Christusonderscheid is een proces dat uit fases bestaat

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

IK BEN de geascendeerde meester Jezus Christus en ik kom de derde aflevering brengen in onze serie verhandelingen over Christusonderscheid en de vier lagere lichamen. Dit gaat natuurlijk over het mentale lichaam: Christusonderscheid op het mentale niveau. We hebben nu al vele jaren, in feite al meer dan vijftien jaar, heel erg diepgaande en uitgebreide leringen gegeven over het dualiteitsbewustzijn, de dualistische manier van kijken naar dingen die elk probleem polariseren, de epische denkwijze en de illusies die de gevallen wezens hebben gebruikt om te voorkomen dat mensen Christusonderscheid krijgen, Christusonderscheid uitoefenen of tot uitdrukking brengen op mentaal niveau.

Op het emotionele niveau proberen ze je in een of andere emotionele reactie te laten schieten, terwijl ze op het mentale niveau een mentale reactie aan je proberen te ontlokken door iets intellectueel te beredeneren of er een logische reactie op te geven, terwijl je daardoor ook in een matrix of maalstroom komt die je een bepaalde richting opduwt. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je veel voorbeelden van valse ideeën die door de gevallen wezens zijn verspreid. En natuurlijk kun je de leringen die we hebben gegeven, benutten om veel van die aan het licht te brengen. Wanneer je dat doet, bouw je geleidelijk aan inzicht op en intuïtief voel je op een bepaalde manier aan hoe de gevallen wezens de dualistische geest gebruiken om de mensen om de tuin te leiden.

We hebben gezegd dat je de dualistische geest kunt gebruiken om alles te bewijzen of te ontkrachten. Zelfs het intellect, de analytische geest, kan worden gebruikt om een standpunt dat jij wilt innemen, wel of niet te bewijzen. En we hebben ook uitgelegd dat de reden hiervoor is dat planeet aarde, afgezien van de dichtheid van het collectieve bewustzijn, een realiteitssimulator is. Ze simuleert de werkelijkheid, omdat je voor alles wat je wilt geloven wel een soort intellectueel bewijs kunt vinden dat het ook zo is en dat het de ultieme waarheid is. En juist het geloof dat er een ultiem argument of ultieme waarheid bestaat, geeft jou dat gevoel van realiteit. Je krijgt een ervaring, en dat is een subjectieve ervaring, maar jij ervaart die als echt. Jij denkt dat jij geen subjectief standpunt hebt, maar de allerhoogste waarheid.

Laat ik beginnen met een uitspraak die sommige studenten uit vorige dispensaties een schok zal geven. De gevallen wezens zijn er heel erg goed in om jou de indruk te geven, jou te laten geloven en zelfs de absolute overtuiging te geven dat jij de superieure of ultieme waarheid bezit, terwijl de Christusgeest je nooit de ervaring of het gevoel geeft dat jij over de ultieme waarheid beschikt. En hoe komt dat? Omdat de Christusgeest de geest is die is ontworpen om de eenheid tussen de Schepper en zijn schepping in stand te houden en te herstellen.

Toen de Schepper besloot om individualisaties van zichzelf vrije wil, de onbeperkte vrije wil, te geven, wist en voorzag de Schepper dat zij hun vrije wil zouden kunnen gebruiken om in het dualiteitsbewustzijn te komen en een aantal overtuigingen in het leven te roepen waarvan ze zouden denken dat die absoluut waar waren. En de Schepper voorzag dat jij, als je eenmaal in zo’n mentaal kader gevangenzit, een waarnemingsfilter zoals wij het hebben genoemd, niets is in dat mentale kader wat je uiteindelijk weer uit dat kader kan laten ontsnappen. Zodra je in dat mentale kader stapt, waardoor jij het gevoel krijgt dat wat jij ervaart, echt is, wat zou dat dan kunnen uitdagen? Wat zou jij er dan uit kunnen halen? Welnu, niets wat binnen dat kader valt, dus alleen iets wat buiten dat kader valt.

Er kunnen natuurlijk andere mensen zijn die jouw standpunt en absolute overtuigingen aanvallen, maar de Christusgeest is ontworpen door de Schepper om te bemiddelen tussen God en zijn schepping, tussen jou en je bron, opdat je altijd het potentieel behoudt om weer uit dat mentale kader te komen, dat gevoel van realiteit dat jij hebt geschapen. We hebben heel vaak gezegd dat je op aarde geen ultieme staat kunt bereiken zolang je op aarde bent geïncarneerd, omdat er geen absolute staat bestaat op een planeet met compacte materie, een planeet met zo’n compact bewustzijn als de aarde. Voor de aarde geldt dat de ultieme staat is dat je ascendeert. En wanneer je ascendeert, ben je niet meer op aarde. Daarom kun je dus geen ultieme staat voor de aarde bereiken als je op aarde bent terwijl je geïncarneerd bent.

Natuurlijk hebben we ook gezegd dat er geen ultieme staat in het geascendeerde rijk is, omdat je daar voortdurend verder groeit, en zelfs de Schepper breidt zijn bewustzijn steeds verder uit. Wat wil de indruk wekken dat er een ultieme staat bestaat? Welnu, voor jou persoonlijk is dat je ego, maar op globaal niveau zijn dat de gevallen wezens. Zij zijn welbewust tegen zelftranscendentie in opstand gekomen. Zij willen de illusie scheppen dat zij in een staat kunnen zijn waaruit ze niet verder hoeven te transcenderen, omdat zij al een of ander ultiem niveau bereikt hebben. Nogmaals, de vrije wil kent geen beperkingen. Een van de dingen die je kunt creëren, is de absolute overtuiging dat je de allerhoogste staat hebt bereikt. En dat mag ook een poosje. Maar nogmaals, het Christusbewustzijn zorgt ervoor dat je daar weer uit kunt komen, zelfs wanneer je gevangen zit in het gevoel dat je de allerhoogste staat hebt bereikt. Het Christusbewustzijn wordt dus naar de aarde gestuurd om ervoor te zorgen dat de mensheid niet eeuwig in de val blijven zitten van de gevallen wezens die zichzelf hebben geïnstalleerd als de machtselite en die door veel mensen worden aanbeden alsof ze een goddelijke status hadden.

Een van de manieren om de gevallen wezens die zijn geïncarneerd te ontmaskeren, is te begrijpen dat zij die ultieme status aan zichzelf zullen geven en waar niemand iets tegenin kan brengen. Niemand mag aan hen twijfelen en niemand mag iets over hen zeggen, want als je dat doet, dan wordt je of veroordeeld tot de hel, op de brandstapel verbrand, of gevangengezet, gemarteld of ter dood gebracht op tamelijk onaangename manieren. Dit is weer een voorbeeld van ‘aan hun vruchten kent men de boom.’ Door de tijden heen en ontelbare malen zijn de gevallen wezens erin geslaagd om zichzelf in de allerhoogste positie te plaatsen die het allerhoogste gezag op aarde is. Je zag dit bij de farao’s in Egypte; je zag dit bij andere beschavingen in de oudheid. Je zag dit ook bij de katholieke kerk en de paus. Je zag dit in de hiërarchie van de communisten, omdat de mensen geen mening over Lenin, Stalin of Mao Zedong mochten hebben zonder dat ze werden geëxecuteerd, of in ieder geval op andere manieren vervolgd.

Dit kun je als maatstaf gebruiken om te beoordelen hoe de mensen zichzelf in gezaghebbende posities plaatsen. Onthoud wat ik tweeduizend jaar geleden heb gezegd tegen mijn eigen discipelen die er ook van droomden dat zij door Christus te volgen en de discipelen van Christus te zijn een hoge positie zouden krijgen als ik er niet meer was. Wat heb ik gezegd: “Laat de grootste onder jullie de dienaar van allen zijn.” Wie is de grootste op grond van de Christusgeest? Het is iemand die niet het hoogste gezag hoeft te hebben, maar die zich richt op het dienen van mensen, anderen dienen en doen wat nodig is, misschien de geascendeerde meesters en hun zaak dienen. Deze beoordeling kun je zelf maken. Kijk eens welke mensen door de hele geschiedenis heen dienaar zijn geweest, die misschien een dienende leider zijn geweest en wie de gezagsdragers waren die het allerhoogste gezag hadden.

Zodra je iemand ziet die mensen aanvalt die het niet met hem eens zijn, dan heb je een goede indicatie dat dit of een gevallen wezen is of gewoon iemand van wie de geest wordt beïnvloed of is overgenomen door de gevallen wezens in hogere rijken. Een Christuswezen eist geen gezag op, behalve in heel speciale gevallen, wanneer dat wezen de gevallen wezens tegenkomt en daarom de gevallen wezens op een directe manier aanvalt, zoals ik in bepaalde gevallen heb gedaan. Maar wanneer je als Christuswezen te maken hebt met mensen, dan eis je niet het hoogste gezag op en bedreig je de mensen niet. Je pest andere mensen niet om hen te laten accepteren wat jij zegt. Dat hoeft ook niet, omdat jij als je een hoger niveau van Christusschap bezit, weet waarom jij hier bent. Je bent hier om anderen te dienen. Je bent hier niet om jezelf boven anderen te plaatsen en een bepaalde status of gezag te hebben.

Wat zou een Christuswezen ooit met gezag op aarde moeten? Waarom zou een Christuswezen mensen nodig hebben die hem volgen of gehoorzamen of aanbidden? Wanneer je een hoger niveau van Christusschap krijgt, dan weet je wie je bent en daarom ben jij je er heel erg van bewust waarom je op aarde bent. En dat is niet om jezelf te verheffen. Het is in werkelijkheid om te dienen en door te dienen toon je dat jij je lagere zelf overwint. Je overwint de lagere zelven die narcistisch, egocentrisch en egoïstisch zijn.

Dit leidt vervolgens naar het volgende niveau van Christusonderscheid en dat is onderscheidingsvermogen op het identiteitsniveau. De gevallen wezens zijn er absoluut van overtuigd dat zij bijzondere wezens zijn en dat zij een speciale status hebben. En enkelen zijn er zelfs van overtuigd dat de hoogste god in het universum hen die status heeft gegeven en ook het gezag om over de wereld te regeren. De denkwijze van iemand die denkt dat hij over de wereld regeert en dat God hem dat gezag heeft gegeven, heb ik ‘de prins van deze wereld’ genoemd. Er zijn zelfs oude gnostische leringen waarin staat dat er een demiurg is en dat God die demiurg het gezag heeft gegeven om over de aarde te regeren. Dit is een illusie die uit de geest van antichrist voortkomt, want God heeft alle wezens op aarde vrije wil gegeven. En hoe kan iemand dan het onbetwistbare gezag krijgen, wanneer iedereen vrije wil heeft? Waar heb je gezag voor nodig? Waarom zou God dit gevoel van gezag bedenken als er ook respect is voor de vrije wil? Wanneer God alle wezens vrije wil heeft geschonken, is dat gewoon niet nodig.

Het idee van onbetwistbaar gezag komt van de gevallen wezens, omdat zij willen dat er zo naar hen gekeken wordt en zij bekijken zichzelf zo. Dit is nog een manier om een gevallen wezen die is geïncarneerd te ontmaskeren. Hij (of zij) gelooft vast dat hij in een aparte categorie valt en dat apart staat van de meeste, zo niet alle mensen. Je ziet in de geschiedenis dat er dictators zijn geweest die dat geloofden. Hitler, Mao, Stalin, Lenin geloofden dat zij superieur waren aan alle andere mensen en dat zij het beter wisten dan alle andere mensen. En daarom wisten ze ogenblikkelijk dat degenen die zich niet aan hen onderwierpen, degenen die hem niet aanbaden en het niet met hem eens waren, vijanden waren en als zodanig werden behandeld, en ogenblikkelijk afgeschilderd als vijanden.

Wanneer je ziet dat iemand zich zo gedraagt, dan weet je dat je te maken hebt met een gevallen wezen of iemand van wie de manier van denken of zijn geest totaal is overgenomen door de gevallen wezens. En daarom wil je als student van geascendeerde meesters natuurlijk niet die persoon volgen, zeker niet als je Christusschap wilt behalen. Je bereikt Christusschap niet als je iemand volgt, maar helemaal niet als dat een gevallen wezen is.

Wat doen de gevallen wezens om de mensen om de tuin te leiden zowel op mentaal als identiteitsniveau? Er zijn kleine verschillen. Op het mentale niveau hebben de gevallen wezens zoveel ideeën op de wereld gezet dat het heel erg overweldigend en uiterst verwarrend is. Ze proberen de mensen zo te overweldigen met allemaal beweringen en tegenbeweringen dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven. Dan presenteren zij zichzelf als een autoriteit die zegt: “Nee, wij weten wat echt waar is, wij weten wat absoluut klopt. Als je naar ons luistert, dan kan er niets misgaan.” Je wordt gegarandeerd gered en komt in de hemel; of het socialistisch-communistische Utopia, of het kapitalistische Utopia, of welk Utopia ze ook maar zeggen.

Op het identiteitsniveau strooien ze niet met allerlei standpunten. Ze gebruiken op het identiteitsniveau wel de dualistische manier van denken om een duidelijke scheidslijn te trekken tussen henzelf – en in sommige gevallen een kleine groep andere mensen, een kleine elite – en de meerderheid van de mensen. Zij schilderen het idee af dat je de mensheid kunt verdelen in minstens twee aparte indelingen of klassen. Soms zeggen ze zelfs dat God die indeling heeft gemaakt, of dat God dit heeft bepaald, of dat dit historisch nodig was. Het punt is niettemin dat wanneer je ziet dat er mensen zijn die de mensheid opdelen in aparte klassen, waarvan de ene een bevoorrechte elite is die de meerderheid van de mensen nooit kan worden, die nooit kan opklimmen en onderdeel van die elite kan worden, dan weet je dat je met een gevallen wezen te maken hebt of iemand die het instrument is voor de gevallen wezens. Dat kan niet anders.

Het Christusbewustzijn weet dat alle menselijke wezens zonen en dochters van God zijn. Daarom kan niemand, of die nu Jezus heet of anders, de enige zoon van God zijn of al vanaf het begin God zijn. Het is een illusie die de gevallen wezens hebben geschapen, omdat de Christus weet dat alle mensen zonen en dochters van God zijn, maar dat zij nog niet tot dat besef zijn gekomen. Wat doet de Christus dus? De Christusschap probeert hen te helpen om tot het besef te komen wat de ware identiteit van de zonen en dochters van God is en dat ze spirituele wezens zijn. En wat is de bedoeling van de Christus? De bedoeling van de Christus is te demonstreren: “Ik heb een hoger bewustzijnsniveau bereikt, maar dat maakt mij niet speciaal. Dit maakt mij niet superieur aan jullie. Ik word daardoor een voorbeeld dat je kunt navolgen, want jij kunt ook de hogere bewustzijnsstaat bereiken die ik toon.” Zoals de geascendeerde meesters al decennia lang zeggen: “Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen.”

Dit is de modus operandi van de Christus. Om mensen te helpen hun ware identiteit te bereiken, doet de Christus alles wat mogelijk is om de mensen uit te dagen en te helpen om verder te kijken dan de valse identiteit die de gevallen wezens hebben geprojecteerd. Zoals ik al zei, de valse identiteit van de gevallen wezens berust altijd op een splitsing in minstens twee klassen mensen en er is een hermetisch gesloten barrière tussen die twee. De mensen in de lagere klasse kunnen nooit in de hogere klasse komen. Dit ziet de Christus. De Christus ziet de eenheid tussen alle menselijke indelingen en trapt daardoor niet in de val door de indelingen te erkennen of te bevestigen dat een menselijk wezen het gezag heeft of een menselijk wezen volgt dat gezag heeft. Je begrijpt nu wel wat ik probeer te vertellen. Er zijn niveaus van Christusonderscheid:

Het laagste niveau is het fysieke, waarop je de daden van mensen beoordeelt.
Het volgende niveau is het emotionele, waarop je beoordeelt of iemand je probeert mee te slepen in een emotionele maalstroom.
Het volgende niveau is het mentale waarop je evalueert of iemand je probeert mee te slepen in een mentale maalstroom waardoor je uiteindelijk een of andere waarheid, ideologie of autoriteit gelooft.
En dan is er nog op het identiteitsniveau de maalstroom die je wil laten accepteren dat je een lagere identiteit hebt en daarom niet de mogelijkheid hebt om het Christusbewustzijn te bereiken en je hebt zeker niet het potentieel of het gezag om de wezens in de hogere klasse uit te dagen.

Op grond hiervan heb je nu een bepaald fundament. Als je het gevoel hebt dat je met een ervan moeite hebt, dan kun je onze hulpmiddelen gebruiken om dat niveau in je vier lagere lichamen te zuiveren, de illusie aan te vallen die je hebt en die op te geven. Wij hebben veel invocaties gegeven om de vier lagere lichamen te zuiveren en je kunt ze net zo goed ook hiervoor gebruiken. Hierdoor heb ik nu een fundament gelegd.

Ik wil nu een vraag bespreken die veel mensen zichzelf hebben gesteld en die alle studenten van geascendeerde meesters zichzelf zeker moeten stellen. En die vraag luidt: Is het mogelijk dat twee mensen allebei Christusbewustzijn hebben, maar het niet eens zijn over een specifiek onderwerp? Met andere woorden, allebei hebben ze een bepaald niveau van Christusonderscheid maar zij zijn het niet eens over een bepaald onderwerp dat te maken heeft met het leven op aarde. Is dat mogelijk? Welnu, laten we die vraag eens onderzoeken.

Wat heb ik vandaag in de dictaten gezegd? En wat hebben we in de invocatie gezegd die je nu minstens drie keer hebt opgezegd? Is het je opgevallen wat er in deze invocatie wordt gezegd? (De invocatie voor Christusonderscheid). We hebben gezegd dat er niveaus van Christusonderscheid zijn. Wij hebben zelfs gezegd dat er een niveau van Christusonderscheid is op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Nu is het misschien moeilijk te bevatten wanneer je naar het absoluut laagste bewustzijnsniveau op aarde kijkt, maar we hebben gezegd dat er op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus een specifieke illusie is die iemand een niveau lager kan laten komen, en nog steeds het gevoel kan geven dat hij het recht heeft om op dat niveau te zijn en mag doen wat hij wil. En die ervaring lijkt echt voor zo iemand. Die illusie geeft hem het gevoel dat dit waar is.

Hoe zou iemand op het laagste bewustzijnsniveau aan dat niveau kunnen ontsnappen? Als er geen niveau van Christusonderscheid was iemand te helpen om die illusie op dat niveau te doorzien, dan zou het wezen geen manier hebben om daaraan te ontsnappen. Er zou geen uitweg zijn. Die neerwaartse spiraal zou één richting opgaan. Daarom gaat de Christusgeest naar elk niveau dat op aarde mogelijk is en levert een specifiek inzicht voor dat niveau dat kan iemand op dat niveau helpen om een bepaalde illusie te doorzien en zo naar het volgende niveau op te klimmen. Je zou kunnen zeggen dat iemand die de illusie op het laagste niveau niet door heeft en naar het tweede niveau is opgeklommen, geen Christusonderscheid heeft. Hij heeft een van de illusies die de mensen op aarde vasthoudt door en kan alleen maar die illusie doorhebben, omdat hij Christusonderscheid bezit; hij heeft dus een bepaald niveau van Christusonderscheid.

Nu betekent dat natuurlijk niet dat iemand op het tweede niveau het allerhoogste niveau van Christusonderscheid bezit, omdat je het allerhoogste niveau van Christusonderscheid op aarde pas op het honderdvierenveertigste niveau bereikt en je de illusie op dat niveau doorhebt. Dan ben je toe aan je ascensie. Dat gebeurde bij mij toen ik aan het kruis hing. Ik gaf dat spook op en was niet meer geïncarneerd.

Je moet er nu heel erg zorgvuldig over nadenken dat iedereen die student is van de geascendeerde meesters op een bepaald niveau zit van die honderdvierenveertig niveaus. Dat betekent dat je een bepaald niveau van Christusonderscheid hebt, maar op jouw niveau heb je niet het allerhoogste niveau van Christusonderscheid dat op aarde mogelijk is. Zoals we nu al meerdere malen hebben gezegd, betekent dit dat jouw ego je niet kan laten geloven dat jij het allerhoogste niveau van Christusonderscheid hebt. Ik weet dat dit een moeilijk proces is en dat je een wankel evenwicht moet bewaren, omdat we het ook hebben gezegd dat het noodzakelijk is om te erkennen dat je al heel lang op dit pad bent, dat je vooruitgang hebt geboekt en een bepaald niveau van Christusonderscheid hebt gekregen en dat Christusonderscheid niet mag ontkennen.

Een paar jaar geleden vroeg men deze boodschapper op een conferentie in Korea of hij zichzelf als de Levende Christus beschouwde en hij zei ja. Hij legde toen uit dat hij, als hij dat niet zou denken, dan zijn Christusschap zou ontkennen, maar het kwam geen enkel moment bij hem op of hij het allerhoogste niveau van Christusschap had bereikt. Het is heel erg belangrijk dat jullie hetzelfde doen, omdat je niet zult slagen voor de tweede uitdaging van Christus als je dat niet doet. Je niet zult slagen voor de tweede uitdaging van Christus. Heb je het gehoord? Je niet zult slagen voor de tweede uitdaging van Christus. En wat is de tweede uitdaging van Christus? Petrus slaagde er niet voor toen ik tegen hem zei: “Ga achter mij satan.” Wat probeerde Petrus te doen? Hij probeerde de Levende Christus in zijn mentale kader te plaatsen en zijn mentale kader goed te keuren. Dat is het Satanbewustzijn. En daarom gaf ik hem een standje. Heeft Petrus het wel gesnapt? Nee. Hebben de meeste christenen dit punt begrepen? Nee, natuurlijk niet. Daarom berust de katholieke kerk tot op de dag van vandaag op het Petrusbewustzijn en wijst daardoor de Levende Christus af. Daarom heeft de Levende Christus nooit de kans gehad om in een bepaalde context in de katholieke kerk, of welke andere christelijke kerk ook, te verschijnen.

Je moet begrijpen dat er heel goed twee studenten van de geascendeerde meesters kunnen zijn die het niet met elkaar eens zijn. Laten we zeggen dat de ene op het zeventigste bewustzijnsniveau is en de andere op het tachtigste. Zij hebben allebei een bepaald niveau van Christusonderscheid. De ene is er vast van overtuigd dat één specifieke kant van een onderwerp de waarheid is en de andere is er volmaakt van overtuigd dat de waarheid de andere kant van hetzelfde onderwerp is. Allebei kunnen ze geloven: “Maar mijn standpunt wordt gebaseerd op mijn Christusonderscheid, mijn innerlijke Christusonderscheid, mijn intuïtie en mijn Christuszelf. De geascendeerde meesters hebben me verteld dat het zo is.” Zij zijn er vast van overtuigd dat zij gelijk hebben en die ander niet. Hoe ga je met zo’n situatie om? Veel mensen in vorige dispensaties van geascendeerde meesters die wij hebben gesponsord, konden daar niet mee overweg. Zij werden het uiteindelijk niet met elkaar eens en dat zorgde ervoor dat ze elkaar als vijanden beschouwden en bij elkaar wegliepen.

Wat heb ik nu uitgelegd? De Christus kijkt verder dan alle menselijke indelingen. Als je gelooft dat je een bepaald standpunt hebt ontvangen als gevolg van je Christusonderscheid, maar tegelijkertijd merkt dat men het niet met je eens is, dat jij misschien de vijand bent van iemand anders die een tegenovergesteld standpunt inneemt, dan heb je nog niet de hogere niveaus van Christusonderscheid bereikt. Als dat wel zo was, dan zou je verder kijken dan die uiterlijke verschillen en zien dat er iets is wat veel belangrijker is dan dit bepaalde probleem.

Laten we niet meer om de hete brij heen draaien. Laten we het duidelijkste voorbeeld nemen dat in deze tijd voorhanden is. De verkiezingen in de Verenigde Staten, en of Donald Trump of Joe Biden president moet worden. Zoals sommigen hebben gezegd, heeft dit de studenten van geascendeerde meesters verdeeld. Is het mogelijk dat iemand ervan overtuigd is dat hij of zij Christusonderscheid heeft en toch vast gelooft dat Trump president moet worden? En is het mogelijk dat iemand ervan overtuigd is dat hij of zij Christusonderscheid heeft en er toch vast van overtuigd is dat niet Trump maar Joe Biden president moet worden? Is het mogelijk dat ze allebei Christusonderscheid hebben en in zekere zin ook allebei gelijk hebben?

Het antwoord is: “Ja, maar…” Er zit een heel grote maar aan die uitspraak. Jullie begrijpen dat Christusschap een proces is. Wij eisen niet dat iemand volmaakt is. Zoals ik heb gezegd: “Hoe kun je het ultieme Christusschap of Christusonderscheid hebben als je niet op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau bent?” Het is duidelijk dat je op de lagere niveaus van Christusonderscheid een impuls van de Christusgeest kunt ontvangen die ook echt een impuls van de Christusgeest is. Je ziet dat bepaalde dingen op aarde niet goed zijn, uit evenwicht zijn, dat de gevallen wezens dingen manipuleren, die een illusie zijn, een leugen zijn, enzovoort. Op de lagere niveaus van Christusonderscheid kunnen we niet verwachten dat jullie verder kijken dan alle menselijke indelingen. Wij kunnen dit niet verwachten en dat verwachten we ook niet.

Hoe kan het dan dat iemand in de Verenigde Staten Republikein en supporter van Trump kan zijn omdat hij het gevoel heeft dat hij Christusonderscheid heeft en iemand anders kan Democraat zijn en de Democraten steunen, omdat hij het gevoel heeft dat hij Christusonderscheid heeft? Is het mogelijk dat ze allebei Christusonderscheid hebben? Ja, maar nogmaals, daar zit een maar aan. En wat is die maar? Welnu de maar is: Je hebt het niveau van Christusonderscheid dat correspondeert met jouw niveau van Christusonderscheid van de honderdvierenveertig niveaus maar ook niets meer. Je ziet wel bepaalde dingen, maar er zijn ook dingen die je niet ziet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand met een bepaald niveau van Christusonderscheid bepaalde eigenschappen in Trump kan zien die volgens hem belangrijk voor een president zijn. Die worden bijvoorbeeld gebaseerd op een uiterlijke lering of op een innerlijke impuls van het Christusbewustzijn of allebei, je zou een inzicht kunnen krijgen: hoe belangrijk het is om de machtselite, het establishment, omver te werpen en dat het politieke establishment de status-quo wil handhaven en niet openstaat voor de veranderingen waar wij het over hebben.

Je had een impuls van de Christusgeest kunnen krijgen over hoe belangrijk dat is. Maar heeft de Christusgeest je ook vertelt dat je Donald Trump moet steunen? Of dat Donald Trump degene was die de machtselite omver kon werpen? Welnu, de Christusgeest heeft je dat niet verteld, want wat zou dat dan hebben gedaan? Het zou de indelingen versterkt hebben die mensen maken. Omdat jij bepaalde illusies niet door hebt, kijk je ‘door een glas dat donker is’, zoals Paulus zei. Je ontvangt een impuls die correct is. Het is een goede impuls van de Christusgeest. Maar in jouw eigen gedachten, zelfs op het identiteits-, mentale of emotionele niveau krijgt die impuls al een bepaalde kleur voor dit je bewuste gedachten bereikt. Omdat er nog illusies zijn die je nog niet door hebt, heb je het gevoel dat de impuls van de Christusgeest een overtuiging van jou heeft bevestigd.

Dat is bij Petrus gebeurd. Dat is bij talloze mensen gebeurd, bij ontelbaar veel mensen door de tijd heen. Heel veel mensen hebben een juiste impuls van de Christusgeest gekregen, maar die hebben ze gebruikt om, in veel gevallen onderbewust, een overtuiging in hun gedachten te bevestigen waar ze heel erg aan gehecht waren. Het is mogelijk om een impuls van de Christusgeest te ontvangen, zoals: Het is nodig dat de machtselite wordt aangevallen. Dan zie je dat Donald Trump de machtselite aanvalt door iets anders te zeggen dan zij. Dan denk je in gedachten: Dit is precies de leider die de geascendeerde meesters willen. Je redeneert misschien wel, net als een paar fundamentalistische christenen, dat hij door God gezonden is om Amerika weer op orde te brengen. Begrijpen jullie dat? Zelfs een paar christelijke leiders hebben een bepaald niveau van Christusonderscheid, maar nogmaals, het is niet het allerhoogste niveau.

Het is mogelijk dat iemand anders een impuls van de Christusgeest heeft gekregen die zegt: Het is belangrijk om de denkwijze van de machtselite los te laten die zegt dat zij beter zijn dan andere mensen en daardoor een gelijkwaardiger samenleving in de Verenigde Staten scheppen. Dan zou die persoon in gedachten kunnen redeneren: Maar alleen de Democratische Partij praat erover om dat te doen en alleen zij hebben de wil en het beleid om dit te doen en daarom zullen de Democraten verandering in Amerika brengen.

Nogmaals, het is mogelijk dat er een goede impuls komt, maar zoals we al hebben gezegd, is het niet zo dat één partij alle juiste antwoorden heeft en geen foute. Beide partijen hebben beperkte inzichten en bepaalde ideeën die constructief zijn voor de toekomst van Amerika, maar allebei hebben ze niet het patent op de toekomst. Je ziet dus dat het heel goed mogelijk is dat twee studenten van geascendeerde meesters er allebei van overtuigd zijn dat zij een bepaald niveau van Christusonderscheid hebben, en dat is ook zo, die er allebei van overtuigd zijn dat hun keuze van politieke partij de beste is. En daar hebben ze geen gelijk in, omdat er niet één de beste is, zoals we al heel vaak hebben uitgelegd, omdat niets op aarde het ultieme is.

Je ziet dat je een deugdelijk inzicht kan ontvangen van de Christusgeest, maar je kunt dat op het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau beïnvloeden, zodat dit tegen de tijd dat het je bewuste gedachten bereikt een van de overtuigingen bevestigt waar jij op bewust niveau heel erg aan gehecht bent, op het emotionele niveau, op het mentale niveau en zelfs op het identiteitsniveau.

Dit is een overtuiging waar jij je misschien niet eens van bewust bent. Je kunt een overtuiging op het identiteitsniveau hebben waar jij je op bewust niveau niet eens van bewust bent. Op het bewuste niveau bekijk jij iets op een bepaalde manier en heb je dat identiteitsgevoel nog nooit onderzocht. Of misschien heb je een bepaald geloof op het mentale niveau waar jij je niet van bewust bent, maar op het bewuste niveau ben je er wel absoluut van overtuigd dat het zo zit. Veel katholieken zijn er bijvoorbeeld absoluut van overtuigd dat de katholieke kerk de enige weg is naar verlossing. Veel materialisten zijn er absoluut van overtuigd dat alle religies je om de tuin leiden en alleen maar bijgeloof zijn en dat de wereld alleen uit materiële dingen bestaat. Het is mogelijk dat een christen een bepaald niveau van Christusonderscheid heeft en dat een materialist ook een bepaald niveau van Christusonderscheid heeft. Zij ontvangen allebei een bepaalde impuls. De materialist kan misschien een goede impuls van de Christusgeest ontvangen waardoor hij de tekortkomingen van religie ziet, vooral de georganiseerde religie die jullie hebben. Een christen kan een deugdelijke impuls van de Christusgeest ontvangen dat jij jezelf niet kunt redden en dat jij je alleen door een hogere impuls uit je mentale kader kunt bevrijden. Tegen de tijd dat die impulsen in je bewuste gedachten aankomen, zijn ze zo gekleurd dat de mensen er vast van overtuigd zijn dat de impuls van de Christusgeest die overtuiging bevestigt die op mentaal niveau is gecreëerd, vaak door de gevallen wezens.

We begrijpen heel goed dat het voor onze studenten die op de beginniveaus, zouden we kunnen zeggen, staan van Christusschap. We begrijpen dat je het moeilijk vindt om dit te doorzien. We weten desondanks ook dat het mogelijk is dat je dit begint te doorzien wanneer je boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau uitkomt, en daar zitten jullie allemaal. Het is mogelijk om de cursus te doen over de zeven stralen, waarin de zeven Chohans je van het achtenveertigste naar zesennegentigste bewustzijnsniveau brengen. Het is mogelijk dat je dat zesennegentigste niveau bereikt als je deze cursus ‘Het pad naar Zelfmeesterschap” echt goed doet en de andere leringen bestudeert die we hebben gegeven.

Maar zelfs op het zesennegentigste niveau heb je nog niet het allerhoogste niveau van Christusonderscheid. Hoe kan dat als er honderdvierenveertig van zijn? Op het zesennegentigste niveau sta je voor een intensere versie van de tweede uitdaging van Christus. Je krijgt die natuurlijk op alle honderdvierenveertig niveaus, maar op het zesennegentigste niveau sta je op een cruciaal keerpunt. Op het zesennegentigste niveau bestaat het potentieel om opwaarts te blijven gaan en je Christusonderscheid te vergroten of in een neerwaartse spiraal te gaan. Je kunt trouwens op elk punt onder het zesennegentigste niveau aan die neerwaartse spiraal beginnen, maar op het zesennegentigste niveau zit je op een punt waarop je de keuze moet maken tussen je realiseren dat je alle aspecten van het uiterlijke geest moet overwinnen of dit te ontkennen.

Op het zesennegentigste niveau sta je voor de geïntensifieerde versie van de tweede uitdaging omdat je moet beslissen: Accepteer je dat je een bepaald niveau van Christusonderscheid hebt, maar dat dit niet het hoogste niveau is? Accepteer je dat je voortdurend naar inzichten en openbaringen van de Christusgeest moet zoeken die je zullen helpen om de illusies op te geven die je nog hebt, de gescheiden zelven te doorzien? Ben je bereid je leven te verliezen om de Christus te kunnen volgen? Ben je bereid om alle zelven te verliezen die naar boven komen? Ben je bereid om elke overtuiging te onderzoeken die je hebt op de wereld? Ben je niet bereid om dat te doen?

Als je dat niet wilt, dan is er een bepaald gescheiden zelf en een bepaalde overtuiging die je niet wilt onderzoeken, omdat je gelooft dat het de absolute waarheid is. Zoals Moeder Maria heeft gezegd in haar definitie van fanatisme is dit een standpunt, een waarheid of een inzicht dat je niet verder kunt uitbreiden. Hier geloof je in. Wanneer mensen die beslissing nemen, of die nu op het zesennegentigste niveau is of lager, dan begin je met die neerwaartse spiraal en dan zul je vanaf dat moment geen inzichten meer ontvangen van de Christusgeest, omdat jij je daar pas open voor stelt als jij van mening verandert.

Wat doe je dan? Dan zul je verwijzen naar inzichten die je in het verleden hebt gekregen. Je zult die inzichten gebruiken om te verklaren waarom je een bepaalde overtuiging niet hoeft te onderzoeken en waarom je jouw identiteitsgevoel niet hoeft te onderzoeken omdat jij een superieure status hebt. Er zijn mensen die het zesennegentigste niveau bereikten en toen besloten dat dit het allerhoogste niveau was en dat zij zichzelf niet verder hoefden te onderzoeken. Zij geloofden dat zij het allerhoogste niveau van Christusschap hadden bereikt. Op het moment dat je dit gelooft, begin je aan een neerwaartse spiraal. Je valt niet meteen naar het laagste niveau, maar je gaat wel naar beneden, omdat je daar niet kunt blijven. Je kunt alleen maar op of neer. Je kunt niet heel lang op hetzelfde niveau blijven.

Je ziet dat de belangrijkste eigenschap van zulke mensen is dat ze heel erg gehecht raken aan een bepaald standpunt. Zij wijzen maar al te graag iedereen af die hun standpunt betwijfelt of aanvalt. Zij kunnen heel emotioneel worden als ze dat proberen. Op de beginniveaus zijn ze meestal niet rechtstreeks manipulatief. Ze vallen mensen niet rechtstreeks aan, maar ze kunnen op diverse manieren die andere mensen proberen op hun plek te zetten, bij wijze van spreken, omdat ze zullen proberen om die mensen te laten accepteren dat zij het hoogste gezag hebben waaraan niet mag worden getwijfeld. Tussen haakjes, ik wil absoluut niet de indruk wekken dat Donald Trump op enig moment in het verleden het zesennegentigste niveau heeft behaald, ik heb het over studenten van geascendeerde meesters.

Wanneer je dit ziet – dat mensen heel erg gehecht raken aan hun overtuigingen en vurig iedereen proberen tegen te spreken die aan hen twijfelt, maar andere mensen misschien als vijanden beschouwt of bekritiseert als ze niet hetzelfde niveau van Christusschap hebben of die een dominerende houding krijgen – dan weet je dat dit iemand is met wie het geen zin heeft om ruzie te maken en dat het geen zin heeft om met hem in discussie te gaan. Het heeft geen zin om hen ervan te overtuigen dat ze in een illusie vastzitten. Zij zitten gevangen in die illusie, omdat zij geloven dat de illusie echt is. Je kunt niets zeggen waardoor die illusie onderuit wordt gehaald. Niemand kan iets zeggen.

We hebben bij alle vorige organisaties van geascendeerde meesters gezien dat er studenten waren die de leringen vonden, die ze bestudeerden en ijverig toepasten en dat ze vorderingen maakten en een bepaald niveau bereikten, in sommige gevallen zelfs het zesennegentigste niveau en die toen ze ervoor hebben gekozen dat ze iets niet wilden opgeven. Wat hebben ze toen gedaan? Zij probeerden de leringen en hun eigen inzichten van de Christusgeest te gebruiken om niet verder te hoeven gaan. In veel gevallen hebben ze in leringen die eerder zijn gegeven iets gevonden wat hun standpunt leek te bevestigen. Ze vinden iets dat later in de leringen is gegeven en dan zeggen ze: “De eerste openbaring was waar, maar de tweede niet en dat bewijst dat de boodschapper geen boodschapper meer is, dat hij of zij zijn mantel niet meer heeft, niet meer in contact staat met de meesters of dat de gedachten van de meester de boodschap hebben beïnvloed, enzovoort.” Wij zien dit steeds opnieuw.

In al die bewegingen zie je dat die mensen hebben geprobeerd de boodschapper aan te vallen. In sommige gevallen reageerde de boodschapper op die mensen en probeerde met hen te praten om hen te helpen begrijpen wat zij niet konden zien. Maar in principe is er in al die gevallen het volgende gebeurt: hoewel die mensen op een bepaald niveau van hun pad de boodschapper accepteerden als een autoriteit die een hoger niveau van Christusonderscheid bezat dan zij, zijn ze nu op het punt dat zij geloven dat zij het allerhoogste niveau van Christusschap hebben bereikt en de boodschapper niet meer als autoriteit erkennen. Ze erkennen niet dat er iemand kan zijn die een hoger niveau van Christusschap kan hebben dan zijzelf, behalve misschien dan de geascendeerde meesters, maar zij zijn ervan overtuigd dat wij het eens zouden zijn met wat zij zeggen. We hebben gezien dat zelfs de boodschapper die mensen niet kon helpen om hun illusie onderuit te halen.

Ik probeer te zeggen dat het weinig zin heeft om te denken dat je die mensen kunt helpen om die illusie op te geven. Het heeft weinig zin om met hen te praten, omdat het niet waarschijnlijk is dat je succes zult hebben. Deze boodschapper realiseerde zich een aantal jaren geleden dat hij een groep mensen niet kon helpen die zijn gezag betwijfelde, omdat zij niet naar hem wilden luisteren, wat hij ook zei. Ze geloofden dat zij een hoger niveau van gezag en Christusschap hadden dan de boodschapper en dat zij konden beoordelen of de boodschapper contact had met de geascendeerde meesters, en of de meesters echt zeiden wat door de boodschapper werd gezegd, of niet. Zodra mensen deze gemoedstoestand krijgen, maakt het geen verschil meer wat de boodschapper zegt. Hij realiseerde zich toen: Waarom zou ik aandacht besteden aan mensen die ik niet kan helpen wanneer er andere mensen zijn die ik misschien wel zou kunnen helpen? Waarom zou ik mijn aandacht niet geven aan mensen bij wie ik de meeste kans zou hebben om hen te helpen? Jij kunt hetzelfde standpunt innemen en zeggen: “Ik zal niet met die mensen praten, ik zal hen loslaten, ik zal hen hun gang laten gaan en me gewoon richten op mijn eigen spirituele pad en mijn Christusonderscheid vergroten.”

Je ziet mijn geliefden, dat Christusonderscheid een proces is dat uit fases bestaat. We zouden kunnen zeggen dat Christusonderscheid op het laagste niveau, het fysieke niveau, betekent dat er geen menselijke daad of geen menselijke staat zoals ras, of etniciteit of huidskleur bepaalt wie je bent. Je bent meer dan al die fysieke eigenschappen en indelingen van mensen. Op het emotionele niveau gaat Christusonderscheid erom dat je uiteindelijk ziet dat je meer bent dan je emoties. Je bent vooral meer dan alle emotionele maalstromen die er door de hele geschiedenis heen zijn gevormd. Je bent meer dan de emotionele maalstroom waarin je bent opgegroeid en mee werd geprogrammeerd om die te accepteren zonder vragen te stellen, maar je kunt eraan twijfelen en je kunt jezelf eruit bevrijden en dan kom je op het volgende niveau waarop je de uitdaging krijgt om Christusschap op het mentale niveau te bereiken.

Wat doe je op het mentale niveau? Je ziet dat er ontelbare indelingen op het mentale niveau zijn gevormd op grond van ideeën, religies, politieke filosofieën, het materialisme, en wat dies meer zij. Er zijn zoveel standpunten, maar jij bent meer dan die standpunten en daarom kun je die ontstijgen. Wanneer je ze ontstijgt, dan zie je dat jij meer bent en dat mensen meer zijn dan die menselijke indelingen. Dit betekent dat jij niet bepaalt wie je bent op grond van indelingen. Je ziet andere mensen niet als je vijand, je kijkt verder – je ziet de basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid en je eigen potentieel en het potentieel van de mensen.

Wanneer je op dit niveau komt, dan besef je dat tot welke politieke partij je behoort, niet bepaalt wie je bent of dit nu in de Verenigde Staten is of ergens anders op de wereld. Je kunt zover komen dat je tot het besef komt dat jij geen Republikein of Democraat bent, maar dat je in de eerste plaats een spiritueel wezen bent dat boven alle indelingen staat die er op de wereld zijn. Je bent zelfs een aanstaand Christuswezen dat ervoor zorgt dat je verder ziet dan alle indelingen die er zijn. Wanneer je op het identiteitsniveau komt, dan kun jij je realiseren dat je niet bent wie je bent op grond van een of andere partij. Dan kom je tot het besef dat het geen zwart-witding is, of deze of die andere partij nu aan de macht is. Het is geen epische strijd tussen de Democraten en Republikeinen in de Verenigde Staten. Het is niet zo dat de Republikeinen Amerika het beloofde land geven en de Democraten het naar de hel laten gaan, of andersom. Het zijn alleen maar menselijke indelingen en standpunten. Als jij je Goddelijke plan zo goed mogelijk op aarde wilt uitvoeren, dan moet je verder kijken, omdat het geen kwestie is of mensen een bepaalde lering of organisatie op de wereld, zelfs de leringen van de geascendeerde meesters, accepteren.

Het gaat erom dat mensen bepaalde universele ideeën gaan accepteren, en dat zal het bewustzijn verhogen. Je kunt die ideeën niet beperken tot een bepaalde religie of een lering van de geascendeerde meesters of een of andere politieke partij. Sommige ideeën zijn zo universeel dat zij niet het monopolie kunnen zijn van één politieke partij. Er zijn bepaalde fundamentele principes in de wereldeconomie en hoe de wereldeconomie werkt. Die hebben niets te maken met kapitalisme of communisme, of dat je Republikein of Democraat bent. De wet van de zwaartekracht verandert niet als je Republikein of Democraat bent, net zo min als de wetten van de economie. Als je een economie in de Verenigde Staten wilt die van het volk, door het volk en voor het volk is, dan kunnen de Democraten dat niet alleen en de Republikeinen ook niet. Misschien lukt het als ze hun verschillen opzij kunnen zetten en het samen doen. Maar er zal uiteindelijk pas een betere economie komen door universele ideeën die niet kenmerkend voor één politieke partij zijn. Dit zie je als je op de hogere niveaus komt van het mentale niveau van Christusonderscheid en het identiteitsniveau van Christusonderscheid. Je begint verder te kijken. Daardoor kun je ook verder kijken dan de vraag: Is het zo belangrijk om andere mensen van een bepaald standpunt te overtuigen?

Nu heb ik gezegd dat je niet moet proberen om met bepaalde mensen te praten, maar je zou nog wel een relatie met hen kunnen hebben. Deze boodschapper heeft een relatie met veel mensen die niet in de leringen van de geascendeerde meesters of een andere spirituele leer geïnteresseerd zijn. Hij heeft familieleden die geen echt idee hebben wat hij doet. Maar hij probeert hen niet te overtuigen. Hij onderhoudt gewoon een relatie met hen op grond van wat ze kunnen en waar ze in bewustzijn zijn. Je kunt dat als je verder kunt kijken en jezelf niet apart zet als student van geascendeerde meesters die anders is dan andere mensen omdat jij student bij geascendeerde meesters bent.

Maar dit bewaar ik voor een toekomstige verhandeling, omdat ik jullie heb verteld wat ik wilde zeggen in deze aflevering. Je kunt hier gedurende de nacht over nadenken als je rust. Je kunt vragen of je naar mijn retraiteverblijf boven Saoedi-Arabië mag komen, waar je meer inzichten kunt ontvangen en misschien wakker wordt met meer inzicht in wat ik heb verteld. Voor een paar mensen zal het heel verontrustend zijn wat ik heb gezegd, maar voor veel mensen zal dit ook heel bevrijdend zijn. Ik hoop dat jullie allemaal in die staat komen waarin jullie je bevrijd voelen door deze inzichten. Want het is natuurlijk niet mijn bedoeling om iemand te veroordelen of te beoordelen, maar om iedereen te bevrijden, want per slot van rekening komt de Christus dat hier doen.

Ik verzegel jullie in de vreugde die ik voel wanneer ik op een directere manier met menselijke wezens op aarde kan omgaan, met de mensen die er open voor staan om de Levende Christus te ervaren, zelfs als ik door een fysieke boodschapper spreek, die de vibratie kan dragen die IK BEN.