De Krachten blootleggen die jouw Deur gesloten willen houden

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 1 oktober 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

IK BEN de Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël. We zijn dankbaar dat we tot heel veel mensen mogen spreken op deze conferentie die gaat over hoe je een open deur voor planeet aarde bent. Sommigen van jullie zullen zich bij dit onderwerp richten op het woord deur. De waarheid is echter dat jullie al een deur hebben. Je hebt een fysiek lichaam dat verankerd is in het fysieke octaaf op aarde; je hebt een menselijk, mentaal en identiteitslichaam; je hebt zeven chakra’s; je hebt een IK BEN Aanwezigheid. De deur is al op zijn plek. Met andere woorden, de praktische, technische aspecten van een open deur zijn staan al aanwezig. Het sleutelwoord is niet deur, maar open. Je hebt de deur al. De vraag is of hij open is, of is hij gesloten? En dat is natuurlijk het hoofdonderwerp op deze conferentie: hoe je die deur opent en hem openhoudt.

Zoals het geval was op ons webinar over relaties, is mijn rol dat ik een enigszins ontnuchterende en sombere boodschap breng over wat je te wachten staat wanneer je bent geïncarneerd op aarde en vooral wanneer je probeert de open deur te zijn voor iets hogers.

Natuurlijk zijn jullie allemaal zo opgevoed dat jullie je er in ieder geval wel enigszins van bewust zijn dat er energie op de wereld is. De meesten van jullie zijn niet zo opgevoed dat jullie je er volledig van bewust zijn dat alles in werkelijkheid uit energie bestaat, maar in ieder geval wel met het bewustzijn dat er energie is, dat energie meestal in beweging is, dat die meestal stroomt, vloeit. Het gevolg van die kennis, die nu al meer dan een eeuw beschikbaar is, is dat het niet rationeel, logisch of consistent is om te geloven dat er niets meer is dan de materiële wereld.

Wanneer je naar veel van de moderne wereld kijkt, dan zie je dat er een periode is geweest dat het denken van de mensen werd gedomineerd door religies, of het nu een oosterse of westerse religie was; het denken van de mensen over het leven en de wereld en hoe de wereld werkt, werd meestal door een religie gedomineerd. Veel religies hebben het concept natuurlijk dat er een hoger rijk is, een hemelse wereld of een spiritueel rijk. Sommige hebben zelfs het concept dat er een lager rijk is, waar demonen leven die zich wijdden aan duisternis. Dan was er ook nog een hemelse wereld waar engelen of andere wezens leven die zich aan het licht wijdden. Veel religies geven dit model van de wereld.

In veel van de moderne naties zie je dat na de opkomst van niet alleen de wetenschap maar vooral ook de religie die de ideologie van het wetenschappelijk materialisme is, heel veel mensen hun geloof in dit wereldbeeld zijn gaan verliezen; dat de wereld is opgedeeld in drie rijken: een lager rijk, de actuele wereld waarin je leeft en een hoger rijk. Dit is natuurlijk het resultaat van de propaganda, zouden we kunnen zeggen, van de mensen die de ideologie van het materialisme uitdroegen, want als je goed kijkt, dan is de waarheid – het feit dat alles energie is – niet in tegenstrijd met de traditionele kijk op religie. Energie is vibratie, energie vibreert op verschillende niveaus, frequenties, amplitudes, golflengtes. Er zouden heel goed vibraties kunnen zijn die op een lager niveau zitten dan wat wij de fysieke wereld of het fysieke rijk, het materiële rijk, noemen en er zou ook energie in een hoger rijk kunnen bestaan. In feite heeft de wetenschap die energie al gemeten. Men heeft alleen nog niet gezien wat het is, omdat de propagandisten van het materialisme veel naties, veel moderne naties in een wurggreep houdt.

Dit betekent natuurlijk niet dat wij, de geascendeerde meesters, een terugkeer naar het traditionele wereldbeeld bepleiten; zeker niet het christelijke wereldbeeld dat nu prominent is geworden in veel delen van de wereld, inclusief Korea en Azië. Het religieuze beeld is niet helemaal verkeerd of niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar het is een heel simplistische kijk. Die moet natuurlijk worden verfijnd en uitgebreid, en daarom hebben wij door de jaren heen in deze en andere dispensaties veel leringen hierover gegeven. Ik wil jullie nu een nieuwe lering geven die niet moet worden beschouwd als de volledige en de laatste lering over dit onderwerp; het is slechts een poging om een lering te geven die de lineaire geest aanspreekt en een bepaald perspectief geeft omdat wij het gevoel hebben dat dit in deze tijd nuttig kan zijn.

Er zijn mensen die zich hebben verwonderd over wat wij hebben gezegd: dat het fysieke octaaf het laagste of dichtste is van de vier octaven; daarboven heb je nog het emotionele, daarboven het mentale en daarboven nog het identiteitsniveau. Wij hebben gezegd dat energie het eerst van het spirituele rijk naar het identiteitsrijk stroomt en daarna naar het mentale, in het emotionele en dan naar het fysieke rijk. Dit is niet onjuist, maar het is ook niet volledig.

We laten er iets uit wat we traditioneel een deel van het emotionele rijk hebben genoemd dat een lagere vibratie heeft dan het fysieke en daardoor correspondeert met beelden die veel mensen in vroeger tijden en in de moderne tijd hebben gezien van een helse wereld, een hels rijk. In vorige dispensaties hebben we gezegd dat het astrale vlak een afdeling of gedeelte van het emotionele rijk is met een lagere vibratie dan het emotionele en daardoor openbaarde die zich als een hel, als heel dichte manifestaties. Dit liet enigszins de vraag open hoe dat kan als het fysieke zogenaamd het laagste, het dichtste is; hoe kan het astrale vlak dan nog lager in vibratie zijn dan het fysieke?

Wij willen jullie nu een enigszins ander standpunt geven. Wij hebben jullie de lering gegeven dat er honderdvierenveertig bewustzijnsniveau op aarde mogelijk zijn. Die lering klopt, in de betekenis dat elk van die niveaus correspondeert met een bepaald spectrum van vibraties. Als je dat een beetje groter maakt, dan realiseer jij je dat we dan kunnen zeggen dat het totale energiesysteem dat planeet aarde vormt, gemaakt is van energie die op honderdvierenveertig verschillende niveaus vibreert. Ongeacht wat we misschien eerder hebben gezegd, willen we jullie nu de volgende lering geven.

Er zijn honderdvierenveertig niveaus in het aardse energiesysteem mogelijk. De vraag is welk van die niveaus omspant de fysieke wereld, het fysieke rijk? Met andere woorden, er is een reeks vibraties die het fysieke, materiële rijk vormen, maar waar zitten die op de schaal van de honderdvierenveertig niveaus? Met andere woorden, stel je voor dat er een verticale schaal is van verschillende niveaus van energie. Er is een reeks, en laten we bijvoorbeeld zeggen dat dit een reeks is van achtenveertig niveaus, en die vormen het fysieke octaaf. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het fysieke rijk het laagste van die honderdvierenveertig niveaus is. Met andere woorden, het fysieke rijk is van niveau nul tot achtenveertig, zoals we hebben verteld over de bewustzijnsniveaus.

De waarheid is dat er geen rechtstreeks verband bestaat met het fysieke octaaf, het fysieke rijk, om te zeggen dat die de laagste niveaus van energie moet hebben. Het is in feite zo dat dit een enigszins glijdende schaal is. Zoals we hebben gezegd, toen het collectieve bewustzijn op aarde hoger werd, kwam er een moment waarop die hele schaal van de honderdvierenveertig niveaus omhoog ging en het laagste niveau niet meer op aarde werd toegestaan, dat maakte geen deel meer uit van het energiesysteem. Wat ooit het honderdvierenveertigste niveau was, heeft er nu nog een ander niveau boven, maar zelfs binnen die honderdvierenveertig niveaus kunnen de achtenveertig niveaus die het fysieke rijk vormen ook omhoog of naar beneden gaan en op aarde is er nu al een hele tijd een opwaartse beweging van het collectieve bewustzijn gaande.

Dit betekent dat de reeks die het fysieke octaaf vormt, omhooggaat op de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Dat houdt in dat er nu ook bepaalde energieniveaus onder het fysieke octaaf zitten. Dat houdt in de eerste plaats in dat die niveaus een lagere, dichtere vibratie hebben dan iets op het fysieke vlak, en daarom is de hel zo’n dichte plek. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen hem hebben gezien als een vurige plek, omdat de dichtheid van de materie voor meer interne frictie zorgt en wat alles in een vurige toestand brengt. Het lijkt wel of je gesmolten lava ziet, want de druk in de aarde zorgt ervoor dat steen smelt en dan weer als de magma opstijgt die uit een vulkaan zou kunnen spuwen.

En dan is er nu een rijk dat beneden het fysieke octaaf ligt en dat je de hel of het astrale vlak kunt noemen. Dit vereist dat wij verder kijken dan de lering die in een eerdere dispensatie werd gegeven, namelijk dat het emotionele rijk het laagste aspect van de aarde is. Dat wil nog niet zeggen dat de oude lering niet correct is; er kon volgens ons in die tijd niet meer gezegd worden op grond van het inzicht dat we in het algemeen hadden gegeven. Maar nu is het tijd om die sprong wel te maken en te zeggen dat de hel of het laagste rijk eigenlijk geen deel uitmaakt van het emotionele rijk. Het is nog steeds zo dat de emoties, het emotionele lichaam, van de mensen hen voornamelijk laat openstaan voor de lagere vibraties in het helse of laagste rijk, maar eigenlijk maakt het geen deel uit van het emotionele rijk.

Dit geeft je een ander beeld op hoe de energiestroom loopt. Het stroomt door het identiteitslichaam, naar het mentale en emotionele in het fysieke lichaam. Alleen van het fysieke vibratieniveau kan de energie verder naar beneden stromen, totdat ze in de vibraties van het helse rijk aankomen. Dit betekent dat er een zuivere of correcte stroom door het identiteitsrijk, het mentale rijk, het emotionele rijk en het fysieke rijk loopt en die energie van boven alleen kan worden ontvangen van de mensen in het fysieke rijk en wordt verlaagd op de lagere niveaus. Ze doen dat voornamelijk via hun emoties; let wel, dat betekent nog steeds niet dat het helse rijk een onderdeel is van het emotionele rijk. Wij raden je aan om hierover na te denken en je focus te wijzigen, dit geldt voor degenen die hier al over hebben nagedacht, opdat jij je realiseert dat het emotionele rijk eigenlijk zuiverder is dan het helse rijk. Dit is natuurlijk vervuild door diverse emoties die op angst berusten, maar toch is het niet zo dat er iets inherent verkeerd of ongezond aan je emoties is, of het emotionele rijk in het algemeen, zoals studenten uit vorige dispensaties vaak hebben gedacht.

De waarheid is dat het fysieke octaaf omhoog zal gaan als we het collectieve bewustzijn blijven verhogen. Maar dat zal alleen zo zijn als het collectieve bewustzijn ook groter wordt, waardoor het fysieke rijk geleidelijk aan steeds meer energieniveaus gaat omvatten.

Wat betekent dat? Dit betekent dat de materie, zoals men het tegenwoordig noemt, minder dicht zal worden, vloeiender. Dit betekent dat je terug zal gaan naar een staat die je op een natuurlijke planeet ziet, waar je de materie flexibeler kunt maken met je gedachten. Met andere woorden, naarmate we verder in de Gouden Eeuw van Saint Germain komen, zal de materie steeds buigzamer worden door de collectieve gedachten, de individuele gedachten, en zie je dat de geest de materie veel meer zal beheersen. Dit is voor een deel de betekenis van een open deur zijn voor de aarde.

Ik geef jullie dit model aan het begin van de conferentie, omdat het te maken heeft met iets waar wij allemaal over willen spreken, maar waar ik in deze verhandeling ook iets over wil zeggen. Het gaat erom dat je hier bent; je bent in een fysiek lichaam op aarde; je erkent dat er een spiritueel rijk is; je erkent dat er energie uit het spirituele rijk stroomt. Je begrijpt dat er hogere niveaus in je geest zijn en dat maakt het mogelijk om vanaf het bewuste niveau via het emotionele, mentale en identiteitsrijk contact te maken met je IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters. Daarom kun je ideeën ontvangen, je kunt inzichten ontvangen, je kunt ervaringen krijgen. Wat is de betekenis dan van de open deur zijn voor planeet aarde? Een van de aspecten is dat je energie ontvangt, je ontvangt hoogfrequente, op liefde gebaseerde, spirituele energie die je op aarde tot uitdrukking brengt door middel van jouw activiteiten. Zelfs in dagelijkse activiteiten, niet alleen in spirituele, maar bij al je activiteiten druk je spirituele energie uit, je geeft ze de kwaliteit mee die in jouw drie hogere lichamen zit. Je brengt niettemin energie naar buiten en hoe meer energie er in het energiesysteem op aarde komt, hoe positiever het effect is wat betreft het verhogen van het collectieve bewustzijn.

Er is een oud gezegde van Master MORE, namelijk dat als de mensen het beter zouden weten, ze het beter zouden doen, maar hoe kunnen de mensen het beter weten? Ze moeten het beter begrijpen. Je zou de aarde tegenwoordig kunnen vergelijken met een ondergrondse grot. Misschien herinner jij je nog de grot van Plato, de allegorie van de grot van Plato, en als je die opzoekt, dan begrijp je wat we bedoelen. De aarde is dus een grot en het is er enigszins donker en dat houdt in dat er veel dingen zijn die de mensen niet kunnen zien, maar wat zal er gebeuren wanneer je de hoeveelheid licht of de intensiteit van het licht geleidelijk vergroot? De mensen gaan dan natuurlijk dingen zien die ze eerder niet zagen, omdat die verborgen waren of verstopt zaten in de duisternis, maar naarmate het minder donker wordt, zal er steeds meer zichtbaar worden.

Als je in de laatste duizend of tweeduizend jaar de vorderingen ziet die er zijn gemaakt, de wetenschappelijke vooruitgang maar ook andere aspecten van de samenleving, dan komt dat door de toename van licht waardoor het gewoon mogelijk wordt dat de mensen iets zien. Hier hebben we het al vele malen over gehad: dat er ineens een verschuiving plaatsheeft en dat de mensen daardoor iets zien wat ze eerder niet hebben gezien en zeggen: “O, maar dat spreekt vanzelf, dat moet veranderen.” Het gaat er dus om dat er meer licht komt.

Dan kun je bijvoorbeeld ook nog kijken naar de vooruitgang van de wetenschap en dan zie je dat die berust op toenemende kennis, een toename van ideeën, ideeën over hoe de fysieke wereld werkt, hoe je dingen in het fysieke octaaf kunt veranderen, hoe je een substantie kunt veranderen die ooit waardeloos was en nu bijvoorbeeld in een belangrijke energiebron verandert of op andere manieren het leven van de mensen verbetert door middel van technologie, en dat komt voornamelijk door ideeën, inzicht, kennis.

Maar ook als je naar al die ideeën kijkt die er de laatste duizend jaar naar buiten zijn gekomen, dan kunnen die nog niet de verandering verklaren die er in de samenleving heeft plaatsgehad. Er is nog een derde factor, en dat is een algemene toename van bewustzijn zouden we kunnen zeggen. Dit houdt verband met iets waar wij ook over hebben gesproken, namelijk dat mensen contact maken met hun basale menselijkheid, of hun essentiële menselijkheid waardoor de mensen zich in de eerste plaats realiseren dat iedereen een beter leven krijgt als ze andere mensen goed behandelen en zij jou ook goed behandelen. Je zou kunnen zeggen dat dit de grondslag is van de moderne democratieën, waarin je in plaats van een samenleving waarin de macht altijd gelijk heeft, overweegt dat alle mensen rechten hebben, dat alle mensen op een dezelfde manier door de regering behandeld moeten worden, dat de mensen elkaar op een bepaalde manier moeten behandelen en wanneer zij dat doen, dat wordt de hele samenleving leuker om in te leven maar ook welvarender.

Dit bewijzen de moderne democratieën, inclusief Zuid-Korea en vele andere. Als je de mensen die in Zuid-Korea wonen, vergelijkt met de mensen in Noord-Korea, dan betwijfel ik zeer of er iemand op de wereld liever in Noord-Korea zou willen wonen dan in Zuid-Korea. En dat bewijst dat die basale menselijkheid stijgende is; dat de regering haar eigen volk bepaalde dingen niet kan aandoen – en dat is nu juist wat de regering in Noord-Korea wel doet – en dan bloeit de samenleving op en wordt leuker.

Ik zeg niet dat er geen ruimte is voor verbeteringen in alle moderne democratieën, want die is er wel. Maar het is heel moeilijk om te ontkennen dat aanzienlijk wat verbeterd is in de laatste generaties in alle moderne democratieën en dat komt door de toename in bewustzijn. en als dat zo door blijft gaan, dan zullen de mensen zich er bewuster van worden dat wij niet alleen menselijke wezens zijn maar spirituele, en dat we veel meer mogelijkheden hebben dan men ons heeft verteld toen we opgroeiden op grond van de definitie van onze samenleving van wat het inhoudt om een menselijk wezen te zijn.

Dit zijn de algemene manieren waarop de planeet wordt verhoogd en het hele fysieke octaaf omhoogschuift op die lineaire schaal van honderdvierenveertig niveaus. En de vraag wordt dan: Je bent hier, je bent fysiek geïncarneerd, maar hoe word jij de open deur voor de energie, de zuivere energie die eenvoudig bestaat uit het vermeerderen van licht, voor de ideeën die ontstaan door een toename van kennis over hoe je dingen moet doen, en het bewustzijn dat de kennis van de mensen verhoogt dat al het leven in principe één is en dat iets wat we anderen aandoen daardoor ook ons beïnvloedt? Hoe word je die open deur? Zoals ik heb gezegd, is de vraag: “Hoever staat die deur open?” en dan kunnen we nu eens kijken naar de krachten die de deuren voor de meeste mensen sluiten en die proberen ze gesloten te houden.

Natuurlijk is dit mijn specialiteit, want ik ben de aartsengel die belast is met het beschermen van mensen. In de christelijke mythologie beschouwt men mij traditioneel als de Beschermer van het Geloof. Maar geloof is eigenlijk geen woord dat we tegenwoordig nog gebruiken, en zeker niet in deze dispensatie. Wij vragen je niet om ergens in te geloven. We vragen jullie om naar binnen te gaan, je intuïtie te gebruiken, rechtstreeks ervaringen te krijgen, zodat het niet meer een kwestie is van iets geloven, het is gewoon een kwestie van iets ervaren en dan verschuift het bewustzijn. Je verschuift iets niet met je verstand, je redeneert niet: “Ik moet veranderen, omdat dit het juiste is.” In veel discussies van tegenwoordig zie je vaak, bijvoorbeeld in de discussie over het klimaat, dat veel mensen zeggen: “We moeten beginnen dit te doen, omdat dit het juiste is”, maar eigenlijk hebben ze het dan intuïtief niet begrepen.

En dan is de vraag nogmaals: Wat zijn de krachten die jouw deur gesloten houden? Dit is voor ons in het algemeen een enorme uitdaging met de mensen op aarde. Ik heb het niet in de eerste plaats over de studenten van geascendeerde meesters, maar je begrijpt wel dat wij een paar leringen moeten geven die een breder publiek zouden kunnen aanspreken dan alleen jullie, onze gewone studenten. Wanneer je tegenwoordig naar de mensheid kijkt, dan zie je dat er nog steeds een sectie religieuze mensen is die in de hel gelooft, dat er duistere krachten in de hel zijn, dat er misschien een duivel is, misschien wel Satan, dat er demonen kunnen zijn die willen voorkomen dat zij naar de hemel gaan, maar die mensen begrijpen maar heel weinig van hoe de duistere krachten hen kunnen beïnvloeden, zij beschouwen ze als een kracht buiten hen. Zij zijn er misschien bang voor, maar zij denken ook dat zij, als ze zich maar aan hun geloof vastklampen en bidden, ertegen beschermd zullen zijn en toch naar de hemel zullen gaan.

Dit is een heel primitieve kijk die alleen maar vroeger kon worden gegeven, maar zoals jullie als studenten van geascendeerde meesters weten, kan er nog veel meer over gezegd worden. We zien dat veel religieuze mensen die erkennen dat er een lager rijk bestaat, zich absoluut hebben afgesloten voor het idee dat er iets in hun gedachten en in hun houding zou kunnen zijn waardoor zij zich openstellen voor duistere krachten. Zij zijn absoluut niet bereid om naar de balk in hun eigen oog te kijken en te overwegen: “Wat zou ik kunnen veranderen?” Er zijn bijvoorbeeld veel religieuze mensen die weten dat het verkeerd is om drugs en alcohol te gebruiken volgens hun religie en die proberen zichzelf te dwingen om dat niet te doen. Niettemin zijn er heel veel religieuze mensen die uiterlijk de indruk geven dat zij goede religieuze mensen zijn, die naar de kerk gaan, maar stiekem wel drinken. Zij willen niet zien dat zij psychologische problemen hebben die hen openstellen voor duistere krachten die hen meeslepen in alcoholisme.

Zo zijn er ook bijvoorbeeld veel christenen die heel erg kritisch zijn op mensen die geen christen zijn of zelfs op christenen die niet aan de maatstaven voldoen waarnaar ze volgens hen moeten leven. Die mensen zouden niet graag willen erkennen dat hun kritische houding hen openstelt voor enkele heel sterke demonen (die wij collectieve beesten hebben genoemd) die hen in die vibratie van dood en hel meetrekken, omdat kritiek, een veroordelende houding, eigenlijk uit de dood en de hel voortkomen. Religieuze mensen voelen een enorme onwil om toe te geven dat de duistere krachten je alleen maar kunnen beïnvloeden wanneer jij je voor hen openstelt. Dit is iets wat ze niet willen erkennen. Zij geloven, omdat ze zijn gebrainwasht, dat de duistere krachten hen niet zullen aanraken als ze trouw blijven aan hun religie, de regels opvolgen, als ze bidden en geloof hebben. Maar de gevallen wezens beïnvloeden hen. Zij hebben hun haken in heel veel van die mensen geplant. Als je naar het christendom op de wereld kijkt, dan zie je dat vijfennegentig procent van de mensen die zich christen noemt, een of andere entiteit uit het lagere rijk hebben die zijn haken in hun aura heeft geslagen, voornamelijk via hun emoties.

Religieuze mensen voelen enorme weerstand om de duistere krachten te erkennen die opzettelijk proberen de deur van de mensen gesloten te houden om geen nieuwe impulsen uit het spirituele rijk te krijgen. Dan is er ook een grote groep intellectuelen, materialisten, atheïsten, agnostici, die het hele idee dat er een lager rijk zou kunnen bestaan als bijgeloof beschouwen, iets uit de Donkere Middeleeuwen waar ze om moeten lachen en die dit totaal negeren. Natuurlijk is dit precies hetzelfde als met bacteriën gebeurde, toen de mensen zeiden: “Dat is allemaal puur bijgeloof, dit is niet iets is waar wij ons zorgen over hoeven te maken.” Omdat alles energie is, en als je wetenschappelijk onderzoek zou doen bij mensen met een mentale ziekte, van wie er wordt verklaard dat zij door bepaalde krachten uit een lager rijk worden bezeten, dan is het in feite logischer, rationeler en nuttiger om die mensen te helpen dan ronduit te ontkennen dat die krachten bestaan.

Men zou op zijn minst kunnen erkennen dat er lagere energie bestaat. Het is mogelijk om te meten bij mensen die openstaan voor zulke mentale ziekten, dat zij lagere energie in hun energieveld hebben. Dit kan worden gemeten met bestaande instrumenten. Er zullen heel veel psychologen komen die zich realiseren dat ze bepaalde patiënten maar op één manier kunnen helpen en dat is door bepaalde geesten te laten vertrekken bij de persoon. Nogmaals, er is een enorm groot segment, een groot segment in de bevolking, die dat absoluut ontkent, absoluut weerstand voelt om te erkennen dat er niet-materiële krachten bestaan die proberen te voorkomen dat mensen de open deur zijn voor iets nieuws.

Dan heb je ook nog een ander segment van de bevolking, het new age segment. Die mensen noemen zichzelf niet new age, maar zij staan open voor een vorm van spiritualiteit die verder kijkt dan traditionele religies. Veel van die mensen noemen zich spiritueel maar niet religieus. Zij vinden zelf dat ze openstaan voor spirituele ideeën en het bestaan van een spiritueel rijk, maar vallen niet in de categorie van traditioneel religieus. Een van de aspecten hiervan is dat ze de hel of een duivel vaak zien als middeleeuws bijgeloof. Met andere woorden, die mensen staan wel enigszins open voor spirituele ideeën, maar tegelijkertijd ontkennen ze bepaalde ideeën op verstandelijk niveau.

Er is ook een groot segment van die new age mensen die de houding heeft ‘alles is goed ‘. We moeten ons niet richten op negatieve dingen, omdat iets waar we weerstand tegen hebben, blijft bestaan. Waar we onze aandacht op richten, geven we macht en daarom moeten we onze aandacht niet richten op iets negatiefs. Maar mijn geliefden, als je gelooft dat je iets macht kunt geven wanneer jij je aandacht erop vestigt, zeg je dan ook niet dat iets bestaat?

Met andere woorden, je gelooft wel dat er lagere krachten zijn. Je gelooft dat je hier alleen maar mee om kunt gaan als je ze negeert en hoopt dat ze jou met rust laten. Maar is dat niet hetzelfde als zeggen: “We moeten bacteriën negeren, want als we ze met rust laten, dan zullen ze ons lichaam niet binnenvallen en ons ziek maken.”

Veel new age mensen zullen hier bezwaar tegen maken, omdat zij geloven dat het negeren van de duistere krachten ervoor heeft gezorgd dat ze hen met rust laten. En mijn geliefden, jullie hebben gelijk. Als je spiritueel bent en de duistere krachten negeert, zullen ze je in de meeste gevallen met rust laten. En waarom dan wel? Omdat je geen bedreiging voor hen en hun macht op planeet aarde vormt.

Je ziet dat het een heel simpele waarheid is dat er honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus op aarde zijn. We hebben gezegd dat er op het achtenveertigste bewustzijnsniveau een scheidslijn loopt. De mensen beneden het achtenveertigste niveau zitten zo erg gevangen in hun persoonlijke problemen, hun persoonlijke wonden, hun obsessies, hun reactiepatronen, dat zij niet in staat zijn om iets nieuws naar buiten te brengen, want hun bewustzijn is zo op zichzelf gericht dat er maar weinig openheid is voor nieuwe ideeën.

Dan heb je nog een reeks in bewustzijn van het achtenveertigste tot het zesennegentigste niveau en ergens in die reeks zitten de meeste spirituele new age mensen. Op dit niveau maak je gestadig vorderingen bij het verhogen van je bewustzijn. Je kunt wel iets openstaan voor nieuwe ideeën, maar je bent eigenlijk niet op het niveau waarop je de hogere bewustzijnsniveaus begint te openbaren; iets wat wij persoonlijk Christusschap hebben genoemd. Op dat niveau vorm je geen hevige bedreiging voor de duistere krachten. Daarom zit er een limiet aan hoeveel ze jou zullen tegenwerken, vooral als je onderbewust de belofte hebt gedaan dat jij je bewustzijn niet boven een bepaald niveau zou brengen in dit leven. Er zijn veel new age mensen die dit hebben gedaan. Zij realiseren zich dat niet, maar zij hebben in wezen gezegd: “Als je mij met rust laat, dan laat ik jou met rust.”

Wat betekent dat? Als je ziet hoe Jezus niet alleen de autoriteitsfiguren uitdaagde in het fysieke octaaf, maar ook de demonen, demonen uitwierp, de duistere krachten uitdaagde. Er is geen grotere bedreiging voor hen dan iemand die boven het zesennegentigste niveau uit begint te komen, zoals we al heel vaak hebben gezegd, en die persoonlijk Christusschap begint te openbaren. Dit vormt voor hen de grootste bedreiging. Als jij als new age persoon onderbewust hebt beloofd dat jij dat niet zult doen, dat je niet zult proberen om Christusschap te openbaren, dan zullen de duistere krachten je grotendeels met rust laten. Zij kunnen misschien nog wel wat van jouw energie overhevelen, maar dat merk je amper omdat je denkt dat het zo hoort. Je kunt je heel erg comfortabel voelen door jouw bewustzijnsstaat, en je uiterlijke activiteiten om een spiritueel persoon zijn.

Er zijn veel mensen die divers compromissen hebben gesloten: “O, ik kan wel spiritueel zijn en wijn bij het eten nemen. Ik kan spiritueel zijn en af en toe hasj roken. Ik kan spiritueel zijn en ayahuasca nemen. Ik kan dit en ik kan dat.” Zij zijn op een niveau gekomen waarop ze zich comfortabel bij voelen, ze hebben het gevoel dat ze erg spiritueel zijn, maar ze vormen geen bedreiging voor de duistere krachten en dan zullen de duistere krachten zeggen: “Oké we laten die met rust en zullen ons richten op de mensen die echt een bedreiging voor ons vormen.”

En wanneer je realistische inschat wat ervoor nodig is om je bewustzijn op aarde te verhogen, dan is de naakte waarheid dat jij je bewustzijn niet boven een bepaald niveau kunt verheffen, als je niet toegeeft dat er duistere krachten bestaan die alles zullen doen wat ze kunnen om te voorkomen dat jij je bewustzijn verhoogt. Het kan gewoonweg niet. Niemand heeft ooit zijn bewustzijn verhoogd zonder te erkennen dat er duistere krachten bestaan.

Het klopt wel dat iets waar je weerstand bij voelt, blijft bestaan, omdat je daar energie aan geeft. Maar als je kijkt naar de leringen die we in deze dispensatie over duistere krachten hebben gegeven, dan weet je dat we steeds weer zeggen dat je niet bang hoeft te zijn voor duistere krachten, dat je niet tegen ze hoeft te strijden. Je verhoogt je bewustzijn en bekijkt hoe ze jouw bewustzijn beïnvloeden en dan laat je de wonden en obsessies los die hen een haak geven in jouw bewustzijn en dan ben je ervan bevrijd. Wij hebben het niet over weerstand bieden aan de duistere krachten, we hebben het over leren wat ervoor nodig is om je van hun invloed te bevrijden en dat dan te doen. Als je eenmaal vrij bent, dan hoef jij je geen zorgen te maken over duistere krachten.

Als onderdeel daarvan kun je de oproepen doen, je kunt invocaties en decreten opzeggen, maar een ander groot onderdeel is natuurlijk dat je de gescheiden zelven ziet, de reactiepatronen die ervoor zorgen dat je de open deur bent voor die lagere krachten. Zodra je dat doet, kun jij je boven het niveau uittillen waarop zij aan jou kunnen trekken. Je moet je ervan bewust zijn dat ze er zijn, maar niet bang voor blijven, en niet veel aandacht schenken. Je bent, zoals Jezus heeft gezegd, het punt aan het naderen waarop ‘de prins van deze wereld niets bij jou vindt’. Zoals de Boeddha onder de Boboom demonstreerde, je bent onthecht en daardoor kunnen de demonen van Mara je niet tot een reactie verleiden. Als je het bestaan van duistere krachten niet erkent, dan zul je niet groeien of in een reactie op de duistere krachten worden meegesleept en die kan je heel lang vasthouden.

Nogmaals, als je naar planeet aarde kijkt, dan zie je dat er delen op de wereld zijn waar groepen mensen voortdurend met elkaar strijden, voortdurend een strijd voeren tegen elkaar. Wij hebben veel voorbeelden gebruikt uit het Midden-Oosten, maar overal ter wereld zijn daar veel voorbeelden van. Veel van die mensen realiseren zich niet dat hun gedachten bijna totaal zijn overgenomen door die krachten in het lagere rijk dat we het astrale rijk kunnen noemen. Zij zitten gevangen in de epische denkwijze, het zwart-witdenken, de dualistische strijd tegen een tegenstander. Ze voeden alleen maar energie aan de demonen van conflict en oorlog die in het collectieve bewustzijn van het astrale vlak bestaan. Zo zijn ze hun hele leven bezig, misschien wel vele levens lang met strijden tegen een andere groep mensen, geven hun energie aan de duistere krachten die steeds sterker worden, meer mensen kunnen overnemen, enzovoort.

Je zou dus kunnen zeggen dat de hoeveelheid licht vergroten en de intensiteit van het licht in de grot verhogen, een van de dingen is die vooruitgang op aarde brengt, maar het Omega-aspect van groei is dat je de duisternis in de grot minder maakt. En natuurlijk heb je het oude gezegde dat veel new age mensen onmiddellijk naar voren zullen brengen, ‘duisternis heeft geen substantie’. Je kunt de duisternis niet in een vuilniszak schuiven en het uit de grot gooien. Je kunt alleen maar licht brengen, en dat is mooi. Maar wat is ervoor nodig om licht te brengen? Hoe word je de open deur voor het licht? Die deur moet open zijn en hoe kun je licht brengen als jouw deur gesloten is vanwege de invloed van de duistere krachten? Hoe kun je die deur openen, tenzij je het mechanisme ziet dat er juist voor heeft gezorgd dat je de deur dichtdeed en ziet dat de duistere krachten erin geslaagd zijn om meer invloed te krijgen op jouw bewustzijn en wat ervoor heeft gezorgd dat jij de keuzes maakte die de deur sloten?

Vreemd genoeg heb ik gezegd dat er veel christenen zijn die totaal niet openstaan voor het idee dat zij, door hun denkwijze en psychologische problemen, verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor die invloed van de duistere krachten, maar voor heel veel spirituele mensen zijn ook voor hetzelfde gesloten. Zij willen niet erkennen dat zij bepaalde keuzes hebben gemaakt, dat er bepaalde mechanismen in hun psyche zitten die hen gevoelig maken voor duistere krachten en ervoor zorgen dat ze de deur sluiten voor het licht. Er is een bepaald segment spirituele mensen op aarde die zich comfortabel voelen, die het gevoel hebben dat ze heel erg spiritueel zijn, die meedoen aan diverse retraites en conferenties en seminaries, die piekervaringen willen en denken dat ze heel spiritueel zijn. Zij denken dat ze de aarde verheffen, maar zij stagneren op een bepaald niveau en mijn geliefden, stagnatie kan geen vooruitgang brengen.

De vooruitgang op aarde is een geleidelijk proces van het verhogen van je bewustzijn. Iemand die is gestagneerd op een bepaald niveau van de honderdvierenveertig niveaus, trekt na een poosje niet meer het collectieve bewustzijn op, want om dat te doen moet jij je blijven transcenderen, je moet op een hoger niveau komen; een tijdlang trek je nog wel het bewustzijn op, maar je moet op het volgende niveau komen om het collectieve bewustzijn te blijven optrekken. Alleen de mensen die zichzelf transcenderen, helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen. De mensen die zich comfortabel voelen, trekken het bewustzijn niet omhoog. Zij voelen zich misschien spiritueel, heel erg comfortabel, maar zij groeien niet en zij helpen het collectieve bewustzijn niet met groeien, zij helpen de planeet niet met groei. Dit zijn de mensen die open gaan staan voor allerlei verkeerde leraren, van wie sommige zelfs bedriegers zijn uit de valse hiërarchie, die beweren dat ze geascendeerde meesters zijn maar die eigenlijk uit het lagere identiteitsrijk, of in de meeste gevallen het mentale rijk, komen.

Het is zo’n belangrijk onderwerp om aan te kaarten, want als je naar de reikwijdte van het bewustzijn kijkt op aarde, wie zijn dan de mensen die het meeste potentieel hebben om de aarde op te trekken? Vanzelfsprekend niet de mensen beneden het achtenveertigste bewustzijnsniveau, de mensen die in het materialisme gevangenzitten. Het mensen met het grootste potentieel zijn de mensen die spiritualiteit in plaats zetten van traditionele religies; die spiritueel zijn en niet religieus; dit zijn de mensen met het grootste potentieel. De meeste van die mensen hebben in hun Goddelijke plan gezet dat een deel van hun Goddelijke plan eruit zou bestaan dat zij in dit hele leven wilden groeien, maar zodra ze incarneerden, werden ze overweldigd door de energie in het fysieke rijk, de omstandigheden waarin ze werden geboren en in plaats van contact te maken met het verlangen om zichzelf voortdurend te transcenderen, zijn ze zich tevreden gaan stellen met minder zouden we kunnen zeggen. Zij hebben zich tevredengesteld met zich comfortabel voelen, met het gevoel dat zij spiritueel zijn en dat zij iets doen.

Het is min of meer de new age versie van de automatische verlossing waarin zoveel christenen geloven: “Als ik maar naar de kerk ga, als ik maar bid, dan zal Jezus me wel redden na dit leven.” Dat geloven ze. “Als ik me maar comfortabel voel, als ik die spirituele dingen maar doe, dan zit ik goed na dit leven.” Of ze dit nu de ascensie noemen of iets anders is dat ze geloven. Ze zijn geneigd om de leringen van de verkeerde leraren meer te geloven die de mensen een comfortabel gevoel geven, die mensen het gevoel te geven dat zij het juiste doen; dat zij de aarde helpen groeien door de activiteiten die zij doen.

Maar wat die leringen allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze niet eisen dat je naar jezelf kijkt; dat je aan je psychologische problemen moet werken. Er zijn er wel een paar die vragen of je rudimentair naar jezelf kijkt, maar als je een bepaalde hobbel hebt genomen, dan zit je goed, dan ben je gevorderd, volwassen, en dan hoef je niet meer naar jezelf te kijken.

Maar wat hebben we sinds 2002 consequent gezegd? Er komt nooit een moment waarop je groei stopt, er komt nooit een moment waarop je niet meer naar jezelf hoeft te kijken, omdat je altijd naar de volgende illusie moet kijken om op het volgende bewustzijnsniveau te komen. Het is een doorlopend proces zolang je bent geïncarneerd en elke lering die daar niets over zegt, of het zelfs ontkent, of een soort afleiding heeft, is geen lering van de geascendeerde meesters. Dat kan niet mijn geliefden, omdat wij de geascendeerde meesters zijn, besef je dat niet? Wij zijn geascendeerd.

Hoe zijn we geascendeerd? Niet door een automatisch proces waarin Jezus kwam en ons op het eind heeft gered. Wij zijn geascendeerd omdat wij bleven kijken naar onze eigen psyche, illusie na illusie, obsessie na obsessie, hebben getranscendeerd tot er niets meer over was wat ons aan de aarde bond. Dit is de enige manier waarop iemand ooit is geascendeerd en een lering die je iets anders probeert te vertellen, komt niet van de geascendeerde meesters, omdat wij weten wat ervoor nodig is. Wij hebben het ervaren, wij hebben het bewezen en waarom zouden we iets anders tegen jullie zeggen als we weten dat het werkt?

We hebben jullie leringen gegeven, we hebben jullie hulpmiddelen gegeven, via deze boodschapper. De decreten, de invocaties, om je te beschermen tegen duistere krachten. Enkelen van jullie hebben gevoeld dat dit een enorm verschil uitmaakte. Er zijn mensen die hebben gevoeld dat ze een bepaalde mentale ziekte zijn kwijtgeraakt die ze eerder nog wel hadden, nadat ze een tijdlang oproepen aan mij hadden gedaan.

Heel veel mensen kunnen dit ervaren, en het is zeker waardevol dat degenen die positieve resultaten hebben behaald, getuigen van het feit – social media, websites, het maakt niet uit – dat dit een onderdeel is van de open deur zijn. Het is niet alleen een kwestie van ideeën of energie ontvangen, want wat heeft het voor zin om ergens te zitten en iets te weten. Met andere woorden, als je ergens zit en je een methode hebt bedacht voor een nieuwe, laagdrempelige, onbeperkte energiebron en je geniet van die mooie technologie die je hebt ontvangen maar het tegen niemand zegt, wat voor goeds doe je er dan mee?

Je kunt natuurlijk over de voordelen vertellen, de resultaten die je hebt behaald door die lering, door de hulpmiddelen die we hebben gegeven. Je kunt ervan getuigen dat het werkt; dat het positieve impact op je heeft gehad en dat het dus ook anderen kan helpen. Dat wil niet zeggen dat je altijd deze boodschapper of de leer van de geascendeerde meesters moet aanprijzen als het beter voor jou is om dat in het algemeen te doen, maar doe dat dan in ieder geval wel.

Jullie begrijpen wel wat ik zeg. Het Alphadeel van de open deur zijn is ontvangen; het Omegadeel is communiceren, delen, verder vertellen, want alleen als je iets doorgeeft, ontvang je meer. Zoals Jezus heeft uitgelegd in zijn parabel van de talenten: als je iets wat je ontvangt, in de grond stopt, het voor jezelf houdt, dan is er niets wat vermenigvuldigd kan worden en hoe kun je dan meer ontvangen?

Heel veel mensen zijn na een paar jaar op een punt gekomen waarop ze het gevoelkregen: “Ik groei niet zo snel meer, er lijkt niet zoveel te gebeuren. Ik heb geen dramatische ervaringen meer zoals vroeger.” In veel gevallen doe je dit dan precies door niet te geven wat je hebt ontvangen. Je deelt het niet met anderen; je probeert anderen niet te helpen en wat valt er dan te vermenigvuldigen? We zijn hier niet om alleen jou te helpen. Wij zijn hier om alle mensen te helpen.

Dit is een van de subtiele, gevaarlijke uitdagingen van spirituele studenten die op een bepaald niveau zijn aangekomen. De neiging bestaat om comfortabel te worden op een bepaald niveau. Het gevoel te hebben: “Ik weet genoeg van de spirituele leringen, ik begrijp hoe het universum werkt. Ik heb decreten en invocaties opgezegd of andere spirituele dingen beoefend en nu kan ik wat freewheelen, het rustiger aan doen, op mijn gemak iets doen.” Maar dit betekent dat je niet gebruikt wat je hebt ontvangen om anderen te helpen en dan kunnen we jouw prestaties niet vermenigvuldigen omdat je die talenten in de grond begraaft.

Hoe kun je blijven groeien en het gevoel houden dat je groeit? Als je niet het gevoel hebt dat je groeit, dan komt dan omdat je niet groeit en niet probeert om anderen te helpen. Snap je? Misschien wel niet! Maar dan kun je misschien gaan begrijpen dat je pas ascendeert als je volledig het Christusbewustzijn hebt gekregen, en dat betekent dat je de illusie van het dualiteitsbewustzijn, het gevallen bewustzijn, overwint. En wat is de belangrijkste illusie van de dualiteit? Dat je een apart wezen bent.

Christus is eenzijn van de Schepper met zijn schepping, maar ook horizontaal eenzijn tussen alle wezens die deel uitmaken van die schepping. Je ascendeert als je op het niveau komt waarop je voelt dat je één bent met al het leven, je voelt dat je deel bent van een geheel. In feite geef je het gevoel op dat je een apart wezen bent en beschouw jij je als een deel van het geheel. Dit betekent dat je dan werkt aan het verheffen van het geheel.

Zoal we hebben gezegd, is het heel begrijpelijk dat, terwijl je van het achtenveertigste naar het zesennegentigste wandelt, jouw voornaamste taak is om je boven het collectieve bewustzijn te verheffen en je doet dat als individu, je moet apart gaan staan van het collectief om jezelf op het zesennegentigste te kunnen brengen. Het gevaar, de uitdaging is dan dat je als je eenmaal op het zesennegentigste niveau bent, bereid moet zijn om het zelf los te laten dat je hier heeft gebracht, want anders versterk je het gevoel dat je een apart individu bent die spiritueel is, spiritueler dan andere mensen. En je kunt dit gevoel wel verder opbouwen, maar dat is geen Christusschap. Christusschap heb je als je het geheel begint te verheffen, bezig bent om anderen te helpen in plaats van alle jezelf, of je zorgen te maken over jezelf en jouw eigen groei. Er komt een moment waarop je niet meer kunt groeien als apart individu, je kunt dan alleen verder groeien als je probeert het geheel te verheffen.

Waar leidt dit allemaal toe? We kunnen natuurlijk nog veel meer dingen zeggen, maar de waarheid is dat je, als je iemand bent die het idee heeft dat jij de open deur kunt zijn, dan heel goed naar de leringen moet kijken die we hebben gegeven over duistere krachten, hoe jij je tegen hen beschermt, hoe jij je van hen lossnijdt. Je moet de decreten gebruiken aan mij, aan Astrea, andere decreten en invocaties opzeggen om je ervan los te snijden. Als je dit nog niet gedaan hebt, dan zul je worden beïnvloed door de duistere krachten die willen dat jij jouw deur dichthoudt.

Het is gewoon onvermijdelijk. Het is een onderdeel van het pad als je boven een bepaald niveau zit dat jij je van de aantrekkingskracht van de duistere krachten moet losmaken. Ik probeer nu de mensen die weerstand voelen bij dit idee een doorbraak te laten maken en te beslissen: “Ik zal dit doen, ik wil dat doen, ik zal een poging doen om mij uit de neerwaartse aantrekkingskracht van die duistere krachten op het astrale vlak los te maken.” Zolang je wordt beïnvloed door die krachten, kun je niet hogerop komen en kun je niet de open deur zijn voor nieuwe impulsen en ideeën van boven. Dat is niet mogelijk, mijn geliefden.

Je begrijpt wel, of misschien begrijp je het ook niet, maar kun je het wel gaan begrijpen, dat er een traditioneel beeld van God is; dat God het boze en oordelende wezen in de lucht is; dat spirituele wezens, of dat nu Aartsengel Michaël of Jezus of wie ook maar is, kritisch zijn op jullie. Maar dat is niet zo. Wij zitten hier en laten het voortdurend regenen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. We geven energie uit. Ik verspreid iedere dag, iedere seconde, energie op de aarde. Maar de Wet van Vrije Wil zegt dat Aartsengel Michaël niet het energiesysteem op aarde kan betreden als er niet iemand vrijwillig voor kiest om zijn vier lagere lichamen open te stellen, de deur open te stellen voor mijn energie.

Dat geldt ook voor ideeën. Saint Germain houdt geen ideeën tegen voor de Gouden Eeuw. Hij beoordeelt niet: “Wie is het waard om dat idee te ontvangen? Zijn dit wel de juiste mensen? Doen ze de juiste dingen?” Hij heeft gewoon de ideeën en slechts één ding doet ertoe: “Is de openheid er om ze te ontvangen? En daar hebben wij niets over te zeggen. Dat ligt aan jouw vrije wil. Als jij er niet voor openstaat, dan komt dat niet omdat wij jou niets sturen, niet omdat de duistere krachten je dwingen om je tegen je wil af te sluiten. Het komt omdat iets in jouw wil op onderbewust niveau ervoor heeft gekozen om de deur te sluiten en die gesloten te houden, maar je kunt ook zeggen dat jij er niet voor hebt gekozen om hem te openen.

De waarheid is dat jouw deur meer openstond toen je incarneerde. Geleidelijk aan werd die steeds meer gesloten. Als je spiritueel bent en hiernaar luistert, dan ben je vanzelfsprekend door een periode heengegaan waarin je jouw deur geleidelijk aan hebt geopend, maar de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, zijn nog steeds in je onderbewuste aanwezig als gescheiden zelven die je deur dichtdoen, die je deur blokkeren.

Als er een opening was, dan zou je energie, ideeën, ontvangen, in de eerste plaats over hoe je jouw eigen groei, je persoonlijke situatie, kunt verbeteren maar ook hoe je een bijdrage kunt leveren aan het geheel. Wanneer er een opening is, dan zul je ontvangen. maar er is een wet, een spirituele wet, dat er een opening moet zijn; er moet een kelk zijn waar het kan worden ingeschonken. Je begrijpt wel, of misschien ook niet, maar je kunt gaan begrijpen, dat het hele concept van de Heilige Graal is dat de graal een kelk is die jij omhooghoudt, opdat de wijn van de Geest erin geschonken kan worden zonder dat het op de grond valt. Er moet iets zijn waar het in blijft.

Met betrekking tot energie zijn er mensen die voortdurend in conflict zijn, zoals ik zei. De meeste energie gaat rechtstreeks naar de duistere krachten op het astrale vlak. Er zit een limiet aan hoeveel energie we aan zulke mensen kunnen geven, omdat wij weten dat ze die onmiddellijk een lagere kwaliteit zullen geven; ze krijgen alleen maar genoeg om in leven te blijven. Als zij meer willen, dan moeten ze in gedachten een soort kelk vormen waarin ze dan iets kunnen ontvangen, zonder dat het rechtstreeks naar het astrale vlak gaat. Er moet een vat zijn waarin het ontvangen kan worden.

Als je een nieuw idee over een aspect van de samenleving wilt ontvangen, dan moet je iets over dat specifieke onderwerp weten. Je moet weten hoe je het idee implementeert, want wat heb je er anders aan? Hetzelfde geldt voor energie, je moet in staat zijn om die een tijdje in stand te houden, in plaats van er een lagere kwaliteit aan te geven door een oordeel over anderen te vellen, of je mening niet willen bijstellen.

Wat is er nodig voor een nieuw idee op een bepaald terrein? Je zou kunnen zeggen dat je ervoor moet openstaan, maar wat zorgt ervoor dat je er niet voor openstaat? De ideeën en meningen die je al in gedachten had en waarvan je gelooft, zoals Moeder Maria heeft gezegd in haar definitie van fanatisme, dat je die niet groter kan of hoeft te maken. Als je een vast idee hebt waarvan je vindt dat dit niet kan worden uitgebreid, dan kunt je ook geen nieuw idee ontvangen dat het oude overtreft, want anders zou het niet nieuw zijn. De vraag is opnieuw: “Zoek je een beter inzicht of zoek je bevestiging van je oude inzicht?” Waar ben je naar op zoek? Wat wil je? Dat is natuurlijk een onderwerp waar andere meesters meer over zullen zeggen, omdat ik jullie in deze verhandeling heb gezegd wat ik wilde.

Mijn dank dat er zoveel mensen zijn die bereid zijn om zich hierop af te stemmen. Ik kan je verzekeren dat de impuls er zelfs in Korea, Zuid-Korea Noord-Korea uit is gegaan, omdat jullie wilden luisteren. Wat zie je in Noord-Korea? Daar is men totaal gesloten voor nieuwe ideeën. Men ontkent daar absoluut dat er iets moet veranderen wat ze al hebben en ze weten al hoe het systeem zou moeten werken en dat kan niet worden uitgebreid.

En dat is dus uitgedaagd in dit dictaat, omdat jullie bereid zijn om de open deur te zijn, door de oproepen die jullie doen, de oproepen die jullie nog zullen doen. Hetzelfde geldt voor andere landen, vooral China, waar je de onwil ziet om te veranderen, de onwil om te erkennen dat China allang over het punt heen is dat de ideologie van het communisme van nut is, of dat een dictatuur door één persoon een realistische regeringsvorm is.

Nogmaals, dit was wat ik tegen jullie wilde zeggen. Daarom verzegel ik jullie in de vrolijke Vlam van de Macht en Wil van God die IK BEN voor de aarde.