Een natuurlijke economie die berust op natuurlijke energie

 

De mensen die in Amerika zijn opgegroeid, hebben allemaal op school geleerd dat Abraham Lincoln een van de grootste Amerikaanse presidenten was. Waarom wordt hij beschouwd als een van de grootste Amerikaanse presidenten? Omdat hij naar verluidt ‘de Unie heeft behouden’. De vraag is dus: “Kunnen we de Unie in de toekomst behouden? Kunnen we de Unie behouden naarmate Amerika meer in het tijdperk van het hogere bewustzijn komt? Is het überhaupt wenselijk om de Unie te behouden?”

Wat is het Tijdperk van Hoger Bewustzijn? Het is een tijdperk dat heel anders wordt dan nu. De beelden, de plannen, de ontwerpen, de matrices die het hogere bewustzijn voor ogen heeft voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, zowel planetair als in Amerika, zijn zo verschillend van wat er tegenwoordig wordt gemanifesteerd dat de overgrote meerderheid van de mensen die gewoon niet kunnen doorgronden. Ze zouden die niet kunnen bevatten; ze zouden de kloof tussen de huidige realiteit en het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet kunnen overbruggen. Die kloof wordt groter naarmate we verder in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn komen, maar zelfs als je twintig of dertig jaar vooruitkijkt, zouden de meeste mensen in Amerika de veranderingen die in de Amerikaanse samenleving zullen plaatsvinden, niet kunnen doorgronden.

De vraag is: “Wat zorgt ervoor dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich daadwerkelijk manifesteert?” Dat zijn ideeën. Het hogere bewustzijn heeft ideeën en de energie, het licht, dat die ideeën een bepaalde kracht kan geven. Omdat het hogere bewustzijn van nature de Wet van Vrije Wil respecteert, zal hij deze ideeën niet aan samenlevingen of individuen opdringen. Wat is er nodig om deze ideeën op het fysieke vlak te brengen waar ze zich potentieel kunnen manifesteren? Het hogere bewustzijn kan deze ideeën niet uit de lucht laten vallen, ze moeten door de vier lagere lichamen van individuele menselijke wezens heen komen. Er moet één mens zijn, of een groep mensen die kan samenwerken om een idee te ontvangen vanuit het hogere bewustzijn. Dit roept de vraag op: “Waar kunnen we zulke individuen of zulke kleine groepen mensen vinden die openstaan voor de ideeën voor een gouden eeuw?”

Een ander aspect als je een gouden eeuw wilt brengen, is dat het op zich niet genoeg is om de ideeën naar het fysieke vlak te brengen. Ze moeten ook worden uitgevoerd; ze moeten verspreid worden. Dat betekent dat er een groot aantal mensen, een aanzienlijk aantal mensen, een cruciaal aantal mensen, moet zijn die in deze ideeën wil geloven en hun leven ook dienovereenkomstig wil veranderen. Zelfs de bewustere mensen hebben vaak een onvolledig beeld van wat er nodig is om een gouden eeuw te manifesteren. Je denkt dat het op de een of andere manier zomaar gaat gebeuren, dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn gewoon uit de hemel komt vallen – maar dat is niet zo! Om de ideeën voor de Gouden Eeuw zelfs maar fysiek te laten doordringen, zullen sommige mensen bereid moeten zijn om hun bewustzijn te veranderen. Om deze ideeën, vooral op grote schaal, te implementeren, zullen veel mensen bereid moeten zijn om hun levensstijl te veranderen. Dit gaat niet automatisch gebeuren. Mensen zullen de veranderingen moeten omarmen; ze zullen bereid moeten zijn om de veranderingen te omarmen en hun leven dienovereenkomstig te veranderen om betere omstandigheden te kunnen manifesteren. Dat kan niet anders.

Als je terugkijkt op de afgelopen honderd of tweehonderd jaar, dan zie je al veel veranderingen in de samenleving. Hoe zijn die tot stand gekomen? Waren die onvermijdelijk? Een van de grootste veranderingen in de samenleving in de afgelopen paar honderd jaar was niet alleen de uitvinding van de computer, maar ook het wijdverbreide gebruik van computers. Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan zonder het internet, zonder dat mensen op een hogere manier met elkaar verbonden zijn dan voor die tijd. Natuurlijk was een groep mensen, hoewel ze niet altijd samenwerkten (maar wel aan dezelfde onderwerpen werkten), in staat om de afzonderlijke ideeën te ontvangen die de computerrevolutie en het internet inluidden. Ze waren bereid om ze te implementeren.

Zoals je weet, werd er in het begin aangenomen dat slechts weinig mensen computers konden gebruiken. Dit kwam omdat het in het begin veel moeilijker was om computers te gebruiken. Er was een bepaald type persoon voor nodig die bereid was op een andere manier te denken dan de meeste mensen; die bereid was om de ietwat geheimzinnige taal en ideeën te leren die je in die tijd moest gebruiken voor een computer. Daarom waren ze bereid dit te omarmen. Maar om dit echt effect te laten hebben, moesten heel veel mensen – miljoenen mensen over de hele wereld – hun manier van denken veranderen om een computer te kunnen gebruiken, zodat zij ook konden bedenken wat een computer is en hoe je hem gebruikt.

Sommigen van jullie kunnen zich herinneren dat er in het begin enorme weerstand was bij de mensen, in het collectieve bewustzijn, tegen de verspreiding van computers. Veel mensen stonden wantrouwend tegenover computers. Veel mensen wierpen één blik op een computer en vonden dat die veel te ingewikkeld voor hen was en besloten: “Dit is niets voor mij; Ik ga niet eens overwegen of ik een computer wil gebruiken!” Er zijn mensen, veel van hen leven niet meer, maar veel mensen besloten: “Ik zal nooit een computer gebruiken!” Daardoor sluiten ze zichzelf natuurlijk niet alleen af van de voordelen van het gebruik van een computer, maar vertragen ze in feite ook de vooruitgang van de samenleving om computers te verspreiden.

Natuurlijk zijn de computer en het internet een idee uit de gouden eeuw. Je ziet dat er weerstand was tegen dat idee. Veel mensen verzetten zich ertegen; nog steeds zijn er mensen die zich ertegen verzetten. Pas toen een cruciaal aantal mensen computers accepteerde, zodat ze wel een computer wilden, wel wilden leren hoe ze een computer moesten gebruiken, kreeg die echt impact op de samenleving. Dit geldt natuurlijk ook voor veel andere ideeën.

De vraag over het kiezen van de toekomst van Amerika is deze: “Zal Amerika ervoor kiezen om een voorloper te zijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn of zal Amerika ervoor kiezen om weerstand te bieden tegen bepaalde belangrijke ideeën uit de gouden eeuw en daardoor achterop te raken bij andere naties?” Met andere woorden, het gaat er niet om of het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich zal manifesteren, want dat gebeurt, maar de vraag is: “Waar zal het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich het eerst manifesteren, in Amerika of in andere delen van de wereld?”

Veel Amerikanen hebben het gevoel dat Amerika de grootste natie op aarde is. Ze vinden het dus vanzelfsprekend dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich als eerste in Amerika zal aandienen, ze vinden dat vanzelfsprekend. “Natuurlijk zal de Gouden Eeuw zich hier manifesteren; zijn wij niet het land dat computers heeft uitgevonden en het gebruik van computers heeft verspreid? Natuurlijk stellen wij ons open voor elke vorm van technologie die deel uitmaakt van de Gouden Eeuw.” Maar zal het Amerikaanse volk in het algemeen zich openstellen voor een deel van de technologie die het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal brengen? De Gouden Eeuw komt niet alleen door technologie. Er zullen heel veel veranderingen nodig zijn in de samenleving, in de cultuur, voordat de ideeën van de Gouden Eeuw kunnen worden gegeven en geïmplementeerd en geaccepteerd door de meerderheid van de mensen. Dit is geen gegeven, dit is op geen enkele manier een garantie.

De vraag is dus: “Bevindt het Amerikaanse volk zich over het algemeen in een gemoedstoestand waarin ze ideeën voor een gouden eeuw kunnen ontvangen, accepteren en implementeren? Is Amerika momenteel een van de voorlopers wat betreft het ontvangen van ideeën voor een gouden eeuw, of is het evenwicht verschoven, zodat andere landen nu voorlopen op de Verenigde Staten?” Het antwoord is natuurlijk dat er nogal wat andere landen op de Verenigde Staten voorlopen met betrekking tot openheid en bereidheid om ideeën voor een gouden eeuw te accepteren. Hoe komt dat? Door de mentaliteit van het Amerikaanse volk: de polarisatie, de stijgende woede, een zondebok zoeken, de bereidheid om te zeggen: “Andere mensen vormen het probleem – wij niet.” Die onwil om naar zichzelf te kijken. De cognitieve dissonantie waardoor je niet ziet dat Amerika niet langer de mooiste samenleving op aarde is, omdat de economie zo topzwaar is geworden dat de top één procent vijftig miljard dollar heeft weggesluisd van de onderste negentig procent. Daardoor is een samenleving ontstaan die eenvoudig niet in staat is om bepaalde ideeën voor een gouden eeuw te implementeren.

Dit heeft te maken met de vraag: “Kunnen we de Unie behouden?” De waarheid is dat je een kaart van Amerika zou kunnen inkleuren, niet als rode staten of blauwe staten, republikeinse of democratische staten, maar staten ze wel of niet openstaan voor ideeën voor een gouden eeuw. En dat hangt nauw samen met hoe vast ze zitten aan het verleden, hoe vast ze zitten in tradities, hoe ze zich afsluiten voor alles wat verder gaat dan een bepaalde traditie. Hoe ruimdenkend zijn de mensen? Zijn ze gefocust op een bepaalde traditionele waarden die ze volgens hen ten koste van alles moeten behouden? En denken ze dat dit de ondergang van de beschaving zal betekenen als die niet worden nageleefd en als er nieuwe ideeën komen?

Bepaalde staten hebben maar heel weinig openheid. Als je zou zeggen dat openheid licht is, dan zijn veel situaties volkomen donker. Jullie kennen allemaal de beelden die ’s nachts door satellieten zijn gemaakt, waardoor je kunt zien dat er meer licht is in de grotere steden is en dat andere gebieden ’s nachts helemaal donker zijn. Iets soortgelijks zou je kunnen doen om de openheid van de mensen in kaart te brengen. Dan kun je duidelijk zien dat sommige delen van de Verenigde Staten niet altijd de staatsgrenzen volgen, maar in veel gevallen wel enigszins, omdat mensen daar meer openstaan voor nieuwe ideeën.

Om open te staan voor ideeën voor een gouden eeuw, moeten de mensen in het algemeen openstaan voor nieuwe ideeën. Je kunt eerlijk gezegd niet verwachten dat de meerderheid van het Amerikaanse volk op het huidige niveau het onderscheidingsvermogen heeft om te zeggen: “O, dit idee is geen idee voor een gouden eeuw, ik wil er niet eens over nadenken.” Het feit is dat de mensen die openstaan voor ideeën voor een gouden eeuw in het algemeen vaak ruimdenkend zijn. Ze staan open voor veel verschillende nieuwe ideeën. Soms hebben ze geen onderscheidingsvermogen en omarmen ze ideeën die niet per se constructief zijn of zeker geen deel uitmaken van de matrix van de Gouden Eeuw. Maar toch, de mensen die niet openstaan voor nieuwe ideeën houden vast aan traditionele waarden, zijn niet in staat om ideeën voor een gouden eeuw te ontvangen.

In bepaalde gebieden staan mensen in het algemeen meer open voor de ideeën voor een gouden eeuw. De westkust, vooral de grotere steden; in het midden van het land; Arizona, New Mexico, Colorado, zelfs een paar steden in het noorden, zoals Minneapolis. Ook op bepaalde plaatsen aan de oostkust staan op zijn minst enkele mensen open voor nieuwe ideeën, zowel in New York als Boston, zelfs tot op zekere hoogte in Washington DC, waar zich in ieder geval een concentratie bevindt van mensen die openstaan. Dit betekent niet per se dat het collectieve bewustzijn open is, maar dat er een bepaalde concentratie is van mensen die zich openstellen. Je ziet ook uitgestrekte gebieden in de Verenigde Staten waar je niet genoeg ruimdenkende mensen vindt.

Als je zo’n kaart zou kunnen maken, dan zou je zien wat er dan moet gebeuren als Amerika het tijdperk van hoger bewustzijn wil binnengaan. De mensen in de gebieden waar ze ruimdenkender zijn, zullen meer invloed op Amerika moeten krijgen, anders kan die verandering er niet komen. De mensen die ruimdenkend zijn, moeten de rest van Amerika optrekken, ze moeten het collectieve bewustzijn optrekken. Als je op dit moment alleen naar de cijfers kijkt, dan zijn er minder mensen ruimdenkend dan mensen die bekrompen zijn. Er zijn meer mensen die vasthouden aan de traditionele waarden en zich verzetten tegen elke vorm van verandering die niet bepaald wordt door hun wereldbeeld, of het nu een christelijk wereldbeeld is of een andere.

De vraag voor Amerika is: “Wie zal dit touwtrekken winnen? Zullen de ruimdenkende mensen in staat zijn om het collectieve bewustzijn op te trekken of zullen de bekrompen mensen het collectieve bewustzijn naar beneden trekken?” Na vier jaar met een president die deel uitmaakt van die manier van denken winnen de bekrompen mensen het touwtrekken eerlijk gezegd op dit moment. Ze trekken het collectieve bewustzijn naar beneden in plaats van dat de ruimdenkende mensen het omhoog trekken. Dit vertraagt de implementatie van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in Amerika.

Kunnen we de Unie behouden? Naarmate we steeds verder in de tijd komen, kan het contrast misschien wel steeds groter worden. De vraag is: “Wordt het contrast groter? Zal de polarisatie erger worden. Of zullen ze de touwtjes wat minder strak gaan aanhalen, zodat de ruimdenkende mensen het collectieve bewustzijn kunnen optrekken?” Wat zal er gebeuren als dat niet gebeurt, als de conservatieve mensen zich blijven verzetten tegen veranderingen, zich blijven verzetten tegen nieuwe ideeën? Er zal steeds meer spanning ontstaan in het collectieve bewustzijn. In bepaalde delen van het land zal steeds meer het besef komen dat ze zich moeten losmaken van die reactionaire denkwijze, zodat ze het lot in eigen handen kunnen nemen en een hogere samenlevingsvorm kunnen krijgen. Ze kunnen zich niet laten tegenhouden door bekrompen mensen om een visie te hebben over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

De vraag is dus simpelweg: “Willen bepaalde staten zich losmaken van de Unie om in die staten een gouden eeuw te manifesteren? Of zal het hele collectieve bewustzijn worden opgetrokken, zodat die staten het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kunnen manifesteren zonder zich los te hoeven maken van de Unie?” Dat is de vraag: “Zijn of niet zijn, ruimdenkend zijn of niet ruimdenkend zijn.” Het is de vraag om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in Amerika te manifesteren of elders.

Het hogere bewustzijn zou graag willen dat Amerika een van de voorlopers is van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Natuurlijk heeft hij niet de visie dat Amerika het land zal worden dat exclusief een gouden eeuw heeft. Het hogere bewustzijn wil de gouden eeuw op zoveel mogelijk plaatsen manifest zien worden, maar hij zou zeker willen Amerika een van de voorlopers werd. De doorslaggevende factor is niet het hogere bewustzijn of de bereidheid om ideeën uit te brengen. De doorslaggevende factor is gewoon of het Amerikaanse volk ruimdenkend is of niet.

Er moeten heel veel veranderingen worden doorgevoerd in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Niet alleen technologie, maar technologie maakt er wel een groot deel van uit. Veel vormen van technologie vereisen wijdverbreide veranderingen in het politieke systeem, in de economie, in de cultuur, in de houding van mensen voordat ze misschien zichtbaar kunnen worden. Eén voorbeeld. Als je op een paar honderd jaar in de toekomst projecteert dat een groep studenten een universitaire les volgen, een geschiedenisles aan een universiteit. Ze kijken terug op het heden met de wetenschap die je tweehonderd jaar verder in de toekomst hebt. Ze kijken terug op de huidige tijd en beoordelen de samenleving. Wat is een van de dingen die deze studenten het meest zal verrassen?

Die studenten leven in een totaal andere samenleving. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe de samenleving er over een paar honderd jaar uitziet. Maar een van de heel erg grote verschillen is dat ze in een samenleving leven waarin de energie niet beperkt is. Deze samenlevingen hebben technologie waarvan je tegenwoordig nauwelijks kunt dromen, omdat ze onbeperkte energie hebben. Niet alleen elektriciteit maar ook andere vormen van energie. Maar, om gewoon om te praten over wat jij kent, stel je een samenleving voor die onbeperkt elektriciteit tot haar beschikking had. Die studenten zullen in de toekomst terugkijken op jouw huidige tijd en zeggen: “Wat? Ze hadden maar beperkte hoeveelheden energie? Wat? Moesten mensen betalen voor elektriciteit? Moesten ze betalen om hun transportvoertuigen te laten rijden (omdat ze op dat moment geen auto’s meer zullen hebben)? Hoe kon dit?”

Dan zullen ze kijken naar de oorzaak en zeggen: “Wat? Deze samenleving beweerde dat ze een vrije democratie was, maar stelde enorme bedrijven in staat om een in principe een monopolie te krijgen op energie, de productie en levering van energie. Hoe kon dit gebeuren in een vrije en democratische samenleving? Het is nog een wonder dat ze mensen niet verplichtten te betalen voor de lucht die ze inademden, wanneer ze van hen vroegen om te betalen voor energie? Is dat niet vanzelfsprekend? En voor hen zou dat vanzelfsprekend zijn. Niemand zou voor energie hoeven te betalen, die zou net zo gratis moeten zijn als de lucht die ze inademen.” Waarom zullen die studenten zo’n houding hebben, waarom zullen ze opgroeien in een samenleving waar onbeperkt energie is?

Omdat er nieuwe energiebronnen zullen komen die bijvoorbeeld niet geproduceerd hoeven te worden door het verbranden van fossiele brandstoffen, of atoomsplitsing, of wat je ook maar doet om energie op te leveren. Er zal onbeperkt energie zijn waarvoor je geen kosten hoeft te maken om die energie te produceren. Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan de technologische apparaten die op deze energie werken, maar er zijn geen kosten verbonden aan het produceren en leveren van energie. De energie zal overal in onbeperkte hoeveelheden vrij beschikbaar zijn. Je hoeft niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet om energie te ontvangen, deze is lokaal beschikbaar. Er zullen technologische apparaten zijn die deze energie kunnen gebruiken, waar je ook bent.

Je kunt bij wijze van spreken in een huis in een niemandsland wonen en nog steeds meer technologie hebben dan je ooit van kunt dromen in onze moderne huizen en je hoeft niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet. Je hoeft niet verbonden te zijn met het internet of kabels en mobiele netwerken hebben om te kunnen communiceren, het is er gewoon overal waar jij ook bent. Dit soort energie is een van de onvermijdelijke veranderingen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Dit wil niet zeggen gratis energie, want gratis energie is een concept dat de machtselite heeft gemaakt om de mogelijkheid in diskrediet te brengen dat er vormen van energie kunnen zijn die ze niet kunnen monopoliseren. Maar er is energie, een overvloed aan onbeperkte energie, die overal beschikbaar is.

Wat is er nodig om de samenleving op dat punt te krijgen? Er zal onvermijdelijk een verandering komen. De vraag is, waar zal die eerst komen? Laten we eens naar Amerika kijken en bedenken welke veranderingen er in de Amerikaanse samenleving zouden moeten plaatsvinden om Amerika een geheel nieuwe vorm van energietechnologie te laten ontvangen en omarmen. Wat zou er dan moeten veranderen? Veranderingen die voor de meeste mensen bijna onvoorstelbaar zijn. Het is geen kwestie van technologie ontvangen, zoals technologie die elektriciteit zou kunnen produceren of technologie die elektriciteit kan verbruiken. Er is niet alleen een technologische verandering nodig, want het hogere bewustzijn geeft deze ideeën pas vrij als er drastische veranderingen in de samenleving zijn doorgevoerd.

Ten eerste, dit soort technologie, hoewel je die erg moeilijk kunt monopoliseren, zou het voor bepaalde bedrijven wel mogelijk maken om die technologie te gebruiken om een soort monopolie te krijgen, misschien op de productie van de apparaten. Er moet dus een omslag in de samenleving komen, waardoor de Amerikanen zich bewust worden van het bestaan van een machtselite. Ze worden zich ervan bewust dat er een groep zeer narcistische mensen is die een machtselite vormt, die al bijna vanaf het begin van Amerika een machtselite heeft gevormd. Ze zijn steeds sterker geworden, hebben steeds meer invloed op de samenleving gekregen en dat is vooral te zien aan de economie en het politieke proces. Zolang Amerika zo’n topzware samenleving is met zo’n sterke machtselite en de mensen zich daar zo niet bewust van zijn en zich er niet van bewust willen worden dat ze er iets aan gaan doen, kan er geen verandering komen, kan Amerika de ideeën niet ontvangen. Zelfs als die ideeën zouden worden gegeven, zouden ze niet op grote schaal kunnen worden geaccepteerd en geïmplementeerd. Waarom? Omdat de machtselite dit zou voorkomen en de mensen niet eens zouden weten wat er was gebeurd, of als ze het wel wisten, het hen niet eens wat kan schelen.

De conservatieve, bekrompen mensen die vast willen houden aan traditionele waarden, zouden deze ideeën niet eens kunnen accepteren, ze zouden zelfs geen samenleving zonder een machtselite kunnen accepteren, omdat ze democratie eigenlijk niet eens accepteren. Ze willen een sterke leider hebben met autoriteit. Zolang er heel veel mensen vasthouden aan die autoritaire manier van denken, kan de nieuwe energietechnologie niet worden ontvangen omdat het antiautoritair is, het is anti-elitair! Het is geen topzware technologie. Het is iets wat voor alle mensen beschikbaar kan en moet zijn.

Stel je eens voor dat je nu technologie had, dat energie gratis was voor alle bedrijven in Amerika. Kun jij je de economische groei voorstellen die dit in zeer korte tijd zou opleveren? Mensen zouden meteen veel lagere kosten hebben. Dit zou betekenen dat bedrijven meer winst kunnen maken. Er zullen nieuwe bedrijven ontstaan en bedrijven zouden dingen kunnen doen waar ze nu niet eens van kunnen dromen, omdat het te duur is wat betreft energie. Er zullen in zeer korte tijd nieuwe industrieën ontstaan die maar heel weinig mensen zich op dit moment kunnen voorstellen; de meeste Amerikanen zouden het zich niet eens kunnen voorstellen. Wat zouden de Amerikanen wel kunnen begrijpen?

Ze zouden kunnen zien dat er op dit moment enorme bedrijven in Amerika zijn die betrokken zijn bij de productie van energie. Zodra deze nieuwe energietechnologie beschikbaar was, zouden deze bedrijven instorten, er zou geen basis meer zijn voor hun bedrijf. Niemand zou olie kopen als je een gratis energiebron tot je beschikking hebt. Deze conservatief ingestelde, bekrompen Amerikanen zouden begrijpen dat hun baan in gevaar zou kunnen komen. Wat gebeurt er met de banen van de mijnwerkers als we geen steenkool nodig hebben of mensen die in de olie-industrie werken, of mensen die werken voor de grote oliemaatschappijen en andere bedrijven die betrokken zijn bij de productie van elektriciteit, het beheer van het elektriciteitsnet, en al dat soort dingen meer?

Zelfs als het idee voor dit soort technologie zou worden gelanceerd, wat zou dan de reactie zijn van conservatieve bekrompen mensen die vasthouden aan traditionele waarden? Ze zouden die technologie als een bedreiging zien, een bedreiging op korte termijn voor hun baan, maar zelfs voor de hele structuur en orde van de samenleving waarin ze zijn opgegroeid. En omdat ze conservatief zijn en vasthouden aan wat ze traditionele waarden noemen, is hun standaardreactie op alles wat nieuw is: weerstand bieden. Ze zouden zich verzetten tegen een verandering die onnoemelijk veel voordelen zou hebben voor de samenleving.

Het lijkt bijna op een religieuze groep mensen in het oosten van de Verenigde Staten die zich verzet tegen moderne technologie, die nog steeds rondrijdt met paard en wagen en geen elektriciteit in huis heeft. Het is bijna dezelfde mentaliteit. Kijk nu eens naar andere veranderingen die in zo’n samenleving zouden moeten plaatsvinden. Deze technologie kan niet alleen niet worden gemonopoliseerd, maar hoe verdien je daar geld mee als je gratis energie tot je beschikking hebt?

Laten we zeggen dat je smartphone geen batterij had omdat er een klein apparaatje in zat dat energie uit een ander rijk, uit een andere dimensie, zou halen. De energie zou beschikbaar zijn in je smartphone en onbepaalde tijd kunnen werken zonder op te laden. Een bedrijf zou natuurlijk geld kunnen verdienen aan de productie van de telefoon, maar niemand zou geld kunnen verdienen aan de batterijen en de elektriciteit om de batterijen op te laden. Het Amerikaanse bedrijfsleven van tegenwoordig zou enorm verontrust raken als ze doorkregen dat dit een realistische mogelijkheid is. Dat zou zo’n onrust veroorzaken in de gedachten van het Amerikaanse bedrijfsleven dat ze er niet eens mee om zouden kunnen gaan, ze zouden het niet eens kunnen bevatten. Daarom zouden ze zich ook met alle macht die ze over de samenleving hebben tegen deze technologie verzetten. Wat betekent dat in wezen? Om deze technologie te kunnen accepteren en te implementeren, zou Amerika haar hele houding ten aanzien van het bedrijfsleven moeten wijzigen en waarop is de Amerikaanse houding ten aanzien van het bedrijfsleven op dit moment gebaseerd? Op drie dingen: winst, winst en nog eens winst.

Je zou de manier van denken moeten veranderen en je moeten realiseren dat het doel van een bedrijf niet pers se winst maken is. Of in ieder geval niet om winst te maken voor een kleine elite in de samenleving. Het doel van een bepaalde vorm van technologie en de bedrijven die van deze technologie profiteren, is niet winst maken voor de elite, maar dat de winst alle mensen ten goede komt, alle bedrijven ten goede komt, de economie in haar totaliteit ten goede komt. Met andere woorden, de waarheid is dat deze technologie niet kan worden geaccepteerd en geïmplementeerd, tenzij Amerika het huidige zakelijke klimaat en de manier van denken transcendeert die gericht zijn op het concentreren van de winst in handen van een kleine elite. In plaats daarvan zou hun mentaliteit moeten worden dat het echte doel van bedrijven in het algemeen is dat ze mensen helpen door de economie te stimuleren. Hoe stimuleer je de economie? Tweederde van de economie bestaat uit consumentenbestedingen. De consument moet dus geld in handen krijgen. Dat is globaal de enige manier om de economie op een hoger niveau te brengen.

Dit kan gebeuren met technologie die bij wijze van spreken gedemocratiseerde technologie is die niet kan worden gemonopoliseerd wat betreft de productie of energievoorziening. Je ziet dat de gevolgen van zo’n uitvinding, van dergelijke technologie, wijdverbreid zijn. Wanneer je kijkt naar een verandering die zich niet meer richt op winst voor een kleine elite, maar de focus verlegt naar iets wat alle mensen eigenlijk ten goede komt, dan zie je dat daar bepaalde culturele, sociale veranderingen bij meespelen. Mensen gaan ineens beseffen dat mensen niet in grote steden hoeven te wonen wanneer je dit soort niet-lokale energietechnologie hebt. Bovendien zal er veel betere communicatietechnologie zijn dan tegenwoordig; veel meer directe technologie. Je hoeft niet eens meer te praten over verbindingssnelheid, er zit geen vertraging in de technologie die in een gouden eeuw kan worden voortgebracht omdat je deze energiebron hebt.

Je hebt geen enorme fabriek meer nodig om auto’s te produceren. Over tweehonderd jaar zullen er niet eens meer auto’s zijn, maar laten we ons gewoon beperken tot wat je nu weet. Waarom moet één stad in Amerika die Detroit heet, de stad van de auto’s zijn? Omdat dit het centrum van de autoproductie in Amerika is. Als je niet-lokale energiebronnen hebt, als je directere communicatietechnologie hebt, waarom heb je dan een concentratie van bedrijven nodig? Waarom zouden er niet veel kleinere bedrijven kunnen zijn die lokaal goederen produceren? Als je gratis technologie tot je beschikking hebt, worden de transportkosten onmiddellijk verlaagd. Er zal zelfs technologie komen die dat nog verder kan verminderen door het feit dat goederen niet letterlijk van de ene plaats naar de andere vervoerd hoeven te worden. Je zult zien dat je ineens anders naar bedrijven kunt gaan kijken.

Waarom zou Amerika bedrijven toestaan om steeds groter en groter worden? Waarom zou je dit soort vrije concurrentie (maar niet echt vrije concurrentie) die niet wordt beperkt door de overheid en bezorgdheid over wat het beste is voor de mensen, toestaan? Waarom zou je een machtselite toestaan om hun macht te gebruiken, om het geld te gebruiken dat ze hebben vergaard, om steeds meer geld te vergaren? Waarom zou je toestaan dat ze de rijkdom en macht concentreren, en het effect daarvan is dat die bedrijven, de corporaties die zich concentreren zodat ze steeds maar groter en groter worden?

Waarom zouden de meeste Amerikanen voor deze enorme corporaties moeten werken die niets om de werkende Amerikanen geven omdat ze alleen iets om hun aandeelhouders geven, of de eigenaren aan de top? Waarom zou je zo’n zakelijk klimaat moeten hebben? Waarom zou je niet veel lokale bedrijven hebben, waardoor mensen hun eigen bedrijf kunnen starten? Ze kunnen wel samenwerken om een product te produceren, maar het hoeft niet zo te zijn dat één bedrijf het octrooi bezit of de concurrentie eruit heeft gewerkt, zodat ze bijvoorbeeld in principe het monopolie krijgen op het produceren van auto’s. Waarom zou dat zo moeten zijn?

Zou je geen heel ander model kunnen maken, waarbij één groot bedrijf wordt vervangen door duizenden lokale bedrijven die eigendom zijn van één persoon? Of misschien een groepje mensen dat samen werkt in een bedrijf waarin ze allemaal mede-eigenaar van het bedrijf zijn.

Dit komt veel meer overeen met ideeën voor een gouden eeuw en zelfs het concept dat er een pad is naar hoger bewustzijn. Zelfs het concept dat je een beloning krijgt voor jouw eigen arbeid, wat de Amerikaanse droom is. De Amerikaanse droom is dat je beloond wordt als je harder werkt. Die is niet verenigbaar met grote multinationale corporaties. Die is veel beter gediend met veel kleine onafhankelijke bedrijven, waardoor mensen die er werken, kunnen zien dat hun werk rechtstreeks meer invloed heeft op hoe goed het bedrijf het doet. En als er sprake is van gedeeld eigendom of gedeelde winst, dan heeft dat invloed op hoe goed zij het zelf doen, ook al zijn ze geen eigenaar van het bedrijf.

Nogmaals, een totale verandering van houding in de manier waarop er zaken wordt gedaan. Een andere verandering die zal moeten worden doorgevoerd, is zelfs nog dramatischer. Er zal gratis energie beschikbaar zijn, energie die zonder kosten wordt geproduceerd. Je zou het niet-gelokaliseerde energie kunnen noemen. Maar wat zou een ander woord ervoor kunnen zijn? ‘Natuurlijke energie’. Er zijn zeven miljard mensen op de planeet, maar er zijn veel meer planten. Er zijn bijvoorbeeld veel meer bomen dan mensen. Waar halen de bomen hun energie vandaan? Moeten ze ervoor betalen? Is er een multinationale corporatie die energie levert aan de bomen en daarvoor betaald wordt? Natuurlijk niet, want de bomen halen hun energie uit iets wat we natuurlijke bronnen zouden kunnen noemen. Met andere woorden, bronnen die niet door mensen gemonopoliseerd kunnen worden en die geen bemoeienis van mensen nodig hebben om beschikbaar te zijn voor de bomen. Natuurlijke energie is dus energie die beschikbaar is (we zouden kunnen zeggen in de natuur/uit de natuur) die geen tussenkomst van andere mensen vereist om het te krijgen, waar je ook woont. Je hebt misschien een technisch apparaatje nodig om die energie te kunnen gebruiken, maar als je het apparaat eenmaal hebt, hoef je niet voor de energie te betalen. Er is niemand die het hoeft te produceren of aan je te leveren, het is van nature beschikbaar.

Op dit moment heb je een onnatuurlijke energievoorziening. Dit heeft heel veel gevolgen voor de samenleving, maar in de eerste plaats voor de economie. Want als je een onnatuurlijke energievoorziening hebt (en alle economische activiteiten kosten energie), dan heb je ook een onnatuurlijke economie.

Er is een natuurlijke economie, dat is de economie die goederen produceert en diensten levert. Met andere woorden, deze economie zet de ideeën van mensen en hun arbeid om in iets van praktisch nut – praktische waarde.

Bovenop deze natuurlijke economie heeft de machtselite een onnatuurlijke economie gecreëerd. Daar gebruiken ze geld om geld te verdienen. Ze gebruiken het geld dat ze hebben vergaard om financiële instrumenten te maken waarmee ze geld kunnen verdienen, zonder goederen of diensten te leveren. Met andere woorden, het geld wordt niet verdiend door iets te bieden dat waarde heeft; het geld wordt gewoon verdiend door het geld dat je al hebt, meer geld te laten worden. Dit is een onnatuurlijke economie. Het is een investeringseconomie. Het is een speculatieve economie. Het is een gokeconomie omdat het allemaal gebaseerd is op waarneming.

Wanneer je een hamburger maakt, is dat iets fysieks wat praktische waarde heeft, maar wanneer je een of ander slim financieel instrument maakt waarmee je geld kunt verdienen en geen belasting over hoeft te betalen, levert dat je niets op van praktisch nut. Je verdient niet eens echt geld, je maakt in ieder geval niet iets van waarde. Je zou kunnen zeggen dat de aandelenmarkt in Amerika momenteel een bepaalde waarde heeft. Met andere woorden, als je alle aandelen zou nemen die verhandeld worden op de New York Stock Exchange en kijkt naar het huidige niveau van de aandelenmarkt, dan zou je kunnen berekenen dat al die aandelen x-miljarden dollars waard zijn. Maar dat zijn ze niet waard, omdat het aandeel niet meer waard is dan het bedrag waarvoor je ze zou kunnen verkopen. Als iedereen vandaag zijn aandelen zou willen verkopen om die miljarden dollars eruit te halen, dan zouden de aandelen onmiddellijk in waarde dalen en zouden ze dat bedrag niet waard zijn. Er zou een moment kunnen komen, en dit gebeurde in 1929, waarop een aandelencertificaat het papier waarop het geschreven is niet waard is, omdat het papier geen praktische waarde had. Het enige wat je ermee kon doen, was het gebruiken als toiletpapier, of er je houtkachel mee aan te steken. De onnatuurlijke economie heeft geen waarde.

Voordat een natuurlijke energiebron kan worden vrijgegeven, voordat die kan worden geaccepteerd en voordat die door de meerderheid van de mensen kan worden geaccepteerd zonder te worden gestopt door de machtselite, zou je een confrontatie moeten krijgen met de onnatuurlijke economie. Je zou gewoon moeten veranderen, zodat het Amerikaanse volk zou zeggen: “Waarom zouden we die onnatuurlijke economie accepteren die alleen de top één procent of de top één tiende procent ten goede komt? Waarom zouden we geen economie hebben waarin het enige geld dat wordt verdiend, wordt verdiend door iets te produceren wat waarde heeft; waarin iedereen een eerlijk deel van dat geld krijgt op basis van de arbeid die ze erin stoppen, zodat iedereen welvaart heeft.

Als je in lesboeken kijkt wat geld is, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Geld is van oorsprong een ruilmiddel. Dat gebruik je om gemakkelijker goederen en diensten uit te wisselen dan wanneer je moet ruilen. Strikt genomen heeft niemand geld nodig. Geen enkele samenleving heeft geld nodig, maar het is handig om het te hebben en het is handig voor iedereen. Het geeft je meer vrijheid om iets te doen met je leven als gewoon mens. Maar nadat geld, vooral fiatgeld, werd gemaakt en vooral nadat er financiële instrumenten werden gemaakt om geld aan te kunnen verdienen, heeft de machtselite het geld en het geldsysteem volledig vervormd. Ze hebben een economie gemaakt die op schulden berust; die in wezen een piramidespel is dat geld onttrekt aan gewone mensen door rente te vragen en die in handen van de mensen te concentreren die zoveel geld hebben dat ze uit kunnen lenen en die zelfs meer geld uitlenen dan ze in werkelijkheid hebben.

Tegenwoordig is de situatie zo dat de meeste bedrijven niet zouden kunnen functioneren als ze geen schulden zouden maken. Je hebt een vicieuze cirkel waarin de mensen om de economie bij te houden, steeds meer schulden moeten maken. Veel Amerikanen zitten zo diep in de schuld dat hun vermogenssaldo onder nul is. Ze hebben een negatief eigen vermogen omdat ze meer geld schuldig zijn dan de waarde van wat ze bezitten. Hetzelfde geldt trouwens ook voor veel bedrijven en de federale overheid die meer geld schuldig is dan ze ooit zouden kunnen terugbetalen.

Wat is de essentie van dit geldsysteem, dit op schulden gebaseerde geldsysteem? Dat mensen proberen te voorkomen dat ze failliet gaan door rente te betalen en nieuwe leningen aan te gaan, waardoor nog meer geld wordt geconcentreerd in handen van de mensen die het financiële systeem en de banken in hun macht hebben. Dus rente, een economie die op schulden berust, sluist geld van de lagere niveaus van de bevolking door naar de hogere niveaus van de bevolking. Iedereen zit gevangen, of in ieder geval iedereen die geen deel uitmaakt van de topelite, zit gevangen in deze vicieuze cirkel van schulden die de meesten niet eens kunnen terugbetalen.

Iedereen moet de buikriem aanhalen en dit verlaagt het totale niveau van de economie. In plaats van geld te hebben voor goederen en diensten die bedrijven ten goede komen, moeten mensen hun geld uitgeven aan rente die alleen de banken ten goede komt, of liever, de eigenaren van de banken, en wanneer gaat dit ooit stoppen? Hoeveel miljarden dollars is de federale overheid op dit moment schuldig? Aan wie zijn ze het geld schuldig? Aan een groep particuliere banken, de Federal Reserve Banks.

De Federal Reserve is geen eigendom van de federale overheid, wordt niet gecontroleerd door de federale overheid. Het is een groep particuliere banken, grote particuliere banken, die de misleidende naam ‘Federal Reserve’ hebben aangenomen. Dit betekent dat de Amerikaanse belastingbetalers geen geld schuldig zijn aan de overheid, maar aan particuliere banken, de overheid is geld verschuldigd aan particuliere banken.

Wat staat er in de Amerikaanse grondwet? Dat alleen het Congres de macht heeft om geld te drukken. Waarom heeft het Congres de grondwettelijk opgelegde plicht om geld te drukken weggegeven en een stel particuliere banken het geldsysteem in handen gegeven? Dit is een vraag waar het Amerikaanse volk mee te maken zal krijgen voordat ze een natuurlijke economie kunnen vormen die kan berusten op natuurlijke energie. Op dit moment heeft de machtselite zo’n greep op de Amerikaanse economie, zo’n greep op het politieke establishment in de Verenigde Staten, zo’n greep op het zakelijke establishment van de Verenigde Staten, zo’n greep op de mensen die geen deel uitmaken van de banken en het financiële systeem maar die daadwerkelijk iets produceren. Ze hebben zo’n greep op het Amerikaanse volk, vooral de mensen die conservatief zijn, bekrompen en niet open staan voor nieuwe ideeën, dat die machtselite de implementatie van deze natuurlijke energietechnologie op geen enkele manier zou toestaan.

Ze zullen zich er uit alle macht tegen verzetten met alle macht die ze hebben. Ze zullen het in diskrediet brengen door het te bestempelen als ‘gratis energie’, haha, dat kan nooit werken, want je kunt niet meer energie uit een apparaat halen dan je erin stopt. Als je buiten in je achtertuin een eikel plant, zal die na verloop van tijd uitgroeien tot een grote eik. Je kunt die eik omhakken en in je houtkachel stoppen en de energie vrijmaken die in de eik is opgeslagen; op die manier haal energie uit de eik. Hoeveel energie heb je in die eik moeten stoppen? Hoeveel energie moet de mensheid, vermoedelijk de regeringen en de grote bedrijven, daadwerkelijk in de zon steken? Zonder de energie van de zon zou er geen leven mogelijk zijn. Er is gratis energie beschikbaar in de natuur en de mens hoeft niets in een technologisch apparaat te stoppen om die energie te produceren. Dit is geen gek idee. Dit is niet een idee waar maar een paar gekken in geloven. Er zijn misschien maar weinig mensen die er op dit moment in geloven en veel mensen die er wel in geloven, denken en dromen nog steeds dat het geproduceerd kan worden door een technisch apparaatje waar ze patent op kunnen krijgen, zodat ze enorm veel geld kunnen verdienen.

Er zijn helaas veel mensen op het terrein van gratis energie die dezelfde mentaliteit hebben als de financiële elite. Ze dromen er eigenlijk niet van om de mensen te bevrijden; ze dromen ervan om zoveel geld te verdienen dat ze deel kunnen gaan uitmaken van de elite. Dat is natuurlijk de reden waarom ze geen deugdelijke technologie kunnen ontvangen. Denk je echt dat het hogere bewustzijn de ideeën voor een gouden eeuw zou geven aan mensen met deze mentaliteit? Natuurlijk niet. Ze zouden die ideeën niet eens kunnen ontvangen en begrijpen, zelfs als ze die zouden krijgen. Je kunt geen monopolie of patent krijgen op de zon of de energie van de zon. Je kunt geen bedrijf opzetten dat betaald kan worden voor de lucht die mensen inademen. Waarom is men ooit op het idee gekomen dat energie moet worden geproduceerd door een technisch apparaat dat gemonopoliseerd kan worden, of in ieder geval in principe gemonopoliseerd kan worden door een bedrijf dat daardoor de samenleving in haar macht heeft en steeds groter en groter kan worden?

Waarom zijn jullie, de mensheid, ooit op dit idee gekomen? Omdat jullie honderden jaren feodale samenlevingen hadden, duizenden jaren andere samenlevingen hadden waarin een kleine machtselite de bevolking in haar macht had. Toen bepaalde vormen van technologie werden uitgebracht, was dit het enige wat destijds kon worden gegeven, alles wat mensen destijds konden doorgronden, de soort technologie die je hebt gezien waarbij energie moet worden geproduceerd door ergens energie in te stoppen. Je stopt er iets in, je haalt er iets uit. Maar je kunt er niet meer uithalen dan je erin stopt, omdat de mensheid, de machtselite en de mensen niet op het bewustzijnsniveau waren waarop ze natuurlijke energie konden doorgronden; waarop ze een andere vorm van technologie konden doorgronden. Ze waren er gewoon niet aan toe. Zijn ze er nu wel aan toe? “Nee! Nog lang niet”!

Het bewustzijn van de meeste Amerikanen is er gewoon niet aan toe. Als ze dit zouden lezen of horen, zouden ze alles wat gezegd is, verwerpen. Ze zouden erom lachen of ertegen protesteren, of het simpelweg afwijzen als gevaarlijk, omdat het niet in overeenstemming is met hun gezaghebbende wereldbeeld.

Sommigen zouden zeggen: “Laat me in de Bijbel zien waar het over natuurlijke energie gaat.” En als het niet in de Bijbel staat, accepteren ze het niet. Zijn er ook Bijbelverzen die het over smartphones hebben? Toch hebben veel christenen die wel geaccepteerd. De veranderingen die de komende tweehonderd jaar zullen plaatsvinden, zijn enorm. Die zullen voor een deel worden gestimuleerd door de technologie, de technologie van natuurlijke energie. Maar voordat die technologie zelfs door de mensen kan worden geaccepteerd, moet er een drastische verandering komen in de mentaliteit van de mensen, in het collectieve bewustzijn. Dit omvat veel meer aspecten van de samenleving dan we nu bespreken, omdat die veranderingen in alles zullen doorwerken. Ze zullen elk aspect van de samenleving doordringen. Veel dingen beschouw je in de samenleving als vanzelfsprekend, maar als jij je gedachten tweehonderd jaar terug zou projecteren op de tijd waarin ze nog geen elektriciteit hadden, dan was de samenleving zo anders dat je het niet eens zou kunnen doorgronden.

Je zou zien dat het gevolg van elektriciteit was dat bijna elk aspect van de samenleving erdoor werd beïnvloed. In ieder geval elk aspect van het leven van mensen. Veel van de manieren waarop mensen naar het leven kijken, kijken naar wat ze in het leven kunnen doen en wat niet, worden beïnvloed door het feit dat er iets is wat elektriciteit wordt genoemd en dat bepaalde apparaten aan het werk kan zetten. Als gevolg hiervan zijn er heel veel dingen veranderd. Je moet je ook realiseren, iets waar de meeste mensen nog nooit bij hebben stilgestaan, dat er in het allereerste begin een campagne tegen elektriciteit werd gevoerd. Er waren bedrijven die (zoals ze toen konden doen met de communicatietechnologie van die tijd) die een campagne begonnen om elektriciteit in diskrediet te brengen door het te bestempelen als een mysterieuze kracht die erg gevaarlijk was en mensen kon doden. Ze zeiden dat het extreem gevaarlijk zou zijn om die kracht in de huizen van de mensen te plaatsen. Dit kwam natuurlijk omdat ze lampolie wilden blijven verkopen aan de mensen die hun huis alleen konden verlichten met olielampen. Maar toch, het gebeurde.

Er moest een verandering komen in de manier van denken voordat mensen zelfs maar konden accepteren dat ze elektriciteit in huis hadden. Dit was voor veel mensen een drastische verandering, sommige mensen verzetten zich er zelfs tegen. Er zijn mensen die tot op de dag van vandaag om welke reden ook weigeren elektriciteit te hebben. Je ziet dat de natuurlijke energietechnologie een veel grotere stap vooruit is dan de stap van pre-elektriciteit naar samenlevingen met elektriciteit. Het is een veel grotere stap en die een veel grotere verandering in de mentaliteit van mensen vereist.

Hoeveel Amerikanen zouden deze technologie momenteel kunnen accepteren? Slechts heel weinig. Maar wie zou het wel kunnen accepteren? Natuurlijk, de mensen die het ruimdenkendst zijn. Die ruimdenkende mensen zijn misschien wat onevenwichtig, ze geloven misschien in allerlei andere ideeën die niet realistisch zijn, maar toch moet je ergens beginnen om veranderingen in het collectieve bewustzijn door te kunnen voeren. Wie zijn de mensen die het niet kunnen accepteren? Dat zijn de bekrompenste mensen, de mensen die vasthouden aan een traditioneel wereldbeeld, traditionele waarden, die geen verandering willen. Op dit moment is de meerderheid van het Amerikaanse volk bang voor verandering; die zich psychologisch verzet tegen veranderingen die verder gaan dan wat ze aankunnen. En ze zouden op geen enkele manier kunnen omgaan met de veranderingen die deze energietechnologie teweeg zou brengen.

De vraag is dan nogmaals: Wie kan het Tijdperk van Hoger Bewustzijn brengen? De bekrompen mensen zeker niet. Zijn er genoeg ruimdenkende mensen in Amerika en kunnen zij het collectieve bewustzijn optrekken zodat dit soort technologie het eerst aan Amerika kan worden gegeven? Of het eerst aan een ander deel van de wereld? Dat is de vraag. Eigenlijk niet zo’n dramatische vraag, want die technologie kan niet worden gemonopoliseerd, en zal ook niet worden gemonopoliseerd. Als de technologie het eerst in Amerika komt, zal er geen enorme zakelijke opbloei komen, omdat Amerika de technologie aan de rest van de wereld zal verkopen. Natuurlijk zal het land dat de technologie als eerste implementeert een deel van die beloning krijgen, maar het zal wel overal beschikbaar zijn. Daarom zullen bedrijven het niet net zo monopoliseren als bij andere vormen van technologie, zoals computers.

Zelfs als Amerika de technologie als eerste kan ontvangen, zul je niet zien dat Amerika dit soort technologie zal domineren. Maar natuurlijk zullen de eerste bedrijven die de technologie omarmen en apparaten produceren die natuurlijke energie gebruiken, een gunstige positie hebben. Welke bedrijven zullen dit zijn? Zeker geen van de bestaande bedrijven en corporaties in Amerika, omdat ze de waarde ervan niet kunnen inzien, ze zich erdoor bedreigd zullen voelen net als veel bedrijven door computertechnologie of nieuwe vormen van energie zich bedreigd voelden. Er zal een totaal nieuw type bedrijf moeten ontstaan en daarvoor zijn weer mensen nodig die een totaal andere denkwijze hebben dan je in het huidige Amerikaanse zakenklimaat aantreft. Dit zullen mensen moeten zijn die zich niet richten op winst. Die genoeg geld willen verdienen om een redelijke levensstijl te hebben, maar vervolgens de rijkdom te verspreiden en de totale economie laten groeien door die aan gewone mensen ten goede te laten komen, en niet een elite.

De bewustere mensen kunnen deze ideeën met hun gedachten vasthouden, de visie voor ogen hebben dat de samenleving vooruit zal blijven gaan. Hoe zouden we het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kunnen krijgen als er geen vooruitgang komt? Je denkt toch niet dat de samenleving die er nu al is; dat de samenleving in de gouden eeuw is, of wel soms? Als je dat doet, heb je een heel beperkte visie op wat een gouden eeuw betekent voor het hogere bewustzijn.

Laat je gedachten bevrijden van de beperkingen die je door de huidige omstandigheden zijn opgelegd. De huidige omstandigheden kunnen niets zeggen over het Tijdperk van Het hogere bewustzijn omdat de Gouden Eeuw zoveel verder zal gaan dan de huidige omstandigheden dat dit hetzelfde is als iemand in het stenen tijdperk te vragen om ineens de moderne samenleving binnen te stappen. Die zou het niet kunnen bevatten. Ook zullen de meeste mensen vandaag de dag niet in staat zijn de ideeën te doorgronden die komen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Je kunt er een glimp van opvangen, als je ervoor openstaat.

Je kunt deze ideeën accepteren opdat veel meer ruimdenkende mensen hier een glimp van kunnen opvangen, ze kunnen omarmen en er daardoor een grotere kans dan voorheen ontstaat dat de samenleving daadwerkelijk die richting zal opgaan, zodat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich kan manifesteren in Amerika. Amerika kan een voorloper zijn van een gouden eeuw, niet alleen maar in ieder geval kan ze wel deel uitmaken van de groep naties die de voorloper zullen zijn van een gouden eeuw.