Verder kijken dan de ideologische benadering van de natuur en dieren

Vraag: Wij mensen delen deze fysieke aarde met een andere groep voelende wezens: dieren. Wat zijn dieren en wat voor bewustzijn ervaart het fysieke vlak door de zintuigen van dieren? Hoe kunnen we het best met dieren omgaan en samenwerken? Iets om over na te denken? Hebben mensen en gevallen wezens een rol gehad bij het ontwerpen van diersoorten in het verleden? Hebben dieren ook astrale, mentale en etherische lichamen? Hoe zijn ze actief op die terreinen vergeleken met mensen? Ik heb eens gelezen dat eigenschappen van dieren in cartoons en kinderboeken zijn bedacht door gevallen wezens. Waarom is het niet goed om te denken dat dieren een karakter hebben dat op mensen lijkt en zijn er nog meer punten die misschien interessant kunnen zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We hebben al bepaalde leringen over dieren gegeven. Maitreya heeft het erover in zijn boek “Master Keys tot Spiritual Freedom’. Ik bespreek het in mijn boek ‘Healing Mother Earth’ en er zijn ook nog meer leringen over. Wat ik er nu over wil zeggen, is dat toen de planeet in het begin werd geschapen, zoals Maitreya beschrijft, dit werd gedaan met vier niveau van het materiële universum: het identiteitsniveau, het materiële, emotionele en fysieke. Maar toen de eerste van zichzelf gewaarzijnde wezens op aarde kwamen, kwamen ze niet in het fysieke octaaf, zij daalden eerst af naar het identiteitsrijk, toen het mentale en daarna het emotionele rijk. Maar vanaf het begin van de schepping van de aarde werd dit proces opgestart door de Elohim en wetenschappers hebben dat beschreven als het evolutieproces. Dit proces had ook plaats op de drie andere vlakken, maar was voornamelijk op het fysieke octaaf gericht. Het proces bracht dus leven voort en daarna diverse vormen van hogere levensvormen.

Zoals Maitreya uitlegt, verscheen het leven niet bij toeval, het was geen willekeurig proces, geen materieel proces. Toen de geologische processen een bepaald punt hadden bereikt, kwamen de Elohim tussenbeide en begonnen met het scheppen van leven. Een tijdlang mochten de eerste primitieve levensvormen zich ontwikkelen door middel van de principes die worden gedefinieerd over hoe het fysieke octaaf werkt. Daarna kwam er een moment waarop meercellige organismen werden gevormd, daarna de complexere levensvormen, enzovoort.

De Elohim hebben meerdere malen ingegrepen, ze hebben het leven op een ander niveau gebracht en zich vandaar verder laten ontwikkelen. Wanneer je naar de tijdlijn kijkt die materialistische wetenschappers geven, dan klopt die niet helemaal, er moeten een paar aanpassingen worden gedaan omdat de tijd op deze planeet niet altijd hetzelfde was.

Maar niettemin is er vele miljoenen jaren geleden fysiek leven op aarde verschenen en door een geleidelijk evolutieproces zijn de dieren gekomen die je ziet. Wat materialisten natuurlijk niet toegeven, omdat dit de materialistische ideologie tegenspreekt, is dat het geen willekeurig proces is. Evolutionisten kunnen de plotselinge sprongen in het evolutieproces niet verklaren, wanneer er opeens een nieuwe levensvorm verschijnt of toen er meerdere nieuwe diersoorten verschenen, en dat kwam door tussenkomst van het spirituele rijk. Er zijn heel lange perioden op aarde geweest waarop de evolutie gewoon op haar beloop werd gelaten volgens de principes die de Elohim heeft vastgesteld.

Door dit proces zijn er diverse diersoorten ontstaan. Waren die diersoorten de hoogste mogelijke soorten die konden verschijnen? Nee, dat niet, maar ze waren wel in overeenstemming met de ontwerpprincipes voor de aarde. Vanaf het moment dat er van zichzelf gewaarzijnde wezens naar het identiteitsoctaaf afdaalden en daarna naar de lagere octaven is er natuurlijk altijd een verband geweest tussen die wezens en het fysieke octaaf, omdat er altijd een energiestroom is en matrijzen en beelden en ideeën van het identiteitsrijk naar het mentale rijk, het emotionele en het fysieke rijk loopt.

Het verschijnen van de eerste dierlijke vormen viel samen met het afdalen van van zichzelf gewaarzijnde wezens naar het spirituele rijk en het identiteitsrijk. We kunnen zeggen dat dit bijna vanaf het allereerste begin is beïnvloed omdat de van zichzelf gewaarzijnde wezens bij wijze van spreken op aarde incarneerden, hoewel dit toen nog niet het fysieke rijk was waarin ze incarneerden en de evolutie van diersoorten hebben beïnvloed met het bewustzijn dat ze hadden.

Natuurlijk kwam er een moment dat de mensheid naar de dualiteit afdaalde. En dit heeft de evolutie van diersoorten dramatisch veranderd. Het klopt dat geïncarneerde menselijke wezens een dramatische invloed hebben gehad op de evolutie van diersoorten, omdat diersoorten geneigd zijn de vorm aan te nemen die je in het bewustzijn van de mensen ziet die naar de dualiteit zijn afgedaald.

Het proces van diersoorten op aarde is in werkelijkheid veel ouder en langer dan de wetenschap momenteel gelooft. Wat je momenteel fossiele vondsten noemt, gaat dit niet terug tot de eerste verschijning van levensvormen op aarde, omdat eerst de hogere levensvormen verschenen die je daarin niet kunt terugvinden. Wat je ziet bij de fossiele vondsten, werd beïnvloed door het afdalen naar de dualiteit van de van zichzelf gewaarzijnde wezens die incarneerden en die je tegenwoordig menselijke wezens zou noemen.

In principe betekent dit dat ondanks de manier waarop woorden worden gebruikt, de natuur op aarde niet natuurlijk is. De natuur op aarde ziet er niet uit zoals het zou kunnen. Het is in werkelijkheid een lagere versie van de manier waarop ze werden ontworpen en zoals het er had uitgezien als die van zichzelf gewaarzijnde wezens niet de dualiteit waren ingegaan.

Er zijn geen carnivoren op aarde nodig om de natuurlijke balans te bewaren. Het is niet nodig dat sommige dieren andere dieren opeten. Diersoorten kunnen groeien en zich ontwikkelen op een manier die volledig in harmonie is zonder hun populatie kunstmatig te vergroten om de voedselvoorraad in stand te kunnen houden.

In principe zou je kunnen zeggen dat er geen enkele diersoort op de planeet volledig natuurlijk is en dat houdt in dat ze allemaal zijn beïnvloed door het bewustzijn van de mensheid, het collectieve bewustzijn. dat betekent ook dat veel dieren die je tegenwoordig op aarde ziet, zullen verdwijnen als het collectieve bewustzijn hoger wordt. Heel veel mensen, en ook veel mensen met goede bedoelingen in de top tien procent, maken zich heel erg zorgen over het uitsterven van diersoorten, en hebben het gevoel dat het belangrijk is dat ze blijven.

Maar de waarheid is dat ze vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters bij wijze van spreken niet op een natuurlijke manier zijn geëvolueerd en niet in overeenstemming zijn met een hogere spirituele visie. Het zijn tijdelijke manifestaties van de lagere bewustzijnsstaat die door de mensheid op diersoorten zijn geprojecteerd. Als de mensheid haar bewustzijn verhoogt, zullen die dieren op een natuurlijke manier uitsterven, omdat het bewustzijn dat hen in het leven heeft geroepen niet meer bestaat in het identiteitsrijk en in de mentale en emotionele rijk, en daardoor niet op het fysieke vlak kan worden behouden.

De wetenschappers hebben het graag over een periode in het geologische tijdvak Cambrium toen er enorm veel diersoorten uitstierven. Zij hadden de theorie dat dit kwam omdat een meteoriet de aarde raakte en veel diersoorten daardoor stierven, de dinosaurussen stierven uit en er verschenen zoogdieren. Dit viel samen met een dramatische verschuiving in bepaalde beschavingen op aarde die in die tijd op een hoger niveau werden gebracht en wat ervoor heeft gezorgd dat de lagere vormen dinosaurussen verdwenen en de hogere vormen zoogdieren verschenen.

Maar zonder daar al te veel op in te gaan, kunnen we zeggen dat de wetenschappers het tegenwoordig hebben over het uitsterven van een tweede grote golf vanwege de groei van het aantal mensen en de uitbreiding van de technologie en de vervuiling en al dat soort dingen meer. De waarheid is dat planeet aarde is ontworpen om de mensheid te laten groeien, niet de dieren; die zijn gewoon een bijwerking vergeleken met de evolutie van de mensheid. Het uitsterven wordt niet veroorzaakt door de groei van het aantal mensen of de vervuiling of de technologie, maar door het verhogen van het collectieve bewustzijn en dat houdt in dat die diersoorten zich niet meer kunnen handhaven op de planeet.

Wanneer je een spirituele student bent, wanneer je openstaat voor de leringen van de geascendeerde meesters, dan is het belangrijk om naar jezelf te kijken. Wat is jouw houding ten opzichte van dieren, welke ideologie heb jij ten aanzien van dieren en probeer dan elke onrealistische verwachting los te laten, elk sentimenteel gevoel dat dieren ten koste van alles moeten worden beschermd, zelfs ten koste van het beperken van de menselijke samenleving en menselijke activiteiten.

Als je dit wilt zeggen vanuit een breder perspectief, dan kun je zeggen dat dieren dienen om de mensheid te beschermen. Er zijn tijden geweest waarin de menselijke samenleving naar zo’n laag niveau was afgedaald dat er maar een paar mensen op de planeet konden zijn. Zij hadden geen ver ontwikkelde technologie, dus waren ze afhankelijk van het jagen op dieren en die dieren op te eten om in leven te blijven.

Om het menselijke lichaam in stand te houden zijn mensen in zekere zin afhankelijk van dieren om dierlijke proteïnen op te nemen die menselijke lichamen niet gemakkelijk kunnen opnemen met plantaardig voedsel gezien de huidige dichtheid van de materie. Hier zal natuurlijk verandering in komen en er zal een tijd komen waarin ze geen dieren meer hoeven te eten. Maar we zijn er nog niet, hoewel er mensen zijn die een ideologie hebben die gelooft dat zij kunnen leven zonder dieren te eten, en een paar mensen kunnen dat ook wel een tijdlang doen, maar het is niet iets wat de meerderheid van de mensen zou kunnen.

Wij zien dat dieren, om die terminologie te gebruiken, tevreden zijn om menselijke wezens te dienen op elke manier die ze nodig hebben. Daarom zijn dieren ook, of in ieder geval de elementalen van de dieren die de dieren scheppen er bij wijze van spreken tevreden mee dat een soort uitsterft, wanneer die niet meer nodig is, of dat ze in aantal worden gereduceerd wanneer die menselijke wezens niet meer dient.

Je zou hier nog meer over kunnen zeggen, maar ik heb het gevoel dat ik nu even genoeg heb gezegd om mensen ertoe aan te zetten om hun kijk op dieren opnieuw te beoordelen en erover na te denken of ze een paar ideologieën hebben gekregen over de natuur en dieren die in werkelijkheid door de gevallen wezens zijn geschapen om avatars en spirituele mensen op een doodlopend spoor te brengen om zichzelf of hun groei te verloochenen om de natuur te behouden.

Je hoeft de natuur niet te behouden, de natuur dient de mensen. Dit betekent natuurlijk niet dat je het extreem moet aanpakken door te zeggen dat mensen alles kunnen doen wat ze willen en de omgeving vervuilen, omdat dit menselijke wezens op een negatieve manier zal beïnvloeden. Mensen kunnen de natuur ook beschouwen als een leermiddel. Als je ziet dat menselijke wezens vervuiling veroorzaken die een diersoort vernietigt, of koraalriffen, of een zogenaamd ecosysteem, hoewel het strikt genomen niet een ecosysteem is, kan dit een les zijn die de mensen moeten leren en als wij er niet iets aan doen, dan zal dit ons ook treffen. Dieren kunnen mensen op verschillende manieren dienen. Een daarvan is een les, een indicator van de consequenties van menselijke daden.

Het spreekt vanzelf dat samenlevingen in de Gouden Eeuw niet zullen vervuilen en de natuur niet vernietigen maar een omgeving zullen scheppen die specifiek voor mensen is ontworpen. Dit houdt in dat veel gebieden die je tegenwoordig als natuur beschouwt, door mensen zal worden bewoond. Sommige streken zullen zelfs dichter bevolkt zijn, waardoor de dierpopulatie die momenteel bestaat, niet kan worden behouden. Als je naar Afrika kijkt, dan kun je realistisch gezien zeggen dat het noodzakelijk is dat de grote dieren die op de savanne leven, uitsterven als de bevolking van Afrika haar levensstandaard verder moet verhogen dan nu het geval is. Het is gewoon onvermijdelijk, net zoals is gebeurd met de grote diersoorten die eens in Noord-Amerika of Europa leefden. Het is een onvermijdelijk proces om de mensen in Afrika uit de armoede te halen.