Diversiteit is de Meestersleutel tot de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Geen gecentraliseerde wereldregering – De diversiteit eruit filteren doodt de creativiteit – Geen exclusiviteit meer – Er zal niet slechts één boodschapper zijn – Ideeën in de samenleving tot uitdrukking brengen – Geen gebruik van geweld – Hoe op geweld gebaseerde wereldrijken verdwijnen – Waarom gewelddadige wereldrijken mogen opkomen – Waarom de Koude Oorlog niet in een hete oorlog veranderde – Andere mensen als sub-mensen beschouwen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013, Almaty, Kazachstan

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain. IK BEN de Hiërarch van de Gouden Eeuw voor planeet aarde en ik ben van plan deze conferentie te gebruiken om een serie leringen te geven die over het onderwerp gaan dat jullie hebben gekozen ‘Het Neerdalen van de Gouden Eeuw’.

Dit is een groot onderwerp. Jullie beseffen natuurlijk wel dat ik niet alles in een serie dictaten kan afhandelen. Ik zou het niet in duizend dictaten kunnen bespreken, omdat er veel aspecten aan het afdalen van de Gouden Eeuw zijn die niet in woorden kunnen worden uitgedrukt. Zij kunnen slechts tot manifestatie worden gebracht door het neerdalen van het WOORD.

Het Woord, zoals dat in het Evangelie van Johannes wordt genoemd, is een uitdrukkingsvorm van het Christusbewustzijn. Natuurlijk omvat het Woord meer dan woorden. Het Woord kan door woorden tot uitdrukking worden gebracht, maar niet in woorden gevangen, of tot woorden beperkt, zijn. Woorden behoren natuurlijk tot het materiële rijk en het materiële kan het immateriële tot uitdrukking brengen en het immateriële uitvergroten, maar definieert het immateriële niet en kan het immateriële dus ook niet beperken.

Het neerdalen van de Gouden Eeuw bestaat er in de allereerste plaats uit dat een beschaving zich openstelt voor het neerdalen van het immateriële op de materiële wereld en dat een beschaving het immateriële de materiële uitdrukkingsvorm in die samenleving laat bepalen in alles: van de hoogste niveaus in de regering, tot muziek, kunst, cultuur, en zelfs de individuele levens en vooral de relaties en de familierelaties van de mensen.

Geen gecentraliseerde wereldregering
Laat mij in deze openingsverhandeling één van de subtielere aspecten van het neerdalen van de Gouden Eeuw bespreken, een aspect dat nog maar weinig mensen beginnen te begrijpen. Ik wil graag iedereen die hiervoor openstaat die kans geven. Laat mij duidelijk maken dat wat ik nu zeg op iedere natie op aarde van toepassing is. Verschillende naties zijn natuurlijk op verschillende niveaus. Sommige kunnen nog niet helemaal toe zijn om te internaliseren wat ik ga onderrichten, maar bij alle naties is niettemin dat potentieel aanwezig.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben een visie voor elke natie. Wij zien niet wat er momenteel wordt gemanifesteerd als permanent of onvermijdelijk, wij bezien het zelfs niet eens als goed of fout. Wij oordelen niet volgens de maatstaf die jullie op aarde hebben, de maatstaf waarvan wij jullie al heel vaak van bewust hebben gemaakt dat het de maatstaf is van de gevallen wezens en de gevallen denkwijze. Een van de subtielere aspecten van het neerdalen van de Gouden Eeuw is dat de mensheid moet beginnen die gevallen denkwijze te ontstijgen: de neiging om te oordelen volgens de maatstaf die in woorden kan worden uitgedrukt in plaats van het Levende Woord de maatstaf te laten zijn, of beter de matrix die boven de maatstaf op aarde staat.

Laat mij jullie mee terug nemen in de geschiedenis. Laat we teruggaan naar een paar beschavingen overal op aarde in de korte tijdsspanne die jullie de opgeslagen geschiedenis noemen. Natuurlijk wordt alle geschiedenis opgeslagen; op aarde heb je slechts toegang tot een fragment van de totale opslag van beschavingen uit het verleden.

Niettemin hebben jullie in dit gebied van Centraal Azië, in het verleden grote beschavingen gehad, en met ‘groot’ bedoel ik beschavingen die een hoog niveau hadden op het gebied van organisatie. Zij waren verzameld onder één of een paar heersers en door zo ‘verenigd’ te zijn onder één bevel, konden zij zich zodoende ook bepaalde taken gezamenlijk uitvoeren die niet door kleinere beschavingen hadden kunnen worden uitgevoerd. Dit kan het bouwen van grote steden zijn, de vorming van grote legers en tegen andere legers vechten. Dit is natuurlijk niet wat wij, de geascendeerde meesters, een grote taak vinden, maar ik wil hiermee aantonen dat er in het verleden bepaalde heel grote beschavingen werden gevormd.

Deze beschavingen bereikten een heel hoog niveau op het gebied van van organisatie en een hoog niveau om dingen voor elkaar te krijgen op het fysieke vlak, de materiële wereld. Kijk eens naar een paar van die beschavingen in China, Kijk naar een paar in Centraal- en Zuidoost-Azië, in India, Perzië, het Midden-Oosten, De Soemeriërs, Egyptenaren en het Romeinse Rijk en in Centraal- en Zuid-Amerika. Je ziet een tendens dat er beschavingen opstaan die grote steden en grote monumenten bouwen, waarvan er zelfs tegenwoordig nog een paar overeind staan.

Het is heel goed mogelijk dat wanneer de mensen het concept horen dat het mogelijk is dat er een Gouden Eeuw opkomt, en mogelijk een fysieke Gouden Eeuw die alle Gouden Eeuwen uit het verleden overtreft – men dan begint te denken dat die op één of andere manier op dezelfde manier moet worden gemodelleerd als de grote beschavingen in het verleden, die een hoog niveau hadden qua organisatie. De wereld zal bij wijze van spreken worden verenigd onder één gecentraliseerde regering en zodat die regering overal op de wereld dezelfde edicten kan uitvaardigen of dat er dingen gebeuren, of gedaan worden.

De diversiteit eruit filteren doodt de creativiteit
Zien jullie dat in die ‘grote’ beschavingen in het verleden bereikten, wat zij bereikt hadden door een heel gecentraliseerde structuur, een gecentraliseerde filosofie, maar ook een heel gecentraliseerde maatstaf voor wat goed en fout was, goed en slecht, hoe er een maatstaf was die beoordeelde hoe de mensen zich moeten gedragen? Die beschavingen in het verleden behaalden resultaten door de diversiteit buiten te sluiten, door de diversiteit weg te halen, door die weg te filteren, zodat zij een gecentraliseerde structuur keren, zodat zij alleen maar mensen hadden die zich volgens een bepaalde geragscode gedroegen, vaak door een religie vastgesteld, maar tot de wetten voor de samenleving werden gefilterd.

Kijk eens naar de recentere tijd, bijvoorbeeld het Romeinse Rijk. Opnieuw, een gecentraliseerde structuur en een heel gecentraliseerde filosofie, en natuurlijk de bereidheid om dat kracht bij te zetten. In iedere beschaving in het verleden dat grootsheid heeft behaald, was er de bereidheid om geweld te gebruiken tegen degenen die niet de leiders dan die beschaving volgden, degenen die hun recht opeisten om anders te zijn in plaats van een ‘eenheid’ te smeden. Gedwongen door hetzelfde te zijn.

Nu, IK BEN Saint Germain, IK BEN een geascendeerd wezen. Ik ben geascendeerd, omdat ik alle patronen en matrijzen op aarde heb getranscendeerd. Ik heb die hele gevallen denkwijze getranscendeerd. Dus kan ik met absolute vastbeslotenheid zeggen: “De Gouden Eeuw van Saint Germain die wordt voorspeld om zich fysiek te manifesteren in deze periode van 2000 jaar dat het Aquariustijdperk duurt, wordt niet bereikt door de diversiteit te vernietigen of door een gecentraliseerde regering te vormen. Er zullen gecentraliseerde regeringen zijn, er zal een regering zijn die toezicht op alles op de hele planeet houdt, maar die gebruikt geen geweld en vernietigt de diversiteit niet. Dit is niet de zienswijze van Saint Germain.”

Mijn beeld is een Gouden Eeuw te vormen die op diversiteit wordt gebaseerd. Hoewel er een bepaald apparaat in de buitenwereld nodig is van een organisatie die overal ter wereld kan coördineren; zal deze organisatie coördineren, niet dicteren. Die zal geen geweld gebruiken, er zal niet eens een gecentraliseerde religie of filosofie komen die iedereen moet hebben. Waarom doe ik dan niet? Omdat die, als het een duurzame wereldwijde organisatie moet worden, op de erkenning van de principes die ik, Saint Germain, zal onthullen als de grondprincipes en de ondersteunende principes van mijn Gouden Eeuw, moet worden gebaseerd.

Geen exclusiviteit meer
Zo’n organisatie erkent dat er een niveau boven de materiële wereld bestaat en dat er intelligente wezens op die wereld zijn die met mensen kunnen communiceren. En nog belangrijker, die erkent dat wij, de geascendeerde meesters, door elk menselijk wezen kunnen communiceren, niet beslist iedereen, maar wij communiceren niet uitsluitend door een kleine elite of één persoon. We kunnen in potentie met iedereen communiceren ongeacht hun status of positie in de aardse organisatie of beschaving. De Gouden Eeuw van Saint Germain wordt gebaseerd op de neerdaling van het Woord, dat een uitdrukkingsvorm van de Heilige Geest is – en de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Of liever, wanneer het op de Gouden Eeuw aankomt, waait waarheen ik wil, want ik houd toezicht op de Gouden Eeuw.

Je kunt zien dat de beschavingen in het verleden allemaal op exclusiviteit werden gebaseerd, het idee dat maar één persoon zou kunnen regeren of dat maar één persoon de tussenpersoon van God of de goden en de mens zou kunnen zijn. Kijk naar het Romeinse Rijk en hoe dat werd gebaseerd op het idee van één keizer die in bepaalde perioden zelfs als God op aarde werd beschouwd. De spirituele arrogantie van bepaalde keizers was dusdanig groot dat zij bepaalden dat zij god op aarde waren.

Tegenwoordig doet een wereldlijke leider dit niet, maar je ziet wel mensen in spirituele en religieuze bewegingen die de arrogantie bezitten om zichzelf als de exclusieve incarnatie van God of een bepaalde God durven neer te zeten. Je ziet hoe het Romeinse Rijk het idee dat de keizer God op aarde was, op het christendom overbracht en toen de filosofie bedacht dat Jezus de enige bemiddelaar was tussen God en de mensen, maar er was een kerk die de toegang van de mensen bepaalde tot wat Jezus verkondigde. Zodoende werd die hele superstructuur opgezet van de katholieke kerk met de paus als de plaatsvervanger van Christus.

Waarom heeft Christus een plaatsvervanger nodig wanneer Christus de traditie van de Pleitbezorger heeft ingesteld, de Heilige Geest die door iedereen kan spreken, en die waait waarheen hij wil. Als jou dit logisch in de oren klinkt, dan kun je iets wat ik niet kan, want ik kan dat niet logisch vinden. Ik zie natuurlijk niet door het filter van het gevallen bewustzijn heen en ik besef dat veel goedbedoelende mensen gewoon bedrogen zijn. Die hebben geen kwade bedoelingen, zij willen alleen maar het beste doen. Zij dachten dat zij de vertegenwoordiger van Christus waren, zij dachten dat zij deden wat Christus wilde, maar zij slaagden er niet in om het enige te doen wat een Gouden Eeuw kan manifesteren, en dat is zich afstemmen op de Geest in hun eigen hart.

Er zal niet slechts één boodschapper zijn
Deze boodschapper heeft natuurlijk niet de spirituele hoogmoed die hem laat denken dat de wereldleiders zich tot hem of een andere boodschapper zullen wenden om hen te zeggen hoe zij alles moeten doen via een dictaat. Er zullen wel boodschappers komen en er komen meerdere boodschappers in het Aquariustijdperk. Er komen een paar die een baan krijgen, zodat de samenleving kan en zal luisteren naar wat er door hen heen gezegd wordt, maar loop niet in de val door te denken dat ik, Saint Germain, een samenleving voor mij zie waarin helemaal aan de top van de hiërarchische structuur een boodschapper van de geascendeerde meesters staat. Dit zijn we niet van plan; dit zien wij helemaal niet voor ons.

Zelfs als wij alle regeringen en alle mensen zover krijgen dat zij naar één boodschapper luisteren die door de geascendeerde meesters werd gesponsord, is dit toch niet wat wij voor ogen hebben met de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw van Saint Germain, is een Gouden Eeuw door diversiteit, waarin de Geest tot uitdrukking wordt gebracht door miljoenen mensen, op diverse manieren, die de open deur zijn om iets te ontvangen: een idee, een uitdrukkingsvorm, kunst, muziek, wat ook maar. Er zijn mensen die tegenwoordig nog nooit van geascendeerde meesters hebben gehoord en er ook niet van hoeven te horen om de open deur te zijn voor de matrijzen van de Gouden Eeuw die ik al naar de materiële wereld laat neerdalen als een zacht regentje van gouden, soms veelkleurige regendruppels.

Jullie staan allemaal open voor het bestaan van Saint Germain. Dat betekent dat jullie het potentieel hebben om je bewust af te stemmen op mijn Wezen en bewust een paar van die regendruppels op te vangen, de regendruppels die vallen, zoals je misschien kunt visualiseren, door de heel ingewikkelde matrijzen die ik in de Grot van Symbolen heb geplaatst, de symbolen voor de etherische blauwdruk van de Gouden Eeuw. Het licht stroomt door die meervoudig geslepen, soms heel complexe symbolen, en wordt dan gekleurd en geladen en valt met die mee. Het licht valt, zoals je misschien kunt visualiseren als regendruppels, sprankelende regendruppels die het licht reflecteren van waar zij vandaan komen.

Ideeën in de samenleving tot uitdrukking brengen
Je bewust van de geascendeerde meesters zijn, is van grote waarde, maar het is eigenlijk alleen maar van grote waarde als je dat tot uitdrukking brengt, zoals wij nu al een aantal keren hebben gezegd. Dit betekent niet dat je in de samenleving van deur tot deur gaat net als sommige religieuze bewegingen die op de deur bonzen en tegen iedereen preken die hen binnenlaat. Je hoeft niet openlijk te proberen andere mensen te bekeren om de leringen van de geascendeerde meesters op te volgen, ook niet door één of andere boodschapper. Bij veel van jullie staat het in jullie goddelijke plan dat je de open deur bent, maar dat is door ideeën over datgene waar jij expert in bent in de samenleving, tot uitdrukking te brengen.

Je kunt ideeën op een universele manier tot uitdrukking brengen zonder ooit naar ons te refereren en dit is iets wat ik wil noemen. In eerdere organisaties van geascendeerde meesters hebben wij studenten gehad die de beste bedoelingen hadden om de Gouden Eeuw van Saint Germain te helpen materialiseren, maar die net als vele religieuze mensen werden bedrogen door hun hartstocht. Zij brachten die hartstocht naar buiten via hun eigen onopgeloste psychische problemen. Er zijn een aantal studenten geweest die de neiging hadden om andere mensen te bekeren, die gehecht waren aan resultaten in de buitenwereld en zij probeerden ons te gebruiken als het allerhoogste gezag, zodat de mensen naar hen wilden luisteren.

Je weet dat ze hetzelfde doen in een paar christelijke groepen die de Bijbel gebruiken als het allerhoogste gezag en die van deur tot deur gaan en bij de mensen op de deur kloppen. Als je hen binnenlaat, proberen ze zo op jou in te beuken dat jij je onderwerpt door het gezag, het onfeilbare gezag van de Bijbel als het enige woord van God volgens de specifieke interpretatie van dat woord dat door de leiders van hun kerk is bepaald. Wij willen niet graag dat de studenten van de geascendeerde meesters dit voor ons doen, want het is niet jullie hoogste potentieel. Jullie hoogste potentieel is je af te stemmen op de geascendeerde meester die je het meest na staat en dan de open deur wordt voor wat die meester naar buiten wil brengen – niet wat je dagelijkse denkgeest denkt dat deze meester wil dat jij naar buiten brengt of zou moeten brengen volgens een maatstaf die jij hebt vastgesteld.

Het kan mij zelfs niets schelen als je een maatstaf hebt gevormd die op de leringen van de geascendeerde meesters wordt gebaseerd. Welke maatstaf je ook hebt gevormd, die wordt gekleurd door jouw dagelijkse denkgeest want de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Hij waait niet door de maatstaf die de dagelijkse denkgeest heeft vastgesteld! Als je maar een poging doet om de ‘open deur’ te worden zonder scherm, dan kun je de totale uitdrukkingsvorm worden van het Levende Woord dat jij in potentie kunt zijn. In veel gevallen waait de Heilige Geest waarheen hij wil door een idee dat jij bedenkt, een bepaald gebied waarin jij expert bent, in de samenleving tot uitdrukking te brengen.

De Heilige Geest heeft niet echt tot doel om andere mensen te bekeren tot de leringen van de geascendeerde meesters. Het doel is om ideeën te brengen die kunnen worden geïncorporeerd om een hogere uitdrukkingsvorm van de Gouden Eeuw te materialiseren. Betekent dit dat je nooit over geascendeerde meesters kunt spreken? Nee, dat niet, maar je moet daar mee oppassen en als algemene regel spreek je, wanneer je in de samenleving bent niet over geascendeerde meesters, tenzij iemand jou privé vraagt: “Waar komen die ideeën van jou vandaan?” Dan zeg je het, maar je hoeft ons niet als een gezaghebbende bron te gebruiken.

Je moet de open deur willen zijn, een idee tot uitdrukking brengen en het idee zijn gang laten gaan. Het kan zijn dat mensen het afwijzen, zoals Sanat Kumara net heeft behandeld. Veel mensen wijzen het Licht af, maar het licht maakt toch verschil. Waarom maakt het Licht verschil? Omdat jij, wanneer het Licht tot uitdrukking wordt gebracht, de mensen de kans geeft om, óf voor het Licht te kiezen, óf op hun huidige bewustzijnsniveau verder te gaan. Je geeft hen de kans om het Licht te accepteren of af te wijzen. Zij hadden die kans niet voor zij de uitdrukkingsvorm van het Licht door jou tegenkwamen, voor zij iets immaterieels tegenkwamen of in ieder geval, niet op de gevallen maatstaf gebaseerd. Dat deed Jezus toen hij in een fysiek lichaam op aarde was.

Geen gebruik van geweld
De mensen die hem ontmoet hebben, zagen allemaal iets in hem dat zij nog nooit eerder in een menselijk wezen hadden gezien. Maar alleen al het feit dat Jezus onder de mensen was als de open deur, heeft ervoor gezorgd dat hij het werk heeft gedaan dat hij moest doen. Dankzij het licht werden zij onderworpen aan de School van de Harde Klappen, de tweede wet van de thermodynamica en van degenen die actief de Levende Christus aanvielen, zou het licht hun neerwaartse spiraal accelereren waardoor zij sneller op het punt kwamen waarop er geen terugkeer meer mogelijk was, omdat zij niet meer op de planeet konden blijven incarneren.

Je ziet misschien dat Jezus zelf gedood werd en als je het van buitenaf bekijkt, heeft Jezus dan nog iets bereikt in die incarnatie? Nee, niet aan de buitenkant, maar hij heeft wel de spiraal gevormd die de mensheid door het Vissentijdperk heeft gehaald en dat heeft tot het feit geleid dat hij tegenwoordig zijn ware leringen op een aangenamere manier en in een gemakkelijker te begrijpen vorm kan brengen. Dat heeft tot het feit geleid dat wij, de geascendeerde meesters, openlijk onze aanwezigheid hier kunnen onthullen door het Gesproken Woord, dat moeilijker te ontkennen is dan eerdere uitdrukkingsvormen. Hoewel wij de vrije wil respecteren en dat mensen het mogen afwijzen als ongeloofwaardig, hebben wij de mensen een nauwer contact met ons gegeven dan zij 2000 jaar geleden konden krijgen. Ik verzeker je ervan dat een gesponsorde boodschapper 2000 jaar geleden gewoonweg niet mogelijk was gezien het niveau van het collectieve bewustzijn.

Mijn punt hier is dit: In de Gouden Eeuw van Saint Germain zie je verscheidenheid, diversificatie. Er bestaat niet één spirituele of religieuze organisatie, noch een organisatie van een regering die de Gouden Eeuw domineert, die iets dicteert of geweld gebruikt. Er zijn soms studenten van geascendeerde meesters die de omstandigheden op aarde heel erg slecht vinden. Zoals wij op onze conferentie in Rusland hebben gezegd, is het noodzakelijk om naar de omstandigheden te kijken zoals zij zijn en eerlijk vaststellen: “Ja, er is iets wat wij moeten overwinnen. Ja, wij hebben een hoger potentieel en wij zouden het wel beter kunnen doen.” Maar wanneer de studenten van de geascendeerde meesters dit gedaan hebben, zich bewust zijn van het feit dat de dingen nu niet volgens het hoogste potentieel verlopen, worden ze vaak zo fanatiek dat zij bijna geweld willen gebruiken.

Wij hebben bijvoorbeeld onlangs in een vorige dispensatie gezien dat een aantal van de studenten wel het gebruik van geweld ondersteunden om de Sovjet Unie te beëindigen. Zij waren bereid ten strijde te trekken, zelfs als het een vernietigende wereldwijde oorlog werd, of in ieder geval een oorlog met wereldwijde consequenties om te beëindigen wat zij zagen als, in de woorden van een bepaalde president: Het Slechte Rijk. Wij, de geascendeerde meesters, hebben zeker problemen bij de Sovjet Unie gezien, daar is geen twijfel aan. Maar wij hebben ook vanuit het geascendeerde rijk de harten van de Russische mensen gezien. Denken jullie nu echt dat wij bereid waren om miljoenen Russische mensen te doden om dat doel te bereiken?

Hoe op geweld gebaseerde wereldrijken verdwijnen
Je ziet natuurlijk ook wel – als je voor deze leringen openstaat – dat wij niet bereid waren dat te doen voor wij het potentieel zagen dat wat er gebeurd is, zou kunnen gebeuren. Wij zagen dat het had kunnen worden opgelost, niet slechts door een paar mensen onder de leiders die een besluit namen, maar zij namen dat besluit omdat het bewustzijn van het volk was verhoogd, niet alleen in Rusland, maar in alle republieken die onderdeel van de Sovjet Unie uitmaakten.

Je beseft toch wel dat wanneer een land zoals Rusland een aantal andere landen onderdrukt, het lijkt alsof zij macht over die landen hebben, maar wanneer je een ander land onderdrukt, is dit geen eenrichtingsverkeer. Niet dat jij je macht gebruikt. Je kunt je macht, fysieke en materiële macht, gebruiken, maar er komt een stroom terug uit het bewustzijn van de veroverde naties naar de natie die hen heeft veroverd. Wat er in de buiten de grenzen liggende sovjet republieken gebeurde, oefende invloed uit op het machtsapparaat in Moskou.

Er vond een uitwisseling in bewustzijn plaats en in het begin verhoogden de sovjet republieken hun bewustzijn en eisten meer vrijheid. Dit heeft een stroom in de vorm van een 8 geschapen die het op den duur mogelijk heeft gemaakt dat bepaalde leiders, hoe dicht hun bewustzijn ook was, zodat zij zelfs in de paar momenten waarop hun bewustzijn niet totaal beneveld was door de wodka, een realistische inschatting konden maken en zeggen: “Het wordt tijd dat dit ophoudt; het wordt tijd dat dit ophoudt.”

Er zijn inderdaad situaties op aarde waarin je van bepaalde machtsstructuren en bepaalde beschavingen of wereldrijken moet zeggen: “Het wordt tijd dat dit ophoudt.” De manifestatie van macht, is zodanig dat als de mensen er niet vrijwillig mee ophouden, het onderworpen wordt aan de tweede wet van de thermodynamica, de kracht van Shiva, die alles afbreekt wat niet overeenstemt met de groei in het bewustzijn van de mensen. Daarom leken bepaalde beschavingen in het verleden onvernietigbaar. Zij hielden het tientallen jaren of eeuwen lang vol, maar ineens gebeurde er iets, van binnenuit of van buitenaf, wat ervoor heeft gezorgd dat het in korte tijd instortte.

Waarom gewelddadige wereldrijken mogen opkomen
Ja, soms moet je zeggen: “Het wordt tijd om een eind aan deze cyclus te maken.” Maar wees voorzichtig en realiseer je een heel belangrijk principe, een heel subtiel principe, waar ik het over wilde hebben en dat is dit: de vrije wil is zo dat wat mensen willen uitvergroten op de materiële wereld, zij een poosje uitvergroot moeten meemaken. Zij moeten de ideeën fysiek gemanifesteerd zien die zij zijn gaan accepteren, zelfs soms als onderbewuste ideeën en matrijzen.

Ik wil jullie graag een idee geven waarvan ik weet dat het voor veel mensen overal ter wereld als een schok zal overkomen, zelfs bij veel studenten uit vorige dispensaties van geascendeerde meesters. Het is een feit dat je van een wereldrijk zoals het Nazirijk naar de geschiedenis kunt kijken om te zien hoe Hitler aan de macht kwam. Je kunt zien hoe hij die macht door geweld en bedrog, met alle mogelijke middelen, nam. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat hij die macht heeft gestolen of dat hij het Duitse volk en de Duitse natie dwong zich aan zijn regering te onderwerpen, maar je kunt niet een natie tot iets dwingen dat tegen het bewustzijn van de mensen ingaat. Hitler had in 1933 niet aan de macht kunnen komen als hij niet was afgestemd en meeging op de golf van wat er in het collectieve bewustzijn van die tijd aan de hand was.

Jullie moeten begrijpen dat het collectieve bewustzijn door individuele mensen wordt beheerst en dat houdt in dat als je naar een deel van de bevolking kijkt, zoals de Duitsers in de jaren (19)30, er een bepaald percentage onder hen was die tot op bepaalde hoogte de open deur waren voor de stroom van de Geest. Zij waren niet echt de open deur in die zin dat zij volledig helder waren, maar zij hadden de vaardigheid om een energiestroom op te vangen die door hun wezen heen filterde en vervolgens door hun dagelijkse bewustzijn tot uitdrukking werd gebracht. Dit betekent dat de energiestroom door hun overtuigingen werd gekleurd en zij werden zelfs enigszins door die collectieve beweging in het Duitse bewust opgezweept. Zij waren zich er niet altijd bewust van gewaar wat zij deden, maar zij hadden niet genoeg helderheid om te herkennen hoe ver Hitler afzat van de hogere spirituele principes en zeker van de geascendeerde meesters. Daardoor konden wij niet een tegenwicht vormen om die ommezwaai te voorkomen, zodat de meerderheid van de mensen Hitler echt begon te steunen.

Je begrijpt dat het licht, nadat deze verandering had plaatsgevonden, hoe die ook tot stand was gebracht, de vele mensen die toen een bepaalde mate van spiritueel licht ontvingen, een kracht werden – een occulte, mystieke kracht waar Hitler zich van bewust was – die de opkomst van het Naziregime steunde. Dit was natuurlijk niet iets dat wij, de geascendeerde meesters, in het ideale geval graag willen. Wij wilden niet de opkomst van het Naziregime zien opkomen, net zoals wij niet het communistische regime graag willen zien opkomen, maar toen de omslag eenmaal had plaatsgevonden, moesten wij dit laten gebeuren om de vrije wil uit te vergroten.

Natuurlijk leek het alsof het Naziregime in het begin onstuitbaar was, zelfs nadat de oorlog was uitgebroken. Het leek niet te stuiten vanwege twee redenen. Gedeeltelijk, zoals wij al eerder hebben gezegd, omdat er door het doden en martelen licht werd afgedwongen, maar ook omdat zij meeliften op het uitbrengen van de Heilige Geest door individuele mensen. Welnu, zorg ervoor dat je toegeeft – ik weet dat jullie fysieke lichaam hun grens hebben bereikt, maar ik zit niet in een fysiek lichaam, dus ik wil doorgaan op mijn gedachte en die afmaken – dus zorg ervoor dat je erkent dat er geen beperking mogelijk is voor de vrije wil en hoe die zichzelf uitvergroot.

Slechts door mensen die geïncarneerd zijn, kan het uitvergroten van de vrije wil in verschillende richtingen worden verspreid. Ik wil graag dat je beseft dat er alleen wanneer een kritieke massa mensen een omslag in hun bewustzijn maakt, tussenkomst van boven kan plaatsvinden om bepaalde fysieke calamiteiten te vermijden. Er waren in Duitsland niet genoeg mensen die hun bewustzijn veranderden, zodat de Tweede Wereldoorlog en uiteindelijk de militaire nederlaag van het Naziregime had kunnen worden vermeden. Dit had wel kunnen gebeuren, als maar genoeg mensen, de mensen waar ik het in het begin over had, die de open deur waren, het licht en hun bewustzijn hadden veranderd in de jaren ’30. Het had nog wel kunnen gebeuren tot aan vrijwel het moment waarop de oorlog begon, maar niet genoeg mensen hadden een omslag in bewustzijn gemaakt.

Waarom de Koude Oorlog niet in een hete oorlog veranderde
Wat ik nu onder jullie aandacht wil brengen is dat er na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de Koude Oorlog kwam, de mogelijkheid tot oorlog tussen de Sovjet Unie en het Westerse Blok, vooral de Verenigde Staten en de NATO. Waarom is dit niet gebeurd? Nu, je moet in de eerste plaats begrijpen waarom er zelfs maar een confrontatie tussen die twee blokken was. Dat was opnieuw, omdat er bepaalde mensen in de Sovjet Unie en in het westen waren die in staat waren licht te ontvangen, maar die hun respectievelijke machtsstructuren steunden. Het was in elk geval niet onvermijdelijk dat het westen zo’n directe confrontatie aan zou gaan met de Sovjet Unie. Er waren andere manieren waarop het westen op die situatie hadden kunnen reageren.

Omdat er mensen in het westen waren, vooral de Verenigde Staten, die een bepaald niveau van spirituele volwassenheid hadden, maar werden bedrogen door de, wat wij hebben genoemd, dualistische denkwijze, het zwart-wit denken, de epische denkwijze om een epische strijd aan te gaan, daardoor ontstond deze confrontatie. Natuurlijk waren er ook mensen in de Sovjet Unie met die denkwijze. Aanknopend bij wat ik eerder heb gezegd over studenten van geascendeerde meesters, zelfs onder de mensen die openstonden voor de leringen van de geascendeerde meesters, waren een aantal zo bedrogen door die epische denkwijze dat zij eigenlijk het licht dat zij ontvingen van de Heilige Geest naar die denkwijze stuurden. Zij zeiden: “De Sovjet Unie heeft ongelijk, het communisme heeft ongelijk, het communisme is slecht, het moet worden vernietigd” en zo voort en ga zo maar door.

Nu komt het subtiele punt dat ik jullie duidelijk wil maken. Het is nodig om toe te geven dat er iets niet overeenstemt met de hogere principes, het hogere potentieel, maar als je op de zwart-wit, dualistische, epische denkwijze terugvalt dat er een etiket op wil plakken en het als fout beoordelen, als iets dat vernietigd moet worden, dan help je de zaak van de geascendeerde meesters niet meer, zelfs als jij zegt dat jij een student van de geascendeerde meesters bent. Wij moesten deze lering wel door een eerdere dispensatie geven die opzettelijk werd bedacht voor de epische denkwijze, omdat wij zagen dat het in feite nodig was om de aandacht van veel spirituele studenten af te leiden, zodat zij decreten zouden opzeggen voor het afschaffen van de Sovjet Unie in plaats van erop uit te gaan en er met fysieke middelen tegen te vechten.

Zien jullie dit in, mijn geliefden? Je moet misschien serieus over dit concept nadenken en innerlijke leiding vragen om te zien wat ik zeg. Je manifesteert geen Gouden Eeuw door iets te vernietigen, zelfs niet als het niet op één lijn ligt met de visie en de principes voor die Gouden Eeuw. Je manifesteert een Gouden Eeuw door in plaats van iets proberen te vernietigen, het te proberen te transcenderen en andere mensen proberen te helpen met iets transcenderen in plaats van er een etiket op te plakken en hen als sub-mensen te beoordelen of op te willen offeren voor de goede zaak.

Andere mensen als sub-mensen beschouwen
Hoeveel mensen in de Verenigde Staten beschouwden het volk van Rusland niet als geen menselijke wezens zoals zij zelf, maar als een soort niet-mens? Als zij met miljoenen moesten worden vermoord om het communisme en het Slechte Rijk te vernietigen, dan hadden zij daar vrede mee. Nu, zoals ik zei, was dat nooit acceptabel voor mij, was het nooit acceptabel voor mij dat veel sovjetleiders en zelfs veel Russische mensen op dezelfde manier naar de mensen in het westen keken als opoffering voor de glorieuze zaak om het communisme over de wereld te verbreiden.

Zie je dat die denkwijze de Gouden Eeuw niet kan brengen? Het maakt niet uit of je de meest verfijnde religie, filosofie, beschaving en regeringsapparaat hebt dat er ooit op aarde heeft bestaan; je manifesteert de Gouden Eeuw niet door dat apparaat alle anderen, alle diversiteit, te laten vernietigen. Het punt van deze verhandeling is gewoon dit: Als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw van Saint Germain, als je bij de voorlopers wilt horen, moet je naar die denkwijze kijken.

Waarom zeg je van andere mensen dat het sub-mensen zijn of dat je wel zonder hen kunt? Omdat jij de denkwijze hebt waarmee jij beoordeelt volgens de maatstaf die door de gevallen denkwijze is vastgesteld. Je ziet niet dat alle mensen, hoe elk lichaam op de wereld er ook uit mag zien en of zij er anders dan jij uitzien, ondanks de persoonlijkheid in de buitenwereld, die ontstaat door cultuur en opvoeding, een universele band hebben, een universele band. Die universele band in het hart kan ervoor zorgen dat mensen zich verenigen terwijl je nog steeds hun individuele, regionale, culturele en natuurlijke uitdrukkingsvormen tot bloei laten komen.

Wanneer je verder kijkt dan het materiële en de immateriële band ziet tussen alle mensen, voel jij je niet bedreigd door andere materiële uitdrukkingsvormen die anders zijn dan die van jou. Jij verheugt je over die diversiteit. Als je iets ziet wat niet het hoogste potentieel is, dan geef je die mensen niet op hun kop en probeer je hen bang te maken. Je inspireert hen. Je inspireert hen door de principes die je ziet te belichamen, door die tot uitdrukking te brengen, door het licht in actie te zijn, door jouw IK BEN Aanwezigheid in actie te zijn, zoals Sanat Kumara zo welsprekend heeft uitgelegd.

Op die manier word jij een voorloper van de Gouden Eeuw van Saint Germain. Het is misschien nuttig dat je de denkwijze loslaat die iets als verkeerd wil benoemen. Kijk naar jezelf en hoe jullie in bijna iedere samenleving met een maatstaf over wat goed en fout is, zijn opgevoed. In plaats daarvan transcendeer je dat en zie je dat je geen dingen verbetert door te zeggen: “Dit is fout, dit moet weg.” Je verbetert iets door de hogere zienswijze te erkennen en te zeggen: “Hoe kunnen wij het oude transcenderen? Hoe kunnen wij anderen helpen het oude te transcenderen? Hoe kunnen wij allemaal doen wat meer is dan wij vroeger deden?”

Zodoende verzegel ik jullie – voorlopig – in mijn hart.