Democratie kan niet berusten op een Denkwijze die op Dwang/Geweld berust

 

Geascendeerde Meester Saint Germain, 8 oktober 2022. Webinar voor America – De Wederopstanding van de Democratie

IK BEN de Geascendeerde Meester Saint Germain. Wat een schitterende toespraak van mijn broer Jezus! Wat een diepgang en diepgaand inzicht drukte hij uit in eenvoudige bewoordingen, directe woorden die heel moeilijk verkeerd te begrijpen of verkeerd te interpreteren zijn. Laat me voortbouwen op het fundament dat hij heeft gelegd. Wat zei Jezus? Het christendom is een vernietigende kracht geworden in de vooruitgang van Amerika en waarom is dat zo? Omdat te veel christenen, vooral de leiders, ten prooi zijn gevallen aan het satanbewustzijn, dat denkt dat jij het beter weet. Dit bewustzijn is niet exclusief voor het christendom. Je ziet het natuurlijk overal ter wereld in veel verschillende contexten.

Het bewustzijn dat je denkt dat jij het beter weet
Wat is de essentie van dit bewustzijn? Je denkt dat jij gelijk hebt, je denkt dat jij het beter weet, je denkt dat jij alles weet wat je moet weten. Wat is het psychologische effect hiervan? Het sluit je geest. Het sluit je geest af voor alles wat verder gaat dan wat je al weet. Ten eerste omdat je denkt dat jij alles weet wat je moet weten, hoe zou er dan nog iets nieuws kunnen zijn? En ten tweede, omdat je denkt dat jij helemaal gelijk hebt in de manier waarop je naar het leven kijkt, betekent dit dat alles wat nieuw is in feite ingaat tegen wat je al weet, dat het alles wat je weet, uitdaagt en daarom voel jij je erdoor bedreigd. Wat is het netto-effect? Je bent afgesloten voor nieuwe ideeën. Welnu, mijn geliefden, kijk gewoon eens terug op de geschiedenis van de mensheid en stel jezelf deze vraag: Wat heeft voor vooruitgang gezorgd? Het antwoord is onmiskenbaar: nieuwe ideeën.

Natuurlijk kun je naar de aarde kijken en zeggen: “Maar er zijn ook enkele nieuwe ideeën geweest die geen vooruitgang hebben gebracht, maar enorme conflicten en lijden.” Maar is dat wel waar? Laten we een duidelijk voorbeeld nemen, het marxisme, het communisme. Dat was een nieuw idee, in die tijd tenminste. Heeft het vooruitgang gebracht of enorm veel lijden en conflicten? Welnu, van buitenaf zou je kunnen zeggen dat het conflicten en lijden met zich heeft meegebracht, daar bestaat geen twijfel over. Maar kijk nu eens terug op het bewustzijn van de mensheid in de tijd dat het marxisme naar het fysieke vlak werd gebracht. Wat voor bewustzijn was dat? Mensen zaten, zoals we hebben uitgelegd, erg vast in het dualiteitsbewustzijn. Wat gebeurt er als je vastzit in het dualiteitsbewustzijn? Welnu, je neemt één relatief standpunt in, je gaat daarin tot het uiterste en als je tot dat uiterste gaat, verhef je het tot een steeds hogere status totdat het een absolute status in je geest wordt. Dan zit je in de val. Je denkt dat jij het beter weet. Je weet alles wat er te weten valt, je hebt absoluut gelijk. Het betekent dat je op persoonlijk niveau niet kunt groeien en een samenleving die vastzit in deze dynamiek kan ook niet groeien.

Hoe vooruitgang in de dualiteit plaatsvindt
Maar wat is de wet, de absolute wet op aarde? Het is eeuwigdurende groei, eeuwigdurende zelftranscendentie. Als jij jezelf hebt vastgezet in één dualistisch uiterste, hoe vrij kun je dan zijn zodat er vooruitgang in de samenleving en op individueel niveau kan zijn? Dit is iets wat we al heel veel malen hebben uitgelegd. Een dualistische polariteit kan niet alleen bestaan; die moet een tegenovergestelde polariteit aantrekken of zelfs produceren die zich aan de andere kant van het spectrum bevindt van die ene dualistische polariteit. In de dualiteit zullen er altijd twee tegenovergestelde kanten zijn. Als je naar een van die kanten gaat, vergroot je de andere kant. Het is onvermijdelijk dat er op een bepaald moment een tegendeel zal zijn, een uitdaging voor je onevenwichtige positie. Dit is de enige manier waarop vooruitgang kan plaatsvinden wanneer mensen in de dualiteit vastzitten. We kunnen zeggen, gezien het feit dat mensen al lange tijd vastzitten in de dualiteit, hoe is er dan vooruitgang geboekt? Nieuwe ideeën hebben de oude ideeën uitgedaagd.

Het was zoals de filosoof Hegel ontdekte dat de dialectiek van een these versus een antithese een synthese creëert. Die synthese trekt een andere antithese aan, die weer een synthese creëert, zodat er in ieder geval enige beweging is. Dit hebben wij de Harde Leerschool genoemd. Maar vanuit dit perspectief kun je zeggen dat er, wanneer mensen vastzitten in de dualiteit, nog steeds vooruitgang is doordat er nieuwe ideeën komen. Het is alleen zo dat die nieuwe ideeën de tegenstander zijn van oude ideeën. Dit is natuurlijk niet wat wij, de geascendeerde meesters, willen. We willen dat de vooruitgang anders verloopt. We willen vooruitgang zien door nieuwe ideeën die niet dualistisch zijn en daarom geen tegendeel en antithese creëren. Die zijn geen these, dus creëren ze geen antithese. Wat betekent dit? Is dit niet gewoon filosofische kletskoek? Wel, dat hangt af van je begrip van waar Jezus over sprak in de Christusgeest.

Wanneer een idee voortkomt uit de dualiteitsgeest – de geest van antichrist, de geest van het bewustzijn van Satan – is dat idee een stelling. Het is geen realiteit. Het is een onevenwichtige, onvolledige visie die daarna door een waardeoordeel tot een absolute status wordt verheven en dit moet wel een tegenstelling creëren en aantrekken; dat kan niet anders. Wij, de geascendeerde meesters, hebben lange tijd geprobeerd mensen te helpen om deze dualistische denkwijze te overwinnen. Dat is de reden waarom de geascendeerde meesters de Boeddha stuurden om zijn leringen over de paren naar buiten te brengen, over het overwinnen van lijden, door het pad van op de juiste manier leven. Dat is ook de reden waarom we Jezus hebben gestuurd om een andere non-dualistische leer te brengen. Natuurlijk zien de meeste christenen, zeker de meeste christenen in Amerika, niet dat Jezus een niet-dualistische leer bracht. Maar als je goed tussen de regels door leest, dan zie je dat veel van zijn uitspraken non-dualistisch van aard waren en juist bedoeld waren om mensen te helpen om de dualistische denkwijze van ‘wij versus zij’ te overwinnen. Anderen behandelen zoals je wilt dat anderen jou behandelen is een non-dualistische uitspraak. Voor zover je het de minste van hen hebt aangedaan, mijn kleintjes, heb je het mij aangedaan, dat is een non-dualistische uitspraak.

De maatschappij die berust op dwang/geweld
Wat doet de dualistische bewustzijnsstaat met mensen? Die maakt hen blind, zoals Jezus zei. Ze kunnen de balk in hun eigen oog niet zien. Waarom niet? Omdat ze altijd buiten zichzelf kijken en dat doen ze altijd op een veroordelende manier van denken die berust op gelijk en ongelijk hebben: “Ik heb gelijk omdat ik het beter weet. Daarom moeten degenen die het niet met mij eens zijn, ongelijk hebben. En als ik eenmaal heb vastgesteld dat ze het bij het verkeerde eind hebben, dan kan ik mijn aandacht op hen richten, ze proberen te veranderen of ze te dwingen om te veranderen, omdat het niet nodig is dat ik verander.” Dit zeggen mensen onbewust als ze in het dualiteitsbewustzijn zijn. Zoals Jezus zei, zeggen de meeste christenen in Amerika dat tegenwoordig ook. Je ziet dus dat deze bewustzijnsstaat zeer en fundamenteel antidemocratisch is. Waarop berust democratie? Niet op dwang. Wat is dwang? Het is het resultaat van het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn dat zegt: “Ik heb gelijk, daarom moeten anderen ongelijk hebben en daarom, omdat deze anderen in epische zin ongelijk hebben, is het acceptabel om hen te dwingen.”

Om terug te gaan naar Jezus, daar loopt hij over de stoffige wegen van Palestina en geeft een lering die non-dualistisch is, die volkomen vreedzaam is, die niet op dwang wordt gebaseerd. Waar zie je dwang in de oorspronkelijke leer van Jezus? Keer je andere wang toe, vergeef zeventig maal zeven, houd van de mensen die je haten, het berust niet op dwang. Waarom liet Jezus zich door de autoriteiten gevangennemen en kruisigen? Hij gebruikte geen geweld, maar hij probeerde een voorbeeld te stellen van wat er kan worden bereikt als je geen geweld gebruikt. Dit moest de basis leggen voor democratie, want als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat al die wereldrijken uit het verleden op geweld berusten. Met name in de tijd van Jezus, het Romeinse rijk dat volledig door geweld het grootste rijk op aarde werd. Dit kun je niet ontkennen als je naar de geschiedenis kijkt. Ze probeerden niet eens een bepaalde ideologie te verspreiden. Het was gewoon geweld, van anderen afpakken wat ons goed uitkomt omdat wij sterker zijn. De macht heeft gelijk. Jezus bracht een leer die bedoeld was om niet op geweld te berusten, die bedoeld was om mensen te helpen ontsnappen aan de denkwijze die op geweld berust van ik heb gelijk en anderen hebben ongelijk.

Wat is er toen gebeurd? Welnu, eerst probeerde het op geweld berustende wereldrijk, het Romeinse Rijk, het christendom uit te roeien en toen besloot keizer Constantijn plotseling om het christendom te omarmen en het in de Romeinse staatsgodsdienst te veranderen. Maar had Constantijn ook maar enig idee dat hij het Romeinse rijk fundamenteel zou veranderen in een rijk dat niet op geweld berust? Nee natuurlijk niet, iedereen kan dit zien als je naar de geschiedenis kijkt. Constantijn was iemand die geweld gebruikte. Hij bevond zich in een op geweld berustende bewustzijnsstaat. Het was zijn bedoeling om een nieuwe religie te vormen, dat hij de christelijke religie wilde gebruiken om zijn macht over het rijk door middel van geweld te versterken. Daarom was de rooms-katholieke kerk vanaf het allereerste begin een religie die op geweld berustte. Waarom moesten ze de leringen van Christus verdraaien? Omdat je met de oorspronkelijke leer van Christus geen religie kunt stichten die op geweld berust en daarom moet je die verdraaien voordat je dit kunt doen.

Kijk naar de geschiedenis van de katholieke kerk en hoe die keer op keer geweld gebruikte. Er was fysiek geweld, waardoor degenen die bijvoorbeeld over reïncarnatie spraken, als ketters werden verbannen. Er werd geweld gebruikt tijdens de kruistochten, de inquisitie, de heksenjachten, maar er was ook psychologisch geweld door het hele concept van de erfzonde en dat je voor altijd in de hel zult branden als je de aardse hiërarchie van de kerk niet gehoorzaamt – alsof een autoriteit op aarde iemand tot de hel zou kunnen veroordelen of naar de hemel sturen. Je ziet dat het christendom een religie werd die op geweld berustte. Ten eerste was er de scheiding tussen de westerse kerk en de oosterse kerk. Toen kwamen de kruistochten en de confrontaties met de islam, daarna de heksenjachten en de confrontaties met vrouwen. Toen kwam de inquisitie omdat het christendom in oorlog was met zichzelf, met haar eigen leden. Toen kwam de wetenschap op en toen was het christendom in oorlog met de wetenschap. Oh ja, toen kwam Luther en de Reformatie en voerde de katholieke kerk oorlog tegen de protestanten en de lijst gaat maar door. Je ziet zeventien eeuwen van een religie die op geweld berust, die zich opsplitst in diverse groeperingen, maar er was nog steeds geweld, conflicten. En toch beweren ze: “Wij hebben gelijk, wij zijn de enigen die gelijk hebben, de anderen hebben ongelijk.”

Hoe kun je een democratische natie vormen als je een denkwijze hebt die op geweld berust? Wat is democratie? Die is bedoeld als alternatief voor de andere regeringsvormen die je door de geschiedenis heen hebt gezien. En hoe zit het daarmee? Die berustten allemaal op geweld. Een dictatuur is een rijk dat berust op geweld. Kijk naar het Rusland van Poetin tegenwoordig, het berust op geweld. Geweld tegen zijn eigen volk, geweld tegen Oekraïne; hij verbiedt zijn eigen volk zelfs om te praten over wat er in Oekraïne aan de hand is. Democratie is van nature het alternatief voor een regeringsvorm die op geweld berust. Maar om een democratie goed te laten werken, mogen mensen niet een denkwijze hebben die op geweld berust, want dan zal zelfs democratie, net als de leer van Christus, worden veranderd in een onderneming die op geweld berust. Zoals we hebben gezegd: Als je teruggaat naar de achttiende eeuw en de vroege Amerikaanse grondleggers en pioniers en patriotten, dan zie je dat ze deze aparte natie met geweld hebben gecreëerd? Door tegen de Britten te vechten, wat natuurlijk nog een belangrijk voorbeeld is van een rijk dat op geweld berust en het grootste rijk op aarde werd, door geweld.

Amerika als een natie die op geweld berust
Zoals we al eerder hebben gezegd, heeft Amerika zich niet ontdaan van deze poging om geweld te gebruiken. Dat is de reden dat de burgeroorlog werd veroorzaakt, door het probleem met de slavernij die ook berustte op het dwingen van anderen, en de gedachte dat je andere mensen kunt bezitten. Wat natuurlijk zeer antidemocratisch is. Je ziet dat Amerika veel verschillende oorlogen heeft gevoerd. Je ziet dat er in Europa democratische naties opkwamen, maar er zijn ook twee wereldoorlogen in Europa ontstaan en nu is er weer een oorlog met een rijk dat op geweld berust. Je ziet dat er, als de democratie weer tot leven gewekt moet worden, niet alleen in Amerika maar wereldwijd, een verandering in bewustzijn moet komen waarbij tenminste mensen in de samenleving zijn – we hebben het niet over spirituele mensen of studenten van geascendeerde meesters – we hebben het over mensen in de samenleving die de dualiteit begrijpen, het effect van dualiteit, de psychologie van dualiteit en dat die tot geweld leidt. En dat de echte dynamiek die in de menselijke geschiedenis bestaat, de dynamiek is tussen de mensen die bereid zijn geweld te gebruiken om de bevolking tot slaaf te maken of te onderdrukken, of de bevolking te manipuleren, en degenen die in een gemoedstoestand zijn die niet op geweld berust.

Ze moeten inzien dat democratie is ontstaan uit een gemoedstoestand die niet op geweld berust, maar die het alleen kan overleven en vernieuwd worden als mensen de gemoedstoestand die op geweld berust, transcenderen. Dat besef moet beginnen te komen, anders zullen er alleen maar steeds meer conflicten zijn, steeds meer verdeeldheid zoals je al enige verdeeldheid ziet tussen diverse democratische landen. En natuurlijk zie je die verdeeldheid in de Verenigde Staten tussen twee groepen mensen. Wat zie je bij extreem-links in Amerika en extreemrechts in Amerika? Je ziet twee groepen mensen die allebei vastzitten in het bewustzijn: “Wij hebben gelijk. We hoeven niet te veranderen. Die andere mensen moeten veranderen en het is belangrijk, zo belangrijk, dat zij veranderen dat het acceptabel is om geweld te gebruiken om hen te veranderen.”

Er zijn meer mensen aan de rechterkant die er zo over denken omdat, zoals Jezus zei, de hele christelijke gemeenschap in de Verenigde Staten vastzit in die bewustzijnsstaat, de bewustzijnsstaat die op geweld berust. Ze hebben het gevoel dat ze gelijk hebben, dat het zo episch belangrijk is dat hun standpunten Amerika gaan regeren – dat het acceptabel is om geweld te gebruiken. Op 6 januari werd duidelijk geweld gebruikt. Je kunt dit niet ontkennen, tenzij je vastzit in een bewustzijnsstaat die geen voeling heeft met enige vorm van realiteit. Je kunt niet ontkennen dat dit gebruik van geweld was. Je breekt geen deuren open – gesloten deuren – zonder geweld te gebruiken. Je overspoelt geen mensen die hun werk doen om een staatsinstituut te beschermen zonder geweld te gebruiken. Je ziet hier dat een groep mensen bereid was geweld te gebruiken om het zeer democratische instituut zelf, de democratie zelf, aan te vallen.

Aangespoord door wie? Door Donald Trump, die ook zijn hele leven heeft doorgebracht in de op geweld berustende denkwijze. Hij is zo geobsedeerd om te winnen – hij wordt zo geobsedeerd door gelijk hebben – dat het niet bewezen mag worden dat hij ongelijk heeft, dat hij er absoluut van overtuigd is dat hij altijd gelijk heeft. Hij kan nooit ongelijk hebben. Daarom moeten de andere mensen het wel bij het verkeerde eind hebben. Zijn hele leven is een strijd geweest met andere mensen, omdat hij wil bewijzen dat hij gelijk heeft en andere mensen niet. Daarom deed hij mee aan het presidentschap. Niet omdat hij een visie had op wat hij voor Amerika wilde doen. Hij had een visie op wat dit zou doen voor hem en zijn eigen zelfbeeld en dit is ook de denkwijze die op geweld berust. Die hele fantasie over verkiezingsleugens en de gestolen verkiezing is een voorbeeld van geweld. Het kan alleen voortkomen uit een denkwijze die op geweld berust. Maar als mensen vastzitten in die denkwijze, hoe kunnen zij dat dan zien? Hoe kun je hen dat laten zien? Maar je hoeft hen dat niet te laten zien. Je moet zelf het bewustzijn transcenderen en degenen die daarvoor openstaan helpen om dat bewustzijn te transcenderen en dat zal de verhouding in het collectieve bewustzijn verschuiven.

Op 6 januari gingen er schokgolven door het collectieve bewustzijn van Amerika – schokgolven. En die schokgolven hadden effect op veel verschillende mensen, maar het had ook effect op veel mensen die hun hele leven op de Republikeinen hadden gestemd. Sommigen zagen voor het eerst, sommigen hadden het al gezien, waar Donald Trump echt voor stond als president en dat zijn hele politieke modus operandi volledig in tegenspraak was met de traditionele waarden van de Republikeinse Partij. Nu ik ben hier niet om commentaar te geven op die waarden. Ik heb het alleen maar over het feit dat sommige Republikeinse kiezers door de gebeurtenis op 6 januari werden gewekt om het contrast te zien tussen het gedrag en de woorden van Donald Trump en de traditionele Republikeinse waarden. Dit bracht hen in hun gedachten bij het besef dat het een kwestie is van: waar ben je loyaal aan? Ben je loyaal aan de hogere waarden en principes waar de Republikeinse Partij van oudsher voor staat? Of ben je loyaal aan een bepaald persoon, of een bepaalde groep leiders die zegt dat deze persoon onze presidentskandidaat zou moeten zijn? En veel van hen besloten toen dat ze niet op Donald Trump zouden stemmen als hij opnieuw mee zou doen. Mijn geliefden, hoeveel, welk percentage van de traditionele Republikeinse kiezers moeten volgens jullie door deze transformatie heengaan voordat Donald Trump een kans heeft om niet herkozen te worden, zelfs als hij zich kandidaat stelt?

Want wat hem zeker in staat heeft gesteld om in 2016 te winnen, was onder andere dat er mensen in het midden waren die zich tot hem en wat hij beloofde, aangetrokken voelden, maar nu zullen de mensen in het midden die redelijk in balans zijn, niet weer aan Trumps kant staan, omdat ze zien hoe polariserend hij is geweest en ze willen die polarisatie niet. Denk je nu, en door het wegvallen van traditionele Republikeinse kiezers, echt dat Donald Trump een realistische kans heeft om te winnen als hij opnieuw kandidaat is? En wat zal hij doen als hij verliest? Zal hij nog een leugen de wereld insturen, ‘de verkiezing is gestolen’ en die proberen te bestendigen? Of zal hij accepteren dat hij heeft verloren? Zoals je kunt zien, is hij niet geneigd om verlies te accepteren. Hij wil er wanhopig graag iets van maken wat niet op een verlies lijkt en hij maakt zich totaal niet druk over de gevolgen daarvan voor het land of andere mensen. En dit is nog een effect van de denkwijze die op geweld berust.

Jullie hebben vandaag oproepen gedaan om de Amerikanen te helpen de fundamentele menselijkheid te zien, de essentiële menselijkheid. Welnu, wanneer je een denkwijze hebt die op geweld berust, dan kun je de fundamentele menselijkheid in andere mensen niet zien, omdat je die andere mensen niet als menselijke wezens beschouwt. Je ziet ze als tegenstanders, als mensen die jou en de waarheid waar jij voor staat, tegenwerken – de epische zaak waar jij voor staat en daarom mogen ze op de brandstapel worden verbrand, aan een kruis genageld, gemarteld in de kerkers, de gaskamers worden ingeduwd en alle andere dingen die door de geschiedenis heen zijn gedaan door mensen die geweld gebruiken. Het is een bewustzijnsstaat die fundamenteel ondemocratisch is, omdat de essentie van democratie is dat ieder mens één stem heeft en ieder mens de vrijheid heeft om te beslissen, en dat hij beschikt over de grootst mogelijke hoeveelheid informatie om te beslissen hoe hij of zij die stem zal uitbrengen. Dat is de essentie van democratie. Iedereen die dat proces met geweld verstoort, is antidemocratisch. Er is geen andere manier om hiernaar te kijken als je niet verblind bent door de denkwijze die op geweld berust, waardoor je denkt dat de macht gelijk heeft.

Wat het beste is voor de mensen
Nu zouden veel christenen in Amerika hier bezwaar tegen maken en zeggen: “We geloven niet dat de macht gelijk heeft”. Maar je gelooft wel dat je gelijk hebt. Je gelooft echt dat het van episch belang is dat de natie jouw christelijke idealen en overtuigingen volgt en je bent bereid om geweld te gebruiken omdat je geweld gebruikt om andere mensen te manipuleren, ze zelfs bang te maken met de hel en dood en verderf. Dus hoe vind jij niet dat de macht gelijk heeft? Je zou willen dat je de macht had om je christelijke overtuigingen in Amerika af te dwingen en het Amerikaanse beleid in overeenstemming te brengen met die overtuigingen. Dat is ‘de macht heeft gelijk’. Je gelooft dat als jij de macht had, het goed zou zijn om het te gebruiken en dit is geen democratie. Democratie is dat je de mensen laat stemmen, zoals Jezus zei, de consequenties ervaren en vervolgens hun bewustzijn veranderen op grond van die ervaring. Je laat mensen iets doen wat misschien niet het beste voor hen is. Maar nogmaals, hoe bepaal je eigenlijk wat het beste is voor de mensen?

Poetin is er absoluut van overtuigd dat hij weet wat het beste is voor het Russische volk. In werkelijkheid geeft hij helemaal niets om het Russische volk, aangezien geen enkele leider zoals hij ooit voor zijn volk heeft gezorgd, maar vaak beweren ze wel dat ze voor het volk zorgen. Maar wat is het beste voor het Russische volk? Welnu, het beste is dat ze hun bewustzijn verhogen en als dit de enige manier is om dat te laten gebeuren, dan is dat in zekere zin het beste voor het Russische volk. In een democratische natie moeten ze dus de kans krijgen om beslissingen te nemen die hen dwingen bepaalde kwesties in hun bewustzijn onder ogen te zien, zodat ze hun bewustzijn kunnen veranderen.

Wat denk je dat er gebeurde toen Mahatma Gandhi deed wat hij heeft gedaan om aan het Britse rijk te laten zien dat ze een mentaliteit hadden die berustte op geweld, maar hij niet? Geweldloosheid heeft ervoor gezorgd dat dit op geweld gebaseerde rijk plotseling naar zichzelf keek en zei: “We kunnen dit niet echt accepteren van onszelf, omdat we beweren dat we bepaalde idealen hebben, maar we leven ze duidelijk niet na.” Dus je ziet de kracht van het demonstreren van een aanpak die niet op geweld berust en hoe dit, althans in sommige gevallen, een op geweld gebaseerd rijk kan transformeren. Nu had het Hitler niet getransformeerd, want dan zou het zeker oneindig veel langer hebben geduurd. Het zou niet werken bij Poetin, maar toch is dit na verloop van tijd de enige manier. De wereld transformeren is het demonstreren van een benadering die niet op geweld berust.

Ik wil nu een idee naar het collectieve bewustzijn sturen. Het is van cruciaal belang voor Amerika dat er mensen in Amerika zijn die begrijpen, zonder dat ze iets weten over de geascendeerde meester Saint Germain of mijn Gouden Eeuw, maar die het verschil begrijpen tussen de denkwijze die op geweld berust en de denkwijze die niet op geweld berust – en die dit op allerlei manieren tot uitdrukking beginnen te brengen. Ze beginnen zich uit te spreken, in de eerste plaats tegen de machtselite, die sinds de stichting van deze natie geweld gebruikt om de mensen te manipuleren, en dit beginnen te onderzoeken. Er zijn al historici, filosofen, politieke filosofen, politicologen die de geschiedenis kennen. Het gaat gewoon om een kleine verandering waarin ze dit samenvoegen en zeggen: “Laten we de invloed van het elitisme op de Amerikaanse geschiedenis en de wereldgeschiedenis trouwens ook traceren, laten we dit traceren, laten we hierover schrijven en de mensen helpen het verschil te begrijpen tussen rijken die op geweld berusten en naties die niet op geweld berusten, want democratieën zouden idealiter niet op geweld gebaseerd moeten zijn.

Nu kun je natuurlijk zeggen: “Is Amerika een rijk dat niet op geweld berust?” En veel mensen over de hele wereld zouden natuurlijk zeggen: “Nee, dat is niet zo, want kijk eens wat ze hier hebben gedaan en wat ze daar hebben gedaan en waarom hebben ze het grootste leger ter wereld als het geen rijk is dat op geweld berust?” Maar desalniettemin heeft Amerika het potentieel om steeds minder op geweld te berusten. En Amerika berust minder op geweld dan nazi-Duitsland, het Rusland van Stalin, het Rusland van Poetin en andere dictaturen. En het berust minder op geweld, omdat je in ieder geval een democratisch proces hebt waarin het volk stemt.

De cycli van kansen en de Harde Leerschool
Maar toch, wat je in Amerika hebt, is niet genoeg. Hoe komt dat? Deels vanwege de wet van eeuwige zelftranscendentie is. Nu hebben we heel veel malen gezegd dat de allerhoogste wet in een niet-geascendeerde sfeer de Wet van Vrije Wil is. Maar vrije wil bestaat niet in een vacuüm. Je hebt het recht om te doen wat je wilt, maar het doel van je bestaan is groei in bewustzijn. Je kunt bepalen hoe lang jij een moeizaam pad wilt hebben van bewustzijnsgroei, maar je kunt niet oneindig stil blijven staan. Er is een gezegde dat luidt: “Als de mensen hun kans grijpen, dan leidt dit tot geluk.” Maar je zou ook de bard kunnen parafraseren door te zeggen: “Er zijn cycli waarin de mensen hun kansen moeten grijpen en wanneer dat niet gebeurt, leidt dit tot ongeluk.” Met andere woorden, er zijn bepaalde cycli waarin er een kans wordt gegeven en als die kans niet vrijwillig wordt aangegrepen, zal de dialectiek ingrijpen – de these versus de antithese die resulteert in een strijd die leidt tot een synthese, de Harde Leerschool.

Met andere woorden, wij, de geascendeerde meesters, geven bepaalde energie uit, bepaalde ideeën die het tij in de zaken van mannen en vrouwen creëren en als mensen er hun voordeel mee doen, hun talenten vermenigvuldigen, dan zullen ze natuurlijk in een positieve spiraal komen. Maar als ze dat niet doen, als ze de kans niet grijpen of hem negeren, dan gaan ze naar de Harde Leerschool en dan is het gewoon een kwestie van hoe hard de klappen moeten worden voordat mensen wakker worden en erkennen dat ze moeten veranderen. Ze moeten zichzelf veranderen, niet anderen. Ze moeten de balk uit hun eigen oog trekken en hun broeders laten zorgen voor de splinter in hun oog.

Het gevoel van woede, hopeloosheid en ontevredenheid
We hebben nu al heel lang gesponsorde boodschappers die dictaten van ons konden opnemen. We hebben tienduizenden studenten van geascendeerde meesters gehad die vele duizenden uren decreten hebben opgezegd, de violette vlam hebben opgeroepen, de zeven stralen hebben opgeroepen en dit heeft allemaal effect gehad. We hebben meer studenten van geascendeerde meesters in Amerika gehad dan in enig ander land. Het heeft duidelijk een positief effect gehad omdat Amerika de kans heeft gekregen om zichzelf te transcenderen. Dat is tot op zekere hoogte ook gedaan, maar niet maximaal. Dit zorgt voor de spanning – de spanning die er is. En wat is het effect van die spanning? Het is gedeeltelijk, zoals Jezus zei, dat mensen woede voelen. Niet alleen christenen in Amerika voelen woede, veel andere mensen voelen ook woede, maar ze voelen ook ontmoediging, hopeloosheid, wanhoop, dat niets ertoe doet, dat niets verschil maakt. Ze kunnen niet verder en hoe komt dat? Omdat mensen niet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de denkwijze die berust op geweld te transcenderen en daarom kunnen ze niet zien dat Amerika wordt geregeerd door een elite met een manier van denken die op geweld berust. Hoe zullen de mensen de elite herkennen als ze dezelfde denkwijze hebben als de elite? Dat kunnen ze niet zien.

De mensen in het middeleeuwse Europa, de boeren die als boeren zijn opgevoed, konden de edelen niet als onderdrukkers zien omdat ze gehersenspoeld waren om te geloven dat de koning door God was gezalfd en dat God de edelen had aangesteld om te regeren over de mensen. Veel van hen konden hier het probleem niet van inzien, net als de Romeinen die geen problemen hadden met hun keizers, net als veel mensen in Rusland die geen probleem met Stalin hadden – nog steeds hebben ze tegenwoordig geen probleem met Stalin, en daarom kunnen ze geen probleem hebben met Poetin. Wanneer je in een bepaalde bewustzijnsstaat bent, kun je de elite die je onderdrukt niet herkennen. Zelfs als het fysieke onderdrukking is, kun je ze niet zien.

Wat heeft de verhouding veranderd? Wat de weg heeft vrijgemaakt voor democratie was dat sommige mensen, of de leer van Christus, of de leer van de Boeddha, of andere non-dualistische leringen gebruikten om de denkwijze die op geweld berustte, voldoende te transcenderen, zodat ze konden vaststellen dat er een groep mensen is – er is een elite – die ons onderdrukt en we hebben er genoeg van. Dit willen we niet meer.

Zoals ik al zei, had Gandhi de denkwijze die op geweld berust voldoende getranscendeerd om iets te zien wat veel Indiërs destijds niet konden zien, hoe de Britten het Indiase volk onderdrukten. Dit is de verschuiving die in Amerika moet plaatsvinden. We hebben lange tijd, zelfs vóór deze boodschapper, al leringen gegeven over de machtselite, de manipulatie die in Amerika plaatsvindt. Maar is het algemeen bekend geworden? Nee, omdat mensen nog steeds vastzitten in de denkwijze die op geweld berust en daarom hun onderdrukkers niet kunnen herkennen, ze kunnen het niet zien, daarom geloven ze nog steeds in de leugen die de elite heeft verzonnen, dat de elite de redder van het volk is. Dat is de reden waarom heel veel mensen geloven dat Donald Trump de redder van het volk is, de grootste president sinds Lincoln, door God gezalfd om de natie te leiden en daarom kunnen ze niet zien dat hij er zijn hele leven naar heeft gestreefd om deel uit te maken van die elite en dat hij niets geeft om degenen die niet tot de elite behoren, zoals niemand in de elite. Je ziet opnieuw dat mensen het niet kunnen zien. Ze zijn ontevreden. Ze zijn boos. Ze kunnen het niet zien.

De machtselite en de ‘verdeel en heers’-strategie
Wat is tegenwoordig het belangrijkste probleem in Amerika? De benzineprijzen aan de pomp zijn te hoog. Nou, natuurlijk zijn de benzineprijzen te hoog in vergelijking met wat het kost om benzine te produceren en naar de pomp te transporteren. Maar waarom hebben mensen het gevoel dat benzine te duur voor hen is? Wat als hun inkomen zou worden verdubbeld? Zou de prijs van benzine dan een probleem zijn? Nee. Denk je dat de benzineprijzen voor de machtselite een probleem zijn? Natuurlijk niet, dat kan hen niets schelen. Die zou $ 10 kunnen kosten en zou het hen totaal niet beïnvloeden. Het probleem is niet dat de prijzen te hoog zijn. Het probleem is dat de salarissen te laag zijn. Maar waarom zijn de salarissen te laag? Omdat de afgelopen veertig jaar, zoals we keer op keer hebben gezegd en zoals is bewezen door de studie van de RAND Corporation, het geld is weggesluisd van de mensen naar de elite. Dat is de reden waarom je problemen hebt, niet alleen bij de benzinepomp, maar ook om de huur te betalen, voedsel te kopen en dergelijke.

Ik realiseer me heel goed dat heel veel mensen in Amerika het moeilijk hebben na twee jaar coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne voor verhoging van de benzineprijzen zorgt. Ik realiseer me dat veel mensen het moeilijk hebben. Het is niet zo dat ik geen mededogen voel, ook al besef ik dat ik helemaal niet meelevend klink. Maar de realiteit is dat je hiermee worstelt omdat je niet bereid bent om te zien wat jou nu duidelijk zou moeten zijn op grond van de cycli die door mij en door de vele studenten van de geascendeerde meesters zijn geïnitieerd, die urenlang decreten hebben opgezegd om het licht uit het spirituele rijk op te roepen. Het zou inmiddels duidelijk moeten zijn dat de machtselite en hun manipulatie van alles het probleem in Amerika is. De mensen zouden niet boos moeten zijn op iemand anders die deel uitmaakt van het volk. Republikeinen zouden niet boos moeten zijn op Democraten. Christenen zouden niet boos moeten zijn op niet-christenen. Ze zouden allemaal, als ze al boos zijn, boos moeten zijn op de elite en eisen dat de regering er iets aan doet. Maar dat is niet zo, waardoor? ‘Verdeel en heers’, de oude strategie van de elite. Verdeel de mensen, zet ze tegen elkaar op en dan kunnen ze zich niet verenigen tegen de elite.

Wanneer is de elite omvergeworpen? Wanneer de mensen verenigd zijn. Kijk terug. Kijk naar de geboorte van de Amerikaanse natie. Kijk naar de geboorte van andere democratische naties. Kijk naar wat Gandhi in India heeft gedaan; hij is erin geslaagd het Indiase volk in hoge mate te verenigen, de Britten niet aan te vallen, geen geweld te gebruiken tegen de Britten en daarom moesten de Britten zich terugtrekken. Je ziet keer op keer dat de elite zich moet terugtrekken wanneer de mensen verenigd zijn, en daarom doen ze er alles aan om te voorkomen dat de mensen verenigd raken. Heeft Trump de mensen verenigd of heeft hij ze nog meer verdeeld? Het antwoord zou duidelijk moeten zijn voor degenen die niet verblind zijn door de denkwijze die op geweld berust: “Wij hebben gelijk wat Trump betreft en Trump heeft gelijk in alles.”

Geweld zal tegenstand oproepen. Geweld komt voort uit de dualistische denkwijze. Dit polariseert mensen naar één uiterste en er moet een ander uiterste zijn, dus polariseert het andere mensen naar dat uiterste. Er zal spanning optreden. Er zal strijd komen. Er kan zelfs sprake zijn van openlijke gevechten en geweld totdat de mensen er genoeg van hebben. In de Bijbel staat dat mensen na een lange tijd van vechten plotseling hun zwaarden tot ploegscharen smeedden en zich gingen concentreren op het bewerken van de grond en iets constructiefs doen in plaats van elkaar doden. Waarom? Omdat ze genoeg hadden van de denkwijze die op geweld berustte, de nutteloosheid ervan inzagen en besloten ze dat het genoeg was geweest.

Wanneer zal het Amerikaanse volk genoeg krijgen van de machtselite? Wanneer zullen ze bereid zijn om te beginnen naar zichzelf te kijken en te zeggen: “We kunnen ons niet laten verdelen, want dat is de manier waarop de elite ons in haar macht kan hebben. We moeten over die kleine verschillen heen stappen en niet langer verdeeld zijn over partijlijnen en de middenweg zoeken, de ruimte in het midden die berust op het zien van elkaars menselijkheid en de beslissing om te werken aan samenwerken in plaats van geweld te gebruiken.” Dat is de omslag die ik zoek. We hebben er al eerder over gesproken, ik weet het en we zullen erover blijven praten totdat die omslag er is en mensen het zien.

De wet van eeuwige zelftranscendentie
Hebben jullie het begrepen als studenten van geascendeerde meesters? Sommigen van jullie denken: “Maar we hebben dit allemaal al eens eerder gehoord. Wanneer gaan ze over iets nieuws praten?” Nou, ten eerste hebben we het altijd over iets nieuws omdat we er een andere invalshoek van geven. Deze boodschapper heeft een goed begrip van de leringen, maar hij staat nog steeds altijd verbaasd over hoe elk dictaat over enkele van dezelfde onderwerpen kan praten, maar een nieuw perspectief naar voren brengt en dit zou in het ideale geval de ervaring moeten zijn van alle studenten van geascendeerde meesters. Jullie zijn niet hier om elke vijf minuten met iets nieuws te worden vermaakt. Jullie zijn hier om de open deur te zijn om dit naar het collectieve bewustzijn uit te stralen en ik vertrouw erop dat jullie bereid zijn om jezelf te onderzoeken en te zeggen: “Denk ik dat ik beter weet dan de geascendeerde meesters wat de geascendeerde meesters zouden moeten zeggen?”

Deze boodschapper is zich al heel lang bewust van dit bewustzijn. Hij heeft mensen ontmoet uit de Summit Lighthouse en later anderen die dat bewustzijn hadden. Hij is altijd heel zorgvuldig geweest om niet zelf tot deze denkwijze te vervallen en niet te geloven dat hij beter wist dan wij wat we in een dictaat moeten zeggen. Daarom heeft hij het nu bijna twintig jaar als boodschapper overleefd en dat is, als je het historisch bekijkt, een behoorlijk lange tijd.

Nu kun je het natuurlijk ook tientallen jaren als student van de geascendeerde meesters overleven, maar alleen als je niet het bewustzijn krijgt waardoor je denkt dat je het beter weet. Want als je denkt dat jij het beter weet, zul je op een gegeven moment stoppen met luisteren naar de geascendeerde meesters en je zult een channeler vinden die een of ander wezen channelt dat je overtuiging bevestigt dat jij het beter weet. Maar dit is niet onze taak. We zijn hier niet om de overtuigingen te bevestigen die voortkomen uit het bewustzijn van antichrist. We zijn hier om die overtuigingen uit te dagen. En dat doen we, omdat dit de enige manier is waarop we mensen kunnen helpen zichzelf te transcenderen. Het bevestigen van hun zichzelf bevestigende bewustzijnsstaat kan niet leiden tot groei en, zoals ik al zei, eeuwige zelftranscendentie is de andere kant van de Wet van Vrije Wil.

Ik heb die wet bijvoorbeeld lange tijd gevolgd en daarom ben ik nu al een heel lange tijd geleden geascendeerde meester geworden en ben ik blijven groeien als geascendeerde meester en heb ik een veel hoger bewustzijnsniveau bereikt dan toen Ik ascendeerde in 1684 en dictaten gaf aan de I AM Movement in de jaren ’30, aan de Summit Lighthouse in de jaren ’70 en ’80 en begin jaren ’90, en nu al lange tijd via deze boodschapper. Ik heb mezelf keer op keer getranscendeerd. Ik ben niet meer de Saint Germain die in het begin van de jaren 2000 voor het eerst dictaten via deze boodschapper gaf. De boodschapper is ook niet dezelfde. De meeste studenten zijn ook niet dezelfde en dat is de reden waarom “we vanaf het begin al wonnen “, zoals Master More zei. We hebben gewonnen omdat we bereid waren onszelf te transcenderen en onszelf te blijven transcenderen. Dat is de enige manier om te winnen, want de enige manier om te winnen is jezelf boven de dualiteit, boven het geweld, boven de gescheidenheid te verheffen en één te worden. Je kunt niet één worden op basis van geweld. Dat kan niet – dat is onmogelijk.

Hiermee heb ik jullie gegeven wat ik je in deze aflevering wilde zeggen. Je kunt altijd meer zeggen en dat zal te zijner tijd ook wel gebeuren. Ik dank jullie voor jullie geduld, voor jullie bereidheid om de open deur te zijn om dit uit te stralen naar het collectieve bewustzijn van Amerika en daarbuiten.

Wees verzegeld in de vreugdevolle Vlam van Vrijheid die IK BEN!