Een democratie moet een fundament hebben van gemeenschappelijke, betrouwbare kennis

 

De situatie in Amerika (eind 2020) heeft gevolgen voor de hele democratische wereld. De machtselite en de manipulatoren waren niet blij met de totstandkoming van democratie. Dit is niet hun ideale regeringsvorm – ze willen natuurlijk een vorm van dictatuur, waarin zij aan de macht zijn. Sindsdien hebben de manipulatoren geprobeerd de democratie op elke denkbare manier te ondermijnen.

Als je naar een land als Rusland kijkt, zie je dat er natuurlijk geen democratie was tijdens de tsaar, en er was ook geen democratie tijdens het communisme, ook al waren er mensen die beweerden dat de Sovjetvorm van communisme een vorm van democratie was. Natuurlijk kunnen mensen dat wel beweren, maar zeer weinig mensen geloofden dat. Rusland heeft na de zogenaamde val van het communisme inderdaad een democratische grondwet gemaakt. Maar toen is er één persoon opgestaan die zichzelf in een positie heeft geplaatst waarin hij de grondwet terzijde kan schuiven en zelfs kan veranderen, zodat hij in wezen een dictator kan worden; zoals je hem alleen maar kunt noemen. En dit is een voorbeeld van een land dat een democratische grondwet kan aannemen, kan proberen een democratische samenleving te vormen, maar dat die kan worden ondermijnd. En in Rusland is dat dit al heel snel gebeurd.

De Verenigde Staten heeft natuurlijk een oudere democratie dan Rusland, die heeft veel langer een democratische traditie. Er was aanzienlijk veel hoger bewustzijn betrokken bij de totstandkoming van de Amerikaanse grondwet. Het hogere bewustzijn heeft de Verenigde Staten voortdurend gesponsord waardoor de Verenigde Staten op zijn minst enigszins als een democratie is blijven functioneren.

Natuurlijk kunnen mensen alleen stemmen op basis van wat ze weten. En een effectieve manier om de democratie te ondermijnen is dus altijd geweest te voorkomen dat de mensen over bepaalde informatie beschikken. Natuurlijk is de economie, vooral de elitaire economie, een kapitalistische neoliberale economie, ook een manier om de democratie te ondermijnen, want als je de rijkdom concentreert in handen van een elite, dan krijgt die elite onevenredig veel invloed op de economie. En in Amerika kunnen ze die invloed kopen door te lobbyen en op andere manieren. Er zijn dus ook natuurlijk manieren om de democratie te ondermijnen. Wat is de laatste poging van de manipulatoren en de elite om de democratie te ondermijnen, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in andere delen van de wereld?

Het hogere bewustzijn heeft leringen gegeven over perceptie, je waarnemingsfilters, dat je filters in je vier lagere lichamen hebt die beïnvloeden hoe je naar de wereld kijkt. De manipulatoren, de machtselite zijn zich hier altijd van bewust geweest. De manipulatoren zijn zich er meer van bewust, maar veel mensen van de machtselite hebben daar wel enig besef van, maar zij zijn in de macht van de manipulatoren, zodat ze, zonder zelfs maar te beseffen wat ze doen, een bijdrage leveren aan de intentie om de mensen in hun macht te krijgen door middel van hun waarneming.

Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat de katholieke kerk, nadat ze was gesticht in het jaar 381, of zelfs 325, hoe je dat ook berekent, een van de belangrijkste voorbeelden op de wereld werd van een organisatie die probeerde de bevolking door middel van hun waarneming in haar macht te krijgen. De katholieke kerk bevorderde een bepaalde gedachtegang, een bepaald verhaal, over hoe de wereld is geschapen. En ze slaagde erin om de meerderheid van de bevolking in Europa die gedachtegang meer dan duizend jaar te laten accepteren. Deze beheerste de samenleving, die veroorzaakte de feodale samenlevingen die een kleine elite hebben geïnstitutionaliseerd die bijna de totale macht kreeg over de bevolking.

Waarom begon de katholieke invloed te wankelen? Dat kwam omdat Roger Bacon, Francis Bacon en anderen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de wetenschap. Wetenschap is in essentie een poging om een wereldbeeld te scheppen dat niet berust op de gedachtegang van hoe de wereld zou moeten werken, maar op feitelijke observaties en onderzoek naar hoe de wereld echt werkt.

Wetenschap is, in zuivere vorm, in essentie, een poging om verder te kijken dan door de mens gemaakte theorieën, ideologieën en mentale beelden, en te zeggen: “Laten we eens kijken hoe de wereld werkelijk werkt. Welke principes, welke wetten kunnen we ontdekken, en welke consequenties zijn daaraan verbonden? Kunnen we oorzaken vinden die tot bepaalde effecten leiden? En kunnen we er dan uit afleiden dat dit altijd het geval zal zijn, zodat er dus bepaalde algemene wetten zijn?”

Je weet bijvoorbeeld dat de katholieke kerk een bepaald beeld heeft gepropageerd van hoe de hemellichamen zich bewegen, gebaseerd op het idee dat de aarde het centrum van het universum is. Ze hadden een ongelooflijk gecompliceerd idee van epicykels bedacht die de bewegingen van de planeten kon verklaren. Maar je weet ook dat het niet klopte met de werkelijkheid, want de aarde is niet het middelpunt van het heelal. En toen er een eenvoudiger systeem kwam, werd dat uiteindelijk geaccepteerd omdat de wetenschap dit accepteerde.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de manipulatoren ervan dromen dat ze het centrum van het universum zijn; de manipulatoren die dus gevangenzaten op de aarde, wilden dat de aarde het centrum van het universum zou zijn, zodat zij heel belangrijk zouden lijken.

Daarom hebben ze dit wereldbeeld geschapen. De katholieke kerk was – is tot op zekere hoogte nog steeds – een elitaire poging om de waarneming van de mensen te beheersen. Wetenschap was, in zuivere vorm, een poging om de mensen te bevrijden van de macht van de elite door te kijken naar: “Kunnen we een waarheid ontdekken die universeel is? Die is misschien niet de absolute waarheid, maar die is nu in ieder geval universeel omdat de aarde nu zo is.” De zwaartekracht zou kunnen veranderen als de vibratie van de aarde zou worden verhoogd. Maar zoals het nu is, heeft de zwaartekracht een waarde die we kunnen meten en berekenen.

De wetenschap was dus een poging om een gemeenschappelijke basis tot stand te brengen die niet afhankelijk was van menselijke overtuigingen en mentale beelden en ideologieën. Het communisme was natuurlijk een ander voorbeeld van een ideologie die probeerde de wereld te dwingen zich aan te passen aan een gedachtegang. En aangezien het moeilijk is om de wereld tot iets te dwingen, zou ze op zijn minst kunnen proberen mensen te dwingen zich aan dat mentale beeld te conformeren.

Nu is de wetenschap natuurlijk gecorrumpeerd door de manipulatoren, door de machtselite, door een ideologie, een mentaal beeld, van het materialisme aan de wetenschap op te leggen. Nogmaals, zoals de katholieken zeiden dat de bewegingen van de planeten moeten worden verklaard omdat de aarde het centrum van het universum is, zeggen de materialisten dat de bewegingen van het universum moeten worden verklaard doordat er niets buiten het materiële universum is; door steeds complexere verklaringen te bedenken die simpelweg niet kloppen met de werkelijkheid.

Maar toch heeft de wetenschap ontdekkingen gedaan waarvan kan worden gezegd dat ze bijna zo universeel zijn als maar mogelijk is zoals de aarde nu is. Vanaf de introductie van de wetenschap op het wereldtoneel is er op wetenschappelijk terrein een opwaartse vooruitgang geweest naar steeds meer kennis die werd ondersteund door experimenten, door berekeningen. Daarom is er steeds bredere basis van kennis ontstaan, en we kunnen zeggen dat er bepaalde universele ‘feiten’ zijn, zouden we kunnen zeggen, waarop we kunnen vertrouwen.

Hier waren de manipulatoren en de machtselite niet blij mee en daarom hebben ze geprobeerd de wetenschap te ondermijnen door middel van het materialisme. Maar de afgelopen decennia hebben ze een ander hulpmiddel gebruikt dat is tot stand gekomen door de opkomst van het internet. Nadat het materialisme de wetenschap had overgenomen, werd de wetenschap steeds elitairder. Er ontstond een bepaalde academische machtselite die het wetenschappelijk onderzoek in haar macht had en die besliste wat er onderzocht mocht worden. En zij bepaalde in de eerste plaats de interpretatie van een onderzoek en de publicatie ervan.

De wetenschap kwam in zekere zin steeds meer los te staan van het dagelijks leven, van gewone mensen. Men had steeds minder door wat er gaande was op wetenschappelijk terrein, omdat de elite niet wilde dat hierover iets werd gecommuniceerd. En ze beweerden, zoals altijd, dat de doorsneemens het gewoon niet zou kunnen begrijpen, wat natuurlijk niet correct is. Maar toch werd de wetenschap steeds elitairder.

Met de komst van het internet werd deze trend uitgedaagd en omgedraaid, omdat nu ineens kennis kon worden verspreid op een manier die voor de elite erg moeilijk te beheersen was. Door het internet is aan de ene kant de mogelijkheid ontstaan dat alle mensen over de hele wereld die toegang hebben tot een computer of een smartphone, nu toegang hebben tot een steeds groter fundament van wat we ‘betrouwbare kennis’ zouden kunnen noemen, kennis die enig verband houdt met de echte wereld en niet volledig afhankelijk is van door de mens bedachte ideeën en ideologieën. Dit is het potentieel van het internet. Nogmaals, met de technologie die het hogere bewustzijn heeft gesponsord om dit mogelijk te maken.

Wat hebben de manipulatoren toen gedaan? Ze maakten zich hier grote zorgen over. Dus toen hebben ze geprobeerd om het internet te gebruiken om onbetrouwbare, onrealistische informatie te verspreiden – valse informatie, verwarrende informatie, allerlei theorieën te verspreiden, waaronder veel van de complottheorieën die er zijn.

Wat is hiervan het effect geweest? Dat je aan de ene kant een beweging hebt naar een steeds grotere basis van betrouwbare kennis, maar tegelijkertijd een groei van een steeds grotere hoeveelheid onbetrouwbare kennis, die natuurlijk beweert dat ze betrouwbaar is – beweert de waarheid te zijn, maar door mensen is bedacht, omdat de manipulatoren de mensen hebben geïnspireerd, de manipulatoren hebben die gepromoot, zoals alle ideeën die afkomstig zijn van de manipulatoren. Ze beweren dat ze de absolute waarheid zijn, heilzaam zijn en een goede bedoeling hebben. Dit is in de afgelopen (vooral twee) decennia gebeurd, maar zelfs al eerder, in de afgelopen drie decennia, is het internet gebruikt om desinformatie te verspreiden.

Je ziet dit natuurlijk extreem geopenbaard in de situatie in de Verenigde Staten, vooral met betrekking tot de verkiezingen. Eén persoon, Donald Trump, en één politieke partij, de Republikeinse Partij, zijn het middelpunt geworden van de poging van de manipulatoren om de groei van betrouwbare basiskennis en de acceptatie ervan te ondermijnen.

Je realiseert je dan dat de mensen in die democratie zo goed mogelijk moeten worden geïnformeerd om een democratie optimaal te laten functioneren. Maar het moet natuurlijk wel betrouwbare informatie zijn die stoelt op de realiteit. Met andere woorden, er moet een bepaalde gemeenschappelijke realiteit zijn die de meerderheid van de mensen in een democratie accepteert, en daardoor stemmen op basis van die betrouwbare kennis. Maar in de Verenigde Staten zie je dat een groeiend percentage van de mensen onbetrouwbare kennis is gaan geloven en denken dat het feiten zijn. En dit heeft op dit moment geleid tot een situatie waardoor mensen beginnen in te zien dat de Amerikaanse democratie feitelijk wordt bedreigd door deze ontwikkeling.

Het is heel belangrijk en heel waardevol dat mensen hierover debatteren. Het is noodzakelijk en belangrijk dat er de komende jaren over dit onderwerp wordt gedebatteerd, zodat Amerikanen gaan debatteren over hoe de democratie kan functioneren als de bevolking zo verdeeld is over de ‘feiten’ die ze geloven – wat volgens hen betrouwbare kennis is, die ze niet geloven. Kun je eigenlijk wel een goed functionerende democratie hebben als bijna de helft van de kiezers de regering en het verkiezingsproces wantrouwt? Kan een democratie eigenlijk zo wel functioneren? Kan het functioneren als je een president hebt die door het systeem wordt gekozen, maar bijna de helft van het electoraat niet gelooft dat hij de rechtmatige president is? Kun je dan een goed functionerende democratie hebben? En wat kun je eraan doen?

Daarom is het debat op zich natuurlijk zo belangrijk, omdat een debat het potentieel, als hoogste potentieel, heeft om mensen meer tot elkaar te brengen over een reeks betrouwbare feiten. Het debat heeft echter ook het potentieel om mensen nog meer te verdelen. En als de mensen nog meer verdeeld raken, zal het de democratie beginnen te ondermijnen, en dat is natuurlijk precies wat de manipulatoren willen. Ze willen een situatie creëren waarin heel veel mensen de economie, of de regering en het hele systeem, zo wantrouwen dat het systeem uit elkaar begint te vallen.

In de Amerikaanse grondwet is de verdeling van bevoegdheden vrij sterk, redelijk evenwichtig, heel haalbaar. En daarom heeft die, althans tot nu toe, deze aanvallen kunnen overleven en dat zal ook in de toekomst gebeuren. Maar er moet wel iets veranderen in het collectieve bewustzijn en in het bewustzijn van veel mensen. Je moet de bereidheid hebben om te kijken hoe ze op het punt zijn gekomen dat zoveel mensen het systeem betwijfelen.

Dit zal voor heel veel mensen pijnlijk zijn, omdat ze iets moeten toegeven wat ze liever niet willen toegeven, namelijk dat ze voor de gek zijn gehouden. En ze zijn voor de gek gehouden door één persoon die erin is geslaagd ze hierin mee te slepen, dat heeft hij niet zelf gedaan (omdat het eigenlijk door de manipulatoren was bedacht), maar zijn vortex van energie, zijn alternatieve realiteit, waarmee hij een mentaal beeld probeerde te projecteren dat het feit niet het feit is omdat het feit ‘nepnieuws’ is, en dat de alternatieve realiteit de enige realiteit is. En in die realiteit won hij de verkiezingen.

Deze mensen zullen naar de feiten moeten kijken: Ondanks zestig rechtszaken is er in geen enkele rechtbank een wijdverbreide kiezersfraude vastgesteld ondanks het feit dat er zeker nieuwsmedia zijn die deze kiezersfraude zouden hebben gepubliceerd als ze er bewijs van hadden. Dat hebben ze niet gedaan, en zelfs de procureur-generaal van de Verenigde Staten heeft gezegd dat er geen sprake was van kiezersfraude. Zelfs Republikeinse gouverneurs en Republikeinse verkiezingsfunctionarissen hebben erop gewezen dat dit de veiligste verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis waren. Ondanks al die feiten is er nog steeds iemand die beweert dat het geen feiten zijn, dat de verkiezing vervalst was, dat die gestolen werd en dat hij toch niet verloren heeft.

Als mensen bereid zijn naar feiten te kijken en ze te vergelijken met de beweringen kunnen ze verschuiven en zeggen: “We werden letterlijk meegezogen in de vortex van deze man. We werden letterlijk meegezogen in zijn alternatieve realiteit. We moeten veranderen – we moeten eruit stappen. En we moeten onze aandacht of onze kijk op de overheid verleggen, zodat we in plaats van de overheid te wantrouwen, ons ermee gaan bezighouden; dat we beginnen deel te nemen aan het democratische proces. We beginnen te eisen dat we een economie en een systeem hebben dat in het voordeel van alle mensen werkt, en niet alleen van de elite.”

Er komt geen betere Amerikaanse samenleving als je de overheid blijft wantrouwen en ondermijnen, omdat de overheid niet het probleem is. De overheid is de oplossing. Het probleem is de elite. Op dit moment heeft de elite een onevenredige invloed op de regering. Maar dat komt omdat de mensen niet deel wilden nemen aan de regering, zoals ze volgens de grondwet mogen doen.

De mensen hebben zich laten meeslepen in een vortex van wantrouwen, en hebben zich teruggetrokken uit de regering, omdat ze denken dat het er niet toe doet, dat het geen verschil maakt. En als je denkt dat het geen verschil maakt, dan maakt het ook geen verschil, maar alleen omdat jij je terugtrekt uit de regering omdat je denkt dat het geen verschil maakt. Maar als je denkt dat het verschil zal maken, en als jij je bemoeit met de overheid, dan zal het wel verschil maken.

Dit is de les die mensen moeten leren van democratie. Democratie is een regering van het volk, door het volk voor het volk. Maar als het volk niet meedoet, wordt het een regering van de elite, door de elite en voor de elite. Omdat die zich er wel mee bemoeit. Ze zullen zich er stiekem achter de schermen mee bezighouden, maar ze zullen zich ermee bemoeien. Als het volk zich minder inzet dan de elite, wie heeft dan de meeste invloed op de regering? De mensen die er het meest bij betrokken zijn. Ook hier kun je wijzen op allerlei voordelen die de elite heeft: ze hebben het geld, ze hebben de macht, ze hebben het ‘old boys network’ en ze kennen mensen, maar de elite is niet het volk.

En wat is er zo uniek aan democratie? Iedereen heeft één stem en alle stemmen tellen als één stem. Wanneer de mensen meedoen, kun je alleen al door het aantal de elite de baas zijn, maar het vereist voortdurend oplettendheid. En dat heeft er bij het Amerikaanse volk en de mensen van alle democratieën over de hele wereld aan ontbroken. En daardoor hebben jullie collectief een crisis veroorzaakt die ineens twijfel zaait over de Amerikaanse democratie. En de mensen onder jullie die twijfel bevorderen of versterken met de kracht van hun aandacht, helpen niet mee om het probleem op te lossen. Jullie maken het alleen maar erger, want de elite heeft de situatie veroorzaakt waardoor heel veel mensen twijfelen aan gewone feiten, betrouwbare feiten, betrouwbare informatie, die daardoor een bedreiging vormen voor de democratie. Omdat je niet kunt stemmen als een verenigd volk, stem je als een verdeeld volk.

Wat is de essentie van de Amerikaanse grondwet? Dat de bevoegdheden verdeeld zijn. Wat is de essentie van een verdeling van bevoegdheden? Voorkomen dat de president van de Verenigde Staten hetzelfde wordt als koning George van Engeland tegen wie de grondleggers vochten om deze natie te vestigen. Donald Trump is niet de koning. En Donald Trump is niet de CEO van het bedrijf Amerika. Zelf zei hij dat hij vond dat de overheid als een bedrijf geleid moest worden. Maar wat betekent dat? Kijk naar bedrijven van tegenwoordig. Wat zijn dat? Zijn dat democratieën? Stemmen de medewerkers? Nee. Een bedrijf is een dictatuur, en dat is precies wat Donald Trump wil.

Hij ondermijnt het vertrouwen in alle democratische instellingen, behalve hemzelf: “Geloof niet wat de procureur-generaals van die staten zeggen. Geloof niet wat de verkiezingsfunctionarissen zeggen. Geloof niet wat het hoofd van de cyberbeveiliging heeft gezegd. Geloof niet wat mijn eigen procureur-generaal heeft gezegd. Geloof niet wat de leider van de senaat zegt – dat ik de verkiezingen heb verloren. Geloof niets wat iemand zegt als ze het niet met mij eens zijn, geloof alleen wat ik zeg.”

Dat zei koning George ook, zei de paus ook, het is ook wat Poetin zegt, wat de president van China zegt, wat de premier van China zegt. Dit hebben alle dictators door de eeuwen heen gezegd: “Geloof niet wat iemand zegt, als ze het niet met me eens zijn; geloof dan alleen wat ik zeg.”

De mensen moeten wakker worden om te zien dat er een gemeenschappelijke basis van betrouwbare kennis is. En als we dit niet accepteren, ondermijnen we de democratie en de democratische vrijheden, want democratie is het enige wat vrijheid daadwerkelijk garandeert. Er is geen dictator, geen totalitaire regering, die ooit je vrijheid heeft gegarandeerd en ooit zal garanderen. Vrijheid en democratie zijn onafscheidelijk.

Het hogere bewustzijn vormt een spiegel die de mensen wordt voorgehouden opdat ze kunnen zien dat ze hun bewustzijn moeten veranderen op basis van dit verkiezingsproces in de Verenigde Staten en dat mensen over de hele wereld, in alle democratieën, dit moeten veranderen. Ze moeten beseffen dat we een gemeenschappelijke basis moeten vinden – we moeten een basis van betrouwbare informatie vinden waarover we het allemaal eens kunnen zijn en die we kunnen gebruiken om over te stemmen.

Dit is zeker een uitdaging. De manipulatoren hebben er natuurlijk alles aan gedaan om zoveel claims en tegenclaims naar buiten te brengen dat het moeilijk is voor mensen om te weten wat ze moeten geloven. Het hogere bewustzijn begrijpt volledig hoe moeilijk het voor mensen is om te weten wat ze moeten geloven, maar het is mogelijk om geleidelijk je onderscheidingsvermogen te vergroten, iets wat zich ook door het massabewustzijn zal verspreiden, en de mensen die ervoor openstaan zal helpen om hun onderscheidingsvermogen te vergroten en tot het besef te komen dat er genoeg betrouwbare kennis is die we niet echt in twijfel kunnen trekken en betwisten.

En degenen die deze kennis in twijfel trekt en betwist, doen dat om ons te manipuleren. Er is geen andere verklaring voor. En in feite kan dat ervoor zorgen dat de mensen ontwaken – dat er krachten op deze wereld zijn die ons willen manipuleren en er alles aan zullen doen om ons te manipuleren. En er zijn ook mensen die ons willen bevrijden door ons bewustzijn te verhogen.

Veel mensen kunnen hierdoor wakker geschud worden, zodat ze beseffen dat ze naar iets hogers moeten reiken. En de wet is de wet – wanneer de student er klaar voor is, zal de leraar verschijnen in een vorm die de student kan begrijpen. Het betekent niet beslist dat mensen er aan toe zullen zijn om meer te weten te komen over hoger bewustzijn, maar ze zullen op een of andere manier in staat zijn om contact te maken met het besef dat je betrouwbare kennis op deze wereld kunt vinden. Ondanks alle desinformatiecampagnes die voortdurend gaande zijn, is het mogelijk om een bepaald fundament van betrouwbare kennis te leggen.

Er kunnen specifieke overtuigingen zijn waarover we het niet eens zijn. Maar er bestaat een zekere basis van betrouwbare kennis. En een daarvan is dat als de zwaartekracht op een bepaalde manier werkt, als de economie op een bepaalde manier werkt, er tot nu toe een neoliberale economie is geweest die een elitaire economie is. En de enige manier om een eerlijkere, rechtvaardigere en gelijkere economie tot stand te brengen, is het neoliberalisme los te laten en in plaats van die te vervangen door een ander economisch systeem en een andere economische ideologie, kijken we naar wetenschappelijke studies en feiten: hoe werkt de economie? Hoe werkt het geldsysteem? Wat zijn de gevolgen van financiële instrumenten voor de hele economie en de samenleving, en vooral de concentratie van rijkdom in handen van de elite? Wat in de economie stelt een elite in staat om de mensen uit te buiten en de rijkdom in hun handen te concentreren? Wat maakt het mogelijk om een economie te vormen waarin alle mensen een hogere levensstandaard hebben?

Het is mogelijk, zelfs tegenwoordig, om een reeks gemeenschappelijke feiten, algemene kennis, betrouwbare kennis te verzamelen om vervolgens democratische regeringen, de manier waarop de mensen stemmen en de manier waarop debatten in de samenleving plaatsvinden, te baseren op die betrouwbare kennis, op kennis die berust op de werkelijkheid, kennis die verbonden is met de werkelijkheid in plaats van ideeën die door hoofden zijn gemaakt. Hoofden, let wel, die alleen om zichzelf geven, omdat deze hoofden geloven dat ze het centrum van het universum zijn, of zouden moeten zijn.

Er is geen centrum van het universum. God trekt geen mensen voor, God respecteert alle mensen. En een democratie kan ook niet een paar personen voortrekken, maar moet alle personen evenveel respecteren. Dat is de betekenis van dat iedereen gelijke rechten heeft.