In het kort wat ideeën over oorlogen en conflicten

 

De ware oorzaak van oorlogen is het bewustzijn van de mensheid
Vrede is een heel lastige, zeer uitdagende, zeer moeilijke inwijding op een planeet met zoveel conflicten en oorlogvoering als de aarde. Door de geschiedenis heen zijn er veel ontmaskeringen geweest van het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van strijd. Je ziet het in de werken van filosofen. Je ziet het in bepaalde religies, zeker de leringen van de Boeddha, de leringen van Jezus, de leringen van Lao Tzu, Confucius, enzovoort. Je ziet het natuurlijk veel in fictie. Het lijdt geen twijfel dat er genoeg is blootgelegd zodat mensen, als ze dat wilden, het zouden kunnen zien en de dualiteit kunnen overwinnen.

Dan moet je wel concluderen dat mensen dit niet willen begrijpen. Ze willen niet inzien dat ze zelf deel uitmaken van de oorzaak van conflicten en oorlogvoering. Ze projecteren nog steeds dat iemand anders, iemand buiten zichzelf, de oorzaak is. Nu denk je misschien dat de manipulatoren oorlogvoering naar deze planeet hebben gebracht en dat zij de oorzaak van oorlogvoering zijn. Ze zijn eigenlijk niet de oorzaak in die zin dat ze de allereerste oorzaak zijn.

De ware oorzaak is het bewustzijn van de mensheid op deze planeet, want als het collectieve bewustzijn niet beneden een bepaald niveau was gezonken, zouden de manipulatoren geen enkele macht hebben gehad. Om hun vermogen om conflicten in het leven te roepen te verliezen, moet het bewustzijn worden verhoogd en dit vereist dat heel veel mensen – niet alleen de bewustere mensen – gaan inzien dat zij zelf elementen van onvrede in hun bewustzijn, in hun houding, in hun wereldbeeld, hebben.

Oorlogen en conflicten in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
Wat gebeurt er met oorlogen, conflicten en terrorisme in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn? Wanneer er daadwerkelijk een omslag in bewustzijn komt omdat de mensen beginnen te begrijpen dat zij geen materiële wezens zijn, beginnen ze de fundamentele dynamiek van de machtselite te begrijpen, dan zul je zien dat de wereld binnen een paar decennia zal veranderen en op het punt komt dat oorlogvoering niet met geweld hoeft te worden uitgeroeid. De wereld zal eenvoudig het bewustzijn transcenderen waarmee oorlogvoering wordt gezien als de oplossing voor elk probleem.

Dit betekent dat enkele naties de stap durven te zetten om het leger af te schaffen. Het zal in feite zover komen dat alle naties geen leger meer zullen hebben of een heel klein leger dat andere taken heeft dan het doden van andere mensen. De situatie kan zelfs zo worden dat er naties zullen komen die zeggen dat het geld dat ze nu aan het leger uitgeven, zullen besteden aan een strijdmacht die naar andere landen kan gaan en korte tijd helpen bij natuurrampen of hongersnoden, maar op lange termijn kan helpen om dat land, een betere infrastructuur, een betere economie, op te bouwen en de mensen daar een betere levensstandaard te geven. Wat je tegenwoordig beschouwt als hulp aan derdewereldlanden als een vorm van liefdadigheid, wordt dan gezien als een belangrijke taak voor het land en in plaats van geld uit te geven aan een leger, wordt het besteed aan het opbouwen van andere landen.

Ineens kan er een verandering komen als je begrijpt dat jij geen materieel wezen bent en je de mogelijkheid hebt om je bewustzijn te verhogen en naarmate je jouw bewustzijn verhoogt, zul je beginnen te voelen dat jij fundamentele menselijkheid bezit. Je hebt een bepaalde waarde als mens. Je zult je gaan verbinden met de fundamentele menselijkheid in andere mensen en je zult gaan zien dat de indelingen in naties en andere vormen van verdeeldheid zullen gaan vervagen. Ineens kan er meer samenwerking komen, een groter gemeenschapsgevoel.

Naties kunnen besluiten te fuseren, want wat heeft het voor zin om nationale grenzen te hebben? Er kunnen grotere regio’s ontstaan omdat gewapende conflicten gewoon achterhaald, ondenkbaar, worden. Dit zal wat tijd kosten omdat er ook landen achterop zullen raken. De vraag blijft alleen wanneer de meer ontwikkelde, vreedzamere, naties het leger kunnen afschaffen als afschrikmiddel voor naties die zich nog steeds in een lagere staat van collectief bewustzijn bevinden en daarom misschien nog agressieve acties zouden kunnen ondernemen.

Toch is het binnen een paar decennia mogelijk om deze toestand te bereiken omdat oorlogen steeds minder een mogelijkheid worden; een oorlog wordt een zeldzame gebeurtenis. Plots verschuift er iets omdat de mensen in veel landen zich niet meer bedreigd voelen. In feite waren we hier in veel Europese landen al heel dicht bij voordat Rusland Oekraïne binnenviel, omdat de landen in Europa toen hiervan terugschrokken en dachten dat ze hun militaire uitgaven moesten verhogen. Natuurlijk loopt de Verenigde Staten ook achter, omdat ze daar denken dat ze het grootste leger ter wereld in stand moeten houden.

Hoe kan het dat het land dat zichzelf in veel opzichten beschouwt als het meest ontwikkelde en geavanceerde land ter wereld, nog steeds zo bang is dat ze het grootste leger ter wereld in stand wil houden? Begrijpt iemand dat? Er zal een moment komen waarop het terrorisme niet zal worden uitgeroeid of dat schurkenstaten met geweld zullen worden uitgeroeid. Het bewustzijn zal gewoon verhoogd worden. Bepaalde manipulatoren zullen verdwijnen en dan zal oorlogsvoering ineens verdwijnen als realistisch risico. Steeds meer naties zullen de noodzaak ervan beginnen in te zien dat ze een geheel andere benadering van het leven moeten krijgen. Het zal ook blijken dat degenen die dit kunnen, financieel zullen floreren. Ze zullen floreren wat betreft het welzijn van de mensen en de toegenomen creativiteit.

Sommige naties moeten de voorloper zijn om het leger af te schaffen
Als je niet bang bent, heb je dan een leger nodig? Er zal een punt komen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn waarop geen enkel land meer een leger heeft. Er zal een overgangsperiode komen omdat sommige naties nog wel een leger handhaven omdat ze begrijpen dat andere naties nog niet helemaal de op angst gebaseerde mentaliteit hebben opgegeven en dus een afschrikmiddel achter de hand moeten houden. Ze doen dit niet vanuit een op angst gebaseerde mentaliteit.

Dit kan dan leiden tot een evolutie omdat enkele kleinere naties gewoon zullen zeggen: “Maar waarom zijn we gedwongen om twee procent van ons bruto nationaal product uit te geven aan een leger dat we realistisch gezien niet eens nodig hebben? En waarom zouden we daarin moeten meegaan? Laten we in plaats daarvan onze eigen weg gaan en het voortouw nemen en de historisch noodzakelijke stap zetten door ons leger af te durven schaffen en erop te vertrouwen dat dit ons echt op een hoger niveau zal brengen omdat wij duidelijk geen leger nodig hebben.”

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zullen veel vormen van agressie verdwijnen. Je kunt bijvoorbeeld niet proberen om de verkiezingen in andere landen te manipuleren door middel van computers of op andere manieren als dat aan het licht kan komen. Dan ben je daar verantwoordelijk voor. Je kunt bedrijven niet bespioneren als je daar verantwoordelijk voor kunt worden gehouden. Alle dingen waarvan je tegenwoordig denkt dat ze onvermijdelijk zijn (en denkt dat er nooit een wereld kan komen zonder deze vorm van agressie en bedrog en spionage en manipulatie), kunnen gewoon vervagen en de mensen zullen erop beginnen te vertrouwen dat ze echt in een samenleving kunnen leven en manifesteren die niet berust op angst. Stel je eens voor wat een enorme verandering dat zou zijn.

Durf je voor te stellen en sta jezelf dan toe te voelen hoe jij je zou voelen als je in zo’n samenleving zou leven. Sommigen van jullie zeggen misschien: “Dat is gemakkelijk voor degenen die zijn opgegroeid in bepaalde landen waarin ze niet bang hoefden te zijn voor hun regering, maar het is niet zo gemakkelijk als je bent opgegroeid in landen waar je misschien nog steeds een legitieme angst voor je regering hebt. Toch moeten de bewustere mensen die staat van niet-angst krijgen. Sta jezelf toe te voelen wat je zou voelen als je in een samenleving zou leven die niet op angst berust en kies er dan voor om dat gevoel vast te houden. Hoe kunnen jullie de voorloper zijn van een verschuiving naar het bewustzijn van een gouden eeuw als jullie, die de bewustere mensen zijn, dat gevoel niet kunnen krijgen en vasthouden?

De bewustere mensen moeten bereid zijn om die verandering door te voeren, ongeacht waar je woont, en het gevoel vast te houden dat je niet bang bent voor je eigen samenleving. Je benadering van het leven berust niet op angst, sta jezelf dus toe om je goed te voelen over jezelf en je situatie. Hoe kun jij je goed voelen over jezelf, als je bang bent voor de maatschappij waarin je elke dag leeft?

Wereldvrede begint bij het individu
De bredere visie voor Amerika en de wereld is de visie dat mensen met veel verschillende achtergronden bij elkaar komen, de verdeeldheid transcenderen die door hun achtergrond is geschapen en het hogere bewustzijn krijgen dat alle verdeeldheid transcendeert en daardoor een bolwerk van vrijheid, een bastion van vrijheid, vormt tegen de krachten van antivrijheid die de mensen tot slaaf proberen te maken.

Om dit te kunnen doen, moeten deze krachten de mensen tegen elkaar opzetten en daarom de verdeel-en-heerstactiek, het verdeel-en-heersbewustzijn, gebruiken om de mensen in allemaal groeperingen te verdelen op basis van uiterlijke kenmerken. Vervolgens moet ze de mensen laten geloven dat ze de vijand moeten zijn van mensen die anders zijn dan zij en dat de enige manier om de conflicten die ze zien, op te lossen is door oorlog te voeren en mensen die anders zijn te vernietigen.

De ware visie van hoger bewustzijn is dat de mensen van deze planeet een eenheid vormen. De vervorming van die visie door de manipulatoren is natuurlijk dat ze een eenheid vormen die is afgedwongen. Ze proberen mensen zover te krijgen dat ze iedereen die anders is dan zij te doden totdat er uniformiteit komt door alle verschillen te elimineren. Dit kan alleen maar als er uiteindelijk maar één persoon op deze planeet zou overblijven. Zelfs twee mensen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn zouden al snel een manier vinden om vijandigheid en conflicten tussen hen in het leven te roepen, zodat de een de ander zou moeten doden.

Er is geen enkele manier om zo vrede te scheppen, om eenheid onder de mensen te creëren door geweld, door verdeeldheid. Er is geen enkele manier om een probleem op te lossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft veroorzaakt. Je kunt verdeeldheid onmogelijk overwinnen als je nog gevangenzit in het bewustzijn dat die verdeeldheid in de eerste plaats heeft gecreëerd. De enige praktische, de enig mogelijke, oplossing is die bewustzijnsstaat volledig te transcenderen, op een hoger niveau te komen.

Hoe kunnen mensen dit doen, zolang ze geïdentificeerd zijn met de verdeeldheid op aarde? Er is maar één oplossing en dat is dat mensen beseffen dat ze meer zijn dan de menselijke identiteiten die voor hen gecreëerd zijn. Ze zijn meer dan deze mallen die zijn gemaakt en waar ze van de wieg tot het graf in zouden moeten passen. Het zijn werkelijk wezens met een hoger bewustzijn, en wanneer je dit begrijpt, kun je de uiterlijke verdeeldheid transcenderen.

Dit kan alleen op individuele basis gebeuren. Je kunt verdeeldheid alleen maar overwinnen door individualiteit. Dit kan niet op een collectieve manier gebeuren en daarom waren de afgelopen tweeduizend jaar een tijdperk waarin de mensheid individueel moest groeien en meer individualisme krijgen omdat dit hen uit het stambewustzijn zou trekken wat de ware oorzaak is van de vele verdeeldheid op deze planeet.

Echt en vervormd individualisme
Het was natuurlijk te voorzien, en onvermijdelijk, dat sommigen mensen – vooral de mensen die al vastzaten in het dualiteitsbewustzijn – dit concept van individualisme zouden vervormen. Ze zouden het concept van het individu veranderen in het vervormde concept van individualisme, gebaseerd op het ego dat aan niemand anders denkt dan aan zichzelf. Dit zijn gewoon de ‘kosten als je zakendoet’, zoals ze tegenwoordig zeggen. Het was te voorzien dat dit zou gebeuren en dat dit wreedheden zou veroorzaken.

Desalniettemin kun je een betere visie krijgen als je ziet dat zelfs alle oorlogvoering en strijd die je de afgelopen tweeduizend jaar hebt gezien, een noodzakelijk element was om de mensheid te verheffen, niet alleen uit het stambewustzijn maar ook uit het vervormde bewustzijn van individualiteit. Individualiteit betekent niet dat je een eiland bent. Zoals het gezegde: geen enkele man, geen enkele vrouw is een eiland. Het betekent dat je ontdekt dat jouw hogere individualiteit een verlengstuk is, een individualisatie is, van je hogere zelf. Wanneer jij bereid bent te erkennen dat je één bent met je bron, zul je snel de volgende stap kunnen zetten en beseffen dat al je broeders en zusters ook een hoger zelf hebben, ook uit diezelfde bron zijn voortgekomen, en dat zij dus ook deel uitmaken van het hogere geheel op aarde.

Hoewel dit voor sommigen misschien onlogisch lijkt, is de waarheid dat de mensheid met een collectiever bewustzijn zijn begonnen en maar heel weinig individualiteit op deze planeet hadden, een individualiteit die sterk genoeg was om zichzelf boven dat collectieve bewustzijn te verheffen. De mensheid moest individueel sterker worden voordat ze het pad naar hoger bewustzijn kon betreden. Dit zou hen naar de grotere eenheid in bewustzijn leiden die de basis zou vormen voor grotere eenheid in het materiële rijk. Eén die niet berust op gelijkheid, maar op de waarheid dat verschillen, hogere verschillen, uit dezelfde bron zijn voortgekomen en dat verschillen dus geen bron van conflicten zijn.

Het zijn trouwens individuele facetten van de diamanten geest van hoger bewustzijn waarvan ieder van jullie een facet in die diamant is. Wanneer jullie samenkomen, kunnen jullie een veel mooiere glans creëren dan wanneer apart, of zelfs wanneer je tegenover elkaar probeert te staan en daardoor je licht onder een korenmaat verbergt. Je kunt pas conflicten met andere mensen krijgen als je eerst je eigen licht verbergt, dat licht ontkent en daardoor een lager identiteitsgevoel krijgt, of je daar nu zelf voor hebt gezorgd of dat je in een rol bent gestapt die de samenleving of de valse leiders van de mensheid zelfs voor jou hebben bedacht. De manipulatoren hebben het verdeel-en-heersbewustzijn gebruikt om valse identiteiten te creëren die alleen maar tegenover elkaar kunnen staan.

De manipulatoren hebben een cultuur van ijdele competitie opgezet waardoor de mensen die een sterkere individualiteit hebben gekregen, gevangenzitten op het uiterlijke pad, de brede weg die naar vernietiging leidt in plaats van verder te gaan op het pad naar hoger bewustzijn. Het verkeerde pad gaat door de valse individualiteit, en dat moet – volgens de Wet van Vrije Wil – mensen toestaan om een valse individualiteit op te bouwen totdat ze er op den duur genoeg van krijgen. Of geen tijd meer hebben en ze er dus niet meer zijn, omdat ze niet willen inzien dat die valse identiteit onzin is. Ze zijn niet bereid om die te laten sterven. Ze zijn niet bereid de geest te geven, ook al heeft hun valse identiteit hen verlamd en aan het kruis van eigen makelij genageld, omdat ze de vier niveaus van de geest – het identiteits-, het mentale, emotionele en fysieke niveau – hebben misbruikt om die valse identiteit te vormen.

Christus kwam niet alleen om het pad te tonen, maar ook om de enige uitweg uit dat pad te tonen, namelijk de valse identiteit te laten sterven. Je moet erover nadenken dat je niet alleen je persoonlijke ego en valse identiteit kunt laten sterven, maar het ook kunt doen voor het collectieve bewustzijn, welk aspect van het collectieve bewustzijn je ook hebt geloofd. Je moet die valse identiteit aan het kruis laten sterven, die geest met Jezus opgeven en dus loslaten. Je kunt dan bevrijd worden van de valse identiteit, vrij om op te staan in Christus, op te staan met Christus wanneer de cyclus is voltooid en jij persoonlijk toe bent aan de initiatie dat jij je eenheid met je hogere identiteit kunt accepteren.