Omgaan met de schuldencrisis op de moderne wereld

 

Wat gaat de wereld doen aan de schulden van veel naties? Wanneer ontstaat er meer besef dat de ontwikkelde, moderne wereld voor een schuldencrisis, een schuldenprobleem, staat die aan het escaleren is en de wereldeconomie dreigt te vernietigen. De financiële crisis in 2008 werd veroorzaakt door kunstmatig gemaakte financiële instrumenten die heel erg met schulden te maken hadden. De financiële instrumenten hadden het risico van schulden gemaskeerd. In 2008 waren dit voornamelijk schulden van individuen, maar je zag dat de schulden van individuele mensen groot genoeg waren geworden om een schok te veroorzaken in het internationale financiële systeem.

Veel regeringen hebben grotere schulden dan een individu ooit zou kunnen krijgen. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de schuld van regeringen de internationale economie nog meer kan laten schrikken. Er zijn dus twee dingen waarover moet worden nagedacht en waar niet voldoende over wordt nagedacht, niet alleen door de besluitvormers op de wereld, maar vooral door de mensen op de wereld. De eerste is de vraag: “Hoe hebben we onze natie ooit zo’n grote schuld kunnen laten krijgen?” De tweede vraag is: “Wat doen we aan dit probleem nu we die schuld hebben en veel landen een schuld hebben die zo groot is dat ze die realistisch gezien niet kunnen terugbetalen?”

Veel naties doen al jaren wat bepaalde mensen ook doen, namelijk meer geld uitgeven dan ze binnenkrijgen; meer uitgeven dan ze verdienen. Je moet je afvragen hoe dit zelfs mogelijk is. Dit is natuurlijk mogelijk omdat je een democratisch systeem hebt dat niet op het hoogste niveau functioneert. De reden waarom het democratische systeem niet op het hoogste niveau kan functioneren, is in wezen dat de mensen in een bepaalde natie niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor hun natie, de economie van hun natie en hun persoonlijke leven.

Bepaalde dingen zijn de realiteit over hoe de economie van een individu, een gezin of een natie functioneert. Een gezonde economie is een economie waarin je niet hoeft te lenen om jouw normale dagelijkse levensstijl te handhaven. Er kunnen misschien bijzondere omstandigheden zijn waardoor je op korte termijn geld moet lenen om een bepaalde crisis tot een goed einde te brengen. Er kunnen momenten zijn waarop je geld wilt lenen om ergens in te investeren of dit nu een huis is dat iemand of een gezin wil kopen, of een ander groot item, of dat een land in iets wil investeren zoals het bouwen van infrastructuur en iets is wat zich later terugbetaalt en daarom een investering vraagt. In een gezonde economie zou het niet nodig moeten zijn om geld te lenen om de dagelijkse uitgaven of onnodige consumptie te dekken. Dit is noch nodig noch verantwoordelijk, of we het nu hebben over individuen of naties.

Het probleem met de verzorgingsstaat
In wezen is het probleem dat we democratieën hebben waarin het beleid niet berust op de realiteit, maar op de waarneming van de realiteit. Dat was het probleem met de financiële crisis van 2008. De economie berustte niet op de werkelijkheid maar op de waarneming van de werkelijkheid. Toen die waarneming ineens veranderde, stortte de economie zich vrijwel onmiddellijk in een crisis die het hele systeem dreigde te vernietigen.

Er bestaat een hogere realiteit, een hogere manier om naar het leven op aarde te kijken, dan de mens heeft ontwikkeld. Hun gedachten zijn een gesloten systeem geworden en ze denken dat ze kunnen bepalen wat de realiteit is met hun theorieën en ideologieën in plaats van zich af te stemmen op de realiteit van het hogere bewustzijn. Dit kan in een dictatuur natuurlijk gemakkelijk gebeuren, zoals je hebt gezien bij zowel het nazisme als het communisme.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat een democratie ook kwetsbaar is voor dit mechanisme. De mensen beginnen te denken dat ze op een bepaalde manier kunnen leven en iets kunnen krijgen zonder er iets voor terug te geven. Wanneer een bevolking deze houding ontwikkelt, een houding die enigszins is aangewakkerd door de ontwikkeling van de moderne verzorgingsstaat, zullen ze politici aantrekken die hetzelfde geloven of die beseffen dat ze gekozen kunnen worden door in te spelen op de wens van mensen om iets te ontvangen zonder iets te geven.

De gelijkenis van Jezus over de talenten illustreert dat het nodig is om je talenten te vermenigvuldigen. Wanneer jij je talenten vermenigvuldigt, kan het hogere bewustzijn je inspanningen vermenigvuldigen en dan groeit alles. Als een cruciaal aantal mensen in een democratie hun talenten vermenigvuldigt, kan een economie goed functioneren, zelfs zo goed dat een groot percentage van de bevolking sociale gezondheidszorg kan ontvangen. Dit is een wankel evenwicht en kan om verschillende redenen veranderen. Wanneer dat verandert, is het bijna onvermijdelijk dat de mensen die zich in dit systeem bevinden, niet zullen beseffen dat de balans is veranderd.

De reden hiervoor is dat ze zich op hun gemak voelen binnen hun systeem en niet willen veranderen. Ze zitten gevangen in een val waarin de mensen hun fundamentele kijk op het leven niet willen bijstellen. De mensen willen hun talenten niet meer vermenigvuldigen dan ze al doen. Als gevolg hiervan zullen ze politici aantrekken die hen beloven dat ze zo kunnen blijven leven. Omdat de mensen dit willen geloven, zullen ze stemmen op de politici die hen een waarneming beloven die losstaat van de werkelijkheid.

Als deze politici eenmaal zijn gekozen, realiseren ze zich vaak (als ze dat al niet deden voordat ze werden gekozen) dat ze hun verkiezingsbeloften niet kunnen nakomen, behalve op één manier: ze kunnen hun verkiezingsbeloften alleen nakomen door geld te lenen buiten de eigen economie van het land om. Dit brengt zelfs een democratische natie, in vreedzame tijden, in een neerwaartse spiraal van schulden die in vroeger tijden alleen werd gezien in landen die oorlog hadden gevoerd.

Een valse economie
De manipulatoren hebben een valse economie gecreëerd en de hele wereldeconomie functioneert nog steeds als een oorlogseconomie. Er zijn misschien veel democratische naties in Europa en elders die al enige tijd geen oorlog meer hebben gevoerd, althans geen grote oorlog. De mensen begrijpen niet dat die naties geld zijn blijven lenen om de verzorgingsstaat op te bouwen, in stand te houden of uit te breiden. Dit is natuurlijk om één simpele reden niet vol te houden en die reden kan worden samengevat in één woord: rente.

De manipulatoren hebben het concept rente bedacht, en het enige doel daarvan is om mensen aan de elite te binden, of andere doeleinden op nog grotere schaal die minder worden herkend en minder begrepen door de mensen. Wanneer je rente invoert, dan is het mogelijk dat een natie (of een individu trouwens ook) zoveel geld leent dat ze de schuld op een bepaald moment niet kan terugbetalen omdat de rente alleen al meer is dan het geld dat de natie heeft om de lening terug te betalen.

Corruptie
Een van de grote problemen in de economie is corruptie. Corruptie is een van die factoren waar de meeste mensen eigenlijk niet naar willen kijken ook omdat het natuurlijk door zijn aard moeilijk te zien is omdat het verborgen zit. Er kunnen gevallen zijn waarin iedereen weet wat er aan de hand is en niemand er iets over zegt, omdat ze allemaal wel iemand kennen die er profijt bij heeft of omdat ze denken dat het systeem niet kan worden veranderd.

In veel gevallen is niemand bereid om echt te meten wat het effect van corruptie op de economie is. Corruptie is geen vermenigvuldiging van de talenten. Dit heeft het tegenovergestelde effect; het vernietigt de vermenigvuldigingsfactor. Het ontmoedigt mensen om iets extra’s te doen omdat ze het gevoel hebben nergens uit te komen vanwege de corruptie. Of ze hebben het gevoel dat alles door de corruptie zo duur wordt dat veel soorten bedrijven of zakelijke deals gewoon niet lonend zijn.

Moeten alle schulden worden terugbetaald?
Dit is natuurlijk een heel groot probleem in veel landen. Enerzijds is het begrijpelijk dat de internationale gemeenschap het gevoel heeft dat er iets mis is met de economie van sommige landen. Veel mensen vinden dat de mensen iets moeten doen – de verantwoordelijkheid moeten nemen om de schuld terug te betalen, hervormingen in de economie moeten doorvoeren – zodat ze op den duur de schuld terug kunnen betalen. Dit wil niet zeggen dat de mensen geen verantwoordelijkheid hebben en geen veranderingen zouden moeten doorvoeren.

Het hogere bewustzijn ontmoedigt op geen enkele manier veranderingen in landen waar de schulden een gevaarlijk niveau bereiken of hebben bereikt. Toch is het schuldenprobleem een kunstmatig probleem dat door de manipulatoren is geschapen. Het is niet te handhaven. Het is in feite niet eerlijk dat de mensen de schuld aan de manipulatoren en hun valse economie moeten terugbetalen.

Er is een concept dat karma heet. De meeste mensen zien dit als: Je doet iets waardoor je een schuld krijgt, een schuld aan het leven: karma. De meeste mensen geloven dat karma in evenwicht kan worden gebracht door het op verschillende manieren terug te betalen. Karma is eigenlijk een leraar, of liever, een plaatsvervangende leraar, en wanneer jij je les hebt geleerd, hoef je niet te lijden bij het terugbetalen van die schuld. Er zijn echter manieren waarop de manipulatoren misbruik hebben gemaakt van de wet van karma. Dit wordt karma ontduiken genoemd en dit kan gebeuren wanneer een kleine elite manipulatoren erin slaagt de gewone bevolking zo te misleiden en te manipuleren ze bepaalde acties onderneemt.

Een voorbeeld hiervan is de schuldencrisis. De manipulatoren hebben een valse economie gevormd en geleidelijk aan manipuleren ze de bevolking van een land om deze schuld op zich te nemen. Wanneer dit een democratisch land is, had de bevolking hier natuurlijk bewuster van moeten zijn en meer haar verantwoordelijkheid moeten willen nemen. Ze hadden niet de politici moeten kiezen die de schuld in een crisis hebben laten escaleren. Daarom hebben de mensen wel een bepaalde karmische verantwoordelijkheid voor de situatie. Het is echter ook duidelijk dat die situatie niet alleen door de mensen is ontstaan en niet met volledige kennis van wat er aan de hand was.

Een deel van de verantwoordelijkheid voor die situatie ligt bij de manipulatoren en zij hebben dit bereikt door misleiding en manipulatie. Ze proberen de mensen zich hiervoor verantwoordelijk te laten voelen en te geloven dat zij het hele karma moeten dragen. Op het fysieke, zichtbare, niveau kun je zien dat de internationale financiële elite wil dat de mensen de volledige verantwoordelijkheid voor de staatsschuld op zich nemen en elke maatregel nemen en accepteren die de internationale gemeenschap eist om de schuld in de loop van de tijd terug te betalen. Dit is een wankel evenwicht.

Ja, de mensen hebben wel wat verantwoordelijkheid, maar karmisch gezien is het niet eerlijk dat een groep mensen, een willekeurige bevolking, volledig het karma op zich neemt dat door een kleine elite is gemaakt. Dat is karma ontduiken omdat de elite het karma maakt en vervolgens ontduikt zodat het karma onbewust op de schouders van de bevolking komt te liggen. In werkelijkheid zou de internationale financiële elite die achter de manipulaties van de economie zit, het verlies moeten dragen als een land de lening niet kan terugbetalen. Ze proberen de bevolking zover te krijgen dat die de volledige schuld moet terugbetalen.

Het karma van schulden overwinnen
De verantwoordelijkheid moet worden neergelegd waar die hoort. De manipulatoren moeten worden gedwongen om hun verantwoordelijkheid onder ogen te zien. Dit kan alleen als de mensen zich bewust worden van wat er aan de hand is. Dit betekent dat de mensen óf tot het besef moeten komen dat ze door een elite zijn gemanipuleerd en eisen dat dit stopt, óf dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de economie van hun natie en geen schulden maken en geen nationale economie die berust op geld lenen. Idealiter moet er aan beide voorwaarden worden voldaan. Als aan een of beide niet worden voldaan, heeft dit tot gevolg dat de mensen vrijwillig, maar zonder volledig te begrijpen wat ze doen, het karma en de fysieke schuld op zich nemen die in werkelijkheid door de elite is gemaakt. Dit betekent dat het hogere bewustzijn niet kan ingrijpen om het karma van de mensen op te ruimen.

Aan de andere kant, als de mensen wakker zouden worden en weigeren om gemanipuleerd te worden en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun natie zodat ze een duurzame economie vormen, zou het hogere bewustzijn inderdaad veel karma kunnen tegenhouden, verteren en transmuteren. Als de mensen tegelijkertijd zouden ontwaken en zich ervan bewust werden en de verantwoordelijk op zich namen, dan is het niet eerlijk dat ze de schuld moeten terugbetalen. Je zou kunnen zeggen dat mensen die iets lenen van de elite, dat terug moeten betalen, maar wanneer dit gebeurt door de manipulatie van de elite, dan is het geen hogere gerechtigheid, dan is het niet karmisch noodzakelijk dat mensen de schuld terugbetalen.

Zelfs in de tijd van de Bijbel begreep men dat als je toestaat dat geld met rente wordt uitgeleend, dit een sneeuwbaleffect zal hebben dat uiteindelijk de hele economie bedreigt. Er is maar één uitweg en dat is dat als je het lenen van geld met rente toestaat, er bepaalde momenten zullen komen waarop je de schulden moet afschrijven om een goed functionerende economie in stand te houden. De wereld nadert zeer snel het punt waarop de enige praktische, realistische, uitweg uit de schuldencrisis is dat je een groot deel van de schuld gewoon kwijtscheldt. Je moet het afschrijven om te voorkomen dat het systeem instort.

Het financiële systeem hervormen
Dit is niet de enige uitweg, want je hebt ook de mogelijkheid om het hele economische systeem te hervormen. Aangezien maar heel weinig mensen dit verrassend genoeg willen, ook al hadden ze een ernstige waarschuwing gekregen door de financiële crisis van 2008, is dit niet het meest waarschijnlijke scenario. Het is waarschijnlijker dat de schuldencrisis zal blijven escaleren en zich verspreiden over veel naties en dan wordt de wereld geconfronteerd met de situatie dat ze de schuld en de rentebetalingen van een aantal naties moeten afschrijven, anders zien ze het hele financiële systeem instorten, inclusief natuurlijk de Euro en een groot deel van het financiële systeem in Europa.

Het hogere bewustzijn heeft er geen enkel belang bij en ook niet de wens dat de Europese Unie instort, want het is de moeite waard dat de naties van Europa op alle mogelijke manieren kunnen samenwerken. Maar dit kan niet als je de bevolking van veel naties in Europa hopeloos in de schulden jaagt bij de internationale financiële elite. Als de mensen iets niet op de ene manier willen leren, moeten ze het op een andere manier leren. Het is realistischer dat de schuldencrisis zal escaleren als de mensen worden geconfronteerd met de noodzaak om die schulden gewoon af te schrijven en de naties de kans te geven om opnieuw te beginnen zonder schulden.

Dit is geen oplossing op lange termijn. Veel landen moeten geld lenen om hun huidige levensstijl en welvaartsniveau te behouden. Zelfs als zo’n natie morgen geen schulden meer heeft, zou de economie nog steeds niet op een duurzaam niveau functioneren. Dit moet wel worden aangepakt, zelfs als de schuld wordt afgeschreven. Nogmaals, het is de vraag of de mensen in Griekenland, of Italië, of Spanje, of Portugal, of andere naties de waarheid onder ogen willen zien van wat er nodig is om een nationale economie te laten functioneren.

Er is natuurlijk nog een andere mogelijkheid en dat is dat de Europese Unie zo zou kunnen worden veranderd dat afzonderlijke naties door het geheel overeind gehouden kunnen worden. Als je over de Atlantische Oceaan kijkt, zie je dat er ook Amerikaanse staten zijn die, als ze een nationale economie als onafhankelijke natie zouden hebben, geen financieel levensvatbare staten zouden zijn. Dit probleem wordt tot op zekere hoogte gecompenseerd door het feit dat de Verenigde Staten een sterke federale overheid heeft, die daardoor op verschillende manieren de economie van bepaalde staten overeind kan houden.

Het is misschien nodig, of de mogelijkheid bestaat in ieder geval, dat Europa iets soortgelijks doet, maar daarvoor zou je natuurlijk een federale regering van Europa moeten hebben. Op dit moment willen veel landen in Europa hier niet eens over nadenken of zijn er nog niet aan toe. Is het echter niet logisch dat dit een mogelijke weg vooruit voor Europa zou zijn en dat het de naties van Europa een unieke uitdaging zou geven om de conflicten en oorlogen uit het verleden te overwinnen en een geheel nieuwe geest van samenwerking te ontwikkelen. Natiestaten moeten worden getranscendeerd en dit zou zeker passen in sommige visies op een groter bewustzijn van hoe Europa verder zou kunnen gaan.

Natuurlijk zouden de manipulatoren heel graag zien dat er zich een centralere regering in Europa ontwikkelde, omdat ze denken dat ze daar de macht over kunnen krijgen. Dit kan worden tegengegaan door het bewustzijn van de mensen te verhogen.

Niet altijd de ideale oplossing
Wanneer je naar de schuldencrisis kijkt, dan is er niet één pasklare oplossing. In zekere zin kan men zich één oplossing voorstellen, maar die is niet zo realistisch dat de meeste mensen op aarde zich daar binnen korte tijd van bewust zouden worden en willen doen wat nodig is om die oplossing te implementeren. Daarom bekijkt het hogere bewustzijn wat op dit moment de hoogste oplossing zou zijn, maar ook waar mensen zich in bewustzijn bevinden en daarom is de ideale oplossing in de meeste gevallen niet realistisch. Het hogere bewustzijn zoekt daarom naar andere scenario’s waardoor mensen geleidelijk, en vaak op indirecte wijze, naar een verbetering van de situatie toe kunnen groeien ook al kunnen ze niet binnen korte tijd de ideale oplossing vinden.

Daardoor wordt het absoluut noodzakelijk dat het zwart-wit denken en de epische denkwijze wordt vermeden omdat je dan denkt dat er maar één manier juist is en alle andere fout. Of je denkt dat de ideale oplossing er moet komen. Er is geen bepaalde fysieke uitkomst die het allerbelangrijkst of de enig juiste is. De bedoeling op de aarde is dat het bewustzijn van de mensen wordt verhoogd en dit kan op veel verschillende manieren door veel verschillende situaties en scenario’s. Het hogere bewustzijn heeft niet één specifiek beeld van hoe het Tijdperk van Hoger Bewustzijn eruit zou moeten komen te zien. Een gouden eeuw is een proces waarin mensen zich er bewuster van worden hoe de aarde werkt op een manier die ze nog niet eerder hebben kunnen of willen doen.

Dan moet je hogere wijsheid hebben waardoor de mensen verder kijken dan de ideale scenario’s, de religieuze of politieke ideologieën of zelfs de wetenschappelijke ideologieën en dan zien ze hoe het materiële universum eigenlijk werkt.

Vanuit het perspectief van een hoger bewustzijn is de aarde een schoollokaal, en de dingen zijn op dit moment niet erger dan op veel momenten in het verleden. In veel opzichten gaat het nu beter, want ook al zie je bepaalde problemen op aarde, de tendens is echter dat in veel landen het begin zichtbaar wordt van een doorbraak naar meer bewustzijn.

Dit wordt mede veroorzaakt door de inspanningen van veel bewuste mensen uit veel verschillende groepen en levensbeschouwingen. Dit komt ook omdat het collectieve bewustzijn en het niveau van onderwijs en begrip wordt verhoogd. Het wordt ook veroorzaakt door het feit dat veel mensen genoeg hebben van hun oude gewoonten en beseffen dat een nieuwe manier van denken nodig is om enkele problemen die ze zien te overwinnen. Het hogere bewustzijn is altijd positief, constructief, gericht op de veranderingen die tot stand kunnen worden gebracht.

Het leven is een mooie kans, zelfs op een planeet als de aarde. Ja, je kunt je concentreren op alle negatieve punten en jezelf in een gemoedstoestand brengen waarin je denkt dat er een crisis op komst is, maar je kunt net zo goed de keuze maken om je te concentreren op het positieve en zien dat welke crisis er ook opdoemt of misschien plaatsvindt, de kans bestaat dat de mensen ontwaken, iets wat positieve veranderingen op de lange termijn zal brengen. Hier kunnen de bewustere mensen zich op richten: de positieve veranderingen op aarde op lange termijn.