Geascendeerde meesters van dichterbij bekeken

door Kim Michaels

Wanneer je de spirituele wezens – vaak de Geascendeerde Schare genoemd – in hogere rijken bekijkt, dan is het essentieel dat je begrijpt dat zij allen boven de dualistische bewustzijnsstaat staan die zo dominant op aarde is. Je moet dus voorzichtig zijn om geen mentale beelden op de geascendeerde wezens te projecteren die uit de dualistische gemoedstoestand ontstaan. Op aarde zijn de mensen zo gewend om de mensheid te analyseren en in te delen in categorieën die worden gebaseerd op seksualiteit, ras, etniciteit, religie, nationaliteit enzovoort. En dan beschouwt men ze als aparte categorieën die vaak ook nog het waardeoordeel krijgen dat ze inferieur of superieur zijn.

Het is mogelijk – zelfs nuttig – om over categorieën geascendeerde wezens te spreken, maar als je hen als aparte wezens beschouwt, dan heb je een dualistisch beeld op non-dualistische wezens geprojecteerd en een gesneden beeld gemaakt. Er zijn geascendeerde wezens die tot verschillende categorieën behoren, afhankelijk van hun functie in de kosmische hiërarchie. Alle wezens in het spirituele rijk zijn echter in dat rijk, omdat zij zichzelf niet gescheiden voelen van hun Bron of van elkaar. Als zij de illusie zouden accepteren dat ze gescheiden zijn, dan zouden zij in bewustzijn zijn ‘gevallen’ en in een van de lagere rijken zijn.

Een van de consequenties hiervan is dat geascendeerde wezens nooit tegenover elkaar kunnen staan. En ook beschouwen zij bepaalde wezens niet als belangrijker of meer superieur dan anderen. Geascendeerde wezens zien duidelijk een hiërarchie, die begint bij de Schepper, en zich vervolgens vertakt tot de meesters die net boven het materiële universum aan het werk zijn. Hoewel deze hiërarchische structuur verschillende bewustzijnsniveaus en creatieve vermogens suggereert, bestaat er geen gevoel van gescheidenheid of van superioriteit/inferioriteit. Met andere woorden, het concept hiërarchie dat je op aarde ziet, is dualistisch – met haar waardeoordeel over superioriteit/inferioriteit – en is niet van toepassing op het spirituele rijk.

Geascendeerde wezens aanbidden niet degenen die boven hen staan in de hiërarchische structuur en gehoorzamen hen niet blindelings. Omdat zij op hogere niveaus zijn omdat zij meer bewustzijn hebben bereikt en daardoor meer zien van de onderliggende bedoeling van het universum. De bedoeling is dat alle zelfbewuste wezens groeien.

Volgens een dualistisch beeld wordt God gezien als het machtigste wezen en de god uit het Oude Testament wordt neergezet als de allergrootste tiran die wil dat alle mensen hem aanbidden en blindelings gehoorzamen. In werkelijkheid is de Schepper de allergrootste dienaar van alle zelfbewuste verlengstukken van hem. Hoe dichter een wezen bij het niveau van de Schepper komt, hoe meer hij zichzelf beschouwt als een dienaar van de mensen die lager in de keten van de hiërarchie zitten. Met andere woorden, wanneer een wezen op een hoger niveau communiceert met een wezen in een lager rijk, dan probeert het hogere wezen alleen maar het bewustzijn van het lagere wezen te verhogen. Daardoor kan het hogere wezen zichzelf nooit beschouwen als iemand die een conflict heeft met het lagere wezen en eist geen blinde gehoorzaamheid, want hij probeert het inzicht en het bewustzijn van het lagere wezen te verhogen. De geascendeerde meesters die met de aarde werken, doen hetzelfde, maar vanwege de dualistische illusies kan dit niet op dezelfde manier gebeuren. In het spirituele rijk hebben alle wezens het gevoel dat zij één zijn met hun bron en hebben energiegolf idee van een gemeenschappelijk hoger doel. Daardoor kan een wezen op hogere niveaus proberen om dit gevoel van eenheid en dat ze één visie hebben, versterken wanneer ze werken met een wezen op lagere niveaus. Dit maakt het veel gemakkelijker om conflicten te vermijden dan het werken met wezens die gevangen zitten in de dualiteit – die een spiritueel wezen alleen maar kunnen zien als een ‘god die ver weg in de lucht’ is.

Het punt waar het om draait, is dat het belangrijk is dat de mensen op aarde zich ervan bewust zijn dat geascendeerde wezens in categorieën kunnen worden ingedeeld, maar nooit moeten denken dat een wezen concurreert, of in conflict is, met andere wezens. Geascendeerde wezens beschouwen zichzelf als deel van het ‘Ene Lichaam van God’ en werken aan het verheffen van het hele lichaam – niet alleen hun eigen ‘soort’ – omdat er maar één soort Geest is.

Twee basale evoluties
Er zijn twee basale evoluties in het spirituele rijk:

• Medescheppers. Wanneer er een nieuwe sfeer wordt geschapen, vibreert die niet op het niveau van het spirituele rijk. Je zou bij wijze van metafoor kunnen zeggen dat de sfeer een leegte is die gevuld is met duisternis, waar de intensiteit van het licht dat je in het spirituele rijk ziet, niet bestaat. De sfeer moet naar dat niveau worden verheven en dat moet worden gedaan door wezens die zijn afgedaald naar de nieuwe sfeer. Die wezens nemen een ‘lichaam’ aan dat wordt gevormd uit de energie van die sfeer en gebruiken dat om hun spirituele licht te laten schijnen, en daardoor de intensiteit van het licht in die sfeer te versterken. Wanneer het licht een cruciale intensiteit krijgt, kan de hele sfeer ‘ascenderen’ en een onderdeel van het spirituele rijk worden. Medescheppers zijn zelfbewuste wezens die zijn ontworpen om af te dalen naar een pas geschapen sfeer. Naast het uitstralen van licht, helpen ze ook mee om de structuur op te bouwen die je in een bepaalde sfeer hebt. Daardoor vergroten zij hun medescheppende vaardigheden en verhogen hun bewustzijn, waardoor ze meesterschap verwerven in de basale vaardigheden in de wereld van vorm, die van geest over ‘materie’. Dit is het vermogen om mentale beelden te vormen en die op de basissubstantie in te prenten die de wereld van vorm maakt, namelijk het Ma-terlicht.

Als een medeschepper weigert om in zelfbewustzijn te groeien, kan hij ten prooi vallen aan de illusie van gescheidenheid, namelijk dat hij gescheiden is van zijn bron en gescheiden van andere wezens in die sfeer. Terwijl de meerderheid van de wezens in een bepaalde sfeer bezig is met het opwaartse pad om hun bewustzijn te verhogen door hun zelfgevoel te vergroten (totdat dit de Schepper en alle zelfbewuste wezens omvat), kan een minderheid ervoor kiezen om op het neerwaartse pad te stappen waarop ze hun zelfbewustzijn verminderen. Zij doen dat als zij de oorspronkelijke illusie van gescheidenheid opbouwen en vervolgens het dualiteitsbewustzijn benutten om een gescheiden zelf te vormen, een identiteit die zichzelf gescheiden ziet van zijn bron en andere wezens.

Dit kun je vergelijken met een wezen dat in een stelsel van ondergrondse grotten rondloopt die steeds verder weggaan van het licht, elke bocht betekent weer de acceptatie van een laag dualistische illusies. Vanwege de vrije wil kan een wezen heel ver deze ‘jungle’ van illusies inlopen (vaak Maya genoemd). Het wezen zal dit pad blijven volgen totdat hij een ervaring krijgt die voor een doorbraak zorgt en hij beslist dat hij niet meer de ervaring van gescheidenheid wenst te hebben, maar terug wil naar de eenheid. Op dat moment krijgt het wezen hulp aangeboden van de spirituele leraren om een geleidelijk pad te nemen dat uit de jungle van illusies voert en je weer op het oorspronkelijke pad om je zelfbewustzijn te vergroten, zet. Een wezen in de dualiteit kan pas ascenderen wanneer hij de illusie van gescheidenheid heeft overwonnen. Het is mogelijk dat zo’n wezen er nog niet aan toe is wanneer de sfeer waarin hij leeft, klaar is om te ascenderen. In dat geval kan het wezen naar de pas geschapen sfeer vallen en moet hij het pad vandaar bewandelen.

• Engelen. Als een nieuwe sfeer wordt gevormd, heeft die meer ‘dichtheid’ dan het spirituele rijk, en dat betekent dat de bewoners van die nieuwe sfeer in het begin niet rechtstreeks met het spirituele rijk kunnen communiceren. Vandaar dat er behoefte is aan wezens die als boodschappers kunnen optreden voor de wezens in het spirituele rijk en een boodschap of een infusie van spiritueel licht kunnen geven aan de niet-geascendeerde wezens.

Er zijn ook engelen die optreden als boodschapper tussen diverse niveaus van het spirituele rijk. De hele wereld van vorm wordt in stand gehouden door een energiestroom die rechtstreeks van de Schepper komt. Maar de energie of vibratie van de Schepper is zo hoog dat wezens op lagere niveaus zich niet rechtstreeks op dat licht kunnen afstemmen. Als een wezen op een lager niveau licht wil ontvangen, moet dit in vibratie worden verlaagd naar een niveau waarop het wezen dit kan opnemen. Dit is een van de functies van een engel. Een andere functie is om rechtstreeks boodschappen te geven aan wezens op een lager niveau. Zoals bijvoorbeeld de engel die aan Maria verscheen om haar te helpen accepteren dat zij Jezus geboren moest laten worden. Engelen kunnen ook hulp geven in tijden van nood, zoals mensen getuigen die engelen hebben ontmoet.

De engelen werden niet ontworpen om te incarneren in lagere sferen, maar die sfeer van bovenaf te dienen. Engelen hebben vrije wil en zij groeien door medescheppers te helpen met groeien, omdat dan hun zelfbewustzijn wordt vergroot. Maar engelen kunnen ervoor kiezen om tegen hun reden van bestaan in opstand te komen. Veel leden van machtselitegroepen op aarde zijn inderdaad gevallen engelen en zij vielen vaak omdat zij de illusie waren gaan geloven dat zij superieur waren aan de wezens die zij moesten dienen. Dit verklaart waarom veel leden van de machtselite oprecht geloven dat zij fundamenteel superieur zijn aan de gewone bevolking en het recht hebben om te regeren en hun macht uit te oefenen. Het verklaart zelfs waarom zij heel vaak geen mededogen hebben met het lijden dat zij de mensen toebrengen als zij rivaliseren met andere machtselitegroepen.

Als een engel valt, wordt hij in wezen hetzelfde als een medeschepper, wat betekent dat hij hetzelfde pad moet bewandelen waarop hij geleidelijk aan de dualistische illusies moet afschudden, tot hij eraan toe is om het oorspronkelijke pad te accepteren waarop hij zijn zelfbewustzijn vergroot.

De Elohim en de stralen
Zoals al is uitgelegd, bestaat er een opeenvolging van sferen, die reikt van de allereerste sfeer – die rechtstreeks door de Schepper werd gemaakt – naar andere sferen, elk geschapen door de wezens in de sfeer ervoor. Het materiële universum is de laatste van die sferen, de sfeer die nog niet de cruciale intensiteit van licht heeft bereikt waardoor die kan ascenderen. Het materiële universum is nog steeds zo dicht dat de illusie van gescheidenheid mogelijk is.

Wie heeft het materiële universum geschapen, inclusief planeet aarde? Een aantal wezens die gewoonlijk de Bouwers van Vorm of de Elohim worden genoemd (een Bijbels woord waarvan veel mensen denken dat het ‘God’ betekent, het is echter een woord in het meervoud). Hoe scheppen de Elohim vorm, zoals planeet aarde? Zij doen dat met spiritueel licht dat in vibratie is verlaagd, totdat dit vibreert binnen het frequentiespectrum van het materiële universum. Om de grote diversiteit in het materiële universum te scheppen, worden meerdere vormen van spiritueel licht gecombineerd. Als het licht eenmaal de juiste vibratie heeft, prenten de Elohim samen een mentaal beeld op het licht, en als het licht samensmelt rondom het beeld, verschijnt een fysieke planeet.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat dit geen proces is dat ogenblikkelijk tot stand komt. Het Bijbelse beeld van God die de wereld in zeven dagen heeft geschapen, moet je niet letterlijk opvatten als zeven perioden van vierentwintig uur. Het is de bedoeling dat dit zeven cycli vertegenwoordigt van een specifieke vorm van spiritueel licht. Met andere woorden, er zijn zeven Elohim die de materiële planeet hebben geschapen en zeven verschillende vormen van spiritueel licht hebben benut om dat te doen. Naar elke vorm van licht wordt vaak verwezen als een spirituele ‘straal’ en dat houdt in dat er zeven stralen werden gecombineerd om het fysieke universum te vormen.

Dit proces verliep niet zo lineair als de analytische geest graag wil geloven. Het is niet zo dat eerst de eerste straal werd toegepast en daarna de tweede, enzovoort. De stralen zijn niet van elkaar gescheiden, maar ze lijken meer op facetten van een diamant waar het zuivere licht van de schepper overal tegelijk doorheen schijnt. Alleen samen vormen zij een totaalplaatje en alleen wanneer zij allemaal als eenheid samenwerken, zal een vorm die zo complex is als een planeet of zonnestelsel, zich manifesteren.

Veel vorige leringen die de geascendeerde meesters hebben uitgebracht, hebben het gedetailleerd over diverse stralen. Er zijn ook leringen die spreken van additionele stralen, die de geheime stralen worden genoemd, omdat hun eigenschappen nog niet bekend zijn. Omdat een cruciaal aantal studenten de vorige leringen hebben geïntegreerd, zal dit boek de achtste straal van integratie en zeven additionele stralen beschrijven. Op dit moment is het echter belangrijk dat je de eerste zeven stralen enigszins begrijpt.

Een korte beschrijving van de zeven stralen
Dit is slechts een korte beschrijving van de eerste zeven stralen, omdat er in de volgende secties nog meer over volgt.

• De Eerste Straal: Godwil en Godmacht. Als eerste stap om te scheppen of mede te scheppen, moet je de wil hebben om macht vanuit jezelf naar buiten te projecteren. De Schepper is bijvoorbeeld een autonoom wezen dat helemaal voor zichzelf kan zorgen. De Schepper was tevreden met wie hij was, maar had wel de wil om méér te worden door een wereld van vorm te scheppen en zelfbewuste verlengstukken van zichzelf ernaartoe te sturen, zodat zij allemaal in bewustzijn konden groeien. Als spiritueel persoon kun je gemakkelijk naar vrede op zoek gaan en een omgeving vinden waarin jij je op je gemak voelt. Maar als je niet iets doet om al het leven te verheffen, groei je niet verder dan een bepaald punt.

Als je nadenkt over de bovengenoemde leringen over de machtselite, dan begrijp je wel dat veel mensen Godmacht hebben vervormd en maar al te graag bereid zijn om hun macht te projecteren om anderen in hun macht te krijgen. Veel spirituele mensen staan hierboven, maar je kunt gemakkelijk naar het tegenovergestelde uiterste doorslaan door niet bereid te zijn om ook maar enige macht te projecteren, maar te denken dat het voldoende is om aardig en vriendelijk voor elkaar te zijn. Maar je moet erop letten dat Jezus actief de Schriftgeleerden en farizeeërs – de machtselite – heeft uitgedaagd om te helpen om de mensen te wekken. Daardoor kunnen veel mensen al in de beginstadia van het pad vast komen te zitten, omdat ze niet de initiatie willen ondergaan om Godmacht op een evenwichtige manier te uiten. Maar de meesters die met de eerste straal werken, zijn meer dan bereid om de mensen deze les te leren zodat ze naar de hogere niveaus van het spirituele pad kunnen opklimmen. In feite kan een student pas verder met de volgende stralen als hij is geslaagd voor de initiaties van de eerste straal, omdat je geen initiaties meer krijgt totdat je hebt bewezen dat je macht kunt benutten zonder die te misbruiken.

• De Tweede Straal: Godwijsheid. Wanneer je de wil verzameld hebt om mede te scheppen, is de volgende stap dat je wijsheid gebruikt, zodat je die macht op de evenwichtige manier kunt uiten die het Al verhoogt. De vervorming van macht is dat die wordt gebruikt om het gescheiden zelf te verheffen in vergelijking tot anderen, waardoor je anderen probeert tegen te houden om jezelf te verheffen. De machtselitegroepen proberen dit te doen bij de gewone bevolking.

Er is wijsheid voor nodig om de illusies van de dualistische geest te doorzien en je in plaats daarvan af te stemmen op de Ene Geest – vaak de Christusgeest genoemd – om te weten wat iedereen verheft en zodoende de meeste invloed heeft op je eigen groei. De meesters van de tweede straal zullen iedereen helpen om de wijsheid te vinden door naar binnen te gaan in plaats van op zoek te gaan naar kennis in de buitenwereld in boeken en geschriften. Een uiterlijke lering kan je gemakkelijk afleiden en als doel op zich worden beschouwd. In het ideale geval stimuleert de uiterlijke lering je intuïtieve vermogens, zodat de student de ‘Sleutel tot de Kennis’ kan benutten om innerlijk contact te leggen met zijn of haar hogere zelf en daardoor met de wijsheid van de meesters.

• De Derde Straal: Veel spirituele mensen denken dat zij heel erg liefdevol zijn, maar definiëren dit als op zachte toon spreken en vriendelijkheid, en de mensen nooit uit te dagen. Maar dit is gewoon opnieuw een dualistische polariteit en het tegenovergestelde is bezitterige liefde die andere mensen onder de duim probeert te houden. Goddelijke liefde is non-dualistisch, wat inhoudt dat ze geen voorwaarden stelt, wat betekent dat je nooit aan voorwaarden hoeft te voldoen om haar te ontvangen. Je hoeft alleen maar goddelijke liefde te aanvaarden of af te wijzen, maar wanneer je vastzit in de dualistische geest, kun je onvoorwaardelijke liefde niet accepteren. Je wilt voorwaarden stellen om die tot uiting te brengen in plaats van onvoorwaardelijk te accepteren wat je gratis krijgt.

De meesters op de derde straal proberen de mensen te helpen om de voorwaardelijke liefde te overwinnen – en zowel bezitterige liefde als de op zachte toon uitgesproken liefde zijn voorwaardelijk – en de open deur te worden om goddelijke liefde door hun wezen te laten stromen. Maar dit vereist dat iemand leert dat, wanneer de bevolking van een hele planeet in de dualiteit gevangen zit, het niet erg liefdevol is om hen alleen te laten of hun illusies niet uit te dagen. Juist door het uitdagen van de illusies van de mensen demonstreerde Jezus één aspect van goddelijke liefde, namelijk dat die alle voorwaarden zal uitdagen die mensen ervan weerhouden om het zelf te ontvangen.

• De Vierde Straal: Godzuiverheid en Discipline. De eerste drie stralen vormen een drievoudige vlam van Macht, Wijsheid en Liefde, die correspondeert met de christelijke drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie-eenheid is op zich niet volledig, maar moet in evenwicht worden gebracht door het vierde element zuiverheid dat correspondeert met de Moeder of het Ma-terlicht. De zuiverheid en de discipline van de vierde straal zijn eigenlijk een speciale vorm van wijsheid, vaak de Goddelijke Sophia genoemd. Deze helpt studenten om te begrijpen hoe het universum werkt en helpt hen om de discipline op te bouwen die verhindert dat zij worden verleid om hun medescheppende vermogens te gebruiken om het gescheiden zelf te verheffen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe vrije wil werkt. Een zelfbewust wezen heeft totaal vrije wil, en dat houdt in dat hij alles wat hij wil, kan medescheppen. Maar hij kan echter niet vermijden dat hij ervaart wat hij heeft geschapen en dat gebeurt in de vorm van materiële omstandigheden, waaronder fysieke ziekten, en in de vorm van de medeschepper die in zijn eigen bewustzijn leeft (die de wereld door het filter of mentale kader ervaart dat hij heeft geschapen). Hoewel een wezen totaal vrije wil bezit, schept elke uiting van wil consequenties die het wezen zal ervaren in tijd en ruimte – en dit kan zeker de opties beperken die iemand heeft. Er is wijsheid en discipline voor nodig om je medescheppende vaardigheden op zo’n manier te uiten dat je niet je toekomstige keuzes beperkt. Je vrijheid wordt niet afgenomen door een boze God, maar het zijn de consequenties van je eigen keuzes in het verleden. Zonder wijsheid en discipline kun je gemakkelijk veel beperkingen scheppen waar misschien vele levens voor nodig zijn om ze weer ongedaan te maken. De meesters van de vierde straal zijn altijd bereid om studenten te helpen om die cyclus van karma en wedergeboorte te vermijden.

• De Vijfde Straal: Godwaarheid en Heling. Iemand moet een bepaald bewustzijnsniveau bereiken voor hij of zij het bestaan kan erkennen van een spiritueel pad en de waarde ervan inzien, die je uit de ‘normale’ menselijke bewustzijnsstaat haalt. Maar zelfs wanneer een student het pad vindt, hangt de motivatie om het pad te volgen af van het bewustzijnsniveau van de student. Veel mensen beginnen het spirituele pad te volgen met de bedoeling dat zij iets bereiken dat hun eigen leven zal verbeteren. Met andere woorden, alle mensen beginnen aan het pad met de bedoeling dat er iets voor het gescheiden zelf te halen is. Dit komt vaak voort uit de wens om bepaalde vermogens te krijgen, de wens om buitengewone kennis en wijsheid te vergaren of de wens om liefdevoller te zijn. En hoewel die wensen niet fout zijn, kunnen ze uit evenwicht zijn en een student diverse doodlopende wegen laten inslaan die je groei naar een non-dualistische bewustzijnsstaat eigenlijk vertragen.

Als een student de initiaties van de vierde straal begint te doorlopen, begint hij ook een hogere visie op het leven en de bedoeling ervan te krijgen. Hij leert inzien dat de onderliggende werkelijkheid is dat ieder aspect van het leven op aarde door de dualistische illusies zijn vervormd. Dit zorgt als eerste ervoor dat je erkent dat alle beperkende omstandigheden – waaronder fysieke en mentale ziekten en onevenwichtigheden – te wijten zijn aan een onevenwichtige uiting van je medescheppende vaardigheden, die voor een gefragmenteerd zelf heeft gezorgd. Het ware doel van het spirituele pad is dus niet om macht, wijsheid of liefde voor dat gescheiden zelf te ontvangen, maar om het gescheiden zelf te transcenderen – dat van nature al gefragmenteerd is en een zelfgevoel te krijgen dat heel is en voor zichzelf kan zorgen. Het ware doel van het pad is niet wijsheid, macht of glorie, maar heelheid. De student kan dan beginnen te werken met de meesters van de vijfde straal om die persoonlijke heelheid te krijgen.
Maar als een bepaalde mate van heelheid is bereikt, begint de student nog een glimp op te vangen van een onderliggende werkelijkheid, namelijk dat al het leven één is, dat de werkelijkheid ondeelbaar is. De student vergroot zijn zelfgevoel door al het leven toe te voegen, en dit zorgt voor de natuurlijke wens om het Al te verheffen omdat dit de enige manier om jouw zelf te verheffen.

• De Zesde Straal: Goddienstbaarheid en Vrede. Wanneer een student de onderliggende werkelijkheid begin te zien dat al het leven één is, kan hij naar de zesde straal van dienstbaarheid gaan en proberen om het Al te verheffen. Het besef dat al het leven één is, maakt ook duidelijk dat er geen echte conflicten kunnen bestaan tussen verschillende uitdrukkingsvormen van het Ene Leven. Alle conflicten ontstaan door de illusies van de dualiteit en dat alles gescheiden is, en de enige manier om ware vrede te brengen, is de mensen te helpen om de hele dualistische geest te doorzien en te overstijgen, tezamen met de sluier van illusies. Op dit moment transcendeert de student alle gerichtheid op zichzelf als gescheiden wezen en richt al zijn aandacht op het verheffen van het Al door de dualistische illusies bloot te leggen. Dit heeft Jezus gedaan en daarom wordt hij wel de ‘Prins van Vrede’ genoemd. Alleen de mensen die de dualiteit echt begrijpen, kunnen vrede op deze planeet brengen en dat is op dit moment het meest nodig als vorm van spirituele dienstbaarheid. De meesters van de zevende straal zijn hier om alle mensen te helpen om de dualistische illusies los te laten en gezanten van ware, non-dualistische vrede te worden.

• De Zevende Straal: Godvrijheid. Wanneer je geslaagd bent voor de initiaties van de zesde straal, word je echt geweldloos of nonagressief. Alleen het gescheiden zelf kan zich bedreigd voelen door iets in het materiële universum – de reden is dat hij denkt dat hij een materieel wezen is. Wanneer een student opklimt naar de initiaties van de zevende straal, begint hij elke identificatie met het fysieke lichaam of iets anders in het materiële universum los te laten. Hij begint zijn ware identiteit weer op te eisen, dat hij een spiritueel wezen is die boven de vibraties van het materiële rijk staat en daardoor niet kan worden bedreigd of zelfs maar beïnvloed (behalve door keuzes uit eigen vrije wil) door omstandigheden op de materiële wereld. Dit is ware spirituele vrijheid.

Het feit dat je geweldloos wordt, betekent niet dat je passief wordt. In tegendeel, je wordt heel actief in het proberen om anderen uit de dualiteit te bevrijden. Maar dit wordt niet gedaan door het gevoel van een gescheiden zelf dat onderworpen is aan materiële omstandigheden. Dit wordt gedaan vanuit het besef dat je een spiritueel zelf hebt dat vrij is om mee te stromen met de aanwijzingen die hij uit het spirituele rijk ontvangt, zodat hij in iedere situatie de open deur kan worden om anderen te bevrijden. In plaats van tot iets gedwongen te zijn door de voorwaarden die het gescheiden zelf en het massabewustzijn stelt, ben je vrij om je eigen goddelijke individualiteit te uiten en mee te gaan op de kracht die al het leven probeert te bevrijden. Die kracht is soms de Heilige Geest en soms de Rivier van Leven. De meesters van de zevende straal staan klaar om studenten te helpen om zich in deze Rivier van Leven onder te dompelen en er op den duur één mee te worden en je echt te bevrijden van alle materiële omstandigheden, zelfs als je nog geïncarneerd bent.

Chohans, Elohim en aartsengelen begrijpen
Elke straal heeft een geascendeerde meester die de leider is van de wezens die op die straal dienen. Dit spirituele ambt heet chohan. Elke straal heeft ook een Elohim en een aartsengel, beide hebben goddelijke echtgenoten, zodat zij een mannelijke-vrouwelijke polariteit vormen. Er zijn natuurlijk veel geascendeerde meesters die op elke straal dienen.

De vier niveaus van het materiële rijk begrijpen
Om een betere aanpak te ontwikkelen van persoonlijke genezing – en hoe de geascendeerde meesters hun leringen geven – is het nodig om naar het feit te kijken dat alles uit energie bestaat en dat energie een vorm van vibratie is. Het is algemeen bekend dat het menselijke oog licht kan opvangen dat binnen een bepaald frequentiespectrum vibreert, meestal zichtbaar licht genoemd. Het is ook algemeen bekend dat er vormen van licht bestaan die zowel op lagere als hogere niveaus van zichtbaar licht vibreren. Ultraviolet licht heeft bijvoorbeeld een hogere frequentie dan zichtbaar violet licht.

Zoals al is uitgelegd, kan licht met verschillende frequenties in wisselwerking met elkaar treden en een interferentiepatroon vormen en de zeven spirituele stralen hebben gecombineerd een interferentiepatroon gemaakt dat het materiële universum vormt. Er is ook uitgelegd dat spiritueel licht geleidelijk aan in vibratie is verlaagd tot het binnen het frequentiespectrum vibreert dat de fysieke materie vormt. Maar omdat de fysieke materie op dit moment nogal dicht is, bestaat er een grote kloof in frequentie tussen het materiële rijk en het laagste niveau van het spirituele rijk. In die kloof zitten drie ander rijken, of frequentiespectra, die successievelijk vibraties verlagen, die de reikwijdte van het spirituele naar het fysieke rijk overspant. De energiegolven van die drie rijken vormen samen gecombineerd de fysieke materie. De drie hogere niveaus van het materiële rijk corresponderen ook met de drie niveaus van de menselijke geest:

• Het etherische of identiteitsrijk. Dit is het hoogste frequentiespectrum in de materiële wereld en het eerste rijk dat het spirituele licht ‘betreedt’ als dit in vibratie wordt verlaagd. Hier begint het licht de vormen aan te nemen die op den duur alles van melkwegstelsels tot je fysieke lichaam manifesteren. Op dit niveau ligt de blauwdruk opgeslagen voor alle materiële fenomenen. De oorspronkelijke en zuivere blauwdruk voor planeet aarde ligt bijvoorbeeld ongewijzigd op dit niveau opgeslagen. De zuivere blauwdruk voor je fysieke lichaam ligt in jouw persoonlijke identiteitslichaam opgeslagen.

Het etherische niveau correspondeert met het hoogste niveau van je geest, de etherische of identiteitsgeest. Zoals de naam al suggereert, ligt hier je identiteitsgevoel verankerd. Omdat dit het hoogste niveau van de geest is, beïnvloedt het natuurlijk alles wat daarna komt. Als je gelooft dat jij een zondaar bent, zal dit identiteitsgevoel onvermijdelijk je gedachten en gevoelens over jezelf beïnvloeden en dus ook impact hebben op je daden.

• Het mentale rijk. Dit is het niveau van de gedachten, waarop de etherische blauwdruk concreter vorm krijgt. Dit niveau is dichter dan het identiteitsniveau en dat houdt in dat de vormen die hier bestaan, vluchtiger zijn en dus moeilijker te veranderen dan daarboven. Je gedachten over jezelf zijn bijvoorbeeld moeilijker te veranderen dan je identiteitsgevoel. Het mentale niveau is dichter, dus je gedachten zijn steviger en daardoor moeilijker te veranderen op dit niveau. Het is efficiënter om naar het identiteitsniveau te gaan en je identiteitsgevoel te veranderen, wat automatisch de gedachten zal beïnvloeden die daaruit voortvloeien. De truc is dat het moeilijk is om je bewuste geest om de hogere vibraties van de identiteitsgeest af te stemmen, als je de niveaus van je geest niet kent. Maar leringen over hoe je dat doet, zullen in latere sessies verschijnen.

• Het emotionele rijk. Dit is vanzelfsprekend het niveau van gevoelens, maar emoties kun je ook beschouwen als energie in beweging. Dit is het niveau dat vlak boven het fysieke niveau ligt, dus hier worden de concrete gedachten in het mentale rijk doordrenkt met de energie die op het Ma-terlicht wordt ingeprent en ervoor zorgt dat het tot een fysieke vorm samensmelt. Hoewel emoties vluchtig en wispelturig kunnen lijken, is het eigenlijk heel moeilijk om je emoties op het niveau van de emotionele geest te veranderen. Emoties volgen gedachten, dus alleen door je gedachten te veranderen, kan iemand bepaalde emoties overwinnen. En alleen door je identiteitsgevoel te veranderen, kun je jouw gedachten beheersen.

Het laagste niveau van de geest is de bewuste geest, en hier neem je bewust beslissingen over hoe je de fysieke daad uitvoert. In veel gevallen zijn je daden niet echt het resultaat van vrije bewuste keuzes, omdat je beslissingen berusten op wat er aan de bewuste geest wordt gepresenteerd vanuit de drie hogere niveaus van de geest. Om dit te illustreren, vergelijken we dit met een filmprojector.

De mentale activiteit wordt aangestuurd door een stroom energie die van je spirituele zelf komt (later meer uitleg hierover). Die energie lijkt op het witte licht dat de lamp in de projector uitstraalt. Als het licht je geest binnenkomt, gaat het eerst door je identiteitsgeest, die je zou kunnen vergelijken met een filmstrook in de projector. Vanzelfsprekend neemt het licht de vorm aan van het beeld dat je in je identiteitsgeest hebt opgeslagen.

Wanneer het licht de beelden van je identiteit heeft opgenomen, komt het in je mentale lichaam. Het lijkt alsof je een tweede filmstrook in de filmprojector hebt gedaan. Het licht zal nu een combinatie opnemen – een interferentiepatroon – van de beelden in je identiteits- en mentale geest. Je hebt misschien gedachten die je identiteitsgevoel versterken of gedachten die je identiteitsgevoel beperken. Maar het gecombineerde patroon gaat nu naar je emotionele lichaam, dat net een derde filmstrook is. Het emotionele lichaam dient als opslagplaats voor emotionele energie. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een reservoir in hun emotionele lichaam opgebouwd dat bestaat uit de energie van boosheid en angst. Als het licht door die verzamelde energie heen gaat, wordt er een nieuw interferentiepatroon gevormd dat vervolgens in je bewuste geest komt. Maar tegen die tijd heeft het licht de beelden en gevoelens opgenomen die op de hogere niveaus van de geest liggen opgeslagen en die voor de bewuste geest op een impuls kan lijken die zo krachtig is dat mensen onmiddellijk in actie komen. Zij denken er niet aan om die terzijde te schuiven, of ze hebben het gevoel dat zij niet de macht hebben om die met hun bewuste geest opzij te zetten. Je zou kunnen zeggen dat een van de hoofddoelen van het spirituele pad is dat je de leiding krijgt over je mentale proces, zodat je leven niet bestuurd wordt door onderbewuste impulsen, maar dat je bewust keuzes kunt maken – op het niveau van je bewuste geest – over welke acties je wilt ondernemen.

Om dit in het perspectief van persoonlijke genezing te plaatsen, wat er op de drie hogere niveaus van de geest gebeurt, heeft diepe impact op het fysieke lichaam – dat eigenlijk wordt samengesteld uit de energie in het identiteitslichaam, het mentale en het emotionele ‘lichaam’. De blauwdruk voor een volmaakt gezond lichaam ligt opgeslagen op de hoogste niveaus van het identiteitsrijk, maar als het licht door de lagere niveaus stroomt, kan de blauwdruk besmeurd raken of worden veranderd door een sterfelijk identiteitsgevoel, door dualistische gedachten en onzuivere gevoelens. Wanneer het licht dus het fysieke lichaam vormt, zal het niet corresponderen met de zuivere etherische blauwdruk, maar met het interferentiepatroon dat een combinatie is van het identiteits-, mentale en emotionele niveau van de geest. Het wordt nu duidelijk waarom de inhoud van de drie hogere niveaus van de geest, grote invloed hebben op gezondheid en waarom het noodzakelijk is om er bewust de leiding over te hebben, en ze van alle onvolkomenheden te zuiveren.

Begrijpen hoe de geascendeerde meesters hun leringen geven
De meeste volgende secties in dit boek zullen rechtstreeks dictaten zijn van de geascendeerde meesters door de boodschapper die is getraind voor deze specifieke missie. Alleen als je de vier niveaus van het materiële rijk begrijpt, kun je volledig waarderen hoe de meesters leringen doorgeven en waarom de leringen van de meesters uniek zijn vergeleken met de vele new age leringen die er tegenwoordig zijn.

De geascendeerde meesters zijn voorgoed van de aarde geascendeerd, wat betekent dat zij niets meer van de materiële wereld nodig hebben. Zij kunnen in spiritueel opzicht voor zichzelf zorgen, en dat betekent dat zij hun identiteitsgevoel zodanig hebben verhoogd dat zij volledig weten dat zij spirituele wezens zijn die verlengstukken van de Schepper zijn. Als spiritueel wezen heb je toegang tot de Rivier van Leven, de stroom van energie van de Schepper door alle hogere niveaus van het spirituele rijk. Dus heb je niets nodig van een bron buiten jou, omdat je alle energie die je nodig hebt direct van binnen kunt ontvangen. Dit betekent dat de geascendeerde meesters wanneer ze met elkaar of menselijke wezens omgaan, niets van hen nodig hebben. Zij hebben geen gebrek – hoeven niets te ontvangen – maar willen geven – omdat ze iets over hebben.

De beste illustratie hiervan is om een geascendeerde meester met de fysieke zon te vergelijken. De zon straalt voortdurend licht naar het zonnestelsel zonder er ooit iets voor terug te willen. De aarde is geen planeet die voor zichzelf kan zorgen, dus al het leven op aarde heeft de leven gevende energie van de zon nodig. Maar de zon kan voor zichzelf zorgen, omdat de energie die de fysieke processen van de zon stuurt, uit het spirituele rijk komt. Een geascendeerde meester heeft dus ook absoluut niets van jou nodig, en dat is een goed startpunt om te beoordelen welke leringen van de echte geascendeerde meesters komen en welke van wezens komen uit het lagere identiteitsrijk, het mentale of het emotionele rijk.

Het is een feit dat er wezens zijn die niet meer op aarde zijn geïncarneerd, maar nog niet naar het spirituele rijk zijn geascendeerd. De reden dat zij niet geascendeerd zijn, is dat er een dualistische illusie, een bepaald element in hun ego, is die zij niet willen loslaten. Er zijn bijvoorbeeld wezens die zo boos zijn op God dat zij eenvoudig niet naar het spirituele rijk kunnen. Daarom zitten ze in een tijdelijke verblijfplaats in het emotionele rijk. Andere wezens hebben het intellect gebruikt om het gevoel op te bouwen dat zij meer weten dan menselijke wezens, zelfs meer dan God, en zij zitten vast in het mentale rijk. Er zijn ook wezens die het identiteitsgevoel hebben dat zij superieur zijn aan zowel menselijke wezens als de geascendeerde meesters vlak boven hen en zij zitten vast op de lagere niveaus van het identiteitsrijk.

Het punt waar het om draait, is dat die niet-belichaamde wezens niet rechtstreeks spiritueel licht in zichzelf kunnen ontvangen, zoals geascendeerde meesters. De reden is dat die wezens niet bereid zijn om het dualiteitsbewustzijn los te laten en binnen de hen toegemeten tijd te ascenderen. Zij krijgen niet meer de kans om op aarde incarneren, maar hebben zich ook niet geplaatst voor de ascensie naar het spirituele rijk, wat betekent dat zij ertussenin vastzitten. Om te overleven hebben die wezens licht nodig uit andere bronnen, onder andere van mensen die zijn geïncarneerd. In feite is het zo dat zij alleen nog maar in leven zijn, omdat zij dat licht ontvangen – omdat de Wet van Vrije Wil zegt dat de mensen mogen doen met hun licht wat zij willen.

Niet-belichaamde wezens hebben altijd geprobeerd om contact te maken met menselijke wezens en in deze tijd is het heel gewoon om dat te doen door een fenomeen dat channeling wordt genoemd. Er zijn veel wezens in de emotionele, mentale en lagere identiteitsrijken die door diverse mensen proberen te channelen. Zij doen dat omdat zij energie van mensen ontvangen door middel van hun aandacht of zelfs als zij mensen zover krijgen dat zij bepaalde rituelen verrichten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dat werkt.

De wezens die niet zijn geascendeerd, hebben allemaal een specifieke dualistische illusie die zij nog niet hebben opgegeven. Zij zullen proberen om die situatie te rechtvaardigen door leringen te formuleren die het laten voorkomen dat je die illusie niet hoeft op te geven, misschien zelfs wel dat die een deugd is. Wie voelen zich tot zulke leringen aangetrokken? De mensen die ook niet die situatie willen loslaten. Dit vormt een symbiotische of afhankelijke relatie, waarin de niet-belichaamde wezens precies vertellen wat zij willen horen en ze geven hen vaak het gevoel dat zij speciaal zijn, omdat zij zich openstellen voor die hoge leringen of helpen om de wereld of het hele universum te redden. Op hun beurt geven de mensen hun energie aan het niet-belichaamde wezen dat daardoor sterker wordt en misschien zelfs wel ‘krachtiger’ channeling levert.

In tegenstelling hiermee zijn de geascendeerde meesters geascendeerd door alle dualistische illusies op te geven. Daarom proberen zij op geen enkele manier de mensen het gevoel te geven dat het goed is om illusies te houden. Zij zijn op zoek naar studenten die er genoeg van hebben en hun ego echt willen loslaten. De geascendeerde meesters zullen de mensen niet vertellen wat hun ego wil horen; zij zullen de mensen vertellen wat hun ware zelf moet horen om de dualistische illusies te doorzien. De geascendeerde meesters hoeven ook geen energie van de mensen. Er zijn bijvoorbeeld new age channelers die zich uitgeput voelen na een sessie en het publiek kan zich ook uitgeput voelen. Na een dictaat van de geascendeerde meesters voelt noch de boodschapper noch het publiek zich uitgeput, maar zij voelen een infusie van spiritueel licht dat nog uren kan duren, zelfs dagenlang. De geascendeerde meesters dalen niet af in vibratie van de hoogste – en nog zuivere – niveaus van het identiteitsrijk, dus een boodschapper voor de meesters moet worden getraind om zijn of haar bewustzijn te verhogen naar dat niveau en dat handhaven voor de duur van het dictaat, dat meer dan een uur kan duren. In tegenstelling hiermee geven de niet-belichaamde wezens hun boodschappen uit een lager rijk, waardoor een channeler zich veel gemakkelijker kan afstemmen op dat niveau.

Let erop dat een aantal niet-belichaamde wezens geen scrupules heeft om zich voor te doen als een geascendeerde meester, en de naam en het vocabulaire te gebruiken dat geascendeerde meesters gebruiken in echte dictaten. Je kunt zeggen dat een niet-belichaamd wezen dat zijn eigen naam gebruikt, in ieder geval eerlijk is, maar als zo’n wezen de naam van een geascendeerde meester gebruikt, is dat vanzelfsprekend bedrieglijk. In veel gevallen kan het moeilijk zijn om het verschil te weten tussen een echte lering en een lering uit een lagere bron door naar de woorden te kijken en ze met de analytische geest te beoordelen. Maar als je naar je hart gaat en de Sleutel tot de Kennis gebruikt, om de vibratie van de woorden te voelen, kun je gemakkelijk het verschil ervaren. Je hebt een element van waarheid in je hart en je kunt voelen of een ware lering een snaar bij je raakt, terwijl een lagere lering helemaal geen resonantie heeft of zelfs niet in harmonie is met de innerlijke waarheid.

De voorwaarde is dat je neutraal moet zijn en wil dat een valse lering wordt ontmaskerd, zelfs als die zegt wat je wilt horen. Wat de mensen altijd voor de gek houdt, is de dualistische illusie die je niet wilt loslaten, wat betekent dat je een lering wilt geloven die zegt dat je hem niet hoeft los te laten, of dat de voorwaarde geen illusie is maar een deugd die je in het spirituele rijk kan brengen. De waarheid is dat je niet om de tuin geleid kunt worden door een bron van buitenaf – je kunt alleen worden bedrogen door iets waar je innerlijk aan gehecht bent. Maar als je bereid bent om zulke gehechtheden los te laten, hebben alle mensen toegang tot de Sleutel van Kennis die het onderscheid kan maken tussen iets wat uit een hogere en iets wat uit een lagere bron komt.

Let op het essentiële punt. De geascendeerde meesters hebben alle aspecten van hun ego losgelaten en daarom kunnen ze jou helpen om hetzelfde te doen. In tegenstelling tot een wezen in het lagere identiteitsrijk dat misschien een niveau van kennis heeft dat ontwikkeld is vergeleken met de meeste mensen op aarde. Daardoor kan dit wezen misschien leringen geven die veel wijsheid bevatten. Maar omdat het wezen nog niet bepaalde aspecten van zijn ego heeft losgelaten, zullen er blinde vlekken in die leringen zitten. Geen enkele leraar kan je helpen om te overwinnen wat de leraar niet heeft losgelaten, en daardoor kun je niet verder komen dan de leraar. En dat is nu juist waarom jij een leraar wilt die is geascendeerd en die jou daardoor kan helpen om ook uit de materiële wereld te ascenderen.

De leringen van de geascendeerde meesters zullen je altijd vertellen wat je moet horen om jouw dualistische illusies te transcenderen. De ontmaskering van die illusies kan misschien ongemakkelijk, misschien wel pijnlijk, voor jouw ego zijn. De mensen die zich nog steeds met hun ego identificeren, zullen zich vaak beledigd voelen door de directe leringen van de echte meesters, en proberen misschien zelfs wel om een meer troostende lering van de verkeerde ‘meesters’ te vinden. Maar zodra jij je niet meer volledig met je ego identificeert, bieden de leringen van de geascendeerde meesters een heel directe en snelle manier naar spirituele vrijheid – waaronder vrijheid van fysieke en mentale ziekten.