natuurlijk kunnen, maar nu wordt daar niet aan voldaan, zoals ik het nu zie, want er zijn natuurlijk niet genoeg mensen die openlijk durven toe te geven dat het leven een spirituele kant heeft. De samenleving, de beschaving, kan niet aan haar potentieel voldoen als wij niet erkennen dat er een spirituele kant aan het leven zit. Wij kunnen maar zover gaan als menselijke wezen. Alleen wanneer wij Christusonderscheid krijgen, zijn wij in staat een stap achteruit te doen en de vragen te stellen die wij zelfs niet kunnen vragen vanuit het bewustzijn van gescheidenheid.

Waarom bouwen democratieën een leger op?
Nog een vraag die je kunt stellen: “Hoe komt het dat er democratische naties zijn die hun legers blijven uitbreiden, zoals de Verenigde Staten die steeds verfijndere wapens maakt, hoewel er eigenlijk geen vijand is waar zij die wapens voor nodig hebben?” Zij zijn niet nodig voor de nationale bescherming en ik wil je eraan herinneren dat de grondwet, specifiek zegt dat de Federal Government voor de nationale bescherming moet zorgen. Er staat niet dat de Federal Government verplicht is om een bewapende macht te vormen die overal ter wereld op elk moment kan aanvallen en regeringen omverwerpen of ergens een oorlog beginnen omdat iemand dat graag wil. De nationale bescherming heeft geen vliegdekschepen nodig die door kernenergie worden aangedreven om overal ter wereld strijdkrachten heen te kunnen sturen.

Zie je dat zolang een natie deze bewustzijnsstaat heeft, die op de kosmische spiegel wordt geprojecteerd? Wat de kosmische spiegel terug projecteert, is niet beslist een vijand die de Verenigde Staten kan bedreigen, maar zeker het verschijnen van zo’n vijand en dus schijnbaar de rechtvaardiging om deze totaal overbodige wapenwedloop voort te zetten.

Stel je voor hoeveel geld er vrij komt als je het niet besteedt aan wapens en de research naar nog meer wapens. Stel je voor dat de geest van de wetenschappers die zich nu richt op de wapenresearch, vrij werd om andere dingen te doen, zoals alternatieve vormen van energie bedenken, ziekten vernietigen, armoede en honger uitroeien. Om dit te laten gebeuren, moet je vragen: “Waarom is dit nog niet gebeurd?”

Een vijand voor de wapenwedloop scheppen
Het enige antwoord is opnieuw dat de leden van de machtselite niet willen dat dit gebeurt. Zij willen hun macht en privileges behouden. Zij willen in de eerste plaats het gevoel behouden dat zij speciaal zijn, dat zij tot een elite behoren die meer heeft dan de mensen. Begrijpen jullie dat zij geen gelijkheid willen, zij willen geen gelijke kansen. Zij willen bevoorrechte posities die niemand kan aanvechten.

Dit hebben zij altijd al gewild. Zij waren dol op de feodale samenlevingen van Europa, want zij werden in die positie geboren en bleven daar hun hele leven in zitten. Zij hebben geprobeerd om opnieuw zo’n soort maatschappij te vormen onder het mom van democratie en de zogenaamde vrijemarkteconomie. Er is natuurlijk nauwelijks een land met een vrijemarkteconomie, want de laatste eeuw is het kapitalisme erin geslaagd om haar tentakels te verspreiden naar alle naties die niet communistisch waren. Zoals sommigen wel weten, heeft dat zelfs haar tentakels tot het communisme verspreidt, want wie heeft Lenin en de bolsjewistische revolutie gefinancierd? Wie bleef de Sovjet Unie kredieten geven, zodat zij wapens konden blijven maken die de voortdurende wapenwedloop tussen oost en west nodig maakte? Begrijpen jullie dat als jij geen ware vijand hebt, je er één moet scheppen? Dan krijg je de dualistische strijd tussen de twee kanten die het kenmerk zijn van het dualiteitsbewustzijn.

Hoeveel mensen op aarde kunnen zulke vragen stellen? Wanneer tienduizenden mensen een hogere mate van Christusschap krijgen, beginnen ze wel die vragen te stellen. Sommige zijn al begonnen. Jullie, de spirituele mensen, die de geascendeerde meesters kennen, visualiseer en doe oproepen dat die mensen zich er nog meer van bewust worden en meer moed verzamelen. Visualiseer dat er een groeiend bewustzijn is dat geen enkele samenleving zich kan veroorloven dat haar regering en de media de mensen de mond snoeren die daar iets over zeggen.

Hoe je een democratie ondermijnt
Kijk eens naar de Verenigde Staten en hoe zij één persoon hebben vervolgd die vertrouwelijke files naar Wikileaks durfde te lekken. Je kunt zeggen dat hij niet vaderlandslievend was en de natie in gevaar bracht, maar ik zou zeggen dat wat de natie waarachtig in gevaar brengt, is een regering die niet transparant is. Wie wil die transparantie niet? Zoals ik al zei: de machtselite. Wat hebben zij gedaan? Zoals ik in mijn eerdere verhandeling heb gezegd: zij zijn niet dom. Beseffen jullie niet dat toen zij de Verenigde Staten zag opkomen als democratische natie die het elitarisme had proberen te ontwortelen, zij zich grote zorgen maakten. Zij gingen zich nog meer zorgen maken, toen zij zagen hoe andere naties het voorbeeld van de Verenigde Staten opvolgde en democratieën vormden.

Wat is de essentie van een democratie? Dat iedere persoon in die samenleving één stem heeft en dat alle stemmen even zwaar wegen. Wat veel mensen niet doorhebben, is dat iedere persoon zijn stem moet geven op basis van wat hij weet. Zij kunnen niet stemmen op iets wat zij niet weten. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat een democratie alleen maar op het hoogste niveau kan functioneren wanneer er totale transparantie is in de regering, het zakenleven en alle aspecten van de samenleving.

Denk je dat de machtselite deze ontwikkeling leuk vond? Heb je niet door dat zij – al tientallen jaren daarvoor – zagen wat er zou gebeuren en dat democratieën steeds transparanter zouden moeten worden en dat de machtselite dus steeds minder zou kunnen verbergen? Denk je dat het echt hun vermogen te boven ging om te zeggen: “Wij moeten dit tegenhouden en hoe kunnen wij dat doen? Ah, wij maken een vijand voor de democratie, namelijk de Sovjet Unie.” De Sovjet Unie zou vijandig zijn en spionnen naar het westen sturen en zij zelf zouden geheimzinnig doen en proberen te voorkomen dat mensen in het westen zouden weten wat er was. Nu, door zo’n apparaat van één staat te creëren, kreeg je opeens de rechtvaardiging waardoor de democratische leiders zeiden: “Maar wij kunnen niet transparant zijn, want dan kent de Sovjet Unie al onze geheimen en zijn zij in staat ons te vernietigen. Wij moeten bepaalde dingen voor de Sovjet Unie geheim houden. Natuurlijk ging het erom dat de machtselite dingen geheim wilde houden voor de mensen in democratische naties.

Het kapitalisme financiert het communisme
Dit is nog maar een vluchtige blik op hoe de meer geraffineerde leden van de machtselite denken. Dit is nog maar een vluchtige blik op wat zij kunnen doen met betrekking tot één bankier in de Verenigde Staten die het potentieel voor een revolutie in Rusland ziet, de persoon uitzoekt die het misschien kan uitvoeren en dan Lenin de duw, de financiële middelen, te geven om het proces echt te gaan uitvoeren. Zeker, Morgan en andere bankiers wisten niet of hun poging zou lukken. In feite konden zij zich niet eens voorstellen dat de Sovjet Unie zo machtig zou worden als het later werd.

Niettemin toont dit jullie hoe degenen die lid van de geïncarneerde machtselite zijn, zelfs zonder dat zij de volle reikwijdte weten van wat zij aan het doen zijn, werktuigen worden voor de duisterder krachten die niet geïncarneerd zijn en die zelfs nog meer negatief potentieel zien dan de mensen die geïncarneerd zijn. Daarom is er maar één kracht die dit kan tegengaan en dat is dat steeds meer mensen die geïncarneerd zijn, het Christusonderscheid krijgen. Jullie kunnen dan de open deur zijn voor de geascendeerde meesters, die de enige kracht is die de duistere krachten en de geïncarneerde machtselite die proberen de aarde in een zelfvernietigende straal te laten komen, kan tegengaan.

De aarde zit in een opwaartse spiraal, maar het is alleen een opwaartse spiraal, omdat een paar mensen op aarde de open deur durven te zijn voor het spirituele licht en hogere ideeën. Veel hebben dit gedaan, maar nog veel meer zijn eraan toe in deze tijd de open deur te worden, om het verhoogde bewustzijn te hebben dat hen welke expertise die ze ook hebben te laten gebruiken. Of ze kunnen zelfs de expertise gebruiken die zij nog niet hebben, maar waarvan zij ineens met vastberadenheid voelen: “Ik moet dit onderwerp bestuderen. Ik moet begrijpen hoe de economie werkt, hoe de politiek werkt, hoe scholing werkt.” Zij trekken erop uit en doen hun zegje, daarna gaan ze eropuit en stellen vragen.

Kinderen opvoeden in de basisprincipes van de psychologie
Een andere vraag die moet worden gesteld, is deze: “Waarom heeft de samenleving geen kinderen opgevoed om te leren hun eigen persoonlijke psychische problemen op te lossen, hun eigen persoonlijke beperkingen te overwinnen, zodat zij een gelukkiger en meer vervullend leven kunnen leiden?” Nu, er is maar één antwoord: de machtselite wil niet dat de mensen hun wonden helen, omdat zowel de machtselite als de duistere krachten die erachter zitten, hen dan niet meer kunnen overheersen. Zie je niet dat miljarden mensen op deze planeet zelfs in de rijkste naties op de wereld, levens leiden van intens lijden? Niet door een fysieke oorzaak, maar vanwege hun innerlijke psychische wonden, die ervoor zorgen dat zij hun hele leven in een constante staat van agitatie en lijden blijven.

Waarom hebben de rijke naties hier niet naar gekeken en gezegd: “Wordt het nu niet tijd, nu wij voor fysieke, materiële welvaart hebben gezorgd, dat wij psycho-spirituele welvaart leveren? Als wij echt willen dat mensen hun wonden helen, dan moeten wij toegeven dat zij meer dan een mens zijn, het zijn spirituele wezens.” Daarom hebben zij het potentieel om hun wonden te helen en een bewustzijnsstaat te krijgen, waarin zij niet zoals Jezus 2000 jaar geleden heeft beschreven, een huis zijn dat tegen zichzelf verdeeld is dat niet tegen de elite is opgewassen.

Begrijpen jullie niet dat Jezus in feite heeft geprobeerd om een beweging op te starten die mensen kon helen door de kracht van de Heilige Geest en het Christusbewustzijn? De mensen zouden dan bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken, naar hun eigen psyche te kijken en een punt van innerlijke vastberadenheid bereiken, omdat zij het Christusonderscheid hadden en dat in de samenleving tot uitdrukking te brengen zonder emotioneel en psychologisch door de heersende macht te worden vernietigd. Begrijpen jullie niet dat – als je naar een paar mensen in de geschiedenis kijkt die hebben geprobeerd iets te veranderen, die hebben geprobeerd iets te zeggen – veel van hen hun eigen innerlijke psychologische problemen hadden? Velen hebben hun missie niet uitgevoerd, velen hebben maar een fractie gedaan van wat zij hadden kunnen doen. Nog veel meer zijn niet eens begonnen aan hun missie en zijn daarom niet bekend bij het publiek.

Er bestaat zo’n ongelooflijk potentieel als een natie vastberaden het tot beleid maakte om kinderen al op jonge leeftijd te leren hun psyche te helen en innerlijke vrede en vastbeslotenheid te vinden. Kunnen jullie je voorstellen hoeveel creativiteit er zou worden ontketend voor die natie? Een aantal van de kleinere welvarende naties zijn natuurlijk bereid om dat voor elkaar te krijgen, want zij hebben niet, zoals ik zei, heel veel vertegenwoordigers van de machtselite die dat kunnen tegenouden. Het is slechts een kwestie van iedereen bewust maken van een simpele verschuiving, zodat de mensen beginnen te zeggen: “Waarom hebben wij dat niet gedaan, het is spreekt toch vanzelf dat wij dit moeten doen?” De machtselite wil het Christusschap afbreken voor het zich kan manifesteren. Daarom zijn er zoveel dingen in de samenleving aan de hand en mogen die doorgaan, omdat die speciaal ontwikkeld zijn om de psychische problemen van de mensen te vergroten of in ieder geval te voorkomen dat ze opgelost worden. Opvoeding hierin is natuurlijk een van de meest prominente voorbeelden, omdat de machtselite opnieuw verdeeldheid zal scheppen.

De aanpak van scholing in de Gouden Eeuw
De machtselite nam, zeventien eeuwen geleden, de christelijke religie over. Toen zij zich ervan bewust werden dat de christelijke religie niet meer het intellectuele leven in de westerse samenlevingen kon domineren, begonnen zij onmiddellijk het tegenovergestelde te scheppen: het wetenschappelijk materialisme. Dit is weer een dualistische polariteit, net als het kapitalisme en het communisme.

Sindsdien zijn ze erin geslaagd om een samenleving te scheppen die verdeeld is. Er zijn nog veel mensen die vasthouden aan traditionele christelijke waarden en er zijn veel mensen die net zo fanatiek de materiële levensvisie aanprijzen. Je hebt nu democratische naties die totaal niet consistent zijn, want zij kunnen niet besluiten voor welke mensen hun regering moet zorgen. Zij hebben een Grondwet die op het idee wordt gebaseerd dat alle mensen rechten hebben, maar zij kunnen hun rechten pas krijgen van een hogere gezaghebbende. Als rechten door de staat worden uitgedeeld, dan bepaalt degene die de staat regelt, de rechten die de mensen krijgen. Dan heb je geen democratie, mijn geliefden, dan kun je geen democratie hebben.

Dus als je een democratische natie hebt die erkent dat de mensen rechten hebben, maar tegelijkertijd niet toegeeft dat mensen spirituele wezens zijn, heb je een inconsistentie. Waarom willen zij niet erkennen dat mensen spirituele wezens zijn? In de eerste plaats komt er tegenstand van het wetenschappelijk materialisme dat zegt dat er niets anders is dan het materiële rijk, dus kunnen mensen geen spirituele wezens zijn. Dan is er nog het feit dat er een tegenovergestelde polariteit bestaat, ook door de machtselite gedefinieerd, die de mensen laat denken dat als je erkent dat mensen spirituele wezens zijn, wij teruggaan naar de oude tijd waarin je door het christendom werd gedomineerd. Niemand wil dat, dus de maatschappij zit vast in een geengodsland waarin ze niet weten wat zij moeten doen.

Er bestaat wel een alternatief voor het traditionele christendom en het wetenschappelijk materialisme. Dat is een universele vorm van spiritualiteit. Wanneer de samenleving dit gaat erkennen, kunnen zij een opleidingssysteem vormen dat vanaf jonge leeftijd onderricht wat voor wezens kinderen zijn: Jullie zijn psycho-spirituele wezens. Jullie hebben het potentieel om de beperkingen in je eigen psyche te overwinnen: de beperkingen die al vele levens teruggaan. Wat jij in je jeugd hebt meegemaakt in dit leven bepaalt niet wie jij bent, omdat jij veel hebt meegenomen. Zelfs wat je hebt meegenomen, bepaalt niet wie jij bent want jij hebt het potentieel om dat te ontstijgen.

Dan ga je verder en geeft kinderen de middelen om dat te ontstijgen. Wanneer je een gevestigde opleiding als deze maakt, krijg je binnen een generatie een totaal nieuwe aanpak van de samenleving. Je krijgt kinderen die zijn opgevoed met inzicht in hun eigen psychische problemen en het potentieel er meester over te worden. In veel gevallen zullen zij zelfs het gevoel krijgen van dat er een bedoeling is en dat één van die bedoelingen juist is dat je meester over jezelf wordt.

Psycho-spiritueel welzijn
Stel je eens voor wat er gebeurt wanneer die kinderen kinderen krijgen. Wat wij tegenwoordig zien, is natuurlijk dat de meeste ouders hun eigen onopgeloste psychische problemen naar hun kinderen exporteren, daarom zie je ook zoveel dysfunctionele gezinnen. Het is echt heel moeilijk om naar het feit te kijken dat de meeste welvarende naties steeds meer psychologische gezins- en sociale problemen hebben, steeds meer dysfunctionele gezinnen, steeds meer echtscheidingen, steeds meer schipbreuklijdende kinderen. Het is eigenlijk onmogelijk naar dit alles te kijken en te zeggen: “Waarom gebeurt dit? Wij moeten begrijpen waarom dit gebeurt.”

Dan besef je, wanneer je een bepaalde materiële welvaart hebt gekregen, dat dit komt omdat het noodzakelijk wordt dat de maatschappij er een schepje bovenop doet en naar het psycho-spirituele welzijn van haar leden kijkt. Dit wordt het doel van die maatschappij als ze wil transcenderen in plaats van onderworpen te worden aan de tweede wet van de thermodynamica en van binnenuit en van buitenaf beginnen te desintegreren.

Tegenwoordig zijn er nauwelijks nog kinderen die niet negatief beïnvloed zijn door de onopgeloste psychische problemen van hun ouders. Je hebt kinderen die opgroeien met psychische wonden, die geen idee hebben hoe zij daar mee om moeten gaan en die dus ook weer naar hun kinderen exporteren. Je ziet hoe die psychische wonden van generatie op generatie op generatie worden geërfd. Na verscheidene generaties kunnen ze in feite de genetische samenstelling beginnen aan te tasten, zodat kinderen zelfs worden geboren met genen die hen al vatbaar maakt voor mentale problemen, mentale ziekten. Veel mensen van de huidige generatie zijn geboren met wat we misschien wel ‘gevaarlijke’ of ‘explosieve’ genen zouden kunnen noemen, die hen kwetsbaar maken voor ADD of een paar van de andere ziekten die je tegenwoordig veel ziet, waaronder schizofrenie in vele subtiele vormen.

De maatschappij kijkt ernaar en denkt dat er niets aan te doen is, maar de waarheid is dat jij, wanneer je bereid bent je bewustzijn te verhogen, wanneer je bereid bent het licht van God op te roepen, je genetische aanleg kunt overstijgen. Je kunt de trend omkeren, zodat jij betere genen aan jouw kinderen kunt doorgeven. Binnen drie of vier generaties kunnen al die explosieve strengen genen volledig uit de samenleving worden uitgeroeid, zodat de kinderen dan niet geboren worden met een genetische samenstelling, maar alleen maar te maken krijgen met de psychologische samenstelling die zij van leven tot leven met zich meedragen.

Het potentieel om andere naties te dienen
Mijn geliefden, er zijn duizenden van dit soort ongewone vragen die je kunt stellen, die moeten worden gesteld om de Gouden Eeuw te kunnen manifesteren. Ik ben niet van plan ze allemaal te definiëren, hoewel ik de komende jaren er zeker meer onder jullie aandacht zal brengen. Niettemin zijn er al miljoenen mensen geïncarneerd die – gewoon door hun bewustzijn te verhogen – ineens hun denken boven de wolk, de mist van het collectieve bewustzijn, kunnen verheffen.

Mensen gaan ineens die vragen zien en in te zien hoe zij in hun ervaring van het leven al die dingen zijn tegengekomen waarvan zij in hun hart weten dat het niet klopt. Zij konden nooit echt begrijpen waarom en dan zien ze het in en dan zijn ze eraan toe om hardop te zeggen: “De keizer heeft niets aan, de machtselite heeft niets aan en het wordt tijd dat wij haast maken met dat hogere bewustzijn van dit specifieke probleem en zelfs alle aspecten van de maatschappij. Wij moeten ons afvragen wat het hoogste potentieel is voor de moderne welvarende samenlevingen. Is het echt genoeg om verder te gaan op het spoor waarop wij zitten, of hebben wij het potentieel om er een schepje bovenop te doen, omdat wij beseffen dat wij, omdat wij ons tot het hogere potentieel, een hogere situatie, hebben opgewerkt, dan het privilege krijgen, de vreugde, om andere naties te dienen, om het geheel van de familie van naties te verheffen. Dan kunnen wij onze eigen natie naar een hoger potentieel brengen.”

Wanneer je het niveau bereikt dat veel westerse democratieën en enkele naties in andere delen van de wereld – zoals Australië en Nieuw Zeeland en diverse landen in Zuidoost-Azië, waaronder Japan – hebben, wanneer je het niveau bereikt dat die naties hebben, dan kun je gewoon niet hogerop komen, tenzij je andere begint te dienen.

Kijk een naar de natie Japan. Ga eens een decennium of twee terug toen het van ongeëvenaarde voorspoed genoot. Maar wat is er sindsdien gebeurd, omdat het zichzelf bleef isoleren? De economie is gezakt, en je ziet dezelfde tendens als in alle andere welvarende democratieën. Jullie zien dit trouwens al enigszins. Ik zeg dat pas als deze naties genoeg Christusperspectief krijgen, zij anderen kunnen gaan dienen, zelfs de hele mensheid dienen, anders gaan zij die neerwaartse spiralen in.

Het lijkt dan alsof er geen uitweg is, maar er is een weg OMHOOG. Er is geen uitweg, omdat je die problemen niet horizontaal kunt oplossen. Je kunt ze transcenderen door omhoog te gaan en eerlijk te kijken hoe je anderen kunt dienen.

Dit is de rede die ik op dit moment, in het ruimtetijdcontinuüm, wil geven. Wees er gerust op dat ik mijn eigen spirituele continuüm heb dat ik zal blijven uitdragen. Zodoende verzegel ik jullie nu in het hart van Saint Germain.