‘Tijd bestaat niet’ is een koan

Vraag: Zouden de meesters een lering kunnen geven die wat dieper ingaat op het niet bestaan van tijd en de spirituele werkelijkheid. Wij weten dat bepaalde dingen chronologisch gebeuren, bijvoorbeeld het vullen van de nieuwe sfeer met licht. Als tijd niet bestaat en alles te zelfder tijd gebeurt, hoe kunnen we dat dan koppelen aan de vrije wil die de kans krijgt om het pad naar het Christusbewustzijn te realiseren of is het een tegenovergestelde richting? Vanuit ons aardse standpunt gebeurt dit op een bepaalde tijd. Hoe voelen de wezens in de spirituele wereld dat de tijd op aarde verloopt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2018 – Estland:

Mijn geliefde, ik ben degene die heeft gezegd ‘tijd bestaat niet’ en dat is natuurlijk een koan. Tijd bestaat natuurlijk wel op een bepaald niveau. De wereld is in bepaalde mate zeker lineair – er is progressie van de ene fase naar de volgende. Je zou kunnen zeggen dat het hele wereldbeeld dat wij jullie hebben gegeven, is dat de Schepper begint met het scheppen van een leegte en dan een proces schept waarin medescheppers die leegte vullen en dat is een totaal lineair proces. Vanuit dat standpunt zou je kunnen zeggen dat tijd een progressie van de ene fase naar de andere is, waarbij de ene fase een bepaalde manifestatie vormt die het fundament vormt voor volgende ontwikkelingen en dat gebeurt dan in de volgende fase. Als je op deze manier naar tijd kijkt, dan bestaat tijd echt. Ik wilde dat jij of mensen in het algemeen door deze uitspraak ‘tijd bestaat niet’, erover gingen nadenken dat de tijd niet precies zo verloopt als je nu denkt met het bewustzijn dat ‘normaal’ is op aarde. De tijd is niet zo lineair, in beton gebeiteld, zo onvermijdelijk, zo onveranderlijk, als je meestal denkt.

Een van de aspecten hiervan is de hele lering die wij jullie hebben gegeven over hoe je die gescheiden zelven kwijtraakt en daardoor je vier lagere lichamen heelt. Wij zouden kunnen zeggen dat je op een bepaald moment in het verre verleden een geboortetrauma hebt ervaren en dat dit moment er niet meer is, dat moment is voorbij. Je bent nu in een andere tijd, maar je draagt het geboortetrauma nog wel bij je. Je wordt er nog steeds door beïnvloed, omdat de momenten daarna, de momenten na dat geboortetrauma, een bepaalde richting opgingen vanwege dat geboortetrauma, dus alles wat daarna kwam, stoelt op het geboortetrauma.

Als je de tijd niet zou kunnen veranderen, als je het verleden niet zou kunnen veranderen, als je geen tijdmachine had waardoor je terug naar het verleden kon om het geboortetrauma op te lossen, hoe zou jij je daar dan ooit van kunnen bevrijden? Je ziet dat juist op het moment dat de Schepper medescheppers vrije wil heeft gegeven om hun vrije wil te kunnen gebruiken, er een lineaire progressie moest komen, die jullie ‘tijd’ noemen, zodat de mensen medescheppers zouden kunnen zien, zouden kunnen zien dat wanneer zij een bepaald beeld op het Ma-terlicht projecteren het Ma-terlicht dit na een tijdje als fysieke omstandigheden openbaart. Die fysieke omstandigheden verschijnen niet zomaar in een oogwenk maar kunnen een tijdje bestaan in wat jullie tijd noemen.

Om je vrije wil te kunnen gebruiken moet er tijd zijn om die manifestaties in stand te houden. Om je er echter van te verzekeren dat de vrije wil niet een systeem wordt dat zichzelf inperkt, waardoor je geleidelijk aan consequenties voor jezelf creëert die je meeneemt in de tijd en die zo ernstig zijn dat je al gauw geen opties meer over hebt, je hebt geen vrije wil meer. Om dit te voorkomen, kan de tijd niet slechts één kant opgaan. Er moet een manier zijn om naar het verleden terug te gaan en het verleden te veranderen. Tweemiljoen jaar geleden ben je misschien aan het geboortetrauma blootgesteld in een fysieke situatie, maar het positieve aspect daarvan is dat die tijd voorbij is. Die fysieke situatie bestaat niet meer.

Dat is een vorm van genade, omdat je, in tegenstelling tot wat de wetenschap je wil laten geloven, niet een fysieke machine kunt bouwen die teruggaat naar een fysieke situatie die tweemiljoen jaar geleden plaats heeft gevonden en jij daar dan fysiek weer bij bent en fysiek veranderingen kunt aanbrengen. Dit kan niet. Dit zal nooit mogelijk zijn, maar je kunt wel in gedachten een tijdmachine maken. Moeder Maria heeft een oefening waarin ze je door zeven tuinen heen leidt naar het theater waarin je geboortetrauma plaatsvond en daarmee heeft ze je een soort tijdmachine gegeven; op die manier kun je dan teruggaan naar de situatie waarin die situatie nog steeds bestaat. Die situatie bestaat niet fysiek, maar wel in je emotionele, mentale en identiteitslichamen.

Je kunt teruggaan in de tijd door middel van die lichamen, de sporen wissen die er nog over zijn, de matrices, de beperkingen, de zelven, hoe je het maar wilt noemen, wissen en dan heb jij je verleden veranderd ook al is die tijd voorbij. Je hebt je verleden veranderd. Door je van jouw oerzelf te ontdoen, ben je niet meer dezelfde persoon als toen; juist je identiteitsgevoel en de manier waarop je over het leven dacht en jij je over het leven voelde, werd gekleurd door dat oerzelf. Je bent een nieuw wezen in Christus geworden.

Dit is dus in ieder geval één niveau waarop je kunt zeggen ‘tijd bestaat niet’, omdat tijd geen vaste hoeveelheid is. Wat betreft je vrije wil, er is altijd discussie over geweest, zowel onder spirituele mensen als filosofen, dat religieuze mensen bijvoorbeeld zullen zeggen: “Als God alwetend is, dan moet God alles van het begin tot het eind weten. God moet weten wat de uitkomst van het universum uiteindelijk is zelfs al voor hij aan het proces is begonnen om het universum te scheppen en als God alles weet wat er staat te gebeuren, hoe kan een mens dan vrije wil hebben?”

Het antwoord hierop is dat dit een gebrekkige visie op God is, een gebrekkig beeld van God dat de gevallen wezens juist hebben geschapen om dit soort verwarring te kweken. God is niet alwetend in die zin dat God precies wist hoe alles zich zou ontvouwen. God wist natuurlijk globaal wel dingen, maar niet tot in detail, dus God, de Schepper heeft eigenlijk gezegd: “Ik geef jullie vrije wil. Ik geef jullie het vermogen om mij te verrassen.” Dus vanuit traditioneel standpunt is God niet alwetend.

Er zijn zelfs materialisten die zeggen dat ‘alles wordt bepaald door natuurwetten’. Er bestond een oud beeld dat de wereld een grote klok is en als je alle basisvoorwaarden kende van hoe de wereld is begonnen, dan kon je als je de natuurwetten kende, precies bepalen hoe de wereld er op een bepaald moment in de toekomst uit zou zien. Je zou de toekomst kunnen voorspellen als je de basisvoorwaarden en de natuurwetten kende. Maar dit is ook helemaal onjuist, omdat de materialistische visie niet de vrije wil erin betrekt en het feit dat het fysieke universum slechts het effect is van wat er in de drie hogere lichamen gebeurt. Fysieke manifestatie is het product van wat er op bewustzijnsniveau gebeurt. Het bewustzijn komt voor de fysieke manifestatie zoals we hebben gezegd. Dus die standpunten zijn helemaal onjuist. Je hebt echt vrije wil.

Wat je over een minuut doet, weet God niet, wordt niet door God bepaald, en wordt noch door God, noch door de natuurwetten beperkt. Als je naar iemand kijkt, zijn psychologische toestand, de gescheiden zelven die hij heeft, kun je met grote waarschijnlijkheid voorspellen wat hij over een minuut gaat doen. Niettemin kun je over een tijdje niet weten of die persoon ervoor kiest om te veranderen. Zelfs als mensen niets weten over leringen van de geascendeerde meesters, kunnen ze nog steeds de keuze maken: “Ik heb genoeg van deze ervaring. Waarom doe ik dit steeds weer opnieuw? Ik kies ervoor om te veranderen, ik ga hiermee ophouden.”

Door de hele geschiedenis heen hebben mensen dat soort keuzes gemaakt en daardoor zijn zij persoonlijk en de beschaving vooruit gegaan. Als je begrijpt wat gescheiden zelven zijn, kun je die zelven verwijderen, je kunt ze laten sterven en voor elk zelf dat je laat sterven, krijg je steeds meer vrije wil terug. Je hebt vrije wil maar je kunt alleen maar opties kiezen die je kunt zien en de opties die je op dit moment kunt zien, hangen af van je al je vier lagere lichamen, de gescheiden zelven, de nuances die je hebt. Een paar van die gescheiden zelven zullen veel opties blokkeren; je kunt ze gewoon niet zien en als je een optie niet kunt zien, dan kun je daar ook niet voor kiezen.

Uiteindelijk zijn vrije wil en bewustzijn heel nauw met elkaar verbonden. Je zou kunnen zegen dat je altijd de vrije wil hebt om de opties te kiezen die jij op je huidige niveau kunt zien. Vrije wil bestaat dus zeker en elke filosofie en elk gedachtesysteem dat vrije wil ontkent of vrije wil probeert in te perken vanwege een bepaalde factor die jij niet kunt veranderen, ieder systeem dat zo is, komt van de gevallen wezens. Wij zeggen niet dat alle systemen uit de gedachten van de gevallen wezens voortkomen. Wij zeggen niet dat alle mensen die dergelijke systemen aanprijzen gevallen wezens zijn, maar de oorspronkelijke ideeën komen van de gevallen wezens, omdat hun belangrijkste zorg niet is om de grootte van de bevolking te beperken maar de keuzes die de bevolking, of beter nog individuele personen, kunnen maken. Zij willen jouw vrije wil inperken.