Het kwaad bestaat niet echt behalve als mensen geloven dat het kwaad bestaat

 

Het hogere bewustzijn komt naar de aarde om vrede te brengen, maar geen vrede die tot stand komt door iedereen hetzelfde te maken of iedereen te dwingen lid te worden van een bepaalde religie of op een bepaalde manier te leven te hebben. Want zo’n vrede kan geen vrede zijn om de eenvoudige reden dat je, wanneer je alle mensen probeert te dwingen om in een bepaald denksysteem te geloven, of het nu een religie of een politieke ideologie is, een gesloten systeem vormt dat onvermijdelijk zal instorten vanwege de eigen interne conflicten en tegenstrijdige krachten.

Enkele samenlevingen in de geschiedenis kenden periodes waarin veel harmonie bestond tussen verschillende religies, zodat de leden van die religies in vrede en tolerantie konden leven, waardoor hun samenleving – hun gedeelde gemeenschap – kon bloeien. Hoewel de mensen de oorzaak daarvan eigenlijk niet begrepen, was de oorzaak juist dat de creativiteit tussen verschillende levensstijlen en overtuigingen onderling leiden tot groei en welvaart, zowel in materieel als spiritueel opzicht wanneer er diversiteit bestaat in een harmonieuze omgeving.

Je ziet ook dat een samenleving in een neerwaartse spiraal terechtkomt wanneer één kracht dominant wordt en probeert de diversiteit te vernietigen en uniformiteit te creëren, wat uiteindelijk zal leiden tot vernietiging van zichzelf of een of andere revolutie die de samenleving op een nieuw en hoger niveau brengt. De les die we kunnen halen uit een samenleving als Al-Andalus in Spanje is dat uniformiteit geen vrede zal brengen in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Het is belangrijk dat je begrijpt waarom dit zo is.

Diversiteit veroorzaakt geen conflicten
Je kunt dit begrijpen als je naar een heel eenvoudig feit kijkt. Het hogere bewustzijn was Eén voordat er ook maar iets werd geschapen. Dat is uniformiteit. Maar het hogere bewustzijn wenste niet Eén te blijven. Het hogere bewustzijn wilde scheppen en om iets te scheppen moest het meer worden dan dat Ene, dat ongedeelde geheel. Het hogere bewustzijn drukte zich uit als de eerste polariteit van de uitbreidende en samentrekkende kracht – de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de Vader en Moeder, of hoe je het ook wilt noemen.

Uit die eerste polariteit, ontstond daarna alle diversiteit die je in het materiële universum ziet. In de hogere wereld is er zelfs meer diversiteit dan de materiële wereld. De stuwende kracht in de schepping is de drang om méér te zijn door variatie. En dan zie je dat het menselijke verlangen om iedereen in een bepaald systeem te dwingen of in een bepaalde samenleving te passen, tegen de basale kracht van het leven ingaat.

Daardoor kan het menselijke verlangen om diversiteit te stoppen nooit vrede geven. Het is een illusie. Als mensen een staat bereiken waarin ze uniformiteit hebben afgedwongen, dan zullen er onvermijdelijk conflicten ontstaan die in feite worden veroorzaakt door de Rivier van Leven, door de levenskracht. De Rivier van Leven zal spanning oproepen die zich uiteindelijk manifesteert als diversiteit in de samenleving. En wanneer een kracht de diversiteit probeert te stoppen, dan zijn conflicten het onvermijdelijke resultaat en dan zie je een samenleving die zich in afzonderlijke groeperingen verdeelt.

Als er geen tolerantie is voor diversiteit, dan moeten de afzonderlijke groeperingen onvermijdelijk oorlog met elkaar krijgen wat er mogelijk zelfs toe kan leiden dat een samenleving gefragmenteerd of vernietigd wordt. De Rivier van Leven veroorzaakt geen conflicten. Diversiteit en verschillen leiden niet tot conflicten. Pas wanneer mensen gaan denken dat ze de diversiteit moeten stoppen en een kunstmatige staat van uniformiteit in het leven roepen, zijn conflicten het onvermijdelijke resultaat.

Als menselijke wezens zich erop concentreren om meer te worden en zich erop concentreren om hun samenlevingen in een staat van zijn te brengen of meer te worden, blijft er geen tijd of aandacht of energie over voor conflicten. Waarom zou je conflicten met je buren moeten hebben als je weet dat je meer kunt manifesteren als je daar je best voor doet, als jij je creativiteit benut? Waarom zou je anderen moeten beheersen, anderen iets ontnemen, als je ziet dat iedereen groeit en meer wordt? De basis voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is juist dat mensen in een bewustzijnsstaat komen, waarin ze zich erop concentreren dat ze meer worden in plaats van je te concentreren op het beheersen van anderen – wat het bewustzijn is van minder worden.

Waarom samenlevingen in een gouden eeuw verslechteren
Hoe komt het dan dat er vroeger meerdere eeuwen zijn geweest waarin een staat werd bereikt waarin er groei en overvloed was, maar dat die staat niet gehandhaafd kon blijven en dat patroon van groei houden? De verborgen verklaring voor dit feit is dat men vroeger in geen enkel tijdperk voldoende besefte dat er levensstromen op aarde zijn die zo in het dualiteitsbewustzijn vastzitten dat ze geen enkele waarde hechtten aan diversiteit en groei.

Ze willen geen samenleving die groeit, want in zo’n samenleving wordt iedereen meer en dan zal er minder verschil zijn tussen laag en hoog. In feite zullen er in een samenleving die echt in een gouden eeuw leeft, geen mensen zijn die beter, hoger of waardevoller worden beschouwd dan andere, want men beschouwt iedereen van gelijke waarde, iemand wordt niet gewaardeerd om zijn status of rang in een hiërarchie op aarde, maar omdat ze hun ingebouwde creativiteit tot uitdrukking willen brengen, zodat de creatiefste mensen het meest worden gewaardeerd – niet de meest waardevolle.

Dit is precies wat degenen die in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, niet willen zien in een samenleving, want in zo’n samenleving hebben ze geen enkele mogelijkheid om een hoge positie te krijgen. Juist het feit dat ze verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn betekent dat ze zijn afgesneden van de stroom van de Rivier van Leven en daardoor hun ingebouwde creativiteit niet kunnen benutten. Ze zullen die creativiteit niet laten stromen en daardoor kunnen ze in een samenleving die creativiteit beloont, geen hoge positie krijgen en dus geen positie bereiken die hen de illusie zal geven dat ze beter zijn dan andere mensen.

Omdat ze op zulke posities uit zijn, zie je dat mensen die gedreven worden door macht, hun creativiteit moeten stoppen, want ze zien die als een bedreiging. En hoe slagen deze levensstromen – die je de blinde leiders van de blinden zou kunnen noemen zoals Jezus het noemt, of je zou ze ook manipulatoren kunnen noemen – erin om een samenleving in een gouden eeuw te vernietigen en in een neerwaartse spiraal te brengen? Ze doen dat natuurlijk door de drijvende kracht achter die samenleving, namelijk de creativiteit die zich op diverse manieren uitdrukt, te vervormen.

Ze verwerken die diversiteit met hun eigen dualistische bewustzijn. En daarom bedenken ze een geloofssysteem, een filosofie of zelfs een volkscultuur, die diversiteit ineens afschildert als een bedreiging, een bron van conflicten. Ze slagen erin om een duidelijk aparte groep mensen zover te krijgen dat zij zich gescheiden van de rest van de samenleving beschouwen en de mensen die tot een andere groep behoren als een bedreiging te beschouwen voor hen of een bedreiging voor de samenleving, of een bedreiging voor de vooruitgang, of een bedreiging voor God of wat mensen in die samenleving en cultuur ook maar aanspreekt.

Omdat men zich onvoldoende bewust was van het dualiteitsbewustzijn en hoe dit de mensen beïnvloedt die erdoor verblind zijn, kwamen veel samenlevingen in het verleden op den duur in een neerwaartse spiraal terecht. In plaats van diversiteit en creativiteit juist te zien als de oorzaak van hun welvaart, beschouwden ze die als een bedreiging voor de stabiliteit van hun samenleving.

Ze begonnen te geloven dat de creatieve stroom moest worden ingedamd om een samenleving in een gouden eeuw in stand te houden; om de soort samenleving en cultuur die zij hadden in stand te houden. Omdat de creatieve stroom als bedreiging werd gezien, kon daar iets uit voortkomen wat de status quo zou verstoren en daardoor de samenleving bedreigen. Het is echter een feit dat diversiteit en creativiteit de enigen zijn dat het voortbestaan van een samenleving op lange termijn kan veiligstellen. Dat is de enige manier waarop een samenleving mee kan gaan met de Rivier van Leven in plaats van een gesloten systeem te worden, dat verslechtert door de krachten die worden beschreven in de tweede wet van de thermodynamica.

Religie als excuus voor conflicten
Al-Andalus was een voorbeeld van hoe een religie heel vaak kan worden gebruikt als excuus om spanning te creëren tussen verschillende groepen mensen. En de samenleving in Al-Andalus is niet het enige voorbeeld van een bloeiende, creatieve beschaving en cultuur die werd vernietigd door religieuze verdeeldheid en strijd. De Boeddha incarneerde in een cultuur waarin het hindoeïsme zelf een bron van strijd, een bron van onenigheden, een bron van conflicten, was geworden.

En dit kwam juist omdat er in het hindoeïsme heel veel verschillende groeperingen waren ontstaan die allemaal beweerden dat ze de ultieme kosmologie van het universum hadden en hoe het universum werd geschapen. Er zijn moderne mensen, vooral in het westen, die het boeddhisme beschouwen als een religie zonder God of zelfs een religie die God ontkent, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het boeddhisme was echter een zeer pragmatische benadering van spiritualiteit, die zei dat het door de huidige bewustzijnsstaat van de mensen – omdat ze min of meer verblind waren geraakt door de dualiteit – niet mogelijk was om verder te reiken dan de dualistische geest en een of andere goddelijke openbaring van de ultieme kosmologie. En daardoor was het zinloos om kosmologie te bespreken door het filter van de dualistische geest.

Het is veel beter om te doen wat Christus later heeft gezegd: naar de balk in je eigen oog kijken in plaats van je te concentreren op de splinter in het oog van je broeder, en beweren dat zijn religie van de duivel kwam of een bedreiging vormde voor de stabiliteit van de samenleving. Dus probeerde de Boeddha een nieuwe spirituele beweging te vormen die ervoor moest zorgen dat die de aandacht van de mensen zou afleiden van de ultieme vraag hoe het universum tot stand is gekomen, waardoor ze zich op hun eigen geest zouden concentreren; wat meesterschap over hun eigen geest probeerden te krijgen in plaats van ruzie te maken met degenen die een andere kijk op de kosmos hadden.

Dit was een zeer praktische, pragmatische visie die inderdaad positief effect had door een stabielere kracht in de samenleving te vormen. En omdat zoveel mensen het boeddhisme omarmden en aan hun eigen geest wilden werken, zorgde de groei in hun bewustzijn ervoor dat die stabiliserende kracht feitelijk een grote oorlog, een gewapend conflict in de samenleving, voorkwam. En dat heeft gezorgd voor een stabiliserende kracht omdat de boeddhisten die zich wijdden aan het beheersen van hun eigen geest, in staat waren om als het ware een groot evenwicht voor hun samenleving te bewaren.

Jullie, die de bewustere mensen zijn, hebben vandaag de dag het potentieel om een kracht te worden die tegenwicht kan bieden aan de krachten van de dualiteit. De krachten waarvan jullie weten dat ze tegenwoordig overal op de wereld zijn en proberen de wereld in een neerwaartse spiraal van gewapende conflicten te brengen, gedreven door een religieuze strijd die het potentieel op de manifestatie van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal vernietigen.

Het enige wat de neerwaartse spiraal van religieus geweld kan stoppen, is juist dat er bewuste mensen op aarde zijn die zeggen: “Ik zal geen oorlog voeren tegen mijn broeder. Ik zal diep in mijn eigen wezen kijken en begrijpen dat er geen vrede op de wereld komt wanneer ik mensen die anders zijn dan ik vernietig. Er zal alleen vrede in de wereld komen als ik me bevrijd van de dualistische krachten die de werkelijke oorzaak van strijd zijn.”

Bied geen weerstand aan het kwaad – transcendeer het
Het is niet waar, zoals sommige wetenschappers tegenwoordig zeggen, dat religie de oorzaak is van oorlog op deze planeet. Nee, de ware oorzaak van oorlog op deze planeet is het dualiteitsbewustzijn dat ertoe leidt dat diversiteit niet wordt getolereerd. En daardoor wordt religie gewoon een excuus om de onverdraagzaamheid van het dualiteitsbewustzijn om te zetten in een gewapend conflict en een poging om met geweld een andere groep mensen te vernietigen die bestempeld worden als de vijanden maar in werkelijkheid de zondebok zijn, het excuus om niet naar de balk in je eigen oog te hoeven kijken.

Het is heel goed mogelijk dat een relatief klein aantal mensen het evenwicht kan bewaren voor een hele planeet en kan voorkomen dat die planeet in een neerwaartse spiraal terechtkomt, maar die in plaats daarvan de Rivier van Leven in staat stelt om die planeet in een positieve spiraal te brengen en een samenleving met een gouden eeuw te manifesteren – waar zowel spirituele als materiële overvloed is omdat er diversiteit is. Nieuwe uitvindingen en creativiteit brengen voortdurend nieuwe oplossingen voor problemen waar geen oplossing voor lijkt te zijn, toen ze werden bekeken door het filter van het oude bewustzijn. Dit bewustzijn wordt vervangen door nieuwe vrijheid, nieuwe bereidheid om verder te denken dan de oude systemen, de oude mentale kaders, en problemen in een nieuw licht te bekijken, waardoor de oplossing duidelijk wordt.

Als je bereid bent om naar alles in je eigen psyche te kijken, naar alles wat jou je vrede onthoudt, als je daarnaar wilt kijken, er zo mee afrekent dat je het begrijpt – dat je ziet dat het niet echt bestaat, dat je ziet dat het jou eigenlijk schaadt – dan kun je spontaan de bereidheid manifesteren om het los te laten, het op te geven, het patroon niet te blijven versterken, omdat jij je niet verzet tegen dat patroon. Je ziet dat het niet echt is. En als je ziet dat het niet echt is, zie je dat het volkomen onnodig, volkomen vruchteloos is om je ertegen te verzetten. Want als iets niet echt is, heeft het geen zin om er weerstand aan te bieden. Door je ertegen te verzetten, richt jij je energie erop, waardoor je de indruk, de illusie, dat het echt bestaat, versterkt. Je versterkt de illusie dat iets wat onecht is, echt lijkt te bestaan en dat er een soort substantie is die het een bestaan en een voortbestaan geeft.

De manipulatoren begrijpen
Er is een bepaald percentage levensstromen die samen met levensstromen in het mentale en emotionele rijk een hiërarchie vormen die je de verkeerde hiërarchie zou kunnen noemen. Dit is de kracht die veel vroegere beschavingen met een gouden eeuw heeft vernietigd.

Jullie, de bewustere mensen, zijn door een fase heengegaan waarin veel van jullie de noodzaak inzagen om deze verkeerde hiërarchie te verwijderen. En dit was een noodzakelijke stap, niet alleen voor de planetaire ontplooiing maar ook voor jullie eigen persoonlijke groei. Maar veel van jullie hebben een punt bereikt waarop jullie eraan toe zijn om jezelf echt te bevrijden van de laatste zeer subtiele overblijfselen van het dualiteitsbewustzijn.

Laten we een klein gedachte-experiment doen, een oefening met je verbeeldingskracht. Je zou kunnen beginnen met het beeld dat in de boeken en films werd gegeven over de kleine hobbit Frodo die de ring ontving en hem terug moest brengen naar het moment waarop hij werd gemaakt (Lord of the Rings). Onderweg moest hij vechten tegen een duistere kracht die het universum leek te doordringen en uit één centraal punt leek te komen, waar zogenaamd een kwaadaardige keizer of tovenaar was die niet alleen de leider had over de kracht, maar ook over miljoenen orks of andere wezens die zijn bevelen uitvoerden en in zijn macht waren.

Nu komt de draai in dit verhaal. Stel je nu voor dat je naar de wereld kijkt en ziet dat bepaalde mensen zich schijnbaar wijden aan het vernietigen van vrede en welvaart op de wereld. En als je verder kijkt, realiseer jij je dat ze dit doen omdat ze in een bepaalde bewustzijnsstaat verkeren. En je ziet dat ze voornamelijk in deze bewustzijnsstaat verkeren, omdat ze bang zijn. Ze zijn bang dat hen een of andere ramp zal overkomen zoals eeuwig branden in de hel, wat het ergste is dat ze zich kunnen voorstellen, als ze niet een bepaalde handelwijze hebben.

Dus uit angst om naar de hel te gaan zijn ze bang om in te gaan tegen degenen die hen bevelen anderen te doden in naam van God. En je ziet dat er op aarde een bepaalde hiërarchie bestaat zoals je bijvoorbeeld in vorige eeuwen hebt gezien, waarin de leiders van een bepaalde religie – zelfs de hoogste leider, zoals de paus van de christelijke religie – degenen beneden beveelt om oorlog te voeren met de leden van een andere religie. Zo kregen ze mensen zover dat ze andere mensen gingen doden in naam van hun god, waarvan ze tegelijkertijd beweerden dat het een god van liefde was die het gebod had gegeven: “Gij zult niet doden.” En die zijn eniggeboren zoon naar de aarde had gestuurd die het gebod gaf om de andere wang toe te keren en je naaste lief te hebben als jezelf.

Maar op een of andere manier was de logica dat jij als je hen zou doden in naam van deze god, een brandende hel zou vermijden die anders op aarde zou komen – als degenen van de andere religie hun religie ongehinderd zouden mogen verspreiden. Er is dus een aardse hiërarchie, maar wanneer je een bewuster persoon bent en verder kijkt, zie je dat er ook een niet-materiële hiërarchie is die als het ware aan de touwtjes trekt van de marionetten die op aarde ronddansen. Zelfs degenen die veel macht lijken te hebben, zoals pausen en keizers, zijn eigenlijk robots die het bevel uitvoeren van een grotere macht achter hen.

Je angst voor de verkeerde hiërarchie onder ogen zien
Je zou je bewustzijn kunnen openstellen voor het feit dat er een kracht is die verder gaat dan dat materiële. En in het begin voel je misschien wat angst voor die kracht. En je zou kunnen denken dat, aangezien er een hiërarchie van de duisternis op aarde is, er een nog grotere en machtigere hiërarchie is in de hogere rijken – in de niet-materiële wereld – zodat die verkeerde hiërarchie onbeperkte macht of bijna onbeperkte macht bezit over degenen die ze in hun invloedssfeer hebben getrokken.

En dit heeft natuurlijk veel mensen op aarde – uit verschillende religies – grote angst opgeleverd om beïnvloed te worden door die verkeerde hiërarchie. In die angst om beïnvloed te worden door die verkeerde hiërarchie, maak jij je zo druk over het zuiver houden van je bewustzijn dat je eigenlijk zonder het te beseffen de stroom van de Rivier van Leven door jouw eigen wezen afsluit, jouw eigen creativiteit afsluit omdat je denkt dat je bang moet zijn om met je eigen creativiteit te experimenteren uit angst dat jij je openstelt voor de verkeerde hiërarchie.

Veel spirituele mensen die verder kijken dan ‘wat niet weet wat niet deert’, zijn gaan accepteren dat die duistere krachten er inderdaad zijn. Er is echt een verkeerde of duistere hiërarchie, een duistere kracht die georganiseerd is in een hiërarchie. Je kunt zien dat er op aarde mensen zijn die door deze kwade kracht worden gedreven, die erdoor verblind worden en sommigen van hen worden bijvoorbeeld seriemoordenaars.

Maar er is ook een georganiseerdere vorm omdat een hele samenleving op bepaalde momenten in de ban kan raken van de verkeerde hiërarchie, zodat ze hun krachten bundelen om de leden van een andere samenleving te doden. En als je hier een duidelijk voorbeeld van wilt, kun je de nazi’s in Duitsland natuurlijk als een modern voorbeeld daarvan beschouwen. Maar als je wat beter durft te kijken, zie je dat veel samenlevingen hier elementen van hebben. Zelfs het moderne Amerika heeft bepaalde mensen die hoge machtsposities bekleden, die in de ban zijn geraakt van die verkeerde hiërarchie en zodoende het werktuig zijn geworden om oorlogen en conflicten op planetaire schaal te veroorzaken.

Wanneer je echter verder kijkt dan de mensen op aarde die zijn verblind of overgenomen door de verkeerde hiërarchie, dan zie je dat achter hen een niet-materiële hiërarchie zit. En je zou die kunnen beschouwen als boze geesten, demonen, onstoffelijke wezens, entiteiten, hoe je ze ook wilt noemen. Maar het belangrijkste idee is dat er wezens zijn die volledig verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn en zich dus volledig concentreren op en zich wijden aan het uiten van een of andere vorm van duisternis – ook al geloven ze vaak dat het voor een goed doel is.

Als jij je die verkeerde of duistere hiërarchie voorstelt als een piramide, waar de fysieke manifestaties die je ziet, het laagste niveau van de piramide zijn met daarboven een ander niveau, en daarboven weer een niveau en alles leidt naar de top van de Pyramide. En je weet natuurlijk dat een piramide eindigt bij één enkel punt. En daaruit ontstaat het populaire beeld dat aan de top van de piramide van de duistere hiërarchie de duivel of Satan of Lucifer staat of hoe dat wezen ook wordt genoemd in verschillende culturen en religies.

Een reis naar de illusies van de duisternis
Stel je nu voor dat we de volledige wapenrusting van Aartsengel Michaël aantrekken, zodat we onkwetsbaar zijn voor de duistere krachten en op reis gaan net als Frodo die naar de diepten van Mordor reisde, de diepten van de duisternis. We reizen nu door de verschillende lagen van de verkeerde hiërarchie, de krachten van duisternis. We reizen steeds hoger naar de top, het allerhoogste punt van de piramide.

En naarmate we steeds dichterbij komen, komen we verschillende manifestaties van duisternis tegen net als Frodo op zijn reis naar Mordor. En we verwachten natuurlijk dat we helemaal bovenaan de allergrootste tempel van de duisternis zullen vinden, het allerhoogste gebouw dat de duistere heer zelf huisvest die helemaal bovenaan de duistere hiërarchie staat. En inderdaad, als we door de diepere niveaus van duisternis dringen, zien we zo’n tempel, een bouwwerk met allerlei slechte of lelijke voorstellingen van figuren, draken, waterspuwers of wat je maar kunt bedenken op aarde.

Als we bij de tempel zelf aankomen, zien we iets eigenaardigs. We zien dat er rondom de tempel wezens zijn die deze tempel aanbidden, maar die wezens zijn zo bang om de tempel binnen te gaan dat ze de tempel nooit of te nimmer zullen binnengaan. Ze blijven altijd buiten, maar we zien dat die wezens bij wijze van spreken het hoogste niveau vormen van de duistere hiërarchie die we kunnen zien vanuit onze positie bij de donkere tempel. En we zien dat ze heel erg onder hypnose zijn, zich heel erg concentreren op het bevorderen of in stand houden van een bepaald idee dat ze denken van de duistere heer zelf te hebben gekregen. Maar we realiseren ons dat geen van die wezens ooit de duistere heer heeft gezien, nooit de filosofie of matrix van de duistere heer heeft ontvangen.

Ze geloven dat dit denkbeeld in een ver verleden aan hun voorvaderen is gegeven en ze blijven de instructies uitvoeren die ze in het verleden hebben gekregen. En ze geven die instructies door aan het volgende niveau van de piramide, degenen onder hen. En die voeren blindelings de instructies van hun opperheren uit, omdat zij geloven dat ze rechtstreeks van de duistere heer zelf zijn gekomen, enzovoort, door alle niveaus van de piramide heen. En dan kijken we bij wijze van spreken naar de meest geavanceerde duistere wezens die we op onze reis zijn tegengekomen en we zien dat zij, hoewel ze veel macht hebben over degenen onder hen, in feite zelf door angst worden gedreven in plaats van de machtige wezens te zijn die hun volgelingen zien.

We kijken er doorheen en zien dat het lege hulzen zijn omdat ze gedreven worden door angst. En in hun angst voeren ze mechanisch de instructies zijn van hun duistere heer, denken ze. En hoewel ze geloven dat de duistere heer het contrast van God is – en zodoende net zo machtig als God – hebben ze daar geen bewijs voor, want ze hebben de duistere heer zelf nog nooit gezien. Wanneer we deze angst zien – en nogmaals natuurlijk beschermd worden door de volledige wapenrusting van Aartsengel Michaël – zeggen we: “Misschien moeten wij wel doen waar zij bang voor zijn. Misschien moeten we die tempel binnenlopen en een kijkje nemen bij de duistere heer, die zogenaamd net zo machtig is als God zelf?

We verzamelen onze moed en lopen door de tempelpoorten en we komen een grote hal tegen, en aan het einde van die hal staat een grote troon. Maar tot onze verbazing ontdekken we dat er niemand op die troon zit, op een kleine muis na die de donkere tempel is binnengeslopen op zoek naar voedsel, maar niets heeft gevonden en snel wegrent als hij ons hoort aankomen. En dan staan we voor de duistere troon – en ineens dringt het tot ons door dat er geen duistere heer is!

Stop iets macht te geven wat er niet echt is
Er is nooit een duistere heer geweest! Er is nooit een kwaadaardig wezen geweest dat het contrast met God vormde en dus net zo machtig was als God. We realiseren ons in een oogwenk dat alle verschillende niveaus van de hiërarchie van duisternis een complete illusie aanbidden. Ze aanbidden iets wat er niet is, iets wat niet echt bestaat. En daardoor zien we iets heel diepgaands. De wezens op de lagere niveaus van de piramide zijn bang om degenen boven hen niet te gehoorzamen omdat ze geloven dat degenen boven hen macht over hen hebben. Tot op zekere hoogte is dit waar, want als jij je op de lagere niveaus bevindt, hebben degenen boven je wel bepaalde krachten die ze tegen jou kunnen gebruiken.

Maar we zien ook dat de hele hiërarchie leidt naar het allerhoogste niveau van de wezens die zich buiten de tempel bevinden en we zien dat die wezens de duistere heer aanbidden van wie ze denken dat hij in de tempel verblijft. Ze doen dat echter omdat ze geloven dat de duistere heer daar is en dat hij echte, werkelijke, macht over hen bezit en hen zal vernietigen als ze zijn bevelen niet opvolgen. Maar we zien dat die wezens – ook al hebben ze macht over alle wezens onder hen in de hiërarchie – eigenlijk het meest te beklagen zijn, omdat ze denken dat de duistere heer boven hen macht over hen heeft. Maar aangezien de duistere heer er niet is en de tempel leeg is, is er niemand die macht over hen heeft, en er is dus niemand die hen kan vernietigen als ze geen gehoor geven aan het bevel van de duistere heer die niet bestaat.

We zien plotseling dat de verkeerde hiërarchie – die macht lijkt te hebben op aarde, of in de mentale of emotionele rijken – eigenlijk geen echte macht bezit. Het is allemaal een illusie en dat iets wat onecht is, geen macht kan hebben over iets wat echt is – tenzij iets wat echt is, de illusie gelooft dat de duisternis echt bestaat, waardoor je – door te zeggen dat de duisternis bestaat – de duisternis macht geeft. We beseffen ineens dat degenen op de lagere niveaus van de hiërarchie van de duisternis hun eigen energie gebruiken om die illusie te voeden. En daardoor sturen ze hun energie naar een verkeerde matrix en daardoor vormen ze met hun eigen energie een kracht die degenen op het volgende hoogste niveau van de piramide kunnen gebruiken om hen in hun macht te krijgen.

Met andere woorden, degenen die worden overheerst, geven zelf hun eigen energie aan degenen die hen overheersen. Als degenen die worden overheerst, zouden stoppen met het voeden van de energie aan hun opperheren, dan zouden ze de macht ontnemen aan de opperheren. En wanneer je begrijpt dat dit op elk niveau van de piramide wordt herhaald, zie je dat het niet waar is – zoals je in veel mythen over de hele wereld ziet – dat degenen die zich direct onder de duistere heer bevinden, macht ontvangen van de duistere heer zelf.

Als je ziet dat er geen duistere heer is, hoe kunnen degenen die zich op het hoogste niveau van de piramide bevinden dan macht ontvangen als er alleen maar leegte boven hen is? En dan zie je ook dat de allerhoogste structuur van de verkeerde hiërarchie niet wordt gevoed door de duistere heer, maar door degenen die onder hen staan helemaal tot de geïncarneerde menselijke wezens toe die het niet helemaal ontbreekt aan licht, maar wel iets hebben wat echt is, die wel wat licht in zich hebben. Zij zijn echter misleid om dit licht door middel van illusies een lagere te kwaliteit te geven en op die manier de hele bovenste structuur van duistere wezens en de verkeerde hiërarchie te voeden. We realiseren ons ineens dat het kwaad niet echt bestaat en dat hun optreden geen macht over mensen heeft – behalve wat mensen aan de duisternis geven door hun eigen licht een lagere kwaliteit te geven door de illusies die de duisternis heeft bedacht. De illusies die mensen geloven.

De illusie opgeven dat de duisternis macht bezit
Jullie die de bewustere mensen zijn, veel van jullie zijn precies op het punt waarop jullie eraan toe zijn om deze waarheid volledig te integreren. Jullie zijn eraan toe om die stap te zetten, die je eindelijk en volledig buiten het bereik van de krachten van de dualiteit brengt. Die jullie op het punt brengt waarop de prins van deze wereld komt maar niets bij jullie vindt, waardoor hij jullie kan dwingen om een negatieve reactie te krijgen waardoor jullie je licht aan de duisternis voeden.

Je bent precies op het punt waarop één stap verder je zal bevrijden, zodat je als de Boeddha onder de boom geconfronteerd kunt worden met de demonen van Mara, de krachten van deze wereld, maar hoe ze jou ook proberen aan te vallen of te verleiden, er is geen enkele gehechtheid in jou over waardoor ze ervoor kunnen zorgen dat jij hun illusies kracht geeft. Want je doorziet de illusies en daardoor blijf je onbewogen omdat je voortdurend alles opgeeft wat onecht is.

Veel van jullie bevinden zich op het punt waarop een kleine draai aan de knop van je bewustzijn er ineens voor zorgt dat je ziet dat alles wat duister en slecht is, niet echt bestaat. Dit zou die duisternis niet meteen van de aarde verwijderen, want de Wet van Vrije Wil staat toe dat nog steeds veel mensen geloven in de illusies van de duisternis. Maar er zijn twee belangrijke aspecten om die illusie op te geven.

Ten eerste dat je natuurlijk bevrijd bent van de aantrekkingskracht van de dualiteit, bevrijd van de angst voor de verkeerde hiërarchie. Je bent verankerd in de oneindige vrede van de Boeddha, de oneindige vrede van Christus, de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder, de oneindige vrede van de Goddelijke Vader, de oneindige vrede van het hogere bewustzijn. En omdat je verankerd bent in die vrede, kun je op een heel nieuw niveau komen om het evenwicht voor de aarde te bewaren, zodat je als tegenwicht kunt dienen voor de mensen die nog steeds verblind worden door de dualiteit en nog steeds denken dat ze de bevelen van de boze heer en degenen boven hen in de duistere hiërarchie moeten uitvoeren, die ze vaak niet beschouwen als een duistere hiërarchie, maar de hiërarchie in hun eigen religie of de hiërarchie van hun politieke partij, of welke illusie je ook op aarde hebt die mensen zo moeten misleiden dat ze gehoorzaam zijn aan en hun energie geven aan de duistere krachten terwijl ze denken dat ze voor God of de allerhoogste zaak werken.

En zo vormen jullie het tegengewicht voor de krachten van de duisternis – wanneer jij je realiseert dat er geen duistere heer is. De krachten van de duisternis bestaan niet, maar je realiseert je ook dat te veel broeders en zusters nog steeds verblind worden door de illusie dat de duisternis echt is en dat die werkelijk macht over hen heeft. Je begrijpt dat veel mensen er nog niet aan toe zijn om die illusie op te geven.

En waarom zijn ze er nog niet aan toe? Omdat ze er niet aan toe zijn om naar de duisternis te kijken. Ze zijn niet klaar om te erkennen dat ze zich bezighouden met de dualistische strijd – ook al denken ze dat ze vechten voor een goede zaak – maar in feite werken ze voor de hiërarchie van de duisternis. Ze zijn bang om dit te erkennen omdat ze dan zoveel wroeging en zelfveroordeling zouden voelen dat het lang zou duren om van die wond te genezen. En zelfs degenen die bereid zijn te erkennen dat vechten nooit van de hiërarchie van het licht kan komen, zijn nog steeds bang om de hiërarchie van de duisternis onder de loep te nemen, die helemaal tot aan de top te volgen en dan eindelijk te zien dat er niets aan de top is en daarom geen macht kan hebben.

Een bepaald percentage mensen bewaart het evenwicht dat de rest van de mensheid meer tijd geeft om zoveel volwassenheid en moed te krijgen dat ze in staat zijn om naar de duisternis te kijken, om te zien wat het is en dat uit vrije wil opgeven. En je begrijpt dat het nodig is dat sommigen het evenwicht bewaren, zodat de mensen die verblind zijn door de duisternis deze aarde niet in een negatieve spiraal van geweld storten die voorkomt dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich manifesteert.

Houd het beeld vast men zich bewust wordt van de illusie die de duisternis is
Je moet het beeld vasthouden dat de mensheid uit het geweld zal worden getrokken en geleidelijk het bewustzijn van een gouden eeuw krijgt. En je moet de visie hebben dat dit gebeurt omdat steeds meer mensen zich bewust worden van de waarde van tolerantie, de waarde van diversiteit, de waarde van creativiteit – en dat de mensheid haar problemen zal oplossen door creativiteit, niet door macht en controle. Door het vinden van creatieve oplossingen in plaats van het gemechaniseerde bewustzijn te herhalen dat denkt dat je door het afdwingen van één bepaalde oplossing, één bepaald geloofssysteem, zogenaamd de oplossing voor alle problemen hebt, maar in werkelijkheid niet de oplossing voor alle problemen hebt, maar dat de dualistische strijd alleen maar wordt versterkt.

Houd het beeld vast dat die bewustwording zich zal verspreiden als kringen in het water. Visualiseer dat mensen zich volledig bewust worden van de realiteit van licht en duisternis – dat ze zien dat de duisternis niet bestaat en dat er een hoger bewustzijn bestaat en dat met een hoger bewustzijn alle dingen mogelijk zijn – en daarom kan het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich echt manifesteren en als een feniks opstijgen, de feniks die herrijst uit het vuur van de conflicten die je tegenwoordig op wereld ziet.

Houd het beeld vast dat de mensheid zich bewust wordt van de waarde van creativiteit, de waarde van hun eigen ingebouwde creativiteit, opdat ze allemaal een rol kunnen spelen door met creatieve oplossingen te komen of creatieve oplossingen te ondersteunen voor de problemen die duizenden jaren conflicten hebben veroorzaakt; inclusief creatieve oplossingen op het gebied van religie en spiritualiteit, zodat religie niet langer de trigger is voor gewelddadige conflicten die de wereld in brand steken en daardoor een spiraal vormt waar mensen zich niet uit kunnen bevrijden, waardoor ze gedachteloos en mechanisch degenen doden met een andere religie en robots worden die volledig worden overgenomen door de duistere krachten die willen doden en vernietigen.

Je ziet dat veel mensen op aarde terugkijken naar de ‘goede oude tijd’ terwijl ze denken dat het heden onder dat niveau zit en dat de toekomst alleen maar slechter kan worden. Maar jullie, de studenten van het hogere bewustzijn, willen natuurlijk elk verlangen naar een gouden eeuw uit het verleden loslaten en je in plaats daarvan concentreren op de realiteit van een gouden eeuw, niet alleen van de toekomst, maar de gouden eeuw van het nu; het eeuwige nú. Het hogere bewustzijn herkent tijd niet als iets wat echt bestaat, maar beschouwt zelfs tijd als een illusie, zodat er geen scheiding bestaat tussen het huidige moment en het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Het huidige moment kan alleen in het eeuwige nú bestaan, waar de gouden eeuw zich ook manifesteert. Accepteer dus de visie dat ieder van jullie het centrum is van jullie eigen persoonlijke universum, en bepaal nu dat in je persoonlijke universum het Tijdperk van Hoger Bewustzijn nu al bestaat!

En houd dan die vastberadenheid vast, zodat jij je door geen enkele wereldgebeurtenis – hoe die er ook uitziet – laat afleiden van die volledige vastberadenheid en acceptatie – dat in je persoonlijke universum het Tijdperk van Hoger Bewustzijn al bestaat op de wereld in het eeuwige nú dat elk nu ís dat jij ervaart.