Vrijheid en democratie zijn niet van elkaar te scheiden

Geascendeerde Meester Saint Germain, 31 december 2020 – Nieuwjaarsboodschap

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain. Omdat heel veel mensen zich overal ter wereld hebben afgestemd, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een paar opmerkingen toe te voegen over de situatie in Amerika, omdat die ook gevolgen heeft voor de hele democratische wereld.

Op grond van wat we hebben verteld over de machtselite en de gevallen wezens zullen jullie wel weten dat zij niet blij waren met het scheppen van democratie. Dit is niet hun ideale vorm van regeren; zij willen natuurlijk een vorm van dictatuur waarin zij de macht in handen konden hebben.

De gevallen wezens ondermijnen de democratie sindsdien op elke mogelijke manier die ze maar kunnen bedenken. Als je naar landen als Rusland kijkt, dan zie je dat er geen democratie was ten tijde van de tsaar, en er was ook geen democratie tijdens het communisme, hoewel men wel beweerde dat de sovjetvorm van het communisme een vorm van democratie was. Hoewel enkelen dit beweerden, waren er maar weinigen die dat geloofden. Wat je ziet, is dat Rusland na de zogenaamde val van het communisme, een democratische grondwet heeft gemaakt, maar je ziet dat één persoon zichzelf in een positie heeft geplaatst waarin hij de grondwet naast zich neer kan leggen en zelfs veranderen, waardoor hij in wezen een dictator kan worden, zoals dat heet. En dit is een voorbeeld van hoe een land een democratische grondwet kan maken om te proberen een democratische samenleving te creëren, maar dat die wel kan worden ondermijnd. En je ziet dat dit in Rusland tamelijk snel is gebeurd.

De Verenigde Staten is natuurlijk een oudere democratie dan Rusland; er bestaat een veel langere democratische traditie. En ik moet ook zeggen dat ik mij tamelijk veel heb bemoeid met het maken van de grondwet van de Verenigde Staten. En ik heb de Verenigde Staten voortdurend gesponsord waardoor de Verenigde Staten nog enigszins als een democratie is blijven functioneren. Wij hebben al vaker gezegd dat de mensen alleen kunnen stemmen op grond van wat zij weten. En een effectieve manier om de democratie te ondermijnen is natuurlijk altijd geweest het volk bepaalde informatie onthouden.

De economie, vooral de economie van de elite, een kapitalistisch neoliberale economie, is natuurlijk ook een manier om de democratie te ondermijnen, omdat de elite een onevenredige invloed op de economie krijgt, wanneer de rijkdom in handen van de elite is. En in Amerika kunnen ze die invloed kopen door te lobbyen maar ook op andere manieren. Natuurlijk zijn er verschillende manieren om democratie te ondermijnen, maar ik wil bij jullie de laatste poging van de gevallen wezens en de elite onder de aandacht brengen om democratie te ondermijnen, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in andere delen van de wereld.

Gautama Boeddha heeft gezegd dat de wereld in principe een toneelstuk is dat wordt uitgevoerd en dat jij je aandacht op iets richt en dat je gelooft dat jij geen toneelstuk ziet, maar iets wat in het echt gebeurt. Dat heeft te maken met wat wij hebben gezegd over waarneming, je waarnemingsfilters, dat je filters in je vier lagere lichamen hebt die je kijk op de wereld verkleuren. De gevallen wezens, de machtselite, zijn zich hier altijd van bewust geweest. De gevallen wezens meer, maar veel mensen in de machtselite zijn zich dit ook bewust, maar zij zijn in de macht van de gevallen wezens, waardoor zij zonder te beseffen wat ze doen, ook een bijdrage leveren aan hun intentie om de mensen in hun macht te krijgen door middel van hun waarneming.

Wanneer je terugblikt op de geschiedenis, dan zie je dat, nadat de katholieke kerk was gesticht, in het jaar 381, of zelfs al in 325, hoe je dat ook maar wilt tellen, de katholieke kerk een van de allereerste voorbeelden op de wereld werd van een organisatie die de bevolking onder de duim probeerde te houden door middel van hun waarneming. De katholieke kerk bevorderde een mentaal beeld, een bepaald verhaal, over hoe de wereld werd geschapen. En ze slaagde erin om de meerderheid van de bevolking van Europa hier meer dan duizend jaar in te laten geloven. Dit beheerste de samenleving en zoals we al vaker hebben gezegd, werden daardoor de feodale samenlevingen geschapen die van een kleine elite een instituut maakte dat bijna alle macht over de bevolking kreeg.

Waardoor begon de invloed van de katholieke kerk te wankelen? Omdat ik in mijn incarnaties als Roger Bacon, als Francis Bacon, en na mijn ascensie, heb geholpen om de wetenschap te ontwikkelen. De wetenschap heeft in wezen een beeld van de wereld proberen te scheppen dat niet berust op een mentaal beeld van hoe de wereld zou moeten werken, maar door observaties en onderzoekingen vertelt hoe de wereld echt werkt.

De wetenschap is, zuiver gezien, in essentie, een poging om de theorieën, ideologieën en mentale beelden die mensen hebben gemaakt, onderuit te halen en te zeggen: “Laten we eens kijken hoe de wereld echt werkt. Welke principes, welke wetten en welke consequenties, kunnen we daar uit halen? Kunnen we oorzaken vinden die tot bepaalde effecten leiden? En kunnen we daaruit afleiden dat dit altijd het geval is, zodat er bepaalde algemene wetten zijn?”

En dan zie je dat de katholieke kerk een bepaalde kijk heeft bevorderd over hoe de hemellichamen bewegen op grond van het idee dat de aarde het centrum van het universum is. Zij hadden een ongelooflijk ingewikkeld idee gemaakt dat er (epi-)cycli zijn die de bewegingen van de planeten konden verklaren. Maar jullie weten wel dat dit niet klopt met de werkelijkheid, omdat de aarde niet het centrum van het universum is. En toen er een eenvoudiger systeem voorbijkwam, werd dit op den duur geaccepteerd op grond van de wetenschap. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de gevallen wezens ervan dromen om het centrum van het universum te zijn, en de gevallen wezens die werden gevangengezet op aarde, of dit in fysieke rijk was of in andere rijken, wilden dat de aarde het centrum van het universum was, zodat zij heel belangrijk konden lijken.

En daarom hebben ze dit wereldbeeld geschapen. Je ziet dat de katholieke kerk in zekere zin nog steeds een elitaire poging was, en is, om de waarneming van de mensen te beheersen. De wetenschap in haar zuivere vorm was een poging om de mensen te bevrijden uit de macht van de elite door te kijken: “Kunnen we een bepaalde waarheid ontdekken die in haar algemeenheid klopt? Misschien niet in absolute zin, maar in ieder geval in het algemeen kloppend voor de aarde zoals ze nu is. De zwaartekracht zou kunnen veranderen als de vibratie van de aarde zich verhoogt. Maar op dit moment heeft de zwaartekracht een waarde die we kunnen meten en berekenen.” De wetenschap was dus een poging om iets gemeenschappelijks te vinden die niet afhing van menselijke overtuigingen en mentale beelden en ideologieën. Het communisme was natuurlijk nog een voorbeeld van een ideologie die probeerde de wereld zich te laten aanpassen aan een mentaal beeld. En omdat het moeilijk is om de wereld tot iets te dwingen, kon het in ieder geval de mensen proberen te dwingen om zich aan te passen aan dat mentale beeld.

De wetenschap is natuurlijk gecorrumpeerd door de gevallen wezens, door de machtselite, door de wetenschap met een ideologie, een mentaal beeld van het materialisme, te bedekken. Nogmaals, zoals de katholieken zeiden dat de beweging van de planeten kon worden verklaard omdat de aarde het centrum van het universum is, zo zeggen de materialisten dat de beweging van het universum kan worden verklaard door het feit dat er niets anders bestaat dan het materiële universum en steeds opnieuw ingewikkelder verklaringen te geven die helemaal niet kloppen met de werkelijkheid.

Maar toch heeft de wetenschap ontdekkingen gedaan waarvan je kunt zeggen dat die in het algemeen zo dicht bij de waarheid komen als mogelijk is, door waar de aarde nu zit. Je ziet dat door het introduceren van de wetenschap op het wereldtoneel, er een opwaartse progressie op het terrein van de wetenschap is en dat er steeds meer kennis is gekomen die wordt ondersteund door experimenten, door berekeningen. En daarom is er een steeds grotere basis van kennis, die zeker universeel is, zouden we kunnen zeggen, we zouden ze ‘feiten’ kunnen noemen, waarop we kunnen vertrouwen. Hier zijn de gevallen wezens en de machtselite natuurlijk niet blij mee en daarom hebben ze geprobeerd om de wetenschap te ondermijnen met het materialisme. Maar de laatste paar decennia hebben ze een ander middel gebruikt, en dat is gekomen door de opkomst van het internet. Nadat de wetenschap werd overgenomen door het materialisme, werd de wetenschap steeds elitairder. Er kwam een bepaalde academische machtselite die het wetenschappelijk onderzoek in handen kreeg en de research die er gedaan mocht worden. In de eerste plaats hadden ze de interpretatie en de publicatie van de research in handen. De wetenschap werd in zekere zin steeds meer losgekoppeld van het dagelijkse leven, van de gewone mensen. De mensen hadden steeds minder idee wat er zich afspeelde op het wetenschappelijke terrein, omdat de elite niet wilde dat dit werd gecommuniceerd. En zoals altijd beweerden zij dat de gewone mensen het eenvoudig niet konden begrijpen, wat natuurlijk niet juist is. Maar de wetenschap werd niettemin steeds elitairder.

Met de komst van het internet werd deze trend uitgedaagd en omgekeerd, omdat kennis ineens kon worden verspreid op een manier die de elite maar moeilijk onder de duim kon houden. Door het internet konden overal ter wereld alle mensen die toegang hebben tot een computer of een smartphone, toegang krijgen tot een veel groter fundament van ‘betrouwbare informatie’ zouden we kunnen zeggen, die enigszins te maken heeft met de echte wereld en niet helemaal afhankelijk is van ideeën en ideologieën die mensen hebben bedacht. Het internet heeft dit potentieel gebracht. Opnieuw technologie die ik en andere meesters hebben gesponsord om dit mogelijk te maken. Wat hebben de gevallen wezens opnieuw gedaan, zoals we al vaker verteld hebben? Zij maakten zich hier grote zorgen over. Zij hebben toen het internet gebruikt om onbetrouwbare, onrealistische informatie te verspreiden: valse informatie, verwarrende informatie, allerlei theorieën, waaronder veel samenzweringstheorieën.

En wat is het gevolg daarvan geweest? Aan de ene kant dat er een beweging op gang kwam om een basis van betrouwbare kennis en steeds meer kennis te krijgen, maar tegelijkertijd kwam er ook steeds meer onbetrouwbare kennis, die natuurlijk beweert dat die betrouwbaar is; beweert dat die waar is, maar door mensen is bedacht in die zin dat het natuurlijk ingefluisterd is door de gevallen wezens, door de gevallen wezens wordt bevorderd en net als alle ideeën van de gevallen wezens zegt dat ze absoluut waar is en goed voor je en goede bedoelingen hebben. Dit is de laatste (vooral de laatste twee) decennia gebeurd, maar ook in de laatste drie decennia is het internet gebruikt om desinformatie te verspreiden.

En je ziet dat dit extreem naar voren komt in de situatie in de Verenigde Staten, vooral met betrekking tot de verkiezingen. Eén persoon, Donald Trump, en één politieke partij, is het speerpunt voor de gevallen wezens geworden van de poging om die groei van betrouwbare informatie en de acceptatie daarvan te ondermijnen.

Je begrijpt wel dat het hoogste potentieel van een democratie om te kunnen functioneren, is dat de mensen in die democratie zo goed mogelijk geïnformeerd moeten zijn. Maar het moet natuurlijk wel betrouwbare informatie zijn die enigszins klopt met de werkelijkheid. Met andere woorden, er moet een gemeenschappelijke waarheid in zitten die de meerderheid van de mensen in een democratie accepteert en gaat stemmen met de betrouwbare kennis die ze hebben. Maar in de Verenigde Staten heb je gezien dat een groeiend aantal mensen onbetrouwbare kennis is gaan accepteren en denkt dat die klopt en dat heeft voor de situatie gezorgd dat er mensen zijn die gaan inzien dat de democratie in Amerika wordt bedreigd door deze ontwikkeling.

En het is heel erg belangrijk en waardevol dat mensen dit bespreken. Ik deel die zorg niet per se, maar het is wel noodzakelijk en belangrijk dat er het komende jaar over dit onderwerp wordt gediscussieerd. De Amerikanen moeten eenvoudig beginnen te discussiëren over hoe de democratie kan functioneren als de bevolking zo verdeeld is over de ‘feiten’ die ze accepteren – wat zij betrouwbare kennis vinden, wat zij niet geloven. En kun je wel een functionerende democratie hebben als bijna de helft van de kiezers de regering en het verkiezingsproces wantrouwt? Kan een democratie op die manier wel functioneren? Kan die wel functioneren als er een president is die door het systeem is gekozen, maar als bijna de helft van de keizers niet gelooft dat hij de rechtmatige president is? Kan een democratie dan wel functioneren? En wat kun je daaraan doen? En daarom is die discussie op zich al belangrijk, omdat die discussie het potentieel, als hoogste potentieel, heeft om de mensen meer bij elkaar te brengen over een aantal betrouwbare feiten. Een discussie heeft natuurlijk ook het potentieel dat de mensen nog meer verdeeld raken. En als de mensen nog verdeelder worden, dan zal dit de democratie beginnen te ondermijnen en dat is natuurlijk precies wat de gevallen wezens willen. Zij willen een situatie scheppen waarin zoveel mensen de economie, of de regering en het hele systeem, wantrouwen dat het systeem uiteenvalt.

Nu weet ik dat de Amerikaanse grondwet, en de verdeling van macht heel sterk, heel evenwichtig, zeer haalbaar is en daarom heeft het tot dusver die aanvallen kunnen afhouden. En ik voorzie dat dit in de toekomst ook kan, maar dan moet er wel een verandering in het collectieve bewustzijn komen en in het bewustzijn van veel mensen. Er moet bereidheid komen om te kijken hoe we zover konden komen dat heel veel mensen aan dit systeem zijn gaan twijfelen. En dit zal voor heel veel mensen pijnlijk zijn, omdat ze iets moeten toegeven wat ze liever niet willen toegeven, namelijk dat zij zijn bedrogen. Eén persoon is erin geslaagd om hen mee te slepen in zijn maalstroom (die hij niet zelf heeft geschapen, omdat de gevallen wezens dat hebben gedaan), deze alternatieve waarheid waardoor hij een mentaal beeld probeerde te projecteren dat een feit geen feit is, omdat het feit ‘fake news’ is en dat er een alternatieve waarheid is die de enige waarheid is. In die realiteit wint hij de verkiezingen. Die mensen moeten naar feiten kijken: ondanks zestig rechtszaken is er in geen enkel gerechtshof vastgesteld dat er op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd ondanks het feit dat er zeker kranten zouden zijn die deze verkiezingsfraude zouden hebben gepubliceerd als er bewijs voor was geweest en dat is niet gebeurd. Ze hebben dat niet gedaan ondanks het feit dat zelfs de Attorney General van de Verenigde Staten heeft gezegd dat er geen verkiezingsfraude is gepleegd. Zelfs Republikeinse gouverneurs en Republikeinse verkiezingsambtenaren hebben erop gewezen dat dit de veiligste verkiezing in de Amerikaanse geschiedenis is geweest. Ondanks al die feiten is er nog steeds één persoon die beweert dat deze feiten niet kloppen en dat er met de verkiezingen is geknoeid, dat die is gestolen, en dat hij niet verloren heeft.

Als de mensen naar de feiten willen kijken en ze vergelijken met de beweringen die zijn gedaan, dan kunnen ze veranderen en zeggen: “We werden letterlijk meegesleept in de maalstroom van deze man. Wij werden letterlijk meegesleept naar zijn alternatieve waarheid. Wij moeten veranderen – we moeten hieruit stappen. En we moeten onze aandacht of onze kijk op de regering veranderen en in plaats van de regering te wantrouwen, moeten wij daarmee aan de slag gaan. Wij gaan deelnemen aan het democratische proces. Wij beginnen te eisen dat we een economie en een systeem krijgen dat goed voor alle mensen is en niet alleen voor de elite. Maar mijn geliefden, je krijgt geen betere Amerikaanse samenleving als je de regering blijft wantrouwen en ondermijnen, omdat de regering niet het probleem is. De regering is de oplossing. Het probleem is de elite. Op dit moment heeft de elite een onevenredige invloed op de regering. Dat komt omdat de mensen niet bereid waren om mee te regeren zoals mogelijk is volgens de grondwet. De mensen hebben zich mee laten slepen in een maalstroom van wantrouwen en hebben zich teruggetrokken uit het regeren omdat ze denken dat het er niet toe doet, dat het geen verschil maakt. En als je denkt dat het geen verschil maakt, dan maakt het ook geen verschil, maar alleen omdat jij je niet meer bezig houdt met de regering wanneer jij denkt dat het geen verschil maakt. Maar als jij denkt dat het wel verschil zal maken, en als jij je betrokken voelt bij de regering, dan zal het ook verschil maken.

Dat is de les die de mensen moeten leren van democratie. Demonstratie is een regering die van de mensen, door de mensen en voor de mensen is. Maar als de mensen zich daar niet mee bezig houden, dan wordt het een regering van de elite door de elite en voor de elite, omdat zij zich er wel mee bezig houden – achter de schermen op verborgen manieren, maar zij zullen zich ermee bemoeien. Wie zal de meeste invloed uitoefenen op de regering als het volk zich er minder mee bezig houdt dan de elite? Degenen die zich er het meest mee bemoeien. Je kunt nogmaals wijzen op alle voordelen die de elite heeft: zij hebben het geld, zij hebben de macht, zij hebben het netwerk van ouwe jongens en zij kennen mensen, maar de elite is niet het volk. En wat is er uniek aan een democratie? Iedereen heeft één stem en alle stemmen gelden als één stem.

En wanneer de mensen meedoen, kunnen jullie, alleen al door jullie aantal, de elite overwinnen, maar dat vereist voortdurend waakzaamheid. En dat ontbreekt eraan bij het Amerikaanse volk en bij de mensen in alle democratieën overal ter wereld. En daarom hebben jullie collectief een crisis in het leven geroepen die ineens twijfel oproept over de Amerikaanse democratie. En degenen die deze twijfel bevorderen en versterken met de kracht van hun aandacht, helpen niet het probleem op te lossen. Jullie maken het alleen maar erger, omdat de elite de situatie heeft geschapen waarin zoveel mensen aan gewone feiten, betrouwbare feiten, betrouwbare informatie, twijfelen dat dit de democratie bedreigt. Omdat jullie niet verenigd kunnen stemmen, jullie stemmen als verdeelde mensen.

Mijn geliefden, wat is het wezen van de Amerikaanse grondwet? Het is de verdeling van macht. Wat is de essentie van de verdeling van macht? Voorkomen dat de president van de Verenigde Staten de King George van Engeland wordt waar de stichters tegen streden om deze natie te kunnen stichten. Donald Trump is niet de koning. En Donald Trump is niet de CEO van het bedrijf Amerika. Hij zei zelf dat hij vond dat de regering als een bedrijf geleid moest worden, maar wat houdt dat in, mijn geliefden? Kijk eens naar de bedrijven van tegenwoordig. Wat zijn dat? Zijn dat democratieën? Hebben de werknemers een stem? Nee, een bedrijf is een dictatuur en dat is precies wat Donald Trump wil. Hij ondermijnt het geloof in alle democratische instituten, behalve in zichzelf: “Geloof niet wat de Attorney General van deze staten zeggen. Geloof niet wat de verkiezingsambtenaren zeggen. Geloof niet wat het hoofd van de cybersecurity zei. Geloof niet wat mijn eigen Attorney General zei. Geloof niet wat de leider van de senaat zegt – dat ik de verkiezing verloren heb. Geloof niet wat iemand zegt als hij het niet met mij eens is; geloof alleen maar wat ik zeg.” Dat zei King George, de paus, Poetin, de president van China, de minister-president van China ook. Alle dictators zeggen dit door alle tijden heen: “Geloof niet wat iemand anders zegt, als ze het niet met mij eens zijn. Geloof alleen mij.”

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om deze illusie te vernietigen, deze matrix te vernietigen, dit collectieve bewustzijn te vernietigen die heel veel Amerikanen heeft laten geloven dat fake nieuws echt nieuws is; dat beweringen hetzelfde zijn als feiten. Vernietig het nu! Vernietig het op het fysieke vlak! Vernietig het op het emotionele vlak! Vernietig het op het mentale en in het identiteitsrijk! En niet alleen in Amerika, maar in alle democratieën overal ter wereld. Maak de mensen ervan bewust dat er een gemeenschappelijke basis is van betrouwbare kennis. En als we dit niet accepteren, dan ondermijnen we de democratie en democratische vrijheid, omdat het enige wat ons ooit vrijheid garandeert, democratie is. Er is geen enkele dictator, geen enkele totalitaire regering die ooit vrijheid heeft gegarandeerd en ooit zal garanderen. Vrijheid en democratie zijn niet van elkaar te scheiden. En dus: vernietig die illusie, vernietig de illusie die voorkomt dat heel veel Amerikanen niet gewekt worden en iets doen wat Gautama zelfreflectie heeft genoemd.

Kijk het komende jaar 2021 naar jezelf. Ik ben ook betrokken bij het proces in de zon. En ik ben ook een onderdeel van de spiegel die de mensen wordt voorgehouden opdat ze kunnen zien dat zij hun bewustzijn moeten veranderen op grond van dit verkiezingsproces in de Verenigde Staten en dat mensen overal ter wereld in alle democratieën dit moeten veranderen en dat wij ons moeten realiseren dat we naar iets gemeenschappelijks moeten zoeken – we moeten een basis van betrouwbare informatie vinden waar we het allemaal over eens kunnen zijn en kunnen gebruiken om over te stemmen.

Natuurlijk vormt dit een uitdaging. De gevallen wezens hebben natuurlijk zoveel beweringen en tegenbeweringen naar buiten gebracht dat het moeilijk is om te weten wat je moet geloven. Ik begrijp volledig hoe moeilijk het voor de mensen is om te weten te komen wat ze moeten geloven, maar het is mogelijk om geleidelijk aan je onderscheidingsvermogen te vergroten en daarom hebben we in december 2020 een heel belangrijke conferentie gehouden over het vergroten van Christusonderscheid die zich ook door het massabewustzijn zal verspreiden om de mensen te helpen die bereid zijn en openstaan om hun Christusonderscheid te vergroten en tot het bewustzijn te komen dat er ook betrouwbare informatie is waaraan we niet hoeven te twijfelen en ruzie over te maken. En degenen die dat wel doen, doen dat om ons te manipuleren. Je kunt het niet anders verklaren. En in feite kunnen er wel mensen komen die ontwaken, die erachter komen dat er krachten op de wereld zijn die ons willen manipuleren en er alles aan doen om ons te manipuleren. En dat er ook wezens zijn die ons willen bevrijden door ons bewustzijn te verhogen.

Heel veel mensen kunnen hierdoor gewekt worden om te beseffen dat zij naar iets hogers moeten reiken. En de wet is de wet mijn geliefden: wanneer de student eraan toe is, dan verschijnt de meester in een vorm die de student kan bevatten. Dit wil niet zeggen dat de mensen eraan toe zijn om de geascendeerde meesters te kennen, maar op een bepaalde manier zullen ze in staat zijn om contact te maken met het feit dat er betrouwbare informatie op de wereld is. Ondanks alle desinformatiecampagnes die er steeds zijn, is het mogelijk om een bepaald fundament te leggen van betrouwbare kennis. We kunnen het oneens zijn over bepaalde overtuigingen, maar er is een bepaald fundament van betrouwbare kennis. En een daarvan is dat de zwaartekracht altijd op een bepaalde manier werkt, dat de economie op een bepaalde manier werkt en dat de neoliberale economie tot dusver een elitaire economie is geweest. En de enige manier om een eerlijker, rechtvaardiger, economie te krijgen met meer gelijkheid, is het neoliberalisme loslaten en dat vervangen door een ander economisch stelsel en een andere economische ideologie door te kijken naar wetenschappelijke studies en feiten: Hoe werkt de economie? Hoe werkt het geldstelsel? Wat zijn de consequenties van financiële instrumenten op de hele economie en de samenleving en vooral van het concentreren van de rijkdom in de handen van de elite? Wat in de economie zorgt ervoor dat een elite mensen exploiteert en ze zelf de rijkdom in handen krijgt? Wat zorgt ervoor dat er een economie komt waarin alle mensen een hogere levensstandaard hebben?

Dit is allemaal mogelijk, zelfs met wat we vandaag hebben om vast te stellen wat voor gemeenschappelijke feiten, gezamenlijke kennis, betrouwbare kennis we hebben en dan beginnen democratische regeringen hierop te baseren en de manier waarop de mensen stemmen en de manier waarop debatten in de samenleving verlopen. Kennis die gestoeld is op de waarheid, kennis die verbonden is met de waarheid in plaats van ideeën die in hoofden bedacht zijn. Denk eraan dat gedachten alleen maar aan zichzelf denken, omdat die gedachten geloven dat zij het centrum van het universum zijn of moeten zijn. Er is geen centrum van het universum. God houdt geen rekening met mensen, behalve dat God iedereen hetzelfde behandelt. En een democratie kan ook geen uitzondering maken voor een paar mensen, maar moet alle mensen gelijk behandelen. Dat is de betekenis van gelijke rechten.

Ik heb jullie hiermee de stuwkracht gegeven voor het nieuwe jaar en ik vraag jullie om het spiegeleffect in de gaten te houden. Je kunt als je dat wilt, wanneer je naar de zon kijkt, ook eenvoudig zeggen: “Saint Germain, jij bent de volmaakte spiegel voor de economie.” “Saint Germain, jij bent de volmaakte spiegel voor de economie.”

Ik zeg dank voor jullie aandacht en ik verzegel jullie in de Vlam van Vrijheid die IK BEN.