De Visie op een Gouden Eeuw voor Rusland

Geascendeerde meester Saint Germain, 25 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN geascendeerde meester Saint Germain en ik kom jullie mijn visie op de Gouden Eeuw voor Rusland geven, of beter de Gouden Eeuw in Rusland, of nog beter mijn visie op de Gouden Eeuw voor de Russen.

Een flink aantal jaren geleden heb ik gesproken over de tijd dat natiestaten geen nut meer zouden hebben. Er was een tijd dat natiestaten nodig waren in de evolutie van de samenleving. Wij komen nu in een tijd waarin het belang van natiestaten minder wordt en dat gebeurt al in zekere mate. Hoewel ik dit een paar jaar geleden heb gezegd, weet ik heel goed dat de mensen in bepaalde naties daar niet veel aandacht aan hebben besteed of dat niet hebben geloofd, omdat zij nog steeds een heel sterke nationale identiteit hebben, maar de waarheid is dat een geascendeerde meester (alle geascendeerde meesters) zich niet bekommert om naties maar om mensen.

Het is niet onze taak om naties te verheffen, zelfs niet de beschaving als geheel. Onze taak op aarde is dat we mensen verheffen, en dit betreft individuele mensen, maar natuurlijk ook grote groepen.

Nu hebben we al vele malen uitgelegd dat vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters alle uiterlijke indelingen en kenmerken die menselijke wezens heel erg belangrijk vinden, voor ons niet belangrijk zijn. Wij discrimineren of veroordelen niet op grond van het geslacht van het fysieke lichaam of de seksualiteit van het fysieke lichaam, of op grond van ras, huidskleur, haarkleur, kleur van de ogen, nationaliteit, politieke overtuigingen, religieuze overtuigingen. Al dat soort dingen vinden wij niet belangrijk.

Hoe komt dat? Omdat je niet ascendeert als man of vrouw, of wit of zwart of als Zuid-Amerikaan of Aziaat. Je ascendeert niet als Rus, Amerikaan, of Chinees of Japanner. Je ascendeert als je alle menselijke indelingen hebt getranscendeerd.

Wat is de Gouden Eeuw van Saint Germain? Het is een tijdperk dat de aarde dichterbij het punt van ascensie moet brengen. Wat houdt dat in? Dat de mensheid moet beginnen al die uiterlijke indelingen te transcenderen die tegenwoordig voornamelijk dienen om de mensen te verdelen en in conflict met elkaar te brengen.

Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat religies conflict na conflict hebben veroorzaakt. Politieke ideologieën hebben conflicten geschapen en natiestaten en nationale identiteiten hebben conflicten veroorzaakt.

Stel jij je voor je dat de Gouden Eeuw van Saint Germain een tijd zal zijn waarin conflicten zullen voorkomen? Of zie je voor je dat het een tijdperk zal zijn waarin er geen conflicten zijn? Als je conflicten nog als een deel van de toekomst op deze planeet ziet, dan zie je de Gouden Eeuw van Saint Germain niet, want ik zie een tijd waarin alle oorlogen en conflicten zijn getranscendeerd. Dat kan niet als mensen verdeeld worden door die uiterlijke indelingen, of als ze die als heel belangrijk beschouwen.

Ik zeg niet dat alle indelingen zullen verdwijnen. Vanzelfsprekend zullen er nog mannen en vrouwen zijn. Mensen zullen een andere huidskleur hebben en andere kleuren haar, hoewel de huidskleur tegen het eind van de Gouden Eeuw steeds uniformer zal zijn, raciale kenmerken zullen beginnen te vervagen. Toch zal het niet een tijd van totale uniformiteit worden, maar wel een tijd waarin de factoren die voor indelingen en verdeeldheid zorgen, minder belangrijk worden.

Als je naar de aarde kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat ik als onderdeel van het manifesteren van de Gouden Eeuw op enige afstand van de aarde een groot ruimtestation heb geplaatst. Ik zeg niet dat je dit letterlijk moet opvatten, maar het is een symbool bedoeld om in beelden iets te illustreren wat je aanspreekt. Niet in het fysieke octaaf maar in de hogere octaven. Dit station is een enorme elektromagneet die aan de aarde trekt. Die trekt de aarde en alle mensen in de richting van de idealen van de Gouden Eeuw, de ideeën van de Gouden Eeuw en het Gouden Eeuwbewustzijn. Het is een magnetische aantrekkingskracht. Het is natuurlijk een deel van de magnetische aantrekkingskracht van de opwaartse aantrekkingskracht van het hele universum, maar die wordt specifiek door mij met een specifieke visie op aarde gericht. Die visie is een planetaire visie.

Ik weet heel goed dat je, als je naar vorige dispensaties kijkt zoals de I AM beweging en de Summit Lighthouse, ziet dat de dictaten van de geascendeerde meesters erg op de Verenigde Staten waren gericht. De Verenigde Staten werd als een heel belangrijk land gepresenteerd en als de voorloper van de Gouden Eeuw. Je kunt ook zien dat wij de focus op een natie eenvoudig hebben getranscendeerd als je de dictaten bekijkt. Wij vinden niet dat één natie in het bijzonder belangrijk is.

Dit moet je in staat stellen om te zien dat mijn visie op de Gouden Eeuw niet is dat Rusland de wereld redt of de Gouden Eeuw in haar eentje brengt. Dat is ook niet het geval voor de Verenigde Staten of een andere natie. Mijn visie richt zich op de mensen, waar ze ook wonen, of dat nu binnen deze of gene kunstmatig getrokken grens is, maakt niet uit. Ik weet wel dat je hier op diverse plekken uitingen van kunt vinden, waaronder leringen dat God naties heeft geschapen. Geloof je nu echt dat de allerhoogste Schepper van het universum nationale grenzen of begrenzingen heeft getrokken op die kleine planeet die aarde heet?

Dit werd in figuurlijke zin gezegd; er incarneren natuurlijk bepaalde groeperingen levensstromen op aarde op grond van hun geschiedenis samen, waar ze vandaan komen, enzovoort. Bij de laatste paar generaties hebben wij, de geascendeerde meesters, de Karmische Raad, de lijnen tussen die groepen mensen vervaagd. Wij hebben heel veel groepen mensen die heel veel levens samen zijn geïncarneerd, overgehaald zodat de volwassener leden van bepaalde groepen bij andere groepen incarneren opdat enkele ernstiger verwonde leden van een bepaalde groep in andere groepen incarneren, bijvoorbeeld in andere naties.

Wanneer je naar de laatste honderd jaar kijkt, dan zie je vooral in de Russische natie, dat de Russen aan veel trauma’s zijn blootgesteld. Veel mensen incarneren al sinds 1800 in Rusland. Zij zijn daarom getraumatiseerd door de vele gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Sommige mensen hebben we naar andere landen laten verhuizen om de kans te krijgen om die trauma’s te helen. Zij mogen als zij deze trauma’s in dit leven helen opnieuw in Rusland incarneren als zij dat willen.

Wij hebben ook enkele volwassener mensen uit Rusland in naties laten incarneren die verder op weg zijn naar de Gouden Eeuw opdat zij kunnen zien dat de dingen ook anders kunnen. En dat betekent dat zij naar Rusland terug kunnen komen om Rusland vooruit te helpen.

Wanneer je dit standpunt begrijpt, dan begrijp je ook dat mijn zorg niet is dat Rusland, als natie, in de Gouden Eeuw komt, maar het Russische volk naar de Gouden Eeuw te brengen. Wat is daarvoor nodig? Dat het Russische volk de nationale identiteit begint te transcenderen, die in heel lange tijd is gecreëerd, vanaf de tijd van de tsaren, de tijd van het lijfeigenaarschap, door het communisme en zelfs in de tijd na de opheffing van de Sovjet-Unie en de overname van de macht door Poetin, enzovoort.

Er bestaat een nationale identiteit die gedurende heel lange tijd is versterkt. Er is een nationale identiteit die heel erg elitair is, omdat er een kleine elite is die over de gewone bevolking van Rusland regeert.

De gewone bevolking is in een bepaalde rol geduwd als lijfeigene of arbeider, maar zeker niet als leider. Er bestaat ook een diep gewortelde nationale identiteit, het hele concept dat de Russen bereid zijn om te lijden en iets op te offeren in het belang van de natie. Dit levert hen het gevoel op dat zij bijzonder is, een superioriteitsgevoel, en de wens, of de projectie, dat Rusland wel een heel speciale natie moet zijn die een speciale rol op de wereld moet spelen.

Klopt dit helemaal niet of heeft Rusland wel een bepaalde rol op de wereld te spelen? Zoals we vaker hebben gezegd, zijn er meerdere naties die een specifieke rol hebben om bepaalde dingen te openbaren opdat de wereld de effecten daarvan kan zien en er op die manier lessen uit kan trekken.

We hebben bijvoorbeeld verteld dat de Japanners hebben aangeboden om de last op zich te nemen om de atoombom in Japan te laten exploderen om de wereld de effecten van een atoomoorlog te demonstreren. Veel andere naties hebben ook diverse dingen gedemonstreerd. Rusland is in zekere zin door de geascendeerde meesters gebruikt om de effecten van het communisme te demonstreren; wat het communisme met een samenleving doet, wat dit met mensen doet. In de eerste plaats demonstreren dat het niet een duurzaam politiek en economisch stelsel is. Je kunt zeggen dat Rusland diverse andere lessen heeft geopenbaard waar de wereld iets van kan leren.

Wanneer ik zeg dat het de bedoeling is dat Rusland en veel andere naties op de wereld bepaalde lessen moeten leren, hoeft dan alleen de rest van de wereld die les te leren of moet Rusland zelf ook een les leren?

Natuurlijk moet Rusland ook de les leren. Wanneer een land belooft om de wereld een les te leren, dan is dat niet omdat dit land de les al geleerd heeft en daarom verder gevorderd is. Het komt eigenlijk omdat dit land die les juist heel erg nodig heeft, misschien wel meer dan de meeste andere naties.

Welke veranderingen ik in de Gouden Eeuw voor me zie voor het Russische volk? Dat is natuurlijk iets wat andere meesters ook hebben besproken en ik zelf ook heb gezegd. Dat het Russische volk de les begint te leren van hun communistische verleden, een bepaald bewustzijn ontstijgen dat hen tegenhoudt tot aan vandaag de dag toe, en dat zij die hele periode kunnen transcenderen waar zij doorheen zijn gegaan, waar ze nog steeds doorheen gaan, omdat ze daar nog in vastzitten.

Ik neem niemand iets kwalijk. Zoals ik zei, was het heel moeilijk voor ieder die zeven decennia onder het communistische juk gebukt ging en dan ineens de vrijheid krijgt en een moderne democratie moet manifesteren. Dus nogmaals, er treft jullie geen enkele blaam, maar mijn visie voor een Gouden Eeuw is natuurlijk dat het Russische volk, een cruciaal aantal mensen daarvan, die denkwijze transcendeert en daardoor op een niveau komt waarop ze klaar zijn met die fase in hun geschiedenis, dat ze die achter zich kunnen laten en daarna in een totaal andere fase komen.

Hoe ziet die fase eruit? Zoals ik heb gezegd, bekommer ik me om de mensen. Een van de plannen die ik al heel lang heb, al sinds mijn incarnatie als Francis Bacon en zelfs al eerder, is om technologie naar buiten te brengen, omdat ik zag dat technologie de enig realistische manier was om de mensen te bevrijden van het lijfeigenaarschap, die slavernij, waar de meerderheid van de bevolking al haar tijd en energie in stak om het fysiek te overleven. Met andere woorden, het leven van de mensen was gericht op de behoeften en eisen van het fysieke lichaam en dat verhinderde hen om te doen waar de aarde voor ontworpen is, namelijk je fysieke lichaam gebruiken als voertuig voor spirituele groei. Ik heb al lang geleden gezien dat de mensen, als ze echt significante vorderingen willen maken, bevrijd moeten worden van dat fysieke overleven, ze moeten vrije tijd, vrije energie en vrije aandacht krijgen.

Als je kijkt naar wat wij de moderne welvarende landen hebben genoemd, dan zie je dat mensen daar meer vrije tijd, energie en aandacht hebben dan de meeste mensen in Rusland tegenwoordig hebben. Ik ben me er zeer van bewust dat de meesten hun tijd niet besteden aan spirituele groei maar vaak aan leeg vermaak. Spirituele groei wordt niet beslist gekoppeld aan fysieke activiteiten die mensen doen. Je moet begrijpen dat mensen, wanneer ze ernstig belast zijn omdat zij hun fysieke lichaam in stand moeten houden en al hun tijd en aandacht daar naartoe gaat, alles op het lichaam richten. Wanneer ze vrije tijd en energie en aandacht over hebben, dan begint alles ineens te veranderen.

Voor veel mensen misschien niet op bewust niveau, hoewel je in de meeste moderne welvarende naties ziet dat men zich hier in alle opzichten langzaamaan wel van bewust wordt, zelfs van de spirituele kant van het leven. In veel landen staan de mensen open voor yoga, mindfulness, andere vormen van spirituele beoefening of een gezond leven. Er is inderdaad vooruitgang, hoewel die zich niet op een bepaalde spirituele beweging of filosofie richt.

De waarheid is dat de manier waarop de mensen in Rusland tijdens de sovjettijd leefden het heel moeilijk maakte om spiritueel te groeien. De manier waarop veel mensen nog in Rusland leven, maakt het ook voor hen moeilijk om spiritueel te groeien. Bovendien heb je ook nog het feit dat heel veel mensen getraumatiseerd werden en daardoor heel moeilijk spiritueel konden groeien. Wanneer mensen dagelijks een zwaar leven leiden, is het ook moeilijk om hun trauma’s te helen. Wanneer je hen een gemakkelijker dagelijks leven geeft, zelfs al besteden ze dat aan schijnbaar leeg vermaak, begint er toch een genezingsproces op gang te komen. Je kunt het vergelijken met fysieke genezing.

Wat hebben dokters door de eeuwen heen voorgeschreven aan mensen die fysiek ziek zijn? Ze hebben rust nodig. Waarom zijn er bedden in een ziekenhuis? Wanneer je lichaam rust, wordt er een natuurlijk mechanisme in je lichaam geactiveerd zodat het lichaam zichzelf kan genezen. Als iemand voortdurend fysiek actief is, kan dat proces niet haar werk doen. In je psyche zit een soortgelijk mechanisme. Als mensen gestrest zijn en onder grote druk leven, omdat iedere dag een inspanning is, iedere dag stress oplevert, voelen ze zich altijd belast, ze hebben altijd het gevoel dat iets hen tegenwerkt en dat zij daartegen moeten strijden, dan kunnen ze emotioneel, mentaal, of op het identiteitsniveau niet helen.

Begrijp je wat ik zeg? Een welvarender levensstijl waarin mensen zich geen zorgen hoeven te maken over geld voor hun normale uitgaven, waardoor ze niet veel uren per dag hoeven te werken, waardoor ze een fatsoenlijk huis hebben dat geen stress oplevert en goede werkomstandigheden hebben, niet bang zijn voor hun eigen regering, niet bang zijn om hun mening te geven, niet bang zijn om andere mensen te ontmoeten, wanneer de mensen in ontspannener omstandigheden leven en vrij van stress, dan zal het genezingsproces op gang komen. Het zal natuurlijk niet zo snel gaan als met hulpmiddelen die specifiek in de psychologie worden gebruikt om te genezen, maar hier zijn de meeste mensen op de planeet aan toe.

Dus je begrijpt dat ik als eerste stap zou willen dat het Russische volk een fatsoenlijke levensstandaard krijgt of een die benadert wat je in de meeste welvarende landen ziet. Dit zou ervoor zorgen dat de zielen die nog in Rusland zijn en in de laatste honderd jaar gewond zijn geraakt, beginnen te helen. Dat zou de mensen in staat stellen om naar nieuwe ideeën te kijken, naar psychologische ideeën, naar spirituele ideeën, enzovoort.

Mijn eerst prioriteit is het manifesteren van de Gouden Eeuw in Rusland en de fysieke, materiële levensstandaard van het Russische volk verhogen. Heel veel mensen in Rusland wonen in een betonnen appartementengebouw dat werd gebouwd in de sovjettijd. Die zijn niet echt voor menselijke wezens gebouwd. Die werden gebouwd omdat men een heel gemechaniseerde, materialistische kijk op menselijke wezens had. Als je in zo’n gebouw woont, dan krijg je daar een bepaalde hoeveelheid stress van. Veel mensen in de landelijke districten van Rusland hebben geen moderne voorzieningen. Dit geeft ook stress, maar hier kunnen we op korte termijn niets aan doen, maar wel aan de manier waarop die mensen leven.

Dit is mijn belangrijkste doel om het Russische volk in de Gouden Eeuw te brengen. Het is natuurlijk een doel dat ik ook voor veel andere mensen overal ter wereld heb, mensen die ook in slechte materiële omstandigheden leven. Ik weet dat je kijkend naar de Russische samenleving kunt zeggen dat veel mensen in de steden een welvarender levensstijl hebben en dat is natuurlijk ook zo, maar er zijn nog te veel Russen die deze levensstijl niet hebben.

Mijn doel is in wezen om de onderste laag bij wijze van spreken op het niveau te brengen dat je ook in enkele van de welvarender naties ziet, waar maar heel weinig mensen echt arm zijn, geen huis hebben, en als dat zo is, dan komt dat vanwege bepaalde omstandigheden zoals verslavingen of iets dergelijks.

Dit is mijn eerste prioriteit. Ik weet heel goed dat dit niet heel aantrekkelijk lijkt vergeleken met de droom van Russische superioriteit, maar dat is dan ook nooit mijn droom geweest. Hoe sneller het Russische volk die droom loslaat, hoe eerder ze die hogere levensstandaard krijgt. Die droom blokkeert voor een deel de vooruitgang, zoals we hebben gezegd en houdt Rusland onder het niveau waarop ze is.

Ik weet heel goed dat er dramatische veranderingen moeten komen in de economie van Rusland om die hogere levensstandaard voor de meerderheid van de bevolking te bereiken. Natuurlijk, en hierover hebben we al gesproken, en ik zal er niet diep op ingaan, natuurlijk zie ik voor me dat de huidige elitaire economie wordt vervangen door een economie die economische kansen aan alle mensen geeft. Daarom moeten er dramatische veranderingen komen die de corruptie, de oligarchen en hoe zij het politieke systeem beïnvloeden, aan het licht brengen. Er moeten dramatische veranderingen in het politieke stelsel komen, het komt erop neer dat Poetin moet verdwijnen, of sterven, wat de groei in het collectieve bewustzijn oproept. En natuurlijk zullen er ook dramatische veranderingen in de houding van Rusland ten opzichte van naties moeten komen.

We hebben het er al over gehad dat de Russen de wens hebben om kunstmatig spanning op te roepen tussen Rusland en andere naties om het Russische volk onder de duim te houden. Dit moet worden vervangen door de erkenning dat Rusland veel sneller zal groeien en meer overvloed zal krijgen als ze met andere naties samenwerkt op voet van gelijkwaardigheid, zodat de andere naties Rusland en de buitenlandse politiek van Rusland kunnen vertrouwen.

Je zou kunnen zeggen dat ‘wat ik voor Rusland voor me zie’, en nogmaals, dit zal een schok en teleurstelling zijn voor die Russen die nog in die oude nationale denkwijze vastzitten. De waarheid is dat ik me bij Rusland voorstel dat ze net als de meeste andere moderne naties wordt. Een moderne democratie met een vrij politiek stelsel, vrije verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, een vrije economie, gelijkere economische kansen meer eerlijkheid en rechtvaardigheid in de gerechtshoven, geen geheime politie, geen agressief buitenlands beleid, geen intentie om andere naties over te nemen, geen wens om superwapens te maken die andere naties kunnen vernietigen en al dat soort dingen meer.

Met andere woorden, wanneer ik naar de wereld kijk, als we de richting opgaan van de Gouden Eeuw, dan zie ik duidelijk, zoals ik heb gezegd, dat natiestaten minder belangrijk worden, nationale indelingen zullen kleiner worden. Wat is daar voor nodig? Dit vereist dat naties elkaar beginnen te vertrouwen omdat ze erop vertrouwen dat die andere natie, ongeacht het verleden dat ze met elkaar hebben, elkaar niet zullen aanvallen, elkaar niet zullen manipuleren, elkaar niet zullen onderwerpen. Wanneer we een afspraak maken met dat andere land, dan zal dat land zich ook aan de afspraak houden, net als wij.

Daardoor zijn de moderne naties gaan bloeien. Het principe van ‘doe aan anderen’, waarover we hebben gesproken. Natuurlijk stel ik me voor dat dit ook in Rusland zal gebeuren, maar tot dusver heeft Rusland de opwaartse beweging naar de Gouden Eeuw afgewezen of er weerstand aan geboden. Ik zei dat ik een ruimtestation heb dat een magnetische aantrekkingskracht op de aarde uitoefent. Als je naar de planeet kijkt, dan zie je dat er naties zijn die positief op die aantrekkingskracht hebben gereageerd, dat zij zich laten optrekken. De andere naties zijn nog niet in staat geweest om zich te laten optrekken, maar die werken daar langzaam naartoe. Dan zijn er nog maar een paar naties die weerstand bieden tegen die aantrekkingskracht en weigeren om zich te laten optrekken; helaas is Rusland ook een van die naties.

Natuurlijk zie ik voor me dat Rusland dit zal transcenderen, zodat ik voor Rusland kan doen wat ik voor die andere naties heb gedaan of liever, wat ik voor het Russische volk kan doen, wat ik kan doen voor de mensen in die naties, om ze in de volgende fase te brengen, wat natuurlijk een welvarender levensstijl is met vrije tijd. Dat betekent niet dat dit de hoogste fase is in de Gouden Eeuw maar wel de volgende. Het is een soort basis om in de Gouden Eeuw te komen, er zijn nog meer.

Er zal nog veel naar buiten gebracht worden, nieuwe ideeën voor alle aspecten van de samenleving, nieuwe technologie, enzovoort. Het is eerlijk gezegd zinloos om het te hebben over die dingen voor Rusland wanneer Rusland op haar huidige niveau is. Met andere woorden, er zijn naties die al in de beginfases van de Gouden Eeuw zitten, maar Rusland niet. Pas als het zover is, doet het er eigenlijk niet toe doet wat er na de beginstadia komt, want je kunt daar niet komen als je niet door de beginstadia heen bent.

Dit is de eerste visie die ik op deze conferentie wilde uitbrengen. Dit is de volgende stap voor het Russische volk. Er zijn dramatische veranderingen voor nodig, zo dramatisch dat veel mensen van de oudere generatie die niet willen. Het politieke apparaat, de economische elite, zal daartoe ook niet bereid zijn.

Toch zal een cruciaal aantal mensen die ideeën beginnen te accepteren en zich afvragen waarom zij niet de levensstijl hebben die andere naties hebben. Dan zal er iets veranderen. Dit kan worden vertraagd door de politieke economische machtselite. Het kan niet worden gestopt. Het is al vertraagd, maar alleen omdat er nog heel veel mensen zijn die zijn gemanipuleerd om zich vast te klampen aan het oude, of die zich hopeloos voelen omdat zij het systeem niet kunnen veranderen. maar als de verhoudingen verschuiven en wij een cruciaal aantal mensen bereiken, dan komt er verandering in.

In zekere zin is het al begonnen te veranderen, omdat het natuurlijk niet zo is dat we van het ene op het andere moment dat cruciaal aantal bereiken. Wij gaan geleidelijk aan die richting op, één persoon hier, één persoon daar, één gebeurtenis hier, één gebeurtenis daar, dus we zijn al op weg, maar er is nog geen doorbraak.

Wanneer zullen we die doorbraak krijgen? Het is moeilijk voorspelbaar wat het teken voor doorbraak zal zijn. Een van de tekenen zal Poetin zijn, houd hem in de gaten. Of hij sterft, of hij besluit om op te stappen, of hij verandert van houding als leider van Rusland. Het is wel mogelijk dat mensen van bewustzijn veranderen.

Je kunt ook de economische elite in de gaten houden. Sommigen zouden kunnen beslissen dat ze Rusland verlaten omdat ze genoeg geld hebben verdiend en het willen uitgeven. Anderen realiseren zich misschien dat het niet houdbaar is wat er in de Russische economie gebeurt. Sommigen gaan failliet. Sommige grote conglomeraten die ze hebben gevormd kunnen bankroet gaan en vervangen worden door een ander soort corporatie of bedrijf. Dit zijn een paar dingen om op de wereld naar uit te kijken. In de psyche van de mensen zou je misschien kunnen kijken naar het niveau van spanning dat ze innerlijk hebben; op dit moment is dat nogal hoog bij veel mensen, hoewel velen dit niet herkennen omdat zij denken dat dit normaal is. Het is gewoon zoals het leven hoort te zijn.

Het zal geleidelijk aan ontspannener worden, zoals al bij veel mensen het geval is. Wanneer je ziet dat dit zich verspreidt, dat de mensen ontspannener worden, dat ze de regering niet zo serieus nemen, dat ze het meeste niet geloven wat hen wordt verteld, dan is dat het teken dat we bij die verschuiving komen die de verhoudingen zal veranderen. Ik weet dat er nog studenten van geascendeerde meesters zijn die deze droom blijven houden, dat Rusland een speciale natie zal blijken te zijn, zelfs vanuit spiritueel perspectief.

Ik weet dat wat ik nu heb gezegd, wat wij op deze conferentie hebben gezegd, wat wij op eerdere conferenties hebben gezegd een teleurstelling is, zelfs voor de studenten. Maar dit is hoe de geascendeerde meesters naar de situatie kijken. Als je daar niet tevreden over bent, ga dan weg, vind een andere boodschapper die in contact staat met wezens in het mentale rijk die je zullen zeggen wat je wilt horen.

We dwingen iemand niet om bij deze leringen te blijven. In de Summit Lighthouse was er een soort trauma, een bepaald schisma om te vertrekken. De mensen, veel mensen, hadden het gevoel dat ze de hoogste spirituele leer op de planeet hadden gevonden; waar moesten ze toen naartoe? Dat zij, als ze vertrokken, als chela niet goed genoeg waren.

Wij hebben met opzet niet die manier van denken gecreëerd, we wilden die denkwijze niet in deze dispensatie. Je bent helemaal vrij om te blijven of weg te gaan als gevolg van je keuzes. Als je het niet leuk vindt wat we zeggen, ben je vrij om dat af te wijzen. Je bent vrij om je kleine egospelletje te spelen door te projecteren dat de boodschapper geen echte boodschapper meer is. Hij staat niet meer in contact met de echte meesters, iets wat we ook zo vaak als spel gezien hebben in eerdere dispensaties.

We dwingen je nergens toe, we leggen geen druk op je. De reden is heel simpel. Als jij jezelf dwingt om een leer van de geascendeerde meesters aan te hangen, maar niet echt bereid bent om naar je eigen psyche te kijken en je bewustzijn te transcenderen, dan help je niet mee om de Gouden Eeuw te manifesteren.

Zoals we nu verscheidene malen hebben gezegd: je kunt pas helpen om het collectieve bewustzijn in Rusland op te trekken als je de aspecten in jouw eigen psyche transcendeert die Rusland ervan tegenhouden, die een deel van de nationale identiteit vormen. Dit kun je niet afdwingen. Het is een creatief proces zoals Moeder Maria eerder vandaag zorgvuldig heeft uitgelegd. Wij zijn op zoek naar mensen die een positieve aanpak hebben van het pad, die zich niet herkennen als Russen, zoals ik heb gezegd, maar als spirituele mensen die ervoor hebben gekozen om in Rusland te incarneren in dit leven om het collectieve bewustzijn te verhogen. Je doet dat als je begint met het verhogen van je eigen bewustzijn.

Wanneer je dit begrijpt, dan kun je baat hebben bij deze leringen. Je kunt persoonlijk enorm vooruitgaan. Je kunt je plaatsen voor je ascensie in de rest van dit leven en je kunt heel veel impact hebben op het collectieve bewustzijn van Rusland. Hier zijn we naar op zoek, dit soort mensen kunnen we helpen met de leringen die we tegenwoordig geven. Als jij daar niet bij bent, zoek dan een lering die je aanspreekt op jouw bewustzijnsniveau en ga ervoor.

De mensen die zich openstellen voor onze leringen, feliciteer ik omdat jullie dit bewustzijnsniveau hebben gekregen. Ik bedank jullie uit de grond van mijn hart voor alle inspanningen die jullie hebben verricht in de laatste paar jaar, omdat jullie je bewust zijn van deze nieuwe dispensatie en de leringen die worden gegeven waarbij jullie de decreten en rozenkransen in jullie groepen of alleen hebben opgezegd, omdat jullie al een beslissende impact op Rusland hebben, iets wat je misschien niet fysiek kunt zien, maar wel in de drie hogere rijken. Ik kan jullie ervan verzekeren dat als jullie dat niet hadden gedaan, er bepaalde dingen zouden zijn gebeurd en dat zou betekend hebben dat Rusland er veel erger aan toe zou zijn dan vandaag.

Hier wil ik mijn dankbaarheid voor tonen en ik wil nogmaals zeggen dat je een beetje geduld met jezelf moet hebben, een beetje geduld moet hebben met jullie natie. Rome werd ook niet op één dag gebouwd, de Gouden Eeuw van Saint Germain wordt niet op één dag gebouwd, of in één jaar, of in één decennium, of één eeuw, zelfs niet één millennium. De Gouden Eeuw strekt zich uit van nu tot de volgende tweeduizend jaar en het is een progressieve Gouden Eeuw die steeds hoger zal komen. Zoveel hoger zelfs dat de mensen van tegenwoordig aan het eind van deze periode van tweeduizend jaar de samenleving niet eens zouden herkennen.

Nu, ik weet dat je kunt zeggen als je terugkijkt op de Romeinse samenleving van tweeduizend jaar geleden, dat de Romeinen een tamelijk ver ontwikkelde beschaving hadden. De meeste mensen leefden natuurlijk in primitievere omstandigheden. Je kunt zeggen dat er dus wel wat continuïteit zit in de laatste tweeduizend jaar. Maar als je een Romein van tweeduizend jaar geleden in een moderne natie van tegenwoordig zou neerzetten, dan zou hij heel erg schrikken en nauwelijks de veranderingen kunnen begrijpen die er zijn gekomen. Ik voorzie dat er in de volgende tweeduizend jaar nog veel grotere veranderingen zullen komen dan in de laatste tweeduizend jaar.

Natuurlijk geef ik jullie deze visie om je te laten beseffen dat dit een heel grote verandering is. Het zal tijd nemen. Wees daarom geduldig, wees geduldig en laat alles zich ontvouwen, omdat het bezig is zich te ontvouwen. De lente is gekomen, de knoppen van de bloemen zijn misschien nog niet ontloken, maar het sap stijgt en heeft voor spanning gezorgd, zodat zij op elk moment in de prachtige kleuren van de zomer kunnen openbarsten. Zelfs in Rusland worden de knoppen gevuld met de leven gevende energie en het is slechts een kwestie van tijd voor zij ontluiken met veel mooiere kleuren dan tegenwoordig.

Nu verzegel ik jullie in de Vrijheidsvlam die IK BEN, de Vrijheidsvlam die maar een paar mensen in Rusland belichamen. Maar de hoeveelheid is genoeg om het werk te doen dat nodig is om het Russische volk politiek, economisch, psychologisch, meer vrijheid te geven en dat betekent dat zij de beginstadia van mijn Gouden Eeuw kunnen beginnen te voelen.