Het is Tijd om je persoonlijke Verhaal te delen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 1 december 2019 – Estland

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik ben heel blij dat ik jullie kan toespreken. Ik ben altijd heel blij als ik tegen studenten kan spreken die naar zichzelf willen kijken, aan zichzelf werken en de hulpmiddelen en leringen benutten die wij geven om je te bevrijden van de dingen die je beperken en belasten. Wat maakt een geascendeerde meester blij? Welnu, dat is dat we zien dat onze studenten groeien, dat wij zien dat jullie je hebben bevrijd van jullie lasten, dat jullie een hogere mate van innerlijke vrede vinden, zodat jullie vrede kunnen hebben met het feit dat jullie op aarde zijn, dat jullie op het spirituele pad zijn en weten dat jullie op weg zijn naar de geascendeerde staat.

Dit is waarachtig een moeilijke planeet om vrede op te vinden. Daar bestaat geen twijfel over. Desondanks zullen jullie, omdat wij jullie de hulpmiddelen en leringen hebben gegeven, zodra jullie de gescheiden zelven hebt losgelaten en steeds meer vrede gaan voelen, zoals velen van jullie vaak al uit ervaring weten. Na het uitbrengen van de boeken ‘Mijn Levens met’ en ‘Healing Your Spiritual Traumas’ en de daarop volgende boeken, hebben we bij onze studenten die deze leringen echt hebben benut een enorme verandering gezien. Wij weten dat er onder jullie ook een paar zijn die niet zoveel vooruitgang hebben geboekt als ze misschien wel zouden willen; of die misschien het gevoel hebben dat zij niet zoveel vooruit zijn gegaan als anderen. Maar de waarheid is dat jullie allemaal vooruitgang hebben geboekt als je die leringen oprecht hebt gebruikt. Soms kan het ook zijn dat studenten wel vooruit zijn gegaan, maar zich daar niet van bewust zijn. Zij geven dat niet bewust toe, omdat er nog een gescheiden zelf is dat ervoor zorgt dat ze dit niet kunnen zien. Als jij dat gevoel hebt, dan zou je de hulpmiddelen kunnen gebruiken om te proberen achter dat zelf te komen en zover te komen dat je inziet dat je vooruit bent gegaan, omdat je veel van die zelven hebt opgeruimd die je in dit leven, en natuurlijk ook in vorige levens, belast hebben.

Wanneer je de geschiedenis van deze planeet bekijkt, dan zie je dat een klein aantal mensen vrede heeft kunnen hebben met het feit dat ze hier zijn. In veel gevallen, of beter gezegd in de meeste gevallen, hebben die mensen zich teruggetrokken uit de gewone samenleving. Zij leven in een klooster, op een afgelegen plek, waar zij zich hebben teruggetrokken en maken daardoor geen deel uit van de drukte en het jachtige leven dat de meeste mensen ervaren. Nu zeggen we natuurlijk niet tegen jullie dat je op zoek moet gaan naar de meest chaotische, beroerde omgeving die je maar kunt bedenken en daar proberen vrede te vinden. Maar we hopen wel dat jullie de hulpmiddelen en leringen zullen gebruiken die wij hebben gegeven, zodat je nog steeds een actief leven in de maatschappij kunt leiden en vrede vinden, een beetje innerlijke vrede vinden, omdat je die vrede zo beter naar de samenleving kunt uitstralen dan vanuit een klooster op een afgelegen plek. Je geeft tevens het voorbeeld aan andere mensen dat het mogelijk is om een groter gevoel van vrede te vinden.

Ik weet heel goed dat het moeilijk voor jullie kan zijn om de leringen met andere mensen te delen. Ik weet heel goed dat de leringen die wij jullie geven op een veel hoger niveau liggen dan de meeste mensen kunnen begrijpen. Jullie weten hopelijk wel dat maar heel erg weinig mensen in staat waren om te begrijpen wat Jezus onderrichtte toen hij tweeduizend jaar geleden op aarde was. Dit is natuurlijk een van de redenen dat zijn leringen niet erg nauwkeurig zijn opgeschreven. Maar het is ook een van de redenen dat hij die leringen zelf niet heeft opgeschreven, omdat hij wist dat alles wat er zou worden opgeschreven, verkeerd zou worden uitgelegd. Tegenwoordig hebben we betere technieken om iets te communiceren; we kunnen iets opschrijven en naar grotere aantallen mensen distribueren en daarom zijn we nu niet meer zo terughoudend in het opschrijven van onze leringen. Maar zelfs in die tijd waren de leringen van Jezus veel verder vooruit dan het collectieve bewustzijn, en dat hield in dat de overgrote meerderheid van de mensen er niet aan toe was. Daarom zag je ook dat hij op twee niveaus onderrichtte: een algemenere leer voor de gewone bevolking en daarnaast een specifiekere leer voor zijn discipelen. Tegenwoordig is de situatie natuurlijk nog steeds zo. Wij geven jullie een lering die veel verder vooruit is dan het collectieve bewustzijn; in ieder geval de lering die wij geven over het spirituele pad, over het bewandelen van het pad naar Christusschap en over het loslaten van je gescheiden zelven. Daarom weten wij dat het moeilijk is om dit met andere mensen te delen. En op geen enkele manier willen wij jullie dwingen om dit met andere mensen te delen. Maar je begrijpt wel dat jij, door gewoon in de maatschappij te leven, door je eigen psychologische problemen op te ruimen en een zekere mate van innerlijke vrede uit te stralen, de mensen een voorbeeld geeft. Je toont hen dat je op een andere manier kunt leven, dat er een hoger bewustzijnsniveau bestaat, dat er een hoger niveau van innerlijke vrede bestaat. En vroeg of laat zal iemand dit bij jou ontdekken en willen weten hoe je dat bereikt hebt, hoe het komt dat jij anders bent dan de gemiddelde mens. Dit geeft je de kans om je eigen pad met andere mensen te delen. Nogmaals, we moedigen je niet aan om te denken dat je een soort zendeling moet worden die iedereen moet bekeren tot een specifieke leer van de geascendeerde meesters, maar wij moedigen je wel aan om jouw eigen verhaal te vertellen van hoe het voor jou werkt. En dat is iets heel anders dan te spreken met de bedoeling om andere mensen te beïnvloeden. Wanneer je spreekt, schrijft en dergelijke, en jouw eigen verhaal deelt, jouw eigen proces deelt, dan dwing je andere mensen nergens toe. Je beïnvloedt hun vrije wil niet. Je schendt hun vrije wil niet. Je deelt gewoon jouw ervaring van hoe het voor jou is om op planeet aarde te zijn.

En ik kan je ervan verzekeren dat hoewel er door de hele geschiedenis heen schrijvers zijn geweest die geprobeerd hebben om hun eigen ervaringen op te schrijven, er nog nooit een groep mensen geïncarneerd was die een beter perspectief op het leven op aarde had dan jullie. En daarom hebben jullie de kans – zonder ook maar enige druk op jou uit te oefenen, maar om jou te laten beseffen wat jij in handen hebt – om jullie eigen proces te delen en daarmee een perspectief op het leven op aarde te geven dat mensen, eigenlijk heel veel mensen, kan helpen. Wanneer iets jou heeft geholpen, dan kun je er absoluut zeker van zijn dat het ook anderen kan helpen. Want je zou kunnen zeggen dat ieder van jullie een soort mandala heeft, een groep mensen met wie jij verbonden bent en jij bent een van de voorlopers, misschien wel de enige voorloper in die groep.

Maar omdat jij die link hebt, kan jouw verhaal helpen om andere mensen met een soortgelijke achtergrond te inspireren en daarom is het waardevol om je verhaal te delen. Het is niet alleen de moeite waard voor anderen, maar ook voor jezelf. We hebben het er in zowel onze dictaten als in jullie vragen over gehad dat er op het zesennegentigste bewustzijnsniveau een verschuiving plaatsheeft, waar velen van jullie al bij in de buurt komen wanneer jullie het pad naar zelfmeesterschap hebben gevolgd, als jullie het boek van Saint Germain hebben doorgewerkt. Enkelen van jullie waren zelfs al in de buurt van dat bewustzijnsniveau toen jullie de leringen vonden, anderen zijn er naar toe gegroeid. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat je de initiatie krijgt wanneer je het zesennegentigste bewustzijnsniveau bereikt: Blijf je op het pad om jezelf te verheffen, of omhoog te tillen, of te perfectioneren, of het zelf complexer te maken dan het nu is, of kom je tot het besef dat de volgende fase op het pad is dat jij dit zelf begint te ontmantelen, omdat jij je nu aan dat massabewustzijn hebt ontworsteld? Je ontmantelt niet alleen het zelf dat je op het zesennegentigste niveau heeft gebracht. Jij ontmantelt het zelf, alle zelven die jij op aarde in het leven hebt geroepen.

Je realiseert je dat naar het zesennegentigste niveau toe groeien inhoudt dat jij je aan het collectieve bewustzijn onttrekt door een sterker zelf te bouwen dat jou in staat stelt om je niet weer door dat collectieve bewustzijn naar beneden te laten trekken. Maar zodra je dat gedaan hebt, begin je alle zelven te ontmantelen die er nog over zijn. Je begint toe te werken naar de staat die Jezus beschreef toen hij zei: “De prins van deze wereld vindt niets bij mij.” Er zit dan geen zelf meer in jou dat de prins van deze wereld kan gebruiken om je naar beneden te trekken, je in een reactiepatroon te brengen, en daarom heb je innerlijke vrede. Je leeft op een planeet waarop het collectieve bewustzijn en duistere krachten uit het emotionele, mentale en identiteitsrijk enorm aan je trekken.
De enige manier om je echt te bevrijden van die aantrekkingskracht, is dat er niets meer in jou zit wat die aantrekkingskracht kan grijpen – er is geen magnetische substantie meer waar de magnetische kracht aan kan trekken. En dat is de enige manier om vrede te vinden op een planeet als deze. Waarom kun je niet op het achtenveertigste niveau beginnen het met ontmantelen van die zelven? In zekere zin zou je kunnen zeggen dat je al zelven aan het ontmantelen bent, omdat er op elk bewustzijnsniveau een bepaalde illusie bestaat, er is een bepaald zelf dat berust op die illusie en als je van het achtenveertigste naar het negenenveertigste niveau gaat, dan ontmantel je het zelf dat correspondeert met het achtenveertigste niveau. Je bent dan zelven aan het ontmantelen, maar je moet het identiteitsgevoel nog ontwikkelen dat je anders bent dan het massabewustzijn om jezelf eraan te kunnen onttrekken. Anders duurt het eenvoudig langer om het pad te bewandelen. Je doet dus meerdere dingen tegelijk. Maar wanneer je het zesennegentigste niveau bereikt, is het geen kwestie meer van jezelf boven de bevolking te plaatsen, jezelf apart te zetten van de bevolking. Het is een kwestie van het gevoel loslaten dat je anders bent dan de mensen. Nu is het zelfs lastig om dit te beschrijven, omdat je natuurlijk wel anders bent dan de bevolking, omdat jij niet de zelven hebt die zij wel hebben. Jij hebt die illusies niet, je hebt een breder perspectief. Maar jij bent niet anders in de zin dat jij ineens beter of belangrijker bent geworden volgens een dualistisch waardeoordeel op een schaal waarop je hoger of lager staat. In werkelijkheid ontmantel je de zelven die dit waardeoordeel hebben als je boven het zesennegentigste niveau uitkomt. Dat is de enige manier om te slagen voor die initiatie: je concentreert je op het verheffen van het geheel in plaats van het verheffen van jezelf. En dat is natuurlijk de verandering van het Christusbewustzijn. Er zijn veel mensen die, niet beslist door de tijd heen, maar wel in de laatste paar decennia toen er meer leringen over het Christusbewustzijn beschikbaar kwamen, een paar leringen over het Christusbewustzijn en zelfs de leringen die wij via deze boodschapper hebben gegeven in de cursus in Christusschap, ‘Master Keys to Personal Christhood’, hebben gebruikt om het idee op te vatten (of die het idee al hadden maar de leringen hebben gebruikt om dit idee te versterken) dat de Christus zijn betekent dat jij hoger wordt dan andere mensen, dat jij je boven andere mensen verheft. En dat jij daarom jezelf belangrijker vindt, verder ontwikkeld, verder gevorderd. Een bepaald percentage van de mensen die openstaan voor het spirituele pad hebben die behoefte. Natuurlijk komt die behoefte van een gescheiden zelf. Het komt omdat je vele levens lang bent vernederd door de gevallen wezens. Het komt door het kosmische geboortetrauma van die mensen en het oerzelf dat ze hebben gevormd, zodat ze de leringen kunnen gebruiken om de verwachting te wekken dat zij, wanneer ze het Christusbewustzijn bereiken, speciale vermogens krijgen, dat zij de materie kunnen manipuleren, over water kunnen lopen, dat zij van alles kunnen. En dit is natuurlijk een doodlopende weg. Je zult dan niet verder komen dan het zesennegentigste niveau. Je begint in werkelijkheid weer naar beneden te gaan, maar zelfs als je bewustzijn lager wordt, dan kun je nog steeds een heel sterk gescheiden zelf creëren dat je laat denken dat jij steeds geavanceerder wordt.

Wat kan deze mensen uit die illusie wekken? In de meeste gevallen is het enige dat hen er echt uit kan halen, een vernietigende ervaring, waardoor ze tot het besef komen dat: “Hoewel ik al die inspanningen heb gedaan, hoewel ik mijn best gedaan heb, heb ik nog steeds niet het vermogen dat ik hoopte te krijgen als ik het Christusschap zou behalen: Ik kan nog steeds niet over water lopen; ik kan de materie nog steeds niet manipuleren; ik kan de zieken nog steeds niet helen; ik kan al die dingen nog steeds niet.” Dat kan hen soms helpen om uit die staat van verheerlijking, het willen verheerlijken van het zelf, te komen. Helaas worden ze in sommige gevallen heel erg boos op de lering of worden zij misschien wel boos op de geascendeerde meesters. Wij hebben mensen gezien die zowel in deze als in eerdere dispensaties ijverig het spirituele pad hebben bewandeld, die dachten dat als zij er echt voor gingen, als zij echt het gevoel kweekten dat zij een goede chela waren, dat zij een goed ontwikkeld mens waren, de geascendeerde meesters dat dan op een dag zouden erkennen, dat zelfs in het openbaar zouden doen, of hen zelfs een speciaal vermogen zouden geven.

Toen dat niet gebeurde, zijn mensen ingestort en boos geworden op de geascendeerde meesters. Zij ontkenden misschien zelfs wel dat de geascendeerde meesters bestonden en dit heeft er helaas voor gezorgd dat zij nog meer in hun neerwaartse spiraal kwamen. Hoe kom je daar weer uit? Ik heb jullie een heel lange uitleg gegeven, maar ik begon met zeggen dat jij, als je eenmaal het zesennegentigste niveau bereikt, moet beginnen om verder te reiken dan jezelf. De enige manier om te voorkomen dat jij in deze valkuil, deze spiraal van zelfverheerlijking terechtkomt, is dat je een bewustzijn krijgt dat zich meer op de wereld richt, waardoor je iets voor anderen gaat doen. Je denkt na over: “Wat kan ik doen om anderen te helpen?” Zoals ik zei, is een van de dingen die jullie allemaal kunnen doen, jullie persoonlijke verhaal delen. Jullie hebben natuurlijk het internet, je hebt de optie om het proces te delen waar jij doorheen bent gegaan toen jij opgroeide in jouw samenleving, wat jou is verteld, waarmee jij werd geïndoctrineerd, hoe jij jezelf daaraan hebt onttrokken, hoe jij je gedachten hebt opengesteld voor een hoger inzicht in de realiteit, de waarheid, en dat je het spirituele pad hebt bewandeld tot aan het punt waarop je nu bent en loslaat wat je hebt losgelaten. Zoals ik zei, kan dit andere mensen echt helpen.

Je zegt misschien: “Maar wie ben ik? Hoe kan ik een interessante achtergrond hebben of een interessant leven? Ik leid slechts een normaal leven.” Maar het is geen normaal leven als je het spirituele pad hebt gevonden, zelfs als je bent opgegroeid in een samenleving die niet openstond voor spirituele leringen, is jouw leven niet normaal. Jouw leven is niet gewoon. Als je op het punt bent gekomen waarop jij aan jezelf wilde werken, waarop jij de lasten die heel veel mensen hebben, wilde loslaten, dan is dat niet gewoon. Dit is niet normaal. Dit is iets wat heel veel mensen willen, maar omdat ze zijn opgegroeid in samenlevingen die hen niet de leringen en de hulpmiddelen hebben gegeven om dat te doen, weten ze ook niet hoe dit moet.

Zoals de Boeddha zei toen de demonen van Mara tegen hem zeiden dat niemand zijn lessen zou begrijpen: “Er zullen een paar zijn, die het wel begrijpen.” Dat geldt ook voor jou. Er zullen een paar mensen zijn die het begrijpen wanneer jij je verhaal deelt, er zullen mensen zijn die het waarderen, anderen zullen erdoor geholpen worden. Ook als er maar één mens wordt geholpen met jouw verhaal, dan is het nog steeds de moeite waard om het op te schrijven. Wat ook de moeite waard is, is dat er door het op te schrijven, andere zelven zullen opkomen. In feite zou je kunnen zeggen: “Waarom heb je het eigenlijk nog niet opgeschreven?” Omdat er een zelf is dat jou stopt. Dit geeft je de kans om naar dat zelf te kijken, om hulp te vragen om het te zien, er vanuit verschillende hoeken naar te kijken tot je begrijpt welke overtuiging erachter zit. Zoals ik zei, kan dit misschien wel zijn: “Wie ben ik, ik ben niet zo bijzonder.”

Wie zegt dat jij bijzonder moet zijn? Als je verder op het pad bent om je bewustzijn te verhogen dan andere mensen, dan kan jouw verhaal hen helpen. En dit is een van de grote uitdagingen die je krijgt op het zesennegentigste niveau, zoals we dit jaar hebben gezegd, want Saint Germain en Jezus hebben in Korea heel belangrijke dictaten gegeven over spirituele studenten die de behoefte hebben om zich speciaal te voelen. Je moet dit gevoel overwinnen en er zitten twee aspecten aan, net als bij al het andere. Het ene aspect is dat de mensen het gevoel hebben dat zij bijzonder zijn. Het andere aspect is dat zij het gevoel hebben dat zij niet bijzonder zijn.

Hoe het ook zij, je moet dat bewustzijn loslaten, omdat er een moment komt waarop een onderdeel van het bereiken van een hogere mate van Christusbewustzijn eruit bestaat dat die waardeoordelen beginnen weg te vallen. Je bekijkt ze niet meer als goed of fout, hoger of lager, speciaal of niet speciaal. Al die dualistische waardeoordelen vervagen gewoon. Of liever gezegd, hoe verdwijnen die dan? Zij verdwijnen wanneer jij inziet dat ze van een zelf komen en wanneer jij dat zelf laat sterven.

Er komt een moment waarop jij je realiseert hoe het in werkelijkheid zit; jij beschouwt jezelf niet als iemand die speciaal is, of beter of superieur aan anderen. Maar je vindt ook niet dat je minder bent of inferieur of niet bijzonder. Jij tilt jezelf dus niet uit boven anderen, je maakt jezelf niet minder, je schat op een realistische manier dat jij vooruitgang hebt geboekt op het spirituele pad. Je hebt een hoger bewustzijnsniveau bereikt, maar dit maakt je niet beter dan anderen. Je hebt daardoor wel meer ervaring, meer inzicht dan anderen gekregen. Daarom ben je ook in die positie dat je iets aan anderen kunt geven.

Eerlijk gezegd kun je alleen maar op die manier je focus op het zelf loslaten, door iets aan anderen, het geheel, beginnen te geven. Je zou het ook nog anders kunnen bekijken door te zeggen dat de geascendeerde meesters zich tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau richten op iets wat ze aan jou geven opdat jij jezelf kunt verheffen. Als je op het zesennegentigste niveau komt, lijk je op de dienaren over wie Jezus sprak. Je hebt een bepaald aantal talenten gekregen. Nu jij op het zesennegentigste niveau bent, moeten wij je een tijdje met rust laten. Wij moeten weggaan om te zien wat jij met die talenten gaat doen. Stop je ze in de grond en doe je niets of probeer je door te gaan met die verheerlijking van het zelf? Of vermenigvuldig je ze en hoe vermenigvuldig je ze dan? Door iets voor anderen te doen.

Wanneer je iets voor anderen gaat doen, dan kunnen wij ons er weer mee bemoeien en jouw inspanningen vermenigvuldigen. Dit motiveert je om te groeien vanaf het zesennegentigste niveau. Je ziet dat wij je tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau iets mogen geven: energie, leringen, om je groei te bevorderen; dit is het geschenk dat jij krijgt. Je krijgt een geschenk van ons. Maar wanneer je op het zesennegentigste niveau komt, mogen we jou niets meer geven om jouw eigen groei te bevorderen. Wij mogen alleen nog maar vermenigvuldigen wat jij vermenigvuldigt door anderen te helpen. Zo groei je vanaf het zesennegentigste niveau verder.

Nogmaals, we willen je niet onder druk zetten. Als je het gevoel hebt dat jij er niet aan toe bent om je verhaal te delen, voel je dan niet onder druk gezet om het te schrijven. Maar misschien zou je erover kunnen nadenken waarom je daar niet aan toe bent. Welke zelven geven jou het gevoel dat jij er niet aan toe bent of denkt dat jij daar niet aan toe bent? Bekijk de argumenten die ze gebruiken om jou te laten geloven dat jij er niet aan toe bent en leg die zelven bloot en werk er dan aan, zodat je op het punt komt dat het heel gewoon wordt om jouw verhaal te delen. Ik zeg niet dat je er helemaal vrede mee moet hebben om je verhaal te delen, wanneer je dat doet. In feite zeg ik dat het schrijven van jouw verhaal jou confronteert met een paar zelven die je hebt en als je feedback van andere mensen krijgt, word je ook geconfronteerd met jouw reactie hierop.

Je weet door alle leringen die wij jullie hebben gegeven over gevallen wezens en het geboortetrauma dat veel van jullie als avatar naar de aarde zijn gekomen met de bedoeling om dingen op aarde te verbeteren. De gevallen wezens voelden zich hierdoor natuurlijk bedreigd en hebben er alles aan gedaan wat ze maar konden om jouw missie op aarde te saboteren. Velen van jullie hebben om diverse redenen zoals we hebben verteld, het oerzelf of andere zelven in het leven geroepen die op een heel agressieve manier tegen jou zeggen dat je geen risico moet nemen. Je moet niet in het openbaar vertellen wie je bent, je moet niet proberen om iets te veranderen of de mensen vertellen dat er dingen beter kunnen. Je moet niet het risico lopen dat je publiekelijk wordt vernederd, belachelijk gemaakt, en door de mensen wordt afgewezen.

Maar zeg nu eens eerlijk, hoe kun je ooit deze planeet verlaten als je niet doet waarom je hier naartoe bent gekomen. Zoals wij al vaker hebben gezegd, zoals de boodschapper heeft gezegd, was de reden dat jij hier naartoe kwam, dat je inzag, dat de reden dat jij ervoor koos om hier naartoe te komen, niet de echte reden was waarom jij hier bent. Je bent hier misschien wel niet om de aarde te veranderen, maar je zou wel eens hier kunnen zijn om jezelf te veranderen, om bepaalde houdingen die jij hebt, los te laten die je nog niet helemaal op een natuurlijke planeet had losgelaten.

Als jij als avatar naar de aarde bent gekomen of zelfs als jij een van de oorspronkelijke bewoners bent die door de gevallen wezens werd vernederd, dan zul je zelven hebben die niet willen dat jij iets zegt, omdat jij het gevoel hebt dat je geen rust kunt vinden als jij je mening over iets geeft. Je begrijpt wel dat jij, als je een van de oorspronkelijke bewoners bent en door de gevallen wezens werd vervolgd, dan een aards trauma hebt opgelopen, en dat dit was dat jij tegen de gevallen wezens bent ingegaan, want anders hadden zij je wel met rust gelaten omdat jij in dat geval geen bedreiging voor hen vormde.

In principe speelt hier dezelfde dynamiek, of je nu een oorspronkelijke bewoner bent, of een avatar. Je hebt de gevallen wezens uitgedaagd. Je werd door hen neergesabeld, maar je zult de aarde niet verlaten, omdat je pas klaar bent om de aarde te verlaten als jij dat trauma hebt losgelaten, zodat jij wel je mening durft te geven, wel kunt delen wie jij bent, wel jezelf vrij kunt uiten op deze planeet en er vrede mee kunt hebben dat je dit doet. Het is eigenlijk niet mogelijk om te kiezen de aarde achter je te laten zolang jij een les op deze planeet nog niet hebt geleerd die jij op deze planeet wilde leren. Zoals we hebben gezegd, is de ascensie een proces waarin je voor een poort staat die naar het geascendeerde rijk leidt, maar voor je door die deur heen kunt lopen, moet je achterom kijken naar de aarde en zien of er nog iets is wat je niet hebt afgemaakt, alles wat je naar de aarde terug trekt. Als er nog iets is, dan ben je niet aan je ascensie toe.

Of je nu een oorspronkelijke bewoner bent of een avatar, of hoe je ook op de aarde bent gekomen, jouw IK BEN Aanwezigheid wilde ervaren hoe het is om op een planeet als de aarde te zijn en zichzelf in alle vrijheid op deze planeet tot uiting te brengen en dat vereist dat jij op het punt komt dat je er vrede mee hebt dat jouw IK BEN Aanwezigheid zich door jou heen tot uitdrukking brengt. Je hebt er vrede mee dat je iets zegt en andere mensen daarop laat reageren, op welke manier ze ook maar willen. Het verstoort jouw rust niet, of ze je nu negeren, of afwijzen, of belachelijk maken, of wat ook maar.

Ik wil hiermee zeggen dat je de hogere stadia van Christusschap niet kunt voltooien in een klooster waarin je geïsoleerd leeft van de mensen. Er zijn heel veel mensen die zich in een klooster hebben teruggetrokken en die wel vooruit zijn gegaan omdat ze dat hebben gedaan, maar zij hebben geen Christusschap gemanifesteerd, omdat Christusschap niet gaat over in een grot zitten te mediteren. Christusschap is een kwestie van de mensen hulp bieden, proberen de ogen te openen van de blinden, om maar eens een metafoor te gebruiken. Dat zag je Jezus doen in de laatste drie jaar dat hij die hulp verleende. Je zag hem aarzelen op de bruiloft in Kana en ik was degene die hem over die laatste aarzeling heen moest helpen. Ik weet dat er op deze conferentie geen bruidsklokken luiden en dat er geen bruidstaart en trouwjurk zijn, maar de situatie is hetzelfde: ik geef jou nu een zetje. Er is geen wijn. Zij hebben niet de wijn van het Christusbewustzijn. Zij zijn verdwaald. Zij hebben iemand nodig die hen een kopje koud water geeft in naam van Christus. Een leer waaraan ze houvast kunnen hebben. Een voorbeeld dat ze kunnen begrijpen. Iets wat hen helpt, mijn geliefden.

Je zult geen vorderingen maken op het pad naar Christusschap als je niet iets durft te delen. Er zal een moment komen waarop je begint te luieren. De motor begint stationair te draaien en je gaat geen enkele richting op. Ik wil graag dat jullie vooruitgaan, omdat ik zie dat jullie allemaal dat potentieel hebben. Jullie zitten er allemaal dichtbij, veel dichter dan sommigen van jullie denken, om dat te kunnen doen. Ik dwing je hier op geen enkele manier toe, ik neem het jullie op geen enkele manier kwalijk, ik maak je op geen enkele manier bang. Ik ben gewoon de moeder die van jou houdt, die ziet wat jouw mogelijkheden zijn en ik wil dat je die mogelijkheden benut, omdat ik weet dat het je vrede schenkt, en vreugde schenkt. Je zult je dan helemaal voldaan voelen. Dit zal je het gevoel geven dat het ondanks alle moeilijkheden die je in al die levens op deze planeet hebt gevoeld de moeite waard is geweest om hier te komen. Het was de moeite waard vanwege de groei die je hebt doorgemaakt en de vreugde die jij eraan hebt beleefd dat jij je hier op deze planeet tot uitdrukking kon brengen.

Gelukkig leef je in een tijd die niet zo dicht is als die van Jezus tweeduizend jaar geleden. Ik heb het er niet over dat jij, omdat jij je Christusschap tot uiting brengt, wordt gekruisigd of gedood of gemarteld of vermoord. Jij leeft in een andere tijd. Maar door jouw verhaal te delen word je niet door het gezag geëxecuteerd omdat jij je persoonlijke verhaal deelt, tenzij je in een van de overgebleven dictaturen leeft. Dan moedig ik je niet aan om dat te doen. Voor de meesten van jullie is het geen risico. Je wordt niet vervolgd. Het is gewoon een kwestie van iets delen met anderen; je voelt welke reactie je erop krijgt en je gebruikt die kans om te zien welke reactie jij dan binnenin jou voelt en op die manier leg jij je gescheiden zelven bloot.

Als je naar deze boodschapper kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat hij een bepaald proces in zijn leven heeft doorgemaakt nadat hij als boodschapper begon; hij werd vervolgd, naar beneden gehaald, bekritiseerd en dergelijke. Maar dit was geen fysieke vervolging, het gebeurde in woorden. Waar heeft hij dit voor gebruikt? Om naar zichzelf te kijken, om te zien of hij reactie kreeg die niet bestond uit vrede en daardoor kon hij naar het gescheiden zelf kijken dat die reactie veroorzaakte. Hij was bereid om naar zichzelf te kijken. Hij was bereid om naar zijn reacties te kijken. Hij was bereid om naar de verwachtingen te kijken die men heeft van een spirituele leraar, iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Hij was bereid om daarmee zodanig om te gaan dat hij een hoge mate van vrede kon voelen over wat hij deed. Hij kan ook zeggen: “Het was het waard.” Juist vanwege de groei die hij heeft doorgemaakt.

Jullie hebben ook allemaal een individueel pad, een individueel Goddelijk plan, maar ik kan je ervan verzekeren dat als jij de kans grijpt om jezelf tot uiting te brengen, met je reactie aan de slag te gaan, de zelven los te laten, er dan een moment komt waarop je zegt: “Het was zeker de moeite waard. Ik had nooit zoveel kunnen groeien als ik het niet had durven delen.” Ik weet dat we het hier al vaker over gehad hebben. Enkelen onder jullie zeggen misschien: “Ik heb dit al eens gehoord.” En dan zou ik zeggen: “Is dat zo? Heb je het echt gehoord? Ja, je hoorde het met je oren, je hebt het misschien in gedachten gehoord, maar heb je het echt gehoord? Want als je het echt had gehoord, dan zou je toch ook daarnaar gehandeld hebben?” Nogmaals, ik probeer niet jou spijt te laten krijgen of een slecht gevoel te geven over wat jij niet gedaan hebt. Ik probeer je alleen maar het gevoel te geven dat het tijd wordt om hieraan te werken. Zelfs als je hier niet helemaal aan toe bent, ga dan aan de slag met waarom je hier niet aan toe bent, zodat je op het punt kunt komen dat ik je niet een zetje hoef te geven om dat te doen, omdat je de zelven hebt opgeruimd die je blokkeren, zodat het nu op een natuurlijke manier van binnenuit komt. Het is gewoon een natuurlijke stap.

Voordat hij in 2001 en 2002 aan de website askrealjesus begon, was er een moment waarop deze boodschapper het gevoel had dat hij zoveel leringen van de geascendeerde meesters had gehoord dat hij wel kon ontploffen en dat hij het gevoel had: “Ik moet beginnen weg te geven”. Welnu, het is nu gemakkelijker dan ooit om iets weg te geven door gewoon iets met anderen te delen. Ik denk dat Jezus en ik jullie nu driemaal hebben aangemoedigd om jullie verhaal te delen. Dit is letterlijk wat de wet ons toestaat. Wij mogen een student driemaal benaderen en als wij worden genegeerd of afgewezen, dan mogen we die student pas weer benaderen als hij of zij daar om vraagt. Hiermee heb ik nu het laatste woord gezegd over dit onderwerp en zullen wij het zien. Als je bepaalde vragen hebt, zijn wij natuurlijk altijd graag bereid om die te beantwoorden, maar we gaan verder met andere onderwerpen en zullen jou met rust laten, zodat jij zelf kunt beslissen of je dat water in wijn verandert voor zover je kunt, omdat jij in staat bent om het menselijke bewustzijn en de ervaringen die je kreeg toen je opgroeide, te veranderen in de wijn van het Christusbewustzijn door een ander perspectief te geven op grond van de inzichten en ervaringen die jij hebt gehad.

Nu wil ik nog een paar opmerkingen maken over wat wij dit jaar hebben bereikt. Wij hebben dit jaar vijf conferenties gehad. Drie daarvan gingen over specifieke, zwaar beladen, onderwerpen: dictaturen, fanatisme en elitarisme. Dit zijn wereldwijd universele onderwerpen en wij hopen dat de mensen de komende jaren de boeken daarover zullen vinden, de oproepen in de invocaties zullen doen en daardoor dat bewustzijn beginnen te transcenderen of te transformeren dat de planeet blokkeert om het zware gewicht van dictators, fanatisme en elitarisme los te laten. De andere twee conferenties zijn ook heel belangrijk geweest, maar meer lokaal van aard. Onze conferentie in Oekraïne had een enorme impact op het collectieve bewustzijn in Oekraïne en voor een groot deel ook op het bewustzijn van Rusland. Deze conferentie heeft ook enorme invloed op alle naties die, bij wijze van spreken, onder communistische vlag voeren en zelfs op China dat nog steeds enigszins onder communistische vlag vaart, hoewel je niet echt kunt zeggen dat zij nog een streng communistisch systeem hebben. Alle vijf conferenties waren dus heel belangrijk voor het werk dat er moet gebeuren en wat wij nog meer willen bereiken. En ik wil de dankbaarheid van ons allen betuigen die wij voelen voor allen die hebben deelgenomen aan de conferenties, hetzij door fysiek aanwezig te zijn, via het internet, en degenen die de leringen benutten, de oproepen en invocaties doen, die hun eigen invocaties schrijven, zoals we jullie hebben aangemoedigd te doen voor Oekraïne, Rusland en andere naties, zodat je kunt beginnen om die leringen op het fysieke vlak te verankeren en echt veranderingen op gang te brengen.

Nogmaals, wij moeten altijd het evenwicht bewaren, zoals we hebben gezien in eerdere dispensaties van geascendeerde meesters, want toen wij die studenten vertelden hoe belangrijk hun werk was, gingen de studenten zich heel erg bijzonder voelen en kregen het gevoel dat zij erg ver gevorderd waren en hoger dan andere spirituele studenten op de planeet. Natuurlijk willen we dit bij jullie niet aanmoedigen. Wij weten dat jullie dit niet zullen doen als jullie de hulpmiddelen en leringen gebruiken. Ik wil wel zeggen dat het werk dat dit jaar door alle studenten is gedaan onze verwachtingen en planning eerlijk gezegd heeft overtroffen. Jullie hebben veel meer bereikt dan wij hadden gepland, omdat wij niet konden weten hoe jullie, vanwege jullie vrije wil, zouden reageren en hoeveel jullie je eigen bewustzijn zouden willen veranderen. Wij zijn hier heel erg dankbaar voor. Wij worden hier heel erg door bemoedigd, omdat het echt een impuls heeft gegeven aan het collectieve bewustzijn. De conferenties van dit jaar hebben een heel krachtige invloed gehad en dat zal in de nabije toekomst zichtbaar vruchten beginnen af te werpen. Natuurlijk is het altijd moeilijk om op een planeet zo complex als de aarde te zeggen: “Dit is er fysiek gebeurd. Deze gebeurtenis is veroorzaakt door die specifieke conferentie.” Maar desondanks zul je merken dat er zichtbare resultaten zullen komen dankzij de vijf conferenties van dit jaar. Jullie zullen dit de komende jaren absoluut gaan zien, niet om je superieur te laten voelen, maar om je het gevoel te geven dat het de moeite waard was: “Wij hebben ons ingespannen. Wij hebben iets gedaan wat belangrijk was. Daarom zullen wij ons werk voortzetten, zodat wij kunnen doen waarom we hier zijn gekomen, wat in ons Goddelijke plan stond om mee te helpen om hier de Gouden Eeuw van Saint Germain te brengen.” Ieder van jullie die deel uitmaakt van deze leer, heeft in zijn Goddelijke plan de wens om Saint Germain te helpen om die Gouden Eeuw te brengen en een opwaartse spiraal van de Gouden Eeuw te creëren die de gevallen wezens of het massabewustzijn niet kunnen stoppen. Dat vormt een onderdeel van jullie Goddelijke plan, anders zouden jullie je niet aangetrokken voelen tot deze leringen. Het zal je een groot gevoel van blijdschap en voldoening geven als je ziet hoe dit zich ontvouwt. Ik hoop dat jullie dit als een aanmoediging zullen opvatten, zodat jij je blij voelt als je dat werk doet. Je dwingt jezelf daar niet toe, zoals we bij eerdere dispensaties van geascendeerde meesters zagen, omdat studenten dit in gedachten hadden besloten. Het komt van binnenuit en dat gebeurde natuurlijk ook wel bij een paar studenten in andere dispensaties, maar toen had men nog meer het idee dat je een idee in gedachten moest accepteren; wat je moest doen om een goede student, een goede chela, van de geascendeerde meesters te zijn. Wij hopen dat jullie dit kunnen transcenderen, door je inspanningen te laten stimuleren door de vreugde die je van binnen voelt.

De waarheid over een planeet als de aarde is heel erg simpel. Een planeet kan alleen maar veranderen als een aantal mensen hun bewustzijn verhoogt. Je kunt een onnatuurlijke planeet op geen enkele andere manier veranderen. Een paar moeten beginnen, er moeten een paar voorlopers zijn en jullie behoren in deze tijd tot die voorlopers. Jullie moeten dit accepteren en ook accepteren dat wij jullie inspanningen waarderen. Wij waarderen jullie aanwezigheid op aarde. Wij, degenen in het geascendeerde rijk, voelen natuurlijk vrede en blijdschap. Wij zouden graag willen dat jullie diezelfde vrede en blijdschap voelen. Wij hopen dat jullie willen aannemen wat wij hebben gezegd en bij jezelf dit gevoel van voldoening, het gevoel van blijdschap, het gevoel van vrede, toelaten. Hiermee heb ik gezegd wat ik wilde zeggen en ik feliciteer al onze studenten met wat jullie dit jaar hebben bereikt.