Rusland en Oekraïne: Het Eind van Wereldrijken en Onmenselijkheid

 

Geascendeerde meester Moeder Maria, 22 februari 2022

OM (4x)

Vrede wees stil. (4x)

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik vertegenwoordig de Goddelijke Moeder op aarde. Waarom hebben wij niets gezegd over de situatie die iedereen bezighoudt? Omdat we eerder al veel dingen hebben gezegd, maar wie heeft daar aandacht aan geschonken behalve onze studenten? Heeft de wereld er aandacht aan geschonken? Zou de wereld er aandacht aan hebben geschonken, wat we ook zouden hebben gezegd?

Je ziet dat de situatie, de Russische invasie in Oekraïne een schoolvoorbeeld is van de Harde Leerschool. Wanneer de klappen zo hard worden dat men ze niet meer kan negeren, zullen de mensen hun bewustzijn veranderen. Je zou je kunnen afvragen of je nog wel iets moet zeggen, omdat het bewustzijn nu doorslaggevend is veranderd. Zal de wereld nu aandacht schenken aan wat de geascendeerde meesters zeggen? De wereld in het algemeen niet, maar onze directe studenten wel. Natuurlijk wordt alles wat jullie op het fysieke vlak horen in jullie chakra’s vermenigvuldigd en zal het collectieve bewustzijn ingaan.

Waarom hebben we jullie, onze directe studenten, geen decreten en invocaties laten opzeggen voor die situatie? Nogmaals, de Harde Leerschool betekent dat er soms situaties zijn die zichzelf moeten openbaren opdat de mensen ze niet kunnen negeren. Als je letterlijk naar deze situatie kijkt en naar de belangrijke krachten die de doorslag hebben gegeven in deze situatie, dan hadden jullie oproepen niets kunnen doen om die uitkomst te veranderen.

Er is een omslag in bewustzijn nodig
Je kunt deze situatie natuurlijk op veel manieren beschrijven. Laat me om te beginnen een algemene beschrijving nemen. Wij hebben gezegd dat jullie in een tijd leven waarin er een omslag moet komen, een omslag in het collectieve bewustzijn die een van de allerbelangrijkste is die er in de bekende geschiedenis kan komen, zoals jullie dat noemen. Die verandering kun je op veel manieren beschrijven en dat zal ik ook doen. En een daarvan is natuurlijk de verschuiving naar het Gouden Eeuwbewustzijn van Saint Germain.

Wat is ervoor nodig om die verschuiving te laten plaatsvinden? Dat de krachten die deze verschuiving niet willen, die het daar niet mee eens zijn, die niet op één lijn zitten met Saint Germain, hun onevenwichtigheden zoveel extremer moeten openbaren dat het voor iedereen veel beter te begrijpen is. Op den duur zal dit in sommige gevallen zo extreem worden dat de mensen die uit evenwicht zijn zelf gaan inzien dat het te ver is gegaan. Degenen die dat gebrek aan evenwicht in het leven hebben geroepen, zullen dat natuurlijk pas als laatste zien, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. De verandering in het collectieve bewustzijn doet ertoe.

Jezus is gekomen om een eind te maken aan het tijdperk van de machtselites
Laten we nu een stap naar achteren doen door te beginnen om het in historisch perspectief te zetten. Je kunt de missie van Jezus op veel manieren beschrijven omdat hij het Vissentijdperk op aarde heeft ingeluid. Wij hebben dat zelf beschreven, Jezus heeft dat beschreven, op veel verschillende manieren. Je kunt ernaar kijken om te zien wat er in de laatste tweeduizend jaar is gebeurd. Het Vissentijdperk in de tijd van Jezus, in ieder geval in het deel van de wereld waar Jezus verscheen, werd overheerst door het Romeinse Rijk.

Je hebt gezien dat er de laatst tweeduizend jaar een groot aantal wereldrijken zijn opgekomen. Het Romeinse Rijk is getransformeerd in het katholieke wereldrijk. Er was een islamitisch rijk, een Byzantijns rijk, het Ottomaanse rijk, het Duitse rijk, het Britse rijk, het Russische tsaristische rijk. Imperium na imperium is in deze tweeduizend jaar ontstaan.

Wat is een imperium? Welnu, het is een gecentraliseerde structuur, vaak geleid door één man, maar natuurlijk altijd gedomineerd door een kleine groep mensen die wij de machtselite hebben genoemd. Jullie, onze directe studenten, kennen onze leringen over de gevallen wezens. Jullie weten dat een wereldrijk altijd begonnen is met en in stand gehouden door de gevallen wezens. Een van de manieren om naar de missie van Jezus te kijken, is dat je zegt dat hij een cyclus kwam inluiden waarin de mensheid zich uiteindelijk zou bevrijden van de invloed van de gevallen wezens, maar om in algemenere taal te blijven, ‘machtselites’.

De mensen, de gewone bevolking, zouden zich bevrijden van de overheersing door de ene machtselite na de andere. De mensen zouden zich ervan bevrijden en zich niet meer mee laten slepen in gewapende conflicten waarin een aspirant-machtselite de gevestigde machtselite probeerde uit te schakelen. Als ze daarin slaagden, dan werd de aspirant-machtselite de gevestigde machtselite. Na een tijdje zou er weer een nieuwe elite opkomen die de vorige machtselite omver zou proberen te werpen.

Je kunt wel begrijpen dat, als je eenmaal bevrijd bent van de sluier die de machtselites over de geschiedenis heen hebben proberen te leggen, dit patroon zichzelf steeds opnieuw heeft herhaald. Jezus is gekomen en hij heeft gezegd: “Ik ben gekomen om te oordelen.” Hij kwam het oordeel brengen waardoor de mensen zich konden bevrijden van die machtselites. Maar hoe konden de mensen zichzelf bevrijden? Vanwege het collectieve bewustzijn in die tijd heeft Jezus de methoden waarop dat kon in een ietwat versluierde vorm aangegeven. In de eerste plaats: Keer je andere wang toe. Ga op zoek naar het koninkrijk van God in jezelf – in plaats van op zoek te gaan naar macht, prestige, respect, bewondering op de wereld. Zoek het koninkrijk van God in jezelf in plaats van speciaal voor de mensen te zijn. Als de mensen dit hadden gedaan, dan was dit alleen al genoeg geweest om zich te bevrijden van de machtselites.

Wat denkt Poetin?
Wanneer je naar de wereld kijkt, dan zie je dat veel mensen dit ook echt hebben gedaan. Je ziet dat het collectieve bewustzijn in de laatste tweeduizend jaar geleidelijk is verhoogd. Hoe weet je dat?

Voor veel mensen kan dit moeilijk te begrijpen zijn, omdat degenen onder jullie die een bepaald bewustzijnsniveau zijn ontstegen, vergeten hoe het beneden dat niveau was, vaak ook omdat dit gedurende meerdere levens gebeurt. Tegenwoordig heb je een scheiding op de wereld. Er bestaat een zekere scheidslijn en een grote meerderheid van de mensen op de wereld – en ik heb het nu niet over specifieke landen, of specifieke continenten of streken – een grote meerderheid van de mensen op de hele wereld zitten boven die lijn. Zij kunnen maar moeilijk geloven dat er heel veel mensen nog onder die lijn zitten. Zij kunnen zich nog maar moeilijk voorstellen hoe die mensen denken.

Als je naar de huidige situatie kijkt, de invasie in Oekraïne, dan vragen veel mensen op de wereld zich af: Wat denkt Poetin? Wat waren zijn motieven? Wat wil hij in Oekraïne? Waarom doet hij dit? Zij kijken vanuit hun eigen bewustzijnsstaat naar deze situatie en proberen vaak een rationele verklaring te vinden voor waarom dit gebeurt – en ze hebben er geen rationele verklaring voor. Daarom is er nu een enorm gevoel van verwarring. Waarom gebeurt dit? Wat is de reden?

Mijn geliefden, de geest van iemand die over deze cruciale lijn is heengestapt, kan geen reden bedenken. Als je over die lijn heen bent, kijk je naar het leven vanuit een bepaald perspectief. Je staat meer open voor rede. Jezus deed dat ook vaak met zijn discipelen, de mensen die hem volgden, zelfs de Schriftgeleerden en farizeeërs. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat de Schriftgeleerden en farizeeërs het redeneringsproces van Jezus niet konden volgen. Zij stonden soms versteld, maar ze konden hem niet volgen. Waarom? Omdat Jezus over die cruciale lijn heen was en zij niet. Zij konden niet bevatten wat Jezus zei, en ook veel mensen zijn in die tweeduizend jaar niet in staat geweest om te snappen wat Jezus zei, inclusief de mensen die zichzelf christen noemen, inclusief de machtselite, die tot aan vandaag in het Vaticaan regeert.

Een historische verschuiving van wereldrijken naar natiestaten
Wat je de laatste tweeduizend jaar in zekere zin ziet, is dat er een geleidelijke omslag in bewustzijn is gekomen. Zoals ik zei, kan het moeilijk zijn voor mensen om zich te realiseren wat er is gebeurd, maar het bewijs dat dit is gebeurd, is in de eerste plaats de opkomst van democratische staten. Het Vissentijdperk is begonnen met wereldrijken en tot de Eerste Wereldoorlog werd dat beheerst door wereldrijken. De Eerste Wereldoorlog heeft een verschuiving gebracht die in zekere zin een eind heeft gemaakt aan het tijdperk van wereldrijken. Nu zeg je natuurlijk: “Was de Sovjet-Unie dan ook geen imperium?” Natuurlijk. Wat het Britse rijk geen imperium? Natuurlijk, maar het tsaristische wereldrijk eindigde met de Eerste Wereldoorlog, en ook het Duitse, Het Hongaars-Oostenrijkse en het Ottomaanse rijk. En het Britse imperium begon onomkeerbaar in verval te raken.

Als je naar deze periode kijkt vanuit een zuiver historisch perspectief, dan zie je dat de verschuiving op de wereld eruit bestond dat wereldrijken in natiestaten veranderden. Zelfs een verschuiving van natiestaten waar een dictator of een kleine machtselite heerste die in ieder geval een enigszins democratische regeringsvorm hebben. Met andere woorden, een verschuiving van een planeet die wordt geregeerd door diverse machtselites naar een waarop de mensen steeds meer macht krijgen.

Als je als historicus naar de laatste tweeduizend jaar kijkt, dan kun je zien dat die trend er duidelijk is. Wereldrijken verliezen de strijd om de macht op aarde en democratie is aan de winnende hand. Ik weet heel goed dat je, als je tegenwoordig naar de wereld kijkt, ziet dat er mensen zijn die beweren dat dit niet het geval is; dat dictaturen en autocratieën een steeds grotere uitdaging vormen voor de democratie. Poetin gelooft dit natuurlijk ook. Hij gelooft dat hij een rol in de geschiedenis moet spelen met betrekking tot het voortzetten van wereldrijken. De leiders in China hebben ook soortgelijke overtuigingen, net als anderen overal ter wereld. Zij staan totaal niet in contact met de historische realiteit. Zij gaan in tegen een trend van tweeduizend jaar in het collectieve bewustzijn die geen kracht op aarde kan stoppen.

De omslag in het collectieve bewustzijn is onomkeerbaar. De tijd van wereldrijken komt niet terug. Waarom gebeurt dit, zul je misschien zeggen? Omdat zoals ik zei, bij de mensen die niet in evenwicht zijn, hun onevenwichtigheid moeten worden aangetoond; die onevenwichtigheid laat hen geloven dat zij aan de winnende hand zijn, en daardoor zijn er mensen die geloven dat zij winnen.

Waarom mogen zij dit openbaren? Omdat de gevallen wezens, de machtselite, zoals we al vaker hebben gezegd, als vervangende leraren dienen. Wat is de bedoeling? Dat is om bij wijze van spreken uit historische noodzaak een verandering in het collectieve bewustzijn te bewerkstelligen bij dat deel van de bevolking dat nog onder die cruciale lijn zit. Hoe zorg je voor die omslag? Dat is de vraag.

Kunnen de geascendeerde meesters iets zeggen tegen de mensen die onder die lijn zitten en zouden ze dat dan wel horen? Kunnen de mensen die al boven die lijn zitten, iets zeggen wat die mensen zullen horen? Zij zullen het niet horen, omdat ze het niet willen horen – in de vorm van woorden. Zij willen niet van andere mensen leren.

De basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid
Een ander manier om naar de ontwikkelingen van de laatste tweeduizend jaar te kijken, is zoals wij al eerder hebben beschreven, de dynamiek tussen wat wij de basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid noemen. We kunnen nogmaals naar Jezus kijken. Waar gingen zijn lessen over? Jezus had twee niveaus waarop hij lesgaf. Hij onderwees de gewone mensen in parabels en zette alles uiteen aan zijn discipelen. Zijn hoop was natuurlijk dat naarmate het Vissentijdperk vorderde, er steeds meer mensen zouden komen die de hogere boodschap van Jezus zouden kunnen horen en dat is ook gebeurd. Daarom zijn heel veel mensen die cruciale lijn ontstegen.

Het algemene niveau van lesgeven van Jezus heeft te maken met wat wij de basale menselijkheid noemen. Het eenvoudigste credo hiervoor is “Doe aan anderen, wat jij wilt dat ze aan jou doen.” Zoals we al vaker hebben gezegd, is dit heel eenvoudig. Er zijn bepaalde dingen die je anderen niet aandoet. Om specifieker te zijn, je doodt geen andere mensen, je martelt geen andere mensen, je dwingt andere mensen niet om iets te doen, je overmeestert hen niet, je bent niet wreed, je bent niet ongevoelig voor andere mensen. Als jij zelf niet tot iets wilt worden gedwongen of niet wilt worden overheerst, dan doe je dit anderen ook niet aan.

Nu zit hier natuurlijk een wending aan. En die is dat er mensen zijn die wel willen worden overheerst, omdat zij zelf geen beslissingen willen nemen. Wat doe je met mensen die niet kunnen horen? Op dat moment komt de machtselite om de hoek kijken. Zij zullen die mensen overheersen en wat heb je door de tijd heen gezien? De Romeinse keizer bleef in zijn paleis op een heuvel in Rome en wilde niet tegen de Germaanse stammen of ander mensen in de buitenwijken van het Romeinse Rijk vechten. Er bestaat geen gevaar dat de machtselite hun handen ooit vuil zal maken.

Hoe kan een machtselite een wereldrijk opbouwen? Dat kan alleen als er mensen zijn die blindelings, kritiekloos, de machtselite volgen. Die mensen zijn zo ongevoelig voor het leven dat ze bereid zijn om andere mensen te doden of te onderdrukken. Je ziet dat er nog steeds een aantal mensen op de wereld is, een minderheid, maar het is geen kleine minderheid, die nog in dat bewustzijn leeft. Zij hebben een zekere ongevoeligheid voor het leven. Zij zijn bereid om andere mensen te doden als ze zogenaamd een ‘rechtvaardige’ zaak krijgen van hun heerser die ze besloten hebben blindelings te volgen.

Je begrijpt dat de ontwikkeling van de wereld kan worden beschreven in de dynamiek van hoeveel mensen dat cruciale niveau hebben ontstegen, die een basale vorm van menselijkheid hebben verworven en gehoor kunnen geven aan de oproep om ‘iets niet aan anderen te doen’. Als je die lijn bent ontstegen, dan ga je de hogere lering van Jezus begrijpen die gaat over essentiële menselijkheid, namelijk dat jij je realiseert dat je geen menselijk wezen bent; je hebt het potentieel om systematisch je bewustzijn te verhogen naar een hoger niveau en uiteindelijk het Christusbewustzijn te bereiken dat Jezus heeft gedemonstreerd. Zoals wij al vele malen hebben gezegd, was Jezus een voorbeeld voor veel mensen om hogerop te komen en de basale menselijkheid te verwerven. Daarna kun je beginnen te werken aan de essentiële menselijkheid.

Waarom wereldrijken zijn gevallen
Terug naar de situatie in Rusland en Oekraïne. Als je nogmaals vanuit historisch perspectief naar de situatie kijkt, dan kun je zien dat de wereld, of in ieder geval de westerse wereld zouden we moeten zeggen, aan het eind van de achttiende eeuw en aan het begin van de negentiende eeuw werd overheerst door een handvol van die wereldrijken. Het tsaristische rijk in Rusland, Het Oostenrijks-Hongaarse rijk, het Ottomaanse rijk, het Duitse rijk, het Britse rijk, en een paar aspirant-wereldrijken hier en daar. Waarom raakten die wereldrijken in verval? Nogmaals, dit was gewoon historisch noodzakelijk. Als je naar die wereldrijken kijkt en de bevolking die de belangrijkste bevolking was in die wereldrijken, dan kun jij je afvragen of zij die cruciale lijn zijn ontstegen? Heeft het collectieve bewustzijn van die volken ervoor gezorgd dat ze over die cruciale lijn zijn heengegaan, waardoor ze die basale menselijkheid hebben verworden?

Om specifieker te worden, je ziet dat het Britse rijk tijdens Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet is veranderd, omdat men dacht dat men een rechtvaardige strijd streed tegen het kwaad van het Nazisme. Zij dachten dat zij de macht hadden om alles te doen wat gerechtvaardigd was, zoals een brandbom op Dresden gooien en veel andere gruweldaden en oorlogsmisdaden die geen militair doelwit waren. Men had duidelijk gebrek aan basale menselijkheid: Je valt burgers aan om het Duitse volk te straffen omdat ze Hitler hadden gesteund. Geen basale menselijkheid! Het Britse rijk begon pas echt te veranderen door India en Gandhi, toen hij het gebrek aan basale menselijkheid zichtbaar maakte waardoor zelfs het Britse volk het kon zien. Met andere woorden, er was een situatie waarin het Britse volk beweerde dat ze een zeer beschaafde natie was, de meeste geavanceerde natie op de wereld in hun ogen, en Gandhi toonde de ongelijkwaardigheid, de hypocrisie, de inconsistentie, de tegenstrijdigheden in hun eigen zelfbeeld aan.

Dan heb je nog de Duitsers. Nogmaals, kijk nog eens naar Eerste Wereldoorlog en dan zie je dat de Duitsers een gevoel van superioriteit hadden; het gevoel dat zij bijzonder waren; zij hadden het gevoel dat zij recht hadden op een bijzondere positie op de wereld. De nederlaag in de Eerste Wereldoorlog heeft het collectieve bewustzijn niet veranderd en daarom kon Hitler aan de macht komen. Hitler nam de meerderheid van de Duitsers mee in het Nazisme zoals jullie allemaal weten. Pas toen de Holocaust overal bekend werd, veranderde het collectieve bewustzijn, maar pas nadat dit bekend werd.

Je ziet dat er mensen in het voormalige Britse rijk zijn, in het voormalige Duitse rijk, die hun bewustzijn hebben veranderd, waardoor ze nu boven het niveau van basale menselijkheid zijn uitgestegen en de richting opgaan van essentiële menselijkheid en zou je dus moderne democratische naties kunnen noemen.

Waarom Rusland niet in bewustzijn is gestegen
Kijk nu eens naar Rusland en dan zie je dat het eigenlijk zinloos is om te zeggen welk imperium het laagste collectieve bewustzijn had voor de Eerste Wereldoorlog. We kunnen heel duidelijk stellen dat het collectieve bewustzijn in Rusland heel erg laag was. Er was een grote mate van ongevoeligheid voor het leven, men was wreed tegen andere mensen. Je ziet zelfs dat het collectieve bewustzijn niet eens veel begon te veranderen toen het tsaristische rijk viel. De Bolsjewieken namen het al heel snel over en er had een omslag in het collectieve bewustzijn van het Russische volk kunnen komen als die niet bruut door Stalin en de Rode Terreur was neergeslagen. Je kunt zelfs zeggen dat de Rode Terreur van Stalin een van de meest extreme vormen van gebrek aan menselijkheid, het gebrek aan basale menselijkheid, was.

Er was een bepaalde ontwikkeling in Engeland, in Duitsland, na de Eerste Wereldoorlog, die nog steeds doorgaat. Nu is het in geen geval zo dat het Russische volk niet in staat is om die verandering door te voeren. Als de Sovjet-Unie niet was geformeerd, als de Sovjet-Unie niet in het leven was geroepen, dan zou ze wel die omslag hebben gemaakt van onmenselijkheid naar basale menselijkheid. Dit werd uitgesteld onder het Russische volk door de Sovjet-Unie.

De dis-unie van de Sovjet-Unie
Je begrijpt natuurlijk dat de Sovjet-Unie, ondanks het woord ‘unie’, helemaal geen unie was. Het was een wereldrijk dat met brute kracht, door wrede onderdrukking werd afgedwongen. Er was een kern in het Sovjetrijk die meestal en in hun eigen ogen Rusland wordt genoemd, dit waren de Russen. Wij, de Russen hebben de macht in het Sovjetrijk.

Een paar van die republieken of landen uit het Warschaupact werden door de Sovjet-Unie onderdrukt, omdat er mensen waren die duidelijk het gevoel hadden dat zij waren overwonnen, dat zij onderdrukt werden. Zij werden door Rusland, door het Russische volk gedwongen. In veel van die naties begon er als gevolg van die wrede onderdrukking, en het was veel wreder dan de meeste mensen in Rusland, zelfs tegenwoordig willen toegeven. Het gevolg van die wrede onderdrukking was dat veel van die mensen, als ze dit al niet deden voordat ze werden overwonnen, zich van de Russische mensen begonnen af te keren. Het gevolg was dat het collectieve bewustzijn in verschillende gradaties begon te stijgen in die afgelegen republieken.

Je ziet dat veel mensen in die republieken duidelijk de wreedheid, het gebrek aan menselijkheid van het Russische volk herkenden, die de leiding hadden in de Sovjet-Unie. Zij begonnen te zeggen: “Wij kunnen niet toestaan dat dit gebeurt. Wij moeten ons daarboven verheffen.” Toen de Sovjet-Unie instortte, zag je dat in principe alle republieken zo snel mogelijk alles in het werk stelden om afstand te nemen van Rusland. Het was duidelijk dat zij nooit weer overheerst wilden worden, nooit weer blootgesteld wilden worden aan de wreedheid en onmenselijkheid van het Russische volk. Dit zijn gewoon feiten.

Terwijl ik dit zeg, weet ik dat er schokgolven door het collectieve bewustzijn van Rusland heengaan. Zelfs veel mensen in Rusland, zouden als ze dit konden horen of lezen, daar heftig tegenin gaan en zeggen: “Dit klopt niet. We zijn niet onmenselijk.” Natuurlijk is dat waar. Niet alle mensen in Rusland zijn onmenselijk of ongevoelig voor het leven. Ik heb het ook niet over alle mensen. Ik stereotypeer niet. Ik spreek niet in het algemeen. Ik heb het over het collectieve bewustzijn. Als je daar bewijs van wilt, stel jezelf dan een eenvoudige vraag.

Kijk eens naar veel van de voormalige landen van het Warschaupact en voormalige sovjetrepublieken. Kijk eens naar de ontwikkeling die daar economisch heeft plaatsgevonden met betrekking tot de levensstandaard van de mensen, maar ook in de politiek met betrekking tot de vrijheid die deze mensen hebben. Stel jezelf dan eens de vraag: Wat is er in Rusland gebeurd in tegenstelling tot hen? De negentiger jaren waren natuurlijk een turbulente, chaotische periode. Maar dat was zo in alle voormalige sovjetrepublieken en toch konden ze zich daarboven verheffen. Wat is er in Rusland gebeurd? In Rusland kwam Poetin. En hij begon die trend om te keren. En wat is de trend? Zoals ik zei was dat de verschuiving van het tijdperk van imperiums naar het tijdperk van democratie.

Zoals ik heb gezegd, hoe verovert een keizer gebied? Als er maar genoeg mensen voor hem gaan. Hoe kwam Poetin aan de macht? Hoe heeft hij de Russische grondwet herschreven, wat trouwens een prachtig document is? Omdat er genoeg mensen in Rusland waren die dat steunden of er geen bezwaar tegen maakten, zoals men in de meeste voormalige sovjetrepublieken zouden hebben gedaan, niet alle maar de meeste. Je ziet opnieuw dat het Russische volk beneden het niveau zit van basale menselijkheid want anders had Poetin niet aan de macht kunnen komen en Rusland laten terugkeren naar een keizerlijke staat, een wereldrijk.

De karmische band tussen Oekraïners en Russen
Veel mensen, zelfs studenten van geascendeerde meesters in Oekraïne en elders hebben zich afgevraagd of er een bepaalde band bestaat tussen het Russische en Oekraïense volk. Hebben ze een karmische band die voor de situatie heeft gezorgd waardoor Rusland binnen kon komen? (Ik zeg bewust niet ‘speciale militaire operatie’)? Nou? Je zult het verhaal wel kennen van de Russen in Kiev van wie in principe wordt gezegd dat zij een rijk vormen in Kiev vanwaar mensen naar Wit-Rusland en de streek bij Moskou migreerden en daarom de moderne staten Wit-Rusland en Rusland stichtten, maar ook Oekraïne. Je zou kunnen zeggen: Is er een karmische relatie? Eigenlijk niet.

Het rijk in Kiev was een rijk en dat betekent dat er geen homogene bevolking was die het hele rijk bewoonde, er waren veel verschillende stammen in die tijd die met geweld werden onderdrukt en daardoor deel werden van dit rijk, zoals je in heel Europa en veel delen van de wereld zag. Je weet dat er nooit een ‘rijk’ is geweest dat echt homogeen was, omdat een bepaalde groep mensen hun invloed begint uit te breiden door andere groepen mensen over te nemen. Hoe kun je dan een homogeen rijk krijgen? Veel verschillende stammen, veel verschillende volken zijn in dit rijk ingelijfd.

Als je kijkt naar wat je tegenwoordig Rusland zou noemen, en dan ten oosten van de Oeral kijkt, zie je daar dan mensen die je gewoonlijk Russen zou noemen? Worden ze daarom door Rusland overheerst en waarom de Russen ten westen van de Oeral de belangrijkste economische voordelen van het gas en olie dat daar wordt gewonnen, binnenhaalt?

Menselijkheid en samenwerking
Je ziet in ieder geval wel dat er eigenlijk nergens een homogene bevolking is en hoe komt dat? Als je vanuit historisch perspectief kijkt, dan is de trend diversificatie geweest. We hebben gezegd dat er vroeger een paar imperiums waren die nu zijn vervangen door natiestaten. Als je hiernaar kijkt, dan ontkom je er niet dat de trend is dat natiestaten steeds democratischer worden. Wat moet dat betekenen? Welnu, je zou kunnen zeggen: Zullen er in de toekomst geen grote naties of groepen naties komen? Welnu, dat al zeker gebeuren, zoals je al ziet in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Maar in plaats van een imperium dat met geweld wordt gecreëerd, heb je dan een diversificatie in veel kleinere natiestaten en omdat die kleiner zijn, zien ze de noodzaak ervan in om samen te werken. Zodra je boven dat niveau uitkomt en de basale menselijkheid verwerft, kun je beginnen samen te werken.

Waar heb je geweld voornamelijk nodig wanneer er basale menselijkheid is, omdat je ziet dat samenwerking eigenlijk verder gaat dan geweld ooit zou kunnen. Er zijn heel veel mensen die door de tijd heen naar Jezus hebben gekeken die door de woestijn lopend zei: “Keer je andere wang toe.” En hij liet zich gevangennemen en kruisigen. En toen zeiden ze: “O, Jezus was zwak. Christenen zijn zwak. Het christendom is een zwakke religie.” Dat komt omdat ze zich onder dat niveau van menselijkheid bevinden waarop ze denken dat geweld sterker is.

In de evolutietheorie spreekt men over de survival of the fittest. In principe geloven alle mensen hierin die zich onder dat cruciale niveau bevinden en niet die basale menselijkheid bezitten, omdat ze geloven dat zij het sterkst zijn, ze zijn het meest bereid om geweld te gebruiken, ze zijn het wreedst en daarom zullen zij degenen zijn die het overleven. Wat demonstreerde Jezus? Dat geen enkele hoeveelheid geweld het oordeel van Christus tegenstand kan bieden. Omdat het oordeel van Christus buiten de materiële wereld ligt en geweld tot de materiële wereld behoort.

We hebben veel leringen gegeven over de wisselwerking tussen de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Welnu, je kunt alleen een imperium opbouwen als je het Moederrijk – het materiële rijk – vervormt. Je bouwt een imperium op in de materie. Hoe ga je weerstand bieden aan de spirituele kracht? Hoe ga je trouwens de kracht van het collectieve bewustzijn weerstaan? Je ziet nu, als je het zo wilt zeggen, dat als je net als Vladimir Poetin zelf gelooft dat je een goede kennis van de geschiedenis hebt, duidelijk de trend: geweld is terugtrekken, de samenwerking en de eenheid nemen toe – en ze zúllen winnen.

De rol van het Oekraïense volk
Terug naar de situatie van Oekraïne, het Oekraïense volk. Welnu, je kunt natuurlijk zeggen dat de huidige grenzen van Oekraïne kunstmatig zijn gecreëerd door Lenin en de bolsjewieken. Je kunt natuurlijk discussiëren over de vraag of er in bepaalde delen van Oekraïne overwegend etnische Russen wonen, en je kunt discussiëren over de vraag of de grenzen opnieuw moeten worden getekend. Je kunt niet ontkennen dat er een aanzienlijk gebied is waarin het overgrote deel van de bevolking een duidelijke nationale identiteit heeft als Oekraïner. Dit was al opgebouwd voor de Eerste Wereldoorlog, zelfs tijdens het tsaristische rijk, en gaat ver terug, zelfs tot de Russen in Kiev.

Je ziet dat er zelfs tijdens de Sovjettijd een toename was in de nationale identiteit van het Oekraïense volk. Het collectieve bewustzijn werd ook verhoogd, waardoor ze de wreedheid en de onmenselijkheid ontstegen en steeds meer het grotere gevoel kregen dat wij ons niet kunnen veroorloven om andere mensen bepaalde dingen aan te doen die ons zijn aangedaan.

Wat was de zeer grote dramatische gebeurtenis in de Oekraïense geschiedenis die deze beweging versnelde? Welnu, dit was de Holodomor, de gedwongen hongersnood die Stalin uitvoerde. Het Oekraïense volk ervoer duidelijk dat het de Russen hen dit aandeden. Er is geen andere manier om hiernaar te kijken. Ik weet dat de Russen dit volledig ontkennen, zelfs tot op de dag van vandaag. Zelfs na de val van de Sovjet-Unie heeft Rusland niet eens overwogen om zich hiervoor te verontschuldigen.

Er was een groeiend bewustzijn onder Oekraïense mensen: “We kunnen nooit toestaan dat wij andere mensen zoiets aandoen.” Als je kijkt naar de realiteit van de situatie, op het moment dat de Sovjet-Unie werd ontbonden, stond het Oekraïense volk in het algemeen hoger dan het Russische volk, als het gaat om afstand nemen van de wreedheid en naar basale menselijkheid toe. Nu kun je veel voorbeelden van wreedheid in Oekraïne vinden, en daarom kun je zeggen dat het Oekraïense volk niet heel erg veel ver verder was dan het Russische volk.

Als je hier nogmaals een heel eerlijk voorbeeld van wilt, dan kun je zien dat de Baltische landen en bepaalde andere voormalige republieken erin geslaagd zijn om tempo te maken en zover te komen dat ze lid konden worden van de NAVO en de EU aan het begin van 2000. Als Oekraïne en het Oekraïense volk een soortgelijke overgang hadden kunnen maken, dan hadden ze in 2004 ook lid kunnen worden van de NAVO. En dat zou de huidige dynamiek zeker hebben veranderd. Het feit dat dit niet is gebeurd, laat zien dat het Oekraïense mensen zeker voor een uitdaging staan. Maar sinds 2004 is er natuurlijk groei bij het Oekraïense volk gezien, waar vooral de vreedzame revoluties van getuigen.

Als je naar het collectieve bewustzijn kijkt, dan zie je dat die van het Oekraïense volk op dit moment hoger is dan van het Russische volk. Nogmaals, veel mensen in Rusland zitten al boven die kritieke lijn, maar nog niet genoeg. En wat is het bewijs daarvan? Het bewijs is dat Russische troepen Oekraïne binnenvallen, er geen Oekraïense troepen op weg zijn naar Moskou. Je kunt dan zeggen: “Nou, hoe kon dit gebeuren? Als het Oekraïense volk een hoger niveau van collectief bewustzijn heeft dan de Russen? Hoe konden zij dan worden binnengevallen? Hoe konden ze het dan verdienen dat ze worden binnengevallen?”

Zoals ik al zei, hebben de Oekraïners die overgang in de eerste plaats nog niet volledig gemaakt. Maar een belangrijker reden is dat je vaak ziet dat bepaalde mensen, bepaalde groepen mensen, een bepaalde rol in de wereld op zich nemen. We hebben het er eerder al eens over gehad dat het Japanse volk de rol op zich heeft genomen om bereid te zijn om blootgesteld te worden aan kernwapens, om de wereld het effect van kernwapens te tonen. Als je terug wilt gaan naar de Russen in Kiev, dan kun je zeggen dat een bepaalde groep mensen rondom Kiev bleef wonen die had beloofd om een bepaalde rol op zich te nemen in relatie tot de mensen die zich in Moskou vestigden. Dit was om op een of andere manier hun eigen bewustzijnsstaat naar hen te reflecteren. Begrijp je waarom de Holodomor bij de Oekraïners had plaatsgevonden? Omdat de Oekraïners zich vrijwillig hadden aangemeld om deze gruweldaad te ondergaan als een manier om de ongevoeligheid voor het leven, de wreedheid, het gebrek aan menselijkheid, in het Russische collectieve bewustzijn terug te spiegelen aan het Russische volk. Hetzelfde met Tsjernobyl, hetzelfde met de huidige situatie.

De Russische onwil om naar zichzelf te kijken
Kijk nu weer terug naar de tijd van imperiums. Het meest drastische voorbeeld is Duitsland. Wat gebeurde er in Duitsland nadat de Holocaust aan het licht kwam en zelfs niet langer voor het Duitse volk verborgen kon blijven? Het Duitse volk schrok hier zo van dat ze hun hoogmoed overwonnen, de arrogantie die je duidelijk in de nazitijd zag. Ze overwonnen het gevoel dat ze speciaal waren en dat ze recht hadden op een speciale positie.

Wat weerhoudt deze arrogantie, het gevoel van speciaal zijn, mensen ervan te doen? In de spiegel te kijken, naar zichzelf te kijken, naar de balk in hun eigen oog te kijken, zoals Jezus het tweeduizend jaar geleden zei. Waren de nazi’s, het Duitse volk tijdens het nazisme bereid om de balk op hun eigen oog te bekijken? Zeker niet. Waren de Britten tijdens het hoogtepunt van het Britse rijk bereid om de balk in hun eigen ogen te bekijken? Zeker niet. Sindsdien zijn zowel deze volken als vele andere mensen in Europa bereid zijn geweest om naar de balk in hun eigen oog te kijken en te zeggen: “We kunnen nooit toestaan dat zoiets nog eens gebeurt in onze natie.” Daarom hebben ze de vooruitgang geboekt die ze hebben geboekt – zelfs de vooruitgang in de levensstandaard van de mensen.

Kijk nu eens eerlijk, totaal eerlijk, naar Rusland na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Heeft Rusland ook maar één poging gedaan om naar zichzelf te kijken en te zeggen: “Hoe heeft dit in Rusland kunnen gebeuren? Hoe kon het zover komen in Rusland? Hoe kon de situatie ontstaan dat heel veel mensen in Rusland bereid waren om handlangers van Stalin te zijn en hun eigen landgenoten gevangen te zetten, te martelen en te doden? Nu zou je kunnen zeggen dat de maatstaf voor het gebrek aan menselijkheid is wat een groep mensen anderen zal aandoen die zij als anders dan zichzelf beschouwen. Maar de echte maatstaf is: wat doen ze zichzelf aan? Je zag dat er tijdens het nazisme een grote focus was op wat de nazi’s de Joden aandeden. Maar bedenk eens wat de nazi’s het Duitse volk hebben aangedaan met betrekking tot het onderdrukken van hun vrijheid, hen dwingen te vechten en dergelijke. Bedenk dan eens wat de communisten het Russische volk hebben aangedaan. Bedenk dan eens dat Duitsland, Engeland en andere landen op zijn minst hebben geprobeerd om excuses te maken en restituties te doen voor wat ze hebben gedaan. Heeft Rusland dat ook gedaan?

Heeft Poetin zelfs maar enige bereidheid getoond om zelfs maar verantwoordelijkheid te nemen voor de wreedheid van de sovjets, de onderdrukking door de sovjets? Nee. In zijn laatste toespraak verweet hij de Oekraïners dat ze niet bereid waren de schuld van de Sovjet-Unie terug te betalen. Maar besloten de Oekraïners deze schuld te creëren of waren dat de Russische mensen rondom Moskou? Wie was verantwoordelijk? Als je naar Poetins toespraak kijkt, dan zie je dat hij in de war lijkt te zijn. Soms laat hij het schijnen alsof er fouten of gruweldaden zijn gebeurd in de Sovjettijd, dat dit de schuld van Lenin was of van de Communistische Partij. Maar niet van Rusland. Op een of andere manier lijkt het alsof Rusland en het Russische volk een mystiek bestaan had tijdens de Sovjettijd, zodat ze op een of andere manier helemaal niet verantwoordelijk zijn voor wat er in de Sovjettijd is gebeurd. Dat mijn geliefden, die onwil van de leider, is een spiegel van de onwil van het volk om in de spiegel te kijken.

En daarom is Poetin aan de macht, daarom heeft Poetin Rusland meegenomen in de richting die hij Rusland heeft laten inslaan, daarom is de levensstandaard zo laag en daarom moest hij Oekraïne wel binnenvallen. Zoals we al zeiden, moeten degenen die uit balans zijn steeds extremer worden, totdat duidelijk wordt hoe onevenwichtig ze zijn, hoe onmenselijk ze zijn. Want wat bedoel ik als ik zeg dat ze uit balans zijn? Welnu, ze zijn onevenwichtig in die zin dat ze de basale menselijkheid niet hebben verworven.

Twijfel over Poetin wegnemen
Wat je in de huidige situatie natuurlijk ziet, is dat de wereld zich al een aantal jaren bewust is van wat Poetin heeft gedaan en vooral van wat hij heeft gezegd. Zoals op een bepaalde manier begrijpelijk is, hebben de mensen in de democratische wereld natuurlijk de neiging gehad om sommige dingen, de agressieve dingen die Poetin heeft gezegd of gedaan te negeren in de hoop dat Rusland zich uiteindelijk zou aansluiten bij de opwaartse beweging en een volledig moderne staat zou worden.

Nu zie je natuurlijk dat er een dramatische omslag gekomen die je op geen enkele andere manier had kunnen bewerkstelligen. Poetin zei: “Ik hoop dat ik nu gehoord ben.” En dat is zo, hij is gehoord op een manier zoals hij nog niet eerder is gehoord. Het is natuurlijk niet de manier waarop hij gehoord wilde worden. Hij wil dat de wereld erkent dat hij en Rusland speciaal zijn, een speciale plaats op de wereld innemen en een speciale behandeling verdienen.

Dit is het empirische bewustzijn. Wat is het democratisch bewustzijn? Dat alle mannen en vrouwen gelijk geschapen zijn en dat ze begiftigd zijn met rechten die geen enkel gezag van hen mag afnemen.

Wat is samenwerking? Het is op zijn minst een poging om samen te werken als gelijken. Je zou kunnen discussiëren over hoe succesvol dit is. Maar niettemin doet de democratische wereld oprecht een poging om als gelijken samen te werken zonder dat iemand aanspraak maakt op een speciale status en recht heeft op een speciale behandeling. Daar wordt in ieder geval een poging toe gedaan. En dit is wat de wereld zich nu heeft gerealiseerd. Ze hebben Poetin tot nu toe deze dingen horen zeggen, maar besloten hem het voordeel van de twijfel te geven, omdat hij het waarschijnlijk niet meende. En nu is die twijfel door hem aan diggelen geslagen. Het is afwachten hoe de wereld hierdoor zal veranderen.

Waarom Russen niet het respect krijgen dat ze willen
De echte vraag is hoe het collectieve bewustzijn in Rusland hierdoor zal verschuiven. Nogmaals, een aanzienlijk deel van de Russische bevolking heeft natuurlijk al de verschuiving naar de basale menselijkheid gemaakt. Daarom schrikken ze hiervan. Maar de harde realiteit is, zoals ik al eerder heb gezegd, dat de mensen die in Rusland die basale menselijkheid hebben verworven, niet degenen zijn die Poetin aan de macht houden. Dat is nog steeds de meerderheid van de Russische bevolking die niet is veranderd, die niet uit deze zeer specifieke dynamiek is gestapt, waardoor je in de eerste plaats niet de menselijkheid hebt die je gevoelig maakt voor andere mensen en tegelijkertijd de wens hebt om een speciale status te krijgen. Je wilt dat andere mensen jou respecteren. Als je hetzelfde niveau van basale menselijkheid zouden verwerven als zij, dan zouden ze jou automatisch respecteren. Maar omdat je dat niet hebt, kunnen en zullen ze je niet respecteren.

Je denkt dat je, in plaats van dat ze je als gelijke respecteren, er genoegen mee moet nemen dat ze bang voor je zijn, omdat je bereid bent om de wreedheid te gebruiken die voortkomt uit je gebrek aan menselijkheid. Je denkt dat dit je hiermee een vorm van respect kunt kopen. Natuurlijk is dat niet zo. Wat Poetin en veel mensen in Rusland niet snappen, niet kunnen bevatten, is dat de democratische wereld Rusland pas zal respecteren wanneer Rusland hetzelfde niveau van fundamentele menselijkheid verwerft als de democratische wereld heeft. Dat kan niet gebeuren. De Chinese leiders kunnen dat overigens ook niet doorgronden. Kim Jong-un in Noord-Korea evenmin, net als de staten in het Midden-Oosten. India, doorgrondt het amper, maar die heeft op zijn minst enige herkenning, vanwege de erfenis van Gandhi.

De cruciale ontwikkeling die er kan komen, is dat de mensen onder het Russische volk die zichzelf boven die limiet hebben verheven, hun mond opendoen, wakker worden, verandering eisen, en daardoor de meerderheid van de bevolking mee optillen. Dit zou de hoogste uitkomst zijn die kan gebeuren, want dan zal er een verschuiving komen. Niet alleen met betrekking tot Poetin, want Poetin kan natuurlijk niet in zijn eentje het Russische volk onderdrukken. Hij heeft nogmaals, een bepaalde machtselite om zich heen nodig van oligarchen en de politieke apparatsjiks, maar hij heeft ook de mensen nodig van de politiemacht en de geheime politie die bereid zijn hun eigen landgenoten op te sluiten, die bereid zijn om vreedzame demonstranten te arresteren en ze in te rekenen en naar de gevangenis af te voeren.

Dit kan gaan schuiven. Het kan zijn dat de schok dat Rusland een natie binnenvalt die totaal geen bedreiging voor Rusland vormt, maar die ook door veel Russische mensen als hun broeder wordt gezien, zal de verhoudingen op scherp stellen – het is een mogelijkheid. Nu kun je zeggen: “Waarom laten we onze studenten hier nu geen oproepen voor doen? Omdat jullie oproepen geen effect zullen hebben op de mensen die beneden de grens van basale menselijkheid zitten. Ze zullen alleen op de Harde Leerschool iets leren. En als de klap die ze nu hebben gekregen niet voldoende is, zullen er hardere klappen vallen. Dit is geen bedreiging. Het is gewoon een verklaring van feiten, omdat de wet van karma niet nietig kan worden verklaard door de verklaringen van het Russische leiders.

Waarom handelde Poetin nu?
Een vraag die gesteld zou kunnen worden is: Poetin viel in 2014 de Krim binnen en sindsdien is er een soort patstelling ontstaan in het oosten van Oekraïne. Waarom besloot hij ineens om daar binnen te vallen? In de eerste plaats was dit niet zo plotseling, maar de echte reden is, zoals ik al eerder heb gezegd, wat Poetin aan de macht houdt, waardoor hij zelfs geïncarneerd blijft, is de meerderheid van het Russische volk. Maar het collectieve bewustzijn in Rusland is aan het verschuiven. Dit komt deels omdat onze studenten de oproepen en invocaties opzeggen. Maar het gebeurt ook vanwege veel andere spirituele mensen in Rusland. En omdat velen onder het Russische volk hun bewustzijn verhogen, basale menselijkheid verwerven en willen dat hun natie een moderne natie wordt, waardoor ze niet alleen een fatsoenlijke levensstandaard krijgen, maar ook de vrijheid om een eigen bedrijf te starten en een goed leven op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen.

Het is niet onredelijk dat je de verwachting hebt dat je door hard te werken een goed leven kunt opbouwen voor jezelf en je kinderen, en dat dit zo kan blijven doorgaan tot in de oneindige toekomst. Dit zie je natuurlijk overal ter wereld gebeuren. In een heel groot deel van de wereld zie je mensen die, in sommige gevallen generaties lang, in sommige gevallen slechts een paar jaar, een denkwijze krijgen waardoor ze het gevoel hebben dat ze als ze zich inspannen, een beter leven kunnen opbouwen voor zichzelf en voor hun kinderen en voor hun naties – en dat dit in de toekomst kan blijven doorgaan, zonder dat ze worden bedreigd door een kracht van buitenaf, zoals de oorlogen en conflicten die deze planeet keer op keer teisteren.

Heel veel mensen op de hele wereld, de overgrote meerderheid van de mensen overal ter wereld, hebben zichzelf verheven boven dat niveau waarop gebrek aan menselijkheid is waardoor ze zouden overwegen om oorlog te gaan voeren of een oorlog te steunen. Ze kunnen niet door de machtselite worden meegesleept om hun oorlogen te steunen. Daarom vinden ze dat ze het recht hebben om te verwachten dat ze een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen kunnen opbouwen zonder dat die plotseling door oorlog wordt vernietigd. Daar zijn ze nu natuurlijk bang voor: dat ze in principe worden bedreigd door één man, Vladimir Poetin. Maar ze worden eigenlijk niet alleen bedreigd door het machtsapparaat in Rusland, maar ook dat deel van het Russische volk dat niet is overgestapt naar deze menselijkheid waardoor ze het gevoel krijgen dat ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

Want als je kijkt, is het een feit dat de meeste Russische mensen waar ik het over heb, geen vertrouwen hebben in een betere toekomst, dat ze hun best kunnen doen om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. Ze denken dat ze gebrek zullen houden, arm zullen blijven, overgeleverd zullen blijven aan de genade van alles wat de staat hen aandoet. Welnu, dit is de reden waarom ze zo hebben geleden tijdens de Sovjet-Unie. Dit is de reden waarom ze zo blijven lijden onder een andere vorm van imperium. Als die verhouding verschuift, zal Rusland verschuiven. Als dat niet het geval is, dan zal het Russische machtsapparaat, of het nu Poetin is of iemand anders, zich op steeds extremere manieren blijven gedragen, totdat de Russen, de meerderheid van het Russische volk, eindelijk bereid zullen zijn om naar hun eigen onmenselijkheid te kijken en te zeggen: “We moeten veranderen.”

Waarom handelde Poetin nu? Welnu, bewust heeft hij geen besef van de dynamiek die ik heb beschreven. Maar onbewust voelt hij dat de tijd hem ontglipt; zijn kans om het stempel te drukken dat hij denkt dat hij op de geschiedenis moet drukken, verglijdt met de tijd. Zoals je bij zoveel van zulke leiders in de geschiedenis ziet, kon hij zichzelf niet inhouden. Hij moest die ene stap te ver zetten, en we moeten nog afwachten hoeveel stappen er nog komen die te ver gaan.

De uitdaging voor het Oekraïense volk
Als woord van waarschuwing wil ik nog één ding zeggen en dat is dat het Oekraïense volk op dit moment voor een zeer gevoelige uitdaging staat. Zoals ik al zei, hebben ze de rol op zich genomen, ook al zijn ze zich daar natuurlijk niet van bewust, maar de rol die ze op zich hebben genomen, is dat ze de onmenselijkheid van de Russen aan hen zullen spiegelen. Dit kan natuurlijk het beste worden gedaan als ze zelf een hoger niveau van menselijkheid laten zien. Als ze de Russische soldaten en vooral de speciale troepen, de niet-militaire eenheden, kunnen toestaan om wreedheden tegen burgers te begaan zonder op hetzelfde niveau van wreedheid, oog om oog, dan zullen ze vooruitkomen, dan zullen ze hun missie uitvoeren. En dan kan Oekraïne beslissende stappen zetten om een moderne natie te worden. Als ze toestaan dat de Russische wreedheid hen naar beneden haalt, dan zal de vooruitgang van Oekraïne helaas worden vertraagd.

De ware reden dat de olieprijzen hoger zijn
Nogmaals, er zijn hier veel gevoelige overwegingen, veel gevoelige standpunten. Maar we moeten deze situatie achter ons laten en erkennen dat er sprake is geweest van wat we een ‘onaangename verrassing’ zouden kunnen noemen, een omslag in het collectieve bewustzijn. Maar we moeten toegeven dat hoe dramatisch deze situatie voor veel mensen ook lijkt, het belangrijk is dat degenen onder jullie die onze directe studenten zijn, niet toestaan dat jullie aandacht wordt afgeleid van wat we hebben gezegd wat het belangrijkste onderwerp voor dit jaar is, namelijk de economie.

Ik neem aan jullie wel weten dat de olieprijzen, en wat je betaalt voor benzine aan de pomp, zijn gestegen. Maar afgelopen zomer besloten de meeste olieproducerende landen, waaronder de OPEC, hun productie te verhogen om de benzineprijzen te verlagen om het economisch herstel na de pandemie te versnellen. Dus hoe komt het dan dat je nu meer betaalt voor benzine dan vorige zomer toen ze meer olie begonnen te pompen? Welnu, de reden hiervoor is heel eenvoudig. Dit is iets waar we het eerder over hebben gehad, de dynamiek dat er een elite is die het financiële systeem in handen heeft en die op alle mogelijke manieren meer geld probeert te verdienen. Deze mensen hebben ook geen basale menselijkheid. Er zijn miljardairs die tijdens de pandemie meer geld verdienden dan ze zouden hebben verdiend als er geen pandemie was geweest. Dit is een feit dat iedereen kan verifiëren als ze er gewoon naar kijken. Deze mensen hebben absoluut geen menselijkheid, ze zijn niet gevoelig voor de gewone bevolking. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze het zich niet kunnen veroorloven om dit andere mensen aan te doen.

Je moet nu begrijpen: Waarom betaal je nu meer voor benzine dan afgelopen zomer? Niet omdat er gebrek aan olie is dat uit de grond wordt gepompt; het is omdat er gebrek aan olie is dat de consument bereikt, omdat er speculanten zijn die speculeren in olie en kunstmatig olie van de markt houden om de prijzen kunstmatig hoog te houden, zodat de olie die ze tegen lagere prijzen hebben ingekocht tegen hogere prijzen kan worden verkocht en zij snel winst kunnen maken. Hier kunnen jullie oproepen voor doen, om dit bloot te leggen, voor het oordeel over deze mensen en voor het hele bewustzijn hierachter.

Je kunt zelfs oproepen doen dat de vele mensen in de democratische wereld die zich nog niet bewust zijn geworden van het bestaan van deze financiële machtselite, zullen worden gewekt. Sommigen zullen dat niet doen, maar anderen kunnen inderdaad beïnvloed worden door jullie oproepen, zodat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn zal plaatsvinden waardoor men zich bewust wordt van deze financiële uitbuiting, we zouden het financiële oorlogvoering kunnen noemen die tegen de bevolking wordt gevoerd, en waardoor de mensen zeggen: “We zullen dit niet meer pikken en eisen dat hun democratische leiders beslissende stappen ondernemen om dit soort financiële uitbuiting te stoppen, want dat is het.”

Dit is het grotere geheel, het grotere probleem voor dit jaar en trouwens ook in de komende jaren, namelijk dat de economie wordt geherstructureerd zodat ze niet kan worden gedomineerd door een machtselite zonder enig gevoel voor de bevolking. Gebeurt dat niet, dan zullen er steeds meer economische crises komen. Je ziet nu al dat de gasprijzen zijn gestegen door de invasie van Oekraïne. De vraag is, zullen mensen dit accepteren, of zullen ze de echte reden erachter zien? Want feit is dat er voldoende oliereserves zijn, er is voldoende productiecapaciteit, de prijzen hoeven niet boven de zestig tot zeventig dollar per vat ruwe olie te komen, ook al haal je de Russische olieproductie ervan af. De wereld, althans de vrije democratische wereld, zou de Russische olieproductie volledig kunnen stilleggen en dan zou er nog steeds genoeg olie zijn om de prijzen op een niveau te houden om het economisch herstel te ondersteunen. Dat is een feit. Maar het kan niet gebeuren met het huidige speculatieniveau.

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Maar we staan altijd voor de uitdaging om jullie niet te overweldigen. Ik weet dat ik veel mensen heb overweldigd, ik heb zeker veel mensen overweldigd die niet onze directe studenten zijn als ze deze woorden zouden lezen of horen. Omdat de kloof tussen de realiteit van hoe de wereld werkt en de waarneming van hoe de wereld werkt die de meeste mensen hebben, nog steeds heel erg groot is.

Wijs zijn als slangen
Door je weer aan te sluiten bij de basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid, kun je op het punt van de basale menselijkheid komen waarop je anderen bepaalde dingen niet aandoet. Zoals ik al zei, is een meerderheid van de mensen in de moderne wereld tot dat niveau gestegen. Pas als je opstijgt naar de niveaus van de essentiële menselijkheid en je eigen bewustzijn begint te verhogen, kun je de subtiele manipulatie zien die door de gevallen wezens en de machtselite in de hele bekende geschiedenis is gepleegd. Je moet een bepaald niveau van essentiële menselijkheid bezitten voordat je in staat bent om dit te begrijpen zonder dat je gepolariseerd bent naar het zwart-wit denken, de epische denkwijze, omdat je dan denkt dat je tegen de gevallen wezens en de machtselite moet strijden.

Nogmaals terugkomend op Jezus, hij vocht niet tegen de machtselite. Hij bracht hun oordeel. Dit is de rol van jullie, onze directe studenten en degenen die zichzelf boven een bepaald niveau van die essentiële menselijkheid hebben verheven: het oordeel brengen. Dit zal de machtselite verwijderen wanneer de meerderheid van de mensen het basale menselijkheidsniveau ontstijgt. Zolang er veel mensen beneden dat niveau zijn, zal de machtselite nog enigszins op de planeet aanwezig zijn. Want nogmaals, ze moeten er zijn om dat bewustzijn uit te beelden, zodat mensen bereid zijn om naar zichzelf te kijken.

Er is een punt waarop je naar de essentiële menselijkheid overgaat, waarbij het niet gaat om het kijken naar de balk in je eigen oog. Wanneer je onder het niveau van basale menselijkheid bent, moet je op het punt komen waarop je bereid bent om naar de balk in je eigen oog te kijken. Wanneer je boven dat niveau uitstijgt en aan de essentiële menselijkheid werkt, gaat het er eigenlijk niet om naar de balk in je eigen oog te kijken, omdat je voortdurend probeert je bewustzijn te verhogen, aan je psyche te werken. Maar het gaat erom dat je een hoger niveau van onderscheidingsvermogen krijgt, zoals Jezus het tweeduizend jaar geleden ook uitdrukte.

Je ziet opnieuw dat veel van de dingen die hij zei, kunnen worden geïnterpreteerd als een voorbode van de hele ontwikkeling van de afgelopen tweeduizend jaar. Wat zei hij? Hij zei: “Wees wijs als slangen en onschuldig als duiven.” Dit is de uitdaging voor de essentiële menselijkheid. Het is de uitdaging voor jullie, onze directe studenten, om jezelf niet te laten meeslepen in deze energetische spiralen die de gevallen wezens creëren om jullie aandacht af te leiden van hun bestaan en hun manipulaties. Wees wijs als slangen, niet door hetzelfde als de slangen te zijn, maar slimmer te zijn dan de slangen en onschuldig als duiven te zijn en je met Gautama Boeddha kunt zeggen: “Ik ben de perfecte spiegel voor de aarde.”