Durf een Gouden Eeuw in Rusland en de omringende Naties te visualiseren

ONDERWERPEN: Er zitten geen delingen in overal – De denkwijze van het communisme uitdagen – Waarom de eerste wezens vielen – Hoe de gevallen wezens twijfel zaaiden – Een intern referentiekader – Het communisme wordt op twijfel gebaseerd – Je kunt de wet van God niet veranderen – Een waarschuwing aan Rusland – Je kunt geen mensen wekken door aardig  te zijn – Felicitaties voor het Russische volk – Overwin je negatieve gevoelens over de Sovjet Unie

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 10 juni 2010. Sint Petersburg, Rusland.

Er zitten geen delingen in overal
‘Michaël’ is mijn naam. ‘Aartsengel’ is mijn titel. ‘Aartsengel Michaël’ is de fohatische sleutel die mijn Aanwezigheid ontbiedt door jouw wezen te stromen. Maar let erop hoe gemakkelijk woorden gebruikt kunnen worden om afstand en gescheidenheid te construeren. ´Mijn Aanwezigheid ontbieden´ kan het gemakkelijk laten lijken dat jij me sommeert om van ver naar jou toe te komen. Maar daarmee projecteer je een dualistisch beeld op mij en ik ben geen dualistisch wezen. IK BEN een eenzijnswezen, uit het eenzijn van God, opnieuw versmolten tot eenzijn met God door mijn beslissingen uit vrije wil. En daardoor word ik niet beperkt door tijd; niet beperkt door ruimte. Want ik ben alomtegenwoordig, Want ik ben altijd aan jullie zijde. Ik ben altijd bij jullie.

Want zei Christus zelf niet: “ik ben met jullie, altijd?” En ik zeg het ook, door te spelen met de woorden van Jezus: “Welk deel van altijd begrijp je niet?” “Welk deel van overal begrijp je niet?” Want kan er een ‘deel’ zijn in altijd? Kan er een deel zijn in overal? Kun je altijd splitsen? Kun je de eeuwigheid splitsen? Kun je ruimte splitsen? Kun je alomtegenwoordigheid splitsen? Nee, dat kan niet!

Er is geen deel in eenzijn, want eenzijn kan niet in onderdelen gesplitst worden, die je apart van elkaar kunt zetten – en er conflicten, of wat op een conflict lijkt, ontstaan. Maar het is pas een conflict als je er vanuit het standpunt van de gescheiden geest naar kijkt, de geest die bedrogen is door het bedrog, door te delen, die in verdeeldheid is geraakt en daarom zijn eenzijn vergeten is.

De waarheid is dat IK BEN niet kan worden gesplitst en dus is het natuurlijk waar dat er geen splitsingen in het spirituele rijk bestaan. Er kan geen verdeeldheid onder spirituele wezens bestaan. Want als een spiritueel wezen het bewustzijn van verdeeldheid zou krijgen, zou het geen spiritueel wezen meer zijn, het zou ogenblikkelijk tot het dualiteitsbewustzijn vervallen. Begrijp je dan dat, als ik of een van mijn engelen met het idee zouden spelen dat we vijanden van de duivel zijn, of van een macht op aarde, en dat het onze rol is, die wij van God hebben gekregen, om die macht in een dualistisch gevecht te bestrijden en te vernietigen, nu dan zouden we onmiddellijk vallen en deel van het probleem zelf worden in plaats van wie wij zijn als wij één zijn, omdat wij als voorbeeld kunnen dienen voor de oplossing, die de dualiteit transcenderen is, verdeeldheid transcenderen is.

De denkwijze van het communisme uitdagen
Maar wat betekent het om verdeeldheid te transcenderen? Het betekent in de eerste plaats dat je juist de sleutel die verdeeldheid gecreëerd heeft, transcendeert – en die sleutel bestaat uit twijfel! Dus kom ik, Aartsengel Michaël, vandaag naar deze plek in de Russische natie en ik kom met een dispensatie van de Karmische Raad van de planeet aarde om miljoenen van mijn engelen naar Rusland te sturen en naar ieder land dat deel heeft uitgemaakt van de vroegere Sovjet Unie of onder de propaganda van de Sovjet Unie of de fysieke macht van de Sovjet Unie viel.

Ik kom met een speciale dispensatie om een bepaalde hoeveelheid Licht van God te brengen die juist de denkwijze die achter het communisme zit, aanvecht dat uit het gevallen bewustzijn zelf voortkwam. Dus vraag ik jullie te visualiseren dat miljoenen van mijn engelen afdalen, van de Godster Sirius – waar ze speciale instructies voor deze opdracht hebben ontvangen – afdalen in een spiraal, als een oneindige spiraal, als een wenteltrap, waarbij ze naar de aarde afdalen en naar de verste hoeken van elke natie gaan, elk gebied dat ooit door het bewustzijn van het communisme is beïnvloed – wat in principe overal op aarde is. Ze gaan op weg en ze gaan niet om tegen iemand of iets te vechten. Ze gaan daar hun positie innemen en juist de vlam die IK BEN demonstreren, de Vlam van de Wil van God, maar de onverzettelijkheid van de Wil van God, die niet door de wil van de mens of de wil van de gevallen wezens die zichzelf als tegenstander van God beschouwen, kan worden verplaatst. Dit is de Vlam die ik belichaam. Daarom ben ik bij de aarde: om een referentiekader te geven dat er iets is dat je niet met geweld in dit materiële universum kunt verplaatsen, niet door het gevallen bewustzijn kan worden verplaatst.

Want IK BEN zo één met de Wil van God, en mijn engelen ook, dat er geen macht op aarde is, geen argument op aarde, geen leugen van de kromme geest die ons kan laten twijfelen aan de Waarheid van God. Wij zijn niet in beweging te krijgen door welke vorm van twijfel ook! En dus zijn wij hier om een referentiekader te vormen om degenen in staat te stellen, om dat mogelijk voor hen te maken, degenen die bereid zijn een stap omhoog te doen en juist die twijfel te boven komen die je kwetsbaar maakt voor de verzoeker, de slang die met argumenten aankomt die jullie laten twijfelen aan wat je van de Geest binnenin jou krijgt.

Waarom de eerste wezens vielen
Let erop hoe deze twijfel ontstond. Je hebt de lering gehoord die Maitreya heeft gegeven dat de oorspronkelijke val in een hogere sfeer plaatsvond. Deze sfeer was dicht bij het moment van ascensie gebracht door de meerderheid van de wezens die naar een positieve spiraal gingen. Toen kwam de test dat voor degenen die tot een bepaald niveau waren opgeklommen, degenen die zichzelf als leiders beschouwden, hen werd gevraagd naar het schijnbaar laagste punt te gaan en hun wezen, hun impuls, hun verworvenheden, te laten gebruiken om de volgende sfeer te creëren.

Ze waren niet bereid om door de knieën te gaan; ze waren niet bereid om iets te doen wat op een degradatie van hun positie leek. Want sommigen hadden nog iets over van het bewustzijn – hoewel ze positief werk hadden gedaan om de sfeer te verhogen – en dachten dat ze dit deden om hun beloning in de hemel te krijgen. Zodat zij dachten, toen hun sfeer ascendeerde, dat zij, omdat zij tot de voorlopers behoorden, zeker een hoge positie in de hemel als beloning zouden krijgen.

Toch kom ik jullie ook nog een ander inzicht brengen, op een andere laag van inzicht, van onze zich ontvouwende, progressieve openbaringen over het onderwerp de zondeval van het gevallen bewustzijn. Want degenen die dachten dat zij leiders waren, hadden hun sfeer niet bij het punt van ascensie gebracht. Zoals Jezus zei, de zachtmoedigen zullen de aarde erven. Er waren in die sfeer miljarden levensstromen die waarlijk onbaatzuchtig waren geweest, omdat zij het bewustzijn van gescheidenheid hadden getranscendeerd. Ze hadden geen wens om superieur aan iemand anders te zijn. Enkelen van hen dienden in leiderschapsposities, anderen niet, die werkten gewoon onbaatzuchtig aan wat zij dachten dat hun roeping was, hun goddelijke plan, hun verlangen om hun God-individualiteit tot uitdrukking te brengen. Dus de waarheid is dat degenen die tot de leiders mochten behoren, niet beslist die positie kregen omdat zij verworvenheden bezaten.

Want enkelen hadden nog niet alle overblijfselen van het gescheiden zelf, het bewustzijn van gescheidenheid, het op geweld gebaseerde bewustzijn, overwonnen. Ze wilden boven anderen staan en ze kregen – let op ‘kregen’ – die positie om hun verlangen naar superioriteit te beleven, ze kregen nog een kans om dat te overwinnen, om genoeg van die ervaring te krijgen, zodat zij uiteindelijk dat restant van het gescheiden zelf konden loslaten en met hun goddelijke individualiteit samensmelten en daardoor echt deel uitmaken van de geascendeerde meesters.

Want we zijn allemaal door het proces heengegaan om het gescheiden volledig zelf los te laten. Want hoe konden we anders naar het geascendeerde rijk gaan, waar alles uit eenzijn bestaat? Het gescheiden zelf loslaten betekent niet dat jij je goddelijke individualiteit loslaat; het betekent dat je jouw gescheiden individualiteit loslaat, het gescheiden zelf, dat jij in de wereld van vorm hebt opgebouwd. Dus je ziet dat een groep wezens in die sfeer toestemming had om superieure posities in te nemen, leiderschapsposities, om hen de kans te geven om hun behoefte om zich superieur te voelen op te geven, te accepteren dat alle van zichzelf bewuste wezens een individualisatie van God zijn en niemand dan superieur kan zijn aan iemand anders. Want het is niet logisch dat één uitdrukkingsvorm van God superieur is aan een andere.

Dus toen het keerpunt kwam – toen het punt bereikt werd waarop je niet meer terug kon, toen de sfeer er klaar voor was om te ascenderen – kregen deze wezens de ultieme test. Zouden zij nu de gescheiden identiteit achter zich laten – in dat geval konden ze een stap omhoog doen en misschien een leiderschapspositie in het spirituele rijk krijgen – of zouden ze het gescheiden zelf niet los kunnen laten? En zij kregen deze test om geconfronteerd te worden met de noodzaak om de dienaar van iedereen te zijn. En toch waren zij niet bereid de grootste onder jullie te zijn door de dienaar van iedereen te zijn. Ze wilden die positie houden van de grootste onder hun gelijken zijn, terwijl ze wel de dienaar waren van het gescheiden zelf, die probeerde zichzelf op een superieure positie te plaatsen. En dus vielen ze natuurlijk.

Hoe de gevallen wezens twijfel zaaiden
Maar nadat zij gevallen waren, hadden zij het gevoel dat ze onrechtvaardig waren behandeld, want ze zagen dat sommige van hun gelijken, een paar van hun eerdere gelijken, wel hogere posities in het spirituele rijk kregen. Maar ze waren niet in staat of bereid om te zien dat dit kwam omdat die levensstromen wel het gescheiden zelf hadden losgelaten en bereid waren de dienaar van iedereen te zijn. Dus dachten ze – de gevallen wezens dachten – dat ze onrechtvaardig waren behandeld. En toen besloten zij zich opzettelijk en bewust tegen Gods plan te keren door te proberen zoveel mogelijk levensstromen met zich mee te trekken naar de gevallen staat als zij maar enigszins konden.

En hoe besloten ze dit te doen? We hebben al gesproken over het bewustzijn van de aanklager van de broeders dat de wezens die in die sfeer die op het punt stond te ascenderen, maar die nog niet helemaal geascendeerd was, beschuldigde. En er waren dus wezens die openstonden voor die beschuldiging. Hoe kon dit gebeuren? Waarom werd dit toegelaten? Nogmaals, omdat er wezens waren in de sfeer die aan het ascenderen was, die nog niet helemaal op het punt waren gekomen dat zij spiritueel in hun eigen onderhoud konden voorzien, hun goddelijke individualiteit accepteren en tot uitdrukking brengen, omdat ze nog restanten bezaten van dat gescheiden zelf. En dus hadden die wezens de initiatie nodig, de toets: konden ze het gescheiden zelf loslaten en een stap omhoog doen naar eenzijn, of zouden ze proberen een aspect van het gescheiden zelf te behouden, omdat zij niet de volledige verantwoording voor zichzelf wilden dragen. Ze waren niet bereid om de creativiteit die zij van God hadden gekregen zo tot uitdrukking te brengen dat die van God gekregen creativiteit hen naar de geascendeerde staat zou kunnen schieten.

Zie je opnieuw, hoe die levensstromen niet door hadden dat ascensie geen collectief proces is? Begrijp je dat wanneer een sfeer in een ascenderende spiraal zit, de wezens die met elkaar die spiraal vormen die opwaartse stuwkracht vormen? Die opwaartse stuwkracht kan alle wezens in die sfeer optrekken en daardoor krijgt iedereen de kans om in zijn eigen onderhoud te voorzien; de Vlam van Ascensie te internaliseren. Maar de vraag is: Gaat een Wezen inzien dat het Licht van God in zichzelf zit? Of beschouwt hij het als iets wat van een externe bron komt?

Zolang jij denkt dat het Licht van buitenaf komt – van een leider, een boodschapper of een spirituele goeroe – dan kun jij spiritueel niet in jouw eigen onderhoud voorzien. En zolang jij niet in jouw eigen onderhoud kunt voorzien – omdat je weet dat het Licht van God binnenin jou is en jij niets van de wereld van vorm nodig hebt – kun jij niet ascenderen. Want de ascensie is een proces waarin jij individueel ascendeert, omdat jij spiritueel in jouw eigen onderhoud kunt voorzien.

Je bent nu de raket geworden waar Serapis Bey over sprak, die klaar staat om te vertrekken, zich aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontworstelen en de ruimte in te gaan. En wanneer een sfeer ascendeert, moeten degenen die nog niet helemaal in hun eigen spirituele onderhoud kunnen voorzien, die initiatie ook ondergaan. Kunnen zij ascenderen, kunnen zij het gescheiden zelf loslaten, of moeten ze nog een ronde meedoen in de wereld van vorm en dan naar de nieuwe sfeer afdalen die wordt gevormd?

Die vele levensstromen, die nog niet in hun eigen spirituele onderhoud konden voorzien, kregen juist deze initiatie van geconfronteerd worden met de ‘hogere’ levensstromen – degenen die zichzelf in een leiderschapspositie hadden geplaatst – van geconfronteerd worden met hun rebellie tegen God. En wat deden die gevallen wezens dan precies om andere levensstromen met zich mee te sleuren? Nu, zij hoefden maar één simpel dingetje te doen en het is essentieel dat jij dit begrijpt.

In een ascenderende sfeer ontstaat een steeds groter gevoel van eenzijn. Alle wezens in die sfeer zijn zich in ieder geval bewust van dit eenzijn. Ze hebben nog niet allemaal volledig eenzijn bereikt, maar ze zijn zich bewust van de energie van eenzijn. En dus zijn ze zich er allemaal van bewust dat zij één moeten worden en dat eenzijn de onderliggende waarheid is. Maar degenen die dat nog niet ervaren hebben, zullen het meer als een theoretische mogelijkheid bezien, iets wat zij in de verre toekomst bij moeten komen.

Maar wanneer dat keerpunt komt, is die verre toekomst niet zo ver meer. Het is NU. Nu moet de keus gemaakt worden. Je kunt maar bepaalde tijd krijgen om naar de ascensie toe te groeien in een bepaalde cyclus, in een bepaalde sfeer, en dan komt het moment waarop je het moet afsluiten, jij die keus moet maken. Want je kunt die keus niet eeuwig uitstellen, anders zou vrije wil niet echt vrije wil zijn. En dus zijn er mensen die zich het eenzijn nog niet eigen gemaakt hebben, en dan is eenzijn nog steeds een concept dat ze begrijpen met de geest, maar nog niet totaal in hun hart ervaren.

En toen de gevallen wezens tevoorschijn kwamen en demonstreerden dat zij tegen eenzijn waren, kregen zij ineens een referentiekader dat er eerder nog niet was, namelijk dat er iets was wat niet alleen buiten eenzijn stond, maar zich zelfs tegen dat eenzijn keerde. En dit werd toen wat je zou kunnen noemen een negatief, of een separatistisch, referentiekader, in tegenstelling tot waar ik het eerder over had, namelijk dat mijn engelen en ikzelf het positieve referentiekader geven dat wij ons niet buiten het eenzijn plaatsen. En toen de gevallen wezens hun tegenstand tegen God projecteerden met het bewustzijn van de aanklager, werden degenen die al één geworden waren – degenen voor wie eenzijn niet meer een afstandelijk extern concept was – niet verplaatst. Ze zagen het onmiddellijk, zij lazen de vibratie dat dit geen eenzijn was en dus bleven zij onaangedaan door de gevallen wezens.

Maar er waren ook onschuldiger levensstromen die nog niet één waren, en veel van hen werden natuurlijk geschokt door deze demonstratie van anti-eenzijn en wat deden zij toen? Nu, het veroorzaakte twijfel in hun geest. Twijfel sloop hun geest binnen. Is eenzijn echt de onderliggende waarheid? Als eenzijn de onderliggende waarheid is, hoe kan het dan dat deze wezens zich van het eenzijn mogen afscheiden? Hebben ze echt gelijk als ze zeggen dat God ongelijk had, dat vrije wil niet de allerhoogste manier tot verlossing is, dat vrije wil slechts tot rampen leidt? Hebben zij gelijk, heb ik misschien ongelijk?

Een intern referentiekader
Als je niet volledig in jezelf verankerd bent, als jij niet spiritueel in jouw eigen onderhoud kunt voorzien, dan heb je geen referentiekader binnenin jou om te weten te komen wat echt en onecht is, om te weten te komen dat eenzijn echt bestaat. Want als je geen eenzijn binnenin jou ervaart, kun je niet helemaal zeker weten dat eenzijn de onderliggende waarheid is. Je kunt het verstandelijk begrijpen, maar je ‘weet’ het niet door gnosis, door eenzijn tussen het subject en het object, tussen de kenner en het gekende.

En dan, wanneer je niet dit stevige, innerlijke referentiekader hebt, staat je geest open voor een extern referentiekader dat er vervolgens voor zorgt dat jij aan jezelf gaat twijfelen. En door die twijfel sta je dan open voor het gevallen bewustzijn, voor het bewustzijn van gescheidenheid en alle leugens en argumenten en die heel subtiel iedere lering die je eerder gekregen hebt op zijn kop zet. Zodat jij je niet alleen aan het twijfelen laat brengen over de lering, maar in de eerste plaats aan jouw eigen innerlijke vermogen om te weten wat echt en onecht is door te verwijzen naar iets binnenin jou.

Je wordt meegezogen om jouw aandacht te richten op iets wat buiten jou is en dan denk je dat dit externe jouw absolute referentiekader is of zou moeten zijn voor wat echt of onecht is. En zo worden mensen ertoe gebracht om een bepaalde goeroe te volgen of een specifieke lering in de buitenwereld, zoals de katholieke kerk, En dan zie jij, opnieuw, dat het Petrusbewustzijn, dit precies symboliseert: het verlangen naar een referentiekader in de buitenwereld dat je niet wilt opgeven hoewel je oog in oog met de Levende Christus staat. Zelfs als je met de Levende Christus wandelt en spreekt in een vorm die jij kunt zien, zoals Petrus, geef jij dat referentiekader in de buitenwereld niet op, je laat het niet sterven. Je wilt dat de Christus jouw referentiekader goedkeurt, zich eraan conformeert, in jouw mentale kader komt. Dat probeerde Petrus met Jezus te doen, wat de katholieke kerk sindsdien met Jezus, met God, met de Realiteit, probeerde te doen. Dit probeert elk ander systeem op aarde te doen, waaronder het communistische systeem dat jullie kennen als studenten die op een of andere manier door de Sovjet Unie zijn beïnvloed.

Het communisme wordt op twijfel gebaseerd
Het communisme is niets anders dan een poging om een systeem te vormen en dat wordt juist gebaseerd op de essentiële twijfel die de gevallen wezens hebben bedacht. Het probeert iets te perverteren dat alle mensen van binnen weten – namelijk eenzijn – de noodzaak om één te worden in een ‘gemeenschap’ en niet een ‘commune’. Word een gem’een’schap! Hoe kun je een eenheid vormen? Enkel wanneer jullie je individueel weer verbonden hebben met en één geworden zijn met je goddelijke individualiteit. Wanneer je verticaal één bent met je hogere Wezen, dan weet je dat je een verlengstuk bent van God. Dan weet je dat je broeder een verlengstuk van God is. En daarom kun je dan horizontaal één worden met je broeders en zusters, want iedereen ziet elkaar als een verlengstuk van God – niemand is superieur, niemand is inferieur. Dat is ware eenheid.

Het communisme probeerde eenheid te vormen door de individuele expressie te vernietigen, te onderdrukken, door mensen in mechanische wezens te veranderen die blindelings zouden doen wat hen werd gezegd. Dit is geen eenheid! Je kunt geen eenheid met geweld creëren. Je kunt geen eenheid met geweld creëren. Want geweld kan jullie enkel uit elkaar drijven. Je kunt niet samen iets dwingen. Wat iets bij elkaar brengt, is geen kracht die naar buiten wordt geprojecteerd, maar magnetisme dat naar elkaar toetrekt en dat magnetisme is liefde. Maar niet de menselijke liefde die zo vaak probeert te heersen en daarom tot uitdrukking wordt gebracht door het op geweld gebaseerde bewustzijn. In plaats daarvan is het Goddelijke Liefde, die Onvoorwaardelijke Liefde is.

Degenen die geen eenzijn met hun hogere Wezen ervaren, kunnen onvoorwaardelijke liefde niet doorgronden. Want je kunt onvoorwaardelijke liefde niet begrijpen; je kunt het slechts ervaren. En daardoor kan jouw geest Goddelijke Liefde niet begrijpen, het is de voorwaardelijke liefde die probeert te heersen. Je kunt met onvoorwaardelijke liefde geen ruzie krijgen. Als je ruzie maakt met onvoorwaardelijke liefde, demonstreer jij dat je die niet ervaren hebt. En waar je ruzie mee maakt, is geen onvoorwaardelijke liefde; het is voorwaardelijke liefde. En dan spreek je geen hogere waarheid door ruzie te maken met onvoorwaardelijkheid of met eenzijn.

In plaats daarvan demonstreer jij dat jij je buiten het eenzijn geplaatst hebt, buiten die onvoorwaardelijke liefde, omdat je niet bereid was om het gescheiden zelf los te laten. Je probeert nog steeds het gescheiden zelf zo te verheerlijken dat jij je superieur kunt voelen, omdat hij dan kan voelen dat hij gelijk heeft, omdat hij deze absolute waarheid of dit absolute systeem heeft dat zo veel macht op aarde heeft, omdat hij zoveel volgelingen heeft.

Wat is de superioriteit achter de katholieke kerk? Dat zij het gevoel hebben dat ze heel veel volgelingen hebben die hen steunen. Wat was de superioriteit achter het Sovjet communisme? Dat zij ook het gevoel hadden dat ze macht hadden en dat ze andere landen onderdrukt hadden en dat zij dachten dat zij op weg waren de hele wereld aan hen te onderwerpen. Want het op geweld gebaseerde bewustzijn kan zich nooit vredig voelen, maar denkt dat hij vrede krijgt wanneer hij erin is geslaagd alle wezens op aarde in zijn eigen systeem onder te brengen en daarom moet hij proberen zijn macht uit te breiden, oneindig zijn macht blijven uitbreiden – hij kan niet ophouden.

Dit zag je bij Adolf Hitler en zijn verlangen om de wereld te veroveren. Dit zag je bij het Sovjet communisme en de wens om de wereld te veroveren. Het op geweld gebaseerde bewustzijn moet zich uitbreiden tot hij het gevoel heeft dat hij de totale macht bezit. Maar vanwege de tweede wet van de thermodynamica – en vanwege de grootte van de aarde en het aantal mensen en de complexiteit om mensen te onderdrukken – kan dat gewoon niet. En elk systeem dat zich probeert uit te breiden om de hele planeet te veroveren, vernietigt onvermijdelijk zichzelf. Dat kan niet anders, vanwege de Wet van God die jij je niet kunt verplaatsen. Welk machtig systeem jij ook schept, je kunt de waarheid niet verplaatsen! Je kunt de Wet van God niet veranderen!

Je kunt de wet van God niet veranderen
En dit weten de gevallen wezens diep in hun wezen al, hoewel er weinig zullen zijn die het willen toegeven met hun dagelijkse denkgeest. En daarom zitten ze nog steeds gevangen in deze eindeloze zoektocht om alle mensen op aarde zover te krijgen dat zij met één van hun systemen akkoord gaan, zodat zij zich veilig voelen en superieur zijn.

Dit is precies de illusie waar mijn engelen en ik voor zijn gekomen: om een referentiekader te leveren, zodat de mensen kunnen voelen dat er geen systeem op aarde is dat de waarheid en de Wet van God verandert. En zelfs wanneer alle mensen op aarde geloofden dat de aarde plat was, was hij nog net zo rond als tegenwoordig. Zelfs toen de Sovjet Unie op het hoogst van haar macht was – zelfs toen een groot aantal mensen op de aarde geloofde in een of andere vorm van communisme of socialisme – had niets van wat er gedaan werd de Waarheid van God ook maar iets veranderd. Niets had de Waarheid van God veranderd.

Dit is precies de verandering die er moet plaatsvinden voor Rusland zich uit haar huidige impasse dichter naar de Gouden Eeuw toe kan verplaatsen. Er moet een besef komen dat ‘niets wat wij doen de waarheid verandert, dus kunnen wij maar beter uitzoeken wat de waarheid is. We kunnen beter de Wetten van God leren, onszelf en onze samenleving weer op één lijn brengen met die Wetten van God en dan pas kunnen we vooruitgaan’. Dit is niet een proces dat uniek is voor Rusland, maar het is buitengewoon belangrijk dat Rusland deze les nu leert. Omdat Rusland anders niet in staat zal zijn om uit het communistische bewustzijn te komen dat zo diep in het collectieve bewustzijn geworteld zat en tegenwoordig nog steeds.

Een waarschuwing aan Rusland
En ik moet jullie een waarschuwing geven, dat het absoluut noodzakelijk is dat Rusland uit dit bewustzijn gaat voor 2012. Omdat als Rusland nog geen beslissende stap heeft ondernomen om uit dit bewustzijn te stappen, Rusland dan onvermijdelijk zal worden achtergelaten. En dan zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat alles zo snel begint af te breken dat niets dat kan tegen houden en dat de Russische mensen een gevoel van hopeloosheid en wanhoop zullen voelen, zoals in de laatste invocatie werd gezegd.

En dit is wel het laatste dat wij, de geascendeerde meesters, willen, want wij voelen buitengewoon veel mededogen voor het Russische volk. We weten hoe moeilijk het was om in een communistisch systeem, een communistisch bewustzijn, te leven en op te groeien. We weten dat veel zeer spirituele mensen hebben aangeboden om in Rusland en de omringende republieken te incarneren, om juist op dit moment die overgangsperiode te helpen bevorderen. We weten dat zij een groot offer hebben gebracht. We weten dat veel van hen uitermate belast worden door een gevoel van hopeloosheid en daarom proberen de werkelijkheid te ontvluchten met drugs en alcohol of zelfs materialisme, omdat zij momenteel hun spirituele missie even vergeten zijn.

We weten ook dat het tijd voor hen is om erbij te komen, te ontwaken en te beseffen dat wat zij ook in het verleden gedaan hebben, dit allemaal verleden tijd is. En jullie zijn hier om te demonstreren dat menselijke wezens als individu hun individuele verleden kunnen ontstijgen en daardoor demonstreer je ook dat Rusland haar verleden kan ontstijgen, wat er ook in de Russische natie aan de hand was tijdens het communisme; ongeacht de onderdrukking, het moorden, het doden, de propaganda.

Dit kan allemaal getranscendeerd worden, wanneer de mensen willen transcenderen, wanneer ze bereid zijn te erkennen dat dit onecht was en bereid zijn zich weer op één lijn te brengen met de Waarheid van God. Dan is er niets wat niet getranscendeerd kan worden. We willen graag dat het Russische volk ontwaakt, maar dit is niet een ontwaken waarin zij zich hopeloos voelen of waar ze tegen zichzelf uitvaren en schaamte of schuld voelen vanwege het verleden van Rusland. We willen graag dat zij erkennen dat heel veel dingen een uitdrukkingsvorm waren van de ongevoeligheid voor het leven; maar wij willen dat ze zich bewust worden van die gevoeligheid, zodat ze kunnen zien dat het niet echt was, dat zij meer dan dit zijn, dat Rusland meer dan dit is. En daarom bestaat het potentieel om het verleden echt achter te laten, dat te transcenderen en hogerop te komen en een nieuwe manier, een nieuwe staat van collectief bewustzijn en een nieuw gewaarzijn van de Gouden Eeuw en het potentieel van Rusland om die Gouden Eeuw in te gaan, te vormen.

Dat willen wij graag. Er bestaat geen veroordeling in het geascendeerde rijk, voor iets wat er op aarde gebeurd is. We kijken niet naar naties – wat er ook in het verleden is gebeurd – met de wens om de inwoners van die naties beschaamd te maken of te bekritiseren. Wij hebben maar één wens: mensen wekken uit het bewustzijn van ongevoeligheid dat ervoor heeft gezorgd dat die gruweldaden zijn gebeurd.

Je kunt geen mensen wekken door aardig te zijn
En toch kunnen wij mensen niet uit die ongevoeligheid wekken door ‘aardig’ te zijn! We kunnen hen niet uit het mentale kader halen dat gebaseerd wordt op ongevoeligheid door ons aan te passen aan dat mentale kader. We moeten vastberaden blijven, we moeten mensen wekken! Mijn geliefden, jullie hebben allemaal wekkers. Wat is de bedoeling van een wekker? Hij moet een geluid produceren dat zo abrupt, zo opvallend, zo luid, is dat die jouw slaap verstoort, zodat je wakker wordt. Je zegt misschien dat jij, wanneer jij in slaap of in een droomtoestand bent, volmaakt gelukkig en tevreden bent. Je kunt de prachtigste dromen hebben, maar je slaapt wel, heeft het dan zin om een wekker te hebben die zo’n zacht en mooi geluid maakt dat die jouw dromen versterkt, maar jou niet wekt?

Natuurlijk niet. Dit zou onzin zijn. En jullie weten allemaal dat als een fabrikant stille wekkers begon te maken, hij snel failliet zou gaan. Dus verwacht niet dat de geascendeerde meesters stille wekkers gebruiken! We zijn hier om de mensen op aarde te wekken en we kunnen dat niet door geen lawaai te maken; we kunnen dat niet zonder jullie overtuigingen en mentale kaders aan te vechten die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Want wij moeten jullie een referentiekader bieden dat jullie mentale kader niet heeft en nooit de waarheid zal veranderen! Hoe kunnen wij anders iemand wekken?

Dus daarom heb ik streng en met kracht gesproken. Want ik heb tot het collectieve bewustzijn van Rusland en omringende naties gesproken. Ik heb zo’n grote geluidsgolf geproduceerd dat die zelfs de dichtste gebieden van het massabewustzijn binnendringt en daardoor iedere staat van Rusland een referentiekader geeft dat er nog iets daarbuiten is. Zoals Saint Germain zei: Dit is het Aquariustijdperk: alles is veranderd! En dat betekent dat door de Wet van God iedereen een referentiekader moet krijgen dat hen laat weten dat er iets veranderd is, dat het niet zo kan blijven. Stilstand bestaat niet!

Een referentiekader hebben, betekent niet dat je de keus maakt om hogerop te komen, want je kunt zelfs ontkennen of weigeren of ruzie maken over wat het referentiekader jou zegt. Maar door dat te doen, zul jij je onvermijdelijk in een neerwaartse spiraal plaatsen. Want als jij niet bereid bent omhoog te gaan, moet jij naar beneden. En dat houdt in dat je onderworpen wordt aan de harde leerschool en de tweede wet van de thermodynamica, waardoor jij wordt geconfronteerd met de impulsen die jij niet bereid bent in jezelf te zien, totdat ze zo extreem worden, zo uitgesproken, dat die zo’n luide wekker vormen dat die eindelijk jouw slaaptoestand kan binnendringen en op een of andere manier wakker maken.

Felicitaties voor het Russische volk
Het is slechts een kwestie van hoe luid de klappen moeten worden, want door jouw eigen weerstand tegen de eerste klap, creëer je de kracht die de tweede klap vormt. Maar de tweede klap wordt door de kosmische spiegel vermenigvuldigd en komt daardoor sterker terug dan wat je uitgezonden hebt. En dit zal onvermijdelijk voor de neerwaartse spiraal zorgen waardoor iets steeds extremer moet worden. Jouw ruzies moeten steeds extremer worden, jouw beschuldigingen van anderen, met het vingertje naar anderen wijzen, moet steeds extremer worden.

Want het gaat niet om de anderen! Het gaat er slechts om dat jij de kans krijgt om uit jouw bewustzijnsstaat, jouw staat van ontkenning te ontwaken. Maar omdat jij alleen maar naar jezelf wilt luisteren, kun je die kans alleen maar krijgen door jouw bewustzijnsstaat op een steeds extremere manier uit te vergroten, tot je eindelijk wakker wordt. Maar het is natuurlijk altijd te hopen dat dit ontwaken kan plaatsvinden voordat de omstandigheden al te extreem worden.

En dus zal ik deze verhandeling natuurlijk beëindigen met het Russische volk feliciteren, juist voor het feit dat de overgang van het communistische systeem naar een in ieder geval wat minder totalitaire, heeft plaatsgevonden zonder een grote oorlog met het westen, wat er voor gezorgd zou hebben dat het communistische, Sovjetsysteem militair verslagen zou worden. Want ik zeg dat als die oorlog er gekomen was, dan werd de Sovjet Unie zeker verslagen. Dit had immens lijden veroorzaakt, grote aantallen doden. En men kan zich afvragen of er dan iemand echt de oorlog had gewonnen. Maar wat ik je met absolute zekerheid zeg, is dat als er een militaire confrontatie was geweest, de Sovjet Unie opgehouden was te bestaan. Ze zou na bepaalde tijd gewoon ingestort zijn en daarom zou ze er niet meer geweest zijn, ze zou zichzelf vernietigd hebben.

En ieder van ons in het spirituele rijk is dus erg verheugd dat het mogelijk was dat deze overgang plaatsvond. En ik kan je ervan verzekeren dat dit enkel is gebeurd, omdat heel veel spirituele zielen, heel veel spirituele levensstromen, hebben aangeboden om in de Sovjet Unie en de omliggende republieken te incarneren, het spirituele evenwicht bewaarden, zelfs al waren velen zich er niet bewust van gewaar – maar niettemin handhaafden zij het spirituele evenwicht, zodat deze overgang kon plaatsvinden. Als die levensstromen niet geïncarneerd waren, dan zou een oorlog zeker onvermijdelijk geweest zijn. Maar juist omdat zij hier waren en het spirituele evenwicht bewaarden, was het mogelijk dat zelfs de leiders van het Sovjetsysteem accepteerden dat dit systeem niet duurzaam was in de vorm die zij nu verscheidene decennia hadden gezien.

Zij beseften – hoewel ze het niet bewust zo geformuleerd zouden hebben – maar ze beseften dat het system op weg was om met de natuurwetten, de Wetten van de Waarheid, te botsen. En daarom kon het systeem niet overleven, en het was ‘veranderen of sterven’. Maar opnieuw, dit was niet mogelijk geweest, want ik verzeker jullie dat de leiders van het Sovjet systeem geen erg spirituele wezens waren, velen waren eigenlijk gevallen engelen, zelfs van de oorspronkelijke gevallen engelen, in ieder geval in het verleden. Want ik moet zeggen dat de absolute waarheid is dat Lenin en Stalin en Trotski, net als Marx en Engels, natuurlijk gevallen engelen waren. Je ziet dat het communistische systeem door geïncarneerde gevallen engelen werd geschapen. Dit is een waarheid die hier op Russische grond gezegd moet worden, zodat de mensen ermee kunnen doen wat ze willen.

Maar juist omdat hier zoveel spirituele wezens waren geïncarneerd, konden zij het evenwicht bewaren, zodat zelfs de leiders van de Sovjet Unie zouden kunnen ontwaken. Want ik zeg dat er, hoewel er enkele gevallen wezens zijn die buiten bereik waren, zelfs ook enkelen zijn die zullen reageren op de harde waarheid. Wanneer ze erkennen dat ze geen berg kunnen verzetten, kunnen ze soms gewekt worden en beseffen dat ze moeten veranderen, want anders vernietigen ze zichzelf.

Overwin je negatieve gevoelens over de Sovjet Unie
Harde waarheden! Harde lessen op de harde leerschool. Maar bedenk dat jullie, als spirituele mensen die in Rusland en de omliggende republieken of staten geïncarneerd zijn, vrijwillig hebben aangeboden om hier de meerderheid van het Russische volk en de kleinere groep van de Russische leiders, de kans te bieden om te ontwaken uit één van de systemen die het gevallen bewustzijn heeft gecreëerd. Bedenk dat je dit uit liefde deed en dat jij je weer contact met die liefde moet maken, zodat je elk gevoel van spijt, elk gevoel van bitterheid, elk gevoel van verdriet over het verleden, te boven kunt komen, maar erkent dat alles wat in het verleden gebeurd is, deel uitmaakte van het leerproces.

Je bood vrijwillig aan om er deel van uit te maken uit liefde. Als jij weer contact maakt met die oorspronkelijke liefde, kan die liefde jou uittillen boven alles wat je in deze heel moeilijke, heel extreme situatie die de Sovjet Unie was, ervaren hebt. Zelfs als je verder kijkt dan de annalen van de bekende geschiedenis, maar op vorige eeuwen terugkijkt, was de Sovjet Unie natuurlijk één van de extremere voorbeelden van hoe ver het gevallen bewustzijn wil gaan in haar ongevoeligheid voor het leven, wat leidt tot bijna totale bereidheid om elke tegenstand te onderdrukken, de oppositie te vernietigen door mensen met miljoenen tegelijk te doden of door al het mogelijke te doen om hun individualiteit, hun goddelijke vonk, hun creatieve potentieel, te onderdrukken.

Dit moet je weten: zelfs als je miljoenen jaren teruggaat in de geschiedenis van deze planeet, zijn er maar weinig wezens die zulke extreme situaties hebben meegemaakt. En daarom zouden jullie jezelf moeten bezien als mensen die extreme dienstbaarheid hebben betoond door bereid te zijn het evenwicht te bewaren dat veel andere mensen de kans heeft gegeven om zulke extremiteiten te ervaren, die eindelijk velen heeft gewekt.

Want in het Russische volk zijn veel mensen die, óf gewekt zijn, óf er dicht tegenaan zitten. En er is maar één laatste vonk nodig om te zien dat er zich een positieve opwaartse spiraal vormt die duidelijk maakt dat Rusland haar verleden achter zich heeft gelaten, zoals je tegenwoordig ziet dat Duitsland tegenwoordig haar verleden grotendeels achter zich heeft gelaten. En daardoor kan Rusland vooruitgaan naar een nieuwe en meer Gouden Eeuw dan het Russische volk ooit van heeft durven dromen in de laatste verscheidene generaties.

En daarom zeg ik opnieuw, zoals Saint Germain al heeft gezegd: het echte probleem dat ervoor zorgt dat de Gouden Eeuw zich niet manifesteert, is het gebrek aan verbeeldingskracht. Ik heb het niet over dagdromen die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Maar ik heb het over jullie als de spirituele mensen die weer contact maken met de Vlam die jullie nu in jullie land verankerd hebben, de Vlam van Werkelijkheid, van Onverzettelijkheid. En wanneer je er dan contact mee maakt, dan hebben jullie een fundering om je Goddelijke Verbeeldingskracht naar nieuwe hoogten te laten stijgen!

Durf je te verbeelden wat er met Rusland en omringende naties zou kunnen gebeuren in de komende decennia. Durf veranderingen te visualiseren en te verbeelden die alles te boven gaan wat de Russische leiders of het Russische volk durven te denken. Durf die te verbeelden, durf ze dan te zien met de kracht van het Alziende Oog in jou, niet als verbeeldingen, maar als de manifeste realiteit dat zich al in het etherische rijk bevindt, zich naar het mentale rijk verplaatst, zich naar het emotionele begint te verplaatsen en ook heel snel kan doorbreken naar het fysieke vlak.

Behoud die visie! Leg opnieuw contact met de Waarheid die IK BEN! Leg die fundering weer. En wanneer jij stevig op de Rots van Christus staat, hef je ogen dan naar de lucht omhoog opdat je de visie van Saint Germain voor Rusland kunt ontvangen. Een visioen, waar ik hem als de tijd daar is, natuurlijk, over laat uitweiden.

Dus bedank ik jullie voor je aandacht, voor de bereidheid om jullie chakra’s en jullie wezen de open deur te laten zijn. Want omdat jullie uit verschillende delen van het voormalige Sovjetrijk komen, beseffen jullie zeker wel dat jullie een verbinding hebben en ik heb die verbinding gebruikt, zodat als jullie die woorden horen en deze vibratie absorberen, de vibratie die door jullie chakra’s stroomt naar jullie woonplaatsen, zich vandaar verspreidt en de ondergang en het verderf van het collectieve bewustzijn aanvecht. En hiervoor ben ik eeuwig dankbaar. En hiermee zeg ik jullie: Vaarwel.