Weiger niet langer Mijn Geschenk aan te nemen!

Een boodschap van Jezus, 24 december 2004

Ik ben zeker de levende Jezus Christus en ik lever deze boodschap af door het Levende Woord dat IK BEN. Ik weet dat velen eraan twijfelen of ik het echt ben, de echte Jezus, die spreekt. Ik weet dat velen zullen zoeken naar iets, hoe miniem ook, wat zij kunnen gebruiken om mijn boodschap af te wijzen. Ik weet dat sommigen al besloten hebben dat ik in deze tijd onmogelijk tot mensen kan spreken of dat ik onmogelijk iets meer te zeggen heb buiten dat wat ik al in de Bijbel gezegd heb – de Bijbel die al bijna 2000 jaar oud is en veel van de problemen waar mensen vandaag de dag mee te maken hebben, niet aan de orde stelt.

Toch als je zou geloven dat de Bijbel goddelijk geïnspireerd werd, dan zou je beseffen dat die Bijbelboeken door mij via menselijke boodschappers uitgesproken werden. Dus wat zou mij in deze tijd ervan weerhouden om door een menselijke boodschapper te spreken? Aangezien ik alle macht in de Hemel en op aarde heb, is er niets wat mij ervan kan weerhouden. De enige vraag is: “Zijn jullie bereid te luisteren – hebben jullie oren om te horen?”

Je zou kunnen beginnen je af te vragen waarom ik door een menselijke boodschapper spreek. Ik zeg je dat het is, omdat zo velen van degenen die zichzelf christen noemen niet bereid zijn te luisteren naar mijn Levende Woord dat ik rechtstreeks in hun hart spreek. Denk je dat ik blij ben met het feit dat ik niet in staat ben miljoenen te bereiken die mijn volgelingen zouden kunnen zijn, maar die hun oren voor mijn Levende Woord hebben afgesloten? Ik kan je verzekeren dat ik niet blij ben met deze gang van zaken en dat is de reden dat ik besloten heb een menselijke boodschapper te gebruiken in een poging diegenen te bereiken die mij niet in hun hart kunnen horen, maar die in ieder geval mijn woorden kunnen lezen. Als ze tenminste bereid zijn mijn woorden te lezen en hun hart voor mij niet hebben verhard.

Ik ben gekomen om diegenen die beweren mijn volgelingen te zijn op te roepen op te houden met het afwijzen van het meest waardevolle geschenk dat ik de mensheid gegeven heb. Dat geschenk is het Levende Woord dat ik ben, een woord dat je rechtstreeks in je hart kunt horen. Waarom zitten dan zo velen die zich christen noemen vast aan uiterlijke doctrines – waarvan er vele als gepleisterde graven zijn, gevuld met doodsbeenderen – zodat zij onwillig of niet in staat zijn mijn Levende Woord te horen?

Waarom negeer je mijn Levende Woord?
Kijk eens naar enkele van de redenen die mensen hebben om mijn Levende Woord te negeren en als datgene wat ik zeg op jou van toepassing is, wees dan eerlijk tegen jezelf. Heb de moed naar de balk in je eigen oog te zoeken, want tot jij hem ziet, kun je hem onmogelijk verwijderen. En als je hem niet verwijdert, hoe kun je dan het koninkrijk van onze Vader ingaan? Daarom geef ik hier de meest voorkomende redenen om het Levende Woord af te wijzen:

Negeer je mijn Levende Woord, omdat jij je een prediker van hellevuur en zwavel hebt laten bang maken om naar iets buiten de uiterlijke doctrines en een letterlijke interpretatie van die doctrines te kijken? Als dat zo is, waarom zie je dan niet in dat ik geen prediker van hellevuur en zwavel was, maar dat ik een evangelie predikte dat op liefde gebaseerd was in plaats van angst? Waarom denk je dat ik zei:

heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. (Marcus 12:30)

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. (1 Johannes 4:18).

Negeer je mijn Levende Woord omdat je diezelfde predikers van hellevuur en zwavel toegestaan hebt je bang te maken door je te laten geloven dat alles wat je over mij mag weten in de Bijbel staat en dat ik vandaag de dag onmogelijk iets kan vertellen dat niet in de Bijbel staat? Als dat zo is, denk dan eens na over een uitspraak die vaak moedwillig door die predikers genegeerd wordt:

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen (Joh. 16:12).

Het zou iedereen duidelijk moeten zijn dat ik kwam om het bewustzijn van de mensen over de spirituele kant van het leven te verruimen. En het zou net zo duidelijk moeten zijn dat in de laatste 2000 jaar het bewustzijn van de mensheid over elk aspect van het leven inderdaad verruimd is. Daarom kan ik jullie nu veel vertellen wat de mensen 2000 jaar geleden niet verdragen konden. Wat denken jullie dat ik bedoelde, toen ik zei:

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)

Ik bedoelde dat mijn Geest altijd met jullie zou zijn en dat ik zou doorgaan jullie mijn Levende Woord te geven, mijn voortgaande openbaring, aan hen die oren hebben om te horen. En in deze tijd hebben velen oren om te horen, hoewel sommigen nog niet beseft hebben dat ze klaar zijn voor een hoger begrip van de mysteriën van Christus. Het is echter nooit te laat om te ontwaken voor mijn Levende Waarheid!

Negeer je mijn Levende Woord omdat je wat intellectuele theologen jou ervan hebt laten overtuigen dat hun door mensen gemaakte interpretaties van de letter van de wet alles is wat je nodig hebt om verlost te worden? Als dat zo is, waarom zie je dan niet dat ik voortdurend de intellectuele theologen van mijn tijd uitdaagde, de Schriftgeleerden en de Farizeeën? Waarom denk je dat ik zei:

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeërs, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Ik wist heel goed dat je jezelf intellectueel niet de Hemel in kunt redeneren. Je kunt het koninkrijk der Hemelen alleen binnengaan door mijn lichaam en mijn bloed, mijn Levende Woord, te absorberen en het mogelijk maken dat het hele deeg van je bewustzijn rijst (Matteüs 13:33). Ik kwam om mensen het geschenk van de Geest van Waarheid te geven dat nooit in uiterlijke doctrines kan worden gevonden. Daarom zei ik:

God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. (Joh. 4:24)

Negeer je mijn Levende Woord omdat jij je te zeer thuis bent gaan voelen in bepaalde interpretaties en rituelen of in een bepaalde kerk? Denk je misschien dat je alles weet wat je over mij moet weten en dat je verlossing gegarandeerd is – en wil je daarom niet dat ik je stoor met een hoger begrip? Ben je niet meer bereid de netten van wereldse bezigheden achter je te laten, zodat je niet bereid bent een rechtstreekse ontmoeting met mij te hebben uit angst dat ik je tot verandering dwing? Of heb je een moderne wetgever jou laten vertellen dat je mijn Levende Waarheid niet hoeft te zoeken, omdat je verlost kunt worden door alleen maar te verklaren dat Jezus Christus je Heer en Verlosser is? Denk je dat ik degenen kan redden die mijn naam aanroepen, maar mijn geboden negeren? Waarom denk je dat ik zei:

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matteüs 6:24)

In tegenstelling tot de opvattingen die velen erop nahouden, is ‘mammon’ niet gewoon geld, maar eerder ‘de dingen van deze wereld’, zelfs de overtuigingen van deze wereld. Er zijn er zoveel die zich christen noemen en denken dat het voldoende is mij op zondag lippendienst te bewijzen en dat ze dan de rest van de week maar kunnen doen wat ze willen. Waarom denk je dat ik de Schriftgeleerden en de Farizeeën zo vaak schijnheilig noemde? Waarom denk je dat ik zei dat het gemakkelijker voor een kameel was door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om de Hemel in te gaan. (Matteüs19:24)?

De ‘rijke man’ staat symbool voor iedereen die niet bereid is de dingen van deze wereld los te laten om Christus te volgen. En hieronder vallen ook door mensen gemaakte interpretaties die mensen laten denken dat ze verlost kunnen worden door enkel mijn naam aan te roepen zonder bereid te zijn te veranderen. Je kunt eenvoudig het koninkrijk der Hemelen niet binnengaan zolang je vasthoudt aan de dingen en de overtuigingen van deze wereld. Daarom zei ik:

Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zijn eigen ziel er bij inschiet? (Marcus 8:36)

Ik ben niet gekomen om mensen zich op hun gemak te laten voelen met hun bezittingen en hun illusies. Ik ben gekomen om hen zich slecht op hun gemak met de dingen en overtuigingen van deze wereld te laten voelen, zodat zij door dit ongemak naar de Geest van Waarheid zouden kunnen uitreiken en verlost kunnen worden. Daarom zei ik:

Denk niet dat ik op aarde gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

Mijn zwaard is het woord van waarheid dat het echte van het onechte scheidt. Dus voor diegenen die bereid zijn verder dan hun angsten te kijken, hun intellectuele trots – die hen vertelt dat ze alles weten – en voorbij hun comfortzone, laat mij je nu uitleggen wat het echte geschenk is dat ik de mensheid heb gegeven.

Ik zal jullie een pleitbezorger sturen
Als één van de laatste instructies aan mijn discipelen, gaf ik hen de volgende les:

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14)

O, als alle christenen eens echt de betekenis van deze les zouden begrijpen, echt zouden begrijpen wie en wat de pleitbezorger is. Laat mij daarom nu aan degenen uitleggen die oren hebben om te horen wat de ware identiteit van de pleitbezorger is, die zelfs heden nog bij je is.

Om de pleitbezorger te begrijpen, moet je een stap achteruit doen om naar het totaalbeeld van het religieuze leven op deze planeet te kijken. Je zult zien dat er twee manieren zijn om religie te benaderen. De ene is wat ik noem de uiterlijke benadering. Het is de aanpak van de Schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën, de wetgeleerden en de tempelpriesters, juist de mensen die mij ter dood veroordeeld hebben.

O ja, ik weet dat alle christenen denken dat zij nooit de Levende Christus veroordeeld zouden hebben, zoals deze mensen gedaan hebben. Toch zeg ik je dat je naar de balk in je eigen oog zou moeten zoeken voor je een oordeel velt over de splinter in het oog van iemand anders. De uiterlijke benadering is niet simpel beperkt tot een bepaald soort mensen in een bepaalde tijd. De uiterlijke benadering van religie komt uit een aspect van de menselijke psyche voort en daarom hebben alle mensen het potentieel om religie zo te benaderen.

Wat is de uiterlijke benadering? Deze wordt gebaseerd op het geloof dat je de Hemel kunt binnengaan door bepaalde regels hier op aarde na te leven. Je denkt dat zolang je in bepaalde doctrines gelooft, die door de juiste geschriften of de juiste autoriteitsfiguren bepaald zijn, je verlost wordt. Als je maar bij de juiste religie hoort en haar rituelen (tenminste op zondag) naleeft, word je verlost. Met andere woorden, je kunt verlost worden door bepaalde uiterlijke handelingen uit te voeren en je hoeft niet de veel moeilijker opdracht te vervullen jezelf, je overtuigingen, je houdingen en je psychologische wonden te onderzoeken. Je kunt verlost worden door je uiterlijke handelingen te veranderen zonder jezelf, je staat van bewustzijn te veranderen.

Mijn dierbare vrienden, hoe kun je niet zien dat miljoenen christenen tot deze uiterlijke benadering van religie zijn vervallen en denken dat, omdat ze tot de enige ware religie behoren – het christendom – en omdat ze Jezus Christus tot hun Heer en Verlosser verklaard hebben, zij automatisch verlost zullen worden? Begrijp je dat miljoenen christenen verwachten dat ik op een dag aan de lucht zal verschijnen en alle problemen van de mensheid zal wegvagen, alle goede christenen – ‘goed’ volgens de uiterlijke norm – naar de Hemel zal optillen en alle ongelovigen naar de Hel zal sturen?

Hoe kun je niet begrijpen dat dit precies dezelfde benadering van religie is als diegenen die mij veroordeeld hebben toen ik 2000 jaar geleden op aarde rondliep? O ja, ik ken maar al te goed de harten van degenen die denken dat ze een goede christen zijn en die alle anderen oordelen op grond van hun eigen norm. O ja, ik weet dat verschillende groepen christenen denken dat zij de rechtschapenen zijn en dat zij mij onmiddellijk herkend zouden hebben en gevolgd zouden zijn als ze mij 2000 jaar geleden in levenden lijve ontmoet zouden hebben. Toch zeg ik je dat dit in het geheel niet het geval is en het is in feite een zeer gevaarlijke illusie die jou je verlossing zou kunnen kosten.

Begrijp je, beste vrienden, verlossing kan niet tot stand gebracht worden door religie uiterlijk te benaderen. Daarom zei ik dat de rechtschapenheid van de Schriftgeleerden en de Farizeeën niet voldoende was om je in de Hemel te brengen. Waarom niet? Luister naar een van mijn meest diepzinnige uitspraken, een uitspraak vaak over het hoofd gezien of verkeerd door christelijke predikanten uitgelegd:

20 Toen de farizeeërs Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” (Lucas 17)

Wordt er niet duidelijk door mij gesteld dat je het koninkrijk niet kunt ingaan door uiterlijke regels en doctrines na te volgen? Wordt er niet duidelijk gezegd dat het koninkrijk niet komt zolang je er buiten jezelf naar zoekt? Het koninkrijk komt er niet voor jou tot het moment dat je het in jezelf vindt!

Wat betekent het nou echt dat het koninkrijk van God in je is? Het betekent dat de deur naar het koninkrijk binnen jou gelokaliseerd is, of liever in je denkgeest. Het betekent dat je geen toegang tot het koninkrijk van God kunt krijgen door uiterlijke handelingen te verrichten, hetzij door het reciteren van Bijbelboeken en geloofsbelijdenissen, noch door het uitvoeren van rituelen. Je kunt slechts op één manier toegang tot het koninkrijk krijgen en dat is door jezelf te veranderen, door de je bewustzijnsstaat te veranderen.

Hoe kun jij je bewustzijnsstaat veranderen? Je moet hetzelfde pad volgen dat Paulus volgde, die zei: “Ik sterf elke dag” (1Cor. 15:31). Welk deel van Paulus stierf elke dag? Het was wat hij ‘zijn menselijke denken’ noemde – de natuurlijke mens. Dit is nu juist de denkwijze die ervoor zorgt dat mensen zondigen, elkaar veroordelen en je laat geloven dat het in acht nemen van uiterlijke rituelen je naar de Hemel kan brengen. Daarom zei Paulus:

22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.  (Efeziërs 4)

Paulus was bereid door het moeilijke en moeizame proces te gaan zichzelf te onderzoeken en af te leggen wat hij in het alles onthullende licht van de Christus Waarheid niet acceptabel achtte. Hij was bereid dit menselijke zelf te laten sterven, omdat hij begreep dat hij deze oude mens niet mee kon nemen naar de Hemel. Hij wist dat om naar het bruiloftsfeest te gaan, hij de bruiloftskleren van de nieuwe mens moest aantrekken (Matteüs 22:12), de nieuwe bewustzijnsstaat. Hier beschrijft Paulus deze nieuwe mens:

en de nieuwe mens heeft aangetrokken, die voortdurend in kennis vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. (Kol. 3:10)

Dus wie was het die deze nieuwe mens schiep? Het was niemand anders dan ik, de opgevaren Jezus Christus, die de nieuwe mens schiep die alle mensen kunnen aantrekken en daardoor het koninkrijk der Hemelen in hen kunnen binnengaan. Deze nieuwe mens kan eenvoudig omschreven worden als een bewustzijnsstaat, namelijk de geest van Christus; maar het is zelfs meer. Hoe trek je deze nieuwe mens aan? Je kunt dat niet doen door het naleven van regels. Je kunt dat enkel doen door de Geest van Waarheid in je te laten wonen, totdat je één met die Geest wordt. Paulus wist dit en daarom zei hij:

Laat deze geest in je zijn die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 2:5)

Wanneer je de oude bewustzijnsstaat, het menselijke denken, laat sterven en de nieuwe bewustzijnsstaat, de geest van Christus, in je geboren laat worden, dan zul je de ware betekenis van opnieuw geboren worden begrijpen. O, hoeveel christenen denken, dat opnieuw geboren worden betekent dat zij mij gewoon tot hun Heer en Verlosser hoeven te verklaren. Nee, zeg ik, geen enkele uiterlijke verklaring kan je in Christus herboren laten worden! Echt in Christus herboren te worden, betekent de geest van Christus in je geboren laten worden. Daarom zei ik:

3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.
4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. (Johannes 3)

Dat wat uit de mens geboren is, is niet gewoon je fysieke lichaam. Het is de menselijke bewustzijnsstaat, het menselijke denken, dat de Levende Christus niet kan herkennen wanneer hij in levenden lijve voor hem staat. De mensen die mij 2000 jaar geleden niet herkenden, waren door hun menselijke denken verblind. Daarom zei ik:

En in hen gaat de profetie van Jesaja in vervulling: jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. (Matteüs 13:14)

Evenzo, als je niet mijn Aanwezigheid in jezelf herkent – of in deze boodschap – ben jij ook door je menselijke denken verblindt. Deze menselijke bewustzijnstaat laat je niet zien dat de deur naar het koninkrijk der Hemelen in jou gelokaliseerd is. En dat is de reden dat je een uiterlijke Verlosser zoekt die al het werk voor jou zal doen in plaats van te beseffen dat de ware Verlosser, de enige Verlosser, in je eigen geest gevonden moet worden. Wie is die innerlijke Verlosser?

Wie is de innerlijke Verlosser?
De innerlijke Verlosser is de koning die op de troon in het koninkrijk der Hemelen zit dat in jou is. Hij is je Heer – als je hem maar jouw leven laat besturen in plaats van jezelf door de lusten en de oordelen van het menselijke denken te laten leiden en de verleidingen van deze wereld. Ik omschreef die innerlijke Verlosser als de pleitbezorger:

26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. (Johannes 15)

Maar de pleitbezorger, die de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld. (Johannes 14:26)

Waar komt deze pleitbezorger, deze meest Heilige Geest vandaan? Kwam hij uit het niets tevoorschijn of was zijn verschijning verbonden met mijn hemelvaart naar de Vader? Luister naar mijn woorden:

7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is (Johannes 16)

Begrijpen jullie, mijn geliefden, toen ik naar mijn Vader was opgevaren en mij alle macht in de Hemel en op aarde werd gegeven (Matth. 28:18), was mijn grootse verlangen die broeders en zusters te helpen die nog niet het koninkrijk waren binnengegaan. Ik besloot daarom dat het beste dat ik kon doen voor de mensheid was om een deel van mijn eigen Geest, mijn eigen Christusgeest, aan ieder persoon op aarde te geven. Ik wist dat alleen door die geest van Christus te absorberen je het bruiloftskleed kunt aantrekken dat het je mogelijk maakt het innerlijke koninkrijk in te gaan. Enkel door deze Christusgeest kun jij je boven de zonde verheffen, het verkeerde gevoel van rechtschapenheid (de rechtschapenheid van de Schriftgeleerden en Farizeeën) en het oordeel dat voortkomt uit het menselijke denken en je ervan weerhoudt het innerlijke koninkrijk te vinden. Daarom zei ik:

Het hemelse koninkrijk lijkt op gist dat een vrouw nam en in drie maten meel verstopte, tot het deeg helemaal gerezen was. (Matth. 13:33)

Je moet een klein stukje van de Christusgeest absorberen en het de trilling van je hele bewustzijn laten verhogen, totdat je het oude menselijke denken hebt uitgetrokken en de nieuwe Christusgeest hebt aangetrokken. Je legt de natuurlijke mens af en je wordt herboren als de spirituele mens die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen werd. (Genesis 1:26). Dus besloot ik het levensbrood, ‘mijn lichaam en bloed’ te breken en een deel van mijzelf, een deel van mijn Zelf, aan elk mens op aarde te schenken.

Dat deel is wat ik 2000 jaar geleden de pleitbezorger noemde. Veel christenen hebben het de Heilige Geest genoemd en het is inderdaad een aspect van God dat geest en heilig is. Toch kan de Heilige Geest alleen door een Wezen in de Hemel aan je gegeven worden dat bereid is zijn eigen Geest voor jou te laten breken. En daarom besloot ik je een deel van mijn Geest, een deel van mijn Spirituele Zelf, te geven zoals andere wezens in de Hemel gedaan hebben. Dit deel is niet een doofstom brokje energie. Het is een getrouw evenbeeld van mijzelf dat een zelfbewust wezen is dat in staat is je te leiden en te adviseren over hoe je verlossing krijgt. Zo zou je kunnen zeggen dat de pleitbezorger je Christus Zelf is, een replica van het Spirituele Zelf van Jezus Christus.

O ja, ik weet dat de term ‘Christuszelf’, niet in de Bijbel staat en ik heb christenen dit woord horen afwijzen door te zeggen: “Als ik een Christus Zelf had, zou ik Jezus niet als mijn Verlosser nodig hebben.” Maar zie je, mijn geliefden, je Christuszelf ben ik! Het is een deel van mijn Zelf, een deel van mijn Geest en daarom is het mijn kostbaarste – en zeer persoonlijke – geschenk aan jou. Als je daarom dat geschenk afwijst, die persoonlijke Verlosser die ik jullie ieder stuk voor stuk aanbiedt, dan wijs je mij waarachtig af. Ik ben gekomen je te vragen op te houden met het afwijzen van mijn geschenk – waardoor je het enige middel voor je verlossing afwijst.

Verwerp de innerlijke Verlosser niet
Mijn geliefden, zien jullie nu de essentiële vergissing in de afgelopen 2000 jaar door miljoenen christenen gemaakt? Zien jullie dat miljoenen christenen in de valkuil zijn gevallen door religie uiterlijk te benaderen, precies dezelfde benadering die de Schriftgeleerden en Farizeeën hadden die de belichaamde Christus verwierpen? Zien jullie dat miljoenen christenen een afgod hebben vereerd, rond het gouden kalf van een uiterlijke Verlosser hebben gedanst die hen zal verlossen zonder van hen te eisen dat zij zelf veranderen? Zien jullie dat deze vorm van ‘rechtschapenheid’, de uiterlijke rechtschapenheid van de Schriftgeleerden en Farizeeën, het je eenvoudig niet mogelijk maakt het innerlijke koninkrijk in te gaan?

Door de eeuwen heen hebben een klein aantal mensen verder gezien dan deze afgod en de uiterlijke leringen die het ondersteunden. Zij zijn verder dan de uiterlijke Bijbelboeken gegaan, de letter van de wet, en hebben de Geest van Waarheid ontdekt. Zij hebben begrepen wat Paulus wist:

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Kor. 3:6)

Deze enkelen hebben religie anders benaderd dan de uiterlijke benadering en we zouden het de innerlijke, de mystieke benadering kunnen noemen. In plaats van religie als een overjas te dragen, hebben ze zich mijn leringen eigen gemaakt en hun Christus Zelf hen in het beeld van de nieuwe mens, de spirituele mens laten veranderen. Omdat ze anders waren dan de heersende stroming, zijn ze vaak mystici genoemd. Soms zijn ze als ketters bestempeld en zijn door degenen vervolgd die zich christen noemen, maar die de kern van mijn lering niet hebben begrepen. Zij hebben het niet begrepen, omdat ze gelijk zijn geworden aan de wetgeleerden die ik berispte:

Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden. (Lucas 11:52)

Wat is de sleutel van kennis? Het is je Christus Zelf, de Geest van Waarheid in je die “je alle dingen zal leren en je alles weer in herinnering zal brengen wat ik je heb verteld” (Joh. 14:26). Dit is de Geest van Waarheid, en zoals ik zei:

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. (Joh. 16:13)

Wat is datgene wat je Christuszelf zal horen? Het is mijn Levende Woord, hier in de Hemel uitgesproken en naar jouw geest vertaald door je Christuszelf, de Geest van mijn Waarheid in jou. Daarom heb je door je Christuszelf de mogelijkheid mijn Levende Woord rechtstreeks in je eigen hart en geest te horen.

Jij kunt de waarheid kennen
Mijn geliefden, zien jullie nu de andere vergissing die miljoenen christenen de laatste eeuwen gemaakt hebben? Het is het geloof dat je de waarheid niet vanuit jezelf kunt kennen, dat je een uiterlijke Bijbel nodig hebt of een autoriteit van de kerk om de waarheid voor jou te bepalen.

O mijn geliefden, dit is een zeer bedrieglijk geloof dat echt nooit van mij of van mijn Vader is afgekomen. In werkelijkheid kwam deze ontkenning van jouw vermogen de waarheid in je hart te kennen slechts van één plaats, en het werd gepropageerd door juist die mensen die zo in de uiterlijke benadering van religie gevangen zaten dat ze alle waarheid verloren hadden. Dit zijn de mensen die ik berispte toen ik zei:

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Joh. 8:44)

Begrijp je dat de duivel geen waarheid in zich heeft, omdat hij ontkend heeft dat de Geest van Waarheid in hem is? Hij heeft de Christus in zichzelf ontkend en hij probeert alle mensen wijs te maken zich met diezelfde ontkenning in te laten. Dit brengt mij vervolgens op het punt dat ik je de essentie van mijn missie kan onthullen, de echte reden voor mijn komst naar de aarde.

Zie je, degenen die religie uiterlijk benaderen, denken dat ik al het werk voor hen kwam doen en dat het koninkrijk van God komt door een uiterlijke religie na te leven. Toch is de waarheid dat, omdat het koninkrijk van God in je is, ik je niet door uiterlijke middelen kan verlossen. Ik kan je alleen verlossen wanneer je besluit te stoppen buiten jezelf naar mij te zoeken, hetzij in een Bijbelboek of in een kerk. Ik kan je alleen verlossen wanneer je besluit het koninkrijk in je binnen te gaan, mijn Geest te vinden, je Christuszelf, en besluit de nieuwe mens van de geest van Christus, aan te trekken. Je moet het je Christuszelf mogelijk maken ‘in je te zijn’ en ‘ je in alle waarheid te laten leiden.’

Zie je nu dat ik om één reden en uitsluitend om één reden naar de aarde kwam? Ik kwam je de absolute waarheid tonen dat je niemand of geen enkel instituut buiten je nodig hebt om verlost te worden. Je hebt alles wat voor jouw verlossing nodig is in je, namelijk het geschenk van mijn Geest die voor jou gebroken is!

Kwel jezelf niet langer!
Mijn geliefden, begrijpen jullie de ontzagwekkende implicaties van wat ik je vertel? O ja, ik weet dat dit voor veel christenen nog steeds een schokkende waarheid is die recht tegen alles ingaat wat ze sinds de zondagsschool gehoord hebben. Maar voordat je deze leer afwijst, herinner je alsjeblieft hoe Paulus op weg ging mijn aanhangers te vervolgen; toch was hij bereid een ommezwaai in zijn leven te maken en mijn meest krachtige pleitbezorger te worden.

Ook jij hebt het potentieel van een dergelijk ommezwaai en ik denk dat een eerlijk zelfonderzoek je zal laten zien dat je al veel vragen hebt die officiële doctrines niet kunnen beantwoorden. Misschien heb jij je door de hedendaagse wetgevers laten vertellen dat er geen antwoorden bestaan, maar ik zeg je dat als je bereid bent verder dan de uiterlijke doctrines te kijken, ik je mijn Levende Waarheid in je hart zal geven. En je zult die waarheid in een verblindende lichtflits zien, zoals bij Paulus gebeurde toen hij zei:

Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. (Handelingen 26:14)

Leer daarom van Paulus’ voorbeeld en wees bereid door de transformatie heen te gaan die Paulus ervaren heeft:

En meteen was het alsof er schellen van zijn ogen vielen en hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. (Handelingen 9:18)

Begin met te overwegen dat juist de mensen die mij ter dood veroordeelden ook de uiterlijke benadering van religie hadden en geloofden dat niemand zonder de uiterlijke religie verlost kon worden. In feite was het juist mijn uitspraak dat het koninkrijk van God in je is, die de religieuze autoriteiten deed besluiten plannen voor mijn dood te maken. Zij waren zich er heel goed van bewust dat wanneer de mensen deze ene uitspraak zouden gaan geloven, ze spoedig zouden beseffen dat ze de uiterlijke religie niet nodig hadden, noch de mensen die de leiding hadden in die religie, om verlost te worden. En dan zouden de leiders van de uiterlijke religie hun bevoorrechte posities en hun macht over de mensen verliezen.

Mijn geliefden, zien jullie dat deze op macht beluste leiders er niet over dachten hun macht over de mensen op te geven? Ze dachten er niet aan een of andere extremistische prediker, die vandaag de dag een new age sekteleider genoemd zou worden, zich hun de macht die zij al eeuwen in hun bezit hadden, te laten ontfutselen. En in hun poging hun macht te handhaven waren ze bereid de Levende Christus te doden die als mens onder hen wandelde. Begrijp je dat zij de echte verkeerde profeten zijn:

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. (Matteüs 7:15)

Ze verschenen in schaapskleren, omdat ze de gewaden van hun orthodoxe religie droegen en beweerden voor de zaak van God te werken. Maar in werkelijkheid hadden ze zich als autoriteit tussen de mensen en hun God opgeworpen, zoals we verkeerde leiders van zoveel andere religies in de loop van de menselijke geschiedenis hebben zien doen.

En ja, hoe triest het ook is, ik moet je in alle eerlijkheid vertellen dat er vele valse profeten zijn die posities van leiderschap in de christelijke kerken bekleden en beweren het Gods werk te doen. En ze doen werkelijk het werk van hun heer, maar wie is hun echte heer? Als je dit eerlijk wilt afwegen, zul je zien dat zij de leringen die ik gegeven heb, leringen die bedoeld waren mensen uit onderwerping te bevrijden – tot uiterlijke doctrines hebben verdraaid, die van mij een afgod maken om te vereren in plaats van een voorbeeld om te volgen. En deze verwrongen doctrine blijft mensen aan een uiterlijke religie onderworpen houden in plaats van hen vrij te maken mij binnen in zichzelf te vinden. En op die manier proberen deze hedendaagse valse profeten hun macht te houden door de Christus in jou te doden. Mocht je mij niet geloven, vraag hen een van mijn belangrijkste uitspraken te verklaren:

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Joh. 14:12)

Je zult zien dat de verkeerde predikers ontelbare intellectuele interpretaties hebben om de mogelijkheid weg te redeneren dat iemand in mijn voetsporen zou kunnen treden en de werken doen die ik gedaan heb. Toch zijn deze verklaringen bedoeld om te rechtvaardigen waarom je de uiterlijke kerk en de leiders van die kerk nodig hebt. Al deze verklaringen ontkennen dat een deel van mijn Geest klaar staat om in je geboren te worden. Ik heb deze uitspraak wel gedaan en zo zul je of mijn woorden in de Bijbel moeten ontkennen, of je moet de verklaringen van de hedendaagse wetgeleerden ontkennen die niet bereid zijn mijn koninkrijk in henzelf in te gaan en die jou proberen te verhinderen daar naar binnen te gaan.

De waarheid is dat om het koninkrijk van God op aarde te laten komen, veel mensen mijn voorbeeld moeten volgen en de geest van Christus aantrekken, waardoor God de mensheid de oplossing voor al haar problemen kan geven. En tenzij je één wordt met de Geest van Christus in je, je Christuszelf, kun je de werken die ik gedaan heb, niet doen. Dus ik zeg je nu te stoppen met het volgen van de verkeerde leiders van wie ik zei:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. (Matteüs 15:14)

Toen ik 2000 jaar geleden in levenden lijve op aarde verscheen, kwam ik om de verkeerde leiders van de uiterlijke religie aan te vechten en om alle mensen de tijdloze waarheid te laten zien dat je geen uiterlijke Bijbelboeken nodig hebt of een uiterlijke religie om verlost te worden. Je hebt het koninkrijk van God in je, maar je zult het nooit vinden zolang je er buiten je naar blijft zoeken.

Dit is de essentiële waarheid over religie die door de mystici van alle tijden begrepen is. Helaas is in alle vorige eeuwen deze waarheid door het grote publiek over het hoofd gezien, gedeeltelijk omdat de wolven in schaapskleren deze waarheid voor de massa over wie zij door de uiterlijke religie de macht probeerden te houden, verborgen hielden. Toch zeg ik je dat er een nieuwe dag is gekomen, een nieuw tijdperk, waarin het grote publiek klaar is om deze waarheid te begrijpen en haar te gebruiken om naar de Geest van Waarheid, hun eigen Christuszelf, uit te reiken.

Verlaat de valse predikers!
Dus kom ik nu opnieuw, niet in levenden lijve, maar door het Levende Woord dat iemand in levenden lijve uitspreekt. En ik kom opnieuw met dezelfde boodschap. En helaas, deze keer moet ik juist de leiders van de religie uitdagen die beweren mij op aarde te vertegenwoordigen. Zij hebben echter mijn ware leringen op hun kop gezet, zodat niemand mijn voorbeeld durft te volgen. Daarom moet ik je vertellen dat diegenen in de christelijke religie die de Geest van Christus in zichzelf en in hun volgelingen ontkennen, niet de ware vertegenwoordigers van mij op aarde zijn. Dit zijn de mensen van wie ik zei:

24 Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.
25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!” dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”
26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”
27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” (Lucas 13)

Degene die niet binnen kunnen komen, zijn degenen die religie uiterlijk benaderen en die dit van hun kansel prediken en op die manier misleiden ze hun volgelingen door hen te laten geloven dat als ze op de deur buiten henzelf kloppen, zij in het koninkrijk zullen worden toegelaten. Dit zijn diegenen die het innerlijke koninkrijk niet binnen kunnen gaan, omdat ze weigeren zich mijn leringen eigen te maken. Zij doen onrechtvaardige dingen door ervoor te zorgen dat hun volgelingen in een uiterlijke religie vast komen te zitten en te laten wachten op een uiterlijke verlosser die nooit komt, terwijl ze de hele tijd hun oren afsluiten voor de innerlijke Verlosser, juist mijn eigen Geest, die hen in de stilte van hun hart roept. Daarom zeg ik nu tot deze verkeerde predikers: “Ik ken u niet!”

In werkelijkheid kun je het koninkrijk alleen ingaan wanneer je de deur vindt en opent die binnenin je hart is, want dit is de deur waarvan ik sprak:

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. (Openbaringen 3:8)

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaringen 3:20)

Hoe kun je niet begrijpen dat de enige deur die geen mens of een door mensen gemaakt instituut kan sluiten, de deur binnenin je hart is, de deur van mijn Geest die in je verblijft. En als je mijn Geest, in de vorm van je persoonlijke Christus Zelf, niet uitnodigt binnen te komen, hoe kan de Levende Christus dan bij je eten? Begrijp je dat de prins van deze wereld voortdurend probeert je geest voor de aanwezigheid van die deur af te sluiten, zodat je het innerlijke koninkrijk niet binnen kunt gaan? En zie je dat de prins van deze wereld elk middel zal gebruiken – zelfs een uiterlijke religie die beweert de enige vertegenwoordiger van Christus te zijn – om te verhinderen dat je mijn open deur ingaat?

Dus zie je nu in dat de ontkenning van de Christus in ieder mens, de ontkenning dat ieder mens het potentieel heeft de geest van Christus aan te doen, maar van één plaats kan komen, namelijk het bewustzijn van de antichrist? Per slot van rekening, wat is de antichrist anders dan de ontkenning van Christus? Dus als je de Aanwezigheid van Christus in jezelf, of in anderen, ontkent, ben je verblind door het bewustzijn van de antichrist.

Er bestaat geen compromis: of je accepteert mijn Aanwezigheid in je, of je wijst het af. Of je dient de verkeerde meester van de antichrist, het bewustzijn van de antichrist, of je dient de ware Meester van je Christus Zelf. En als je mijn Aanwezigheid in je ontkent, dan kun je niet een van mijn ware volgelingen zijn en dan moet je jezelf geen christen noemen.

Evenzo, tenzij je mijn Geest binnenin je vindt, kun je onmogelijk mijn leringen begrijpen of de Bijbel uitleggen. En dit verklaart waarom er zoveel groepen christenen ruzie maken over verschillende interpretaties van de Bijbel. Ze ruziën omdat ze de Aanwezigheid van Christus in zichzelf ontkennen. Daarom kunnen ze de Bijbel enkel met het menselijke denken uitleggen in plaats van naar binnen te gaan om de ware uitleg rechtstreeks door mijn Levende Woord te ontvangen. Er zal nooit vrede onder christenen zijn tot ze boven het bewustzijn van de antichrist uitstijgen en ware eenheid door de innerlijke Christus vinden. En als er al onder de christenen geen vrede is, hoe kan er vrede op aarde zijn?

De Heer heeft jou nodig
Dit brengt me nu bij de reden om deze boodschap te brengen. Ik, de levende Jezus Christus, heb je nodig. Ik heb hen nodig die in dit tijdperk datgene voor mij willen doen wat mijn apostelen, discipelen en duizenden eerste volgelingen 2000 jaar geleden voor mij deden. Ik heb hen nodig die de geest van de antichrist willen aanvechten waar die ook maar gevonden wordt en mijn ware Evangelie van het koninkrijk van God in je verkondigen. Ik heb diegenen nodig die deze leringen over de innerlijke Christus willen overdenken en belichamen en dan deze boodschap van de daken willen schreeuwen. Ik heb hen nodig die aan mijn oproep gehoor willen geven:

En hij zei tegen hen: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” (Marcus 16:15)

Het evangelie echter dat jij in deze tijd moet prediken is niet het evangelie dat gebaseerd wordt op de uiterlijke benadering van religie. Het is niet het evangelie van de angst, het evangelie dat uit het bewustzijn van de antichrist voortkomt. Je moet mijn ware Evangelie van de innerlijke Christus verkondigen en het feit dat je de waarheid kunt kennen door mijn Geest van Waarheid in je te laten verblijven. Want waarachtig, het is dit Evangelie van de innerlijke Christus, waarvan ik zei:

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. (Marcus 16:16)

Zij die geloven en het innerlijke koninkrijk binnengaan, waar zij gedoopt worden door het vuur van hun persoonlijke Christuszelf, worden verlost. En zij die niet geloven, veroordelen zichzelf in het uiterlijke koninkrijk te blijven dat op dit moment bestuurd wordt door de prins van deze wereld, zelfs de geest van de antichrist.

Zie je dat het niet één persoon was die mijn evangelie 2000 jaar geleden verspreidde? Het waren duizenden en duizenden mensen die alles deden wat ze maar konden doen om mijn ware Evangelie overal bekend te maken en daarbij verkondigden:

Het koninkrijk van God is nabij! (Matteüs 10:7)

En de ware betekenis dat het koninkrijk van God nabij is, is omdat ik je een deel van mijn Christus Geest gegeven heb in de vorm van je individuele Christus Zelf. En wanneer jij je ziel met het Christus Zelf vermengt, word je de bruid van Christus die het waard is het bruiloftsfeest binnen te gaan om eeuwig bij de bruidegom te blijven.

Daarom vraag ik je nu diep in je hart te gaan en de boodschap die ik je gegeven heb grondig te overwegen. Denk erover na wat dit voor jou persoonlijk betekent en hoe je misschien je benadering van religie, gebaseerd op dit nieuwe begrip, zou moeten veranderen. En als je twijfels hebt, wees bereid wat tijd vrij te maken om in je hart te gaan en mij een eenvoudig gebed te sturen:

Geliefde Jezus Christus, ik vraag je mij te beschermen en mij te verzegelen tegen de krachten van deze wereld en de leugens van de antichrist, onder welke vermomming ze ook mijn bewustzijn zijn binnen gekomen. Ik vraag je mij de waarheid van jouw innerlijke leringen te onthullen en hoe ik trouw kan zijn aan jouw oproep door de geest van Christus aan te trekken. Jezus, geef mij alsjeblieft de waarheid die mij zal bevrijden, want ik ben bereid vrij te zijn van de leugens van de antichrist.

Ik vraag je mij te onthullen hoe ik je kan helpen jouw echte leringen in deze tijd te verspreiden. Geliefde Jezus, ik ben bereid om door God onderwezen te worden, ik ben bereid jouw Levende Waarheid te ontdekken en ik ben bereid in een nieuw begrip van jouw Waarheid herboren te worden. Ik ben bereid jouw Levende Woord mijn hart en denken binnen te laten komen en het te laten transformeren in overeenstemming met jouw volmaakte visie voor mij. Ik ben bereid mijn menselijk zelf te laten sterven om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te ontvangen.

Geliefde Jezus, ik heb je lief en ik verlang ernaar mij aan jouw geboden te houden zodat ik bij jou kan zijn in het koninkrijk van onze Vader. Daarom bid ik dat je mij jouw ware geboden toont, zodat ik een echte discipel van de Levende Christus kan zijn en nooit meer jouw geschenk aan mij afwijs. Amen.

Mijn geliefden, ik geef je deze boodschap en ik vraag je erover na te denken evenals mijn andere boodschappen waarin ik uitleg hoe je de weg naar vereniging met je Christus Zelf volgt. En wanneer je mijn stem in je hart hoort, neem mijn stem ter harte en ga dan je broeders en zusters in geest helpen om mijn stem in hun hart te ontdekken. Wanneer jij je mijn Levende Woord eigen hebt gemaakt, vraag ik je deze boodschap van de daken te schreeuwen:

Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Matteüs 10:27)

Ik wil dat iedereen deze boodschap ontvangt
Ik wil graag dat deze boodschap aan iedereen die zichzelf een christen noemt, wordt aangeboden. Ik vraag jullie niet om iemand te dwingen deze boodschap te lezen, maar ik vraag jullie mij te helpen iedereen de gelegenheid te geven hem te lezen.

De waarheid is dat mijn Vader in de Hemel verklaard heeft dat de tijd gekomen is om de geest van de antichrist van de aarde te verbannen. Toch om dit te laten gebeuren eist Gods wet dat alle mensen de gelegenheid moeten krijgen de ware meester van het Christus Zelf te kiezen boven de valse meester, de mammon, van het menselijke zelf. En daarom verdienen alle mensen over het bestaan van hun Christus Zelf te horen en hun potentieel om één met dat zelf te worden en de geest van Christus aan te trekken.

Als je bereid bent met deze kosmische onderneming te helpen, dan vraag ik je met deze boodschap op pad te gaan. Maak er kopieën van en verspreid het in welke vorm je kunt. Stuur het op of geef het aan iedereen die je ontmoet en beoordeel niet wie er voor open staat en wie niet. Overhandig ze eenvoudig mijn boodschap en geef hen de vrijheid die te accepteren of af te wijzen naar het hen goeddunkt. Jouw taak is de mensen de gelegenheid te geven om te kiezen. Hun taak is vandaag te kiezen wie ze willen dienen, te besluiten of zij het leven kiezen, het leven van de Christus Geest, of de dood te kiezen, de dood van het menselijke denken, het bewustzijn van de antichrist.

Ik vraag jouw hulp om mijn ware Evangelie aan elk schepsel bekend te maken. In werkelijkheid is er niets belangrijker dan wat je voor mij in deze tijd kunt doen dan je mijn innerlijke leringen eigen te maken en mij dan te helpen deze leringen naar ieder mens op aarde te verspreiden. Als je bereid bent mij te helpen, laat deze boodschap zich als kringen op het water verspreiden, totdat het elke kust bereikt heeft. Vertel mensen dat de veilige haven waarnaar ze verlangen, zich in hun eigen hart bevindt. De vuurtoren die hen naar de haven zal leiden, is hun eigen Christus Zelf en de havenmeester is de levende Jezus Christus. Ik zal hen met open armen verwelkomen en met een hart dat overstroomt van onvoorwaardelijke liefde, de volmaakte liefde die alle angst verdrijft.

Als je van mij houdt, houd je dan aan mijn geboden. Achter alle andere geboden is één algemeen gebod, te weten de sleutel van kennis zelf, de sleutel tot het innerlijke koninkrijk. Dit voornaamste gebod is dat je de geest van Christus aantrekt, zodat deze woorden voor jou gelden:

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is (1 Joh. 3:2)

Durf zoals mij te zijn en ik beloof je dat je mij zult zien zoals ik ben, want IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, en ik verzegel je in mijn volmaakte liefde. Het is beëindigd!

Noot: Op deze boodschap zit auteursrecht maar je mag het in elke vorm kopiëren, zolang je er de volgende verklaring in opneemt:

Copyright © 2004 door Kim Michaels. Gebruikt met toestemming. Voor meer informatie en aanvullende leringen van Jezus, bezoek www.askrealjesus.com