De Vlam van Christusonderscheid in alle postcommunistische landen verankeren

Geascendeerde Meester Jezus, 21 september 2019 – Kiev, Oekraïne

IK BEN de geascendeerde meester Jezus Christus. Ik kom het oordeel van Christus brengen over de kerken in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en alle naties die onder het juk van de Sovjet-Unie hebben gezeten, inclusief de landen die tot het Warschaupact behoorden. Dit omvat de orthodoxe kerken, de katholieke kerk, de protestantse kerken, de Oekraïense kerk, en alle andere kerken die beweren dat zij Christus vertegenwoordigen maar dat helemaal niet doen, en die op hun best het Petrusbewustzijn vertegenwoordigen dat ik terechtwees toen ik zei: “Ga achter mij, Satan.”

Wat is het Petrusbewustzijn? Dit is het bewustzijn dat beweert dat het weet wat Christus is, wat Christus zou zeggen, wat Christus zou denken en hoe Christus alles zou beoordelen. Wat is het Christusbewustzijn? Dit is het bewustzijn dat volledig boven het menselijke oordeel staat, boven menselijke meningen, menselijke overtuigingen, menselijke dromen, menselijke illusies, menselijke fantasieën, menselijke voorstellingen, menselijke theorieën, menselijke ideologieën en elk ander ding waar de menselijke geest mee aan kan komen of wat de gevallen geest kan bedenken.

Je kunt zeggen dat het Christusbewustzijn maar één doel heeft: de mensen een referentiekader geven dat er nog iets meer is dan het menselijke bewustzijn, zodat men iets heeft om zich aan vast te houden als men probeert om door de mist van illusies heen te kijken die de gescheiden zelven hebben bedacht die er in de vier lagere lichamen zijn. Om ze te vinden, om een zelf te zien, om te zien dat dit zelf onecht is en hem te laten sterven, moet je iets hebben om je aan vast te houden, de rots van Christus. Dat is de enige bedoeling van het Christusbewustzijn. Het is niet de bedoeling dat het Christusbewustzijn, of de Christus, of de Levende Christus, de mensen vertelt wat zij moeten doen. Dat ligt aan hun vrije wil. Het Christusbewustzijn vertelt niet wat goed of fout is in menselijke betekenis, zelfs niet in goddelijke betekenis, want hoe kan het goddelijke in een wereld met vrije wil zelfs maar beoordelen wat goed of fout is. Dat ligt aan de vrije wil. Alleen de geest van antichrist, de geest die gescheiden is, kan zo’n oordeel vellen, niet de geest van Christus, niet de geest van God. Wat de christelijke kerken hebben gedaan, te beginnen bij Petrus, maar geïnstitutionaliseerd door de katholieke kerk te stichten, is dat zij de illusie hebben dat een instituut op aarde een definitie kan geven over wat goed of fout is in goddelijke betekenis, dat een instituut kan bepalen wat de Christusgeest zou zeggen en hoe de geest van Christus de daden of de overtuigingen of de gedachten van menselijke wezens zou beoordelen. Hoe beoordeelt Christus die neutrale gemoedstoestand? Komt die uit het eenzijn voort? Verheft die het geheel? Of juist niet? Komt dit voort uit gescheidenheid en probeert het een deel van het geheel te verheffen, maar een ander deel neer te halen? De katholieke kerk was al vanaf het begin een elitair instituut, in het leven geroepen door dat gevallen wezen Constantijn. De leiders van de christelijke beweging in die tijd gaven niet aan Cesar wat van Cesar was, en aan God wat van God was. Zij onderwierpen zich aan Cesar, omdat zij de macht op aarde wilden, want veel van hen waren ook gevallen wezens. Veel leiders van de leidende theologen van de katholieke kerk of de oosters-orthodoxe kerk en veel protestantse kerken, waren gevallen wezens, en zijn dat tegenwoordig ook. Ik kom dus om heel grote hoeveelheid van de Vlam van Christusonderscheid verankeren in al die naties en dat kan degenen helpen die bereid zijn om de menselijke oordelen in hun samenleving te ontstijgen. Of ze nu uit een specifieke kerk of een andere religie voortkomen, of uit de communistische ideologie, maar zij willen verder komen. Mijn vlam van Christusonderscheid zal hen een referentiekader geven waardoor zij zich boven die mist van illusies uit kunnen trekken die de gevallen wezens hebben geschapen en die door de christelijke religie als geheel is verstevigd en natuurlijk ook door de marxistische ideologie en het hele communistische systeem en de propaganda-apparaat van de Sovjet-Unie.

Dit betekent niet dat de mensen over wie ik het heb, iets moeten afweten van geascendeerde meesters, mij als geascendeerde meester moeten erkennen of bewust het concept Christusbewustzijn moeten kennen. Zij moeten in staat zijn, en waartoe zij zeker in staat zijn als ze dat willen, om naar binnen te gaan en intuïtief aan te voelen: “Dit wil ik niet doen. Ik wil dat doen. Ik wil meer. Ik wil een hoger leven en daarom ben ik bereid om mezelf te verheffen opdat ik het wezen kan zien dat ik nu ben. Ik doe andere mensen bepaalde dingen niet aan.” Als je eenmaal dat Christusonderscheid hebt, kun je ook doen waar wij over hebben gesproken, namelijk kijken in de ogen van andere mensen en zien dat zij dat ook hebben. Zonder tot een uiterlijke leer of religie te behoren kunnen mensen bijeenkomen omdat ze alleen maar weten dat het op een betere manier kan, op wat voor manier je een samenleving kunt vestigen die de soort samenleving is die de toekomst heeft. Het is geen kwestie dat zij zelfs maar weten wat goed of fout is, hoewel sommigen wel kunnen zeggen dat zij weten of iets goed is, maar zij kunnen weten wat de toekomst is. Hier gaat de evolutie van de mensheid naartoe. Hier gaat hun samenleving, hun land, naar toe als het lang geleden niet was vertraagd door dit sovjetexperiment. Daarom kunnen zij weten dat dit de volgende stap is.

Christusonderscheid vereist dat je doet waar ik over heb gesproken. Je moet bereid zijn om het leven van je uiterlijke zelf te verliezen om een connectie te krijgen met het innerlijke leven van het Christusbewustzijn in jou, of het zuivere gewaarzijn in jou. Je moet zover komen dat je naar een situatie op aarde kunt kijken die probeert om jou bezig te houden met een reactiepatroon, een of andere dualistische strijd, en jij gewoon kunt beslissen, jij weet innerlijk: “Ik doe het niet. Ik ga dat patroon niet weer herhalen. Ik ga erboven staan.” Het is precies zoals ik zei in het gezegde: “Wat kan jou dat schelen. Volg mij.” Maar de mensen hoeven dit niet eens te weten. Zij hoeven alleen maar te weten: “Ik ga niet mijn aandacht en energie hieraan geven, ik ga verder met iets positiefs.”

Dit geschenk geef ik jullie nu, omdat ik zie dat een cruciaal aantal mensen hieraan toe is. Ik heb het gehad over de tienduizend mensen op aarde die klaar zijn om Christusschap te manifesteren in dit leven en een aanzienlijk aantal hebben ervoor gekozen om in voormalige communistische landen te incarneren om ze te helpen om die heel zware denkwijze te ontstijgen, die hele zware wolk van illusies, het bewustzijn van antichrist, dat bij de mensen werd aangeprezen en erin gehamerd door het propaganda-apparaat van de Sovjet-Unie. Zij zijn dus hier. Zij weten hoe het is, zij kennen de cultuur, zij kennen de denkwijze, zij kennen de propaganda. Maar zij hebben het potentieel om zich heel snel te verbinden met het Christusbewustzijn in hun hart, zodat zij het kunnen ontstijgen en daardoor andere mensen mee omhoogtrekken en hun land erboven uit te trekken.

Jullie, onze directe studenten, die zich bewust zijn van onze aanwezigheid en ons bestaan en jullie eigen potentieel, kunnen degenen zijn die deze andere mensen over die kritieke drempel heen kunnen trekken. Jullie kunnen hen omhoog trekken door het pad te volgen, door jullie uiterlijke zelven los te laten en het oerzelf, door onze leringen te bestuderen en ze toe te passen. Jullie kunnen die mensen optrekken, en hoewel zij misschien niet zullen weten wat jullie doen, zij zullen dat nooit kunnen bedenken, let wel, en misschien wel nooit iets afweten van geascendeerde meesters en onze leringen, en toch hun missie volbrengen om het Christusonderscheid naar hun samenleving te brengen.

Nu kun je zeggen dat ik heb gezegd dat het Christusbewustzijn, het Christusonderscheid, niet berust op menselijk oordelen, maar hoe zit dat dan met het idee: “Voor een oordeel ben ik gekomen” en dat de Christus het oordeel brengt? En ja dat gebeurt op het moment dat iemand zich durft af te stemmen op zijn hart en dit tot uiting brengt, dat hogere beeld van de Christusgeest tot uiting brengt, en daardoor krijgen de mensen een kans. De mensen die niet naar binnen kunnen gaan en contact kunnen maken krijgen de kans om de waarheid van Christus te horen en daar een leugen tegenover te zetten. Dan krijgen ze een kans om te kiezen, iets wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Als zij ervoor kiezen om Christus, de Christuswaarheid, af te wijzen dan wordt dat hun oordeel. Natuurlijk kunnen jullie, degenen die contact hebben met Christus, ook het oordeel vellen. Jullie, onze directe studenten kunnen de oproepen doen voor het oordeel.

Er is nog een element van het Christusbewustzijn, namelijk dat als mensen de bewuste keuze hebben gekregen en die hebben afgewezen, dit het oordeel van Christus over hen wordt. Het hoeft niet te betekenen dat iemand meteen wordt weggehaald van de aarde of door vlammen van beneden wordt verzwolgen, maar het heeft absoluut effect. Hun energie, hun kracht, wordt iets minder. Zij verkorten misschien hun levensduur. De mensen die in de openbaarheid staan, worden misschien ontmaskerd, zodat de mensen hun leugens en illusies beginnen te zien, of hun verborgen daden die zij niet willen bekend maken bij een groter publiek. Wij zijn niet beslist op zoek naar een dramatische manifestatie van het Christusoordeel in de buitenwereld. Wij zijn op zoek naar mensen die deze waarheid spreken en dan wordt dit het oordeel van Christus door de eigen keuzes van mensen.

Ik heb jullie nu gegeven wat ik jullie wilde geven in deze verhandeling, maar daarnaast wil ik jullie mijn liefde schenken, mijn totale en onvoorwaardelijke acceptatie van jullie die als spirituele studenten het pad bewandelen. Heb ik ooit tweeduizend jaar geleden beweerd dat iemand perfect moest zijn voor ik hem of haar wil accepteren? Heb ik dat ooit gezegd? Heb ik niet mijn hand uitgestoken naar iedereen: de Samaritanen, de blinden, de lepralijders, iedereen die door de Joodse samenleving werd buitengesloten? Heb ik niet mijn hand uitgestrekt naar iedereen? Ben ik niet in arme omstandigheden geïncarneerd? Heb ik niet discipelen opgeroepen onder de vissers die zeker niet tot de elite van de Joodse samenleving behoorden? Heb ik niet alles gedaan wat ik kon in die tijd om te tonen dat Christus niet oordeelt volgens menselijke maatstaven en de menselijke status en de hiërarchie in de menselijke samenleving? Christus kijkt naar de innerlijke eigenschappen van iemand, de kwaliteit van het hart, de bereidheid om hogerop te komen.

Waar komt dan het idee vandaan dat je perfect moet zijn om een student van de geascendeerde meesters te mogen zijn? Dat kan alleen maar bij de gevallen wezens wegkomen. Het komt niet bij ons weg. Dat is nooit zo geweest, ondanks het feit dat veel mensen in vorige dispensaties dit dachten. Maar dat was een andere tijd, een andere evolutie, en de wereld en de studenten waren niet klaar voor de diepgaandere leringen die wij jullie nu geven.

Daarom heb je nu het potentieel om in te zien dat het idee dat je perfect moet zijn om door ons te worden geaccepteerd, van een gescheiden zelf komt dat werd geschapen omdat je de gevallen wezens tegenkwam, die heel erg hard oordeelden over iets bij jou wat zij niet perfect vonden. Bij veel van jullie was dit een onderdeel van jullie geboortetrauma, je werden afgewezen door de gevallen wezens omdat zij beweerden dat jij niet perfect was volgens een bepaalde maatstaf die zij hadden gesteld en die niet berustte op de Christusgeest. Jij hebt het potentieel, jij hebt de middelen, om je te bevrijden van die hele denkwijze dat je perfect moet zijn en tot het besef te komen dat de waarheid is dat wij je onvoorwaardelijk accepteren zoals je bent, een student die het pad van Christusschap bewandelt. Jullie bewandelen het pad. Wat is het pad? Een proces om elke keer één stap te doen. Hebben wij niet gezegd dat jij een paar gescheiden zelven, een paar illusies zult houden tot het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau wanneer je ascendeert? Hebben wij niet gezegd dat ascenderen eruit bestaat dat je de laatste illusie opgeeft. Kun je dan geen vrede hebben met het feit dat wij niet van jou eisen dat jij perfect bent? Wij verwachten niet dat jij perfect bent en wij jou dus accepteren zoals je bent? Wanneer jij je dit realiseert, kun je dan niet die veroordelende zelven loslaten, zodat jij jezelf kunt accepteren zoals jij op dit moment bent en wie je morgen bent en de dag daarna en dagelijks blijft sterven?

Wij willen heel graag dat jullie allemaal onze liefde ervaren, onze acceptatie voelen, maar hoe kan dat zolang je nog op aarde geïncarneerd bent, waar je nooit perfect zult worden? Dit kan alleen wanneer je toegeeft dat onze liefde, onze acceptatie, onvoorwaardelijk is. Die worden niet gebaseerd op een bepaalde maatstaf. Die berusten op wie jij bent. Wij houden van jou zoals jij bent. Je hoeft nergens aan te voldoen om het gevoel te krijgen dat jij liefde ontvangt, behalve dat jij je openstelt en die aanvaardt. Als je dat niet kunt, dan komt dat omdat er een gescheiden zelf is dat je ervan weerhoudt om jezelf open te stellen, zoals Portia heeft gezegd. Dan krijg je de kans om naar dat zelf te kijken, eraan te werken, tot je zover komt dat je zegt: “Ik laat jou sterven, want ik heb genoeg van jou. Ik wil de onvoorwaardelijke liefde van mijn meester Jezus voelen.”