Het menselijke dilemma en de uitweg

door Kim Michaels

Dit leidt tot de erkenning van wat je misschien het eeuwige menselijke dilemma zou kunnen noemen. Er zijn twee opties:

• Je kunt jezelf ervan overtuigen dat de illusie van een gefragmenteerde wereld en een gescheiden zelf echt is. Het gescheiden zelf moet zich juist door haar aard bedreigd voelen en daardoor zichzelf proberen te beschermen. Het ego heeft een inherente behoefte aan veiligheid en evenwicht, en dat probeert hij te tevreden te stellen door zijn omgeving naar zijn hand te zetten – waaronder andere mensen. Dit kan met fysieke kracht of door ideeën – of allebei.
• Het ego kan de realiteit niet zien, maar ziet enkel een mentaal beeld. Het ego probeert dus om de werkelijkheid aan te passen aan zijn mentale kader. Maar het universum weigert om zich daarnaar te voegen en zodoende moet het ego zich voortdurend in een staat van ontkenning bevinden om zijn wereldbeeld overeind te houden.
• Dit verandert in de geest van iemand in een gesloten mentaal kader dat vervolgens onderworpen wordt aan de kracht die beschreven wordt in de tweede wet van de thermodynamica. In werkelijkheid is dit een positief mechanisme in die zin dat het universum probeert om het mentale kader van iemand af te breken om hem te bevrijden en zich weer met de realiteit te verbinden. Daardoor wordt een zichzelf versterkende spiraal gevormd die ertoe leidt dat de persoon steeds meer egoïsme ontwikkelt. Omdat het ego in toenemende mate wordt bedreigd, lijkt bijna elke daad te rechtvaardigen als een pure overlevingsdaad.
• Naarmate de spiraal intenser wordt, raakt de persoon zijn gemoedsrust en ware geluk kwijt. In plaats daarvan bestaat er voortdurend een staat van mentale en emotionele stress en pijn. Dit kan op den duur leiden tot depressies of ergere vormen van geestesziekte. Maar aangezien de wereld een geheel is dat met elkaar verbonden is, kan het ook leiden tot ziekten in het fysieke lichaam. Alles wordt van energie gemaakt, dus het lichaam kan een interferentiepatroon vormen met de energiegolven van de geest. Dit interferentiepatroon kan het natuurlijke functioneren van het lichaam ontwrichten en tot ziekte leiden.
• Je kunt je ervan bewust worden dat je de neerwaartse spiraal moet afbreken en naar een betere manier van leven moet zoeken. Dit kan ertoe leiden dat mensen aan een opwaartse spiraal beginnen om hun inzicht in het leven meer te vergroten dan de kennis die je in zowel de traditionele religie als het materialisme tot je beschikking hebt. Dit kan tot mentale en emotionele genezing leiden en dat zorgt ervoor dat je stopt met je voortdurend bedreigd voelen en onder stress staan. Het kan ook je wereldbeeld vergroten en de onderliggende eenheid van al het leven zien in plaats van je op gescheidenheid te richten.
• Het resultaat is een opwaartse spiraal die leidt tot steeds meer gemoedsrust, een gevoel van innerlijk heel zijn en tevredenheid, en dit leidt vaak tot fysieke genezing. Maar een zelfs nog grotere impact is dat dit kan leiden tot een heel andere bewustzijnsstaat, één waarin je de gescheidenheid en de dualiteit hebt getranscendeerd en die berust op het gevoel dat je verbonden bent met je bron en andere mensen. Die opwaartse spiraal wordt vaak het spirituele pad genoemd.

Wat is de onderliggende boodschap van de leringen van spirituele leraren, zoals de Boeddha, Jezus, Krishna, Lao Tzu en vele andere? Wat is de boodschap achter het leven van veel waarlijk onbaatzuchtige mensen in de geschiedenis? Dit is dat het mogelijk is dat een menselijk wezen – elk menselijk wezen – de bewustzijnsstaat kan transcenderen die wordt beheerst door gescheidenheid, dualiteit en conflicten. Het is mogelijk om de strijd te transcenderen.

Vanzelfsprekend werden de mensen in de westerse wereld niet opgevoed met enige kennis van het menselijke dilemma en de twee opties daarvan. Vanaf hun vroegste jeugd werden zij geprogrammeerd om in de illusie te leven dat je een gescheiden zelf bent zonder te weten dat er een alternatief is. Dit werd gedaan door goed bedoelende ouders en leraren die ook werden opgevoed met de illusie dat dit de enige manier van leven is. Maar achter de schermen zitten machtselitegroepen die zelf in die illusie geloven en die willen dat alle mensen daarin blijven geloven, omdat ze de mensen dan naar hun hand kunnen zetten.

Mensen die blind zijn gemaakt door het gescheiden zelf, kun je gemakkelijk naar je hand zetten door in te spelen op de angsten van hun ego en het gevoel dat hij voortdurend wordt bedreigd. Dit kan worden gebruikt om een vijand op de wereld te definiëren en mensen een nooit eindigende strijd tegen die vijand te laten voeren, zoals in het Midden-Oosten al duizenden jaren gebeurt. Maar je kunt dit ook gebruiken om mensen in een epische strijd te laten geloven, zodat zij voor alles strijden wat zij als een goede zaak beschouwen. Die zaak wordt echter gedefinieerd door de machtselite en probeert de gevestigde elite aan de macht te houden of een opkomende elite te helpen.

Kun je uit dat menselijke dilemma en de voortdurende strijd tussen groeperingen van de machtselite komen? Ja, en dat is ook de manier om persoonlijk te genezen. Om die manier te begrijpen, moet je naar iets reiken dat buiten het mentale kader valt dat het gescheiden zelf heeft geschapen en de mensen die worden verblind door de relativistische, dualistische logica van het gescheiden zelf.

Naar de werkelijkheid reiken die buiten het ego bestaat
Om uit het menselijke dilemma te komen, is het essentieel dat je begrijpt dat het ego een gesloten mentaal kader vormt. Als iemand door zijn ego wordt verblind, kan het wereldbeeld van het ego worden bevestigd door bijna alles wat er in het leven gebeurt. Als je bent opgegroeid met rode contactlenzen in, dan zou je ervan overtuigd zijn dat alles een rode tint heeft. Iemand die iets anders zegt, wordt afgewezen, omdat het zal lijken dat die ander iets zegt wat de rechtstreekse ervaring tegenspreekt. Voor je een gekleurde bril kunt afzetten, moet de geest openstaan voor de mogelijkheid dat wat jij ziet niet de enige manier is om de wereld te zien. Je kunt niet eens beginnen met het oplossen van een probleem als je niet hebt erkend dat er misschien wel een probleem is. En de meeste mensen hebben er nog nooit over nagedacht dat er misschien een alternatief is voor iets wat zij al de normale bewustzijnsstaat van een menselijk wezen zien.

Heel veel mensen zijn opgegroeid met de bewustzijnsstaat die het leven een strijd laat lijken. Als een spirituele leraar begint te spreken over gemoedsrust, zullen de meeste mensen dit afwijzen, omdat zij nooit iets anders dan strijd hebben meegemaakt. Daardoor lijken de woorden van de leraar eenvoudig argumenten die de ervaring weerspreken. Voor iemand een uitweg kan vinden, moet je jouw geest hebben opengesteld voor de mogelijkheid dat er iets buiten jou is wat anders is dan het filter van je ego ervaart. Dit gebeurt meestal op een van deze drie manieren:

• De harde leerschool. De mensen ervaren vaak de ene crisis na de anderen tot ze op de ‘bodem van de put’ belanden en beslissen dat er een beter manier moet zijn en dat zij het anders moeten aanpakken om zichzelf en hun manier van leven te veranderen. Dit zorgt er vaak voor dat mensen een manier proberen te vinden om zichzelf te veranderen, wat kan worden gestimuleerd door de traditionele psychologie, zelfhulp of een spirituele lering.
• De school van het redelijke denken. Mensen gebruiken de analytische geest om inconsistenties in hun persoonlijke wereldbeeld of die van hun ouders en de samenleving bloot te leggen. Zij weigeren op te houden met het stellen van bepaalde vragen en proberen een oplossing te vinden voor de onbeantwoorde vragen in hun vorige wereldbeeld. Dit kan doordat ze worden geïnspireerd door een wetenschappelijke bron of een spirituele lering die verder kijkt dan de doctrines van de traditionele religie.
• De school van de innerlijke inspiratie. Mensen gebruiken hun holistische, intuïtieve vermogens van de geest om een innerlijke ervaring te krijgen die het bestaan bevestigt van een werkelijkheid buiten het mentale kader waarin zij zijn opgevoed. Dit kan spontaan gebeuren, maar wordt vaak versterkt door het vinden van een spirituele lering die buiten je eerdere wereldbeeld valt. Die mensen gebruiken een vermogen van hun geest dat in het algemeen niet wordt erkend of op waarde geschat door de wetenschap, hoewel veel van de grootste wetenschappers, zoals al eerder is gezegd, dit hebben gebruikt om nieuwe ontdekkingen te doen.

Nogmaals, de essentie is dat jij je geest moet openstellen voor de mogelijkheid dat je meer over de wereld te weten kunt komen dan het bestaande wereldbeeld dat je nu hebt. En hoewel er mensen zijn die iets meer vinden door van de traditionele religie over te stappen op het materialisme of andersom, vinden de meeste mensen antwoorden die hen tevreden stellen als ze kijken naar zowel de traditionele religies en het materialisme, meestal op het gebied van zelfhulp of universele spiritualiteit.

Menselijke wezens zijn niet de enige wezens die zelfbewustzijn hebben
Wanneer je op zoek gaat naar meer inzicht dan een oud wereldbeeld, is het een natuurlijke reactie om uit te kijken naar een leraar die dat grotere inzicht heeft. Maar zodra je begint te begrijpen hoe het ego een gesloten mentaal kader vormt, wordt het duidelijk dat je om aan dit mentale kader te ontsnappen eigenlijk een leraar nodig hebt die daar al uit is, één die de illusie al heeft getranscendeerd dat er een gescheiden zelf is en de dualistische illusies doorziet. Waar vind je zo’n leraar?

Wanneer je begrijpt dat bewustzijn de onderliggende werkelijkheid is, doet zich een verleidelijke mogelijkheid voor. Als het bewustzijn van een persoon niet het exclusieve product is van het fysieke brein, dan is er geen reden voor dit bewustzijn om te sterven wanneer het lichaam sterft. En als het bewustzijn niet sterft, is het mogelijk om te blijven groeien en evolueren tot dit een bewustzijnsniveau bereikt waarop dit de illusies van gescheidenheid en dualiteit die het mentale kader van het ego vormen, heeft getranscendeerd. Zo’n ontwaakt wezen begint in te zien dat de illusies van het ego niet bestaan en begint ook te begrijpen dat al het leven één is. Op den duur kan iemand volledig de illusie loslaten dat je een gescheiden zelf bent en een bewustzijnsstaat bereiken die berust op eenzijn met de bron ervan en eenheid met al het leven. Dit zou je verlichting kunnen noemen, of kosmisch bewustzijn, Christusbewustzijn of vele andere namen. Het punt is dat alleen een wezen dat totaal het mentale kader van het ego heeft getranscendeerd, echt gekwalificeerd is om de mensen te leren hoe zij dat ook kunnen doen. Een dergelijk wezen ziet niet alleen de werkelijkheid buiten het mentale kader om, maar herinnert zich ook nog hoe het was om in dat kader vast te zitten, waardoor hij op een unieke manier anderen op hetzelfde pad van transcendentie kan leiden.

Moet je dan naar de verste uithoeken van de aarde reizen om op zoek te gaan naar zo’n verlichte leraar? Er zijn mensen die dat doen, maar er is nog een mogelijkheid en opnieuw kan de kwantumfysica de basis vormen voor meer inzicht. Het basale feit dat de kwantumfysica heeft ontdekt, is dat wanneer iemand een observatie doet op kwantumniveau, de uitkomst letterlijk wordt bepaald door het bewustzijn van die persoon. Alles wordt van subatomaire deeltjes gemaakt die eigenlijk golfvormen zijn. Zodoende heeft alles een corresponderende golfvorm, zelfs het universum al geheel. Het punt is dat er een onderliggende werkelijkheid bestaat die natuurkundigen nog niet adequaat hebben beschreven (vanwege de beperkingen door het materialistische paradigma). Het bewustzijn van een menselijk wezen heeft de kracht om met die onderliggende realiteit in wisselwerking te treden en er iets uit te trekken dat zich als een subatomaire deeltje materialiseert.

Deze ontdekking heeft tot vragen geleid die wetenschappers decennialang versteld heeft doen staan, maar die zijn alleen maar verbazingwekkend wanneer je door het filter van het materialistische paradigma kijkt. Eén van die vragen is: “Als het bewustzijn het object dat wordt geobserveerd, medeschept, is de maan er dan wel als niemand kijkt?” Een ander voorbeeld: “Als een boom in het bos omvalt, en er is niemand, maakt hij dan geluid?”

Die problemen zijn verbazingwekkend voor een materialist die niet wil toegeven dat het bewustzijn onafhankelijk van het fysieke brein kan bestaan. Maar als je dit eenmaal toegeeft, kun je die vragen gemakkelijk oplossen. Het eenvoudige antwoord is dat menselijke wezens niet de enige bewuste wezens zijn die betrokken zijn bij dit universum.

De kwantumfysica heeft bewezen dat niets door een totaal mechanisch proces kan worden gevormd. Alleen door het medium bewustzijn kan er iets worden geschapen. En omdat menselijke wezens relatieve nieuwkomers zijn in het universum, volgt daaruit dat zij het universum niet konden scheppen dat miljarden jaren geleden is ontstaan, al voordat zij kwamen. De logische conclusie is dat er andere van zelfbewuste wezens zijn die de vaardigheid van geest hebben om met de onderliggende werkelijkheid te communiceren.

Deze wezens hebben het materiële universum geschapen en bestaan tegenwoordig nog steeds. De traditionele religie zal zeggen dat dit God is en dat er maar één is, maar er is eigenlijk geen reden om aan te nemen waarom een allerhoogste Schepper niet veel van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf zou kunnen scheppen. Zelfs menselijke wezens moeten zelfbewuste scheppers zijn – omdat dit de enige manier is waarop hun bewustzijn de vaardigheid heeft om met die onderliggende werkelijkheid te communiceren. Zoals in het boek Genesis staat: “Laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis.”

De wezens die de aarde en het materiële universum hebben geschapen, bezitten vanzelfsprekend geen fysiek lichaam, en hun geest heeft meer capaciteiten dan die van menselijke wezens. Maar de wetenschap heeft al een tehuis voor die wezens geleverd, omdat toen Einstein bewees dat alles energie is, het duidelijk werd dat er niveaus of dimensies van energie kunnen zijn die vibreren op gradaties die veel hoger liggen dan de menselijke zintuigen of zelfs de meeste wetenschappelijke instrumenten kunnen bespeuren. Fysici hebben al decennialang de mogelijkheid onderzocht of er andere dimensies of zelfs parallelle universums kunnen bestaan.

Bovendien spreken kwantumfysici van het rijk van waarschijnlijkheden, waarin iets kan bestaan als een pure vorm van energie, als een potentieel dat zich kan manifesteren. Maar als je dit nog wat verder doorvoert dan de materialisten, wordt er een verleidelijke mogelijkheid zichtbaar. Het wordt duidelijk dat het materiële universum niet een autonome eenheid is. Het is deel van een groter geheel, het lijkt op een ijsberg waarvan je maar tien procent boven het water kunt zien. Met andere woorden, het materiële universum wordt gemaakt van energie die binnen een bepaald frequentiespectrum vibreert. Maar daarnaast bestaat er nog een frequentiespectrum met hogere vibraties. In feite bestaat het materiële universum binnen dit grotere geheel.

Wetenschappers hebben bewezen dat het materiële universum in werkelijkheid niet van materie wordt gemaakt – het wordt gemaakt van energie. De energie vond haar oorsprong is een hogere dimensie van het frequentiespectrum. Het materiële universum ontstond, omdat een beetje van de hoogfrequente energie in vibratie werd verlaagd, totdat dit het materiële frequentiespectrum inging en de vorm van subatomaire deeltjes aannam. En die deeltjes werden gecombineerd tot materiële vormen die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Wetenschappers weten dat het zo gegaan is, maar zij kunnen niet verklaren hoe en waarom dit is gebeurd. Maar door toe te geven dat er een groep niet-materiële wezens bestaat, is dit mysterie gemakkelijk op te lossen. De geest van die wezens heeft de co-creatieve vaardigheid om hoogfrequente energie in het materiële frequentiespectrum te verlagen en zodoende de basale bouwstenen van de materie te leveren, namelijk subatomaire deeltjes. Zij hebben ook de vaardigheid om een ontwerp of blauwdruk voor het materiële universum en de zogenaamde natuurwetten te visualiseren.

Wat zo revolutionair is aan dit idee, is dat het zowel de traditionele religie als het materialisme transcendeert door de kracht van de menselijke geest in de juiste context te plaatsen. Het materialisme berust op de bewering dat niets werd geschapen als het resultaat van een ontwerp – alles is toevallig gebeurd. Maar onderzoek toont voortdurend aan dat het hele universum zo’n wankel evenwicht heeft dat steeds meer wetenschappers het moeilijk vinden om te geloven dat dit het gevolg is van een willekeurig proces. Het enige wat de wetenschap ervan weerhoudt om een nieuw paradigma te ontwikkelen, is dat ze blijft volhouden dat de geest niet kan bestaan zonder een fysiek brein. Als eenmaal wordt toegegeven dat de geest niet afhankelijk is van het brein, dan wordt het duidelijk dat er niet-materiële wezens bestaan die een blauwdruk hebben ontwikkeld voor het materiële universum voor de energie werd verlaagd naar het huidige frequentiespectrum.

Maar die wezens zijn niet de enige wezens met medescheppende vaardigheden. Zoals de kwantumfysica heeft bewezen, hebben menselijke wezens ook de geestkracht om met een hoger frequentiespectrum te communiceren. Menselijke wezens hebben nog niet de kracht om een nieuwe planeet te scheppen, maar zij hebben misschien wel de kracht om de aarde te modificeren op manieren die door zowel de traditionele religie als het materialisme is ontkend. Deze mogelijkheid overwegen, zou inderdaad een paar van de fundamentele vragen van het leven kunnen beantwoorden.

Waarom is er kwaad op de wereld?
Dit leidt tot een van de traditionele vragen die zowel religieuze als niet-religieuze mensen hebben: “Als er een God bestaat en als die God goed is, waarom is er dan zoveel kwaad en lijden op de wereld?” In verband met genezing vragen mensen zich vanzelfsprekend vaak af waarom God ziekte heeft geschapen.

Maar op grond van de bespreking van kwantumfysica en de conclusies die hierboven beschreven staan, ontstaat er een nieuwe mogelijkheid. Zou het kunnen dat God het kwaad niet heeft geschapen, maar dat de menselijke wezens dit hebben gedaan? Per slot van rekening zegt de uitspraak in Genesis over de mens: “En laat hem heerschappij over de aarde nemen.” Door menselijke wezens een geest te geven die in wisselwerking kan treden met de onderliggende werkelijkheid van God – of met de wezens die de aarde hebben geschapen – heeft God menselijke wezens ook de macht gegeven om het oorspronkelijke ontwerp te veranderen. Vanzelfsprekend zitten er beperkingen aan die macht. De bewustzijnsstaat van iemand heeft impact op het vermogen van hem om mede te scheppen. Zodoende hebben alleen wezens met een heel hoge bewustzijnsstaat de macht om een hele planeet te scheppen.

Menselijke wezens hebben een lagere bewustzijnsstaat, dus zij kunnen niet het fundamentele ontwerp van de aarde veranderen, maar de kracht van het collectieve bewustzijn kan wel bepaalde veranderingen bewerkstelligen en dit geldt vooral voor de samenleving en het fysieke lichaam. De huidige staat van beperkte bronnen, ongelijkheid in de samenleving en fysieke ziekten vormen dus geen deel van het oorspronkelijke ontwerp. Dit is mede geschapen door de collectieve geest, omdat de mensen naar het dualiteitsbewustzijn zijn afgedaald en hun mentale en fysieke macht begonnen te gebruiken op grond van de illusie dat ze gescheiden wezens zijn. Zij begonnen te handelen alsof ze konden doen wat ze wilden ongeacht de consequenties en daardoor is de samenleving en de individuele geest in een gesloten systeem veranderd. Onmiddellijk begon de tweede wet van de thermodynamica in werking te treden en door de tijd heen heeft die armoede en ziekten gemanifesteerd als middelen om het gesloten systeem af te breken.

Dit leidt tot de conclusie dat de mensen vrije wil hebben gekregen en er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat vrije wil niet bestaat. Maar dit is duidelijk de uitkomst van de illusie van gescheidenheid, zoals je kunt zien als je nadenkt over het volgende:

• Juist het feit dat mensen de optie hebben om te ontkennen dat ze vrije wil bezitten, bewijst dat ze vrije wil hebben. Als de gedachten van de mensen mechanische producten waren van processen in het brein, zou vrije wil geen onderwerp voor discussie zijn – het zou een onderwerp zijn dat irrelevant is.
• Wie wil dat de bevolking ontkent dat ze vrije wil bezit? Vanzelfsprekend degenen die de mensen willen manipuleren en hen in een soort slavenarbeiders willen veranderen die blindelings hun orders opvolgen. Die mensen zijn lid van de machtselite die de bevolking in haar macht wil om hun eigen positie met privileges en macht veilig te stellen.
• Het ego wil ook dat individuele mensen hun vrije wil ontkennen, omdat vrije wil het mogelijk maakt om aan de illusies van het ego te ontsnappen door betere keuzes te maken.
• Wat betreft persoonlijke genezing komt dit erop neer dat degenen die vrije wil ontkennen, hun macht weggeven om in de categorie te komen van de mensen die genezen. Als je jouw leven niet kunt veranderen door betere keuzes te maken, dan heb je als enige optie over dat je om een wonder bidt en hoopt dat de machtselite je kan genezen door de materialistische manieren voor genezing. Jouw geest heeft niet de macht om genezing te manifesteren.

Die conclusies leiden tot de volgende logische stap, namelijk eens nadenken over de wezens die de aarde hebben geschapen en die het oorspronkelijke ontwerp kennen.

De spirituele leraren van de mensheid
Deze scheppers van vormen behoren tot een groep wezens die met de aarde werkt met de specifieke bedoeling om menselijke wezens te helpen hun bewustzijn te verhogen en uit de dualistische gevangenis te ontsnappen. Een aantal van die wezens heeft nooit een fysiek lichaam op aarde aangenomen, terwijl andere dat wel hebben gedaan en geleidelijk aan hun bewustzijn hebben verhoogd totdat zij de dualiteit hadden getranscendeerd en permanent naar het spirituele rijk konden gaan. In plaats van te verdwijnen, bestaan ze in een ander frequentiespectrum, iets wat sommige wetenschappers een parallel universum noemen of een andere dimensie. Religie noemt het traditioneel de hemel en de universele spiritualiteit noemt dit het spirituele rijk. Dit verschilt niet fundamenteel van het materiële universum, omdat dit ook van energie is gemaakt. Maar de energie vibreert op een hoger frequentiespectrum en daarom is die niet zichtbaar voor de fysieke zintuigen of de meeste wetenschappelijke instrumenten. Maar door de geschiedenis heen hebben mensen visioenen gekregen van dit hogere rijk door middel van hun intuïtie.

Waarom verbergen die wezens zich voor de gewone bevolking? Dat komt uiteindelijk door de vrije wil. Als het onomstotelijk vaststond dat God bestaat, dan zouden de mensen niet meer de optie hebben om het bestaan van God te ontkennen. Dit zou tegen de bedoeling van het universum ingaan, namelijk groei in bewustzijn door het gebruik van je vrije wil. Met andere woorden, de spirituele leraren van de mensheid willen dat mensen groeien, maar dat moet gebeuren als gevolg van de vrije keuzes van mensen.

Een andere overweging is dat de spirituele leraren zich eigenlijk niet verbergen. Zij worden verborgen, omdat heel veel mensen naar de lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin zij de vermogens van de geest hebben gedemonteerd die hen in staat stellen om iets waar te nemen naast de fysieke zintuigen. Door de tijd heen hebben miljoenen mensen een paar van die vermogens kunnen gebruiken en daardoor hebben ze spirituele, mystieke of intuïtieve ervaringen gekregen. Dit heeft hen in staat gesteld om de kloof in hun waarneming te overbruggen – ook wel sluier van Maya genoemd – en direct met de spirituele leraren te communiceren. Dit is een heel natuurlijke vaardigheid, maar je moet wel bereid zijn om verder te kijken dan het mentale kader dat de machtselitegroepen, het massabewustzijn en je eigen ego hebben gevormd. Je moet voor ware spirituele onafhankelijkheid gaan.

Denk nog eens na over de ware boodschap die schuilgaat achter het verschijnen van de Boeddha en Christus. Die bestond eruit dat er een voorbeeld werd gedemonstreerd dat het mogelijk was dat menselijke wezens de illusie van gescheidenheid transcenderen en een hogere bewustzijnsstaat manifesteren. In die bewustzijnsstaat zie je de onderliggende werkelijkheid dat al het leven één is en zodoende niet kan worden beheerst door de illusies van de dualiteit – je hebt ware vrijheid veroverd. Je kunt ook niet door een machtselite, het collectieve bewustzijn en je eigen ego worden gemanipuleerd. Bedenk dat noch je ego noch een machtselitegroep wil dat die kennis door de gewone bevolking wordt geaccepteerd – omdat zij dan uitgeschakeld zijn. Zodoende heeft een machtselite geprobeerd om Jezus te doden, en toen dat niet werkte, probeerde ze zijn voorbeeld te doden door van hem een speciaal wezen te maken dat niemand kan kopiëren. Maar heeft Jezus niet gezegd: “Wie in mij gelooft, zal de werken die ik gedaan heb, doen en zelfs nog grotere werken?”

Net als alle ware spirituele leraren kwam Jezus demonstreren dat het mogelijk is voor alle menselijke wezens om de beperkingen van de materiële wereld te transcenderen en ware vrijheid te veroveren – en dat het mogelijk is om dit te doen terwijl je nog op aarde bent geïncarneerd. De machtselite wil juist niet dat de mensen dit weten en accepteren. Zij willen dat de mensen geloven dat je alleen maar ware vrijheid in de volgende wereld kunt bereiken en dat de mensen zich moeten onderwerpen aan de machtselite zolang zij op aarde zijn. Dit verklaart in principe waarom iedere religie rigide is geworden en verstikt door doctrines die de vrijheid van de mensen in feite beperken door hun denken in te perken, en zelfs hun gevoel van wie ze zijn en wat er voor hen mogelijk is. De machtselite zal alles gebruiken om het ware potentieel van de mensen te onderdrukken, waaronder een spirituele of religieuze lering. Ze kunnen zelfs de wetenschap in een geloofssysteem veranderen dat berust op de ‘onbetwistbare’ doctrine dat er naast het materiële universum niets bestaat.

Het wordt nu duidelijk dat er inderdaad een groep spirituele wezens bestaat die dient als de spirituele leraren van de mensheid. Hun bedoeling en missie is om individuele mensen te helpen om zich te bevrijden van de mentale gevangenis die hun eigen ego en diverse machtselitegroepen hebben geschapen. De leraren hebben hun ware vrijheid veroverd door zich van menselijke beperkingen te bevrijden – waaronder ziekten – en hun enige wens is om alle mensen te helpen om diezelfde vrijheid te bereiken. Maar juist omdat zij één zijn met hun bron en de bedoeling van het universum hebben zij het allerhoogste respect voor de vrije wil. De machtselite zal mensen manipuleren, maar de ware spirituele leraren doen dat nooit. Als de mensen de spirituele leraren afwijzen en de doctrines van de traditionele religie gebruiken of het materialisme om hun bestaan te ontkennen, dan moeten zij zich eenvoudig buigen voor de vrije wil.

Maar voor de mensen die verder willen kijken dan de traditionele mentale kaders, staan die spirituele leraren klaar – die geascendeerde meesters – om hun assistentie op diverse manieren aan te bieden. Dus als je echt uit je mentale kader van het dualiteitsbewustzijn wilt ontsnappen – als de ware oorzaak van ziekte – is het dan niet logisch dat je die leraren benut, omdat die al hetzelfde pad hebben begaan?

Als het bestaan van zulke niet-dualistische leraren niet aannemelijk lijkt, dan heeft dit boek je verder niets te bieden. Maar voor wie meer wil leren, is er een Hoorn des Overvloeds van hogere inzichten en praktische middelen die op de resterende pagina’s van dit boek zullen worden aangeboden.