Snijd de banden door met het verleden en durf nieuwe ideeën op te pakken

Geascendeerde meester Saint Germain, 29 november 2019 – Tallinn, Estland

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain en ik wil het met jullie hebben over een specifieke leugen die maar weinig mensen door hebben, blootgelegd hebben of zelfs maar voorgesteld hebben die niet alleen achter het communisme zit, maar in zekere zin achter alle systemen die de gevallen wezens op aarde hebben gevormd. Jullie weten dat in de Sovjet-Unie het concept bestond om een nieuwe man te scheppen. Om een of andere reden maakten ze zich niet druk over het scheppen van een nieuwe vrouw, maar ze dachten dat als zij zich richten op het scheppen van een nieuwe man, de vrouwen daarin wel zou worden meegenomen en ook mee zou veranderen. Zij hadden het over de ‘Homo Sovieticus’.

Ik wil beginnen met het probleem dat je een regering hebt, of die nu dictatoriaal is of iets anders, die haar burgers wil veranderen. Zou dat mogelijk zijn? Is het mogelijk om menselijke wezens te veranderen? Nu, dat hangt af van wat je verstaat onder veranderen. Als je naar het conventionele denken kijkt – of dat nu binnen een religie is, of een politieke ideologie, of het wetenschappelijk materialisme – dan zou je zeggen dat zij op grond van hun denken maar een heel beperkt idee hebben van wat het inhoudt om menselijke wezens te veranderen. Zij hebben misschien wat ideeën of leringen over hoe je menselijke wezens kunt veranderen, zoals de katholieke kerk mensen al eeuwenlang probeert te veranderen, met beperkt succes zou ik eraan toe willen voegen. Hun inzichten moeten wel beperkt zijn, omdat zij niet de leringen erbij betrekken die wij over de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus hebben gegeven. Met andere woorden, het zou mogelijk moeten zijn dat een staat – maar ook een religieus instituut dat de geest van de mensen kan beïnvloeden – de mensen kan veranderen, maar dit kan alleen als je mensen op de schaal van honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus heen en weer schuift.

Wij hebben gezegd dat er honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus op aarde mogelijk zijn. Dat betekent dat er op aarde geen bewustzijn mogelijk is dat buiten die honderdvierenveertig niveaus valt. Welk bewustzijn de mensen ook hebben, het valt altijd binnen die honderdvierenveertig niveaus en een kracht van buitenaf kan de mensen alleen maar op en neer laten gaan op die schaal. Zij kunnen mensen niet fundamenteel veranderen. Ze kunnen de menselijke aard niet veranderen. Maar nogmaals, wat is de menselijke aard? Als je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, kun je dan zeggen wat de menselijke aard is? Velen zouden zeggen van wel. Maar zoals wij jullie hebben verteld, bestaat de mogelijkheid dat er mensen zijn die niet in de dualiteit zitten, niet beneden een bepaald niveau op de schaal met honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus zijn. Wanneer je de dualiteit in stapt, dan verander jij je bewustzijn op een fundamentele manier. We zouden kunnen zeggen dat je de menselijke aard verandert naar een dualistisch niveau. Er is dus een dualistisch niveau in de menselijke aard en een niet-dualistisch niveau. Tegenwoordig zie je dat de meeste menselijke wezens een dualistische bewustzijnsstaat hebben, hoewel er ook voorbeelden zijn van mensen die niet een dualistische aard hebben. Maar het is natuurlijk niet de volledige omvang, het hoogste potentieel, van de menselijke aard.

De Sovjet-Unie probeerde de menselijke aard fundamenteel te veranderen in de dualistische bewustzijnsstaat. Natuurlijk was de ideologie van Marx hem door de gevallen wezens in het identiteitsrijk en het mentale rijk ingegeven die met Karl Marx samenwerkten om deze ideeën naar buiten te brengen. Dat wil niet zeggen dat het communisme geheel op illusies en leugens berust. Er zijn een paar concepten die kloppen, zoals altijd bij de gevallen wezens omdat zij goede concepten vermengen met een aantal concepten die niet kloppen, en daarna draaien ze alles om en maken iets waar genoeg waarheid in zit om bepaalde mensen aan te trekken, maar dit kan hen nooit meer bewustzijn geven. Natuurlijk komt de dualistische bewustzijnsstaat voort uit het Marxisme, communisme, socialisme, of hoe je het ook maar wilt noemen. Daarom werd het gedefinieerd als het fundamenteel tegenovergestelde van het kapitalisme. Vanaf het allereerste begin was het dualistisch van aard. Dit betekent dat alle communisten konden zien dat zij de dualistische menselijke aard wilden veranderen. Zij wilden de menselijke aard zo veranderen dat een communistische samenleving daadwerkelijk zou kunnen werken, dat die goed zou kunnen functioneren. Zij probeerden een beeld van deze ‘Homo Sovieticus’ te definiëren, een menselijk wezen met een bepaalde houding ten aanzien van het leven, waardoor het communisme goed zou kunnen functioneren. Zij probeerden een menselijk wezen te maken die zich onbaatzuchtig voor de goede zaak zou inzetten. Mensen die zich onbaatzuchtig voor het gemeenschappelijke doel, de samenleving, de staat, de collectieve boerderij, de fabriek, zouden inzetten. In welke unit die persoon ook leefde, hij zou zich onbaatzuchtig inzetten voor het goede zaak van die unit, zelfs voor het goede van de samenleving. Dit was in principe het doel waar zij op mikten, iemand die zijn eigen persoonlijke ambities, zijn doelen en verlangens opzij zou zetten voor iets wat het beste was voor het geheel. Zij realiseerden zich niet, en zij konden zich dat ook niet realiseren, dat je echt zo’n menselijk wezen zou kunnen scheppen. Dit is namelijk iemand die boven het zesennegentigste bewustzijnsniveau zit. Natuurlijk zou zo iemand nooit een seconde geloven in de communistische ideologie en hij zou dat al door hebben voor hij het zesennegentigste had bereikt. Ik wijs jullie erop dat zij probeerden iets te doen wat gewoonweg onmogelijk was. Dit is iets wat niet kan.

Wij hebben al vaker gezegd dat een enigszins communistisch systeem met gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen wel zou kunnen werken. Maar alleen als de mensen een hoger bewustzijnsniveau hebben en dan zou het niet in dit strenge systeem zijn dat Marx had bedacht. In een gemeenschap van een hoger niveau zou de staat niets bezitten. Men zou alleen plaatselijk iets bezitten. Het zou niet zo zijn dat de staat de boerderij bezat en dat de mensen daarop aan het werk waren. Alle mensen die op de boerderij zouden werken, zouden die boerderij ook bezitten en zouden het gevoel hebben dat zij deel uitmaken van dat bezit en de toekomst ervan bepalen. Hetzelfde geldt voor een fabriek of een bedrijf. Zij zouden die gemeenschappelijk bezitten in plaats van de staat. Dan zou het kunnen werken, als de mensen een bepaald bewustzijnsniveau hadden, maar dan zou je het ook geen communisme noemen zoals het communisme van tegenwoordig.

Wat was de enige optie die de communistische denkers, de communistische planners van Lenin en later anderen, nog hadden? Hoe brachten ze het communisme in Rusland? Dat deden ze onder dwang. Wanneer je iets met geweld doet – wanneer je mensen dwingt – wat doe je dan? Je kunt niet mensen met alle geweld op het zesennegentigste niveau brengen. Je kunt ze niet dwingen om te groeien naar een niveau. Wat je wel kunt doen, is de mensen dwingen om de ladder van het honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus af te dalen. En dat is nu juist wat ze in Rusland hebben gedaan. Nadat bij wijze van spreken de Burgeroorlog voorbij was, begonnen ze aan het proces van zuivering – wat onder Stalin helemaal afgerond werd – door in principe iedereen te doden die tegen de Bolsjewistische regering en hun versie van het communisme was. Dit betekende dat ze in principe iedereen ter dood brachten die boven het achtenveertigste niveau uitkwam. Bijna alle mensen boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau in Rusland – en dat waren er heel wat voor de bolsjewistische revolutie – werden door de bolsjewisten ter dood gebracht. En daarna, omdat zij bereid waren om te doden, de bereidheid die zij vooral onder Stalin toonden om iedereen te doden die het systeem aanviel of erop tegen was, zelfs de mensen die niet het systeem van Stalin aanvielen, werden gedwongen het systeem te gehoorzamen. Degenen die op het achtenveertigste niveau waren, werden gedwongen om naar beneden te gaan en de mensen op lagere niveaus moesten nog lager gaan. De Sovjet-Unie schiep dus een systeem waarin bijna niemand van de besluitnemers boven het achtenveertigste niveau zat. Er waren nog wel mensen onder de bevolking die een klein beetje hoger bewustzijnsniveau bezaten, maar zij hadden geleerd dat je alleen in leven kon blijven als jij je mond hield, en zij oefenden dus geen druk uit op de samenleving, behalve dan dat zij het collectieve bewustzijn een heel klein beetje verhoogden. Maar alle besluitnemers, ieder die de besluiten uitvoerde, zaten onder het achtenveertigste bewustzijnsniveau en veel van hen zelfs veel lager, en dat kun je zien aan de ongelooflijke wreedheid die er was. Je kunt je afvragen, zoals jullie hebben gedaan, in jullie discussie eerder, hoe zo’n systeem kon worden geschapen, hoe kon die wreedheid bestaan, de bereidheid om iemand te doden, waardoor de mensen in Oost-Europa niet door de Russen, de sovjets, wilden worden bezet? En dat komt opnieuw omdat zij het bewustzijn naar beneden dwongen te gaan, waar totale wreedheid, gebrek aan menselijkheid, bestaat.

Je ziet nu dat ze om de Russische droom te laten uitkomen, een hoger bewustzijn hadden moeten krijgen. Maar juist door het feit dat zij het bewustzijn dwongen naar beneden te gaan, het collectieve bewustzijn dwongen om ver beneden het achtenveertigste niveau te gaan, kon het communisme niet werken. Hoe komt dat? Wat gebeurt er wanneer je beneden het achtenveertigste niveau komt? Welnu, de mensen concentreren zich dan op zichzelf. Zij beschouwen zichzelf als aparte wezens: “Ik ben gescheiden van andere mensen.” Op het achtenveertigste niveau heb je nog wel familiebanden. Met bepaalde mensen heb je nog wel een band. Misschien kun jij je nog wel verwant voelen met andere Duitsers, maar niet met de Joden, enzovoort. Hoe lager je komt, hoe egocentrischer je wordt en hoe meer jij je gescheiden voelt van anderen. Met andere woorden, hoe dichter je bij de laagste bewustzijnsniveaus komt, dan wordt het motto van die mensen: “Wat betekent dit voor mij? Hoe beïnvloedt dit mij? Wat kan ik eruit halen? Met andere woorden: “Ik onderwerp mij aan het systeem. Wat haal ik eruit? Kan ik een van de leiders worden in het systeem van de sovjets? Wat krijg ik ervoor?” En dan zie je ook waarom ze vanaf het begin, het allereerste begin, een samenleving moesten creëren die niet klasseloos was, omdat ze een klasse van partijbeambten vormden die bepaalde privileges kreeg en een van die privileges was macht. Zij hadden bijna goddelijke macht over het leven en de dood van de mensen op hun terrein, het terrein waar zij verantwoordelijk voor waren. Er waren mensen die dit wilden, want als je op de lagere bewustzijnsniveaus komt, dan genieten mensen ervan om steeds meer van macht over andere mensen te krijgen. De mensen met de allerlaagste bewustzijnsniveaus waren mensen als Hitler, Stalin, Mao, die ervan genoten dat zij bijna goddelijke macht hadden over honderden miljoenen mensen. Dit zag je in de Sovjet-Unie. Er waren mensen die ervan genoten dat ze die macht bezaten.

Daarom zie je ook dat het communisme al vanaf het begin gegarandeerd zou mislukken. De economie kon niet duurzaam zijn, die kon niet groeien, omdat de mensen alleen maar bezig waren met zichzelf. “Wat haal ik eruit?” Het was niet een kwestie van: “Wat haalt de staat eruit? Hoe overleeft de staat het?” Het ging over: “Mij, mijn eigen situatie, Wat haal ik eruit?” En je was bereid om te doen wat ervoor nodig was om persoonlijk voordeel te behalen ten koste van andere mensen. Daardoor zie je een systeem niet werken.

Daarom kan ook het kapitalisme in haar zuivere vorm niet werken, omdat nogmaals, wie zijn de mensen die naar de economische macht grijpen in een kapitalistisch systeem? De meest meedogenloze mensen, degenen die bereid zijn om te doen wat je moet doen om ten koste van de andere mensen er voor jezelf voordeel uit te halen. Je ziet hier dat het systeem niet zou kunnen werken. Maar daarnaast zie je ook nog dat de belofte van een klasseloze samenleving niet kon werken, omdat alle leden in een klasseloze maatschappij een bepaald niveau moeten hebben van wat wij basale menselijkheid noemen, omdat je ziet dat er verband bestaat tussen jou en andere mensen. En je beseft dan waarom wij dit verlicht eigenbelang noemen, jij maakt deel uit van het geheel, is iets wat goed is voor het geheel ook goed voor jou.

Dit kunnen jullie niet begrijpen. Je kunt het op intellectueel niveau misschien wel begrijpen onder het achtenveertigste niveau, maar je kunt het niet echt voelen. Je kunt het niet accepteren, je kunt er niet naar leven. Je moet een paar niveaus hoger dan het achtenveertigste zijn voor je echt kunt begrijpen dat de reden, dat jij voor anderen moet doen wat jij wilt dat ze voor jou doen, is dat dit ook het beste voor jou is. Wat het beste is voor jou, is ook het beste voor het geheel. Je ziet dat mensen die beneden het achtenveertigste niveau zitten, niet een klasseloze maatschappij kunnen manifesteren omdat jij, naarmate je lager gaat naar het laagste niveau, de mensen in een speciale klasse willen zitten met speciale macht, speciale privileges die heel anders zijn dan die van andere mensen. Dit zag je ook toen de Sovjet-Unie haar burgers een gevoel van superioriteit gaf. Dit is een van de redenen dat zij de informatie uit het westen moesten afsluiten van de Sovjet-Unie. Want als de gewone arbeider in de Sovjet-Unie had geweten dat de gewone arbeider in het westen een veel hogere levensstijl heeft dan zijzelf, dan had de Sovjet-Unie hen niet in bedwang kunnen houden.

Je ziet dat er veel dingen waren die, bij wijze van spreken, in het hele sovjetavontuur ingebouwd zaten en dat er toen ze de Sovjet-Unie begonnen op te zetten, zoals in het gezegde, veel kamelen moesten worden doorgeslikt, anders kon het systeem niet werken. Het was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Het sovjetcommunisme was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Het heeft decennia geduurd voor het uiteenviel, maar het was vanaf het begin al gedoemd te mislukken. Het had nooit kunnen werken en dit is iets wat voor spanning zorgt in het collectieve bewustzijn.

Wij hebben in eerdere conferenties dit jaar gesproken over het feit dat wij jullie niet ineens dingen gaan vertellen. Wij vertellen jullie dingen, omdat wij zien dat er bepaalde spanning in het collectieve bewustzijn wordt opgebouwd en dat betekent dat er een verschuiving kan plaatsvinden wanneer jullie oproepen doen. Er kan een verandering komen wanneer de mensen er klaar voor zijn. Het is eigenlijk heel belangrijk voor het proces, zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, dat er een openbare discussie komt over het communisme of dat men zich bewust wordt hiervan. Het is heel belangrijk dat de mensen dat debat voeren en tot het besef komen dat het communisme van de sovjets eenvoudig niet had kunnen werken. Nu weet ik dat sommigen nog steeds geloven dat de sovjets nooit de zuivere vorm van communisme hebben gehad en dat China het misschien ook wel niet had. Misschien is het er nog niet, maar misschien komt het wel in de toekomst. En zoals ik zei, zou dat ook wel kunnen. Je zou een maatschappij kunnen vormen met meer gemeenschappelijk bezit, maar dit zou niet het communisme zijn dat Marx zich voorstelde.

Jullie begrijpen wel dat de gevallen wezens op een bepaalde manier alles verdraaien, zoals we in Amerika hebben gezegd, over hoe je die labels maakt. Je zou terugkijkend op de menselijke geschiedenis bijvoorbeeld kunnen zeggen – zelfs in de bekende geschiedenis – dat er bepaalde samenlevingen in het verleden waren waarin men meer gemeenschappelijk bezit had. De mensen bezaten persoonlijk geen land, maar zij hadden gezamenlijk land en er was een systeem om de opbrengst te verdelen zodat iedereen genoeg te eten had. En zij hadden misschien wel persoonlijk bezit, in die zin dat ze een eigen huis hadden, maar ze werkten allemaal voor gemeenschappelijke diensten, zoals het bouwen van belangrijke gebouwen, of dat nu de piramiden van de Maya’s waren, de Egyptische piramiden, de piramiden van de Azteken, de tempels in het oosten, en dergelijke. Je zag dat die grote bouwprojecten werden gemaakt door een hele beschaving. Je zou kunnen zeggen dat er al een concept van gemeenschappelijk bezit bestond.

De gevallen wezens hebben dat concept op de vier lagere lichamen van Karl Marx geprojecteerd en er een communistisch label opgeplakt. Ze deden het voorkomen alsof deze vorm van samenleving alleen maar communistisch kan zijn. Dit is het communisme, gemeenschappelijk bezit. Een concept dat al duizenden jaren bestaat in verschillende contexten dat niets te maken heeft met de ideologie van het communisme, werd opeens gekaapt. Maar zoals ik zei, is het wel mogelijk om zo’n samenleving te laten werken en er zijn zelfs voorbeelden van in de bekende geschiedenis. Dit concept heeft niets te maken met het communisme en je ziet dat er mensen in het westen zijn, idealistische mensen, die een hoger bewustzijnsniveau hebben dan het achtenveertigste, maar nog niet het zesennegentigste bewustzijnsniveau hebben bereikt en Christusonderscheid hebben verworven. Zij hebben dus innerlijk intuïtief het gevoel dat het mogelijk moet zijn om een samenleving te vormen waarin je niet die extreme ongelijkheid hebt die wordt gecreëerd in een streng kapitalistisch systeem met arme mensen en enkele buitengewoon rijken zoals je tegenwoordig in de Verenigde Staten duidelijker ziet dan in de meeste andere landen. Je hebt een elite die steeds rijker wordt en dat benadert het systeem dat je in de middeleeuwen had van feodale samenlevingen waarin landheren het land bezaten en de boeren niets.

Dit was geen gemeenschappelijk bezit, maar desondanks zijn er mensen die naar de extreme uitkomst kijken van het kapitalistische systeem en zij weten intuïtief dat het mogelijk moet zijn om een beter samenleving te vormen. Maar omdat zij zijn opgegroeid in dit niemandsland tussen het materialisme en het christendom begrijpen zij niet goed hoe zo’n samenleving kon ontstaan. Er zijn dus veel mensen die openstaan voor nieuwe ideeën, die het christendom hebben afgezworen. Veel van hen hebben het materialisme enigszins afgewezen, maar niet volledig de beperkingen van het kapitalistische begrepen. In hun idealisme denken ze dat het mogelijk moet zijn om een betere samenleving te scheppen en dat is natuurlijk ook zo.

Waar denk je dat het in een Gouden Eeuw om gaat? Het gaat natuurlijk niet om het scheppen van een extremere vorm van kapitalisme waarbij de top tien procent van de bevolking alle productiemiddelen in handen heeft en de rest als slaven werkt om de privileges van de elite te handhaven. Natuurlijk visualiseer ik, en daar kunnen veel verschillende versies van zijn, een veel menselijker systeem met veel meer mededogen en grotere gelijkheid en meer gelijke kansen. Die mensen voelen intuïtief dat er iets is, maar omdat die ideeën door het communisme, marxisme, socialisme, werden gekaapt, denken ze dat ze dit moeten doen onder de paraplu van deze ideologie. En het is heel belangrijk dat die creatieve mensen, intuïtieve mensen, worden bevrijd van die illusies, zodat zij kunnen zeggen: “Laten we toegeven dat het communisme heeft gefaald omdat de marxistische ideologie heeft gefaald. Laten we er nog eens opnieuw over nadenken. Laten we reiken naar nieuwe ideeën in plaats van die ideologische bagage mee te zeulen, terwijl we de bergen naar een betere toekomst beklimmen. Laten we de banden verbreken en op een andere manier naar gemeenschappelijk bezit kijken en bekijken hoe wij een andere samenleving kunnen vormen.”

En door al het werk dat jullie doen om je bewustzijn te verhogen, door oproepen te doen, wordt het collectieve bewustzijn verhoogd naar het punt waarop mensen kunnen beginnen in te zien dat hun dromen kunnen uitkomen, maar alleen als het bewustzijn wordt verhoogd, alleen als het persoonlijke bewustzijn van de mensen boven een bepaald niveau uitkomt, kunnen ze zo’n samenleving creëren en alleen als het collectieve bewustzijn boven een bepaald niveau uitkomt, kan een samenleving blijven bestaan, kan die goed functioneren. Omdat er een bepaald bewustzijnsniveau voor nodig is; omdat er een bepaald niveau van menselijkheid en bewustheid moet zijn dat wat goed is voor mij, goed is voor het geheel als individu voor je een samenleving kunt vormen waarin meer gelijkwaardig bezit van de productiemiddelen is. Dit kan pas als het collectieve bewustzijn boven een bepaalde drempel uitkomt, en die is er nog niet. En dat collectieve bewustzijn kan alleen door de creatieve mensen worden verhoogd, de intuïtieve mensen die zich wijden aan het bewandelen van het spirituele pad.

Nu nogmaals, er zijn veel versies van het spirituele pad, veel manieren om het spirituele pad te volgen. De leringen van de geascendeerde meesters zijn niet de enige, maar mensen moeten zich ervan bewust worden dat er een systematisch pad bestaat om hun bewustzijn te verhogen en zij moeten naar dat doel toe werken, anders kun je geen samenleving vormen die deze hogere vormen van bezit heeft. Dit betekent niet dat er geen individueel bezit kan zijn. Het betekent niet dat je individueel bezit moet afschaffen, maar het moet op een ander niveau zijn, en dat wordt duidelijk wanneer mensen hun bewustzijn verhogen.

Je begrijpt dat wat ik over de Gouden Eeuw heb gezegd, gaat over een geleidelijk proces en het is niet mijn doel en dat is het ook nooit geweest, ondanks wat studenten van geascendeerde meesters geloven, om een ideologie of een systeem te maken dat op dit moment in de tijd de matrix schept voor hoe de Gouden Eeuw zich zal ontvouwen. Mijn plan is dat die geleidelijk ontstaat, naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd. Omdat de vooruitgang de komende 2000 jaar zal blijven doorgaan, zoals ik heb gezegd, en dat betekent dat de samenleving zoveel verder zal zijn dan tegenwoordig dat de meeste mensen daar niet mee om kunnen gaan, dat zij niet om zouden kunnen gaan met die visie. Wanneer jij je dat realiseert, dan begrijp je dat ik nu geen ideologie of systeem zou kunnen uitbrengen op het bewustzijnsniveau dat men aan het eind van het Aquariustijdperk heeft. Dat kan niet. De mensen zouden dit niet kunnen bevatten. Dus mijn plan is om dit geleidelijk aan te doen. Wij geven leringen die helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen. Naarmate dit bewustzijn hoger wordt in één of meer decennia, zullen er nieuwe ideeën, nieuwe leringen, uitkomen die de samenleving op het volgende niveau kunnen brengen. Dat is de enige manier waarop dit kan, mijn geliefden. En mijn visie is duidelijk dat dit in het Aquariustijdperk zal gebeuren.

Als je naar het Vissentijdperk kijkt, dan zie je dat Jezus, en de meesters die met Jezus werkten voordat hij ascendeerde, een soortgelijk plan hadden voor het Vissentijdperk. Het was niet de bedoeling dat Jezus op aarde zou verschijnen, er drie jaar zou rondlopen en diverse leringen zou geven, waarvan een paar zouden worden opgeschreven, andere niet, en dat dit alles was wat er in het Vissentijdperk zou worden gedaan. Dat was nooit het plan. Dat was nooit het idee. De visie van Jezus was dat hij een beweging zou creëren waar de stroom van de Heilige Geest bestond, zodat er progressieve openbaringen zouden komen van leringen die geleidelijk aan steeds hoger werden in het hele Vissentijdperk. En zoals jullie weten, en wij al vaker hebben gezegd, is dit niet gebeurd, gedeeltelijk omdat er te weinig mensen waren die dat konden bevatten, gedeeltelijk vanwege het stichten van de katholieke kerk, die progressieve openbaringen binnen de context van het christendom meer dan duizend jaar daadwerkelijk onmogelijk maakten en het ook in de praktijk duizend jaar onmogelijk was, tot het zover was dat wij in ieder geval een stap naar voren konden doen en ons bestaan als geascendeerde meester publiek konden maken. Natuurlijk hebben we dat niet binnen de context van het christendom gedaan. Verre van dat. We zouden kunnen zeggen dat het tot aan de dag van vandaag niet mogelijk is om progressieve openbaringen te geven binnen de context van het christendom. Die is er niet, maar die had er wel kunnen zijn en dat was de oorspronkelijke visie van Jezus.

Mijn visie is dat je hiervan iets kunt leren, hiermee verder kunt gaan, en een andere beweging vormen, een andere leer, die niet alleen het toneel klaarzet voor het Aquariustijdperk, maar het toneel voor het proces om progressieve openbaringen te geven in het hele Aquariustijdperk. En daaraan zijn we begonnen met deze boodschapper en wij zullen dit verder brengen met deze boodschapper. Maar wij zullen dit niet afronden door deze boodschapper, omdat progressieve openbaringen van nature nooit af zijn. Hoe zou dat kunnen? Hoe komisch is het – ik kan alleen maar dat woord gebruiken – dat er studenten van geascendeerde meesters zijn die denken dat wij een boodschapper hadden die progressieve openbaringen gaf en nu die boodschapper er niet meer is de progressieve openbaringen zijn gestopt. Het is heel komisch dat iemand dit kan geloven. Maar nogmaals, het is ook komisch dat iemand de communistische belofte zou kunnen geloven dat er een andere onbaatzuchtige man kan zijn, die onder dwang is geschapen, die alleen mensen kan dwingen om steeds egocentrischer te worden.

Mijn geliefden, ik weet dat het communisme niet iets is waar je om moet lachen, en daarom zal ik geen moppen over het communisme tappen, zoals ik geneigd ben, maar toch is het moeilijk om niet het woord ‘belachelijk’ te gebruiken wanneer je ziet hoe de mensen die bij wijze van spreken de architecten waren van de Sovjet-Unie – Lenin, Trotski en anderen – feitelijk dachten dat zij een nieuw type mensen konden maken. En dat de Sovjet-Unie dan zou werken als ze dat nieuwe type mens hadden. Zij dachten: “Als we de menselijke natuur kunnen veranderen, dan zal het communisme wel werken.” En dat is eerlijk gezegd een van de meest belachelijke ideeën of overtuigingen die de gevallen wezens naar deze planeet hebben gebracht. Ik zal je zeggen dat het op andere planeten nog erger was, maar daar zullen we het nu niet over hebben.

Ik ben blij dat jullie bijeengekomen zijn. Ik ben blij dat jullie me de gelegenheid hebben gegeven om dit naar het collectieve bewustzijn uit te spreken. Je ziet dat de boodschapper naar het oosten kijkt, naar Rusland, en dit wordt op het hart van Rusland, Sint Petersburg, Moskou, geprojecteerd en daardoor kan dit het maximale effect hebben om het collectieve bewustzijn te veranderen, zodat zelfs de Russische mensen naar het communisme gaan kijken. Maar natuurlijk stellen wij ons voor dat dit het eerst in Oost-Europa gaat gebeuren: De Oostzeelanden, Polen, Hongarije en Tsjechië en Slovenië. Alle naties die onder het communistische juk zaten en daarom uit ervaring spreken maar die tegenwoordig hun leven weer oppakken. Maar zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, slepen jullie nog steeds een wolk van op angst gebaseerde energie mee en de bagage van een ideologische energie. En wanneer jullie daarnaar kijken, mijn geliefden, dan zul je een nieuw gevoel van vrijheid krijgen. En ineens zul je zien dat veel van de dingen die tot dusver in jullie samenlevingen niet werkten, wel zullen gaan werken en dat jullie zullen veel meer welvaart krijgen wat natuurlijk slechts één stap in de richting van een groter doel is voor jullie samenlevingen, naarmate we meer in de Gouden Eeuw komen.

Maar er moet natuurlijk meer materiële welvaart worden geschapen voor het grootste aantal mensen, omdat het jullie hieraan ontbroken heeft in de tijd van het communisme. De materiële welvaart die mensen in het westen hadden, betekent nu dat veel mensen in het westen verder zijn gaan kijken dan hun behoefte aan materiële overvloed. Maar die behoefte bestaat er nog wel in Oost-Europa en jullie verdienen het ook om die te krijgen, zodat jullie daarna verder kunnen en zien dat er ook andere doelen in het leven zijn.

Dus mijn dankbaarheid aan jullie die hier zijn, degenen die meeluisteren naar de uitzending, om mij jullie chakra’s te laten gebruiken als radiostations om deze krachtige impuls naar het collectieve bewustzijn te zenden dat zegt: “Kijk naar het communisme, realiseer je waarom het niet kon werken, en bevrijd je dan van dat zware juk van de communistische ideologische bagage.

IK BEN Saint Germain en IK BEN Vrijheid!