Het concept zielloos wezen

Vraag: Heeft iedereen die incarneert een ziel? Heeft iedereen een drievoudige vlam? Zouden de geascendeerde meesters een progressieve openbaring kunnen geven over de lering van de Grote Goddelijke Leider in de Summit over zielloze wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Grote Goddelijke Leider, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Nogmaals, je moet begrijpen dat een progressieve openbaring progressief is. Dit houdt in dat als je teruggaat naar vorige dispensaties, naar wat er in die tijd werd gegeven, was wat men kon geven vanwege het bewustzijnsniveau in die tijd en hoe men woorden en spirituele concepten uitlegde. Wat we via de Summit Lighthouse hebben gegeven was een concept van zielloze wezens, een zielloze. Dit noemen we tegenwoordig gevallen wezens. De reden was dat in de tijd van de Summit Lighthouse het woord ‘ziel’ in het algemeen klakkeloos werd gebruikt (op de planeet als geheel). Men geloofde, zelfs in de leringen in het oosten die het over reïncarnatie hebben, dat de ziel in de hemel werd geschapen en afdaalde naar de aarde en daarna bleef incarneren.

Wat in de Summit Lighthouse werd gezegd, was dat gevallen wezens op het punt konden belanden dat ze geen ziel meer over hadden. Wij hebben veel meer leringen in de Summit Lighthouse gegeven over de drievoudige vlam, waarbij het licht, de energie van je IK BEN Aanwezigheid, afdaalt naar de geheime kamer van het hart die achter de hartchakra ligt. Het ontspringt aan een witte eenheid van licht en splitst zich in drie kleuren, roze, blauw en geel, en die staan voor liefde, wijsheid en macht/kracht. Er werd gezegd dat een gevallen wezen zijn drievoudige vlam verliest. Er werden ook leringen gegeven dat er mensen in een fysiek lichaam zijn die geen drievoudige vlam hebben, omdat zij behoorden tot iets wat ze een mechanisatiemens noemden. Het waren mensen die geen spiritueel potentieel hadden.

Tegenwoordig hebben we vanwege progressieve openbaringen een paar leringen gegeven die onderscheid maken tussen ‘wat je echt bent’, die een genuanceerdere, diepgaandere lering geven over wat voor wezen je bent. In die leringen hebben we ervoor gekozen om niet meer over ziel te spreken. Wij hebben gezegd dat de Bewuste Jij uit de IK BEN Aanwezigheid wordt geschapen en dat die afdaalt. Als de Bewuste Jij zich voorbereidt op incarnatie in een niet geascendeerde sfeer, schept hij een identiteitslichaam, een mentaal lichaam en een emotioneel lichaam. Tegenwoordig noemen we dat de ziel, zelfs al gebruiken we meestal de terminologie drie hogere lichamen, en vier lagere lichamen inclusief het fysieke lichaam. Dit om je het idee te geven dat een deel van jou afdaalt en dat dit deel weer zal ascenderen, een hoger inzicht dan we in de Summit Lighthouse konden geven.

Maar alle uiterlijke aspecten, die we tegenwoordig gescheiden zelven noemen, kunnen niet ascenderen. In deze lering zeggen we dat je al die dingen moet laten wegvallen voor je kunt ascenderen. Zoals Jezus goed zei: “Als geest uw leven wilt behouden, zult ge het verliezen.” In principe kun je zeggen dat je moet willen sterven om Christus te volgen, je sterfelijke identiteitsgevoel, je uiterlijke zelven, laten sterven. We hadden het gevoel dat we deze lering om diverse redenen niet konden geven in de tijd van de Summit Lighthouse, omdat het collectieve bewustzijn nog niet zover was, de mensen waren er nog niet aan toe, zelfs de studenten niet.

Je kunt, zoals we vaker hebben gezegd, een lering dus niet met je lineaire denkwijze overbrengen naar een andere lering. Maar dit is niet echt met elkaar in tegenspraak. Wat we tegenwoordig gevallen wezens noemen, noemden we destijds gevallen engelen. We zijn overgestapt op gevallen wezens omdat we jullie nu de leringen hebben gegeven over de sferen, dat er sferen waren voor deze waarin wezens zijn gevallen. Je realiseert je daardoor dat de engelen in de hemel niet zijn gevallen. Dit waren wezens in een sfeer die nog niet geascendeerd was. Logischerwijze hebben veel studenten, inclusief de boodschapper, zich afgevraagd hoe een angel kan vallen. Hoe kon er oorlog in de hemel zijn waarin Aartsengel Michaël tegen andere engelen moest strijden zoals in het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ staat? Je ziet dat deze lering er dieper op ingaat, maar niet beslist tegenspreekt wat eerder is gezegd, als jij je realiseert dat de zielloze verwijst naar een gevallen wezen die zijn drievoudige vlam, zijn levensvonk, is kwijtgeraakt en daarom niet als een normaal menselijk wezen kan worden beschouwd.

Je kunt ook zeggen dat er mechanisatiemensen waren die de drievoudige vlam niet bezaten en daardoor niet hetzelfde potentieel hadden. Zij konden de drievoudige vlam ontvangen, maar hadden eigenlijk niet hetzelfde potentieel. In deze dispensatie willen we daar niet te veel over uitweiden, omdat er mensen zijn geweest die daardoor een soort vooroordeel en discriminatie hebben gekregen tegen bepaalde groepen mensen. We hebben vroeger gezegd dat veel mensen in het Midden-Oosten achteropkomende evoluties zijn. Enkele zijn mechanisatiemensen die geen drievoudige vlam bezitten. Maar wij willen ons hier niet meer op richten, omdat we ons liever concentreren op alle mensen die wel het potentieel bezitten om zichzelf te transcenderen.

Je zou dus kunnen zeggen dat we tegenwoordig de terminologie gebruiken dat alle mensen die zijn geïncarneerd, een ziel bezitten omdat zij een emotioneel, mentaal en identiteitslichaam hebben en ze anders niet geïncarneerd zouden kunnen zijn. Zelfs gevallen wezens hebben een emotioneel, mentaal en identiteitslichaam, anders konden ze geen fysiek lichaam hebben, omdat het fysieke lichaam een projectie is van de drie hogere lichamen, het bestaat niet onafhankelijk. Je kunt geen fysiek lichaam hebben als je geen emotioneel, mentaal en identiteitslichaam bezit; dat kan niet.

Je kunt wel een fysiek lichaam hebben zonder dat daar een Bewuste Jij in verblijft, het functioneert in principe op het niveau van een dier, hoewel het zelfs wel een hogere programmering kan hebben vanwege de drie hogere lichamen. Dit is nogmaals een onderwerp waar we om verschillende redenen in deze dispensatie niet over uitweiden. In de eerste plaats omdat wij ons willen concentreren op de mensen die het potentieel hebben om zichzelf te transcenderen, en dat doen ze ook. Het is niet erg realistisch dat alle mensen dat doen, maar het is beter om je daarop te richten, je eigen groei en zelftranscendentie en zoveel mogelijk mensen mee te trekken als mogelijk is, omdat dit de planeet zal veranderen.