De val van het communisme was niet de overwinning van het kapitalisme

 

Kijk eens naar Archangelsk in Noord-Rusland. Kijk eens naar deze stad, die een lege huls is vergeleken met wat het was in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie, omdat het toen een belangrijke marinebasis en militair centrum was. Maar langer geleden was het zelfs een welvarend handelscentrum omdat het de enige haven van de Russische natie was, althans de enige haven vanuit Europa. Nu hangt er een zware wolk van hopeloosheid boven dit gebied. En misschien zie je, als je goed kijkt, dat die wolk een speciale vorm van onzuiverheid is die de mensen de hoop ontneemt dat ze die toestand in de materie op eigen kracht kunnen snel kunnen veranderen.

Macht door de hoop te ontnemen
Degenen die de mensheid in hun macht proberen te krijgen, zullen altijd als eerste proberen de hoop te ontnemen; de hoop dat je de huidige omstandigheden op eigen kracht kunt transcenderen. Het maakt niet uit of mensen geloven of je de huidige omstandigheden kunt transcenderen als ze geloven dat dit alleen maar kan door een kracht van buitenaf. Want dit zal de mensen nog steeds gevangenhouden zitten tussen twee kwaden, tussen de materiële wereld en de machtselite.

En zodoende zie je dat de gewone man bij wijze van spreken, de gewone bevolking, in heel veel samenlevingen – in heel veel historische perioden, in heel veel delen van de wereld – altijd het gevoel heeft gehad dat hij beperkt werd door die twee elementen, de materiële wereld zelf, die star lijkt te zijn en niet bij machte om te veranderen, want de machtselite had hem dat verteld en die beheerste zijn denken, zijn identiteitswereld, de manier waarop hij naar zichzelf keek en zijn kans om het huidige zelfgevoel te kunnen transcenderen en daardoor zijn huidige situatie in de materiële wereld te kunnen transcenderen.

Jouw zelfgevoel in je identiteitslichaam filtert naar je mentale lichaam, waardoor je denkt wat je wel en niet kunt doen op deze wereld. En dan filtert het door naar je emotionele lichaam, waardoor jij je hopeloos begint te voelen, omdat je denkt dat je niets kunt doen aan je situatie. En dit filtert dan natuurlijk door in je handelingen, omdat jij je onderwerpt aan een of ander gezag op de wereld.

Het christendom en Sovjetmacht
In dit gebied vind je de merkwaardige mix van zowel christelijk-orthodoxe kerken als monumenten van de Sovjetmacht. Als je teruggaat tot vóór de Sovjettijd dan zie je dat de oosters-orthodoxe Kerk inderdaad een van de belangrijkste factoren was die de mensen beperkte; hun zelfgevoel en het gevoel dat ze bij machte waren om hun materiële situatie te verbeteren. Wat gaven de traditionele christelijke kerken in zowel het oosten als het westen aan de mensen? Ze gaven de mensen het gevoel dat ze hun omstandigheden op de wereld niet konden transcenderen. De mensen moesten zich zodoende zowel onderwerpen aan de omstandigheden op de wereld als de machtselite die de kerk had overgenomen, of in ieder geval vreedzaam samenleefde met de kerk en haar hiërarchie.

En het christendom is zodoende door de machtselite als een effectief instrument gebruikt om de mensen te onderdrukken, door hen zich te laten richten op de volgende wereld. Je zou kunnen zeggen dat mensen tijdens het christendom wel de hoop hadden dat er verbetering in hun situatie zou komen, maar die hoop had onvermijdelijk te maken met de toekomst, met het bestaan na deze wereld. En daardoor dachten de mensen dat ze geen macht hadden maar zelfs ook de plicht niet om de omstandigheden op de wereld te verbeteren. En daarom spraken ze hun opperheren op de wereld niet tegen, of dat nu de kerk was of de tsaar of de koning of de keizer – of wie ook maar een duivels pact met de kerk had gesloten.

Kijk dan nu eens wat er gebeurde na de communistische overname van deze natie. De meeste mensen zwoeren inderdaad hun geloof in het christendom af. Maar je ziet ook dat de Sovjet- Unie het christendom zelfs een beetje toestond, omdat ze beseften dat degenen die niet in het communisme wilden geloven, toch enigszins gerustgesteld zouden worden wanneer ze geloofden dat hun situatie in de volgende wereld zou verbeteren in plaats van deze wereld.

De scheppers van de Sovjet-Unie hadden geen hogere principes
Dit is inderdaad een heel eenvoudig besef dat de meeste mensen in Rusland tot nu toe nog niet hebben gekregen. En dat is het feit dat de mensen die achter de communistische machtsovername en de oprichting van de Sovjet-Unie zaten, geen hogere principes hadden. Ze geloofden niet dat de filosofie van Karl Marx hogere principes had, iets wat ook Karl Marx zelf niet geloofde – hoewel hij tot op zekere hoogte zo verliefd was op het product van zijn eigen geest, omdat hij het wel dacht, dat hij er in ieder geval iets van geloofde. Maar de mensen die de Sovjet-Unie formuleerden: Lenin, Trotski en later Stalin en andere leiders geloofden niet in het communisme. Ze gebruikten het communisme gewoon als instrument om de mensen te onderdrukken.

En als het Russische volk, in ieder geval de bewustere mensen onder hen, tot dit besef zou kunnen komen en beginnen na te denken over wat dit werkelijk betekent, dan zouden ze in ieder geval kunnen beginnen aan het proces om afstand te nemen van de communistische manier van denken, en de voorloper te worden van het Russische volk om de subtiele gedachtevormen af te werpen die tijdens de jaren van het openlijke communisme in het collectieve bewustzijn zijn gebracht. Terwijl je tegenwoordig natuurlijk een verborgener, gecamoufleerdere vorm van communisme hebt.

Zoals veel mensen zullen weten, is er nog steeds een grote machtselite in Rusland en ook al is de kerk nu prominenter aanwezig in de samenleving, komt Rusland eigenlijk niet vooruit. We gaan gewoon terug naar de oude tijd, waarin de kerk en de machtselite een alliantie vormden die de mensen zeer effectief onderdrukte.

Wanneer je hiernaar kijkt vanuit het perspectief van het hogere bewustzijn, realiseer jij je iets wat de machtselite altijd zal doen, namelijk proberen de mensen de hoop te ontnemen dat de mensen bij machte zijn om veranderingen in hun materiële situatie te bewerkstelligen. En zodoende zullen ze proberen de mensen hun geloof te ontnemen, het besef dat ze meer zijn dan materie, dat ze spirituele wezens zijn die de open deur kunnen zijn om een hogere macht, een hogere vibratie, door hen heen te laten stromen.

De ware macht om de wereld te transformeren
Zoals keer op keer is gezegd door zowel het christendom als het communisme, hebben de mensen echt niet de macht om zelf hun materiële omstandigheden te veranderen. Zelfs Jezus erkende: Ik kan zelf niets doen. Toch hebben de mensen het potentieel om de open deur te worden voor de kracht van het hogere bewustzijn dat inderdaad materiële omstandigheden kan transformeren.

Door het hogere bewustzijn kunnen mensen inderdaad transformeren wat er in de materie is verwezenlijkt, maar daardoor niet permanent de werkelijkheid is geworden in de gedachten van het hogere bewustzijn. En wanneer de mensen die in de materie zijn geïncarneerd, beseffen dat ze meer zijn dan materie, kunnen ze de open deur worden voor het proces van ware materialisatie, waardoor materie wordt verwezenlijkt volgens de gedachtevormen van het hogere bewustzijn en op die manier de gedachtevormen van het bewustzijn van de manipulatoren te transcenderen dat echt en duurzaam lijkt te zijn. Toch zijn die niets meer dan luchtspiegelingen die met de kracht van het hogere bewustzijn in een verrassend korte tijd kunnen worden weggevaagd in de tijd zoals die op aarde wordt gemeten.

Als je naar die gedachten zou kijken en ze zou vergelijken met wat de mensen in dit gebied van Rusland en mensen in Rusland – en trouwens ook mensen in veel landen op de wereld – geloven over zichzelf en de wereld, dan zou je zien dat ze de hier gegeven concepten nauwelijks zouden kunnen doorgronden. Die concepten zijn zo revolutionair vergeleken met zowel het materialistische gedachtegoed als het gesloten religieuze gedachtegoed, hier vertegenwoordigd door het christendom en het communisme, maar die veel vertegenwoordigers over de hele wereld hebben.

En daardoor zouden de mensen nauwelijks in staat zijn de waarheid te doorgronden dat ze spirituele wezens zijn en dat de materie geen macht over hen heeft. En dat ze, ongeacht de omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd op de materiële wereld – of in hun fysieke lichaam, of in hun persoonlijke situatie, of in de nationale situatie op wereldschaal – ongeacht de omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd, altijd het potentieel hebben om de open deur te worden voor de kracht van het hogere bewustzijn die deze omstandigheden in een hogere staat kan brengen.

De catch 22 van groei
Maar hoe zullen de mensen natuurlijk de open deur worden, want we hebben nog een voorbeeld van de typische catch 22. Hoe word je de open deur voor de stroom van het hogere bewustzijn? Wanneer je vastzit in het bewustzijn van dualiteit en gescheidenheid – wanneer je vastzit in het onzuivere bewustzijn van denken dat jij daadwerkelijk een product van de materie bent of gevangen zit in de materie –kun je niet de open deur zijn voor de stroom van het hogere bewustzijn. En hoe kun je dat zelfbewustzijn ooit transcenderen, tenzij je inderdaad de energie van het hogere bewustzijn tegenkomt?

Zodra je dus de ervaring van het hogere bewustzijn bent kwijtgeraakt, kun je niet eens geloven dat je de open deur zou kunnen zijn voor de stroom van het hogere bewustzijn. En hoe kun je het hogere bewustzijn ervaren als je niet gelooft dat je een open deur kunt zijn voor de stroom van het hogere bewustzijn?

Veel spirituele mensen hebben het spirituele pad jarenlang, zelfs decennialang, gevolgd. En ze doen diverse spirituele oefeningen en denken dat ze op een dag open zullen gaan staan voor die stroom, voor die ervaring, een hogere vorm van energie, maar ze realiseren zich niet dat die ervaring niet afkomstig zal zijn van een of andere redder van buitenaf of hun goeroe die beweert de belichaming te zijn van een of andere godheid. Nee, die stroom zal nooit van een externe bron komen.

Je kunt de stroom van het hogere bewustzijn alleen ervaren als je de Geest door je heen voelt stromen, als je de open deur wordt. Nogmaals, hoe kun je die Gordiaanse knoop doorhakken, hoe ontsnap je aan deze catch 22? Alleen als je een of andere leer die je afschildert zoals je werkelijk bent, begrijpt en gelooft. En deze lering is in de loop der jaren en millennia in vele variaties door het hogere bewustzijn gegeven, maar altijd in verhulde vorm, hoewel in sommige gevallen heel dun verhuld.

De misvatting van heel veel religies en spirituele bewegingen is dat ze denken dat jij om de stroom van de Geest te kunnen ervaren, je persoonlijkheid moet perfectioneren, dat je het zelf moet perfectioneren dat de geest heeft geschapen. Maar zoals Jezus zelf zei, kan niemand anders naar de hemel opstijgen dan degene die uit de hemel is neergedaald. Niet het zelf kan de open deur zijn, hoe geavanceerd of spiritueel je ook denkt te zijn, hoe goed het zelf ook voldoet aan een maatstaf die hier op aarde is gesteld, een maatstaf die onvermijdelijk door de manipulatoren is gesteld in hun pogingen de mensheid te misleiden.

Je kunt de stroom van de Geest maar op één manier ervaren, en dat is het besef dat je terug moet keren naar jouw oorspronkelijke vorm van zuiver bewustzijn. En dan kun jij je realiseren dat je, hoewel je een zelf op de wereld hebt opgebouwd waarmee jij je grotendeels hebt geïdentificeerd, nog steeds op elk moment – als je een manier kunt vinden om je fixatie op je dagelijkse gedachten te transcenderen – uit die identiteit kunt stappen en glimpen van zuiver bewustzijn opvangen.

En zodra je ook maar één glimp van zuiver bewustzijn ervaart, heb je een nieuw referentiekader gekregen en dan wordt dat zuivere bewustzijn jouw referentiekader. En dit zal je vervolgens in staat stellen om geleidelijk – en misschien door middel van veel ingewikkelde en subtiele stappen – jezelf te bevrijden van de maatstaf van de manipulatoren, omdat je referentiekader om te ontsnappen aan de maatstaf die de manipulatoren hebben gedefinieerd als onzuiverheid, een standaard is die zij hebben gedefinieerd als zuiverheid. Dus om de ene vorm van onzuiverheid te transcenderen, streef je naar een andere vorm van onzuiverheid die de manipulatoren gewoon zuiverheid hebben genoemd, omdat zij het voorrecht hebben gekregen dat zij het probleem mogen formuleren. Dat is natuurlijk iets wat Karl Marx, Hegel en veel van de vroege communistische filosofen begrepen en gebruik van hebben gemaakt.

Marx definieerde zowel het communisme als het kapitalisme
Wat deed Marx? Hij definieerde het communisme als een ideologie die verwikkeld was in een strijd met zijn tegenpool, namelijk het kapitalisme. Maar wie sprak er over het kapitalisme vóór Marx? Het was geen algemeen begrip en zodoende heeft Marx niet alleen het communisme gedefinieerd in tegenstelling tot iets wat al bestond; nee, hij heeft beide tegengestelde polariteiten gedefinieerd, zowel wat het kapitalisme was als het communisme.

En als je hier eerlijk naar kijkt, dan zie je dat er zelfs in het westen veel mensen zijn die dag en nacht zullen zweren dat zij een echte kapitalist zijn. Toch zitten ze gevangen in het dualistische denksysteem dat denkt dat het kapitalisme het tegenovergestelde is van het communisme. Wat natuurlijk zo is, want het kapitalisme bestaat niet, het bestaat niet in de gedachten van het hogere bewustzijn. Het is volledig door de mens, namelijk de machtselite, bedacht. Wanneer je hier eerlijk naar kijkt, zie je dat de machtselite zowel het kapitalisme als het communisme en de strijd tussen die twee heeft gedefinieerd in hun pogingen om de mensen rustig te houden, zodat ze zich zullen onderwerpen aan de elite.

Waarom viel het communisme bij wijze van spreken? Die vraag is eigenlijk niet relevant. De relevante vraag die gesteld moet worden, is waarom liet men het communisme vallen? Omdat de machtselite, de wereldwijde machtselite, gewoon besefte dat het communisme niet de meest efficiënte manier was om de mensen te onderdrukken.

Het communisme was een poging om het volk rechtstreeks met geweld te onderdrukken door de staat, omdat de staat duidelijk werd gezien als de instantie met macht. Het kapitalisme daarentegen was een poging om de mensen op een subtiele manier te onderdrukken, waarbij de staat wel de instantie is die de macht heeft maar de mensen het niet zien. Ze denken zelfs dat de staat er is om hen te beschermen tegen de kapitalisten, maar in werkelijkheid zijn de kapitalisten natuurlijk de baas over de staat achter de kunstmatig gemaakte façade in het theater die de manipulatoren op aarde hebben gevormd.

Tientallen jaren was het een open vraag wie uiteindelijk de wereld zou regeren. Zou het communisme het grootste deel van de wereld met geweld kunnen overnemen of zou het zichzelf op den duur vernietigen? En na de val van het communisme geloofde men dat het communisme had gefaald. En veel mensen in het westen geloofden dat dit bewees dat het kapitalisme superieur was.

Maar zou het, te beginnen bij de financiële crisis in 2008, onredelijk zijn om te zeggen dat het kapitalisme ook aan het falen is? En kunnen we dan wel zeggen dat het kapitalisme zijn superioriteit ten opzichte van het communisme heeft bewezen of moeten we die hele discussie versnellen en beseffen dat zowel het kapitalisme als het communisme onzuivere uitdrukkingsvormen zijn; perversies van de Alpha en Omega, de uitbreidende en samentrekkende kracht.

Een nieuwe aanpak van de economie
Het is noodzakelijk om afstand te nemen van die fixatie op de gepolariseerde dualistische discussie en te beseffen dat je zuiver gewaarzijn bent. En de mensen onder jullie die iets afweten van economie, kunnen door contact te maken met het zuivere bewustzijn in je kern, de open deur worden door met de ideeën te komen die de economie snel uit het kapitalisme en communisme zullen halen – en op die manier een kans krijgen om de mensen eindelijk te bevrijden uit de macht van de elite door middel van het geld en het hele financiële systeem en het productieapparaat van de samenleving.

Dit zou natuurlijk een geweldig cadeau zijn voor de mensen, die hier misschien nooit iets over horen, die de financiële wereld kennen en er ervaring mee hebben en die ook het vermogen en de bereidheid hebben om zich af te stemmen op hun eigen zuivere bewustzijn, hoe ze dit ook noemen, of ze nu spiritueel inzicht of een referentiekader hebben.

Jullie, die je bewust zijn van je spirituele aard en van een hoger bewustzijn, zouden kunnen aanbieden om het volmaakte concept voor ogen te houden, de visie te behouden, dat de mensen die juist het potentieel hebben om nieuwe dingen op financieel gebied te verwezenlijken, in staat zullen zijn om zich af te stemmen en de moed te krijgen om hun stem te laten horen. En dat er ook wordt geluisterd naar de mensen die het potentieel hebben om ideeën te verspreiden op het gebied van de wetenschap, de economie, de media en op politiek terrein – zelfs onder de mensen. Wie zullen er eindelijk genoeg van krijgen en opstaan en meer eisen door hun eigen ingebouwde kracht te gebruiken omdat ze te weten dat zij, als ze zuiver bewustzijn zijn, niet gebonden zijn aan de materiële omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd, niet vastzitten aan de opperheren van de machtselite, want zij hebben het potentieel om de open deur te zijn. Of ze nu de expertise hebben of niet, ze kunnen de open deur zijn voor het licht, en naarmate het licht toeneemt, zal de samenleving transcenderen – dat kan niet anders.

Stop met denken dat je geavanceerder bent dan anderen
Je zou eens kunnen kijken naar de mensen over de hele wereld die niet spiritueel zijn en nooit open zouden staan voor spirituele leringen – dat denk je tenminste. Je zou eens kunnen kijken naar de mensen die het buitengewoon moeilijk zouden vinden om de hier gegeven concepten zelfs maar te doorgronden, omdat die heel ver afstaan van hun gewone overtuigingen over het leven. En je zou misschien kunnen denken dat die mensen in een lagere bewustzijnsstaat zijn dan jij. Je denkt misschien dat ze niet zo geavanceerd kunnen zijn, omdat ze jouw spirituele inzicht niet hebben.

Maar als deze wereld snel in een gouden eeuw moet veranderen, dan zal dat niet alleen worden gedaan door de mensen die iets afweten van een hoger bewustzijn. Dat zal niet alleen worden gedaan door de mensen die een of andere spirituele leer kennen. Er zijn niet genoeg mensen die kennis van spirituele leringen hebben om de samenleving snel zelf op een hoger niveau te brengen.

Dit zou de Wet van Vrije Wil niet toestaan, tenzij een cruciaal aantal mensen van de tachtig procent van de gewone bevolking eveneens sneller gaat. En de visie die je kunt hebben, is dus deze: Hoe ontwikkeld je ook denkt te zijn, hoe ontwikkeld je ook denkt dat jouw kennis van en inzicht in spirituele concepten zijn, je bent niet geavanceerder dan iemand anders op deze planeet.

Waarom? Wat kun je als geavanceerd beschouwen vergeleken met iemand anders? Dat kan alleen je uiterlijke zelf zijn, het uiterlijke zelf dat je op deze wereld hebt opgebouwd – en waar de meesten van jullie zelfs een spirituele leer voor hebben gebruikt om dat zelf op te bouwen, waardoor je denkt dat je geavanceerd bent omdat je een of ander concept kunt uitleggen. Maar wat is de sleutel tot een transformatie? De stroom van het hogere bewustzijn. Wat is de sleutel om de open deur te zijn voor de stroom van het hogere bewustzijn? Dat je terugkeert naar het zuivere bewustzijn waarmee je bent afgedaald.

Het zuivere bewustzijn waarmee je bent afgedaald is niet meer of minder verfijnd dan het zuivere bewustzijn van elk ander mens. Als je zuiver bewustzijn bent, kun je geen vergelijkingen maken. Hoe kun je zelfs zeggen dat de Bewuste Jij van iemand geavanceerder is of meer ontwikkeld of spiritueler dan de Bewuste Jij van iemand anders? Dat is niet mogelijk; dit heeft geen betekenis voor de mensen die achter de sluier van dualiteit zijn gaan kijken.

En daardoor kunnen jullie als spirituele mensen het volmaakte concept voor ogen houden dat de kern van alle mensen op aarde uit zuiver bewustzijn bestaat. En je kunt de visie hebben dat ze geleidelijk aan tot dit besef zullen komen of dat ze een spontaan contact zullen maken met, een spontane ervaring zullen krijgen, van dit zuivere bewustzijn. En daardoor zullen ze, zelfs als ze het niet bewust begrijpen, de open deur zijn voor een bepaalde hoeveelheid licht die het fysieke octaaf binnenstroomt. En dit zal een verandering teweegbrengen.

Jullie hebben de potentie – de mensen onder jullie die spiritueel inzicht hebben – om de visie voor ogen te houden voor hoe het licht op specifieke omstandigheden op aarde moet worden gericht. Maar hoewel je ook de open deur voor het licht kunt zijn, mag je volgens de Wet van Vrije Wil niet de hele impuls van licht geven die de samenleving sneller laat gaan. Pas als een cruciaal aantal mensen van de bevolking ook de open deur wordt, komt de samenleving echt in een stroomversnelling. En natuurlijk is dit tot op zekere hoogte al gebeurd en daarom hebben jullie ook al positieve veranderingen in de samenleving gezien.

Onvergelijkbare eigenwaarde
Denk eens na over deze ideeën, want veel te veel spirituele mensen zitten nog steeds vast in het superioriteitsspel waarin ze proberen een gevoel van eigenwaarde te krijgen door het gevoel dat ze in spiritueel opzicht geavanceerder zijn dan anderen. Maar wanneer jij jezelf begint te ervaren als zuiver bewustzijn, krijg je een natuurlijk gevoel van eigenwaarde, omdat jij je realiseert dat je niet hoeft te voldoen aan willekeurige voorwaarden op aarde, aan een norm die de manipulatoren hebben gesteld, om eigenwaarde te hebben in de ogen van een hoger bewustzijn. Het hogere bewustzijn houdt het volmaakte concept voor ogen dat jij een oneindig, onvergelijkbaar, gevoel van eigenwaarde bezit.

En de enige manier om echte eigenwaarde te krijgen, is dat jij accepteert dat je de Bewuste Jij bent die gewoon uit zuiver bewustzijn bestaat – en daarom niet aan welke voorwaarden ook, of welke woorden ook, of welke beelden ook, of welke norm ook, kan voldoen. Er zijn misschien mensen die denken dat ze een bepaalde maatstaf kunnen stellen aan de Bewuste Jij, aan zuiver gewaarzijn. Maar dat komt alleen maar omdat ze het niet hebben begrepen, en ze hebben het niet begrepen omdat je het ook niet kunt begrijpen. Je voelt het of je voelt het niet. Als je het niet voelt, denk je dat je kunt begrijpen wat het is door jouw eigen maatstaf erop te projecteren. Maar dat bewijst alleen maar dat je het niet hebt gevoeld. En degenen die het niet ervaren, begrijpen het eigenlijk niet – ook al denken ze dat ze het wel begrijpen. Maar ze begrijpen het alleen volgens hun eigen maatstaf, of volgens de maatstaf die ze van de manipulatoren hebben geaccepteerd.

Zodra je het zuivere bewustzijn begint te voelen, heb je het ultieme referentiekader. En dan begin je te zien hoe onwerkelijk, hoe onzuiver, de maatstaf van de manipulatoren werkelijk is. Want dit is natuurlijk de essentie van zuiverheid; dat er geen maatstaf is die zuiverheid in twee stukken kan verdelen: wat is zuiver, wat is onzuiver. Er wordt al eeuwenlang gezegd dat voor het zuivere alles zuiver is, en dat komt omdat alles een kwestie van waarneming is.

Wanneer je de wereld waarneemt door het gescheiden zelf dat vastzit, dat wordt gedefinieerd door de dualistische tegenstellingen, dan zie je de wereld met een vervuilde waarneming. En zoals de Boeddha zoveel eeuwen geleden zei, dan zal er zeker lijden volgen. Alleen degenen die met zuivere waarneming zien, zullen niet lijden. Maar wat betekent het om iets zuiver waar te nemen? Dat je zuiver ziet omdat je de open deur bent, waardoor je ziet dat alle omstandigheden op de wereld uiteindelijk onecht, vergankelijk, zijn. En daardoor hebben ze geen macht over jou.

Het gaat er niet om dat je iets onzuivers vermijdt en iets zuivers openbaart. Je moet het hele balletje was van de manipulatoren laten vallen. En dit heeft de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden uitgelegd. Voor degenen die ogen hebben om te zien, bestaat deze waarheid al duizenden jaren in fysieke vorm.

Doe dus je best om te stoppen met je best te doen; om een ontwikkeld spiritueel wezen te worden.

Doe in plaats daarvan moeite om al je verlangens los te laten en realiseer je dat wat ervoor nodig is de niet-moeite is om je gedachten te stoppen die altijd een poging wil doen om een of ander doel te bereiken. En sta jezelf gewoon toe om de open deur te zijn en met het hogere bewustzijn mee te gaan op de stroom, terwijl die door je heen gaat, want dat is de hoogste vorm van zuiverheid die je op deze wereld daadwerkelijk tot uitdrukking kunt brengen.