Alleen Vrouwen kunnen de Amerikaanse Samenleving veranderen

Geascendeerde Meester Portia, 20 september 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

IK BEN geascendeerde meester Portia. Omdat we dit decennia wijden aan de bevrijding van vrouwen, willen we jullie natuurlijk een perspectief geven op de situatie van vrouwen in Amerika. Welke keuzes hebben vrouwen? Welke keuzes heeft Amerika als het gaat om de situatie van vrouwen?

Om jullie dat perspectief te geven wil ik eerst afrekenen met een specifiek fenomeen in de Amerikaanse denkwijze. Wanneer je naar de naties op aarde kijkt, dan kun je in elke natie zien hoe trots de burgers van die natie zijn op hun natie en hoe graag ze willen, hoeveel behoefte er is om te voelen, dat hun natie op een of andere manier superieur is aan andere naties, misschien wel alle andere naties. Veel naties op aarde zijn dit gevoel van nationale trots ontgroeid. Meestal in de kleinere naties. Maar de Verenigde Staten is dit nog niet ontgroeid.

De Verenigde Staten is een van de naties op de wereld waar je het grootste gevoel van nationale trots vindt, dat het beter is dan andere naties, enzovoort. Natuurlijk heeft die nationale trots in de loop der tijd wat terugval gehad. Maar nog veel Amerikanen hebben het gevoel dat Amerika de oudste democratie is, dat Amerika de grootste natie op aarde is, en zeker een van de meest geavanceerde, zo niet de meest geavanceerde natie op aarde. Het probleem met trots is dat het je altijd blind maakt. In een land waar de mensen erg trots op zijn, raken de mensen verblind voor een realistische inschatting waar hun natie zit, vooral vergeleken met andere naties. Veel Amerikanen hebben het gevoel dat Amerika gelijk heeft, superieur moet zijn, dat Amerika eigenlijk geen ongelijk kan hebben, dat andere naties niet beter dan Amerika kunnen zijn, niet ontwikkelder of geavanceerder zijn dan Amerika.

Dit zorgt voor de onwil in de Amerikaanse psyche om over de grenzen van Amerika heen te kijken. De Amerikanen hebben in zekere zin onbewust niet begrepen dat Amerika misschien niet zo groot is vergeleken met andere landen als ze graag zouden willen geloven, maar ze zijn niet bereid om daarnaar te kijken om te zien of dat ook zo is. Deze denkwijze is overheersender in Amerika en de meeste andere landen, niet in alle landen, maar de meeste andere landen. Het probleem met deze manier van denken is dat Amerika en de Amerikanen niet iets van andere naties willen leren, de vooruitgang die er in andere landen is. Het probleem is dat Amerika een grote natie is, maar niet de enige natie op de wereld. Het is dus gewoon niet logisch dat alle nieuwe uitvindingen, alle nieuwe ideeën, alle nieuwe manieren om iets beter te doen, van Amerika moeten komen. Natuurlijk zullen andere naties ook goede ideeën hebben die ze implementeren en met iets kunnen komen dat beter werkt dan in het verleden.

Als de Amerikanen niet willen kijken en leren van andere naties, dan houdt dat in dat de Amerikanen iedere keer opnieuw het wiel moeten uitvinden en soms lukt dat niet, omdat de mensen in Amerika vanwege het collectieve bewustzijn, het nationale identiteitsgevoel, bepaalde dingen niet zien die mensen in andere naties wel kunnen zien. De Amerikanen kunnen wel zien dat het resultaat beter is, maar zij hadden het idee niet zelf kunnen bedenken. Zij kunnen een idee oppakken en implementeren. Zij kunnen het idee niet zelf bedenken, omdat de verhoudingen in andere landen anders liggen. Dit is niet beslist een kwestie van meer of minder ontwikkeling, maar dat iedere natie een collectieve denkwijze heeft die open of gesloten is voor bepaalde dingen, dus je kunt niet verwachten dat er maar één natie is die alle beste ideeën krijgt. Dit betekent dat Amerika óf naar andere landen kijkt en ervan leert, of het niet leert en dan zal ze ook geen vooruitgang boeken. In principe zou ze steeds meer achterop kunnen raken, in ieder geval op bepaalde terreinen.

Nu is die nationale trots duidelijk meer in mannen aanwezig dan in vrouwen en daarom hebben de vrouwen in Amerika het grootste potentieel om over de grenzen van Amerika te kijken, naar andere landen te kijken en wat voor goede ideeën ze daar hebben. Natuurlijk kunnen vrouwen naar die landen kijken en zeggen: “In wat voor situatie zijn de vrouwen daar? Hoe is de situatie voor vrouwen in die landen en doen die landen het beter als het gaat om vrouwen te bevrijden, om ze meer gelijkheid te geven dan wij in Amerika doen, en als dat zo is, wat kunnen we dan van ze leren? Hoe kunnen wij die in Amerika implementeren? Hoe kunnen wij, de vrouwen in Amerika, Amerika op hetzelfde niveau brengen als wij in die andere landen zien?”

Als je dat doet, als vrouwen in Amerika, overal ter wereld naar de situatie van vrouwen kijken in andere naties, dan zou je zien dat er nogal wat naties zijn waar vrouwen in een betere situatie zitten dan in Amerika. Dit is het geval in Canada, Australië, Nieuw Zeeland, veel Europese naties, vooral de Scandinavische naties, waar meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, niet alleen wettelijk, of gelijk beloning voor gelijk werk, maar met betrekking tot de manier van denken van de mensen, omdat die naties meer vorderingen hebben gemaakt om de mannelijke superioriteit te overwinnen die er traditioneel is in de meeste samenlevingen op aarde. Dit gevoel van superioriteit is in Amerika nog steeds heel sterk aanwezig. Dit is vooral sterk onder de mensen die zichzelf conservatief noemen, die vasthouden aan oude traditionele waarden, die beweren dat ze christen zijn en die helemaal geen nieuwe ideeën willen overwegen, die er het minst voor open staan. Dit verhaal van de mannelijke superioriteit gaat terug tot Adam en Eva en hun val uit genade, omdat Eva van de vrucht at en Adam in verzoeking bracht om dat ook te doen. Door alle veroordelingen over vrouwen die zich sindsdien hebben opgehoopt, zoals we hebben besproken op de conferentie over vrouwen, is dit heel sterk in Amerika aanwezig, omdat de christelijke invloed nog steeds heel sterk in Amerika aanwezig is, terwijl de meeste andere naties, vooral de Scandinavische, veranderd zijn in meer wereldlijke naties.

Zoals we hebben gezegd, is het absoluut noodzakelijk dat er een wereldlijke regeringsvorm moet zijn om een democratie te krijgen die goed functioneert en dat de mensen in die natie minder verblind zijn door een bepaalde religieuze manier van denken, denken dat er maar één ware religie is en dat die religie het politieke leven in het land moet domineren. Zoals we al vaker hebben gezegd, toont de houding van de meeste christenen en conservatieven in Amerika aan dat die mensen geen respect hebben voor de democratie. Zij willen een autoritairdere regeringsvorm die berust op de principes uit de Bijbel en zoals zij die interpreteren. Dit betekent dat die mensen vooral graag willen dat hun specifieke kerk belast wordt met de leiding over Amerika en dictatoriale macht krijgt. Natuurlijk geen realistisch scenario, maar zo denken veel mensen wel en daarom staan zij er het minst voor open om de situatie van vrouwen te verbeteren. Zij vinden dat vrouwen inferieur zijn aan mannen. Zij zijn als de mindere van de man geschapen of werden nog minder toen Eva van de verboden vrucht at. Daarom moeten de vrouwen een bepaalde rol in de samenleving vervullen op de tweede plaats na de mannen, of zelfs de mannen dienen. Zij moeten over het geheel genomen niet op posities zitten waarin belangrijke beslissingen worden genomen. Veel van die mensen willen geen vrouwelijke president, zij vinden dat vrouwen geen doorslaggevende macht mogen hebben bij het politieke proces, in bedrijven of in kerken.

De vrouwen in Amerika geven toe dat dit het geval is, zij kunnen begrijpen dat dit niet iets is wat zij gemakkelijk ten gunste van hen kunnen veranderen en daarom is het op korte termijn niet gemakkelijk voor vrouwen om dit op politiek niveau te veranderen. Wat kun je doen als je dit niet op het niveau van de samenleving kunt veranderen? Nu, in ieder geval verandering op het niveau van het individu. Je kunt het in je eigen bewustzijn veranderen, maar je kunt het ook veranderen door dit samen met andere vrouwen te doen, door groepen te vormen, door zelfs politieke initiatieven te nemen en geleidelijk de aandacht te verleggen naar de situatie van vrouwen en dat vrouwen gediscrimineerd worden op heel veel terreinen van de Amerikaanse samenleving. Je kunt de aandacht vestigen op het feit dat andere naties meer gelijkheid en betere omstandigheden voor vrouwen hebben bereikt.

Wat jullie vooral kunnen doen en dat is de reden dat wij dit nu vertellen, is dat de behoefte bestaat dat vrouwen in Amerika kijken naar die zogeheten traditionele waarden. Of je ze nu christelijk of conservatief of wat anders noemt, er bestaat een stel traditionele waarden. Vrouwen kunnen begrijpen dat een vrouw, als zij in Amerika moet voldoen aan die traditionele waarden, in een kader wordt gezet, een heel klein kader, en dat er strikte beperkingen zijn in wat zij kan doen en niet doen in de Amerikaanse samenleving. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat een vrouw volgens de traditionele waarden op tamelijk jonge leeftijd moet trouwen en vervolgens een aantal kinderen moet krijgen, afhankelijk van de cultuur.

De vraag is eenvoudig, is deze rol, deze traditionele rol van vrouwen, in overeenstemming met het Goddelijke plan dat een bepaald percentage Amerikaanse vrouwen heeft, die zij nog voor dit leven hebben gemaakt? Wanneer je die traditionele rol bekijkt, dan zie je dat vrouwen die tamelijk jong trouwen en kinderen krijgen, veel moeilijker een opleiding kunnen volgen. Sommigen hebben dit goed aangepakt door eerst een opleiding te doen en later kinderen te krijgen. Maar hoeveel energie en aandacht kun je aan die baan besteden als je een baan hebt kunnen krijgen na je opleiding en kinderen krijgen? Hoe kun je dan concurreren met de mannen die veel meer aandacht aan hun baan kunnen besteden en het spel kunnen spelen en hogere banen krijgen die vrouwen vaak niet kunnen krijgen? Niet omdat ze niet capabel zijn, maar omdat zij ook de verantwoordelijkheid hebben om op hun kinderen te passen. Je ziet dat vrouwen in de Scandinavische naties bijvoorbeeld niet zo worden beperkt in wat zij kunnen bereiken, omdat die zogenaamd traditionele waarden daar niet zo sterk leven. Ik heb het nu niet speciaal over een zakelijke carrière, hoewel dat er wel onderdeel van is, maar ik heb het vooral over wat vrouwen kunnen bereiken met betrekking tot veranderingen in de Amerikaanse samenleving.

Saint Germain heeft een zeer diepgaande verhandeling gegeven over de mensen in Amerika die wel openstaan voor ideeën over de Gouden Eeuw. Het is duidelijk dat vrouwen in de Amerikaanse samenleving in het algemeen meer voor nieuwe ideeën openstaan dan mannen. Deze uitspraak moet worden getemperd, omdat wij niet kunnen zeggen dat alle vrouwen meer openstaan voor nieuwe ideeën, omdat ook veel vrouwen zijn opgevoed in een omgeving waarin ze zijn geïndoctrineerd met die traditionele waarden en er daarom niet meer open voor staan dan de mannen in die omgeving. Maar als je naar de natie als geheel kijkt, dan zie je dat er een groter aantal vrouwen openstaat voor nieuwe ideeën dan mannen. Wat betekent dat?

Dit betekent eigenlijk, als je realistisch bent, dat vrouwen een veel grotere kans maken dan mannen om nieuwe ideeën naar buiten te brengen die een Gouden Eeuw in Amerika zullen manifesteren. Of we zouden ook kunnen zeggen, dat als de Gouden Eeuw verschijnt volgens het tijdsschema dat Saint Germain als ideaal beschouwt, dan moeten vrouwen er een deel van uitmaken. Dit betekent niet dat mannen en vrouwen beslist met hetzelfde soort ideeën zullen komen; in het algemeen bestaat de tendens, maar niet een onvermijdelijke tendens, dat mannen zich meer concentreren op de technische aspecten, terwijl vrouwen meer geneigd zouden zijn om bezig te zijn met politiek, cultuur, of sociologische aspecten van de samenleving. Met andere woorden, de cultuur van dit moment is dat mannen er meer voor openstaan om met technologische ideeën te komen.

Als het erop aankomt wie die veranderingen zouden kunnen doorvoeren om die ideeën te implementeren, dan zijn dat de vrouwen. Saint Germain heeft over het feit gesproken dat natuurlijke energie vereist dat er belangrijke veranderingen in alle aspecten van de samenleving komen en veel van die veranderingen moeten worden gedreven door vrouwen, om die te laten manifesteren, omdat de mannen dat eenvoudig niet kunnen, zij hebben niet dat bewustzijn, zij hebben die focus niet. Dus de vraag is eenvoudig: “Kunnen vrouwen in Amerika vrij worden om de rol te spelen die Saint Germain graag zou willen zien, en die zij zelf graag willen spelen wanneer zij hun Goddelijke plan maken?” Wat vrouwen moeten doen om hun Goddelijke plan te kunnen uitvoeren, om de rol te spelen die Saint Germain voor hen heeft bedacht om de Gouden Eeuw te brengen? Er moeten dan natuurlijk veel veranderingen komen.

Het moet meer de kant opgaan die je ook in de Scandinavische landen ziet, waar mannen en vrouwen samen meer verantwoordelijkheid dragen voor hun huishouding, voor het opvoeden van kinderen. Dit zie je terug in de wetten van de samenleving, dit zie je terug in banen; de mannen kunnen bijvoorbeeld vaderschapsverlof krijgen om net als vrouwen voor de kinderen te zorgen. In de zakenwereld is men zich er in het algemeen van bewust dat ze vrouwen de ruimte moeten bieden om verantwoordelijkheid als ouder te kunnen dragen, maar die ook te geven aan mannen. Dan is er natuurlijk nog de noodzaak dat vrouwen hetzelfde salaris krijgen, dat vrouwen evenveel worden vertegenwoordigd in de bestuurskamers van bedrijven en op andere terreinen van de samenleving. Er zijn ook nog doelen op lange termijn die politiek getint zijn en waar vrouwen naartoe moeten werken.

De verandering die vrouwen nu kunnen doorvoeren, is dat zij hun eigen houding ten aanzien van de rol van de vrouw verbeteren, vooral met betrekking tot traditionele waarden, en zij kunnen ook andere vrouwen helpen om dat te doen. Wanneer je er realistisch naar kijkt, kun je in principe zien dat Saint Germain een tijdsschema heeft voor hoe hij de Gouden Eeuw wil realiseren in Amerika. Om dat te kunnen is het absoluut noodzakelijk dat een substantieel aantal vrouwen zich bezighoudt met de zakenwereld, het politieke leven en op andere terreinen van de samenleving en de meeste tijd eraan besteden om die veranderingen in de samenleving tot stand te brengen. Voor een groot aantal vrouwen zal dit betekenen dat zij geen kinderen zullen krijgen. Met andere woorden, bij een substantieel aantal van die, zullen we zeggen, open en progressieve vrouwen in de Verenigde Staten van tegenwoordig, staat in hun Goddelijke plan dat zij geen kinderen zullen krijgen. Maar veel van die vrouwen zijn tijdens hun opvoeding al beïnvloed door de traditionele waarden en de algemene houding van de samenleving, ook al zijn het geen christelijke conservatieve mensen, maar mensen die vinden dat vrouwen kinderen moeten krijgen. Als je een vrouw bent, dan is een onderdeel van jouw carrière in het leven dat je trouwt en kinderen krijgt, en een bepaald segment vrouwen moet zich daarvan bevrijden.

Ik zeg niet dat ze dit tot een algemene cultuur moeten maken voor alle vrouwen. Maar je moet erkennen dat de situatie nu zo is dat mannen de vrijheid hebben om zich bezig te houden met zaken of de samenleving en de meeste tijd en aandacht en energie daaraan besteden, maar dat vrouwen die vrijheid niet hebben. Het is absoluut noodzakelijk dat vrouwen zich gaan bezighouden met die terreinen van de samenleving en de enige realistische manier om dit te doen is dat er vrouwen komen die de meeste tijd en aandacht aan deze taak besteden. Dit betekent praktisch gezien dat die vrouwen geen kinderen kunnen krijgen, omdat de samenleving er op dit moment zo uit ziet. Dit is geen verlies voor die vrouwen, omdat zij de situatie zorgvuldig hebben bekeken voor zij incarneerden en toen besloten dat zij geen kinderen wilden. Of in ieder geval besloten dat zij dit zo wilden doen. Ik wil me concentreren op de rol die ik kan hebben om de samenleving te veranderen en dit is mijn belangrijkste doel in het leven. Dan komen alle andere dingen op de tweede plaats, ook kinderen krijgen. Sommige vrouwen kunnen later in het leven alsnog kinderen krijgen, sommigen kunnen kinderen adopteren, sommigen kunnen met een man trouwen die al kinderen heeft uit een vorige relatie. Het is niet zo dat zij niet in contact kunnen komen met kinderen . Bij sommigen staat in hun Goddelijke plan dat zij een leven zullen leiden zonder zelf kinderen te krijgen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit niet het ideaal is voor alle vrouwen, maar een bepaald percentage van de vrouwen in de Verenigde Staten, sommige zijn nu nog kinderen die in hun Goddelijke plan hebben staan dat zij geen kinderen zullen krijgen, maar hun leven zullen wijden aan het veranderen van de samenleving. Eerlijk gezegd zijn dit geavanceerde, ontwikkelde levensstromen die veel ervaring meebrengen uit vorige levens en die heel goed die veranderingen tot stand kunnen brengen en veel capabeler zijn dan de meeste mannen. Zij hebben ontzettend veel zelfvertrouwen en zijn heel goed in staat om die veranderingen te leiden. Enkelen van hen zijn natuurlijk al geïncarneerd en hebben in sommige gevallen de volwassen leeftijd bereikt, waardoor ze al invloed kunnen uitoefenen. Enkelen hebben kinderen gekregen en op die manier hun invloed verminderd, maar veel van hen zijn nog niet zo oud en hebben de tijd om die verandering door te voeren, omdat zij zich realiseren wat er in hun Goddelijke plan staat en accepteren dat dit een onderdeel is van hun Goddelijke plan en daarom bereid zijn om dit te doen. Zij zijn bereid om dit te implementeren en zij zijn bereid om de aanzienlijke en heel agressieve veroordelingen aan te horen waar de Amerikaanse samenleving hen aan zal onderwerpen.

Die vrouwen hebben een bepaalde kracht nodig die ze nu nog niet hebben, maar waar veel van jullie, studenten van geascendeerde meesters, oproepen voor bescherming van deze vrouwen kunnen doen opdat ze niet worden overweldigd door de negatieve reacties die ze krijgen. Je zult zien dat die vrouwen, als ze eenmaal openlijk erkennen dat zij geen kinderen willen, dat zij geen tijd hebben voor kinderen in dit leven, een enorme hoeveelheid veroordelingen op hen zien afkomen. Maar niettemin zullen en kunnen een aantal van hen het volhouden en zij zullen een omgeving creëren waarin die vrouwen elkaar kunnen steunen in de rol waarvan ze weten dat zij die in de Amerikaanse samenleving kunnen spelen. Dit is natuurlijk niet een complete beoordeling van de situatie van vrouwen in Amerika, maar je kunt zien dat wat wij hebben gezegd op de conferentie over vrouwen niet echt de vrouwen bevrijdt, alleen maar als je deze Bijbelse laag overwint dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de val van de mens. En je kunt begrijpen dat wanneer je naar de zogenaamde moderne democratieën kijkt, dit in principe geen van de democratieën is die vrouwen in Bijbelse betekenis meer veroordelen dan je in de Verenigde Staten ziet.

In dit opzicht ligt de Verenigde Staten erg achter op bijvoorbeeld de Scandinavische naties, maar ook veel andere naties op de wereld. Het verbaast ons enigszins dat Amerikaanse vrouwen hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt, zich hier niet over hebben uitgelaten. Een aantal wel natuurlijk, maar velen niet. Veel anderen die hieraan zijn blootgesteld, hadden kunnen zeggen dat het tijd is om de houding ten aanzien van vrouwen te veranderen, dat het tijd is om zich van het idee te ontdoen dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de val van de mensheid en daarom uit banen moeten worden gehouden waarin beslissingen worden genomen. Jullie, de studenten van geascendeerde meesters, kunnen hier oproepen voor doen, vooral in de Verenigde Staten, in het bijzonder in kerken en culturen of omgevingen waarin je weet dat dit heerst. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor de Republikeinse partij en in mindere mate ook voor de Democratische Partij, maar zelfs daar zie je het terug.

Je ziet het ook bij mannen die niet echt christen zijn, maar wel die houding hebben, het wantrouwen van vrouwen dat zij geen beslissingen mogen nemen in de samenleving. Je ziet dit vooral terug in de zakenwereld waar veel mannen op het middenniveau en het hoge niveau manager zijn en hoewel die niet bepaald religieus zijn, wantrouwen zij ook vrouwen in de zakenwereld. Dit is duidelijk iets waar je oproepen voor kunt doen. Het is ook iets wat moet worden veranderd maar alleen wanneer vrouwen ook echt de zakenwereld ingaan en die van binnenuit veranderen, gedeeltelijk door te demonstreren dat zij het kunnen, maar gedeeltelijk ook om die manier van denken uit te dagen om het zichtbaar te maken.

Een van de dingen waar wij vaak over heb gesproken, is dat de vooruitgang in iedere samenleving wordt tegengehouden als er geen vrije en open dialoog is. Er bestaat geen vermogen om openlijk en op een tamelijk neutrale manier over bepaalde kwesties en problemen te spreken. Wanneer je naar Amerika kijkt, dan zie je duidelijk dat dit niet alleen komt door de polarisatie en de cultuuroorlogen, maar ook de toon van het publieke debat, er is gebrek aan vrije en open communicatie. Dit moet veranderen, dit zal veranderen in de Gouden Eeuw. En wie kunnen dat doen? Nogmaals, alleen vrouwen. Alleen vrouwen hebben het vermogen om dit op grote schaal te veranderen. Natuurlijk kunnen en zullen mannen een onderdeel vormen van het proces, maar veel meer vrouwen staan hiervoor open, omdat vrouwen, in het algemeen meer over hun problemen praten, over dingen praten. Hier moeten vrouwen zich meer bewust van worden. Zij moeten elkaar steunen als ze dit doen. Zij moeten in de eerste plaats hun denkwijze veranderen, opdat zij begrijpen dat het niet alleen waardevol is om dit in de samenleving te doen, maar dat het absoluut essentieel en noodzakelijk is dat het gebeurt.

Zoals we hebben gezegd: voor welke keuze staat Amerika? Zal die meedogend of confronterend zijn? Als Amerika het niveau van het publieke debat en dialoog blijft houden dat er nu is, dan kan de toekomst alleen maar confronterend zijn. De enige manier om meedogend te worden, is als je een open en vrije dialoog hebt, een meedogende dialoog en wie kunnen dat tot stand brengen? Voornamelijk vrouwen, het wordt dan wel duidelijk dat er iets moet gebeuren, dat vrouwen zich hiervan bewust moeten worden. Saint Germain had het erover dat de mensen over tweehonderd jaar op jullie tijd terugkijken. Niet eens over tweehonderd jaar, maar over een paar decennia, zullen de mensen, als ze op Amerika terugkijken, versteld staan over de houding van vrouwen, hoe vrouwen werden gediscrimineerd en hoe vrouwen eronder werden gehouden in de Amerikaanse samenleving. Zij zullen niet begrijpen dat Amerika kon beweren dat dit een van de meest geavanceerde landen op de wereld was en toch zo ver op veel andere landen achterop lag wanneer het gaat over de situatie van vrouwen.

We willen jullie wel wat perspectieven geven. Natuurlijk zullen we het komende decennium nog meer spreken over de situatie van vrouwen, niet alleen in Amerika, maar ook elders. Dit wilden wij op dit moment uitgeven. Het is natuurlijk bemoedigend dat één presidentskandidaat een vrouw als vicepresident heeft genomineerd. Het is absoluut noodzakelijk dat er op een bepaald moment een vrouwelijke president komt en het is ook nodig dat zogenaamde minderheden meer worden vertegenwoordigd in het politieke proces. Het is duidelijk dat er een culturele oorlog in de samenleving van Amerika aan de gang is, waarin mensen zijn die beweren dat ze traditionele waarden vertegenwoordigen, maar zich heel erg veel zorgen maken over het openen van de Amerikaanse samenleving wat betreft het homohuwelijk en de tolerantie voor alternatieve levensstijlen, alternatieve meningen, en die denken dat daardoor de beschaving in principe zal instorten. Maar wanneer je hier vanuit een groter perspectief naar kijkt, en een lange termijn perspectief, dan zie je dat een democratie niet echt kan functioneren als verschillen niet worden getolereerd.

Er komt dus onvermijdelijk meer tolerantie als democratieën zich ontwikkelen. Vrouwen kunnen hier natuurlijk een belangrijke rol in spelen omdat zij de grootste groep in de samenleving zijn die is vervolgd of gediscrimineerd en zij zijn dus degenen die het potentieel hebben om meer tolerantie te bewerkstelligen. Want hoe kunnen vrouwen worden bevrijd als er niet meer tolerantie in de samenleving komt? Als er meer tolerantie in de samenleving komt, dan moet er meer tolerantie komen voor mensen met een andere levensstijl, met een andere kijk op het leven. Dit is eenvoudig een onderdeel van het democratische proces. Dat kan niet anders. Dit betekent niet dat er geen discussie kan zijn over alternatieve levensstijlen of alternatieve meningen, maar die kunnen niet worden afgedwongen in een democratische samenleving. Je kunt niet met geweld andere mensen onderdrukken of discrimineren, omdat iemand een andere kijk op het leven heeft dan jij, dan heb je geen respect voor het democratische proces.

Zoals we hebben gezegd, zou je kunnen zeggen dat bepaalde mensen niet op één lijn zitten met de hoogste idealen, maar zij voelen wel dat er verandering in de Amerikaanse samenleving moet komen om meer tolerantie voor verschillen te krijgen. Zelfs mensen die deel uitmaken van een alternatieve groep of die gelijke rechten eisen, vormen een onderdeel van die noodzakelijke verandering, om grotere tolerantie in de samenleving en te krijgen en vrouwen moeten hier ook deel van uitmaken. Daarom moeten vrouwen ook een bepaalde tolerantie te hebben voor andere levensstijlen, om op andere manieren naar het leven te kijken. Wij als geascendeerde meesters kijken meer naar de lange termijn. Wij zien dat veel zaken die voor zoveel conflicten in de Amerikaanse samenleving zorgen, mettertijd zullen vervagen. Ik kan je ervan verzekeren dat er over honderd jaar nog steeds homo’s en lesbiennes zullen zijn in de Amerikaanse en andere samenlevingen, maar dan zal het niet meer zo’n probleem zijn als tegenwoordig. Er zal een heel andere houding komen, omdat het dan niet zo belangrijk meer is voor de mensen en de samenleving.

Je kunt zien dat wij niet een bepaalde mening opdringen. Wij zeggen alleen maar dat veel dingen die de samenleving tegenwoordig zo verdelen, zullen vervagen en de mensen zullen erop terugkijkend niet kunnen begrijpen dat men op zo’n confronterende manier bezig was met problemen die dan niet meer belangrijk voor de mensen zijn, omdat zij meer bewustzijn hebben gekregen, hun collectieve bewustzijn is verhoogd, waardoor mensen naar die dingen kunnen kijken zonder het filter van het zwart-witdenken. En je ziet dan dat die grotere openheid, grotere tolerantie voor verschillen, onderdeel vormt van die verandering bij een cruciaal aantal Amerikanen om de ideeën van de Gouden Eeuw te accepteren die Saint Germain wil uitgeven, waaronder de technologie voor natuurlijke energie.

Er moeten heel veel veranderingen komen voor de mensen dit kunnen accepteren. Maar nogmaals, vrouwen kunnen een belangrijke rol spelen bij die veranderingen en dit is de belangrijkste boodschap die wij wilden geven. Natuurlijk kunnen vrouwen ook een belangrijke rol spelen bij de komende presidentsverkiezingen en kiezen voor een president die meedogend is in plaats van confronterend. En als genoeg vrouwen de moeite nemen om te stemmen, dan kunnen ze van doorslaggevende invloed zijn om een president te kiezen die Amerika in een meer meedogende samenleving verandert of voor een president te kiezen die er nog een confronterender samenleving van zal maken dan ze nu al is.