De scheiding tussen wetenschap en religie transcenderen

 

Het enige terrein waarop er nieuw bewustzijn moet komen, is het feit dat er in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn geen verdeeldheid in de samenleving is. Wat een gouden eeuw juist tot een gouden eeuw maakt, is dat er een staat van eenheid in de samenleving is gekomen.

Dit heeft veel facetten en veel aspecten. Van bijzonder belang is het besef bij de mensen dat de machtselite altijd de verdeel-en-heersstrategie heeft gebruikt om de mensen in strijdende groepen te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Die scheiding in de samenleving neemt veel vormen aan, maar een van de belangrijkste die in dit tijdperk moet worden blootgelegd en getranscendeerd, is de scheiding tussen wetenschap en religie.

Democratieën berusten op het principe dat alle mensen onvervreemdbare rechten hebben gekregen van een hoger gezag. Dit betekent dat er een hoger gezag is dan welk gezag op aarde ook, of het nu de president, het Congres of de verborgen elite is die de samenleving probeert te regeren achter de uiterlijke verschijningen. Als het respect voor een hoger gezag wordt uitgehold, dan worden ook de vrijheden die in een democratische grondwet staan beschreven, uitgehold en aan het volk ontnomen. Daar ontkom je gewoon niet aan. Dit is een van die gevallen waarin het óf óf is. Of je hebt respect voor een gezag dat boven een menselijke macht of instelling staat, of je vrijheden zullen langzaam maar zeker worden uitgehold.

Wetenschap en religie verenigen
Hoe kunnen we in het huidige klimaat dat respect behouden, of liever nieuw leven inblazen, voor een hoger gezag dat niet kan worden gemanipuleerd door de machtselite, het menselijke ego, het dualiteitsbewustzijn? Welnu, dat kan niet zolang de wetenschap en religie verdeeld zijn en dus twee tegengestelde opvattingen over de schepping van leven, het bestaan van het leven, presenteren. Het gaat er niet om dat je religie weer een dominante rol in de samenleving geeft. Zoals veel mensen in Amerika weten, waren de grondleggers zich zeer bewust van de mogelijkheid dat religie een factor voor controle zou kunnen worden – omdat ze zagen dat dit in Europa al eeuwen zo was. Ze wilden een grondwet opstellen waarin één bepaalde religie de regering niet kon domineren en in haar macht krijgen. Dit heeft geleid tot de opkomst van het wetenschappelijk materialisme dat alles buiten het materiële universum ontkent. Door zijn aard moet dat het bestaan ontkennen van een hogere autoriteit die mensen rechten zou kunnen geven die door geen enkel instituut op aarde kunnen worden afgenomen. Door de huidige vorm van het materialisme staat de wetenschap lijnrecht tegenover de vrijheden van een democratische grondwet. Ook al moet gezegd worden dat religie, in haar traditionele vorm als exclusieve religie die beweert dat ze de enige waarheid heeft, ook in strijd is met de vrijheden van een democratische grondwet.

Dit is een verdeel-en-heersstrategie om de samenleving te verdelen in mensen die zichzelf religieus beschouwen in de traditionele zin en degenen die wetenschappelijk zijn ingesteld, dus materialist of atheïst zijn. Het is een illusie dat je vrij kunt blijven in een atheïstische of materialistische samenleving. Er zijn mensen die deze waarheid niet willen zien. Ze geloven dat atheïsten morele en ethische mensen kunnen zijn. Hoewel dit waar is, is het niet mogelijk om je vrijheid te behouden in een atheïstische samenleving. Als je hiervan het bewijs wilt zien, kijk dan naar de Sovjet-Unie of China. Elk redelijk mens zal toe willen geven dat je vrijheid in een atheïstische filosofie en ideologie door de staat wordt afgepakt, want er is geen hogere autoriteit dan de staat in die samenlevingen.

Je kunt ook naar de geschiedenis kijken en zien dat de katholieke kerk in Europa dat continent eeuwenlang in de donkere middeleeuwen hield door de macht van de paus en de katholieke hiërarchie. Je ziet dat je niet één religie een samenleving kan laten domineren, want dan neemt die religie ineens de plaats in van de staat. Dan is er geen hogere autoriteit dan de katholieke kerk. Hoewel ze beweert de kerk van Christus te zijn – en beweert dat de paus de plaatsvervanger van Christus is – zal ieder redelijk mens die naar de geschiedenis wil kijken, zien dat dit duidelijk niet het geval was tijdens de middeleeuwen. Christus zou het oorlog voeren, de martelingen, de inquisitie en het vele andere vormen van machtsmisbruik niet hebben goedgekeurd.

Universele spiritualiteit die boven alle religies staat
Wat doen we tegenwoordig om een samenleving te vormen die berust op een levensvisie, die berust op een paradigma, die noch de traditionele religie, noch het materialisme is? Het overstijgt deze twee dualistische tegenstellingen en leidt tot een hoger begrip van de oorsprong van het leven en het doel van het leven. De enige oplossing is een hoger bewustzijn dat leidt tot de erkenning dat er achter de uiterlijke religies een dieper begrip van spiritualiteit zit, een benadering die dieper gaat, die universeel van aard is en die eeuwig stroomt. Af en toe is iemand in staat geweest om in die stroom te duiken en een leer naar het fysieke vlak te brengen.

Hoewel die leer voortkwam uit de stroom en dus wel waar kon zijn, kon de leer vanaf het allereerste begin beïnvloed zijn door de cultuur en de mentaliteit van de mensen aan wie ze werd gegeven. De leer zou ook het patroon kunnen hebben dat je in bijna elke religie ziet, waardoor die geleidelijk rigide wordt en dus niet met de stroom meegaat. Een cruciaal aantal mensen in dit tijdperk moet verder leren kijken dan de religies die er zijn en de universele stroom achter al die uiterlijke verschijnselen te zien. Dit zijn de mensen die al goed op de hoogte zijn van de zwakheden van de traditionele religies. Ze hebben nog niet helemaal begrepen dat er in plaats van alle spiritualiteit en religie af te wijzen – door over te stappen naar de tegenovergestelde dualistische polariteit die het materialisme is – een alternatief is, namelijk de dualiteit te transcenderen en in de altijd stromende Rivier van Leven te stappen – en daardoor een universele spiritualiteit te brengen die de scheiding van kerk en staat, die de grondleggers terecht noodzakelijk achtten, niet schendt.

De scheiding tussen kerk en staat betekent geen scheiding tussen spiritualiteit en staat. Nogmaals, men moet een hogere autoriteit, een hogere waarheid, erkennen; erkennen wat hoger bewustzijn is, en de waarheid van hoger bewustzijn kan door het Levende Woord worden gebracht.

Orakels in het tijdperk van hoger bewustzijn
In voorbije eeuwen waren er samenlevingen die veel meer eenheid hadden tussen spiritualiteit en bestuur, omdat zelfs de heersers van het volk luisterden naar bepaalde profeten, orakels of zieners die vanuit een hoger bewustzijn het Levende Woord brachten. Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal niet opnieuw zo’n samenleving scheppen met maar één of enkele orakels of profeten.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal een samenleving worden waarin tenminste de top tien procent van de mensen allemaal het onderscheidingsvermogen heeft om hoger bewustzijn te herkennen en de open deur te zijn voor het Levende Woord. Dit wordt vaak gesproken in situaties in het leven, zoals in de Senaat, het Congres, politieke debatten of de media. Er zijn mensen die zich durven uit te spreken met de kracht en de waarheid van een hoger bewustzijn. Je hebt mensen die dit horen en die de waarheid en de waarde van het Woord zelf erkennen, zonder dat ze begrijpen waar het vandaan komt.

Alle mensen op aarde hoeven geen bepaalde spirituele leer te erkennen. Mensen moeten zich afstemmen op de universele waarheid, de waarheid van het Levende Woord dat in hun hart en innerlijk weerklinkt. Dan willen ze die waarheid wel op het fysieke vlak uitspreken en de leidraad laten zijn voor elk aspect van de samenleving en hun persoonlijke leven. Hun persoonlijke leven is in overeenstemming met hun eigen hogere wezen. De samenleving is afgestemd op de hogere waarheid die verder gaat dan wat de menselijke geest volledig kan bevatten.

Dit zorgt voor een samenleving waarin er geen enkele persoon of instituut de samenleving in zijn macht kan hebben. De machtselite kan het Levende Woord onderdrukken, ze kunnen het dode woord vervormen dat door de onderdrukking van het Levende Woord ontstaat, maar zolang het Levende Woord door een voldoende aantal mensen stroomt, kunnen ze dat Woord niet vernietigen of vervormen. Het Levende Woord kan niet in een kader worden gestopt en zal altijd de status quo uitdagen – en daardoor de samenleving en individuen uitdagen om een hoger bewustzijn te krijgen.