De Basale en Essentiële Menselijkheid

Geascendeerde meester Moeder Maria, 31 juli 2020 Webinar – De Goddelijke Moeder in actie zijn door de zeven stralen te integreren.

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik kom nogmaals om jullie te tonen dat hetzelfde wezen dat gewoonlijk wordt geassocieerd met het Goddelijke Vrouwelijke, zowel de Alpha als de Omega kan zijn, de uitgaande en samentrekkende kracht. In mijn vorige toespraak heb ik jullie het voorbeeld gegeven dat ik de uitbreidende kracht kan zijn die een lering van boven gezien kan geven op hoog niveau, gezien vanuit het hogere perspectief van het geascendeerde rijk. En nu wil ik jullie het voorbeeld geven dat de Moeder zich niet daarmee heeft geïdentificeerd, maar zich in ieder geval wel afgestemd heeft op de situatie waarin jullie zitten terwijl jullie op aarde geïncarneerd zijn.

We hebben jullie heel veel leringen gegeven door deze en andere boodschappers die heel spiritueel, enigszins abstract zijn, die de meeste mensen op aarde zeker niet kunnen bevatten. Hoe groot is de kans dat die leringen invloed kunnen uitoefenen op wereldwijd niveau? Zoals we nu al vele malen hebben gezegd, verwachten we niet, en moeten jullie ook niet verwachten, dat alle mensen of zelfs de meeste mensen, of zelfs grote groepen mensen, in de afzienbare toekomst het bestaan van geascendeerde meesters zullen erkennen en onze lering in een directe vorm zullen aannemen. Dit betekent niet dat de leringen die wij jullie geven, wereldwijd invloed kunnen hebben. Niet de leringen zijn van invloed, niet de uiterlijke vorm, maar de ideeën die in die leringen naar buiten worden gebracht. We hebben al heel vaak gezegd dat jullie chakra’s worden gebruikt om deze boodschap naar het collectieve bewustzijn te zenden, wanneer jullie naar een dictaat luisteren, het opnemen, het ervaren met een zo neutraal mogelijk bewustzijn als jullie kunnen.

In spirituele groepen in het algemeen bestaat soms de tendens om te denken dat jullie de enigen zijn die openstaan voor een hoog ontwikkelde spirituele lering. Jullie zijn daarom de enigen die de wereld gaan redden of de Gouden Eeuw brengen, of wat jullie ook maar in gedachten denken. Maar de waarheid is, zoals we ook vele malen hebben gezegd dat er in verschillende contexten mensen op de hele wereld zijn die volwassen wezens zijn, die hebben aangeboden om iets nieuws naar buiten te brengen om een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de mensheid als geheel. Dit hoeft in veel gevallen niet eens iets heel groots te zijn. Een voorbeeld hiervan is de beweging van vrouwen die protesteerden tegen het feit dat ze zelfs in democratische landen geen kiesrecht hadden. Er waren mensen die deze beweging hebben opgezet en geleid die in bepaalde mate op de geascendeerde meesters waren afgestemd. Zij hoefden ons niet beslist bewust te kennen, hoewel sommigen ons wel kenden, maar zij waren op ons afgestemd en konden daardoor die universele ideeën ontvangen. Deze beweging werd eigenlijk gedreven door de vele duizenden vrouwen in de democratieën die nog geen moderne democratieën, maar de eerste democratieën waren die niet beslist op het spirituele rijk waren afgestemd en de ideeën die daar vandaan kwamen, maar zij waren wel op iets anders afgestemd. Die afstemming zorgde ervoor dat ze innerlijk, in hun hart, intuïtief aanvoelden, intuïtief wisten, dat het gewoon niet klopte dat vrouwen in een democratische natie geen kiesrecht hadden, of geen politiek ambt mochten bekleden. Zij wisten dat gewoon en waarom wisten ze dat? Zij wisten dat omdat zij iets hadden wat gewoonlijk de Moedervlam of het Moederbewustzijn wordt genoemd.

Wanneer een vrouw moeder wordt, gebeurt er in de meeste gevallen iets diepgaands in haar psyche. Tijdens het normale proces van moederschap gebeurt er iets diepgaands in de psyche van de vrouw. Wanneer je gaat voelen dat er letterlijk een kind in je buik begint te groeien, dan besef je dat het niet meer alleen om jou draait. Je leeft niet meer je leven op grond van jou, omdat je alleen bent, omdat je voor niemand anders verantwoordelijk bent dan voor jezelf. Je beseft dat je verantwoording draagt voor een ander wezen dat jij niet bent en je voelt intuïtief dat dit kind bepaalde rechten heeft. Nu zou je kunnen zeggen dat dit de drijfveer van wat wij de basale menselijkheid hebben genoemd. We zouden kunnen zeggen dat de basale menselijkheid eigenlijk de hele basis vormt van het mens zijn, het gevoel dat je een menselijk wezen bent. Wat is het fundament voor het gevoel dat je menselijk bent? Ik heb het niet over de grootste gemeenschappelijke deler, maar de basis om te kunnen begrijpen dat je een menselijk wezen bent. Die basis is dat je begrijpt dat jij niet het enige menselijk wezen op de wereld bent. Jij bent niet alleen. Een man is geen eiland. Een vrouw is geen eiland.

Natuurlijk kunnen mannen dit ook hebben, maar wanneer vrouwen moeder worden, worden zij zich dit meestal veel duidelijker bewust dan mannen, dan de meeste mannen zich er bewust van worden. Natuurlijk zijn er ook mannen die dit gevoel van basale menselijkheid kennen, vaak omdat zij een vrouw in een aantal vorige levens zijn geweest, waarin ze ook moeder zijn geworden. Moeder worden is niet de enige manier om dat te bereiken, maar wel de meest gebruikelijke. In de suffragettebeweging, de beweging die streed voor vrouwenkiesrecht, zaten veel vrouwen die zich door hun moederschap bewust werden van die basale menselijkheid.

Als we jullie een heel geconcentreerde beschrijving van basale menselijkheid willen geven, niet een volledige beschrijving, maar een geconcentreerde beschrijving, dan kunnen we zeggen dat dit een beeld geeft van de aansporing van Jezus: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.” Dit vind je in veel religies terug en dit is basale menselijkheid. Wanneer je in contact staat met je eigen basale menselijkheid, dan weet je van binnen dat andere mensen jou bepaalde dingen niet mogen aandoen en je zou niet vrijwillig accepteren dat zij dat doen. Je kan zonder dat je het wil aan iets blootgesteld worden, dat iemand jou in een oorlogssituatie doodt, maar hier zou jij je niet vrijwillig aan onderwerpen. Je weet dat dit niet juist is in de ogen van de meeste mensen die nog steeds denken in termen van goed of fout. Maar niettemin weet jij dat dit niet hoort te gebeuren. Wanneer jij je ervan bewust bent dat bepaalde dingen niet met jou mogen gebeuren, dan is het Omega-aspect daarvan dat je beseft dat jij anderen bepaalde dingen niet aan mag doen. We zouden kunnen zeggen dat basale menselijkheid eenvoudig een innerlijk weten, een innerlijk gewaarzijn, een innerlijke acceptatie, is dat je andere menselijke wezens bepaalde dingen niet aandoet. Dit is basale menselijkheid.

Dit heeft niets te maken met een spirituele lering. Wij hebben het niet eens erover dat het leven een bedoeling heeft, of dat je een bepaald pad volgt, of dat de samenleving een bedoeling heeft, of dat de geschiedenis een bedoeling heeft, of alles wat daar op lijkt. Wij zeggen eenvoudig dat dit een innerlijk gevoel, een innerlijk weten, is. Bepaalde dingen doe je anderen niet aan. Bij een moeder wordt dit gewekt door het feit dat zij zich realiseert dat zij haar kind bepaalde dingen niet aandoet, maar dit gaat verder omdat ze ook beseft dat je andere mensen dat ook niet aandoet.

We voorzien, we willen graag dat jullie dit visualiseren en oproepen hiervoor doen in het komende decennium, de bewustwording van die basale menselijkheid, het eerst in vrouwen en daarna in mannen, zodat die erkenning zich meer verspreidt en men zich dit meer bewust wordt. Bepaalde dingen doe je anderen niet aan. Dit is niet alleen een persoonlijke kwestie. Je kunt oproepen en visualiseren dat men het er in de samenleving over heeft.

Wat is de volgende stap voor de moderne democratieën waar wij het over hebben gehad? Waarom zitten zij in zekere zin op een bepaald niveau vast? Waarom kunnen ze bepaalde problemen niet oplossen? Omdat zij niet erkennen dat als je in een moderne democratie leeft, wel een grondwet kunt hebben die berust op het geven van bepaalde rechten aan de mensen, maar nog steeds niet op het niveau bent gekomen dat je bespreekt waarom dit zo is, waarom de mensen rechten moeten hebben, waarom een samenleving haar eigen burgers iets niet kan aandoen. Dat is vanwege de basale menselijkheid. Of je het nu basale menselijkheid noemt of anders, er moet in die moderne democratieën een openlijke discussie komen over waarom we zelfs het concept mensenrechten hebben. Omdat we moeten erkennen dat een mens niet alleen een menselijk wezen is; een menselijk wezen is niet alleen een ontwikkeld dier; een menselijk wezen is niet alleen een biologische machine.

Een menselijk wezen heeft zelfbewustzijn. Een van de aspecten van zelfbewustzijn is dat je kunt lijden. Er zijn een paar redenen waarom je kunt lijden, maar dat is eigenlijk niet wat er besproken moet worden. De moderne democratieën moeten gewoon erkennen dat menselijke wezens het vermogen hebben om te lijden omdat zij zelfbewustzijn bezitten. Zij zijn zich ervan bewust dat zij leven, dat zij bewust zijn, dat zij zich bewust zijn van hun omstandigheden op de wereld, dat zij zich bewust zijn van hun reactie op die omstandigheden. Zij zijn in staat om te weten, te bepalen dat je anderen niet bepaalde dingen aandoet die niet menselijk zijn. Dit zou kunnen leiden tot de erkenning dat menselijke wezens niet alleen zuiver materiële wezens zijn, omdat je, als jij een product bent van een evolutionair proces, op grond van het gezegde ‘nature, red in tooth and claw’ en ‘the survival of the fittest’, dan niet dit vermogen zou bezitten om te erkennen dat je andere mensen bepaalde dingen niet aandoet. Dat besef zou je niet hebben. Je zou doen wat jou goed toe lijkt om je eigen overleving veilig te stellen. Zo simpel is het.

Maar het is niet eens ons voornaamste doel dat dit iets te maken heeft met het materialisme. Ons doel is in de eerste plaats dat mensen begrijpen dat er een bepaalde basale menselijkheid bestaat. Wanneer je dit erkent, erken je dan ook wat de moderne democratieën in staat heeft gesteld om het niveau te bereiken waarop ze nu zijn? Het is dat we op een bepaalde manier die basale menselijkheid erkennen. Wij hebben niet duidelijk geïdentificeerd wat het is, maar wij hebben wel innerlijk het gevoel dat de staat haar eigen burgers bepaalde dingen niet aan kan doen en dat de ene groep mensen een andere groep mensen iets niet aan mag doen. Dit is de basis van wat het betekent om mens te zijn. Je kunt dan bewust en in het openbaar bevestigen dat de meerderheid van de bevolking in die landen innerlijk het gevoel heeft ontwikkeld over wat we wel of niet doen. Wij weten dat ons bepaalde dingen niet mogen worden aangedaan. Wij weten bijvoorbeeld dat een democratische staat als ze willekeurig mensen begint te arresteren en gevangenzet omdat zij tegen politiegeweld protesteren, dat niet mag doen.

Zodra we erkennen dat wij weten dat we menselijke wezens bepaalde dingen niet aan mogen doen, die ons niet aangedaan mogen worden, en ook andere burgers in ons land niet, dan kunnen we de volgende stap zetten. Dan doe je een stap omhoog van die individuele vlam van moederschap en stem jij je af op iets wat we de Goddelijke Moeder, de Kosmische Moeder, de Planetaire Moeder, zouden kunnen noemen, omdat je begrijpt dat als iets mij, of mijn onmiddellijke familie, of de mensen in mijn land, niet aangedaan mag worden, het geen enkel menselijk wezen op aarde aangedaan mag worden. Dan zouden de moderne democratieën op iets langere termijn bewuster het feit kunnen toegeven dat het motto van een moderne democratie niet zou moeten zijn ‘leven en laten leven’, wat feitelijk betekent ‘leven en laten lijden’. Je leeft je eigen leven als moderne democratieën en je laat de mensen in andere landen lijden. In plaats daarvan zou het motto moeten zijn: “Leef en help andere mensen ook om te leven. Help andere mensen hun lijden te overwinnen net zoals jullie je lijden hebben overwonnen.”

Dit is iets wat in ieder geval na langere tijd kan gebeuren in een paar moderne democratieën. Het zal eerst bij vrouwen gebeuren, zoals we in onze vorige conferentie hebben besproken, dat vrouwen zich solidair met andere vrouwen in andere landen kunnen gaan voelen die minder geluk hebben dan zij en daardoor kunnen zeggen: “De dingen die wij we onze kinderen nooit zouden aandoen, mogen andere kinderen elders ook niet worden aangedaan. De dingen waar wij niet eens aan denken om elkaar als vrouwen zelfs maar aan te doen, mogen vrouwen elders ook niet worden aangedaan. De dingen waar wij niet eens aan willen denken dat onze mannen en onze samenleving vrouwen zelfs maar aandoen, mogen elders ook niet gebeuren.” Dit is basale menselijkheid en het is een concept, een hele filosofie die klaar ligt, die door het identiteitsniveau, de mentale en emotionele niveaus naar beneden is gebracht, zodat die kan doorbreken naar het fysieke niveau en zich vandaar verder manifesteren. Jullie kunnen hieraan meewerken door hier oproepen voor te doen opdat het doorbreekt naar het fysieke vlak.

Het is een simpel feit dat één aspect van wat we opnieuw de Moedervlam zouden kunnen noemen, is dat je empathie voelt. Je voelt wat andere mensen voelen. Je ervaart wat zij ervaren. Als jouw kind lijdt, dan lijd jij. Wanneer je dit groter maakt, dan realiseer jij je dat als kinderen ergens lijden, jij lijdt, dat als vrouwen ergens lijden, jij lijdt, dat als mensen ergens lijden, jij lijdt. Ik zeg niet dat het de beste manifestatie is om te lijden wanneer andere mensen lijden. Wij hebben jullie als spirituele studenten hier natuurlijk heel veel leringen over gegeven. Ik heb het nu over wat er kan gebeuren met de bevolking in het algemeen, de meerderheid van de vrouwen. Zij kunnen als eerste gaan herkennen dat één aspect van de Moedervlam van de basale menselijkheid is dat je niet kunt negeren wat er met mensen in andere landen, met kinderen en vrouwen in andere landen, gebeurt. Je kunt dat niet negeren wanneer je een moderne, bewuste vrouw. Ik zeg niet dat ik wil dat vrouwen lijden, maar ik wil dat vrouwen toegeven: “Andere mensen hebben niet zo veel geluk als ik en ik kan mijn vrijheid, mijn welvaart en mijn kansen benutten om anderen te helpen in plaats van mij te concentreren op een goed materieel leven,” dat me eigenlijk geen enkel gevoel van zingeving geeft.

Het gevoel dat het leven zin heeft en waar veel vrouwen aan toe zijn om toe te geven, ontstaat als je anderen helpt. Het ontstaat als je de samenleving helpt om die basale menselijkheid te erkennen. Ook als je de moderne democratieën helpt om zich te realiseren dat wij de verantwoordelijkheid hebben om andere mensen in andere naties te helpen die niet zoveel geluk hebben als wij. Ik heb het niet over een leger vormen om een dictator omver te werpen en daarna de grote multinationale corporaties binnen te laten om de markt van luiers en babyvoedsel te monopoliseren, zoals je in sommige landen daadwerkelijk ziet. Daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat democratieën democratische middelen kunnen inzetten om de levensomstandigheden van mensen in andere landen te verbeteren. Dit heeft meerdere kanten, dit zijn heel complexe verhoudingen waar heel veel mensen voor nodig zijn. Veel van deze mensen zijn al met dat werk bezig. Maar zij kunnen wel steeds meer steun krijgen, steeds meer momentum. Dit begint bij jullie als jullie als studenten van geascendeerde meesters de oproepen doen, de visie hebben, jullie ideeën op een universele manier delen en dan kan het zich als kringen in het water verspreiden.

Het volgende wat ik wil bespreken is de essentiële menselijkheid, waar we ook over hebben gesproken en ik geef jullie nu een differentiatie van de basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid. De essentiële menselijkheid kan op veel manieren worden beschreven natuurlijk. Jullie als studenten van geascendeerde meesters moeten tot het besef komen dat jullie meer zijn dan fysieke wezens, dat jullie spirituele wezens zijn die zijn geïncarneerd om jullie bewustzijn te vergroten, in bewustzijn te groeien, het spirituele pad te volgen. Maar dit zijn geen ideeën waar de meeste vrouwen aan toe zijn; ze te erkennen en te omarmen. Zij zijn eraan toe om de leringen te erkennen die wij eerder hebben gegeven over Abraham Maslow en de piramide van behoeften; dat er een punt komt waarop aan je lagere behoeften is voldaan en dat het tijd wordt om hogere behoeften te omarmen, de behoefte tot zelfactualisatie.

Veel vrouwen in de moderne democratieën zijn eraan toe om toe te geven dat aan de tekorten van de meeste mensen in die landen is voldaan, dat hun lagere noden, de op angst gebaseerde behoeften, zijn bevredigd en dat zij eraan toe zijn om de hogere behoeften te omarmen. Dit betekent niet dat die vrouwen beslist een openlijk spirituele lering moeten ontdekken en aanhangen. Het betekent niet dat die landen een spirituele lering moeten erkennen. Het betekent al helemaal niet dat die landen of mensen één specifieke spirituele lering moeten erkennen. Dit zijn de beperkingen van spirituele bewegingen, alle spirituele bewegingen, tot dusver, inclusief de bewegingen van geascendeerde meesters. Zij proberen altijd één specifieke lering te bevorderen in plaats van universele ideeën. Dit is gewoon geen realistische aanpak, vooral niet in het Aquariustijdperk, maar zelfs ook niet in het Vissentijdperk.

Wat er moet gebeuren, is (nogmaals jullie kunnen dat visualiseren en er oproepen voor doen), dat de meeste vrouwen erachter komen dat een goed leven leiden volgens een materialistische levensstijl, een carrière hebben, een gezin hebben, een groot huis kopen, niet genoeg voor hen is. Zij willen meer, zij hebben zelfs iets meer nodig, omdat zij hun behoefte aan zelfactualisatie voelen. Maslow had geen connecties met een bepaalde beweging of organisatie; het is eenvoudig een universele lering. Veel mensen zijn eraan toe om te erkennen dat een deel van je essentiële menselijkheid is dat je een hogere behoefte hebt aan zingeving, het gevoel dat je leven zin heeft, een doel heeft, een richting opgaat, het gevoel dat jij jezelf bewust kunt verbeteren. Het gaat er niet meer om dat jij je situatie op de wereld verbetert, je materiële levenssituatie, je baan, de manier waarop jij in de samenleving of in je baan wordt behandeld. Het gaat erom hoe jij jezelf behandelt, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je omgaat met jezelf, hoe jij je voelt over jezelf, wat je gelooft over jezelf, dat alles is je essentiële menselijkheid.

Waarom? Omdat je als mens het vermogen hebt om die behoefte te voelen. Die behoefte zal worden overschaduwd door de lagere behoeften, wanneer je een bepaald bewustzijnsniveau hebt, maar veel mensen in de moderne democratieën zijn nu op een niveau gekomen waarop dit niet meer hun lagere behoeften overschaduwt. Dit is de dominante behoefte die zij hebben, zij zijn zich hier niet van bewust, zij hebben dit nog niet in woorden kunnen formuleren, maar dit is de belangrijkste behoefte die deze mensen hebben. Er zijn in het algemeen veel mensen die er aan toe zijn om dit toe te geven, maar vooral vrouwen. Hoeveel vrouwen zie je in spirituele bewegingen? Hoeveel zijn bezig met yoga, mindfulness, meditatie, coaching, doen diverse vormen van psychologisch werk, therapie?

Zijn vrouwen zich niet meer bewust van het verbeteren van hun gezondheid, hun lichaam, hun manier van eten, en al dat soort dingen? Je ziet dat vrouwen in de positie zijn om veranderingen te brengen, in ieder geval in de moderne democratieën, omdat zij in zo’n mate zijn bevrijd dat zij eraan toe zijn om dit te omarmen. Zij zijn eraan toe om een stap verder te doen en te zeggen: “Het wordt tijd dat onze samenlevingen naar een hoger niveau gaan door niet meer naar materiële welvaart te streven, maar naar psychologisch welzijn.” Dit is iets totaal universeels, niet gebonden aan een bepaalde religie of organisatie of spirituele lering. Hier hebben de geascendeerde meesters geen patent op, wij bezitten niet het copyright, wij heb geen monopolie op deze ideeën, wij geven ze gratis aan iedereen en jullie mogen dat ook doen.

Krijg niet de bewustzijnsstaat, zoals ik heb gezegd, waarin studenten van geascendeerde meesters denken dat het doel is dat mensen bij hun organisatie van geascendeerde meesters komen. Verspreid alleen de ideeën zonder van mensen te vragen om in geascendeerde meesters, of een specifieke boodschapper, een organisatie of een leer te geloven. Plak geen label op die ideeën, dat zij daarvandaan komen of daar horen, verspreid alleen de ideeën en laat die ideeën zelf groeien.

Je weet, en dit kan nog een aspect van essentiële menselijkheid zijn, dat de natuur geen vooroordelen heeft. Je kunt dat zelfs zien aan een uitspraak in de Bijbel ‘dat het regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen’, de zon schijnt voor iedereen en de natuur toont geen respect voor menselijke vooroordelen. Er zijn mensen die, als je naar hen kijkt, en laat me fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten als voorbeeld nemen, als je naar de logische consequenties van hun overtuigingen kijkt, dan denk je dat een boer die een fundamentalistische christen is met naast hem een boer die atheïst is, de natuur niet op de boerderij van de atheïst zou regenen. De natuur zou dan de regen tegenhouden opdat zijn oogsten zouden mislukken en dan zou hij moeten erkennen dat het christelijke geloof superieur is. Zo denken ze in principe. Je weet natuurlijk dat de natuur niet zo werkt. De natuur doet wat de natuur doet. Die regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, de zon komt op en schijnt voor iedereen. Natuurlijk zijn er ook natuurrampen die bepaalde groepen meer dan andere raken, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. De natuur heeft geen respect voor menselijke vooroordelen. Waarom zouden mensen dan respect moeten hebben voor menselijke vooroordelen?

Wat is een moderne democratie? Is dat geen land dat in ieder geval enkele vormen van menselijke vooroordelen heeft getranscendeerd? Heeft democratie niet gezegd dat zij mensen niet anders zouden moeten behandelen, of ze nu man of vrouw zijn, of hun huid nu een bepaalde kleur heeft, of ze nu tot een bepaalde etnische groep behoren? Alle mensen in ons land zouden gelijke rechten moeten hebben. Erken je dan niet het feit dat we in een wereld leven waar heel veel menselijke vooroordelen zijn? Maar dat menselijke vooroordeel is niet echt, dat bestaat alleen in de geest van menselijke wezens. Dat kom je in de natuur niet tegen. Het is geen natuurwet, zelfs al zullen bepaalde mensen zowel religieuze Bijbelboeken als het wetenschappelijk materialisme als de evolutie gebruiken om te beweren dat het wel zo is, dat sommigen meer in de gunst staan dan anderen.

Je kunt zien dat een moderne democratie niet echt op die overtuiging berust. Als dat zo was, dan zouden die rechten niet voor alle mensen gelden. Je zou selectieve rechten hebben en je zou geprobeerd hebben om samenlevingen te vormen, zoals je in het verleden zag en op veel plaatsen op aarde ziet, waar een bevoorrechte elite is. Zoals we al vaker hebben gezegd, is een democratie fundamenteel een anti-elitaire filosofie en systeem, waarin je in het ideale geval moet voorkomen dat een elite de meerderheid van de bevolking tot slaaf maakt. Dit komt omdat een democratie erkent dat de rechten voor alle mensen gelden en niet alleen voor bepaalde groepen. Bepaalde dingen doe je anderen niet aan, en waarom niet? Omdat alle menselijke wezens zelfbewustzijn bezitten, iedereen kan lijden, iedereen heeft de mogelijkheid om zichzelf te veranderen, zichzelf te verbeteren, zichzelf te verheffen.

Naar welke andere uitkomst zijn we op zoek als uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder; hoe kun jij de Goddelijke Moeder in actie worden? Wat wil de Goddelijke Moeder het liefst voor de mensen? Kijk eens naar een bepaalde situatie. Laten we als voorbeeld vrouwen in Arabische moslimlanden nemen die worden gedwongen om hun lichaam te bedekken, die geen rijbewijs kunnen krijgen, die niet alleen mogen rondlopen zonder begeleiding en al die andere beperkingen die vrouwen opgelegd krijgen.

De Goddelijke Moeder wil natuurlijk die vrouwen bevrijden van die wereldlijke beperkingen. Maar hoe ziet de Goddelijke Moeder dat voor zich? Er zijn mensen (bijvoorbeeld in Amerika) die opnieuw fundamentele christenen zijn en die geloven dat het christendom de enige ware religie is. De islam is een religie van de duivel en moet daarom worden uitgeroeid. Hoewel ze niet bijzonder feministisch zijn in hun manier van denken, zeggen ze misschien: “Vrouwen in Arabische landen moeten worden bevrijd van die beperking die de islam hen oplegt. De Verenigde Staten en westerse landen moeten een leger bijeen brengen, ernaar toe gaan en die islamitische regeringen omverwerpen en een vrije democratische regering in die landen opzetten.”

Zo denkt de Goddelijke Moeder er niet over. Dit is een vervorming van de Goddelijke Vader en komt van de gevallen wezens. De Goddelijke Moeder zoekt eenvoudig niet naar een politieke verandering, een wettelijke verandering waardoor die vrouwen worden bevrijd van die wereldlijke omstandigheden. De Goddelijke Moeder kijkt of ze het collectieve bewustzijn kan veranderen in die landen, zodat de vrouwen zelf hun bewustzijn verhogen en zich beginnen te realiseren: “Ik ben meer dan deze rol waarin ik ben opgevoed om mezelf als vrouw te accepteren. Ik ben meer. Ik bezit een basale menselijkheid die zegt dat ik niet zo mag worden behandeld.” Ik bezit ook essentiële menselijkheid die zegt: “Ik ben meer dan deze rol die voor mij bedacht is door mijn ouders, mijn familie, mijn samenleving, de leiders van mijn samenleving, de leiders van mijn religie. Ik ben meer en ik heb het recht om mij in gedachten van dit zelfbeeld te bevrijden. Ik heb het recht om dat te laten sterven, om een beter zelfbeeld te krijgen.”

Hoe hebben vrouwen in de moderne democratieën kiesrecht gekregen, mijn geliefden? Jullie hebben tegenwoordig geen idee wat voor een proces dat is geweest, omdat jullie je dat niet meer kunnen herinneren of je zelfs maar voor te stellen hoe dat was, maar als je teruggaat naar het einde van de negentiende eeuw, toen stond het helemaal nog niet vast dat vrouwen kiesrecht zouden krijgen, omdat er heel veel mannen waren, vooral in de leidende elite van wat je tegenwoordig moderne democratieën noemt, die een of andere overtuiging hadden dat vrouwen inferieur waren en niet mochten stemmen, omdat dit tot chaos en het verval van de beschaving zou leiden. De denkwijze van die mannen, nog maar honderd jaar geleden, in de westerse wereld was niet anders dan de denkwijze die je tegenwoordig bij de leiders van de islamitische landen ziet. De details waren anders, maar de manier van denken was hetzelfde. Zij hadden een vaststaande houding ten aanzien van vrouwen. Zij geloofden dat die nooit verbeterd kon worden en dat houdt in dat zij een fanatische gemoedsgesteldheid hadden en zich volledig afgesloten hadden voor ideeën die deze denkwijze uitdaagden.

Hoe werd die denkwijze dan uitgedaagd? Kwamen de vrouwen in opstand en vormden ze een leger en trokken ze ten strijde tegen de mannen? Nee, zij verhoogden hun bewustzijn. Zij kwamen tot het besef, of zij zich hier nu van bewust waren of niet, dat: “Ik ben niet het wezen dat werd opgevoed met dit idee van wie ik ben als vrouw in deze samenleving; ik ben meer. Daarom ben ik in staat om te weten te komen wat er in de samenleving speelt, ik ben capabel genoeg om politiek te begrijpen, ik ben in staat om een verantwoorde stem uit te brengen. Het is belangrijk dat ik dat doe en het is voor mijn samenleving belangrijk dat ik dat doe.” Door het verhogen van het zelfbewustzijn van vrouwen kwam er geleidelijk aan een verandering tot stand.

Wat kan zonder geweld, zonder dwang, een verandering in islamitische landen en veel andere landen overal ter wereld teweegbrengen waarin vrouwen worden onderdrukt, mijn geliefden? Dat is precies hetzelfde proces als waarmee vrouwen in moslimlanden hun zelfbewustzijn verhogen, erkennen dat zij meer zijn, een manier vinden om samen te komen; zij praten tegen de mannen om hen heen en zij zorgen ervoor dat de mannen luisteren. Er zijn veel mannen in Arabische landen die zijn opgevoed om de rol van de man te spelen. Maar zij voelen zich net zo beperkt in die rol als de vrouwen in de rol van vrouw. Er zijn mannen die toegeven dat zij worden beperkt door het feit dat hun vrouwen zo beperkt worden en zij zijn eraan toe om die beperkingen los te laten. Zij willen vrij zijn, maar de man kan niet bedenken hoe hij dat kan doen. De vrouwen kunnen geleidelijk aan dat hogere bewustzijn brengen dat veel mannen dan zullen steunen en dat geleidelijk aan momentum wint. Geleidelijk aan zullen er vrouwen komen die hun mening geven, zoals sommige vrouwen al hebben gedaan, die boeken schrijven over het feit dat zij hebben autogereden, hebben gevangengezeten omdat zij een auto bestuurden, hoewel het niet echt illegaal was in Saoedi-Arabië. En hoewel dit tot hevige vervolging heeft geleid, was dit een essentiële bijdrage om het bewustzijn te veranderen, niet alleen in Saoedi-Arabië, maar in moslimlanden in het algemeen, en in het westen, en de houding van mensen ten aanzien van moslimlanden.

Een van de grootste kansen om een verandering te brengen, niet alleen in moslimlanden, maar overal ter wereld, is dat vrouwen in moderne democratieën solidariteit ontwikkelen met hun zusters in andere landen en zeggen: “Als wij in ons land niet accepteren dat vrouwen zo kunnen worden behandeld, hoe kun we dan accepteren dat de vrouwen in andere landen wel zo worden behandeld? Wat kunnen wij als democratisch land doen om de omstandigheden van vrouwen in andere landen te verbeteren? Hoe kunnen wij onze democratische middelen gebeuren om vrouwen in die landen te bevrijden? Wat voor druk kunnen wij op die landen uitoefenen als dat moet? Wat voor dialoog kunnen we aangaan? Hoe kunnen we hen helpen om die onvermijdelijke transitie te maken die veel mensen in die landen ook als onvermijdelijk beschouwen, maar die de leiders nog niet als onvermijdelijk beschouwen?”

Als dit tot een doorbraak leidt, dan zul je zien dat veel mannen in moslimlanden bijvoorbeeld eraan toe zijn om dingen te veranderen, omdat zij zien dat de wereld een bepaalde richting opgaat en dat bepaalde dingen moeten wegvallen om groei te krijgen. Er zijn zelfs leiders in enkele moslimlanden die graag veranderingen zien, maar zij kunnen niet zien hoe zij die tot stand kunnen brengen, omdat de religieuze autoriteiten daar zo fel op tegen zijn. De mensen worden zo gehypnotiseerd door de religieuze autoriteiten dat de wereldlijke leiders niet kunnen zien hoe zij de verhoudingen kunnen veranderen zonder een soort revolutie, opstand, of iets dergelijks, te ontketenen. Maar als ze zouden zien dat er mensen zijn die dit steunen, dan zouden ze wel willen handelen. Dit zijn een paar manieren om te zien dat het niet een kwestie is van een speciale spirituele lering verspreiden. Maar er zullen bepaalde universele ideeën opkomen die iets in het collectieve bewustzijn zullen veranderen.

Sommigen van jullie hebben naar de geschiedenis gekeken van leringen en organisaties van de geascendeerde meesters in dit moderne tijdperk, waarin wij naar voren konden stappen en in het openbaar leringen konden geven en ons bestaan onthullen. Sommigen van jullie hebben misschien gelezen dat de geascendeerde meesters in de negentiende eeuw de spiritistische beweging op een bepaalde manier steunden. Dit was een beweging waarin mensen bij elkaar kwamen, in een donkere kamer gingen zitten, meestal om een ronde tafel heen, en daar diverse rituelen uitvoerden. Zij probeerden met dode voorouders van mensen in de kamer te communiceren. Als iemand dus een ouder of een geliefde had die onlangs was overleden, dan probeerden ze een boodschap van die geliefde te krijgen. Je weet heel goed dat wij dit tegenwoordig niet steunen of sponsoren. Wij willen jullie als studenten van geascendeerde meesters niet aanmoedigen om aan dergelijke activiteiten mee te doen. Maar wat jij je misschien niet realiseert, is dat de westerse wereld in de negentiende eeuw op de rand stond om totaal materialistisch te worden, door alle religies te ontkennen, die als bijgeloof te zien, en totaal het materialistische paradigma aan te hangen.

De spiritistische beweging was een van de factoren die de verhoudingen veranderde, die voorkwam dat samenlevingen puur materialistisch werden, omdat er een bepaald aantal mensen was, zelfs onder de intellectuele elite van de samenleving zouden we kunnen zeggen, die meededen aan die spiritistische seances en iets meemaakten wat de rationele geest niet goed kon verklaren. Door deze rechtstreekse ervaring kregen ze een referentiekader dat voorkwam dat zij geheel gehypnotiseerd werden door de materialistische beweging. Je snapt dus wel wat we willen zeggen. We hebben de spiritistische beweging niet gesponsord om van de spiritistische beweging een dominante factor te maken in de samenleving of de mensen het gevoel te geven dat ze loyaal moesten blijven aan deze beweging. Maar de spirituele beweging was een werktuig om universele ideeën in het collectieve bewustzijn te zetten. Dit voorkwam dat de westerse wereld totaal materialistisch werd.

Ik zeg niet dat dit een ideale situatie was, vanzelfsprekend was dat niet zo. Het was een soort stoplap. Maar waar ik jullie nu opnieuw op wil wijzen, is dat het niet onze bedoeling is om een bepaalde lering, boodschapper, goeroe, beweging, als de heersende in het Aquariustijdperk te bevorderen. Wij hebben geen behoefte om een organisatie van geascendeerde meesters zo dominant te laten worden in het Aquariustijdperk als bijvoorbeeld het christendom in het Vissentijdperk was. Als dat zou gebeuren, dan kun je er absoluut zeker van zijn dat die beweging zou worden geïnfiltreerd door gevallen wezens, zou worden beïnvloed door het collectieve bewustzijn en daardoor net zover van de ware leringen van de geascendeerde meesters afzitten als de katholieke kerk afzat van de ware leringen van Jezus. Anders had die beweging nooit zo populair kunnen worden.

Wat er wel kan gebeuren, is dat een aantal universele ideeën algemeen geaccepteerd zullen worden door veel mensen. Naarmate we verder in de Gouden Eeuw van Saint Germain komen, dan kan er op grote schaal worden erkend dat er geascendeerde meesters bestaan en dat wij ideeën en uitvindingen naar buiten kunnen brengen. Maar dit zal ook niet geconcentreerd worden in één bepaalde beweging, één bepaalde boodschapper. Het is gewoon niet realistisch om dit te geloven, om dit beeld voor ogen te hebben. Zoals we al vaker hebben gezegd, hebben we toegestaan dat studenten in vorige organisaties dit wel hebben gedaan, omdat zij dit nodig hadden aan het eind van het Vissentijdperk, zij hadden die initiatie nodig. Enkelen zijn daarvoor geslaagd, anderen niet. Deze boodschapper is vanzelfsprekend geslaagd voor die initiatie anders zou hij niet willen doen wat hij doet. Veel mensen zijn niet geslaagd voor die initiatie en zij hopen nog steeds dat hun organisatie op een dag zal worden erkend als de belangrijkste spirituele beweging van het Aquariustijdperk.

Geliefden, houd je mond niet, zoals men zegt, houd je niet stil. Maar ik zal me nu mijn mond houden of liever ik zal de boodschapper zijn mond laten houden, omdat ik jullie heb verteld wat ik jullie in deze aflevering wilde zeggen. Nogmaals, mijn dankbaarheid voor jullie bereidheid om dit naar het collectieve bewustzijn te zenden, waardoor er natuurlijk een spiraal begint die geleidelijk aan meer momentum zal krijgen, versterkt door jullie oproepen en doordat jullie de leringen bestuderen, en hopelijk beginnen veel vrouwen die ideeën te omarmen, erover te spreken, en ze naar buiten te brengen. Jullie beseffen dat jullie geweldig veel macht hebben als jullie de oproepen aan ons doen. Maar alle vrouwen, die slechts over deze ideeën spreken, die eraan denken, leveren een bijdrage om die opwaartse spiraal te bouwen en versterken, het opwaartse momentum dat op den duur voor een verschuiving zorgt. Ik garandeer jullie, mijn geliefden, dat er een verschuiving zal zijn in dit decennium van 2020 – 2030. Er zullen verscheidene veranderingen komen in de manier waarop er naar vrouwen wordt gekeken, hoe vrouwen worden behandeld en er zullen concrete, fysieke, meetbare verbeteringen komen in de situatie van vrouwen in de komende tien jaar. Dit wil ik wel voorspellen. En als jíj het accepteert en als jíj hier oproepen voor doet en goed in je gedachten en hart onthoudt dat dit werkelijkheid wordt, dan wordt het werkelijkheid. Want jullie hebben het hier beneden gezegd, en ik boven. Samen zijn wij Eén en door de kracht van Eén hebben we het al gewonnen.