Laat het tijdperk van fiatgeld ten einde lopen

De bereidheid om individualiteit aan het systeem te onderwerpen
Jullie hebben allemaal weleens van het gezegde gehoord ‘verborgen in het volle zicht’ en hier op deze heilige plek in het centrum van Washington D.C. – aan wat de National Mall wordt genoemd die de monumenten en instituten huisvest van de Amerikaanse democratie – staat het gebouw dat het Federal Reserve System heet. De architectuur lijkt heel erg op die van de vele regeringsgebouwen en wekt daardoor de indruk dat het ook een onderdeel van de regering vormt die door het hogere bewustzijn door middel van Abraham Lincoln werd belast om een regering van het volk, door het volk en voor het volk te zijn.

Maar binnen de muren van dit gebouw bestaat maar heel weinig bereidheid om van het volk, door het volk en van het volk te zijn. Want hoe krijg je toegang tot dit gebouw? Hoe word je één van de insiders van dit Federal Reserve System? Nu, alleen maar als je de bereidheid hebt getoond om je individualiteit aan het systeem te onderwerpen. Je kunt geen sterke persoonlijkheid zijn en bij het banksysteem gaan werken dat aan de Federal Reserve System gekoppeld is; dat is gewoon niet mogelijk.

Als jij niet bereid bent je aan het systeem te onderwerpen, jouw individualiteit op te geven om toegang te krijgen tot het systeem, kun je geen toegang krijgen. Er bestaat nauwelijks iemand binnen dit hele systeem die in staat is de visie van hoger bewustzijn te ontvangen. Er is geen openheid om het geld te laten stromen.

Geld moet stromen
Het geldstelsel vertegenwoordigt liefde; of liever dat zou het moeten vertegenwoordigen. Wat is liefde? De motivatie om iets te transcenderen, nooit stil te staan – zo hoort het met geld ook te zijn. Geld zou altijd moeten stromen, zich altijd vermenigvuldigen, altijd iets van echte waarde toevoegen. Er zou dus een voortdurend groeiende geldvoorraad moet zijn, maar gekoppeld aan iets wat je eraan toevoegt, iets van echte waarde wat het leven verheft.

In deze natie, maar ook in de meeste andere landen, is het leven, het geldstelsel, de geldstroom natuurlijk vervormd doordat de machtselites er een systeem van hebben gemaakt dat stilstaat, dat stilzit omdat er mensen zijn die proberen de geldvoorraad en de geldstroom in handen te krijgen.

In de Verenigde Staten bepleiten veel mensen een vrijemarkteconomie. Er zijn zelfs mensen die beweren dat de Verenigde Staten een vrijemarkteconomie heeft. Er zijn zelfs mensen in het Federal Reserve System die dit zullen zeggen, hoewel ze natuurlijk wel beter weten, want er is geen ander instituut ter wereld dat hardnekkiger de vrijemarkteconomie in handen wil hebben dan het Federal Reserve System, omdat zij het levensbloed van de economie zelf in handen hebben, namelijk het geld zelf. De naakte waarheid is dat degenen die het hardst roepen om een vrijemarkteconomie, de mensen zijn die het minst willen dat dit zo is. Dit zijn natuurlijk de mensen die zeggen dat een vrijemarkteconomie tot chaos leidt en dat de regering daarom moet ingrijpen en de instorting van de financiële instituties moet voorkomen die op de lemen voeten van hebzucht, ongecontroleerde, ongelimiteerde hebzucht, worden gebouwd.

De waarheid is dat het geldstelsel het probleem is, niet de oplossing.

Heb je een geldstelsel nodig?
Waarom hebben we een geldstelsel nodig? Laat het geld door de mensen zelf gereguleerd worden. Natuurlijk zal dat tot enige onrust leiden, maar is dat niet de enige manier waarop mensen ooit iets zullen leren? Hoe zullen ze iets leren als de regering hen probeert te beschermen tegen de consequenties van hun eigen keuzes? En als ze dat zouden doen, de elite in de kaart spelen die min of meer probeert zichzelf te beschermen tegen de consequenties van hun eigen keuzes door de mensen het karma te laten dragen voor de keuzes van de elite.

Dit is één van de fundamentele problemen van democratie, in ieder democratisch land, maar in weinig landen belangrijker dan in de Verenigde Staten, want hoe kan de regering van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn, tenzij de mensen twee dingen doen:

Nummer één: Zichzelf onderwijzen over het bestaan van de elite en opkomen voor de vrijheid en tegen het elitarisme; en
En nummer twee: Bereid zijn om de consequenties te dragen van hun eigen keuzes in plaats van te verwachten dat de elite beslissingen voor hen neemt en zich door hun eigen regering tegen de consequenties van die keuzes te laten beschermen.

Wat is de bedoeling met de Verenigde Staten? Moet die een fysieke structuur bieden voor een geweldige beschaving? Moet die de mensen een bepaalde mate van welvaart of rijkdom geven? Of moet het een pad met initiaties zijn voor zoveel mogelijk mensen?

Hoe zal iemand binnen het huidige systeem hier iets van leren als de elite zich in machtige forten heeft verschanst, waardoor ze zo geïsoleerd zitten van de consequenties van hun keuzes en hun intellectuele redeneringsvermogen kunnen gebruiken om alles weg te praten of die consequenties regelrecht te ontkennen?

Hoe zal de elite hier iets van leren, wanneer het volk hen beschermt door de consequenties van de keuzes van de elite te dragen? Hoe zal de elite dan ooit iets leren?

En hoe zullen de mensen ooit iets leren, wanneer de elite een systeem heeft opgezet dat ook een groot deel van het volk probeert te beschermen tegen de consequenties van hun keuzes? Daarom heeft die een middenklasse laten opkomen, zodat steeds meer mensen het gevoel kunnen krijgen dat zij meedoen op de beurs of het financiële stelsel. Zodat ze het met de regering eens zijn, wanneer die zegt dat deze financiële instituties ‘te groot zijn om te mislukken’?

De elite lijkt op de herenboer Thomas Jefferson die comfortabel op zijn landgoed zat en niet bereid was zijn eigen slaven op te geven, omdat hij zijn comfortabele levensstijl niet wilde verliezen? De elite is net zo, maar een groot deel van de middenklasse van Amerika ook. Ze hebben nu al zo lang geïnvesteerd dat ze denken dat zij al die rijkdom op papier of in getallen op een computerscherm bezitten. Zij willen dit goede comfortabele leven niet opgeven en zijn dus bereid om een groot aantal medeburgers een onzekere toekomst met werkloosheid tegemoet te laten gaan alleen om daar te kunnen blijven zitten en van de voordelen van het systeem te genieten dat nu door de regering wordt beschermd ten koste van toenemende werkloosheid en toenemende inflatie, zodat degenen die minder hebben, nu zelfs nog minder krijgen, terwijl de middenklasse ook minder krijgt, maar dat geeft niets, want zij kunnen zich nog steeds comfortabel voelen.

Zolang er geen solidariteit van de middenklasse bestaat met degenen die niet zo boffen, kan de Verenigde Staten niet Eén Natie Onder God worden. De mensen in de middenklasse die een comfortabele levensstijl hebben, moeten zich aan het spirituele pad wijden, zodat ze de hogere visie op gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen, kunnen bevatten. Opdat zij zich hieraan willen wijden en bereid zijn om iets van hun comfortabele levensstijl op te offeren om bij wijze van spreken de rijkdom te verspreiden en iedereen meer gelijke kansen te geven.

Alles wat er mis is met het geldstelsel
Dit gebouw, het gebouw van de Federal Reserve, vertegenwoordigt alles wat er mis is, alles wat getranscendeerd moet worden in het geldstelsel en het financiële stelsel van de Verenigde Staten. Zelfs op de wereld, omdat centrale banken in – bijna – ieder land een werktuig is voor de elite.

We bepleiten geen communistische of socialistische revolutie, waarin de arbeiders protesteren tegen de kapitalisten. We bepleiten een vreedzame revolutie in hoger bewustzijn, waarin de middenklasse het instrument wordt om een positieve verandering tot stand te brengen in plaats van de buffer te worden tussen de lagere klassen en de elite.

Dit is juist het plan van de elite. Zij weten dat de lagere klassen, historisch gezien, altijd de bedreiging voor hun regering zijn omdat die weinig te verliezen hebben. Ze hebben geprobeerd een buffer te plaatsen tussen hen en de lagere klassen. De middenklasse heeft nu het gevoel dat ze veel te verliezen heeft. En daarom is die bereid veel compromissen te sluiten om hun comfortabele levensstijl te kunnen houden.

Dit is trouwens niet alleen het dilemma in de Verenigde Staten, maar in de meeste geïndustrialiseerde naties: de middenklasse moet het middel zijn om in bewustzijn te groeien, maar dat is nu een belemmering geworden. Omdat ze zo op hun comfort gesteld zijn dat ze niet mee willen helpen met veranderingen.

Dit kan zo niet doorgaan! Als de middenklasse niet wil ontwaken en zich realiseren dat zij een pion in een spel zijn geworden dat ze niet begrijpen – en zichzelf leren dit spel te begrijpen – dan zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat het systeem instort. Tot de middenklasse de open deur wordt die zegt: “Toon ons een hogere manier; we zijn bereid om die te zien.”

En dan nogmaals, wanneer die bereidheid er is, komt er hulp van het hogere bewustzijn, de ideeën zullen er al gauw zijn en dan komt er een nieuwe aanpak van de economie. Die is er al enigszins, maar er is niet zoveel bereidheid om te luisteren naar degenen die roepen dat er fundamentele, systematische veranderingen in de Amerikaanse economie en het financiële systeem nodig zijn.

Waar is de bereidheid om te luisteren?
De manipulatoren zitten daar, verborgen achter hun veiligheidspersoneel. En zij denken dat ze zich tegen het volk kunnen beschermen, maar jullie handlangers komen ook uit het volk. En er komt een tijd dat de manipulatoren hen niet meer kunnen vertrouwen, zoals je al gezien hebt, omdat er documenten werden gelekt door mensen die er toegang tot hebben – en toegang moeten houden – als jullie in staat willen zijn om jullie systeem te handhaven.

Want systemen werken niet vanzelf, die moeten door mensen beheerd worden. En dit is het eeuwige dilemma van de gevallen wezens en de machtselite. Ze weten dat ze de mensen niet kunnen vertrouwen, dus proberen ze machines en computers te bouwen die automatisch werken en hun verzoeken gewetenloos inwilligen. Of ze proberen mensen te degraderen tot functionele robots, de gemechaniseerde mens die geen geweten heeft, geen hart heeft, en daarom blindelings orders uitvoert zonder enige menselijke overwegingen of spirituele bedenkingen.

De mythe van gelijkheid
Dit bewustzijn moet worden aangevochten; het bewustzijn dat niet erkent dat alle mensen hetzelfde geschapen zijn; maar ook het bewustzijn dat niet verder wil kijken en erkennen dat alle mensen niet helemaal gelijk zijn in de zin dat ze precies hetzelfde zijn. Ze worden hetzelfde geschapen in de zin dat ze gelijke rechten hebben om op planeet aarde te bestaan, om op planeet aarde geïncarneerd te zijn. En ze hebben dezelfde rechten om naar Christusschap te streven terwijl ze geïncarneerd zijn.

Wat is hoger bewustzijn dan? Het tot uitdrukking brengen van jouw hogere individualiteit, want je bent de open deur geworden voor de stroom van jouw hogere zelf.

Wat er dus in de Onafhankelijkheidsverklaring had moeten staan – maar Thomas Jefferson was niet in staat om die kennis te ontvangen omdat zijn bewustzijn niet hoog genoeg was – is dat alle mensen als individu geschapen zijn en dat zij gelijke rechten hebben om hun individualiteit tot uitdrukking te brengen zonder dat de uitdrukkingsvorm van de individualiteit van andere mensen wordt ingeperkt.

Dit is het ware principe. Gelijkheid is niet het voornaamste; dit is de Omega, maar de Alpha is de individualiteit en de uitdrukkingsvorm ervan. En de Alpha en Omega van echte vrijheid is: je individualiteit en gelijke rechten hebben om die tot uitdrukking te brengen. En dat is juist wat er bij een functionele economie, een gouden eeuweconomie, moet worden ingelijfd.

De elite probeert te voorkomen dat individuele personen aankomen met uitvindingen en ideeën die de monopoliepositie van de elite omverwerpen, omdat zij het gevoel hebben dat ze de economie beheersen. Zij zijn dus echt bang voor creativiteit, want die is de uitdrukkingsvorm van individualiteit. Want ze weten nooit wanneer iemand een idee of uitvinding naar buiten zal brengen die hun macht omverwerpt, of zelfs een geheel nieuwe filosofie uitbrengt, zoals Jezus, een filosofie die eeuwen heeft gekost voordat ze die beheersten.

Laat het volk beslissen wat ze als geld aanvaarden. En laat het tijdperk van het papiergeld, geld door decreten, ten einde lopen. Zodat de regering niet beïnvloed kan worden door de elite die het volk dwingt geld te accepteren waar ze geen vertrouwen in heeft, omdat het niet gekoppeld is aan iets van echte waarde. Laat dit systeem dus afbrokkelen, als het volk en de elite niet bereid zijn om het vrijwillig te transcenderen.