Slechts het Eenzijn tussen Manlijk en Vrouwelijk kan Oorlogen laten ophouden

ONDERWERPEN: Waarom de meeste oorlogen bij de mannen beginnen – Jouw Geest is meer dan mannelijk en vrouwelijk – Hoe vrouwen oorlog voorkomen – De deling tussen Duitsland en Europa – Wat het Midden-Oosten en Israël betreft – Jullie zijn meer vooruitgegaan dan jullie beseffen – Alleen de vrouwelijke polariteit kan oorlogen laten ophouden – Vrede begint thuis – Gevangen tussen de traditionele religie en het atheïsme – Sommige mensen zijn gelukkig als zij zich ongelukkig voelen – De schoonheid van Eenzijn – Concentreer je op het licht, niet het duister

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 november 2008

 

Zoals mijn geliefde Master MORE gisteren jullie de Liefde van de Vader kwam aanbieden, zo kom ik Maria, vandaag jullie de Liefde van de Moeder aanbieden. Die, zoals ik jullie kan verzekeren niet minder intens, niet minder krachtig, is maar misschien wel vaak op een zachtere manier tot uitdrukking wordt gebracht. Dus toen Master MORE bijvoorbeeld een stap naar voren deed om het recht om te spreken op te eisen, liet ik, Maria hem dat – met een zachte glimlach – doen. Want wij, die de Goddelijke Moeder vertegenwoordigen, hebben geleerd dat wij soms een stap achteruit moeten doen om degenen die het Goddelijke Manlijke vertegenwoordigen een stap naar voren te laten doen.

Waarom de meeste oorlogen bij de mannen beginnen
Want als je naar de situatie op aarde kijkt, is het dan niet waar dat de meeste mannen zich overhaast in oorlogen storten? Dit is een universele waarheid die je door de hele geschiedenis heen ziet, in ieder geval in de bekende geschiedenis. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen in het verleden op deze regel waren. Maar in het algemeen trekken degenen die de mannelijke energie vertegenwoordigen ten strijde.

En hoe komt dat? Dat komt, omdat die niet op een evenwichtige manier tot uitdrukking kan worden gebracht. Want het ligt juist in de aard van de mannelijke energie om zich tot uitdrukking willen brengen, die grenzen wil doorbreken. Hij wil verder en transcenderen. Dat is natuurlijk de stuwkracht in de schepping. En er is niets mis mee, zolang die tot uitdrukking wordt gebracht op een manier die het Al verheft. Het is natuurlijk de motiverende kracht in de schepping. Maar wanneer die kracht onderdrukt wordt, wanneer die op een onnatuurlijke manier wordt tegengehouden, dan sterft die kracht niet – die kracht verdwijnt niet. Dus blijft die maar spanning opbouwen. En vroeg of later wordt de druk zo hoog dat degenen die onder die druk staan geen andere manier zien om die druk op te heffen dan een daad die uit geweld en agressie bestaat.

Wat natuurlijk een fenomeen is dat de verkeerde leraren die naar deze aarde zijn gekomen, kennen. En die weten dat als ze mensen deze illusie kunnen laten geloven, zoals Master MORE heeft uitgelegd, dat één groep mensen de oorzaak is van al hun problemen, nu dan wordt het onvermijdelijk dat als de druk blijft oplopen, er een moment komt waarop de mensen gemotiveerd raken om ten strijde te trekken tegen diegenen die de zondebok zijn geworden. En zo ontstaat het patroon dat de mannelijke – onevenwichtige – energie oorlog of de juiste voorwaarden voor oorlog schept. Want wat natuurlijk echt die oorlog in het leven roept, zijn de keuzes uit vrije wil van menselijke wezens.

Jouw Geest is meer dan mannelijk en vrouwelijk
Tegenwoordig zie je dat er veel mensen een mannelijk lichaam kunnen bezitten die het moeilijk vinden om hun seksualiteit op een normale manier tot uitdrukking te brengen, of degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten, kunnen dit niet op een vrouwelijke manier. Dit is in feite een uitdrukkingsvorm op de wereld van het feit dat wij op een punt in de menselijke evolutie zijn aanbeland waarop mensen verder moeten kijken dat die uiterlijke kenmerken. Ze moeten zien dat een mannelijk lichaam bezitten, niet betekent dat je de traditionele mannelijke rol moet vervullen, die ertoe leidt dat je de agressieve strijder wordt.

Je kunt zeker een mannelijk lichaam bezitten en die mannelijke energie in evenwicht laten brengen door het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen. Want degenen die een mannelijk lichaam bezitten, zijn natuurlijk geen echt mannelijke wezens. Het zijn universele spirituele wezens, het zijn medescheppers met God die in dit leven gewoon, en misschien in verscheidene andere levens, zich via een mannelijk lichaam tot uitdrukking brengen. Maar dit maakt de geest niet mannelijk of vrouwelijk.

Alle van zichzelf bewuste wezens – alle levensstromen – hebben zowel het mannelijke als het vrouwelijke als polariteit in hun wezen. Dus is het nodig dat mensen in deze tijd beseffen dat je een mannelijk lichaam kunt bezitten waarin nog steeds evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke. Je kunt zoals sommige mensen hebben gezegd, in contact staan met jouw vrouwelijke kant zonder minder man te worden, zonder het te perverteren door je seksualiteit op een onnatuurlijke manier tot uitdrukking te brengen.

Hoe vrouwen oorlog voorkomen
Tenzij er een groter evenwicht komt tussen mannelijk en vrouwelijk, kan er geen echte vrede zijn. En natuurlijk kunnen degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten – en hebben dat generaties lang ook gedaan – een bepaald evenwicht bewaren dat feitelijk heeft voorkomen dat nog meer oorlogen hebben plaatsgevonden. Want de vrouwen in een samenleving, in een natie, hebben vele malen dat in evenwicht brengende aspect geleverd dat heeft verhindert dat een land oorlog ging voeren.

In sommige gevallen zijn ze niet in staat geweest om dat evenwicht te bewaren. Maar wat ik nu bij jullie uit, is dat het vandaag de dag niet meer de bedoeling is dat de vrouwen het evenwicht voor de mannen bewaren. Het is niet de bedoeling dat vrouwen het feit compenseren dat mannen uit hun evenwicht zijn door de mannelijke energie tot uitdrukking te brengen. Het is natuurlijk de verantwoording van de mannen om contact te maken met dat vrouwelijke aspect in hun wezen en die de mannelijke, naar buiten tredende, expressieve energie in evenwicht te laten brengen.

En dus is het daadwerkelijk nodig dat vrouwen een stap terug doen, of liever de traditionele vrouwelijke rol transcenderen, waarin zij niet alleen maar passief zijn en thuis blijven en voor de man zorgen wanneer die thuiskomt, hetzij uit het werk of uit de oorlog of welke andere activiteit ook. Het kan ook naar de pub gaan zijn om de goden van het bier of wijn te aanbidden, zoals sommigen generaties al zo lang doen dat jij je afvraagt hoeveel levens een ziel nodig heeft voor elk effect dat bier op de geest of het lichaam kan hebben, volledig onderzocht is en op het punt te komen dat iemand zegt, misschien zit er meer in het leven dan het schuim van een glas bier wegblazen. En daardoor hebben vrouwen een stap naar voren gedaan in de samenleving om posities in te nemen die een generatie geleden enkel nog maar door mannen konden worden ingenomen.

De deling tussen Duitsland en Europa
Je ziet dat dit land Duitsland, een vrouwelijke leider heeft, wat nog niet zolang geleden volledig ondenkbaar zou zijn. In feite was dat ondenkbaar voor de hereniging. Want toen Duitsland opgedeeld was, was dat tot op zekere hoogte een uitdrukkingsvorm van die verdeeldheid tussen mannelijk en vrouwelijk. Het was nodig dat West-Duitsland eigenlijk veel mannelijker en agressiever was, terwijl West-Duitsland veel vrouwelijker had moeten zijn – als het land niet opgedeeld was geweest – zodat er meer evenwicht was tussen het oosten en westen. Maar wat we nu moeten zien, is natuurlijk dat de delingen tussen oost en west verdwijnen – dat ze in elkaar opgaan – en dat wanneer dit met Duitsland gebeurt, er een opening komt om de delingen tussen Oost- en West-Europa te laten verdwijnen, in elkaar op te gaan, te transcenderen. Zodat we een echt verenigd Europa kunnen krijgen, waar een correcte stroom spirituele energie is.

Ik ben zeer verheugd over het feit dat jullie op mijn rozenkransen en invocaties afkomen en besluiten die te gebruiken. Er zijn vele, vele mensen in Rusland of in de voormalige Sovjet Republieken die deze rozenkransen gebruiken en daardoor de oostelijke polariteit vormen voor degenen hier in West-Europa, vooral een hele grote groep in Holland die deze rozenkransen gebruiken. Maar zeker ook in andere naties; zelfs degenen die op het kruispunt zitten tussen oost en west, tussen Rusland en West-Europa.

Want Polen bijvoorbeeld zit juist op dit kruispunt, waardoor het zich vele keren omver heeft laten lopen door zowel het oosten als het westen door strijdende legers, maar nog steeds de integriteit hebben die je in het Poolse volk ziet en in veel andere volken van Oost-Europa. En dat levert het evenwicht op tussen oost en west, net zoals ze het evenwicht bewaren tussen noord en zuid, vooral vanuit de Scandinavische landen, die al generaties lang een belangrijk evenwicht voor vrede vormen, die, zoals deze boodschapper graag voor de grap zegt, hun oorlogszuchtige neigingen al in de Vikingtijd hebben uitgeleefd.

Ik wilde dat hetzelfde voor Zuid-Europa gold, omdat de mensen in Spanje, Italië en Griekenland tot nu toe niet bereid zijn om zich voldoende van de eeuwenlange onderdrukking door de katholieke kerk en de orthodoxe kerk te bevrijden, die hen in een mal dwingt waardoor zij denken dat ze onmogelijk meer spiritueel evenwicht kunnen bewaren. Ze kunnen hun spirituele identiteit niet opeisen; daarom zitten zij vaster in hun traditionele rollen, zelfs de traditionele rollen van mannelijk en vrouwelijk, dan je ziet wanneer je verder naar het noorden van Europa gaat.

Wat het Midden-Oosten en Israël betreft
Het is natuurlijk belangrijk dat jullie allemaal overdenken hoe jullie dat evenwicht in je eigen wezen bereiken – tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van jullie wezen. En dit bereiken, is natuurlijk precies waar mijn rozenkransen voor bedacht zijn, om je te helpen dat te bereiken en waar ook de cursus in Christusschap voor bedacht werd. Want het is een grote tragedie dat de katholieke kerk Jezus als een mannelijke chauvinist heeft afgeschilderd, wat ze zo goed als doen – en de rol van vrouwen negeren. Zij negeren het feit dat Jezus zelf vrouwen erkende en eerde op een niveau dat veel hoger ligt dan de mensen in die tijd konden hanteren – en ik moet helaas zeggen, wat de mensen in het Midden-Oosten nog steeds niet kunnen hanteren. Want vrouwen worden nog steeds zo erg onderdrukt in dat deel van de wereld dat het verbazingwekkend is dat het nog steeds door kan blijven gaan.

De staat Israël is natuurlijk in zekere mate een lichtpunt. Maar je ziet dat de recente gebeurtenissen niet een vrouw een coalitie liet vormen in de regering. En daardoor is de staat Israël nog steeds wat in onzekerheid en de vraag is: “Grijpt één van de mannelijke haaien in en neemt hij Israël over en schept hij daardoor een confrontatie die vermeden had kunnen worden als je een vrouwelijke leider had gehad?” Hopelijk zal het volk van Israël zich bij de komende verkiezingen haasten om hun steun te geven aan degenen die de meer vrouwelijke kant, de vredelievende energie, vertegenwoordigen. En dit is zeker iets wat jullie zouden kunnen visualiseren en ook een oproep voor kunnen doen in jullie rozenkransen.

Jullie zijn meer vooruitgegaan dat jullie beseffen
Nu, jullie weten misschien wel, vooral degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten, dat het een diepe, diepgaande vreugde voor een moeder is om haar kinderen te dienen terwijl ze opgroeien, zelfstandig worden en hun individualiteit tot uitdrukking gaan brengen, hun weg in het leven gaan vinden. En die vreugde ervaar ik ook wanneer ik jullie allemaal observeer die er zo eerlijk, zo serieus, naar streven om niet alleen mijn rozenkransen, maar ook de leringen over het ego en mijn boek over het overvloedige leven bestuderen.

En het is zo fijn voor mij om te zien hoe jullie groeien. En ik denk dat het wel in orde is als ik jullie zeg dat jullie allemaal veel meer vooruitgang hebben geboekt dan jullie met je dagelijkse denkgeest herkennen. Om oprecht een spirituele zoeker, een eerlijke student op het pad te zijn, moet je natuurlijk bereid zijn om naar de balk in je eigen oog te kijken, erkennen dat er dingen zijn die jij in je psyche moet veranderen. Het is gemakkelijk om dat zo te overdrijven dat je altijd naar het volgende probleem op zoek gaat, de volgende hobbel die je moet nemen, de volgende fout die je moet herstellen – en dan over het hoofd te zien dat je positieve prachtige eigenschappen hebt. Klopt het dat jullie altijd die neiging hebben om naar de gebrekkige kant van de balans te kijken, maar niet al te vaak naar de positieve kant? Klopt dit, mijn geliefden?

Kun je, als je dit herkent, dan ook niet herkennen wat Master MORE heeft gezegd: “Wij, de geascendeerde meesters, kijken niet op die manier naar jullie. We kijken naar jullie volmaakte concept en we zien dat jullie veel dichter bij een doorbraak zitten, om heel te zijn, om Christusschap te manifesteren en dat velen van jullie al begonnen zijn dat Christusschap te manifesteren en dat Christusschap tot uitdrukking te brengen, alleen durven jullie het nog niet in jezelf te erkennen en te bevestigen. En dus zal ik het ook nog eens zeggen, net als Master MORE heeft gezegd met de mannelijke energie, zal ik het tot uitdrukking brengen met de vrouwelijke energie.

Sta jezelf toe eens gewoon spiritueel in de spiegel kijken en dat bevestigen – bevestig die Liefde in jullie hart, de Liefde die daar doorheen stroomt. Want zoals sommigen van jullie tot uitdrukking hebben gebracht, wisten jullie dat je Liefde voor God bezit in jullie Wezen en dat is de Liefde die jullie hogerop geslingerd heeft om bepaalde omstandigheden te boven te komen, of het nu uiterlijke of psychologische omstandigheden waren. Jullie hebben iets anders meer lief en dat kan en zal je verder brengen dan alles op aarde.

Sta jezelf toe de Liefde van de Moeder te voelen. Want zie je, de echte Moederliefde is niet de liefde die wordt gebaseerd op wat je doet, wat je bereikt, omdat de Vaderliefde misschien vaker gericht is op de uiterlijke successen van zijn kinderen. Maar de Moederliefde is gericht op de kinderen zelf; wie zij innerlijk zijn, hun spirituele eigenschappen, hun individualiteit. De moeder kijkt niet zozeer naar wat de kinderen doen, wat zij bereiken, hoe zij eruit zien ten opzichte van anderen, zoals ze zeggen.

De moeder ziet het unieke in elk kind en kijkt juist naar het kind. En een traan welt op in haar ogen, omdat zij alleen maar de schoonheid van dat kind en zijn unieke eigenschappen ziet. En dat is natuurlijk hoe ik naar elk van jullie kijk. Want ik zie het unieke in jullie. En als je het mij zou vragen, zal ik – opnieuw net als Master MORE heeft aangeboden – proberen om je die visie te geven die ík zie, die liefde te laten voelen. Want die Moederliefde kan alle tekortkomingen in jouw zelfbeeld verteren – kan dat transcenderen en transformeren. En terwijl je dat vroegere zelfbeeld transcendeert, trek je het hele massabewustzijn mee omhoog.

Alleen de vrouwelijke polariteit kan oorlogen laten ophouden
Want als Europa in vrede verenigd moet worden, dan moeten de mensen de zelfbeelden transcenderen die gebaseerd worden op verdeeldheid en gescheidenheid die ervoor hebben gezorgd dat zij de blinde leiders zijn gevolgd naar de collectieve blindheid die oorlog heet. Er bestaat geen beter voorbeeld van blindheid, spirituele blindheid, dan wanneer naties ten strijde trekken.

Generaals op een slagveld spreken over de oorlogsmist. Want als de strijd eenmaal is losgebarsten, is het onmogelijk nog te weten wat er gaat gebeuren of alles wat er gebeurt, te begrijpen. Maar zelfs op grotere schaal boven de individuele strijd uit, hangt er, zodra twee naties of vele naties ten oorlog trekken, een wolk over hen heen die hen verblindt. En vele malen beginnen zij pas uit hun blindheid wakker te worden, nadat de dingen veel erger zijn geworden dan ze ooit verwacht hadden en zich af vragen: “Waarom doen wij dit? Waarom blijven wij doden en laten wij ons eigen volk doden? Wanneer moeten wij stoppen, wanneer KUNNEN wij stoppen?”

En dan is de vrouwelijke energie het enige wat de mannelijke energie ervan kan tegenhouden om uit de hand te lopen. Want als die mannelijke energie eenmaal op oorlogspad is, kan hij zichzelf niet tegenhouden. Dat moet de vrouwelijke energie doen, omdat de vrouwelijke voeling heeft met wat er op aarde gebeurt, die voeling heeft met de consequenties van de oorlog. En daarom kent de vrouw het lijden en de pijn die haar kinderen en allen die deelnemen aan de oorlog wordt toegebracht. Ik bedoel niet alleen de fysieke kinderen, maar allen zijn in zekere zin kinderen, en die lijden zowel de soldaten op het slagveld als de burgers in hun huis die wachten tot de volgende bom valt.

De vrouwelijke is de enige die oorlog kan laten ophouden, de vrouwelijke energie, het vrouwelijke perspectief. En daarom kan ook de vrouwelijke oorlogen voorkomen – die kan ervoor zorgen dat de mannelijke energie niet uit evenwicht raakt, zodat die spanning blijft opbouwen tot het voor de man lijkt alsof geweld de enige uitweg is, omdat hij niet verder dan hun eigen wolk van energie kan kijken. Maar de vrouwelijke kan verder zien. De vrouwelijke kan zien dat er altijd een uitweg is zonder geweld. Er is altijd een alternatief voor geweld. Er bestaat altijd een alternatief voor oorlog. En de vrouwelijke kan natuurlijk zien wat de man niet kan zien. Want de man gelooft dat je, als je eenmaal op oorlogspad bent, door moet gaan om je eer te redden.

Ah, hoeveel mensen zijn er in dit werelddeel gedood vanwege het afgodsbeeld dat eer heet? Hoeveel mensen zijn overal ter wereld gedood op basis van dit afgodsbeeld dat wij ons gezicht moeten redden? We moeten de illusie ophouden dat wij op een of andere manier superieur zijn, zelfs als dat inhoudt dat we degenen moeten doden die deze illusie bedreigen – of zelf gedood worden. Dit is iets wat heel logisch klinkt voor degenen die uit evenwicht zijn in de mannelijke energie. Soms lijkt het zelfs vrouwen logisch toe die uit evenwicht zijn geraakt in hun vrouwelijke energie. Maar voor de meeste vrouwen lijkt het onlogisch en vaak zelfs belachelijk wanneer mannen zich aanstellen en elkaar uitdagen, of het nu gewone ruzies bij de etenstafel zijn of tussen naties, die uiteindelijk tot oorlog leiden.

Vrede begint thuis
Maar zie je niet dat al het gedrag van een natie weerspiegeld wordt in de individuele burgers? En daarom zal wat je aan de etenstafel doet, invloed hebben op de hele natie. Hoe de mensen van die natie met elkaar omgaan, zal de collectieve psyche bepalen en daardoor bepalen hoe die natie met andere naties omgaat. En wanneer een natie weinig eigenwaarde heeft – en dan naar het andere uiterste overhelt en door een verkeerde leraar wordt overgenomen die het evangelie van superioriteit predikt – welnu, dan is het onvermijdelijk dat die natie wordt bedrogen door agressieve handelingen te verrichten tegen die naties die haar – haar fragiele – gevoel van superioriteit lijken te bedreigen.

Want kan er ooit een superioriteitsgevoel zijn dat niet fragiel is? Natuurlijk kan dat niet. Want elk superioriteitsgevoel wordt gebaseerd op het zand van het dualiteitsbewustzijn. Zoals Jezus steeds maar weer opnieuw uitlegt, in de dualiteit bestaan er altijd twee tegengestelde polariteiten. Dus hoe meer je naar het uiterste van de ene polariteit overhelt, hoe meer je de tegenovergestelde polariteit aantrekt, die jouw illusie bedreigt.

En dit is natuurlijk het veiligheidsmechanisme dat in de Wet van Vrije Wil zit ingebouwd, dat mensen naar die staat van gescheidenheid laat overgaan. En in die staat van gescheidenheid, die gescheiden is van het eenzijn, moet er verdeeldheid zijn. Want je kunt het eenzijn niet verlaten zonder ten minste één tweedeling. En dan ontstaan die twee tegengestelde polariteiten dus. En hoe meer je op het uiterste van de ene overgaat, hoe meer de illusie wordt bedreigd door het tegenovergestelde uiterste, om uiteindelijk de mensen te wekken en te zeggen: “Dit is teveel. Wij zijn te ver gegaan. We moeten in het centrum uitkomen. We moeten evenwicht vinden. We moeten op zoek gaan naar vrede, want we kunnen deze spanning niet meer aan die door het dualistische conflict wordt geschapen.”

Maar pas wanneer zij gaan herkennen dat het dualistische conflict in hen zelf begint, boeken ze echt vooruitgang in de richting van vrede. Want er kan natuurlijk geen vrede zijn als je altijd denkt dat die andere mensen het eerst die vrede moeten creëren.

Gevangen tussen de traditionele religie en het atheïsme
En zodoende kan ik wel zeggen dat ondanks het feit dat de mensen in Europa in groten getale de traditionele religie achter zich hebben gelaten en bijna agnostisch of atheïstisch of gewoon onverschillig zijn geworden, dat onder het oppervlak de dingen niet zo erg zijn als ze misschien lijken. Want er is de laatste paar decennia veel spirituele groei in Europa. Maar het is een soort spirituele groei die niet veel tot uitdrukking werd gebracht, omdat Europa nog niet die middenweg heeft gevonden tussen de traditionele religieuze uitdrukkingsvorm en het tegenovergestelde uiterste van het atheïsme.

Er bestaat inderdaad een universele weg om over spiritualiteit te spreken zonder aan te sluiten op de traditionele beelden, maar zonder je over te geven aan de atheïsten en agnostici die je niet over iets spiritueels willen laten spreken. En je weet vast wel dat jullie dat in je innerlijke wezen hebben, als jullie je afstemmen. Jullie hebben het in je innerlijke wezen en jullie hoeven je dagelijkse denkgeest er alleen maar op af te stemmen en het zich dan door jou tot uitdrukking te laten brengen. De sleutel die ik jullie geef, is dat als je een soort druk voelt om te spreken en andere mensen over jouw spiritualiteit te vertellen, dan te herkennen dat die druk van het ego komt, van het massabewustzijn.

Want de zon voelt zich niet verplicht te schijnen. De zon laat haar licht als uitdrukkingsvorm van haar echte Wezen schijnen, en de zon ervaart vrede en vreugde door het licht door zich heen te voelen stromen. Want in zekere zin is het – zoals jullie opgevoed zijn te geloven – niet het licht van de zon. Want de zon produceert geen licht. De zon is de open deur voor het spirituele licht dat vanuit het spirituele rijk naar het materiële stroomt en daarom planeet aarde licht geeft.

En jullie zijn ook bedacht om de open deur te zijn. Jullie werden niet bedacht als gescheiden wezen, afgesneden van God. En ook zijn jullie niet bedacht om een robot te zijn. Jullie werden ontworpen om medeschepper te worden. Maar je schept mede door jouw wezen in de buitenwereld op één lijn te brengen met je hogere Wezen en dan gewoon dat hogere Wezen Zichzelf op natuurlijke wijze tot uitdrukking te laten brengen. En wanneer dat gebeurt voel jij geen verplichting, je voelt dan geen druk. Je maakt je niet druk om hoe de mensen zullen reageren, want je bent net de zon die haar licht laat schijnen.

En als je daar niet in bewustzijn bent, zeg dan simpelweg tegen jezelf: “Ik hoef niets van mijn spiritualiteit tot uitdrukking te brengen.” Doe een stapje achteruit en sta jezelf toe te voelen dat het gevoel van verplichting, het gevoel dat je moet spreken, van jou afvalt. Heb niet het gevoel dat je iets moet. Ik, Moeder Maria geef jullie toestemming om vredig te zijn en het gevoel te hebben dat je geen verplichting hebt om iets spiritueels tot uitdrukking te brengen.

Vanzelfsprekend hoop ik dat jullie niet de rest van je leven in deze staat blijven, maar ik doe dit als psychologisch mechanisme – ik vertrouw erop dat jullie dat kunt begrijpen – zodat jullie je kunnen bevrijden van wat jouw ego graag wil door zijn overtuigingen aan anderen op te dringen, zodat hij zich veilig kan voelen, omdat de hele wereld de waarde van zijn geloofssysteem erkent, zelfs als dat geloofssysteem niet in contact staat met de waarheid van God. En dus geef ik jullie de kans om je van die druk te bevrijden, zodat je dat punt van afstemming kunnen krijgen, die vrede, waardoor je eigen hogere Wezen zich spontaan door jou tot uitdrukking kan brengen. En dan zul jij je vredig voelen nadat jij je hebt geuit, zelfs al je dit op een directere en krachtiger manier gedaan hebt dan als de norm in jullie cultuur wordt beschouwd.

Sommige mensen zijn gelukkig als zij zich ongelukkig voelen
Want wanneer je naar een werelddeel als Europa kijkt, zie je dat de verschillende landen natuurlijk verschillende culturen hebben over wat juist is, wat gepast is. En in veel landen wordt het trouwens bijna als ongepast beschouwd om enthousiast over iets te zijn, vreugde te beleven, in vuur en vlam voor iets te staan, brandend van verlangen naar de waarheid en de werkelijkheid. Nee, je moet net als ieder ander, een rustig klein muisje, zijn.

Want er wordt van jou verwacht dat jij je volgens de normen van de maatschappij uit, zodat je ze niet lastig valt in hun gerieflijke positie – dat het allemaal goed gaat in die staat waarin zij zijn en denken dat het allemaal goed gaat. Maar kijk eens naar hoe zij hun tijd doorbrengen – negentig procent van de tijd klagen over het een of ander. Toch hebben zij de overtuiging dat alles goed gaat, zelfs als ze over ieder aspect van hun leven klagen. Snapt iemand daar iets van? Of komt het alleen maar omdat zij niet een stap achteruit hebben gedaan en zeiden: “Waar zijn wij mee bezig? Waarom doen we dit? Zijn we niet tevreden omdat wij, als we dat zijn, misschien iets zouden moeten doen om de omstandigheden te veranderen? Of zijn we in feite gelukkig met de omstandigheden, moeten wij in dat geval misschien niet eens ophouden met klagen?”

Sommige mensen zijn in zo’n gemoedsgesteldheid geraakt dat ze bijna blij zijn wanneer ze ongelukkig zijn en over iemand anders klagen, want dat verhindert dat zij naar de balk in hun eigen oog kijken. Je ziet dit in bijna ieder land, niet alleen in Europa, maar overal ter wereld. Maar je ziet het meer in Europa, gedeeltelijk om dat dit een oud werelddeel is waar elk land een geschiedenis heeft die heel ver teruggaat. En je ziet dat er landen zijn die met spijt naar het verleden kijken vanwege iets wat er 30, vijftig of 100 geleden, of zelfs eeuwen geleden, is gebeurd omdat zij zich zorgen maken over iets onrechtvaardigs dat hun natie 500, 700, 800 jaar geleden is aangedaan.

Wij, de geascendeerde meesters, respecteren de vrije wil van mensen. En als de burgers van een land naar het verleden willen kijken en over het verleden klagen, dan trekken wij ons respectvol uit dat land terug. En ik zeg je dat er een paar landen in Europa zijn waarin wij maar met heel weinig mensen kunnen werken, zoals je ziet aan het feit dat er heel weinig mensen zijn die mijn rozenkransen opzeggen. En toch is de schoonheid van het groeiende bewustzijn van Eenzijn in Europa, zelfs de EU, dat er meer bewustzijn is dat dit één werelddeel is. En dus is het mogelijk dat mensen in andere naties zelfs die naties optrekken waarin nog niemand toe is aan direct contact met de geascendeerde meesters en onze leringen.

De schoonheid van Eenzijn
En dit is natuurlijk de schoonheid van Eenzijn. Dit is de schoonheid van bijeenkomen, zoveel landen te vertegenwoordigen. En ik vraag je om naar jezelf te kijken en na te denken wanneer je naar een conferentie komt zoals deze, jij met het bewustzijn komt dat je een Duitser, een Fransman, een Nederlander, een Engelsman bent? Of kom je met het bewustzijn dat jullie allemaal Spirituele Wezens zijn, spirituele zoekers, die bijeenkomen in die hogere visie van de spiritualiteit?

En je kunt natuurlijk zien dat jullie dat nationale bewustzijn hebben getranscendeerd dat op gescheidenheid wordt gebaseerd. En jullie hebben de hogere betekenis van Eenzijn gevonden. En ik vraag jullie hierop te mediteren, te mediteren op het belang dat jullie uit zoveel verschillende landen bijeengekomen zijn uit verschillende naties; dat jullie bijeen gekomen zijn met een spirituele visie; en dat jullie daardoor die naties en het volk kunnen vertegenwoordigen. En jullie kunnen de mensen in je eigen land op een ongehoorde manier optrekken die nog nooit eerder te zien was in dit werelddeel, tenminste niet in de opgeslagen geschiedenis.

En dit is de visie, opnieuw, zeker niet om een vorm van hoogmoed te veroorzaken, want ik vertrouw erop dat jullie die niet meer hebben; maar om opnieuw dat realisme te hebben dat jullie erkennen dat het belangrijk voor jou is om een voorloper in jouw land te zijn, dat jij daadwerkelijk die voorloper bent, die speerpunt. En dan ook bevestigen dat jij persoonlijk een spiritueel evenwicht voor je land bewaart. Als er maar een paar in die natie zijn, welnu, dan is het logisch dat jij een grote last van het massabewustzijn van die natie draagt, dat jij zelf moet doorwerken, want je doet het voor de velen.

Sta jezelf toe te erkennen dat de lasten waar jij soms mee worstelt, niet van jou zijn. Want wanneer je erkent dat ze niet van jou zijn, kun jij je ervan distantiëren. Je identificeert je niet met die lasten, en daarom worden ze zoveel gemakkelijker te dragen, zo veel gemakkelijker om mee om te gaan. En ik wil graag zien dat jullie hier allemaal het gevoel te boven komen van dat je belast wordt, maar in plaats daarvan het vreugdegevoel krijgt dat jij als open deur dient voor jouw natie, net zoals de Zon de open deur is tussen het spirituele rijk en de aarde. Jullie zijn de zon voor jullie natie!

Sta jezelf toe jezelf als de open deur te beschouwen en sta jezelf toe te erkennen dat, zoals Jezus gezegd heeft: “Ikzelf niets kan”. Jij, jouw eigen zelf, kan niet het spirituele evenwicht voor jouw natie bewaren. Jij, je eigen zelf – jouw gescheiden zelf – kan je natie niet optrekken. Ah, maar wie ben jij eigenlijk? Je bent een verlengstuk van een groter Spiritueel Wezen. En dat grotere Spirituele Wezen kan, wanneer je er één mee bent, wel het evenwicht door jou heen bewaren. Eén persoon die één is met zijn of haar hogere Wezen kan het evenwicht voor een hele natie handhaven en die open deur ZIJN.

Wanneer er meer mensen samenkomen, zijn er natuurlijk minder lasten – er is meer Licht en er zit een vermenigvuldigingsfactor in hun inspanningen. Maar één persoon kan het evenwicht bewaren. En hoe meer jij jezelf, realistisch, toestaat dit te erkennen, hoe meer jij de open deur wordt, hoe meer evenwicht jij kunt bewaren en hoe meer jij erkent dat jíj niet het evenwicht bewaart – dat het niet jouw Licht is – zul je minder lasten voelen. Want je gaat dan ineens de waarheid te herkennen van wat Jezus heeft gezegd: “Mijn last is Licht.”

Concentreer je op het licht, niet het duister
Ik zou heel graag willen dat jullie dat concept snapten. Want wanneer je dat herkent, zul jij je op het Licht richten in plaats van het duister en dan zie je geen duister meer. Je weet dat het er is, je ontkent het niet, je bent niet blind. Maar jij bent er niet op gericht – jij vereenzelvigt je er niet mee – jij bent op het Licht en het volmaakte concept gericht en je ziet dat het duister slechts een tijdelijke manifestatie is. Je ziet dat door de Wet van Vrije Wil, het Ma-terlicht een onvolmaakte uitdrukkingsvorm heeft aangenomen. Maar ze kan net zo gemakkelijk en ogenblikkelijk die uitdrukkingsvorm transcenderen en het volmaakte concept uitvergroten en daar richt jij je op. Daar ligt je focus – op het Licht!

Haal je gerichtheid van de lasten, de problemen, het duister, af. Kijk niet naar het glas als half leeg. Kijk alsof het overstroomt met Licht. Want de kelk van jouw hart, is de kelk die overloopt van Licht, want jij hebt jouw hartchakra die kelk laten worden, die kelk waar het Licht in geschonken kan worden en die wordt zo gevuld dat die overloopt. En als je daadwerkelijk bereid bent geweest om mij door de cyclus heen te volgen, waar ik jullie doorheen genomen heb tijdens deze uitgave, is de cirkel weer rond van alle uren op de kosmische klok, door alle aspecten van jullie Wezen, naar waar je nu bent: op de streep van elf uur van de Victorie. En als je dat durft te bevestigen, zul je voelen dat jouw hart de kelk is die overstroomt en dat is precies het gevoel dat wij jullie graag willen geven.

Jullie zijn hier, en wanneer jullie, het aantal dat hier is, één met je hogere Wezen is, zijn jullie met genoeg mensen om het hele continent van Europa naar een hoger niveau te tillen, zodat dit nooit meer hetzelfde is. Zodat er zoveel licht uitgeschonken wordt, door jullie harten uitgeschonken wordt, dat Europa wordt getransformeerd. En hoewel het misschien even duurt voor sommige mensen het beseffen, zullen er ook mensen zijn die ogenblikkelijk beseffen dat er een fundamentele omslag in het collectieve bewustzijn heeft plaatsgevonden. Het is niet verwaand als je erkent dat sommige mensen de open deur moeten zijn voor er een verschuiving kan plaatsvinden. Andere mensen hebben dat in het verleden gedaan, maar jullie zijn nu hier en jullie zijn voldoende Eén. Als jullie Eén worden, verticaal met je hogere Wezen, horizontaal met elkaar, zijn er voldoende van jullie. Jullie zijn die meerderheid in God – want Eén is altijd de meerderheid in God – om dit werelddeel te verheffen.

En in feite als jullie het nu al erkennen, als jullie het nu al accepteren, dan zal het verheffen van het werelddeel Europa en het collectieve bewustzijn al manifest zijn door jullie acceptatie. Accepteren jullie het? (Publiek reageert met “JA!”) Accepteer dan dat het al manifest is en dat er geen twijfel over bestaat. Er is geen reden om erop terug te komen. Want het is al de realiteit door jullie acceptatie. Want je kosmische spiegel zal zeker reflecteren wat jullie uitzenden.

En zodoende is de cirkel in korte tijd rond, omdat ik jullie door deze stappen heen heb geleid. En je kunt dit dictaat misschien nog eens lezen en proberen te zien hoe ik jullie systematisch door deze stappen op de ladder van het Leven heb meegenomen, langs de strepen op de klok, omhoog door de chakra’s tot je die overwinning, de open kruinchakra, behaalt. Dat is natuurlijk het versmelten van de Alpha en Omega, het versmelten van geest en materie waardoor de materie zich bewust wordt van het feit dat die Geest is. En daarom bestaat er slechts Eenzijn, want de Geest is Oneindig en de Oneindigheid kan niet opgedeeld worden. Dit is ondeelbaar. Die is de Ene. Jullie zijn Eén. Wij zijn Eén. Al het Leven is Eén. En daarom is onze Overwinning een feit.