Ik ben op een onmogelijke Missie van God

door Jezus, 3 januari 2004

Ik ben jullie Jezus
Ik ben jullie oudere broer en velen van jullie hebben mij in lang vervlogen tijden gekend. Jullie hebben mij echt als een gelijke gekend en niet als de afgod zoals velen vandaag de dag mij zijn gaan zien. In de wereld van vandaag heeft juist de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen, een afgod van mij gemaakt en mij op een voetstuk geplaatst, waardoor velen van degenen die de mijnen zijn, mij als onbereikbaar zien.

Ik kom op dit uur met een heel bijzondere missie: je zou het een onmogelijke missie kunnen noemen. Weten jullie mijn geliefden, dat als je de geschiedenis van het menselijke ras gedurende de laatste vele duizenden jaar overziet, je constateren zult dat de mensen juist gevangen zijn geraakt in een bewustzijnsstaat die geheel door onwetendheid gedomineerd wordt. Deze onwetendheid maakt het hen onmogelijk de waarheid te kennen over wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze hier op aarde zijn.

Als typerend voorbeeld, een exponent van deze bewustzijnsstaat, kijk eens naar de situatie waarin ik tijdens mijn proces voor Pontius Pilates stond. Ik verklaarde dat ik gekomen was om van de waarheid te getuigen. Mijn geliefden, herinneren jullie je zijn reactie? Hij zei: “Wat is waarheid?” Ik kan jullie verzekeren dat hij dit niet spottend zei. Pontius Pilates was geen onontwikkelde man, hij was geen slecht mens en wilde mij echt niet veroordelen, omdat hij geloofde dat ik totaal onschuldig was aan de aanklachten die de religieuze autoriteiten mij ten laste legden.

Dus toen hij zijn opmerking maakte, deed hij dat met de kwelling van een ziel die weet dat er iets meer over het leven te begrijpen valt, maar ‘dat iets meer’ eenvoudig niet grijpen kan. Een ziel die gekweld wordt, de kwelling van het weten dat er iets is, dat zij niet bereiken kan, maar toch weet dat dat iets is.

Hoe je mensen kunt helpen de waarheid te begrijpen
Zoals ik al vele malen heb uitgelegd, is er een hiërarchie van spirituele wezens en wij noemen onszelf bij vele namen, maar de naam die ik in dit verband gebruik is de Opgevaren Schare. Wij zijn de spirituele leraren van de mensheid.

Sommigen onder ons werken al heel lange tijd met de planeet aarde samen. Velen van ons zijn daadwerkelijk op planeet aarde geïncarneerd en wij hebben in dezelfde bewustzijnsstaat gevangen gezeten, waarin jullie vandaag de dag gevangen zitten. We begonnen geleidelijk de wolken in onze geest open te breken, de sluier te doorbreken en een glimp van de waarheid te zien. Nadat wij die waarheid belichaamd hadden en ons eigen gemaakt en toegelaten hebben het zuurdeeg te worden dat ons hele bewustzijn liet rijzen, plaatsten we ons op den duur voor het proces van de hemelvaart, waardoor wij blijvend konden ascenderen naar ons thuis van licht hier in de spirituele wereld. Sindsdien hebben velen van ons gefunctioneerd als de spirituele leraren die het bewustzijn willen verheffen van diegenen van onze broeders en zusters die nog steeds op planeet aarde vastzitten, gebonden aan het wiel van wedergeboorte.

Al millennia hebben de spirituele leraren van de mensheid verschillende manieren besproken hoe ze de mensen kunnen helpen het geleidelijke proces te beginnen dat hen naar een hogere bewustzijnsstaat leidt, een bewustzijn waarin zij de waarheid kunnen begrijpen. Wij als Opgevaren Schare werken samen als team, maar dat betekent niet dat wij allemaal gelijk zijn of dat wij het volledig eens zijn over de beste manier waarop wij mensen kunnen helpen.

Door de eeuwen heen zijn er door ons vele discussies gevoerd over hoe wij mogelijkerwijs de mensen konden helpen de Levende Waarheid van God te begrijpen en te aanvaarden. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat er een grote groep wezens hier in de Hemel is die gelooft dat het onmogelijk is de meeste mensen de Levende Waarheid van God te laten grijpen en hem te begrijpen. Dit is inderdaad een onderwerp van veel discussie geweest. Ik behoor toevallig tot een groep die de hoop in ons hart levend houdt dat het op de een of andere wijze mogelijk is een manier te vinden de mensen de waarheid te laten begrijpen, de Levende Waarheid over zichzelf en over God.

Waarom is het zo moeilijk voor mensen om de waarheid te zien?
Ik kom vandaag in een poging een zodanige manier te verschaffen dat mensen de waarheid begrijpen. Ik kom in een poging de onmogelijke missie uit te voeren om mensen te helpen datgene te zien waarvan velen voelen dat het moet bestaan, maar wat zij eenvoudig niet kunnen bevatten en zich aan vast kunnen houden. En daarom roept hun ziel uit, zoals de ziel van Pontius Pilates de eeuwige vraag uitriep: “Wat is waarheid?”

Voordat ik ook maar enige kans heb mijn onmogelijke missie geslaagd af te maken, moet ik de weg bereiden door jullie te vertellen waarom het voor mensen zo moeilijk is om waarheid te grijpen. Zien jullie mijn geliefden, heel lang geleden, in een tijd dat er in feite nog geen tijd bestond, zoals de tijd op planeet aarde gekend wordt, besloot God het materiële universum te scheppen waarin jullie leven.

Wanneer God een nieuw universum schept, doet hij dat uit zijn eigen Wezen en bewustzijn. Maar hij schept het niet in de volheid van wie hij is. De reden is dat God niet is hoe mensen zich voorstellen dat hij is. Zoveel mensen hebben een afgodsbeeld geschapen van wie God is. Zij denken dat God almachtig is, dat God volmaakt is. En zij denken dat als iets volmaakt is, het dan ook volledig moet zijn en daardoor nooit kan veranderen, nooit kan groeien, zich nooit kan ontwikkelen. Dit is een misvatting en het komt voort uit het bewustzijn waarnaar de mensen zijn afgedaald.

Ik zal binnenkort iets zeggen over dit bewustzijn, maar laat mij voorlopig slechts zeggen dat dit bewustzijn de mensen een vertekend beeld geeft van de aard en de werkelijkheid van God. De waarheid over God is dat God inderdaad volmaakt is, maar niet volgens een menselijke standaard. God is daarom niet statisch, God is niet stilstaand. God is niet iets dat vastgezet kan worden en de reden is dat God de eeuwige schepper is.

Zoals ik in het boek ‘The Christ Is Born in You’, uitleg, heeft God een tweeledige aard. Eén aspect van God is de staat van het zuivere Zijn. Deze staat van Zijn is inderdaad geheel zonder verandering, omdat het volledig zonder vorm is. Het andere aspect van God is wat ik de Schepper genoemd heb. De aard van de schepper is om dat te scheppen wat vorm heeft. Dus verandert het aspect van God als schepper onophoudelijk. God is geen oude man met een witte baard die ergens in de Hemel op een grote troon zit. God is als een rivier die altijd stroomt. God is een proces. God is een proces van groei en zelftranscendentie.

Hoe groeit God, hoe transcendeert hij? Hij groeit door werelden en universa uit zichzelf te scheppen, uit zijn eigen wezen en bewustzijn. Dus God schept door zijn eigen bewustzijn en Wezen in een bepaalde vorm in te kapselen. Een vorm die beperkingen heeft en die bestaat in een beperkte staat, zoals de tijd en de ruimte die je in deze wereld kent.

Weten jullie mijn geliefden, het wezen van schepping is dat het een eeuwig bewegend proces is. Dus daarom schiep God nooit iets dat statisch bedoeld was en niet veranderend. Gods bedoeling was dat alles wat hij schept, zich ontwikkelt en groeit en transcendeert. En wat is de bedoeling van deze groei en zelftranscendentie? Het is dat zijn schepping zal groeien in het besef waar het vandaan gekomen is, namelijk dat het een uitdrukking, een manifestatie, een individualisatie van God zelf is. En na dat besef kan de schepping zich bewust worden dat het de mogelijkheid heeft weer één met de schepper te worden. Niet één in de zin van dat het verdwijnt, maar één in de zin dat het de schepper wordt, het wordt de nieuwe schepper die het nooit eindigende proces van schepping kan voortzetten.

Dus wanneer God een wereld schept die vorm heeft, is die wereld geschapen uit zijn bewustzijn, maar het heeft nog niet het volledige gewaarzijn van waar het vandaan gekomen is en waar het het potentieel heeft om naar toe te gaan. Hoe kan een wereld haar beperkte staat transcenderen, haar staat van onwetendheid over haar eigen werkelijkheid en tot het inzicht komen dat zij waarlijk een deel van God is en nooit van God gescheiden was? Om de schepping in gewaarzijn te helpen groeien, zend God bewuste wezens naar zijn wereld. Die bewuste wezens worden gemaakt naar zijn eigen beeld en gelijkenis, wat betekent dat hun bewustzijn de bekwaamheid heeft zich bewust te worden van hun eigen identiteit als individualisatie van God. Daardoor kunnen zij als medescheppers van God handelen.

Hierdoor is er een hiërarchie van wezens ontstaan die zich uitstrekt van God de schepper tot een aantal spirituele wezens, een complete hiërarchie van spirituele wezens en ten slotte tot de wezens die vrijwillig aanboden af te dalen naar het materiële universum om dat universum te helpen van zichzelf gewaar te worden en haar eigen identiteit, oorsprong en potentieel helpen te herkennen. Deze wezens zijn jullie, mijn geliefden. Jullie zijn de goddelijke stoottroepen die vrijwillig aanboden naar deze materiële wereld af te dalen om het hele universum te helpen zich te verheffen en van zichzelf gewaar te worden.

Het mechanisme van het proces van afdalen naar dit universum maakt het onvermijdelijk dat je iets van je gewaarzijn zult verliezen van wie je bent en vanwaar je gekomen bent. Je kunt echter nooit je potentieel verliezen om dat gewaarzijn opnieuw te herwinnen, omdat het bewustzijn van God zelf in je wezen ingebed is.

Mensen denken dat ze zelf kunnen handelen
Ik zal nu wat vooruitlopen op het verhaal en spreken over het bewustzijn waarin de meeste mensen zich bevinden. Het bewustzijn dat je nu ervaart is niet het bewustzijn dat God voor je bedoeld heeft. Je bent naar deze bewustzijnsstaat afgedaald door een lang en geleidelijk proces en ik heb de mechanismes hiervan elders beschreven. Ik zal er hier niet op ingaan, omdat het afleidt van mijn bedoeling.

De essentie van het bewustzijn waarin je nu gevangen bent, is het gevoel dat je volledig zelf kunt handelen. Je gelooft letterlijk dat je een zelf omvattend wezen bent die de kracht heeft om op deze wereld te functioneren en niets buiten het materiële universum nodig heeft om in je omgeving te leven en te handelen. Je gelooft dat alles wat je nodig hebt om te overleven, materiële voeding in de vorm van voedsel is. En de energie die je gebruikt om je dagelijkse activiteiten uit te voeren, komt naar veronderstelling van het voedsel dat je eet, het licht dat je absorbeert door je huid en andere materiële middelen.

Wat er met mensen gebeurd is, is dat zij totaal van hun bron afgesloten zijn en die bron is natuurlijk God zelf. Sommige mensen zijn begonnen zichzelf totaal met hun fysieke lichaam te identificeren en met het materiële universum. Daarom geloven ze letterlijk dat de materiële wereld een zelfomvattende sfeer is en dat ze niets van buiten dit universum nodig hebben om te bestaan. Veel van deze mensen geloven oprecht en vast dat er geen God is, omdat ze geloven dat er geen behoefte aan hem is.

Vanzelfsprekend zijn er veel mensen op deze planeet die wel, in een of andere vorm, in God geloven. Het is interessant om te zien dat veel van deze mensen werkelijk geloven de waarheid over God te kennen. Zij geloven vast dat hun religie hen de essentiële waarheid over God verteld heeft en over hun relatie tot God.

Mensen zitten vast in mentale kaders
O mijn geliefden, hoe stroomt mijn hart over van liefde voor die mensen die zo vastzitten in deze beide geloofssystemen en wereldopvattingen. Wat wens ik dat ik op de een of andere wijze hun mentale kaders zou kunnen bereiken, om gaatjes in die kaders te boren die ze om hun geest hebben opgebouwd en er een straal van de zuivere waarheid van God doorheen te laten schijnen op hun bewuste gedachten. Ik wilde dat ik mensen kon helpen zien dat er zoveel meer aan waarheid is dan wat in hun mentale kaders past.

Weten jullie mijn geliefden, het zijn juist deze mentale kaders die het voor ons, die jullie spirituele leraren zijn, zo moeilijk maken jullie met een straal van Gods waarheid te bereiken. Laat mij dus nu proberen jullie uit te leggen waarom de mentale kaders die jullie om jullie gedachten hebben geplaatst, het zo moeilijk maken, en in bepaalde gevallen bijna onmogelijk, Gods waarheid te grijpen.

De essentie van dit probleem is, wat ik uitgelegd heb toen ik zei dat mensen vast geloven dat ze zelf kunnen handelen. O ja, ik ben me ervan bewust dat vele religieuze mensen geloven dat ze handelen door Gods genade of dat alles ondergeschikt is aan de wil van God, maar deze overtuigingen zijn zuiver intellectueel en de meeste mensen begrijpen niet echt de werkelijkheid van de situatie.

De reden is dat zij allemaal geloven dat God ergens boven in de Hemel is en niet hier op aarde en zeker niet in henzelf. Dus jullie zien mijn geliefden, dat zelfs de meeste religieuze mensen zich een beeld van God hebben geschapen als zijnde buiten en gescheiden van henzelf. Veel religieuze mensen kijken naar atheïsten of materialisten en geloven dat zij zelf God veel meer welgevallig zijn dan de mensen die Gods bestaan ontkennen. Maar jullie begrijpen, mijn geliefden, dat de meeste religieuze mensen Gods bestaan ook ontkennen, omdat zij Gods bestaan in zichzelf ontkennen en in alles dat hen omringt.

Zoals ik eerder uitlegde, schiep God alles uit zijn eigen substantie, zijn eigen Wezen, zijn eigen bewustzijn. Dus alles wat je om je heen ziet, is eenvoudig God die een vermomming draagt en alles wat je binnenin je ziet, is ook God die een vermomming draagt. En jullie zelf zijn God die een vermomming draagt. En dit is het wat de meeste religieuze mensen niet slagen te zien en daarom ontkennen ook zij God. Het is geen fundamenteel andere soort van ontkenning dan die door de atheïsten wordt gepropageerd; het verschilt alleen maar in graad. De atheïsten zeggen eenvoudig dat God er niet is en de meeste religieuze mensen zeggen dat God hier niet is.

Beide opvattingen zijn een ontkenning van God, omdat God overal is en God in alles is. Dus wat er hier gebeurt, is dat mensen in hun geest een verkeerd beeld van de werkelijkheid hebben geschapen. Zowel de atheïsten als de religieuze mensen hebben het beeld geschapen dat zij zelf en de wereld waarin zij leven, God niet zijn.

Dit is zeker een overtreding van het allereerste gebod dat men geen andere goden voor mij zal hebben. Wanneer God overal is en God in alles is, als je God dan niet in alles ziet, dan aanbid je een valse god. Als je God boven in de Hemel ziet en zijn aanwezigheid in je ontkent, aanbid je een afgod en dans je om het gouden kalf.

Wat je in je geest gedaan hebt, is dat je een beeld geschapen hebt en je zegt: “Dit is God, dit is de werkelijkheid, dit is waarheid.” En dan projecteer je dat beeld op de werkelijkheid en begin je een mentaal kader om je gedachten te bouwen. En omdat een ziel doorgaat te incarneren op planeet aarde, versterkt zij dat mentale kader, totdat het mentale kader solide is geworden en niets van het licht of de waarheid van God doorlaat, dat onophoudelijk vanuit het spirituele rijk op aarde schijnt.

Mijn hart is bezwaard vanwege jullie
De bewoners van de aarde zijn inderdaad als de mensen die vastgeketend waren in de grot van Plato. Zij konden niet zien wat er buiten de grot gebeurde, maar konden alleen de schaduwen op de wanden van de grot zien. En zo staat de grot symbool voor de mentale kaders die mensen om hun geest gebouwd hebben en de schaduwen op de wanden van de grot zijn de vluchtige beelden, de projecties, enkel de schaduwen van de werkelijkheid die door de onjuiste overtuigingen, die de geest van de mensen omgeven, wisten door te dringen.

En sommige mensen hebben hun grot helemaal afgesloten en er zijn zelfs geen schaduwen van de werkelijkheid meer op de wanden van de grot, maar alleen de illusies die door de eigen gedachten van de mensen gecreëerd zijn. En ik kan jullie zeggen dat enkele van de mensen die hun geest het meest afgesloten hebben trouwens elke zondag in hun christelijke kerken zitten en het gevoel hebben dat ze inderdaad mijn leringen volgen, mijn werken doen en dat ze zeker verlost zullen worden.

O mijn geliefden, wat bezwaart dit mijn hart dat zo veel mensen, zo veel christenen, mij inderdaad gebruikt hebben om een mentaal kader rond hun geest te bouwen dat zegt dat zij onmogelijk de werken kunnen doen die ik gedaan heb, het Christusbewustzijn verwerven en op te varen naar de Hemel. En de reden is dat ze denken dat zij geen zonen en dochters van God zijn, omdat ik, Jezus Christus, de enige Zoon van God was.

O wat is dit een misvatting. En als ik jullie, één seconde, de last kon laten voelen die mijn hart bezwaart, dan denk ik dat ik jullie misschien wel uit jullie mentale kaders kan stoten en de schellen van jullie ogen laten vallen, zoals mijn geliefde Paulus overkomen is, toen hij uiteindelijk ophield met zichzelf te kwellen. En dus wat is de werkelijke betekenis van de uitspraak die ik over Paulus deed: “Waarom kwel jij jezelf zo met je zinloze halsstarrigheid?”

Welnu, mijn geliefden, jullie zullen je herinneren dat Paulus zeer religieus was. Hij kende de letter van de wet, onderwezen door de Joden, en ik kan jullie verzekeren dat hij er vast van overtuigd was dat hij die wet zijn hele leven opgevolgd had en dat hij zeker verlost zou worden, omdat hij alles goed gedaan had volgens de uiterlijke wet. Weten jullie, Paulus was het volmaakte voorbeeld van een mens dat een zodanig vast mentaal kader om zich heen gebouwd had dat hij het feit gewoon niet kon zien dat de waarheid niet in dat kader kan passen en dat de waarheid daarom meer is dan het kader.

Daarom kon Paulus zelf de Levende Christus niet herkennen. Weten jullie, mijn geliefden, wat niet in de Bijbel staat vermeld is dat Paulus mij inderdaad voor mijn kruisiging ontmoet heeft. Hij ontmoette mij niet persoonlijk, maar hij was aanwezig bij een van de toespraken die ik hield op de oevers van het Meer van Galilea. Hij was inderdaad aanwezig onder de massa die gevoed werd door de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. En toch kon hij vanwege zijn mentale kader de Levende Christus niet herkennen toen hij mij lijfelijk zag. Hij was niet in staat het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en vissen te herkennen en dat kwam omdat enkele dingen die ik op die dag zei, niet in zijn mentale kader pasten van hoe God in de Joodse religie werd voorgesteld.

Volgens de Joden was God een boos en veroordelend wezen daarboven in de Hemel en ik liet God als een liefhebbende vaderfiguur zien. Welnu, mijn geliefden, Paulus kon niets buiten de orthodoxe kijk op God accepteren en daarom verwierp hij mij als een verkeerde leraar die trucjes gebruikte in plaats van het werkelijk verrichten van het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen.

Het belang van vrije wil
Dus Paulus stapte op. En ik moet jullie vertellen dat ik bereid was Paulus te laten gaan, omdat hij echt de mogelijkheid gehad had de Christus te bevestigen en hij zijn vrije wil gebruikt had om die Christus te ontkennen. Maar na mijn opstanding besefte ik dat Paulus inderdaad naar deze planeet gezonden was voor een missie om de nieuwe religie van het christendom helpen voort te brengen. Ik besefte ook dat omdat Paulus nu begonnen was met het vervolgen van mijn volgelingen, hij niet alleen die missie in gevaar bracht, maar dat hij werkelijk een dergelijk zwaar karma aan het maken was dat hij zijn ziel in gevaar bracht. Daarom nam ik mijn toevlucht tot de dramatische maatregel om in een krachtig visioen aan hem te verschijnen dat zijn mentale kader compleet vernietigd heeft en die hem het licht en de waarheid liet zien dat niet door dat mentale kader heen kon schijnen.

Welnu, mijn geliefden, hier is een subtiel maar belangrijk onderscheid. Alles in dit universum is onderworpen aan de vrije wil van mensen. Ik ben een spirituele leraar en ik heb een absoluut en standvastig respect voor de Wet van Vrije Wil. Vanuit oppervlakkig standpunt zou het er op kunnen lijken dat ik de vrije wil van Paulus schond. Maar de werkelijkheid is dat de ziel van Paulus zich vrijwillig voor een speciale missie had aangemeld voor zij incarneerde. Had Paulus mij herkend bij het Meer van Galilea, dan had hij zich als een van mijn discipelen bij mij kunnen aansluiten en zou het niet nodig geweest zijn in een visioen aan hem te verschijnen. Zou hij zijn eigen weg zijn gegaan zonder mijn volgelingen te vervolgen, dan zou ik hem zijn gang hebben laten gaan zonder aan hem te verschijnen.

Dit zou zijn missie in gevaar hebben gebracht, maar niet zijn ziel. Maar omdat hij mijn aanhangers begon te vervolgen kon ik, in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil, in een visioen aan hem verschijnen, dat hem dwong te kiezen wie hij vanaf die dag wilde dienen. Zie je, mijn geliefde Paulus had gemakkelijk dat visioen kunnen ontkennen en het als het werk van de duivel afdoen. Toch ontkende Paulus het visioen niet en daardoor veranderde zijn ziel en begon het pad naar boven te lopen dat hem niet alleen leidde tot het worden van één van mijn discipelen, maar uiteindelijk een opgevaren wezen te worden zoals mij.

Wat ik jullie graag wil laten begrijpen over de situatie van Paulus is dat het de keuze van zijn ziel was om in dat leven met de speciale opdracht te komen om te helpen de leringen van Christus te verspreiden en dit maakte het voor mij mogelijk om in een visioen aan hem te verschijnen, wat hem uit zijn mentale kader stootte. Toch was dat alleen in een zeer speciale situatie mogelijk waarin ik aan het begin van een nieuw tijdperk kwam en waar mijn missie afhing van een klein aantal zielen, dat zich als vrijwilliger aangemeld had om te komen om de fakkel te dragen en het christendom te verspreiden. Zoals jullie zeker kunnen zien, als Paulus niet wakker was geschud, zou het christendom misschien nooit verbreid zijn en een belangrijke kracht in het religieuze leven van deze planeet zijn geworden. Hieruit blijkt hoe belangrijk een ziel kan zijn op bepaalde cruciale momenten in de geschiedenis.

De situatie van nu is een beetje anders. Tegenwoordig zitten we ook op een cruciaal punt in de geschiedenis. Wij zijn inderdaad op de drempel van het oude Vissentijdperk en het nieuwe Aquariustijdperk. De mensheid doorloopt een transformatie op twee bewustzijnsniveaus en het is zeker in alle opzichten even ingrijpend en belangrijk als de overgang die 2000 jaar geleden plaatsvond. Wat we vandaag de dag niettemin hebben is een situatie waarin miljoenen zielen zich vrijwillig hebben aangemeld om te incarneren en de overgang van het oude naar het nieuwe tijdperk te ondersteunen. Dit zijn de zielen die de afgelopen 2000 jaar erin geslaagd zijn mijn innerlijke leringen te belichamen, tussen de regels van de orthodox-christelijke geschriften en doctrines door hebben gelezen en de innerlijke betekenis en het pad naar Christusschap hebben ontdekt, dat verborgen lag achter de uiterlijke doctrines.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat we tegenwoordig het potentieel hebben de wederkomst van Christus te ervaren. Maar terwijl de eerste komst van Christus het komen van de Levende Christus in slechts één persoon was, namelijk mijzelf, is de tweede komst van Christus bedoeld om het komen van de Levende Christus, het Christusbewustzijn, in miljoenen mensen te worden. En daarom is de voltooiing van deze missie niet zo afhankelijk van een paar individuen, zoals dat 2000 jaar geleden het geval was. Als gevolg hiervan heb ik niet de dispensatie gekregen om aan ieder van de miljoenen mensen te verschijnen die het potentieel hebben een hoge mate van Christusbewustzijn te manifesteren en hen door een visioen te laten ontwaken dat even krachtig is als het visioen dat ik aan Paulus gaf. Dit wordt in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil gewoon niet toegestaan.

Jullie zien in het huidige tijdperk dat het nodig is dat mensen hun missie, hun identiteit, hun Christusschap en hun Christuspotentieel door een innerlijke ervaring ontdekken, door een innerlijk weten en niet door een of ander krachtig uiterlijk visioen of een of ander stoffelijk bewijs, zoals het opwekken van doden, het lopen op water of het veranderen van water in wijn.

Dit is echt een tijdperk waarin ik diegenen nodig heb die niet zien en toch geloven in hun innerlijke mogelijkheid de Levende Christus in een lichaam op aarde te worden. Dus jullie zien, mijn geliefden, vandaag de dag heb ik niet de optie om aan ieder van jullie te verschijnen en jullie een of ander onweerlegbaar bewijs van de waarheid van de lering te geven.

Jullie moeten de waarheid vinden door het in jezelf te zoeken. Jullie moeten het vinden, omdat je ontdekt dat je die waarheid al hebt, een stukje waarheid, verankerd in je hart. En hoe kun je dus die waarheid ontdekken, die Christuswaarheid, die al in jullie is?

De Levende Waarheid van God
Daarom praat ik nu met jullie. Het eenvoudige feit is dat er tegenwoordig bepaalde mensen geïncarneerd zijn die ver genoeg op het spirituele pad gevorderd zijn dat zij een stuwkracht gekregen hebben die het hun mogelijk maakt de waarheid in zichzelf te ontdekken en te erkennen, zonder prikkels of herinneringen van buitenaf. Toch is er voor de meeste mensen een uiterlijke waarschuwing nodig om hen te bezielen en de waarheid in zichzelf te herinneren en te ontdekken en deze waarschuwing van buitenaf komt slechts in één vorm en dat is het Levende Woord, dat door de kracht van de Heilige Geest overgebracht wordt.

Zie je, mijn geliefden, wat er met de meeste mensen op aarde gebeurd is, is dat zij mentale kaders ontworpen hebben die voorkomen dat zij de waarheid van God zien en accepteren. Toch is er een stukje waarheid in hun wezen dat het hen onmogelijk maakt binnen hun mentale kaders geheel tevreden en gerustgesteld te zijn. Pontius Pilates stond voor de Levende Christus en kon mij niet als de Levende Christus herkennen. Toch herkende hij desondanks dat er iets meer was dan de werkelijkheid die hij met zijn uiterlijke geest kon vatten en daarom riep hij inderdaad uit: “Wat is waarheid?”

Vandaag de dag zijn de meeste mensen in dezelfde situatie, dat ze weten dat er meer is, maar niet in staat zijn het met hun bewuste geest te begrijpen. En dit maakt dat mensen ideeën en overtuigingen hebben die in precies het tegenovergestelde zijn van persoonlijk Christusschap en de werkelijkheid dat zij werkelijk de zonen en dochters van God zijn die bedoeld zijn deel uit te maken van de Wederkomst van Christus.

Veel van deze mensen zijn inderdaad de mensen die zichzelf goede christenen noemen en in werkelijkheid zijn ze goede christenen, want ze zijn de mijnen. Ze hebben zich vrijwillig aangemeld om in dit leven te komen juist vanwege hun liefde voor mij en uit een verlangen om mijn missie vervuld te zien op de enige manier waarop hij vervuld kan worden, namelijk doordat duizenden en miljoenen mensen in mijn voetsporen treden en een hoge mate van Christusschap manifesteren.

Dit is precies de reden dat deze mensen zich aangetrokken hebben gevoeld tot de christelijke religie en waarom velen van hen die religie nauwgezet in de uiterlijke vorm die ze kennen, gevolgd hebben. Maar wat er helaas met veel van deze mensen gebeurd is, is dat zij gevangen zijn komen te zitten in de uiterlijke religie en haar uiterlijke doctrines, rituelen en uitoefening.

En vanuit hun liefde voor mij hebben zij deze misleide loyaliteit aan de uiterlijke religie en de uiterlijke kerk vast gebouwd en dit is precies wat je in mijn geliefde Paulus zag. Hij had ook een misleide loyaliteit aan de uiterlijke religie, de Joodse religie. En daarom weigerde hij te erkennen dat ik gekomen was om die religie te vernieuwen en haar naar het volgende logische niveau van een hoger begrip van de werkelijkheid van God te brengen. En dit is waarom Paulus zichzelf zo kwelde, omdat zijn uiterlijke geest inging tegen het innerlijke verlangen en de wensen van zijn ziel, juist dat verlangen dat er voor zorgde dat hij vrijwillig afdaalde naar deze planeet om mijn missie te ondersteunen.

Ik roep degenen die bij mij horen op te ontwaken
Ik vertel jullie nu in het volle vuur van mijn hart dat zo velen van degenen die tegenwoordig de christelijke religie aanhangen, ook een diepgaande innerlijke zieleliefde voor mij hebben en velen van hen wilden vrijwillig nu in de huidige tijd incarneren om deel uit te maken van de vervulling van mijn missie van de Wederkomst van Christus. Toch hebben zij de orthodoxe christelijke dogma’s In hun geest geaccepteerd, dat er maar één Zoon van God was en daarom kunnen zij niet de Christus worden die ik was. En juist daarom kwellen deze mensen zichzelf zo en waarom ze, in werkelijkheid, mij vervolgen en de ware leringen van de innerlijke Christus en het Christuspotentieel van elke zoon en dochter van God vervolgen, evenals Paulus mijn aanhangers vervolgde.

Zien jullie niet wat er aan de hand is? Zien jullie niet wat er hier gebeurt, namelijk dat het eenvoudig een heropvoering is van een patroon dat zich 2000 jaar geleden heeft afgespeeld. Jullie bevinden je tegenwoordig in exact dezelfde situatie als Paulus, toen hij op weg ging vóór zijn visioen. En ik kan jullie verzekeren dat als jullie de situatie nu konden bekijken, jullie zouden zien dat toen Paulus die weg afreed, hij er geheel en al van overtuigd was dat hij een rechtvaardige joodse strijder was, die vocht tegen de aanval van de goddeloze christenen die de joodse religie bedreigden. En hij was er vast van overtuigd dat hij de werken van zijn God deed en dat hij trouw was aan alles waar hij in opgevoed was te geloven.

Toch, mijn geliefden, zoals ik tegen Paulus zei, was hij wel degelijk mij aan het vervolgen en hij kwelde zijn eigen ziel. En daarom zeg ik nu tegen degenen die nog vastzitten in de orthodoxe christelijke dogma’s en het uiterlijke pad volgen dat door de christelijke religie 2000 jaar gesteund is, ik zeg tegen jullie, zoals ik tegen Paulus zei: “ Waarom vervolgt ge mij; het kwelt je!”

Dus mijn geliefden, stop met jezelf te kwellen. Erken de diepste verlangens van jullie ziel. Erken de diepste liefde van jullie ziel. En erken het feit dat jullie niet de uiterlijke kerk liefhebben, de uiterlijke dogma’s, de uiterlijke rituelen. De liefde die jullie hebben, is de liefde voor mij, Jezus Christus. Het is liefde voor het levende, spirituele wezen dat ik ben. En het is liefde voor de Levende Waarheid die ik ben en de Levende Waarheid die ik breng.

Mijn geliefden, als ik één wens mocht doen, dan is die dat jullie één ogenblik zouden besluiten je uiterlijke opvattingen over het christendom aan de kant te zetten en alleen maar even naar deze woorden te luisteren en als je deze woorden leest, je aandacht op je hart te richten. Wat je zult ontdekken is, als je met een onbevooroordeelde geest in je hart kijkt terwijl je deze woorden leest, dat er iets in je hart zich roert. De reden is dat je een deel van de Christuswaarheid in je hart verankerd hebt en terwijl je deze woorden leest, resoneert de Levende Waarheid die deze woorden dragen, met de Christuswaarheid die al in je hart is.

Mijn geliefden, als jullie die weerklank zouden herkennen en toelaten, kunnen jullie een ervaring meemaken die even krachtig en even aangrijpend zou zijn als die door Paulus werd ervaren. Gelukkig hoeven jullie niet blind te worden door die ervaring en in plaats daarvan zou jullie innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen geopend worden om de Levende Waarheid te herkennen die ik ben.

Wat is de Levende Waarheid van God?
We hebben nu het punt bereikt, waarop ik jullie de betekenis van de Levende Waarheid van God zal uitleggen. Herinneren jullie je wat ik jullie in het begin vertelde, namelijk dat God een proces is, een eeuwigdurend proces van zelftranscendentie? Welnu, vergelijk dit met het feit dat de meeste mensen een mentaal kader rondom hun geest gebouwd hebben. Wat is het wezen van dit mentale kader? Het is dat het niet stroomt, dat het niet groeit, dat het niet transcendeert. In plaats daarvan bevat het een aantal vaststaande beelden, stilstaande beelden van wat jullie denken over hoe de werkelijkheid eruit ziet. En jullie blijven voortdurend vasthouden aan die vaststaande beelden en proberen de werkelijkheid in overeenstemming te brengen met jullie beelden.

Velen van hen die zich christenen noemen, hebben de christelijke religie gebruikt om die stilstaande beelden te versterken en op te bouwen, van hoe zij denken dat God is, van hoe zij denken dat Jezus is en van wat ze denken dat de waarheid is. En op die manier hebben zij een vaststaand beeld van mij gemaakt en een vaststaand beeld van God en een vaststaand beeld van zichzelf. En die vaststaande beelden zeggen dat God boven in zijn Hemel is, dat Jezus Christus de enige zoon van God is en dat zij arme zondaren zijn die gescheiden van God zijn en alleen door Jezus Christus gered kunnen worden.

De misvatting van deze beelden is dat God overal en in alles is, dat Jezus Christus niet de enige zoon van God is, maar eenvoudig hun broer, en dat ik als voorbeeld ben gekomen, niet als de uitzondering. Ik kwam om het pad van persoonlijk Christusschap te laten zien, het pad waarvan ieder het potentieel heeft om het te volgen. En daarom zijn jullie geen zondaren, mijn geliefden, jullie zijn niet van God gescheiden, jullie zijn in werkelijkheid baby’s in Christus met het potentieel tot het volle Christusschap te groeien dat jullie mij zagen demonstreren en dat jullie in staat zal stellen, jullie kracht zal geven, de werken te doen die ik gedaan heb en zelfs grotere werken.

Zien jullie, mijn geliefden, de waarheid van Christus kan niet in de mentale kaders geplaatst worden die mensen gecreëerd hebben, zelfs de mentale kaders waarop de uiterlijke religie van het christendom gebaseerd wordt. De waarheid kan niet in vastgezette beelden geplaatst worden, omdat God een altijd voortgaand proces van zelftranscendentie is en daarom ligt de waarheid van God niet vast, is ze niet absoluut, is ze niet onveranderlijk. De eenvoudige reden daarvoor is dat als God transcendeert, zijn waarheid zich dan uitbreidt. Ze groeit, ze beweegt en de waarheid transcendeert haar vorige staat.

Zien jullie mijn geliefden, de misvatting en het gevaar van religie, een religie die het idee wil promoten dat het mogelijk is de waarheid van God in een vaststaande doctrine te vervatten, in een vaststaande kerk en in een vaststaand ritueel? O mijn geliefden, wat zou ik graag willen dat ik jullie ziel kon optillen naar waar ik nu ben en jullie helpen neer te kijken op jezelf, je uiterlijke vorm terwijl jullie met je dagelijkse bezigheden aan de gang zijn op planeet aarde. Wat zou ik graag willen dat ik jullie een glimp van het contrast kon laten zien tussen het bewustzijn dat wij in de Hemel hebben en het bewustzijn waar zoveel mensen op aarde in gevangen zitten. Jullie zouden ogenblikkelijk zien dat wij, die jullie spirituele leraren zijn, zo’n intense liefde voor jullie hebben en zo’n intens verlangen om jullie te helpen vrij te worden. En toch, omdat jullie vastzitten in jullie mentale kaders, is het zo moeilijk voor ons om met jullie te communiceren en jullie onze liefde te laten begrijpen en te accepteren. Het is zo moeilijk om jullie de Levende Waarheid, die jullie vrij zal maken, te laten accepteren en begrijpen.

De ware bedoeling van religie
Herinneren jullie je dat ik 2000 jaar geleden praatte over de waarheid die je vrij zou maken? Wat is de waarheid die je vrij zal maken? Welnu, mijn geliefden, het is precies de Levende Waarheid van God. En waarom zal die Levende Vrijheid je vrij maken? Omdat als je de Levende Waarheid van God accepteert en in je opneemt, je het mentale kader waarin je nu gevangen bent, zult transcenderen.

Het is precies dit mentale kader dat je buiten het koninkrijk der Hemelen houdt door je te laten denken dat je gescheiden van God bent, dat het koninkrijk van God ergens daarboven is en dat het nooit kan zijn waar jij bent. Wel, mijn geliefden, het koninkrijk van God is een staat van bewustzijn. En ja, het is zeker gemakkelijker om die bewustzijnsstaat in stand te houden nadat je naar de Hemel bent geascendeerd. Maar ik zeg je dat het mogelijk is het Christusbewustzijn te verwerven terwijl je nog op aarde bent, en wanneer je dat doet zul je in het koninkrijk zijn, zelfs terwijl je ziel het fysieke lichaam bewoont. Je brengt in feite het koninkrijk van God op aarde.

Herinneren jullie je wat ik direct in het begin zei, toen ik zei dat de bedoeling van Gods schepping juist was een beperkte schepping te creëren, die uiteindelijk zijn beperking transcendeerde en vanuit zichzelf zich gewaar zou worden als een verlengstuk van God, een individualisatie van God. Dus jullie zien, mijn geliefden, dat hoewel een ziel naar de Hemel moet opvaren om permanent verlost te worden, het niet echt de bedoeling van religie is alle mensen naar de Hemel te laten opvaren. Het werkelijke doel van religie is om Gods koninkrijk op aarde te brengen door een kritiek aantal mensen hun persoonlijke Christusschap te laten manifesteren en daardoor het bewustzijn van het koninkrijk van God naar beneden te trekken, zodat de hele aarde naar een hoger niveau van gewaarzijn kan worden verheven, waardoor zelfs de stenen het bewustzijn van het koninkrijk van God zullen uitdrukken.

Jullie zien nu dat wij van de Opgevaren Schare de bedoeling hebben om een religie te geven die geheel verschilt van de bedoeling die de meeste mensen in religie zien. Zoveel mensen denken dat religie bedoeld wordt om hen een absolute en onfeilbare waarheid te geven. En daarom denken ze dat hun specifieke religieuze doctrine de enige waarheid is, de enige manier die maar mogelijk is om de werkelijkheid van God te beschrijven en dat daarom alle andere beschrijvingen verkeerd moeten zijn. Daarom moeten alle andere religies wel verekeerde religies zijn en het is hun heilige taak andere mensen van die religies trachten te redden of zelfs een heilige oorlog te voeren om die religies te vernietigen, eventueel door alle mensen te doden die dergelijke religies aanhangen. En zo ontstaat de eindeloze menselijke machtsstrijd, aangestoken en gerechtvaardigd door religie, waarin mensen elkaar in naam van God vermoorden.

Mijn geliefden, het is mijn oprechte hoop dat er vandaag de dag een kritiek aantal mensen zijn, die kunnen en willen inzien dat deze benadering van religie een misvatting is. Deze uiterlijke, dogmatische, fanatieke, extremistische benadering van religie is totaal en volledig niet meer van deze tijd. O mijn geliefden, wanneer zullen de mensen ontwaken en beseffen dat dit niet de reden is dat God religie geeft. God doet geen pogingen een religieuze doctrine naar voren te brengen die de absolute waarheid bevat, omdat God weet dat de waarheid van God de Levende Waarheid is, die zichzelf voortdurend transcendeert.

Het Levende Woord en het dode woord
Zien jullie het essentiële onderscheid hier? Door de eeuwen heen zijn vele religies door de Opgevaren Schare geïnspireerd en de stichters van die religies brachten een nieuw spiritueel begrijpen naar voren door de kracht van de Heilige Geest en het brengen van het Levende Woord. Wat er bijna met elke religie op deze planeet gebeurd is, is dat toen de oorspronkelijke stichters niet langer op deze planeet waren, de stroom van het Levende Woord door die religie tot stilstand kwam. De reden daarvoor was dat de volgelingen van die religie niet in staat waren of bereid waren zichzelf te verheffen, hun bewustzijn te verhogen, zodat zij het instrument van, de open deur voor, de stroom van het Levende Woord konden worden.

Toen de stroom van het Levende Woord ophield, namen de mensen datgene wat door het Levende Woord geschonken was en ze maakten er een uiterlijke doctrine van. En toen die uiterlijke doctrine eenmaal neergeschreven en geordend was, werd dat wat oorspronkelijk het Levende Woord was nu in tijd en ruimte gefixeerd. En daarom duurde het niet lang voordat het Levende Woord, met toevoeging van interpretaties en officiële doctrines, nu het dode woord was geworden.

En zeker, het dode woord kan nog steeds fragmenten van waarheid bevatten, maar desondanks kan het dode woord nooit de waarheid bevatten die je vrij zal maken. Alleen het Levende Woord kan je in staat stellen je mentale kaders te transcenderen en vrij van die kaders te zijn. Alleen het Levende Woord van God heeft de kracht je te verheffen. En dus mijn geliefden, dit is de ware betekenis achter de uitspraak dat tenzij je eet en drinkt van het lichaam en het bloed van Christus, je geen leven in je hebt. Het lichaam en het bloed van Christus is het Christusbewustzijn en alleen door het Christusbewustzijn kun je de Levende Waarheid van God herkennen. Dus tenzij je deel hebt aan het Christusbewustzijn, heb je geen leven in je ongeacht hoeveel doctrines je van buiten kent.

Mijn geliefden, zien jullie niet dat ik voortdurend tegenstand bood aan de Farizeeën, de Schriftgeleerden, de Sadduceeën en de wetgeleerden? Dat waren de mensen die de uiterlijke wet kenden. Zij hadden de uiterlijke doctrines genomen, de dode waarheid, en zij hadden deze uit het hoofd geleerd. Zij kenden elke letter van de uiterlijke wet. Maar zij leken, zoals ik zei, waarachtig op gepleisterde graven vol doodsbeenderen.

Zien jullie niet wat ik hier wil zeggen? Zien jullie niet het ontzagwekkende belang van het onderscheid te zien tussen de dode, de uiterlijke doctrine en het Levende Woord van God dat alleen door de kracht van de Heilige Geest gebracht kan worden en kan stromen? Waarom denken jullie dat ik mijn apostelen uitgezonden heb om door de kracht van de Heilige Geest te spreken? Waarom denken jullie dat ik geen vastgelegde uiterlijke doctrine opgeschreven heb en hen vertelde hiermee op pad te gaan en hardop uit een boek voor te lezen? Welnu, dat deed ik juist, omdat ik wist dat alleen de kracht van het Levende Woord, de Levende Waarheid, mensen vrij kan maken om hun mentale kaders te transcenderen, om te stoppen zichzelf te kwellen en te stoppen met het vervolgen van de Levende Christus in henzelf.

De Beweging van het Levende Woord van God
Mijn geliefden, ik lijk werkelijk op de stem van iemand die in de wildernis roept en zegt: “Hoe lang noch, o Heer? Hoe lang duurt het nog voordat deze mensen ontwaken en zien wat al 2000 jaar vlak voor hun neus ligt en wat toch zo verduisterd werd door dode uiterlijke doctrines, zodat slechts een kostbaar klein aantal christelijke mystici in staat geweest zijn tussen de regels door te lezen en de Levende Waarheid te ontdekken?’

Hoe lang o Heer, voordat de mensen ontwaken en beseffen dat ik naar de aarde kwam om ieder mens een klein stukje van het Christusbewustzijn te geven? En mijn hoop was dat dat stukje het zuurdeeg zou zijn dat het hele brood van hun bewustzijn zou laten rijzen, totdat ook zij het Christusbewustzijn manifesteerden dat ik demonstreerde en de werken deden die ik gedaan heb.

Dus daarom heb ik nu de onmogelijke missie ondernomen om te proberen het belang en de werkelijkheid van de Levende Waarheid en het Levende Woord uit te leggen aan mensen die vastzitten in de relativiteit van de menselijke bewustzijnsstaat. En dus vertrouw ik erop dat enkelen van degenen die de poging willen wagen om deze woorden te lezen, inderdaad zullen stoppen zichzelf te kwellen, inderdaad de schellen van hun ogen laten vallen en de waarde van het Levende Woord van God erkennen.

En daarom doe ik nu de volgende stap en ik vertel jullie dat ik een nieuwe beweging wil starten, een nieuwe beweging op planeet aarde. En het is de Beweging van het levende Woord van God. Ik wil deze beweging geen kerk noemen, ik wil het geen religie noemen. Want daardoor zouden zoveel mensen het zien als weer een religie, die een uiterlijke doctrine promoot. En dit is zeker niet mijn bedoeling. Dus wat ik graag zou willen, is een beweging die gebaseerd wordt op de erkenning van het essentiële verschil tussen het dode, uiterlijke woord en het levende, innerlijke woord. Een beweging gebaseerd op de erkenning van de ontzagwekkende waarde van het Levende Woord van God en dat alleen het Levende Woord, de Levende Waarheid kan overbrengen, wat de mensen vrij zal maken.

Daarom wens ik een nieuwe beweging in te huldigen die zich wijdt aan het brengen van dat Levende Woord, zodat de mensen hun spirituele groei niet hoeven te baseren op een dode, uiterlijke doctrine die in een boek geschreven is. In plaats daarvan kunnen zij persoonlijk het Levende Woord van God ervaren, aan hen gebracht door een levend persoon die bereid geweest is door het proces te gaan om zijn of haar bewustzijn te verhogen, totdat hij of zij de open deur wordt waardoor het Levende Woord en de Levende Waarheid van God in dit materiële octaaf kan stromen en daadwerkelijk het bewustzijn en de herinnering kan bezielen van die mensen die op dit moment nog steeds vastzitten in hun mentale kaders.

Door die bezieling kunnen de mensen voelen dat het uiterlijke woord, het Levende Woord zelf, resoneert met iets in hun eigen hart. En wanneer zij herkennen dat er iets in hun hart is, beseffen zij dat ze een deel van de Christuswaarheid in hun hart verankerd hebben. En door hun aandacht te vestigen op dat stukje Christuswaarheid, kunnen zij het daadwerkelijk laten rijzen en het brood van hun bewustzijn laten rijzen, totdat ook zij de open deur worden voor het Levende Woord. En op die manier zou ik graag zien dat duizenden, en uiteindelijk miljoenen, mensen hun bewustzijn laten rijzen en zichzelf bezielen om het hun Christus Zelf mogelijk te maken hen te bezielen totdat zij de open deur worden voor het brengen van het Levende Woord.

Ik huldig vandaag het begin van een nieuwe beweging in, de Beweging van het Levende Woord van God. En ik roep hierbij de mijnen op, degenen die weten wie ze zijn, of die bereid zijn bezield te worden zich te herinneren wie ze zijn. Degenen die in dit spirituele rijk voor mij stonden, voordat zij in dit leven en dit fysieke lichaam kwamen, waarin zij nu verblijven. Degenen die voor mij stonden en een plechtige eed zworen naar planeet aarde af te dalen en het instrument te zijn om de wederkomst van Christus van en het ontwaken van miljoenen zielen door de kracht van het Levende Woord en de Heilige Geest tot stand te brengen.

Ik heb jullie nodig!
Mijn geliefden, 2000 jaar geleden liet ik jullie zien dat er slechts één manier is om leraar voor de mensen op aarde te zijn. Waarom denken jullie dat ik de Schriftgeleerden en de wetgeleerden berispte die uitsluitend een intellectueel begrip van de letter van de wet hadden, maar niet de geest van de wet hadden? Wat betekent het om de geest van de wet te hebben? Het betekent dat je de lering zodanig belichaamt dat de leer geen intellectueel idee voor je is. De lering is een levende werkelijkheid; het is een Levende Waarheid. Je leeft de waarheid die je onderwijst. Dus je verkondigt het niet alleen door het dode, uiterlijke woord, je verkondigt het door het Levende Woord en het levende voorbeeld van die waarheid en die lering te zijn, omdat je de leer bent geworden, je bent de waarheid geworden.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat de enige manier om het Levende Waarheid van God te onderwijzen is, door het voorbeeld te zijn. En dat is wat ik jullie 2000jaar geleden waarlijk heb laten zien, namelijk een voorbeeld van wat een persoon kan zijn, wanneer hij of zij één met de Levende Waarheid is geworden en daarom kan zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven!”

Dit is zuiver een uiterlijk begrip, zuiver een intellectueel denkbeeld. Nee, dit is een levende werkelijkheid. Je herkent de waarheid niet gewoon; je bent de waarheid. En alles wat je doet of bent laat die waarheid door handelingen aan allen zien. Door het herkennen van het Levende Woord dat jij geworden bent, komen de mensen tot leven, en zij beseffen dat zij een stukje van die waarheid in hun hart hebben. En daarom hebben zij het potentieel je voorbeeld te volgen en die Levende Waarheid te worden.

Dit zou ik graag willen zien. En mijn geliefden, miljoenen zielen hebben aangeboden om hier beneden dat pad te bewandelen, om een instrument te zijn voor de Levende Waarheid en de wederkomst van Christus tot stand te brengen. Jouw ziel stond voor mij, en je zei: “Jezus, ik zal gaan om jou te helpen je missie te vervullen en de wederkomst van Christus tot stand te brengen!”

Ik kom je nu zeggen dat het tijd is, en de hoogste tijd, dat jij je de belofte die door je ziel gedaan is, herinnert en dat je het mentale kader afbreekt dat in de weg staat van je volledige acceptatie van waarom je hier bent en dat je werkelijk het potentieel hebt om de Levende Christus in een fysiek lichaam te zijn. Want ik zeg jullie, mijn geliefden: “Ik heb jullie nodig!”

Kunnen jullie zien dat het voor de hand ligt dat het orthodoxe christendom zo’n verafgoding rondom mij opgebouwd heeft, dat bijna niemand mijn voorbeeld durft te volgen. En om dus mensen te helpen ontwaken en beseffen dat zij het potentieel hebben het voorbeeld van Christus te volgen, zij diegenen moeten zien die dat voorbeeld durven volgen en de Levende Christus in een fysiek lichaam worden. En wanneer zij zien dat iemand die net als hen is en opgegroeid is in dezelfde cultuur en maatschappij, de Levende Christus kan worden, dan kunnen zij ook eindelijk hun verafgoding overwinnen en accepteren dat zij het potentieel hebben de Levende Christus te worden.

Mijn geliefden, dit is het wat er op planeet aarde gebeuren moet. Dit is het zeker waar ik en al mijn broeders en zusters van de Opgevaren Schare op wachten. We wachten er niet op één mens dat wakker wordt en zijn potentieel om de Christus te worden, verwezenlijkt. We wachten op een kritiek aantal, dat een ontwaken op grote schaal realiseert, waardoor miljoenen mensen hun potentieel erkennen de Christus te worden en daarom de ware Christus Mis tot stand brengen, het massaal ontwaken van mensen in de volledige manifestatie van hun Christusschap.

Deze Christus Mis is precies wat Gods koninkrijk op aarde kan brengen. En ik zeg jullie, het is een levende werkelijkheid, een levend potentieel, een Levende Waarheid. Daarom sta ik, Jezus Christus, hier op innerlijk niveau voor je ziel en ik zeg:

“In de naam van de levende God, de IK BEN DIE IK BEN in mij, en door de autoriteit mij gegeven door de Almachtige God als de Verlosser van de mensheid, roep ik JOU hierbij op de werkelijkheid van het Levende Woord te erkennen en de Christuswaarheid in je hart te erkennen, het die Christuswaarheid mogelijk te maken de onwerkelijkheid en de leugens die je bewuste geest omringen, te verteren. Ik roep je op om tot bewuste acceptatie te komen van wie je bent als zoon of dochter van God en waarom je hier op planeet aarde bent, namelijk de wederkomst van Christus en de manifestatie van Gods koninkrijk op deze planeet tot stand te brengen, zodat wij deze aarde tot een stralende ster kunnen maken, een ster van spirituele vrijheid, zodat wij de aarde tot de Vrijheidsster kunnen maken. En daarom zeg ik: Houd op mij te vervolgen! Houd op jezelf te kwellen! En WEES de Levende Christus die je bent!

Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld, want de mond van de Heer heeft het gesproken, IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus. Amen.”