In het kort wat ideeën over Ideeën

 

Zijn ideeën belangrijker dan mensen?
Een van de belangrijkste manieren waarop de manipulatoren mensen manipuleren, is door het idee naar buiten te brengen dat ideeën belangrijker zijn dan het individu. De meest extreme uitdrukkingsvorm van deze mentaliteit is dat het gerechtvaardigd is om andere mensen te doden vanwege een idee. Met andere woorden, een idee kan het doden van andere mensen rechtvaardigen. Een van de belangrijkste verschuivingen die moet plaatsvinden voordat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich kan manifesteren, is dat de mensen beginnen te begrijpen dat dit een leugen is, dat dit manipulatie is. Het komt totaal niet overeen met hoger bewustzijn, omdat een idee alleen in je gedachten bestaat. Geen enkel idee in je hoofd kan het doden van het fysieke lichaam dat een wezen gebruikt als uitdrukkingsvorm op aarde, rechtvaardigen.

Het fysieke leven op aarde is kostbaar omdat leven een kans is om te groeien. Voor de mensen die op aarde incarneren, die fysiek geïncarneerd zijn, is dit hun grootste kans op groei. Wanneer je het fysieke lichaam wegneemt, ontneem je hen de kans om de ziel te laten groeien en daarom is dat de grootste schending van de vrije wil van dat wezen. Dit is ook de reden dat er, als je kijkt naar het Oude Testament en het gebod: “Gij zult niet doden”, geen voorwaarden zijn gesteld wanneer het wel acceptabel is om te doden. Natuurlijk heeft het priesterschap van de joden vanaf het allereerste begin bepaald dat er wel dergelijke voorwaarden waren. Daarom zie je in het Oude Testament dat de Joden zogenaamd in de tien geboden konden geloven, maar dachten dat ze zich aan de tien geboden hielden terwijl ze mannen, vrouwen en kinderen afslachtten van de stammen die woonden in wat volgens de joden hun heilige land was. Dit zijn de manipulatoren die de werkelijkheid manipuleren van een hoger bewustzijn dat het fysieke leven kostbaar is en zij stellen de voorwaarden waarin het niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs wenselijk is dat mensen anderen doden.

Dit werd allemaal gedaan vanwege een idee. Nu zou je kunnen zeggen: “Maar wilden de Joden niet gewoon het land waarop deze mensen leefden?” Nee, omdat de Joden werden gemotiveerd door een hele reeks ideeën dat zij Gods uitverkoren volk waren, dat er een heilig land voor hen was weggelegd en dat het daarom gerechtvaardigd was dat ze het met geweld innamen. Het waren ideeën die deze moord rechtvaardigden. Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, zelfs naar de recente wereldoorlogen, dan zie je dat ideeën in alle oorlogen een rol hebben gespeeld. Dat is altijd zo geweest, omdat je instinctief de drive hebt om je medemensen niet te doden. Je kunt geen ander mens doden zonder vanbinnen te weten dat dit volgens een hogere standaard niet juist is. Je kunt zoveel mensen doden dat je dit instinctieve weten hebt afgedekt en het dus niet meer merkt, maar je hebt het nog wel.

Om ervoor te zorgen dat mensen elkaar vermoorden, moeten de manipulators in de eerste plaats twee dingen doen. Ze moeten ofwel mensen met elkaar in conflict brengen waardoor twee mensen of twee groepen mensen het gevoel hebben: “Als ik hen niet dood, vermoorden ze mij.” Dit is de lagere manier om mensen elkaar te laten vermoorden. Het kan soms werken zonder dat er een idee bij betrokken is, maar in de meeste gevallen is er een agressor die zich op een of andere manier gerechtvaardigd voelt om de andere groep mensen aan te vallen. Soms heeft de groep mensen die werd aangevallen, ook een idee waarom de anderen ongelijk hebben en waarom zij zichzelf dan mogen verdedigen; je kunt dus nog steeds ideeën hebben.

De andere manier, de belangrijkste manier waarop de manipulatoren mensen zover krijgen dat ze elkaar vermoorden, is een systeem van ideeën op te stellen dat het doden van bepaalde mensen rechtvaardigt. In veel gevallen is dat precies het patroon dat je zo vaak ziet en dat je ook zag in het proces dat leidde tot de Tweede Wereldoorlog. Een groep mensen voelt zich op een of andere manier superieur en ze maken iemand die inferieur is, misschien wel niet eens menselijk, tot de zondebok. Plotseling is het voor de verbetering van een groter goed niet alleen gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk en wenselijk om de zondebok te doden.