De oorlogseconomie blootleggen

 

Laten we eens kijken naar een andere oorzaak van oorlogen, namelijk een oorlog veroorzaakt door het verlangen naar materieel gewin. Dit is een complex probleem. Daarin heb je niet één, maar veel onderstromen. Om te beginnen met de eenvoudigste: Door de geschiedenis heen zie je veel gevallen waarin oorlogen, of in ieder geval agressie op grotere schaal, werden veroorzaakt door het verlangen om fysiek te plunderen. Veel groepen mensen van de Vikingen tot de Hunnen en de piraten, voerden oorlog of ondernamen agressieve acties om mensen die meer rijkdom hadden fysiek te plunderen.

Dit is tot op zekere hoogte gevoed door of ontstaan uit de krijgerscultuur. Er is een cultuur geweest die jonge mannen opleidde tot goede krijgers. Wat deden ze met hun vaardigheden toen er geen naties waren waar je oorlog tegen kon voeren? De krijgers gingen er dan soms op uit om hun vaardigheden aan te wenden voor materieel gewin. Dit is de simpelste oorzaak van oorlog: om materiële rijkdom te krijgen. Er bestaat rechtstreeks, zichtbaar, verband tussen een oorlogsdaad en plundering. In de moderne wereld zijn die zaken veel complexer geworden. Er bestaat niet altijd meer een rechtstreeks, fysiek verband – of in ieder geval geen zichtbaar verband – tussen een oorlogsdaad en het verwerven van materiële rijkdom.

De oorlogsindustrie blootleggen
Op een gecompliceerder maar nog steeds op een redelijk zichtbaar niveau, kunnen we spreken over iets wat het militair-industrieel complex wordt genoemd. Het is vrij duidelijk dat er over de hele wereld grote bedrijven geld verdienen met het maken van de technologie die voor oorlog wordt gebruikt. De zogenaamde defensie-industrie is enorm. Die heeft in veel landen enorm veel politieke macht. Die heeft enorm veel macht, hetzij rechtstreeks, hetzij via enigszins indirecte middelen, in die zin dat het mensen banen verschaft. Die heeft ook een enorm veel verborgen macht omdat die invloed heeft gekocht door middel van lobbyen, omkoperij en dergelijke dingen meer.

Die moet worden blootgelegd. Die moet worden gestopt. Als je een defensie-industrie hebt waar de industrie zelf, de winst van de aandeelhouders, de banen van de werknemers, afhankelijk is van het maken van oorlogsmaterieel, dan wil die industrie oorlogsmaterieel blijven maken. Niet alleen dat, maar die wil ook de winst vergroten door meer oorlogsmaterieel, geavanceerdere, duurdere wapens te maken. Dit sluit aan bij wat er al is gezegd, namelijk dat er nooit een ultiem wapen ontwikkeld zou kunnen worden omdat voor alles een tegenhanger is.

Er zijn veel voorbeelden van dat het militair-industrieel complex een nieuw wapensysteem heeft gepresenteerd aan de politici van een land of een partij. Ze hebben bewust alleen dit wapensysteem gepresenteerd, maar vanaf het allereerste begin dat ze hun wapensysteem ontwikkelden, wisten ze al wat de tegenhanger zou zijn. Daar hadden ze ook plannen mee, maar ze presenteerden alleen dat ene wapensysteem. Ze presenteren dat dit de ultieme mogelijkheden heeft vergeleken met bestaande wapensystemen. Ze krijgen de politici zover om het te kopen omdat zij denken dat dit hen misschien voordeel zal opleveren; een soort superioriteit die een oorlog zou kunnen voorkomen.

Een tijdje later begint de industrie, misschien via andere bedrijven waarmee ze geen duidelijke band hebben, de tegenhanger te ontwikkelen. Dan krijg je een wapenwedloop, terwijl de belofte van het eerste systeem was dat het de wapenwedloop zou beëindigen. Dit gebeurt keer op keer, allemaal in naam van winst. Dit kun je gemakkelijk ontdekken. Bedrijven verdienen geld aan het maken van oorlogsmaterieel en andere vormen van technologie die in een oorlog worden gebruikt, en ze verkopen het aan de regeringen die verantwoordelijk zijn voor de strijdkrachten.

Dit is een industrie met veel branches. Er zijn bedrijven die geld verdienen met het verstrekken van voedsel aan de soldaten in de legers of het schoonmaken van de toiletten op de legerbases of met een aantal andere dingen die niet direct te maken hebben met het bouwen en verkopen van oorlogsmaterieel zoals wapens. Je begrijpt hoe groot deze industrie is. Je begrijpt ook dat deze hele oorlogsindustrie zal verdwijnen wanneer we het doel bereiken dat oorlogen op deze planeet beëindigd zijn.

Er zijn tegenwoordig veel mensen op de wereld, zowel mensen die direct betrokken zijn bij de oorlogsindustrie als de politici die zien dat de banen van hun kiezers afhankelijk zijn van de oorlogsindustrie, die zich zelfs geen wereld zonder een dergelijke industrie kunnen voorstellen. Ze zullen zeggen: “Waar zullen de banen dan vandaan moeten komen? Hoe kunnen we het überhaupt overleven zonder deze industrie?” Laten we hier eens over nadenken.

Welvaart door de Wet van Vermenigvuldigd Rendement
We hebben het gehad over de kosmische spiegel. Je projecteert iets op de buitenwereld en de kosmische spiegel reflecteert het vermenigvuldigd naar jou terug. De allereenvoudigste illustratie van dit principe is dat je één tarwekorrel in de grond stopt. Die groeit uit tot een plant die twintig of meer tarwekorrels oplevert in ruil voor die ene tarwekorrel die je hebt geplant. Dit is het principe dat Jezus beschrijft in zijn gelijkenis over de dienaren die talenten kregen. Twee van hen vermenigvuldigden ze. Een van hen begroef hem in de grond en deed er niets mee. Dit beschrijft het eeuwige principe van hoe de wezens die zijn geïncarneerd, omgaan met het materierijk.

Jullie zijn de medeschepper. Wanneer je iets doet wat gericht is op het verhogen van het geheel, zal het materierijk je actie volgens die wet vermenigvuldigen. Wanneer je iets doet wat er niet op gericht is om het geheel ten goede te komen, zal het materierijk je daad ook vermenigvuldigen. Dit is misschien moeilijk te begrijpen, maar je moet gewoon je bewustzijn omschakelen. Wat je ook projecteert op de buitenwereld, krijg je vermenigvuldigd terug.

Als je iets uitzendt wat erop gericht is om meer voor iedereen op te leveren, krijg je een rendement terug dat meer aan iedereen geeft. Als je een impuls uitzendt om meer te produceren voor enkele mensen en minder voor veel mensen, dan krijg je een actie terug die daadwerkelijk iets van het geheel neemt. Wanneer je een positieve daad verricht, zoals tarwe in de grond planten, zal het materierijk dit vermenigvuldigen door veel meer tarwekorrels te produceren dan je in de grond stopt. Er zullen meer tarwekorrels beschikbaar zijn op aarde. Wanneer je een actie onderneemt die iets niet vermeerdert, die het geheel niet ten goede komt, dan wordt de totale som van wat er op aarde beschikbaar is, verlaagd.

Het verminderen van de totale hoeveelheid rijkdom door oorlog
Als een industrie gericht is op het produceren van goederen die geen oorlogsmaterieel zijn maar een positief doel hebben, dan zal die industrie een rendement uit het materiële universum creëren dat de totale hoeveelheid beschikbare rijkdom op aarde zal vergroten. Als je een industrie hebt die gericht is op het produceren van oorlogsmaterieel, dan zal die industrie geen positief rendement uit het materierijk halen. Integendeel, die zal een rendement genereren dat de totale hoeveelheid grondstoffen zal uitputten. Je hebt weleens een heel oude uitspraak gehoord dat mensen, na een tijdje oorlog te hebben gevoerd, beseften dat het genoeg was, en ze hun zwaarden omsmeedden tot ploegscharen. Wanneer je ploegscharen maakt en gebruikt, vergroot je de totale hoeveelheid rijkdom. Wanneer je zwaarden maakt om te doden, verlaag je de totale hoeveelheid rijkdom.

Er zijn hele naties of staten in de Verenigde Staten waarin de politici geloven dat hun natie of staat afhankelijk is van het militair-industrieel complex, de oorlogsindustrie. Zij zullen zeggen: “Hoe kan onze economie het overleven als we geen enorme defensie-industrie hebben?” De waarheid is dat de defensie-industrie niet iets oplevert wat de totale welvaart op aarde vergroot, maar iets wat die hoeveelheid rijkdom vermindert. Wanneer die oorlogsindustrie een andere richting wordt opgestuurd en haar middelen en vindingrijkheid besteedt aan het maken van iets wat goed is voor het geheel, dan zal de economie van dat land of die staat daadwerkelijk groeien. Er zullen meer banen en meer welvaart komen wanneer je het militair-industrieel complex opgeeft.

Dit zal moeilijk te zien en te accepteren zijn. Er zal een overgangsperiode komen die wat chaotisch zal lijken. Feit is dat het militair-industrieel complex slechts tijdelijk banen oplevert. Die geeft geen opwaartse trend. Als je naar de wereld van vandaag kijkt, zie je dat er veel meer rijkdom op de wereld is dan vijfhonderd jaar geleden. Wat kan die toegenomen rijkdom verklaren?

Het komt omdat mensen door de toename van kennis en begrip nu veel meer leven ondersteunende activiteiten kunnen uitvoeren dan vijfhonderd jaar geleden. Niet de door de mens gemaakte productie zelf heeft die rijkdom vergroot; het is die terugkomende stroom van het universum. Voor mensen is dit onmogelijk, maar niet voor het hogere bewustzijn, want met een hoger bewustzijn zijn alle dingen mogelijk. Wanneer je één graankorrel in de grond stopt, krijg je er twintig voor terug. Wanneer je een simpele daad verricht die het geheel ten goede komt, is het rendement veel groter dan je daad. Dit is gewoon een natuurwet. Die kun je niet verslaan. Daar kun je niet omheen. Je kunt de illusie wekken dat je die hebt omzeild, maar dit zal slechts tijdelijk zijn.

Het verband tussen geld en oorlog
Dit leidt tot een onderwerp dat er een subtielere band tussen oorlog en materieel gewin, of liever, geldelijk gewin bestaat. Veel mensen zijn zich ervan bewust dat er verband bestaat tussen oorlog en geld, maar heel weinig mensen op deze planeet begrijpen dit verband. De reden hiervoor is simpel. De mensen die de economie begrijpen, hebben over het algemeen geen geavanceerd spiritueel begrip, en de mensen die een spiritueel begrip hebben, hebben over het algemeen geen geavanceerd begrip van geld.

Je kunt geld niet volledig begrijpen als je geen spiritueel bewustzijn hebt. Je kunt geld en de rol van geld, en vooral het verband tussen oorlog en geld, niet begrijpen als je het bestaan van manipulatoren die niet rationeel denken maar andere motieven, andere manieren van denken hebben, daarin niet opneemt.

Geld is altijd gekoppeld aan winst. De meeste economen zijn geneigd te denken dat mensen rationeel handelen als het om geld gaat. Wanneer ze geld uitgeven, is dat omdat ze winst willen maken. Als ze geen winst maken, zullen ze geen geld blijven uitgeven, zo redeneert de econoom in ieder geval. De manipulatoren niet, omdat ze niet beslist geld uitgeven om direct winst te maken. Ze geven vaak geld uit met een andere bedoeling die niet gemakkelijk kan worden begrepen met betrekking tot rationeel denken.

Samenzweringstheorieën en geld
Veel van jullie zijn zich ervan bewust dat verschillende complottheorieën spreken over het banksysteem, de geheime bankiers, de monetaire elite, en dat zij de geldsystemen op de wereld hebben gemanipuleerd. Wat hier wordt gezegd, is geen samenzweringstheorie in de traditionele zin van het woord. Het gaat verder dan complottheorieën. De realiteit is dat er geen bewuste samenzwering is die de wereld regeert. Er is een onbewuste samenzwering, maar dat is niet echt een samenzwering. Er zijn gewoon een aantal manipulatoren die wel of niet geïncarneerd zijn en zo vastzitten in hun neerwaartse spiraal dat ze niet eens kunnen begrijpen dat dit tot hun eigen vernietiging leidt.

Het probleem met geld is echt heel ingewikkeld. Waarom? Omdat de manipulatoren het zowel bewust als onbewust erg ingewikkeld hebben gemaakt. Ze hebben het ingewikkeld gemaakt om voor de algemene bevolking te kunnen verbergen wat er werkelijk aan de hand is. Dit moedigt je niet aan om alle complottheorieën die er zijn te gaan bestuderen. De reden hiervoor is dat die je zo zullen overweldigen dat je niet meer weet wat boven en onder, dag of nacht, is.

Dit komt gedeeltelijk omdat veel van de complottheorieën opzettelijk zijn bedacht door de manipulatoren of de mensen die ze hebben ingehuurd om complottheorieën te maken die het water vertroebelen of de complottheorieën die misschien enige verdienste hebben, in diskrediet brengen. Er zijn manipulatoren die liever hadden gezien dat er nooit complottheorieën waren opgekomen en dat er nooit een medium was gevonden dat over de hele wereld kon worden verspreid, namelijk het internet. Toen ze dit niet konden tegenhouden, namen ze een andere maatregel door onware complottheorieën te bedenken om mensen in verwarring te brengen, mensen te overweldigen en om de complottheorieën die wel van invloed waren op de werkelijkheid in diskrediet te brengen.

Het perspectief op geld in een gouden eeuw
Laten we eens kijken naar een heel eenvoudige verklaring van geld. Er is al vaak gezegd dat geld een ruilmiddel is. Dit is niet wat geld is, maar wat geld zou moeten zijn. Geld moet een ruilmiddel zijn.

Tegenwoordig is het veel meer, en dit is echt het belangrijkste, je zou kunnen zeggen, het enige probleem met geld. In een, laten we zeggen, natuurlijke economie of economie in een gouden eeuw, heeft geld maar één functie: het is een ruilmiddel. Dit betekent heel simpel dat er rechtstreeks verband bestaat tussen geld en iets van echte waarde, zoals goederen of diensten, wat tussen mensen uitgewisseld wordt. Geld bestaat maar om één reden: om het mensen gemakkelijker te maken om goederen en diensten te ruilen. Zolang geld alleen wordt gezien als een manier om goederen en diensten uit te wisselen, is geld niet slecht en niet de wortel van al het kwaad. Je kent het gezegde wel dat geld de wortel is van al het kwaad. Dit is niet correct. Het klopt dat geld de wortel van al het kwaad is wanneer het meer wordt dan een ruilmiddel. Dit is natuurlijk beeldspraak, want er zijn natuurlijk ook andere oorzaken van het kwaad dan geld. Veel kwaden volgen wanneer je geld loskoppelt van iets van echte waarde en er meer van maakt dan een ruilmiddel.

In een ideale economie wordt voortdurend geld gemaakt en vernietigd. Geld kan worden gebruikt om de waarde op te slaan, maar slechts tijdelijk. Geld wordt alleen gebruikt in directe relatie tot iets dat werkelijk waarde, inherente, intrinsieke waarde, heeft. In een ideale economie laat je geld nooit een intrinsieke waarde krijgen. Zodra je toestaat dat geld op zich iets waard wordt, dat wil zeggen losgekoppeld van echte goederen en diensten, dan zal geld een eigen leven gaan leiden. Binnen de kortste tijd bezit het jou.

Heeft de wereld ooit zo’n ideale economie gehad? Ja, in wat jullie meer primitieve samenlevingen noemen. In bijna alle meer geavanceerde beschavingen heeft geld al snel een eigen waarde gekregen. Zodra dit gebeurt, zal een kleine elite van de bevolking, namelijk de geïncarneerde manipulatoren, de mogelijkheden benutten om geld te verdienen met geld.

In wat wij een ideale economie noemen, verdien je geen geld met geld. Je verdient geld door iets te produceren dat het geheel ten goede komt, of het nu gaat om goederen of diensten. Dit heeft te maken met iets wat we al eerder hebben gezegd, namelijk een fysieke tarwekorrel in de grond stoppen, waardoor je er twintig produceert. Wanneer je iets doet wat gericht is op het scheppen van iets van waarde, activeer je de natuurwet die vermenigvuldigt wat jij maakt. Daardoor verhoog je het geheel. Je maakt de totale hoeveelheid rijkdom op de wereld groter. Wanneer je geld verdient met geld, wat je tijdelijk kunt doen, dan val je niet binnen de wet die het geheel verheft. In plaats daarvan verminder je de totale hoeveelheid rijkdom op de wereld.

Rijk worden door het geheel iets te ontnemen
Dit lijkt tegenstrijdig omdat maar heel weinig mensen zo rijk zijn geworden dat ze meer geld kunnen uitgeven dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. Hoe kun je zeggen dat dit het totaal vermindert? Dat komt omdat het niet alleen andere mensen geld kost, maar ook de economie als geheel.

Als je kijkt naar de toename van welvaart in de afgelopen vijfhonderd jaar, kun je zien dat de wereld tegenwoordig heel veel rijker is dan vijfhonderd jaar geleden. Dan kun je kijken hoeveel miljardairs er op de wereld zijn en zeggen: “Hoe kunnen die mensen zoveel geld vergaren als ze het van het geheel afpakken?” Er zijn meer miljardairs op de wereld dan ooit tevoren, maar kijk eens naar de zogenaamd derde wereld. Er zijn meer hongerende kinderen dan ooit tevoren. Er leven meer mensen onder de armoedegrens dan ooit tevoren. Hoe kun je zeggen dat de totale hoeveelheid rijkdom is verhoogd tot het maximale potentieel?

De miljardairs van tegenwoordig zijn rijk geworden omdat de manipulatoren een totaal valse economie hebben gemaakt die het mogelijk maakt om de rijkdom in handen van een kleine elite te concentreren. Dat die elite groter is dan vijfhonderd jaar geleden, wil niet zeggen dat de economie beter functioneert dan vijfhonderd jaar geleden. Het is hetzelfde principe als in de feodale samenlevingen waar eigendommen in handen van een kleine elite waren en die hebben meer dan ze ooit nodig zouden kunnen hebben voor persoonlijke uitgaven. De prijs wordt betaald door de vele mensen die minder hebben dan ze nodig hebben om te leven. In een ideale economie waarin de Wet van Vermenigvuldigd Rendement goed functioneert, zullen alle mensen genoeg hebben. Er zal geen armoede zijn. Er zal geen hongersnood zijn. Deze planeet is ontworpen door wezens met een hoger bewustzijn om tien miljard mensen geïncarneerd te houden. Wanneer de Wet van Vermenigvuldigd Rendement ongehinderd werkt, kan de planeet gemakkelijk tien miljard mensen voeden, kleden en een overvloedig leven geven.

Het feit dat er geen tien miljard mensen zijn geïncarneerd, bewijst dat er een onevenwichtigheid bestaat. Het feit dat tweederde van de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft, terwijl er steeds meer miljardairs zijn die meer geld hebben dan ze ooit kunnen uitgeven aan persoonlijke consumptie, bewijst die onevenwichtigheid nog duidelijker aan de mensen die hun ogen willen openen om het te zien.

Het concept rente betwijfelen
De hele economie die er tegenwoordig op de wereld is, is een valse, gemanipuleerde economie uitgedacht door de manipulatoren. Een van hun belangrijkste middelen om de valse economie te creëren, is het idee dat je geld kunt maken en het vervolgens met rente uitlenen.

Dit idee van rente is de laatste paar honderd jaar zo ingeburgerd geraakt in het hoofd van de mensen dat bijna niemand het in twijfel trekt. Je bent zo gewend te denken dat je een lening van de bank nodig hebt als je een bedrijf wilt starten, dat de bank je die lening alleen zal geven als je rente betaalt, zodat ze geld kunnen verdienen aan die lening. Wat is jouw bedoeling als je een bedrijf begint? Dat je goederen of diensten levert die gericht zijn op het geheel te verbeteren. Waarom zou je dan rente moeten betalen? In een ideale economie zou de samenleving zeggen: “Heeft deze persoon de talenten, de vaardigheden, de houding die hem of haar in staat stellen succesvol een bedrijf te runnen?” Als het antwoord “Ja” is, dan zou de samenleving je het geld geven om dat bedrijf te starten. De samenleving zou weten dat het starten van het bedrijf de Wet van Vermenigvuldigd Rendement zou activeren. Je inspanningen zouden worden vermenigvuldigd door het universum, en de hele samenleving zou hiervan profiteren. De maatschappij zou een groter rendement uit jouw investering behalen dan de rente die je nu aan de bank betaalt. Waarom zou de samenleving een particuliere bank nodig hebben om het geld aan jou te lenen en rente te ontvangen, terwijl de samenleving er meer baat bij zou hebben als je het geld zonder rente mocht lenen?

Het idee dat een private bank geld moet drukken, uitlenen en rente in rekening brengen, is een idee van de manipulatoren. Het heeft maar één doel en slechts één bedoeling: de rijkdom concentreren in handen van een kleine elite, de mensen die de rente krijgen. Je kunt hier niet op een andere manier naar kijken. De manipulatoren hebben de economie met opzet ingewikkeld gemaakt zodat bijna niemand het meer kan begrijpen. Als je de moderne economie bestudeert, word je overweldigd door de kennis, de theorieën, de verschillende aspecten van de economie, maar het is eigenlijk heel erg simpel.

Hoe het kunstmatige geldsysteem in het leven werd geroepen
Vandaag de dag heb je een economie die volledig is ontworpen om een kleine elite in staat te stellen de algemene bevolking uit te buiten. Ze hebben de macht om geld te drukken. Alle monetaire instrumenten die je ziet, hebben maar één functie. Het feit camoufleren dat een kleine elite het geldsysteem in handen heeft. In een ideale economie zal de samenleving het geldsysteem beheren omdat de samenleving zou zien dat niets belangrijker is voor de welvaart van die samenleving dan een natuurlijk functionerend geldsysteem.

Wat heeft de manipulatoren in staat gesteld om dit kunstmatige geldsysteem te vormen? Heel simpel. Het antwoord is één woord: oorlog. Tegenwoordig heb je een oorlogseconomie. Die begon al in de middeleeuwen in Europa bij de afzonderlijke koningen. Die koningen waren geïncarneerde manipulatoren. Zij hadden iets wat alle manipulatoren hebben (en waar we later naar zullen kijken), een zucht naar macht, brute kracht. Ze wilden hun territorium uitbreiden zodat ze konden zeggen: “Ik ben de grootste koning ter wereld.” Dit kost geld, en dit is het belangrijkste dilemma.

Laten we de middeleeuwen als voorbeeld nemen omdat de economie destijds eenvoudiger was, maar tegenwoordig geldt precies hetzelfde principe. Er is een koning die de ambitie heeft om zijn territorium uit te breiden. Niet zo ver weg is een andere koning geïncarneerd die ook een manipulator is en zijn territorium niet wil opgeven zodat de andere koning machtiger kan worden. De eerste koning weet dat hij een tegenstander heeft. Wanneer je de dualiteit ingaat, heb je altijd een tegenstander. De koning staat nu voor de vraag hoe hij een leger kan verzamelen dat groot genoeg is om het aangrenzende gebied te veroveren en de andere koning te verslaan.

Je zorg is iets heel simpels. Je hebt een x-aantal mensen in je land. Die zijn nu volledig bezig met het produceren van de goederen die nodig zijn om in leven te blijven, zelfs voor jouw hof en paleizen die niet echt deel uitmaken van de natuurlijk functionerende economie. Hoe kun je de productiecapaciteit creëren om de wapens te produceren en de soldaten te onttrekken aan het produceren van voedsel en hen te trainen? Waar moet het geld vandaan komen om dit te doen?

Geld uit de economie halen om een oorlog te financieren
Wanneer je ploegscharen maakt of gewassen verbouwt, produceer je iets van waarde. Wanneer je kanonnen, sabels en geweren produceert, produceer je niet iets wat de algehele economie laat groeien. Je produceert iets wat tot doel heeft om iets van waarde te vernietigen, of het nu mensen of eigendommen zijn. Wapens hebben een vernietigend vermogen wanneer ze voor oorlogen zijn bedoeld. Het is gewoon een feit dat je waarde onttrekt aan de economie van je land als je de productiecapaciteit creëert om die wapens te maken en een leger te vormen.

Hoe kun je dit doen? Dat is bijna niet te doen. Hoe geavanceerder de economie van een land wordt, hoe groter het land wordt, hoe moeilijker het wordt om geld uit de economie te halen om een leger te vormen, hoe moeilijker het wordt om productiecapaciteit uit de economie te halen om een leger te vormen.

Hoe kun je dit probleem oplossen? Met geld – wanneer je geld loskoppelt van de uitwisseling van echte goederen. Wanneer je geld naar een niveau brengt waarop het niet meer een ruilmiddel is maar intrinsieke waarde heeft, kun je meer geld drukken dan de goederen die in jouw land worden geproduceerd. Als je geld hebt gemaakt dat niet nodig is, dat geen ruilmiddel is voor echte goederen, dan kun je dat geld gebruiken om iets te kopen wat je normale productiecapaciteit niet kan produceren.

De sneeuwbal van schulden camoufleren
Als je dit doet, onttrek je wel een aantal mensen aan de normale productiecapaciteit. Dit betekent dat de jonge mannen die je van de boerderijen weghaalt, geen voedsel produceren. Er zal dan een tekort in jouw economie ontstaan. Er ontstaat een tekort omdat de echte goederen niet meer geproduceerd worden. Hoe kun je dit laten werken? Heel simpel: Je dekt het tekort met het geld dat je uit het niets hebt gecreëerd. Je camoufleert het tekort. Je laat het lijken alsof er geen tekort is, maar er is natuurlijk wel een tekort. Je verschuift het alleen naar de toekomst.

Je hebt dan iets gedaan wat we zouden kunnen vergelijken met een sneeuwbal. Je weet dat een sneeuwbal elke keer dat je hem één omwenteling laat maken, meer sneeuw verzamelt en groter wordt. Je hebt dan een sneeuwbal van schulden gemaakt. De eerste koningen deden dit om oorlog te voeren. Toen de schuld betaald moest worden, duwden ze de sneeuwbal gewoon verder de toekomst in, waardoor de sneeuwbal groter werd.

Wie hebben die de koningen op het idee bracht om dit te doen? Er zijn verschillende klassen manipulatoren. Er zijn manipulatoren die worden gedreven door een directere primitieve zoektocht naar macht, en dat waren de koningen. Dan zijn er ook geavanceerdere en zij werden de bankiers. De koningen waren vaak in de macht van manipulatoren in het emotionele rijk of het mentale rijk. De bankiers waren in de macht van manipulatoren in het identiteitsrijk die een dubbele agenda hadden. De meer geavanceerde manipulatoren maakten gebruik van de primitievere manipulatoren om een economie te vormen die hun doelen bevorderde.

Je zou kunnen zeggen dat er op een bepaald niveau wel een enigszins rationeel motief is dat menselijke wezens kunnen begrijpen. De koningen hadden het motief dat ze hun territorium, hun macht, wilden uitbreiden. De bankiers hadden het motief dat ze geld wilden verdienen of misschien zelfs de macht krijgen om te beslissen wie ten strijde trok. Er zijn bankiers die leningen hebben verstrekt aan twee koningen. Ze hebben ook wapenfabrieken gemaakt en de wapens geproduceerd, die ze aan beide koningen verkochten en vervolgens de vonk laten overslaan die ervoor heeft gezorgd dat die koningen tegen elkaar ten strijde trokken en alle wapens gebruikten. De bankiers leunden achterover, verdienden het geld en genoten van de macht dat zij werkelijk degenen waren die over de wereld regeerden.

Vanzelfsprekend is dit geen welwillende grondgedachte, maar wel enigszins een grondgedachte. Noch de koningen noch de bankiers begrepen dat zij slechts pionnen waren in een groter spel, en dit spel werd gespeeld door de manipulatoren in het identiteitsrijk. Ze hebben ook een grondgedachte, maar geen grondgedachte die de meeste mensen kunnen begrijpen. De simpele grondgedachte is dat ze willen bewijzen dat God ongelijk heeft door misbruik te maken van de vrije wil van medescheppers die van zichzelf bewust zijn, en hen zover te krijgen dat ze zichzelf vernietigen in plaats van te groeien in zelfbewustzijn. Ze doen dit door oorlog in het leven te roepen en schulden te maken. [Zie ‘Kosmologie van het Kwaad’ voor meer informatie over de motieven van manipulatoren.]

Rente heeft intrinsieke waarde; schulden niet
De schuld neutraliseert de natuurlijke Wet van Vermenigvuldigd Rendement door een kunstmatige economie te creëren. Het is een neerwaartse spiraal omdat het voortdurend de sneeuwbal van schulden voor zich uit duwt die steeds groter wordt totdat die niet meer terugbetaald kan worden. De bankiers maken zich er geen zorgen over of de schuld wordt terugbetaald. Waarom zouden ze zich zorgen maken over het terugbetalen van geld dat ze nooit hebben gehad omdat het uit het niets is gemaakt? Hun enige zorg is dat de naties rente blijven betalen, omdat ze de rente kunnen gebruiken om hun eigen rijkdom en macht te laten groeien.

Hoe komt het dat geld geen waarde heeft maar rente wel? Het geld wordt uit het niets gemaakt, maar de rente wordt onttrokken aan de mensen en hun arbeid. De bankiers leveren iets dat geen intrinsieke waarde heeft en krijgen er iets voor terug dat wel intrinsieke waarde heeft omdat het gekoppeld is aan de arbeid van mensen. Daardoor plukken de bankiers indirect de vruchten van de arbeid van het volk, zoals de feodale heren in de middeleeuwen de vruchten plukten van de arbeid van de boeren die op hun land leefden. Het feodale systeem in de middeleeuwen bestaat nog steeds, alleen wordt het verborgen, onzichtbaar door de sluier van complexiteit van het geldsysteem die erover hangt. Hierachter zit de grotere grondgedachte: dat je een zelfvernietigende economie vormt die de rijkdom minder maakt en daardoor het doel dient om een zelfdestructieve spiraal te veroorzaken.

Hoe de manipulatoren de economische groei proberen te stoppen
Je vraagt je af hoe het kan dat de economie de afgelopen vijfhonderd jaar is gegroeid. Dat komt omdat de manipulatoren geen totale macht over de aarde hebben. Er is een opwaartse spiraal gevormd door de wezens met een hoger bewustzijn en de vele mensen die zijn geïncarneerd, die de Wet van Vermenigvuldigd Rendement activeren. Veel geïncarneerde manipulatoren hadden liever een gesloten systeem gehouden, zoals het feodale systeem van de middeleeuwen, waar ze rechtstreeks de macht over hadden. Ze waren niet in staat om dat te doen vanwege de gezamenlijke inspanningen van de wezens met een hoger bewustzijn en de mensen die geïncarneerd waren en hun talenten hadden vermenigvuldigd.

Tegenwoordig realiseren zij zich dat ze de groei van de economie, de totale hoeveelheid rijkdom, niet echt kunnen stoppen. Veel van hen proberen die verwoed in handen van een paar mensen te concentreren. Zelfs dit is niet succesvol, omdat het aantal mensen dat grote hoeveelheden rijkdom heeft vergaard, toeneemt. Het is niet meer een kleine elite die het grootste deel van de rijkdom in haar macht heeft; het is een vrij grote elite. Niet alle leden van deze elite zijn manipulatoren. Er zijn ook mensen die geen manipulator zijn maar die bij deze zoektocht naar geld betrokken zijn geraakt.

Kunstmatige uitgaven in een valse economie
Geld is een complex probleem en de bewustere mensen kunnen helpen om het verband, het heel subtiele verband, tussen geld en oorlog bloot te leggen. Er zijn verbanden die we nu niet hebben besproken omdat ze voor de meeste mensen te overweldigend zijn. Mensen moeten het verband gaan begrijpen dat oorlogen niet alleen werden gebruikt om een vals monetair systeem te rechtvaardigen, maar dat het ook keer op keer werd gebruikt om winst, steeds grotere winsten, voor een kleine elite te maken.

In een valse economie moet je kunstmatige uitgaven creëren. In een ideale of natuurlijke economie is het niet nodig om iets kunstmatigs te creëren. De overgrote meerderheid van de mensen zal snel inzien dat wanneer ze zich inspannen, het rendement groter wordt. Dit zal ertoe leiden dat ze meer moeite doen en daardoor zal de hoeveelheid rijkdom voor iedereen toenemen. In een valse economie doen mensen moeite, gaan ze elke dag naar hun werk, maar zien ze niet dat het rendement groter wordt.

Ze zien alleen een vast rendement, namelijk wat kunstmatig als de waarde van hun arbeid is gedefinieerd. Daardoor leveren ze niet de inspanning die de economie laat groeien. Ze leveren alleen de inspanning die hen in leven houdt en de economie op een bepaald niveau houdt. In zo’n valse economie moet je kunstmatig de behoefte creëren om geld uit te geven. Je moet een manier bedenken om mensen te manipuleren om meer geld uit te geven dan ze hebben, meer geld dan geproduceerd kan worden gezien de staat van het productieapparaat. Is er een betere manier om kunstmatig uitgaven te creëren dan oorlogen?

In een oorlog verkeer je in een situatie van leven en dood. Of je wordt vernietigd door je vijand, of je moet genoeg wapens kopen om de vijand te verslaan. Wie leveren het geld om die wapens te betalen en wie leveren die wapens? Dat zijn degenen die winst maken. Natuurlijk moeten er in de zoektocht naar steeds grotere winsten steeds meer wapens worden geproduceerd. Af en toe moeten die wapens ook gebruikt worden. Er valt natuurlijk geld te verdienen aan het onderhoud van wapens, maar veel meer als je twee partijen hebt die allebei hun wapens opblazen en daardoor meer moeten kopen. Dit is gewoon de grootste geldmachine ter wereld. Oorlog is de grootste geldmachine ter wereld.

De manipulatie van het geld verwijderen
De bewustere mensen kunnen energetisch het werk doen dat de wezens met een hoger bewustzijn in staat stelt om in te grijpen en de mensen uit hun incarnatie te verwijderen die de manipulatie van het geldsysteem en het gebruik van oorlogen om dat geldsysteem te manipuleren niet willen opgeven. Je kunt oproepen doen om de wezens te verwijderen uit het astrale gebied, het emotionele rijk, die de oorlog willen laten escaleren om de energie te kunnen stelen en die de schuldeneconomie willen laten escaleren zodat ze steeds meer mensen tot slaaf kunnen maken door de schuldenlast en daardoor ook energie aan hen onttrekken. Wanneer mensen ergens last van hebben, wanneer ze beperkt worden, zijn er wezens in het emotionele rijk die de energie van mensen kunnen stelen. Iemand die gevangenzit, weet dat hij meer energie geeft aan de wezens in het astrale rijk dan iemand die gelukkig en vrij is.

Je kunt ook oproepen dat de wezens die in het mentale rijk oorlogen aanwakkeren door de rechtvaardiging daarvoor te geven, worden verwijderd. Veel wezens in het mentale rijk rechtvaardigen de huidige economie. Ze gebruiken hun intellectuele capaciteiten om uit te leggen waarom de economie is zoals ze is, waarom die zo moet zijn en hoe je die kunt laten functioneren, ook al wordt het steeds duidelijker dat die niet goed kan functioneren. Je moet oproepen doen om de wezens in het identiteitsrijk die een dubbele agenda hebben door geld te gebruiken om mensen tot slaaf te maken en die oorlogen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze zichzelf vernietigen om te bewijzen dat God ongelijk heeft.

Grijp de kans zonder je overweldigd te voelen
Het zal voor velen moeilijk zijn om dit te lezen zonder je er overweldigd door te voelen, maar kijk eens naar jezelf en vraag je af waarom jij je overweldigd voelt. De wezens met een hoger bewustzijn vragen je niet om het probleem van oorlogen in één middag op te lossen. Dit is al duizenden jaren aan de gang. De huidige cyclus geeft een geweldige kans om oorlogen te beëindigen als de bewustere mensen oproepen doen en hun bewustzijn verhogen. Je hoeft niet belast te raken, waardoor je negatieve energie loslaat of produceert en je bewustzijn verlaagt. Je kunt vastbesloten oproepen doen, je bewustzijn verhogen en in een positieve spiraal komen.

Er zijn veel mensen die de complottheorieën bestuderen en er op den duur totaal door overweldigd raken en zich volledig gerustgesteld voelen. Ze hebben het gevoel: “Als er zo’n samenzwering is, als de dingen zo ingewikkeld en serieus zijn, wat zou ik dan kunnen doen?” Dit willen de wezens met een het hogere bewustzijn niet. Ze willen dat jij gaat beseffen dat jij iets kunt doen. Persoonlijk kun jij niets doen om deze dingen te veranderen, maar je kunt wel de oproep doen en daardoor de wezens met een hoger bewustzijn het gezag geven om dingen op aarde te veranderen. Zij zullen reageren op jouw oproep!

Wanneer je beseft dat je niet de doener bent, dat je deze problemen niet hoeft op te lossen, dan kun je in een opwaartse spiraal terechtkomen omdat je niet alleen bent. Je bent niet de enige die tegen de manipulatoren moet vechten en de ernstige problemen op aarde moet oplossen. Je doet dat samen met de wezens die een het hogere bewustzijn hebben. Elke keer dat je hun hulp inroept, activeer je de Wet van Vermenigvuldigd Rendement. De energie die je steekt in de oproepen, zal de energie vermenigvuldigen en gebruiken om de oorlogskrachten van deze planeet te verwijderen. Je zit met hen in een positieve, opwaartse spiraal. Je zou kunnen zeggen: “Maar ik heb geen tijd om al dat werk te doen.” Alles wat je doet, is beter dan niets. Alles wat je doet, zal impact, een positieve impact, hebben op deze planeet. Alles wat je doet, zal vermenigvuldigd worden en veel meer impact hebben.

Er is geen reden om je bezwaard te voelen door deze kennis. Je zou je blij moeten voelen, je zou je opgelucht moeten voelen omdat je deze dingen weet. Omdat je ze weet, kun je oproepen doen. Wanneer je oproepen doet, zullen de wezens met een hoger bewustzijn het werk doen. Wanneer zij het werk doen, zullen er meer mensen wakker worden. Het hele collectieve bewustzijn zal naar boven worden opgeschoven totdat we het punt bereiken waarop een bepaald oorlogsbewustzijn, en de wezens die het niet willen loslaten, van de aarde kunnen worden weggehaald. Dit zal een ingrijpende verandering zijn.

De opwaartse beweging opbouwen om de aarde te veranderen
Als je naar de economie kijkt, zie je hoe complex die is en dan zou je misschien zeggen: “Hoe zou dit ooit veranderd kunnen worden?” Het zou zo snel kunnen veranderen dat de meeste mensen het niet zouden geloven. Dingen kunnen bijna in een oogwenk veranderen als genoeg mensen wakker worden en die verandering eisen.

Dit is geen utopische droom, maar de absolute waarheid. De hulpmiddelen die door de wezens met een hoger bewustzijn worden gegeven, zullen de Wet van Vermenigvuldigd Rendement activeren, en deze wet is voldoende om veranderingen op aarde teweeg te brengen. Natuurlijk staat de verandering die teweeggebracht kan worden rechtstreeks in verhouding tot het aantal mensen dat de hulpmiddelen gebruikt, maar wanneer jij persoonlijk de moeite neem, zal het verschil, een positief verschil, maken. Je zult jezelf dan in de opwaartse spiraal plaatsen die gedurende lange tijd op deze planeet is opgebouwd. Als je een omslag in bewustzijn maakt en je niet meer op de problemen concentreert, zul je merken dat je deel uitmaakt van de positieve, opwaartse beweging die de aarde aan het veranderen is.

Voel het enthousiasme. Dit berust niet op geloof, maar op kennis. Dit berust op ervaring. Dit is keer op keer bewezen op deze en veel andere planeten. De wezens met het hogere bewustzijn presenteren in dit tijdperk geen utopie of iets wat zojuist is uitgevonden. Het programma heeft zichzelf keer op keer bewezen op andere planeten die zich in een soortgelijke neerwaartse spiraal bevonden als de aarde. Ze hebben de zaken omgedraaid en zitten nu in een opwaartse spiraal. Het is allerminst onmogelijk. Dit gaat geenszins het vermogen van de geïncarneerde mensen te boven.

Er zijn veel mensen in deze tijd geïncarneerd om specifiek bij deze overgang te helpen. Je bent geïncarneerd omdat je de capaciteiten hebt, in bewustzijn groeit, het momentum uit vorige levens hebt. Je kunt je afstemmen op iets wat je in je hart al weet en de sprong voorwaarts maken en positief zijn over het verschil dat jij kunt maken als je de Wet van Vermenigvuldigd Rendement activeert. De wezens van hoger bewustzijn zijn de vermenigvuldiging. Ze zullen vermenigvuldigen wat jij aan hen geeft om te vermenigvuldigen. Wees er daarom zeker van dat jullie gezamenlijke inspanningen een doorslaggevend verschil maken om oorlogen van de aarde te verwijderen.