Vraag over nieuwe technologie

Vraag: Het gaat over het uitbrengen van hoge technologie door Saint Germain. Saint Germain zegt dat hij klaar staat om hoge technologie uit te brengen bij wetenschappers die zich op hem af kunnen stemmen en die nieuwe ideeën kunnen ontvangen. Maar dan moet het collectieve bewustzijn de mogelijkheden niet ontkennen en afwijzen. Kan Saint Germain een paar ideeën geven die veel mensen aanspreken die de leringen van de geascendeerde meesters niet kennen, maar die de waarheid accepteren over de aard van sommige mogelijke wetenschappelijke ontdekkingen? Met andere woorden, kan hij in gewone taal de natuurlijke mogelijkheid van bepaalde geavanceerde technologieën uitleggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Korea:

Ik heb hier al antwoord op gegeven in diverse dictaten die ik over de Gouden Eeuw heb gegeven. Ik zal dat in de toekomst meer doen, maar daar is meer uitleg voor nodig die meer de diepte ingaat dan ik in een kort antwoord kan geven. Ik zal wel een voorbeeld geven van hoe dit eruit zou kunnen zien, maar je moet begrijpen dat er voordat er bepaalde nieuwe technologie kan worden gegeven, of uitgebracht, de bereidheid moet zijn om die te ontvangen. En daarom moet er veranderingen in het collectieve bewustzijn komen, maar ook moeten bepaalde wetenschappers bereid zijn om iets te onderzoeken wat de meeste wetenschappers momenteel niet onderzoeken, inclusief het materialisme. Om nieuwe wetenschap of nieuwe technologie te laten uitkomen, moeten er mensen zijn die bereid zijn om verder te denken dan wat er nu bekend is. Zoals ik net zei, berust de wetenschap van Newton op een bepaalde kijk op de wereld.

Einstein was bereid om verder te kijken en te begrijpen dat er een betere manier was. Het standpunt van Einstein ontkende de wetenschap van Newton niet, of vernietigde die, of maakte de wetenschap van Newton waardeloos, maar gaf er een diepgaander inzicht in. Toen waren er wetenschappers die nog verder wilden gaan en zij konden bepaalde kwantumfysica ontvangen, iets wat Einstein niet volledig kon accepteren, zelfs niet aan het eind van zijn leven. Er is dus een verschuiving voor nodig om deze nieuwe technologie te kunnen ontvangen, je moet in staat zijn om die te snappen, je er een beeld van te vormen en dat houdt in dat je bereid moet zijn om buiten het kader te denken van wat er momenteel bekend is. Een concreet voorbeeld is het hele concept van gratis energie. Dit kan worden verklaard in termen van wat de kwantumfysici momenteel weet. Kwantumfysici hebben observaties gedaan in bellenvaten waarin geen deeltjes aanwezig zijn. Ineens verschijnt er één deeltje, het splitst zichzelf in meerdere deeltjes, ze gaan weer samen en verdwijnen daarna weer. Er zijn wetenschappers die bereid zijn te speculeren dat er een soort energieveld is buiten alles wat je op subatomair niveau kunt observeren; sommigen noemen dit een kwantumveld, anderen een grondtoestand, maar hoe ze het ook noemen, in principe is bewezen dat er een bepaalde toestand buiten het fysieke materiële universum bestaat. En in die toestand bevindt zich energie. Die energie kan in het materiële rijk terechtkomen en fysieke materie worden. Als je dit met een grote knal in elkaar perst, dan kun jij je afvragen of het eigenlijk logisch is dat alle materie en alle energie die nu hierin zit, dat hele enorme universum is samengeperst tot iets wat je een singulariteit noemt? Wat dat ook is. Is dit eigenlijk wel logisch? Vanzelfsprekend pasten alle overeenkomsten er niet in. Maar zou energie eigenlijk wel in één punt kunnen passen? Is het niet logisch om te zeggen dat er een gebeurtenis was waarbij energie uit een ander rijk het materiële frequentiespectrum inging? En dit houdt in dat alle materie die er tegenwoordig op de wereld is, uit die energie is gevormd. Dit heeft Einstein bewezen. En die energie moet ergens vandaan zijn gekomen, en nu is door de kwantumfysica bewezen voor degenen die het willen zien dat die energie uit een ander rijk is gekomen. Het is de materiële wereld, het fysieke rijk, binnengekomen vanuit een ander rijk. Wel is dat niet vrije energie? Is het dan niet bewezen dat de hele wereld uit gratis energie is geschapen? Betekent dat dan niet dat het mogelijk is dat er technologie zou kunnen worden gemaakt die bij wijze van spreken energie uit een ander rijk naar het materiële rijk doorsluist waar het zou kunnen worden gebruikt om fysiek werk uit te voeren of in ieder geval elektriciteit op te wekken die machines aandrijven die fysiek werk verrichten. Dit zit helemaal op één lijn met wat er al is ontdekt.

De staat van de technologie die er nu is, is een reflectie van het collectieve bewustzijn en het collectieve bewustzijn accepteert niet volledig het bestaan van een ander rijk. Daarom is de mensheid, zoals wij hebben gezegd, een gesloten cirkel geworden, een gesloten systeem dat onderworpen is aan de tweede wet van de thermodynamica. Daarom is dit de technologie van tegenwoordig, de energiebronnen die jullie tegenwoordig hebben. Jullie denken dat de enige manier om aan energie te komen is dat je of een soort brandstof gebruikt, of het atoom splitst, om de gratis energie die al in het materiële rijk is, vrij te maken. Maar het is eenvoudig een bepaalde denkwijze die berust op het niet helemaal begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Zoals ik zei, heeft de kwantumfysica al bewezen dat de wereld wordt gemaakt van energie uit een ander rijk en daarom is er natuurlijk veel meer energie in dat rijk; het is een kwestie van ons wereldbeeld veranderen, ons begrip van de wereld, het verhogen van het collectieve bewustzijn tot wij kunnen bevatten wat dat andere rijk is en dan de technologie kunnen ontvangen die gebruik kan maken van de energie die daar is. Het is misschien beter om niet over gratis energie te spreken, maar die is gratis in die zin dat het niets kost, er hoeft niets verbrand of vernietigd te worden in het materiële rijk op deze energie te benutten en daarom zouden we het een andere naam kunnen geven en er zijn veel verschillende namen mogelijk. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de wetenschap al heeft bewezen dat het mogelijk is en dat er voortdurend energie naar het materiële rijk toe komt uit een ander rijk. Zoals we al vaker gezegd hebben, zou je de totale hoeveelheid energie kunnen meten die jullie eigen zon uitgeeft en de energie berekenen die door het nucleaire processen in de zon worden gevormd en dan zul je zien dat er een gat valt; er is een discrepantie. En de enige manier om dit te verklaren, is dat in de kern van jullie zon een portaal is waardoor energie uit een ander rijk de zon binnenkomt. En deze energie vormt de brandstof voor de nucleaire processen die de fysieke energie vormt die het zonlicht wordt dat door jullie zon wordt uitgestraald. Er zijn veel van die portalen en het is mogelijk om dergelijke portalen op aarde te creëren, waardoor er energie uit een ander rijk in het fysieke spectrum kan komen.