Het universele pad van alle religies

door Kim Michaels

Het fundament leggen voor een universeel wereldbeeld

Om een universele benadering van religies te vinden, moeten we een universeel wereldbeeld vinden. Laten we beginnen met het erkennen van het feit dat er bepaalde wetten zijn die niet worden beïnvloed door meningen en overtuigingen.

Stel je voor dat we een vertegenwoordiger van elk van de vele religies op aarde uitnodigen voor een bijeenkomst. Wij laten de vertegenwoordigers in een rij staan en elke persoon houdt het boek vast dat de Bijbel van zijn of haar religie bevat. Wij vragen vervolgens of ieder het boek in de lucht gooit. Wat zou er gebeuren?

We kunnen het er waarschijnlijk wel over eens zijn dat elk boek op de grond valt. De reden is dat elk boek door een universeel principe of wet wordt beïnvloed, namelijk de zwaartekracht, deze kracht werkt hetzelfde bij alle fysieke objecten. Met andere woorden, de inhoud van de vele religieuze boeken heeft geen invloed op de zwaartekracht. Die kracht kan het niets schelen wat wij mensen geloven of niet geloven. Die doet zijn werk onafhankelijk van onze mening daarover.

Hoewel dit een dom voorbeeld kan lijken, kan het ons in werkelijkheid een grote les in nederigheid leren. En als wij die les omarmen, kan die grote invloed uitoefenen op hoe wij religie benaderen.

Universele wetten
We ervaren allemaal de zwaartekracht, dus dan moeten we concluderen dat de wereld waarin wij leven, is ontworpen volgens bepaalde universele principes. Die principes zijn totaal onafhankelijk van wat wij geloven. De kracht die ons lichaam op de grond houdt werkt precies hetzelfde, of wij het nu de zwaartekracht noemen, de wet van de aantrekkingskracht, het principe van actie/reactie of de kracht van universele liefde.

De wet van de zwaartekracht beperkt ons op vele manieren. Maar wij hebben nu andere universele wetten ontdekt die ons in staat stellen om machines te maken die door de lucht kunnen vliegen, en op die manier de zwaartekracht omzeilen. Andere bedrijven hebben die principes gebruikt om een groot aantal verschillende vliegtuigen te ontwerpen, zoals helikopters, jets, zweefvliegtuigen, ballonnen en paragliders. Maar geen een van die bedrijven heeft het patent op de wet van de zwaartekracht of andere natuurwetten. Zij passen gewoon universele principes op verschillende manieren toe. Hoe een universeel principe ook wordt toegepast, onze theorieën en ontwerpen beïnvloeden het principe zelf niet.

Geeft God patenten uit?
Dit leidt tot een diepgaande conclusie. Veel mensen zijn geneigd te geloven dat hun religie een absolute en onfeilbare beschrijving van God geeft. Maar we moeten er nu eens over nadenken dat God een universeel principe of een universeel Wezen is. Daarom wordt God niet beïnvloed door onze overtuigingen of theorieën.

Veel hindoes kennen het gezegde: “Veel mensen kunnen komen en veel mensen kunnen gaan, maar ik blijf altijd.” De boodschap lijkt duidelijk. God is God ongeacht wat mensen geloven of niet.

We zien nu dat er verschil kan bestaan tussen wie God werkelijk is en onze overtuigingen over God. En wie God echt is, zal op geen enkele manier veranderen door onze overtuigingen, hoe vast wij ons ook vastklampen aan die overtuigingen en hoe overtuigd wij er ook van zijn dat onze overtuigingen ons een complete of onfeilbare beschrijving van God geven. Als onze overtuigingen niet overeenkomen met wie God echt is, dan zal dat ons beïnvloeden maar God niet. God is wat God is.

Dit leidt tot het inzicht dat de universele aard van God boven alle menselijke overtuigingen en meningen staat. Misschien is een religie niet bedoeld om ons een absolute of onfeilbare beschrijving van God te geven? Misschien is een religie gewoon een manier om God te beschrijven, maar niet de enige manier om God te beschrijven. Een religie kan misschien wel een manier zijn om de universele wetten van God toe te passen in ons dagelijkse leven, maar niet de enige manier om die principes toe te passen.

Zowel een helikopter als een paraglijder kan door de lucht vliegen, maar zij gebruiken de natuurwetten op verschillende manieren om dat te doen. De vliegtuigfabrikanten hebben geen patent op het toepassen van die principes en een bepaalde toepassing zal de principes die daarbij worden gebruikt, niet veranderen.

Wat als God geen patenten geeft? Wat als religie bedoeld is om ons gebruik te laten maken van Gods universele wetten om ons leven te verrijken en naar de hemel te zweven? Wat als er veel manieren zijn om Gods universele wetten toe te passen? Wat als veel van die manieren allemaal goed zijn? Wat als elke manier de beste manier is voor een bepaalde groep mensen, maar niet de beste manier voor alle menselijke wezens?

Eén God, veel religies?
Is het misschien een nutteloze poging om iedereen de universele principes van God op onze manier te laten toepassen? Is het misschien beter om ons te concentreren op het echt begrijpen, belichamen en toepassen van de universele principes van God door onze religie, en andere mensen die principes te laten toepassen op een manier die goed voor hen voelt?

Deze overwegingen brengen ons bij een diepgaande vraag. Willen wij als spirituele en/of religieuze mensen weten wie God echt is of nemen we genoegen met een beschrijving van hem? Stel dat je met een bepaalde religie bent opgevoed in een bepaalde religieuze cultuur die berust op een serie doctrines. Stel je nu voor dat die doctrines niet overeenkomen met wie God echt is. Met andere woorden, die doctrine gaf je een onvolledig, misschien wel onjuist, beeld van God. Zou je dit feit dan willen weten, zodat je jouw overtuigingen over wie God is daarmee in overeenstemming zou kunnen brengen? Of zou je, net als de meeste extremisten, weigeren om je bewustzijn te verhogen en het te begrijpen door je vast te klampen aan de ‘onfeilbare’ doctrines?

Een universele taal in ideeën
Als wij een universelere benadering van religie vinden, moeten we misschien op zoek gaan naar een universele taal, een taal in woorden, concepten en ideeën. Waar zouden we zo’n taal kunnen vinden?

In onze moderne wereld zien we niet alleen conflicten tussen verschillende religies, wij zien ook conflicten tussen religie en wetenschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel religieuze mensen een negatieve mening over de wetenschap hebben. Als verschillende religies echter alleen maar verschillende manieren zijn om de universele principes van God te beschrijven en toe te passen, dan is wetenschap misschien gewoon een andere manier om dat te doen. Dus misschien hebben religieuze mensen er wel baat bij om de wetenschap op een andere manier te bekijken?

Het belang van de wetenschap is dat ze ons een beter inzicht heeft gegeven in een aantal universele wetten van de natuur. Je zou kunnen zeggen dat de wetenschap ons een universele taal heeft gegeven om die wetten te beschrijven. De kracht van wetenschap is dat ze kan worden toegepast door mensen met diverse overtuigingen en meningen. Of een wetenschappelijk experiment nu wordt toegepast door een jood, een atheïst of een christen, het resultaat zal hetzelfde zijn.

Dus waarom niet de universele taal van de wetenschap benutten om een universelere manier te vinden om religie te benaderen?

Een nieuw wereldbeeld
Een van de meest verbazingwekkende ontdekkingen van de moderne wetenschap is Albert Einsteins relativiteitstheorie. Die theorie opent een geheel nieuw wereldbeeld, een beeld dat ons eindelijk bevrijd van de invloed van de fysieke zintuigen.

Vóór Einstein hadden de natuurkundigen een dualistische kijk op de wereld. De wetenschappers geloofden dat het universum werd gemaakt van twee fundamenteel verschillende elementen, namelijk materie en energie. Dit wereldbeeld berustte vooral op de fysieke zintuigen. De zintuigen ervaren de materie als vast en energie als transparant en bewegend. De zintuigen zien geen verband tussen materie en energie.

Met zijn eenvoudige formule E = mc2, vernietigde Einstein dit wereldbeeld. Zijn formule zegt dat de wereld van één enkel element, of substantie, wordt gemaakt, namelijk energie. Met andere woorden, we leven in een wereld waarin alles energie is.

Het is eigenaardig dat de moderne wetenschap ons heel goed kan vertellen hoe de dingen werken, maar ons niet zo goed kan vertellen wat de dingen zijn. Vraag een wetenschapper wat elektriciteit is en je krijgt misschien een lege blik. Maar de wetenschap kan ons wel veel vertellen over hoe je elektriciteit kunt benutten. Dus als je een wetenschapper vraagt wat energie is, dan krijg je meestal als antwoord dat energie een vorm van vibratie is. Zelfs dit onvolledige antwoord kan ons helpen een nieuw wereldbeeld te krijgen en daarmee een universelere benadering van religie.

Het energetische wereldbeeld

De ontdekking dat alles uit energie bestaat, heeft grote implicaties voor hoe wij onszelf, God en de wereld zien. Het wordt hoog tijd dat wij die implicaties beginnen te begrijpen en te erkennen.

We hebben gezien dat alles uit energie bestaat. Energie is een vorm van vibratie en beweegt zich in golven. Laten we bijvoorbeeld eens naar zichtbaar licht kijken.

Wanneer je de kleur rood ziet, zien jouw ogen lichtgolven die op een bepaalde frequentie vibreren. Rood licht heeft de laagste frequentie die je ogen kunnen waarnemen. Violet licht heeft de hoogste frequentie die je ogen kunnen zien en de andere kleuren hebben frequenties die er tussenin zitten. Met andere woorden, het menselijke oog kan alleen frequenties waarnemen die binnen een bepaald spectrum vallen.

Op grond van onze zintuiglijke waarneming zouden we kunnen denken dat er niets anders is dan zichtbaar licht. Maar de wetenschap vertelt ons iets anders. Er zijn types lichtgolven die op lagere frequenties vibreren dan rood licht, zoals infrarood licht. En er is licht, zoals ultraviolet licht, dat hogere frequenties heeft dan violet licht. Kortom er zijn veel types energie die de menselijke zintuigen niet kunnen waarnemen. Maar die energie is net zo echt als zichtbaar licht.

Een continuüm aan vibraties
Hoeveel energiefrequenties zijn er? We weten het gewoon nog niet, omdat er een limiet zit aan wat voor type frequenties je kunt detecteren met de huidige wetenschappelijke instrumenten. Wij hebben echter al een brede reeks frequenties gedetecteerd en we zouden kunnen spreken over een continuüm aan vibraties. Wij kunnen niet zeggen dat er energie kan zijn die je niet kunt detecteren met de wetenschap, dus je kunt op geen enkele manier zeggen waar dit continuüm eindigt.

Het belang van deze wetenschappelijke feiten is dat wij een nieuw wereldbeeld moeten ontwikkelen. De materialistische wetenschap beweert dat er niet anders is dan het materiële universum. Maar wij zien nu dat de wetenschap zelf die mening in twijfel trekt. Als er een continuüm aan frequenties bestaat, dan is het heel aannemelijk dat je door naar steeds hogere frequenties te gaan, op den duur de rand van de materiële wereld bereikt.

Wat over die rand ligt, zijn frequenties die tot een andere wereld, of een ander domein, behoren. Zouden we misschien kunnen zeggen dat er een spirituele wereld achter de materiële wereld zit?

Wanneer we beter naar de relativiteitstheorie van Einstein kijken, dan zien we dat deze de wetenschap op de grens heeft gebracht waarop ze moet erkennen wat spirituele mensen al duizenden jaren zeggen, namelijk dat er een spirituele wereld is naast de materiële wereld. Vanzelfsprekend hebben we (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat er zo’n spirituele wereld bestaat. Maar we kunnen echter wel zeggen dat het bestaan van spirituele, of hoogfrequente energie, totaal in overeenstemming is met de huidige wetenschappelijke kennis.

Het dualistische wereldbeeld loslaten
Wanneer wij de implicaties van wetenschappelijke kennis begrijpen, moeten wij ook het wereldbeeld bekijken dat veel religieuze mensen hebben. Veel religieuze mensen hebben een wereldbeeld dat wordt beïnvloed door de fysieke zintuigen en daarom op de dualiteit berusten. Net zoals de wetenschappers geloofden dat materie en energie aparte elementen waren, geloven veel religieuze mensen dat de hemel en de aarde fundamenteel van elkaar verschillen. Wij zien nu in dat dit niet het geval hoeft te zijn.

Wanneer wij ons realiseren dat alles van energie wordt gemaakt en dat verschillende soorten energie alleen maar anders zijn omdat ze een andere vibratie hebben, dan beseffen we dat zowel de materiële wereld als de spirituele wereld is gemaakt van energie. Dus het enige verschil tussen de materiële wereld en de spirituele wereld is het verschil in de vibratie van de energie die deze twee werelden vormt. Met andere woorden, beide werelden worden van hetzelfde ‘spul’ gemaakt, namelijk energie.

Dit heeft weerklank in veel religieuze Bijbelboeken. In de Bijbel staat bijvoorbeeld: “Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd.” Maar de meeste religieuze mensen houden nog steeds vast aan het dualistische beeld dat de hemel en de aarde door een ondoordringbare barrière worden gescheiden. Dit is een dualistisch wereldbeeld dat wij moeten onderzoeken.

Eenheid achter de diversiteit
In plaats van vast te houden aan het dualistische wereldbeeld, moeten we naar de onderliggende eenheid beginnen te kijken. De wetenschap heeft ons dit principe in de materiële wereld getoond. Voor onze zintuigen zouden de myriaden vormen in de materiële wereld heel verschillend lijken. Er bestaat schijnbaar geen verband tussen een amoebe en een hoge berg. Maar de wetenschap vertelt ons dat ze allebei worden gemaakt van een beperkt aantal kleinere bouwstenen, moleculen geheten. En hoewel er vele soorten moleculen zijn, worden die moleculen gemaakt van een beperkt aantal atomen (108 volgens de huidige telling).

De wetenschappers hebben een poosje geloofd dat alle atomen slechts van drie elementaire deeltjes waren gemaakt. Tegenwoordig vertelt de natuurkunde ons dat elementaire deeltjes geen kleine biljartballen zijn, maar een vorm van energie. Met andere woorden, als we verder kijken dan de oppervlakkige verschijnselen, dan zijn er geen ondoordringbare barrières. Alles wordt van hetzelfde spul gemaakt, namelijk energie en de energie die wij kunnen zien, is slechts een klein spectrum van een groter continuüm. Dit grotere geheel wordt van een potentieel onbeperkt aantal frequenties gemaakt.

Wanneer we dit overzetten naar het onderwerp hemel en aarde, dan zien wij dat er misschien niet een ondoordringbare barrière tussen die twee zit. Veel religies zeggen dat alles van Gods substantie wordt gemaakt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat de eerste daad van het scheppen bestond uit de uitspraak: “Laat er licht zijn!” Wij zouden kunnen overwegen of God eerst een basissubstantie heeft geschapen dat in elke denkbare vorm kan worden gemodelleerd.

Vervolgens heeft God die substantie gemodelleerd door ervoor te zorgen dat het vibreerde en dat het type vibratie bepaalt welke vorm de basissubstantie aanneemt. God heeft de spirituele wereld misschien wel geschapen uit energie die op frequenties vibreert die boven een bepaalde drempel liggen. De materiële wereld wordt geschapen uit dezelfde basissubstantie als de spirituele wereld, deze wereld vibreert simpelweg op langzamere frequenties.

Een basis vinden voor religieuze eenheid
Waarom is dit belangrijk? Omdat wij, als we religieuze conflicten willen overwinnen, een soort onderliggende eenheid moeten vinden die de mensen uit veel verschillende religies met elkaar kan verbinden.

We begrijpen nu dat er een mogelijkheid bestaat om deze eenheid te vormen en die verbinding te leggen. Als God alles uit dezelfde basissubstantie heeft gemaakt, dan moeten wij allemaal van die substantie zijn gemaakt. Met andere woorden, wij komen allemaal uit dezelfde bron. Dus ondanks onze verschillen bestaat er een onderliggend verband tussen ons. Veel spirituele leiders hebben op deze eenheid gewezen. Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd: “Zoals je de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je mij gedaan.”

We begrijpen nu dat de mogelijkheid bestaat van een nieuw type eenheid die verder gaat dan wat de wereld tot nu toe heeft begrepen. Veel mensen hebben door de tijd heen ingezien dat het noodzakelijk was om grotere eenheid op aarde te vestigen. Maar veel mensen geloofden dat dit alleen maar kon als je de verschillen verwijderde. Het gevolg was dat zij hun van religie de enige ware religie probeerden te maken en alle andere religies uit te roeien. Of zij probeerden het ras te zuiveren zoals een bepaalde Herr Hitler.

De mensen probeerden een horizontale eenheid te vormen. Zij dachten dat de sleutel was dat ze conflicten moesten verwijderen en iedereen ‘hetzelfde’ moesten maken. Zij dachten dat conflicten werden geschapen door (uiterlijke) verschillen.

De ware oorzaak van conflicten
Wij zien nu dat het mogelijk is om het anders aan te pakken. Conflicten worden niet door uiterlijke verschillen geschapen of zelfs maar verschillen in overtuigingen. Conflicten komen uit een bepaalde houding voort, een bepaalde benadering van het leven. De basis voor deze houding is dat iemand zich gescheiden van zijn bron ziet. Daardoor ziet hij niet dat er een verbinding bestaat tussen hem en zijn broeders en zusters.

Het alternatief is dat je ieder mens helpt om een bewuste verbinding te leggen met zijn of haar bron. De eerste stap is dat je erkent dat je een spiritueel wezen bent dat verbonden is met de spirituele wereld. De volgende stap is dat jij je realiseert dat alle andere menselijke wezens uit diezelfde bron voortkomen. Onze verschillen in uiterlijk zijn gewoon illusionaire verschijnselen die het product zijn van deze wereld. Onder de oppervlakte zit een fundamentele eenheid die leidt tot de erkenning dat wij allemaal uit dezelfde bron komen.

Ware verticale eenheid
Wij kunnen nu een eenheid creëren die niet horizontaal is, maar verticaal. In plaats van te proberen de verschillen te vernietigen, kunnen we onze verschillen transcenderen.

Een voorbeeld van deze aanpak is een gezonde familie. Je broer heeft misschien bepaalde eigenschappen die je niet van een vreemde zou tolereren. Maar omdat je een diepere verbinding met je broer voelt, kun je niet alle zijn capriolen accepteren, maar ze in werkelijkheid beginnen te waarderen als onderdeel van zijn unieke individualiteit. Dit kan ook gelden voor je grotere familie, je spirituele familie.

Als wij ware en blijvende eenheid willen scheppen tussen religieuze mensen, dan moeten we de verticale eenheid vormen op grond van de erkenning dat wij allen uit dezelfde bron komen.

De geest-energie verbinding
Hoe kunnen we die erkenning van onze bron krijgen? Zien is geloven! We moeten een manier vinden om bewust te voelen dat er een verbinding met het spirituele rijk bestaat. Het antwoord is met de radio die onze geest is.

Door aan de knop van onze radio-ontvanger te draaien, kun jij je afstemmen op verschillende radiostations in jouw ogen. Voor de radio zijn het gewoon energiegolven met verschillende frequenties. Sinds het begin van de tijd hebben mensen spirituele en mystieke ervaringen gehad. We zouden kunnen stellen dat de menselijke geest het vermogen heeft om als radio-ontvanger te fungeren. Voor de meeste mensen is de innerlijke radio slechts op één station afgesteld, namelijk op wat wij de ‘echte wereld’ noemen. Maar een feit blijft dat de geest het vermogen heeft om zich op verschillende frequenties af te stemmen, zelfs de hogere frequenties van het spirituele rijk.

Voor veel mensen staat de knop vast op één setting, namelijk de materiële wereld. Als wij ons echter in willen spannen, kunnen we leren om aan de knop van onze geest te draaien en rechtstreeks onze verbinding met onze spirituele bron te ervaren.

Het menselijke geheugenverlies
Wat gebeurde er toen we bewust het contact verloren met onze spirituele bron? Bijna elke religie berust op het idee dat wij mensen in het verre verleden op een hoger plan hebben geleefd. Toen is er iets gebeurd wat ervoor heeft gezorgd dat we zijn gevallen of afgedaald naar een lager plan. En we zitten hier sinds die tijd opgesloten. Vanwege die val hebben we hulp van buitenaf nodig, zodat we weet terug kunnen naar de staat die wij eerst kenden.

Als we nu eens zouden aannemen dat de zondeval een val in ons bewustzijn was? We zijn naar een lagere bewustzijnsstaat afgedaald, waarin het moeilijker is om bewust te ervaren dat wij verbonden zijn met onze bron. De meesten van ons nemen het spirituele rijk niet bewust waar en er zijn mensen die het spirituele rijk helemaal zijn vergeten en ook hun verbinding met hun bron zijn kwijtgeraakt.

Met andere woorden, het enig echte probleem op deze planeet is dat wij allemaal aan een bepaalde mate van geheugenverlies lijden. Daarom hebben we hulp nodig om dit geheugenverlies te overwinnen en weer op te klimmen naar een hogere bewustzijnsstaat waarin wij, opnieuw, in verbinding staat met onze spirituele bron.

Ons weer met onze bron verbinden
Waarom is het belangrijk om die verbinding met onze bron weer te maken? Menselijke wezens hebben altijd een diep verlangen naar iets gehad. Wat als wij eigenlijk naar onze bron verlangen? Als onze bron in de spirituele wereld is, dan spreekt het vanzelf dat niets op deze materiële wereld ons innerlijke verlangen kan bevredigen. Daarom zullen we pas vrede vinden als wij opnieuw met onze bron verbonden zijn.

Om dit te illustreren, zullen we dit vergelijken met een ijsberg. We weten dat bij een ijsberg tien procent van de totale massa boven het oppervlak van het water zit. Wat als de materiële wereld eenvoudig de top van die ijsberg zou zijn in het energiecontinuüm van God? De materiële wereld wordt van dezelfde substantie gemaakt als de spirituele wereld. Ze vibreert gewoon op lagere niveaus en daardoor kunnen onze zintuigen die zien, terwijl de andere negentig procent onzichtbaar is voor onze uiterlijke zintuigen.

Wij mensen zijn altijd op zoek naar verklaringen en oorzaken. Wat als wij die verklaringen niet kunnen vinden als wij alleen naar de materiële wereld kijken? Wat als wij een compleet plaatje kunnen vinden door de spirituele wereld daarin mee te nemen? Wat als de materiële wereld eenvoudig het effect van oorzaken is die in de spirituele wereld plaatshebben?

Wat als je bewuste geest slechts het tipje van de ijsberg is van jouw totale wezen? Er is meer dan jij op het eerste oog kunt zien. Jij bent een spiritueel wezen en slechts een klein deel van je totale bewustzijn zit in dit fysieke lichaam opgesloten. Wij zouden kunnen stellen dat je een hoger deel van je wezen bezit, een hoger zelf. Is de sleutel tot geluk en gemoedsrust dat jij je opnieuw verbindt met dat hogere zelf?

De aard, betekenis en beoefening van religie

Wat kan een universeel wereldbeeld dat berust op het feit dat alles uit energie bestaat, ons leren over hoe je religie op een betere manier aanpakt?

De aard van religie
Nu we een universeler wereldbeeld hebben opgebouwd, zullen we dat toepassen op onze vragen over religie. Laten we eerst een opsomming geven van onze bevindingen:

Alles is energie. Energie is vibratie. Verschillende soorten energie verschillen alleen maar van elkaar omdat ze een andere vibratie hebben.

Er zijn geen ondoordringbare barrières in het energiecontinuüm. Er is echter wel een drempel tussen de vibraties van het materiële universum en hogere vibraties. Er bestaat een materieel rijk en een spiritueel rijk.

Het materiële universum wordt gemaakt van dezelfde substantie als de spirituele wereld, de vibratie is alleen lager. Onze geest staat momenteel afgesteld op de lagere frequenties van de materiële wereld. Maar wij hebben wel het vermogen om onze geest af te stemmen op de hogere frequenties van de spirituele wereld.

Door te leren om ons op de spirituele wereld af te stemmen, zullen wij opnieuw contact maken met onze bron. Dit contact is de sleutel tot geluk en gemoedsrust.

Wat zouden al die ideeën ons over religie kunnen vertellen?
Stel dat iemand je een foto geeft van een onbekende vrucht. Terwijl je naar de foto kijkt, vraagt hij jou: “Hoe proeft die vrucht?” Hoe weet je hoe die vrucht proeft als je naar een foto kijkt of zou die je alleen vertellen hoe fotopapier proeft?

Dus laten we iets overduidelijks zeggen, namelijk dat religie niet hetzelfde is als God. Religie is misschien een beschrijving van God of van het spirituele rijk, maar die is niet echt. Religie kan ons aantonen dat er nog iets meer is dan het materiële universum. Religie kan ons misschien een beeld geven, een beschrijving van hoe het spirituele rijk eruit ziet. Religie kan onze nieuwsgierigheid aanwakkeren en ons de wens geven om het spirituele rijk eens te proeven.

Maar kan religie ooit de rechtstreekse ervaring vervangen? Als we meedoen aan een religie omdat we geloven dat religie het enige is wat wij nodig hebben, dan is die religie een doel op zich, dan houden we alleen de smaak van droog papier over in plaats van de smaak van de sappige vrucht van de geest. Willen we dit, of gaan we voor het echte?

De betekenis van religie
Het werkelijke probleem, misschien het enige op deze planeet, is dat wij menselijke wezens de herinnering aan onze oorsprong zijn vergeten. Hieruit volgt dat het doel van religie is dat we dat geheugenverlies overwinnen en weer contact te krijgen met onze spirituele bron.

Niets kan de directe ervaring vervangen. Onze geest is net een radio-ontvanger dat het vermogen heeft om ons af te stemmen op de vibraties van het spirituele rijk. Het doel van religie zou moeten zijn ze ons een rechtstreekse, innerlijke, intuïtieve ervaring van het spirituele rijk en onze spirituele aard te geven; we zouden kunnen zeggen dat religie ons moet helpen om ons weer met ons hogere zelf te verbinden.

Als religie helpt om ons weer met de geest te verbinden door een directe ervaring, voldoet ze aan het doel waarvoor ze is bedacht. Als religie echter een doel op zich wordt en ons alleen maar helpt om ons in contact te brengen met onze uiterlijke doctrines en beoefening van de religie, dan zorgt dit ervoor dat wij misschien een doodlopende weg ingaan.

De vele religieuze organisaties, doctrines en de beoefening van een religie zijn eenvoudig middelen om ons te helpen om een rechtstreekse, innerlijke ervaring te krijgen. Als we niet meer naar die innerlijke ervaring streven, dan wordt het hulpmiddel bedoeld om ons te bevrijden, een val die onze geest vastzet. Wij besteden dan onze energie aan het verdedigen van de uiterlijke doctrines en dat kan leiden tot extremisme en fanatisme.

Waarom moeten wij onze tijd gebruiken om iedereen te laten accepteren dat er maar één ware religie is? Waarom zouden we ons er niet op concentreren om mensen een rechtstreekse ervaring van de spirituele kant van het leven te laten krijgen?

Als religie een hulpmiddel is om onze ziel te bevrijden, laten we dan ophouden met het bouwen van dikkere gevangenismuren rondom onze geest. Laten we verder kijken dan onze hulpmiddelen en het innerlijke doel ontdekken.

De beoefening van een religie
Stel dat we tien mensen allemaal een appel zouden geven. Wij vragen hen om een hap te nemen en dan een beschrijving te geven van hoe die appel proeft. Alle mensen aten dezelfde soort vrucht. Het eten van die vrucht raakte een innerlijke ervaring aan. De vruchten waren identiek, maar zouden de tien beschrijvingen ook identiek zijn?

Waarschijnlijk niet. We kunnen niet te weten komen of dezelfde soort vrucht precies dezelfde ervaring voor alle tien mensen heeft opgeleverd. En we zouden zeker verwachten dat elke persoon de ervaring in zijn of haar eigen woorden beschrijft. Als we verwachten dat ons experiment ons tien verschillende beschrijvingen van de smaak van een appel zou opleveren, waarom zouden we dan verwachten dat het geweldige experiment om mensen te helpen om weer contact te maken met hun innerlijke bron, verschillende mensen identieke beschrijvingen van de vruchten van de geest zou opleveren?

Dit leidt tot de volgende richtlijnen om religie uit te oefenen in deze tijd:

• Wij moeten in de allereerste plaats onze gekozen religie gebruiken om weer in contact te komen met onze bron. Wij moeten leren om aan de knop van ons bewustzijn te draaien en de spirituele werkelijkheid te ervaren. We moeten leren om ons weer met ons hogere zelf te verbinden en inzichten te verwerven die direct uit de bron van wijsheid komen.
• Wij beschouwen een religie, doctrine en methode op de wereld gewoon als middelen om deze innerlijke ervaring en inzichten te krijgen.
• Wanneer wij anderen benaderen, richten we ons op het individuele menselijke wezen in plaats van op de organisatie of doctrines. Wij onthouden altijd dat het ware doel van onze religieuze uitoefening is dat wij het individu helpen om weer in contact te komen door een directe ervaring en intuïtieve inzichten.
• Wij proberen mensen niet in een model te gieten. Wij proberen mensen niet te dwingen om de spirituele werkelijkheid door een specifiek referentiekader op de wereld te benaderen. Wij erkennen dat vele wegen naar hetzelfde doel leiden. Wij proberen iedereen te helpen om het pad te ontdekken en te volgen op een manier die voor hen juist is.
• Wij zullen niet ons best doen om één religie te verspreiden die alle andere religies vervangt. Wij zullen respecteren dat veel religies als fundament kunnen dienen voor het pad om iemand weer met zijn of haar bron te verenigen.
• Wij erkennen dat er achter de vele uiterlijke wegen een innerlijk pad bestaat, een universeel pad, een transcendent pad. Ons doel is in de eerste plaats dat wij iedereen helpen om dit pad te ontdekken.
• Wij erkennen dat het ware doel van het innerlijke pad is dat wij opnieuw ontdekken wie wij zijn. Wij moeten een gemoedsgesteldheid krijgen die ons in staat stelt om te zijn wie wij zijn. En daarna, wanneer wij dat fundament hebben gelegd, moeten we het gebod gehoorzamen om onze talenten te vermenigvuldigen en meer te zijn dan wij momenteel zijn.
• Als wij iemand ontmoeten met een bepaalde religieuze of culturele achtergrond, zullen we proberen die persoon te helpen om het innerlijke pad opnieuw te ontdekken door middel van zijn of haar specifieke achtergrond.

Religie is een vorm van communicatie tussen de spirituele en materiële rijken

Door een universeel wereldbeeld te vestigen en religie op een universele manier aan te pakken, hebben wij een heel belangrijke prestatie geleverd. Wij hebben nu het toneel voorbereid voor een nieuwe kijk op religie, een kijk die ons kan helpen om religieuze conflicten en verschillen te overwinnen.

Laten we een paar van onze bevindingen samenvatten:

• Er is een spiritueel rijk boven het materiële universum.
• De menselijke geest heeft het vermogen om zich af te stemmen op de vibraties van het spirituele rijk.
• De meeste mensen gebruiken dat vermogen niet en het gevolg is dat zij zich gescheiden voelen van hun spirituele bron.
• Dit gevoel van gescheidenheid veroorzaakt conflicten (religieus of anderszins) tussen mensen.
• Om eenheid te creëren moeten we mensen helpen om de onderliggende eenheid te (h)erkennen die achter alle mensen en religies zit en hen weer in contact te brengen met hun bron door een directe ervaring.

Dit leidt tot een belangrijke conclusie. Zoals al eerder gezegd, bevat bijna iedere religie het idee dat wij mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald dan de bedoeling was. Wij kunnen nu zien dat wij naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald. In die bewustzijnsstaat ervaren wij niet langer een verbinding met onze spirituele bron en voelen ons van die bron gescheiden. De conclusie is dat de ware bedoeling van religie is dat wij via die religie weer contact maken met onze bron. Die conclusie kan ons iets heel belangrijks over religie vertellen.

Religie als communicatie
Religie is een vorm van communicatie tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. Religie wordt ons uit het spirituele rijk gegeven om ons te herinneren aan onze bron en om ons te helpen om ons weer met die bron te verbinden.

De logische vraag is: “Wie of wat communiceert er met ons uit het spirituele rijk?” De meeste religies bevatten het idee dat er een of meer intelligente wezens in het spirituele rijk zijn. Op grond van het feit dat alles energie is, is dit niet een vergezocht idee. Wij mensen zijn intelligente, zelfbewuste wezens die in het materiële rijk leven. Wij drukken ons uit met een fysiek lichaam, maar elke spirituele lering op de planeet vertelt ons dat wij meer zijn dan ons lichaam. We hebben het al gehad over het bestaan van een hoger zelf dat deel uitmaakt van ons totale bewustzijn of wezen.

De volgende logische stap is om erover na te denken of er intelligente, zelfbewuste wezens kunnen zijn die geen fysiek lichaam nodig hebben. Zulke wezens zouden misschien in het spirituele rijk kunnen verblijven in het spirituele rijk en diverse functies uitoefenen met een ‘lichaam’ dat is gemaakt van de hoogfrequente energie van het spirituele rijk. Veel religies spreken over diverse wezens die verschillende functies hebben.

We zouden er dan over kunnen nadenken of een van die functies van spirituele wezens is dat ze als spirituele leraren voor de mensheid dienen. Met andere woorden, er zou misschien een groep spirituele wezens kunnen zijn die de taak heeft gekregen om ons bewustzijn te verhogen en ons weer in contact te brengen met onze bron. Als belangrijkste middel daarvoor hebben onze spirituele leraren ons een aantal verschillende religies gegeven. Dit idee brengt ons bij een ander belangrijke mogelijkheid.

Eén lichaam van God in de hemel
We hebben gezien dat wij mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin wij ons gescheiden van onze bron beschouwen. Dit geeft aanleiding tot verdeeldheid en conflicten.

Het lijkt logisch om aan te nemen dat de spirituele wezens in de hemel zichzelf niet gescheiden zien van hun bron. Omdat hun geest niet meer in de lagere vibraties van het materiële universum gevangen zit, hebben zij geen probleem om die verbinding met hun bron te zien. Daarom zien ze ook dat hun spirituele broeders en zusters uit dezelfde bron komen.

Met andere woorden, het lijkt redelijk om aan te nemen dat wij in de hemel niet dezelfde bewustzijnsstaat aantreffen als op aarde. Spirituele wezens zijn niet verdeeld en er zijn geen conflicten onderling. Dit opent de mogelijkheid dat er een universeel broeder-zusterschap bestaat, een groep van spirituele wezens die als het ene lichaam van God functioneert.

Dit idee heeft verbazingwekkende implicaties. Een daarvan is dat alle ware religies door dezelfde groep, of lichaam, van spirituele wezens worden gegeven. Dus hebben alle religies dezelfde bedoeling en dan lijkt het heel logisch dat er in de hemel geen conflicten zijn tussen diverse religies. Dit leidt tot nog een logische vraag.

Waarom zijn er zoveel verschillende religies?
Het logische antwoord is dat er veel verschillende mensen op planeet aarde zijn en dat zij veel verschillende bewustzijnsstaten hebben. Als religie een vorm van communicatie is uit het spirituele rijk, dan volgt daar uit dat die communicatie een taal moet spreken die de mensen kunnen begrijpen.

Wanneer je naar de grote culturele verschillen kijkt tussen diverse groepen mensen, dan kan één religie waarschijnlijk niet ieder menselijk wezen op aarde aanspreken. Dan zouden we kunnen overwegen of onze spirituele leraren een specifieke religie geven aan een specifieke groep mensen. Het doel is om die mensen te helpen zich hiervan gewaar te worden en hun bewustzijn te verhogen.

De consequentie is dat elke religie wordt aangepast aan het bewustzijnsniveau van de mensen aan wie die religie werd gegeven. Dit is een verbazingwekkende conclusie, omdat wij dan begrijpen waarom er zoveel verschillende religies zijn en waarom het zinloos is om te strijden om welke religie het beste of de enige ware is.

Als religie gewoon een hulpmiddel is om het bewustzijn van de mensen te verhogen, dan volgt daar uit dat het beste hulpmiddel voor een groep mensen het middel is dat aan hun huidige bewustzijnsniveau is aangepast en het meeste potentieel heeft om dat niveau te ontstijgen. Met andere woorden, het is niet zo dat één maat ieder past. Verschillende mensen hebben verschillende religies nodig!

Onze spirituele leraren
Denk eens een ogenblik aan de situatie waar onze spirituele leraren voor staan. Wanneer je naar de verbazingwekkende diversiteit op aarde kijkt, dan wordt het wel duidelijk dat je als je mensen wilt bereiken met een spirituele boodschap, een geïndividualiseerde aanpak moet hebben. Om een specifieke groep mensen te bereiken, moet je een taal spreken die zij kunnen begrijpen. Je moet spirituele concepten kunnen gebruiken die zij met hun huidige bewustzijnsniveau kunnen bevatten. Je moet ook bedenken wat de mensen willen accepteren.

De reden dat wij het onderwerp religieuze conflicten bespreken, is dat de mensen heel erg gevoelig zijn als het om religie gaat. De meeste mensen zijn niet bereid om naar ideeën te kijken die ver buiten hun huidige overtuigingen vallen. Dit kan weleens een interessante uitdaging zijn voor een spirituele leraar die probeert de mensen te helpen om hun bewustzijn te verhogen. Zo’n leraar wordt misschien beperkt door de huidige overtuigingen van de mensen en is niet in staat om hen ideeën te geven die al te ver afliggen van die overtuigingen.

Dit leidt ons tot de conclusie dat een specifieke religie misschien wel nooit bedoeld is om een laatste, complete of onfeilbare doctrine te zijn. Het is misschien niet de bedoeling dat een religie de allerhoogste religie is. Het zou weleens een berekende reactie kunnen zijn op een crisis. Die zou wel eens kunnen zijn aangepast aan een bepaalde bewustzijnsstaat. De bedoeling is niet dat je de allerhoogste waarheid zegt, maar de mensen helpt om een hoger bewustzijnsniveau te krijgen, waarna ze later een geavanceerdere spirituele lering kunnen krijgen.

Deze conclusie opent enorme mogelijkheden om de factoren op te lossen die wij eerder hebben gedefinieerd als de oorzaak van religieuze conflicten.

Religieuze conflicten oplossen door een universele aanpak
Onze universele aanpak van religie en de conclusie dat religie een vorm van communicatie is tussen het materiële en het spirituele rijk, zorgt voor enorm grote kansen om de factoren op te lossen die wij eerder de oorzaken van religieuze conflicten hebben genoemd. Laten we naar al die factoren kijken en hoe wij die zouden kunnen oplossen in het licht van onze nieuwe kijk op religie.

Eén ware religie
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat er maar één God is. Daarom denken ze dat één God ons niet vele verschillende religies zou geven en dat er daarom maar één ware religie kan zijn – die van hen. Deze aanpak om andere religies uit te sluiten, zal er onherroepelijk voor zorgen dat het extremisme wordt aangewakkerd, omdat je automatisch alle andere religies als fout gaat beschouwen. Als een religie fout is, moet die wel van de duivel komen, dus dan is het je plicht om die religie te bestrijden. Dit moet Gods wil zijn en je doet het alleen om ongelovigen te verlossen.

Oplossing: Wij kunnen nu inzien dat het feit dat er vele religies zijn, niet het concept uitsluit dat er maar één God is. Die ene God heeft misschien wel een hiërarchie van spirituele wezens geschapen, van wie een paar zijn aangesteld om als spirituele leraar voor de mensheid te dienen.

Alle ware religies komen uit dezelfde bron en die bron is een groep spirituele wezens in een hoger rijk. De reden dat religies verschillen, is dat ze aan mensen worden gegeven met verschillende culturele achtergronden en met verschillende bewustzijnsniveaus.

De consequentie is dat er meer dan één ware religie kan zijn. In feite zou er een groot aantal ware religies en spirituele leringen kunnen zijn. Het concept dat er maar één ware religie kan bestaan, heeft betekenis meer. Een ware religie is een religie die het meest geschikt is om een specifieke groep mensen te helpen om een hogere bewustzijnsstaat te krijgen. Het feit dat een religie anders is dan die van jou, betekent niet dat hij fout is. Deze is gewoon aangepast aan een andere groep mensen.

Deze conclusie sluit het idee niet uit dat er foute religies kunnen zijn die niet van onze spirituele leraren komen. Dit is echter een ander onderwerp dat we elders bespreken.

Religie geeft ons de absolute waarheid
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat de leringen en doctrines van een religie als die door God gegeven is, absoluut en onfeilbaar moeten zijn. Want hoe zou een almachtige God een religieuze doctrine kunnen geven die minder was dan de absolute waarheid. Hier volgt opnieuw uit dat alle andere geloven gedeeltelijk of geheel een vergissing zijn. Het resultaat is onvermijdelijk dat jij denkt dat jij tegenover mensen staat die tot andere religies behoren.

Oplossing: Religie is een vorm van communicatie en wordt aangepast aan het bewustzijnsniveau van de menselijke wezens aan wie die communicatie wordt gegeven.

We zouden kunnen overwegen dat wij mensen naar een bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin het onmogelijk is om te bevatten wie God echt is. De meeste religies schilderen God af als een spiritueel wezen dat boven het materiële universum staat. Wij mensen zijn geneigd te denken in termen van beperkingen en indelingen. Wij denken in lineaire termen en houden ervan om alles te labelen, zodat het kan worden geclassificeerd in een mentaal kader.

We zouden erover kunnen nadenken of deze eindige bewustzijnsstaat het ons onmogelijk maakt om de oneindige God die hij in werkelijkheid is, te kunnen bevatten. Het gevolg is dat het misschien onmogelijk is om de oneindige aard van God te beschrijven in woorden en concepten. Of misschien is het wel onmogelijk om God op een manier te beschrijven die wij kunnen bevatten en accepteren met ons huidige bewustzijnsniveau. Hoe het ook zij, we zien dat een religie misschien niet wordt gegeven met de bedoeling om een absolute of onfeilbare waarheid te geven.

Als religie wordt aangepast aan het bewustzijn van de mensen, dan vloeit daar uit voort dat de beperkingen van ons bewustzijn de leringen van een specifieke religie zullen beperken. Er kan ons geen absolute waarheid worden gegeven, maar iets wat wij kunnen bevatten en accepteren met onze beperkte bewustzijnsstaat.

Dit opent de mogelijkheid dat elke religie moet groeien en evolueren. Wanneer we een bepaalde religie gebruiken om ons bewustzijn te verhogen, kunnen we een meer geavanceerde spirituele lering bevatten en accepteren. Onze spirituele leraren kunnen ons zo’n lering geven – tenzij wij ons vastklampen aan de oude doctrines en die als onfeilbaar beschouwen.

Religie geeft de hele waarheid
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat hun religie niet alleen een onfeilbare beschrijving van God geeft, maar dat dit alles is. Zij geloven dat God perfect is en daardoor moet een doctrine die door God is gegeven, ook perfect zijn. Zij geloven ook dat iets wat perfect is, niet kan veranderen. Daarom zou hun religie door de tijd heen niet kunnen veranderen. Er is geen noodzaak om de religie aan te passen aan de veranderende tijd – in plaats daarvan zou de tijd zich moeten aanpassen aan de complete en onfeilbare doctrine. Met andere woorden, zij geloven dat zij moeten protesteren tegen alle veranderingen in hun religie en dit zorgt opnieuw voor spanningen en conflicten.

Oplossing: Het is voor een rationeel persoon heel moeilijk om te ontkennen dat mensen met een groeiproces bezig zijn. Wij weten tegenwoordig vanzelfsprekend veel meer over de materiële wereld dan vijfhonderd jaar geleden. Wij zouden kunnen zeggen dat de mensheid als geheel langzaam toe groeit naar een hoger niveau van gewaarzijn, een hoger bewustzijnsniveau.

Wanneer we dit met het idee combineren dat religie een vorm van communicatie is die is aangepast aan de bewustzijnsstaat van de mensen, krijgen we een nieuw perspectief op religie. Wij mensen hebben behoefte aan veiligheid en gemak. Dat zorgt er vaak voor dat wij ons aan een religieuze doctrine vastklampen. Wij raken gehecht aan die doctrines en willen niet dat ze veranderen.

Vanuit het perspectief van onze spirituele leraren zou het heel goed kunnen zijn dat een religie nooit bedoeld was om statisch te zijn. Als de bedoeling van religie is dat ze ons moet helpen om ons bewustzijn te verhogen, dan volgt daar uit dat een religie, om succesvol te zijn, op een natuurlijke manier met ons mee moet groeien als wij ons bewustzijn verhogen.

Als onze spirituele leraren worden beperkt door ons vermogen en onze bereidheid om nieuwe ideeën te accepteren, dan volgt daaruit dat een specifieke religie niet de complete waarheid over de spirituele zijde van het leven is. Dus als de aanhangers van een religie hun bewustzijn verhogen, dan kunnen onze spirituele leraren hen een meer geavanceerde lering geven.

We zien nu dat religie misschien wel nooit bedoeld was om statisch te zijn. Progressieve openbaringen zouden weleens een natuurlijk onderdeel van een echte religie kunnen zijn. Wij zouden misschien kunnen concluderen dat wij een dynamisch beeld op perfectie moeten ontwikkelen.

Wij zouden kunnen overwegen dat wanneer een religie wordt gegeven, die perfect is in de zin dat die uit een deugdelijke bron kwam, namelijk van onze spirituele leraren. Daarom zijn die leringen goed. Dit betekent echter niet dat de leringen nooit kunnen veranderen. In tegendeel als de mensen hun bewustzijn verhogen, dan zullen onze leraren meer geavanceerde leringen uitbrengen waardoor de oude leringen verouderd raken. De oude leringen waren perfect voor een bepaald bewustzijnsniveau maar toen het bewustzijn van de mensen groeide, groeide het concept van wat perfect is ook voor dat niveau.

We zouden dit kunnen vergelijken met kinderen leren rekenen. Op de kleuterschol leer je alleen eenvoudige rekensommen, zoals optellen. De les over optellen klopt helemaal; het is alleen niet de hele waarheid over rekenen. Dus het zo dom zijn als leringen op de kleuterschool het idee zouden ontwikkelen dat optellen het enige was dat zij hoefden te weten over rekenen en zouden weigeren om meer te leren.

Het zwart-witdenken
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat je een religie moet definiëren in zwart-witbewoordingen. Hun religie is helemaal juist, terwijl alle conflicterende religies het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Zij geloven dat er geen mogelijkheid tot compromis kan bestaan, omdat de duivel, als je hem één vinger geeft, je hele hand zal pakken. Zij staan niet open voor het idee dat je religie ook kunt aanpakken op een manier die niet op dit zwart-witdenken berust.

Oplossing: Wanneer wij ons realiseren dat verschillende religies worden aangepast aan verschillende bewustzijnsniveaus, dan zien we in dat het zwart-witdenken nutteloos is. Het is alsof een leerling op de kleuterschool zegt dat alle klassen het helemaal fout hebben en dat iedereen altijd op kleuterschoolniveau moet blijven.

Als wij toegeven dat alle echte religies uit één bron komen, dan zien we dat we geen compromis met de duivel hoeven te sluiten. In feite zou je kunnen denken dat het zwart-witdenken van de duivel komt, of in ieder geval van een kracht die spirituele mensen probeert te verdelen en conflicten onderling in het leven te roepen.

We kunnen dan een nieuwe aanpak van religie ontwikkelen die berust op wederzijds respect voor verschillen in geloof. In plaats van verschillende geloven in conflict met je eigen geloof te zien, kun je gaan inzien dat het gewoon verschillende manieren zijn om specifieke mensen te helpen om hun bewustzijn te verhogen. Je zou kunnen zeggen dat verschillende religies gewoon verschillende manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken, namelijk een hogere bewustzijnsstaat.

Maar één interpretatie mogelijk
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat je hun religieuze Bijbelboeken maar op één manier kunt interpreteren. Vanzelfsprekend wordt die interpretatie gekozen door hun huidige kerkleiders. Zij geloven dat alle andere interpretaties fout zijn en uit de hel komen. Daarom is het hun plicht om die valse interpretaties te vernietigen en mogelijk zelfs de mensen die ze verspreiden.

Oplossing: Wanneer wij ons realiseren dat het de bedoeling van religie is dat wij een hogere bewustzijnsstaat bereiken, dan besef je dat het leven kan worden beschouwd als een proces van spirituele groei. Die groei leidt van lagere naar hogere bewustzijnsniveaus. Naarmate je hoger komt op dit spirituele pad, krijg je op een natuurlijke manier meer inzicht in spirituele concepten. Dit leidt tot verschillende, of liever meer diepgaande en geavanceerdere interpretaties van religieuze doctrines.

Vanzelfsprekend zijn niet alle interpretaties correct. Maar als je echter hoger op het pad komt en contact met je hogere zelf begint te krijgen, ben je in staat om onderscheid te maken tussen goede en foute interpretaties.

Je zult dan ook zien dat alle interpretaties een reflectie zijn van het huidige bewustzijnsniveau van de mensen. Dus zelfs als mensen een foute interpretatie geloven, hoef jij niet de strijd aan te gaan met andere mensen of hun interpretatie. In plaats daarvan begin je een poging te doen om die mensen te helpen om hun bewustzijn te verhogen, zodat zij ook het onderscheid kunnen maken tussen wat wel of niet klopt. Met andere woorden, je bestrijdt andere mensen of doctrines niet. Je strijdt voor een hogere bewustzijnsstaat voor iedereen.

Kerkleiders vertegenwoordigen God
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat de leiders van hun religies de vertegenwoordiger zijn van God op aarde. De leiders spreken namens God en daarom moet je nooit aan hen twijfelen of hen tegenspreken. Zulke mensen eisen blinde gehoorzaamheid en daardoor wordt ieder die deze absolute autoriteit niet respecteert als een vijand gezien.

Oplossing: Als er veel deugdelijke religies zijn, dan volgt daaruit dat geen enkele religie of persoon het patent op de spirituele waarheid bezit. Daarom zouden er meerdere mensen kunnen goede vertegenwoordigers van onze spirituele leraren kunnen zijn. Met andere woorden, God heeft meer dan één ware vertegenwoordiger op aarde.

In feite zou je erover kunnen nadenken of het de bedoeling is dat religie de mensen helpt om een hogere bewustzijnsstaat te krijgen, of ieder menselijk wezen het potentieel heeft om een vertegenwoordiger van God op aarde te worden. Wanneer je een hogere bewustzijnsstaat bereikt, kun je een open deur zijn om de spirituele waarheid op deze wereld te brengen.

Wanneer jij je realiseert dat er veel goede interpretaties van een religieuze doctrine zijn, dan begrijp je dat het niet fout is als je meer dan één interpretatie hebt. Een specifieke leider zou misschien een interpretatie kunnen geven voor een bepaald bewustzijnsniveau, maar het is misschien niet de enig mogelijke interpretatie. Dit betekent niet dat de leider niet goed is. Je moet er eenvoudig naar streven om je eigen, geïnternaliseerde, inzicht in spirituele concepten te krijgen.

Het heeft dan geen zin om te vechten over welke spirituele leider de beste of enige ware vertegenwoordiger van God is. Elke leider heeft een waardevolle functie en spreekt de mensen aan vanuit een bepaalde achtergrond met een beperkte bewustzijnsniveau.

De epische strijd
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat de wereld het strijdperk is tussen goede (God) en kwade krachten. Vanzelfsprekend zou het naïef zijn te ontkennen dat er kwade krachten op de wereld aan het werk zijn. Maar veel religies definiëren goed en kwaad door te zeggen dat hun religie het goede vertegenwoordigt en alle andere of bepaalde andere het kwaad. Zo’n definitie van goed en kwaad kan alleen maar conflicten en extremisme verspreiden.

Oplossing: We zien nu mogelijkheden voor een nieuwe interpretatie van het goede en het kwade. De krachten van het goede zijn aan het werk om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, zodat wij allen dezelfde bewustzijnsstaat kunnen bereiken als onze spirituele leraren. De krachten van het kwade werken dit doel tegen en proberen ons in een lagere bewustzijnsstaat te lokken. De krachten van het goede willen dat wij groeien, terwijl de krachten van het kwade willen verhinderen dat wij groeien en houden ons vast op ons huidige niveau (of we gaan zelfs lager).

Het ware doel van alle ware religies is dat de mensen hun bewustzijn verhogen. Elke religie die dit doel bereikt, is dus goed in die zin dat ze het werk van onze spirituele leraren ondersteunt.

Maar elke religie die de geest van de mensen probeert af te sluiten en hen vast te houden op een bepaald bewustzijnsniveau, een bepaalde organisatie of een bepaalde interpretatie van een doctrine, werkt de bedoeling van onze spirituele leraren tegen.

De werkelijke vraag is dus of een religie het bewustzijn van de mensen verhoogt of dient om de mensen in de val te laten lopen van een beperkte bewustzijnsstaat.

Tot de zondebok maken
Probleem: Menselijke wezens zijn altijd geneigd te vermijden dat ze persoonlijk de verantwoordelijkheid voor hun situatie moeten dragen. Een voorbeeld hiervan is de overtuiging dat je problemen door andere mensen worden veroorzaakt. Op religieus terrein leidt dit tot de overtuiging dat alle problemen op de wereld worden veroorzaakt door mensen die valse religies aanhangen. Ongelovigen worden dan de zondebok. Met andere woorden, iedereen die het niet eens is met of op jouw overtuigingen tegen is, wordt door de duivel bedrogen of werkt voor de duivel.

Oplossing: Wanneer je accepteert dat ware spiritualiteit een pad is dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt, dan begrijp je dat jouw persoonlijke groei aan jou ligt. Je kunt iemand anders niet de schuld geven van jouw bewustzijnsstaat. Jij moet je geest openstellen voor een hoger inzicht, zodat jij een hogere bewustzijnsstaat kunt krijgen.

De volgende stap is dat je beseft dat de problemen op de wereld niet worden veroorzaakt door andere religies. Die worden veroorzaakt door de lagere bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat de mensen de uiterlijke, dogmatische of fanatieke aanpak van religie krijgen. Daarom is de manier om de situatie te verbeteren, níét dat je andere religies bestrijdt, maar het is die lagere bewustzijnsstaat.

Om dat effectief te kunnen doen, moet me persoonlijk beginnen die hogere bewustzijnsstaat te krijgen en dan zie je andere mensen niet meer als vijanden of andere religies als een bedreiging. Je realiseert je dat de duivel mensen in een bepaald bewustzijnsstaat gevangen houdt. Daarom zul jij je best doen om jezelf en anderen uit die bewustzijnsstaat te halen.

De ultieme zaak
Probleem: Veel religieuze mensen geloven dat hun religie de ultieme zaak vertegenwoordigt. Zij strijden voor een rechtvaardige zaak, gesteund door het allerhoogste gezag, namelijk God. Daarom is alles wat zij geloven of doen, in allerhoogste zin juist. Daardoor wordt het mogelijk dat mensen bijna alles rechtvaardigen als iets wat nodig is om de allergrootste overwinning te behalen.

Oplossing: Wij begrijpen nu dat de ultieme zaak niet door menselijke wezens kan worden gedefinieerd. Die moet door onze spirituele leraren worden vastgesteld. Daarom moet je religie nooit gebruiken om de egoïstische verlangens van menselijke wezens te rechtvaardigen.

De ultieme zaak is niet dat je een religie dominant maakt door alle andere religies weg te vagen. De ultieme zaak is dat je alle mensen bevrijdt van de beperkingen van de lagere bewustzijnsstaat. Die bewustzijnsstaat is de wortel van al het egoïsme en conflicten. De enige ware rechtvaardige zaak is het lagere bewustzijn vernietigen. Vanzelfsprekend mag deze zaak niet de rechten van andere mensen schenden.

In principe verwerpt iedere religie doden. Dus wanneer mensen het gevoel hebben dat hun religie goedkeurt dat ongelovigen worden gedood, is de enige mogelijke oorzaak daarvan dat die mensen in de lagere bewustzijnsstaat gevangen zitten.

Het doel heiligt de middelen
Probleem: Het gevoel dat je de hoogste goedkeuring hebt gekregen, leidt gemakkelijk tot het gevoel dat het doel de middelen – welke middelen ook – kan heiligen. Er zijn mensen die geloven dat zij, omdat zij voor Gods doelen aan het werk zijn, de wetten van God mogen schenden die hun religie heeft vastgesteld. Met andere woorden, het wordt toelaatbaar om andere mensen te doden in naam van God hoewel elke religie in principe zegt dat doden iets is wat niet mag.

Oplossing: Wanneer je ziet dat de hoogste zaak is dat je andere mensen moet helpen om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken, dan besef je dat het doel de middelen nooit kan heiligen. Die houding ontstaat in de lagere bewustzijnsstaat. In deze bewustzijnsstaat hebben de mensen het gevoel dat je alleen via hun religie verlost kunt worden. Daarom moeten die zielen óf worden bekeerd óf naar de hel gaan. Zij kunnen alle middelen heiligen om te verhinderen dat er mensen naar de hel gaan.

Wanneer je beseft dat het hoogste doel een hogere bewustzijnsstaat is, dan besef je dat je dit niet kunt afdwingen. Je kunt iemand dwingen om lid te worden van een bepaalde kerk of trouw te zweren (in ieder geval uiterlijk) aan een doctrine. Dit is een innerlijk proces dat je moet internaliseren en daarom niet tegen de vrije wil van iemand in kan gebeuren.

Je ziet dan dat het nutteloos is om geweld te gebruiken in de wereld van de religie. In plaats daarvan moet je misschien eraan gaan werken om de mensen te inspireren om een hogere bewustzijnsstaat te krijgen. Het is belangrijk dat zij deze bewustzijnsstaat bereiken, niet hoe zij dat doen. Met andere woorden, je gaat inzien dat bijna iedere religie kan worden benut als podium voor het universele, spirituele pad dat tot een hogere bewustzijnsstaat leidt.

Persoonlijke gemeenschap met het spirituele rijk
Het is mogelijk dat iedereen persoonlijke gemeenschap bereikt met het spirituele rijk. En het is essentieel dat je naar die gemeenschap streeft. Wanneer je aanpak van spiritualiteit berust op directe innerlijke ervaringen in plaats van uiterlijk inzicht, dan zal je spirituele leven immens worden verrijkt.

Het belangrijkste idee achter alle religies en spiritualiteit is dat het materiële rijk niet alles is. Er bestaat een spiritueel rijk achter het materiële universum en er is geen ondoordringbare barrière tussen de spirituele en materiële werelden. In principe beweert elke religie en spirituele filosofie dat ze voortkomt uit een gemeenschap tussen de spirituele en materiële wereld in.

Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de traditie dat menselijke wezens met spirituele wezens communiceren heel ver teruggaat in de opgeslagen geschiedenis. Er zijn culturen die hebben geprobeerd om het monopolie te krijgen op de gemeenschap met het spirituele rijk door te zeggen dat alleen de farao, tempelpriester, profeet of kerkleider die gemeenschap kan hebben. Maar andere culturen hebben een opener benadering gehad waarin veel mensen een bepaalde mate van innerlijke gemeenschap hebben bereikt.

Weerstand tegen spirituele gemeenschap
Laten we naar het christendom kijken als voorbeeld van een gesloten cultuur. In een traditionele christelijke cultuur dacht men dat alleen de dominee van Christus met het spirituele rijk mocht communiceren. Maar als je echter de geschiedenis van het vroege christendom bestudeert, dan realiseer jij je wel dat dit misschien alleen om politieke redenen werd gedaan.

In werkelijkheid heeft Jezus zijn discipelen getraind om spirituele gemeenschap te krijgen. Hij zond hen niet weg met een geschreven doctrine; hij zond hen om door de Heilige Geest te prediken. Veel katholieke heiligen hebben spirituele gemeenschap bereikt, en veel moderne christenen (uit iedere laag) hebben hetzelfde gedaan. In feite is het niet ongewoon dat je een christelijke dominee hoort zeggen dat hij of zij instructies van Jezus heeft gekregen. Veel leken hebben dezelfde ervaring gekregen.

De logische vraag is of innerlijke gemeenschap een natuurlijk onderdeel van een geloof is. Als alle mensen per slot van rekening het potentieel hebben om ‘die geest in je te laten zijn die in Christus Jezus was’, dan lijkt het wel alsof iedereen het potentieel heeft om directe gemeenschap met het spirituele rijk te krijgen.

Een andere bron van weerstand tegen spirituele gemeenschap komt van de wetenschap. Zoals we echter elders al hebben besproken, opent de relativiteitstheorie van Einstein de mogelijkheid tot spirituele gemeenschap. De theorie bewijst dat alles energie is en energie is vibratie. Dit opent de mogelijkheid dat er vibratieniveaus kunnen zijn boven het materiële rijk. Het feit dat mensen door de tijd heen spirituele visioenen hebben gehad, geeft aan dat de menselijke geest het vermogen heeft om als radio-ontvanger te fungeren die zich kan afstemmen op de frequenties van het spirituele rijk.

Nog een factor die verder gaat dan de traditionele weerstand tegen spirituele gemeenschap, is het waarneembare feit dat steeds meer mensen beweren dat zij die gemeenschap hebben. Dit kan vele vormen aannemen, onder andere een grotere intuïtie, bijna-doodervaringen, uittredingen of direct contact met spirituele wezens.

Een van de belangrijkste thema’s op deze website is dat wij in een tijd leven waarin het de bedoeling is dat meer mensen persoonlijke gemeenschap met het spirituele rijk bereiken. Het is een tijd die lijkt op de tijd die beschreven wordt in de profetie van Joël 2:

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

Waarom is gemeenschap belangrijk?
Waarom is het zo belangrijk dat je persoonlijke gemeenschap met het spirituele rijk bereikt? Een van de redenen is dat persoonlijke gemeenschap je meer inzicht geeft in de spirituele zijde van het leven. Een doctrine bestuderen geeft je misschien niet een diep persoonlijk inzicht, omdat de woorden van de doctrine je misschien niet een ‘aha-erlebnis’ geven. Wanneer je echter persoonlijke gemeenschap bereikt, ontvang je hoger inzicht dat in woorden en beelden wordt uitgedrukt die een diepgaande persoonlijke betekenis hebben. Zo’n inzicht kan je antwoorden geven die zinvol zijn en zo je innerlijke conflicten oplossen.

Een andere belangrijke reden is de vraag wat voor waarheid je wilt? Wil je een door mensen gemaakte ‘waarheid’ die wordt beïnvloed door menselijke meningen en misschien door de eeuwige menselijke machtsspelletjes? Of wil je inzichten die uit een domein komen dat boven het menselijke bewustzijnsniveau staat? Als de je geschiedenis van veel religies bestudeert, waaronder de vroegchristelijke kerk, dan zie je dat menselijke wezens een ongelooflijk vermogen hebben om een spirituele waarheid in een relatieve, politieke doctrine te veranderen.

Een van de belangrijkste leringen op deze website is dat de meeste mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin alles relatief lijkt. De ware bedoeling van alle spiritualiteit is de mensen te helpen om een pad te bewandelen dat hen uit die lagere bewustzijnsstaat haalt en hen naar een hogere bewustzijnsstaat voert.

Als voorbeeld van de invloed van de politiek of de religie, zou je misschien de Arische controverse kunnen bestuderen die de vroegchristelijke kerk in de westerse kerk (de rooms-katholieke kerk) en de oosters-orthodoxe kerk splitste. Het belangrijkste probleem was of Jezus God was of een schepping van God. De argumenten die beide zijden gebruikten, tonen duidelijk het vermogen van de lagere geest aan om een spirituele lering te vervormen. Zelfs nog onthullender zijn de methoden die beide zijden hebben gebruikt; die zou je misschien bij de maffia in New York verwachten, maar niet bij christelijke bisschoppen.

Als je de geschiedenis onbevooroordeeld bestudeert, dan zie je duidelijk dat religie niet verheven is boven de eeuwige menselijke strijd om de macht en controle. In deze oorlog is spiritualiteit het eerste slachtoffer. Veel mensen hebben alle religies verworpen vanwege dergelijke machtsspelletjes. Maar het alternatief is vanzelfsprekend dat je rechtstreeks gemeenschap zoekt met het spirituele rijk, waardoor je spiritueel inzicht kunt verwerven dat niet door de lagere aspecten van de menselijke natuur is aangetast, waaronder je lagere geest.

Hoe je persoonlijk gemeenschap bereikt
Een van de belangrijkste thema’s op deze website is dat ieder menselijk wezen een hoger zelf heeft. Dit zelf is een hoger deel van je geest, en verblijft permanent in het spirituele rijk.

Door dit zelf kun je gemeenschap bereiken met het spirituele rijk. Je kunt inzichten krijgen die niet zijn aangetast door menselijke machtsspelletjes of je eigen lagere geest. Dergelijke inzichten zullen heel erg persoonlijk zijn en ontworpen om je op de volgende stap van je persoonlijke pad te brengen.

De belangrijkste bedoeling van de Transcendence Toolbox is dat die helpt om je te realiseren dat je een hoger zelf bezit en jou te helpen om direct bewust contact met dat deel van jouw wezen te maken.