De Spirituele Onafhankelijkheidsverklaring

door Kim Michaels

IN VERGADERING, één in het eeuwige nu.

De unanieme Verklaring van de spirituele mensen op aarde

Wanneer het in de loop van de voortgang van spirituele cycli noodzakelijk wordt dat spirituele mensen de materiële en spirituele banden loslaten die hen hebben verbonden met mensen die de antispirituele machten volgen, de verkeerde hiërarchie, van deze wereld, en onder de machten van de aarde, de aparte en spirituele positie te veronderstellen waar de Wetten van de Geest en van de God van de Geest hen recht op geven, een fatsoenlijk respect voor de meningen van de mensheid vereist dat ze de oorzaken dienen te verklaren die hen tot de gescheidenheid dwingen.

We gaan ervan uit dat deze waarheden vanzelfsprekend zijn:

Dat alle mensen door God zijn geschapen en dat God alles uit zijn eigen Wezen en substantie heeft geschapen. Daarom werden alle mensen geschapen als spirituele wezens met evenveel waarde in de ogen van God. Gelijkheid betekent echt niet hetzelfde zijn. Ieder spiritueel wezen wordt geschapen met een unieke individualiteit. Zodoende werd ieder spiritueel wezen naar het beeld en de gelijkenis van de Schepper gemaakt en is een individualisatie van God.

Dat alle spirituele wezens door hun Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare Rechten. Hieronder vallen Leven: het recht om een spiritueel leven op deze materiële wereld te leiden; de Vrijheid om de van God gekregen individualiteit op deze materiële wereld uit te drukken en het nastreven van het ware, spirituele geluk om Gods spirituele koninkrijk te manifesteren in iemands persoonlijke wezen en op planeet aarde als geheel. Het is het recht van elke ziel om aan zijn/haar spirituele identiteit tot uitdrukking te brengen op de materiële wereld.

Dat er om deze rechten te waarborgen, wereldlijke en religieuze regeringen onder de mensen worden ingesteld die hun gerechtvaardigde macht ontlenen aan de toestemming van de mensen die worden geregeerd en aan de materiële en spirituele wetten van de Schepper. Daarom heeft geen enkele menselijke regering het recht om de Wetten van God te negeren, te omzeilen of nietig te verklaren.

Dat wanneer een vorm van wereldlijke of religieuze regering deze doelen wil vernietigen, de spirituele mensen het recht hebben om die te veranderen of af te schaffen en een nieuwe regering te vormen die het fundament onder dergelijke spirituele principes legt en haar macht in een zodanige vorm te organiseren dat die hen het meest waarschijnlijk lijkt om hun veiligheid en geluk te effectueren, daarbij volledig erkennend dat enkel de Wetten van God de veiligheid en het geluk van de waarlijk spirituele mensen kunnen garanderen.

De voorzichtigheid zal zeker gebieden dat regeringen die al heel lang bestaan, niet veranderd mogen worden vanwege lichte en kortstondige zaken; en alle ervaring heeft dienovereenkomstig aangetoond dat de mensheid vatbaarder is voor lijden, hoewel materieel kwaad uit te houden is en spiritueel kwaad niet herkend wordt, dan ze recht te zetten door de vormen af te schaffen waaraan ze gewend zijn. Als spirituele mensen erkennen wij echter dat de wereld niet spiritueler wordt zolang wij de machten negeren die haar verder in het materialisme trekken. Daarom beloven we dat we niet langer het spirituele lijden zullen accepteren of ondergaan dat door de verkeerde hiërarchie van deze wereld wordt opgelegd.

Wanneer een lange reeks materieel en spiritueel misbruik en wederrechtelijke toe-eigening, die onveranderlijk hetzelfde doel najagen: het afbreken van ware spiritualiteit en het verheffen van het materialisme omdat een valse god duidelijk een ontwerp toont om alle mensen te reduceren onder het absolute despotisme en de tirannie van de antispirituele machten, de verkeerde hiërarchie, van deze wereld, hebben spirituele mensen het recht, is het hun spirituele plicht, om zich te ontdoen van zo’n regering en nieuwe bewakers aan te stellen voor hun toekomstige materiële en spirituele veiligheid.

Zo hebben de spirituele mensen op aarde geduldig geleden; en daardoor is het nu noodzakelijk om hun eerdere regeringsvormen te veranderen. De geschiedenis van de verkeerde hiërarchie van deze wereld, als de regerende hiërarchie van de antispirituele tirannen, is een geschiedenis van herhaalde verwondingen en toe-eigening, alle met het directe doel om de absolute materialistische tirannie over de spirituele mensen op aarde te vestigen.

Om dit te bewijzen moeten de feiten aan een oprechte wereld worden voorgelegd:

De verkeerde hiërarchie heeft geweigerd met de Wetten van God in te stemmen, het meest gezonde en noodzakelijk voor het welzijn van iedereen en heeft geweigerd om de ware spirituele hiërarchie die door God gevestigd is, te respecteren als de ware regering op aarde. De verkeerde hiërarchie heeft in plaats daarvan geprobeerd om de wereldwijde illusie te vergroten dat het materiële universum en alle spirituele mensen op aarde van God gescheiden zijn of dat God niet bestaat.

De verkeerde hiërarchie heeft haar bestuurders verboden om wetten aan te nemen die van onmiddellijk en dringend belang waren om de spirituele rechten van alle mensen te garanderen, en in plaats daarvan zeggen dat het noodzakelijk is om kerk en staat te scheiden als rechtvaardiging om de Wetten van God van de wetten van de mens te scheiden in een poging om materiële wetten uit te vaardigen die niet zijn gebaseerd op spirituele wetten.

De verkeerde hiërarchie heeft geweigerd om andere wetten aan te nemen om te voorzien in spirituele vrijheden en eisen van spirituele mensen dat ze afstand doen van de Wetten van God of de Wetten van God in opspraak brengen om vertegenwoordigd te worden in de wereldlijke en religieuze wetgeving, een recht dat onschatbaar voor hen is en enkel geducht voor tirannen.

De verkeerde hiërarchie heeft wetgevende lichamen op ongebruikelijke plaatsen bijeengeroepen, die enkel comfortabel zijn voor antispirituele mensen en ver afstaan van de ware geest van Godregering, met als enig doel om de spirituele mensen zo uit te putten dat zij de maatregelen accepteren.

De verkeerde hiërarchie heeft herhaaldelijk representatieve organisaties opgeheven die op de Wetten van God stoelden, door met materiële vastberadenheid tegen te zijn op de spirituele rechten van de mensen.

De verkeerde hiërarchie heeft, na dergelijke opheffingen, lange tijd geweigerd om ervoor te zorgen dat andere organisaties en vertegenwoordigers werden verkozen; waardoor de wetgevende machten gebaseerd op de Wetten van God, niet in staat om ze te vernietigen, weer teruggekomen zijn bij de spirituele mensen om door hen uitgeoefend te worden; waardoor de maatschappij al die tijd blootgesteld bleef aan alle gevaren om binnengevallen te worden door de antispirituele machten van deze wereld en beroeringen in de psyche van individuen.

De verkeerde hiërarchie heeft lange tijd pogingen ondernomen om te voorkomen dat de landen op aarde spiritueel werden en hebben met die bedoeling de wetten gesaboteerd die mensen naturaliseerden in het koninkrijk van de geest; en weigerden om andere aan te nemen die de mensen aanmoedigen om zich bewust te worden van het feit dat de Geest echt bestaat en de voorwaarden te verbeteren voor nieuwe bestemmingen van materiële bezittingen en privileges om de materiële heersende klasse te begunstigen.

De verkeerde hiërarchie heeft de toepassing van spirituele rechtvaardigheid gesaboteerd door geen toestemming te geven om wetten te maken die de wettelijke macht baseren op de Wetten van God.

De verkeerde hiërarchie heeft rechters afhankelijk gemaakt van hun wil alleen, voor hun ambtsperiode, en de hoogte en betaling van hun salarissen, zodat niemand zich kan houden aan de Wetten van God zonder zijn ambt en inkomen te verliezen.

De verkeerde hiërarchie heeft een heel veel nieuwe ambten ontwikkeld, zowel in kerk als staat, die gebaseerd worden op het materialisme en wetten die door mensen zijn gemaakt, en zwermen seculiere en religieuze beambten erheen gestuurd om onze mensen af te matten en hun spirituele substantie weg te vreten en hun recht om naar een kerk te gaan die zij geschikt vinden. In plaats daarvan eist ze dat alle spirituele mensen die door mensen gemaakte doctrines geloven en aanbidden die door haar beambten zijn gemaakt en zowel in kerk als staat worden gehandhaafd.

De verkeerde hiërarchie heeft, in tijden van vrede, legers van militante materialisten in ons midden gehouden die spirituele mensen proberen te dwingen om in te stemmen met door mensen gemaakte doctrines zonder de toestemming van onze wetgeving en zonder rechtvaardiging in de Wetten van God.

De verkeerde hiërarchie heeft ervoor gezorgd dat het materialistische leger onafhankelijk werd van en superieur aan de burgerlijke macht en de Wetten van God, en alleen verantwoording aflegt aan de verkeerde hiërarchie zelf.

De verkeerde hiërarchie heeft zich verenigd met andere antispirituele machten om alle spirituele mensen te onderwerpen aan een jurisdictie die vreemd is aan onze door God gegeven grondwet, en niet erkend door Gods wetten; en daardoor toestemming geeft voor hun wetten van zogenaamde wetgeving:

• om grote lichamen van militante materialistische troepen onder ons in te zetten om te voorkomen dat wij ons spirituele recht uitoefenen om onafhankelijk van de macht van de mens naar de kerk te gaan.
• om de militante materialisten, door middel van een schijnproces, te beschermen tegen bestraffing vanwege overtredingen van de Wetten van God die ze moeten begaan tegen de spirituele mensen van de aarde.
• om een poging te doen om ons contact met alle delen van de spirituele wereld waar we uit voortgekomen zijn, af te snijden.
• om belasting te heffen op onze spirituele activiteiten zonder onze toestemming.
• om ons in veel gevallen de voordelen te onthouden van een proces door een jury die enkel trouw is aan de Wetten van God en niet aan de wetten van de mens.
• om ons naar forten te transporteren van de verkeerde hiërarchie om veroordeeld te worden voor zogenaamde overtredingen.
• om het vrije systeem van Goddelijke Wetten in veel naties af te schaffen en daarvoor in de plaats een eigenmachtige regering te zetten die zich baseert op de wetten van de mens en die door militante materialisten wordt geregeerd en hun grenzen verlegt om hen onmiddellijk een voorbeeld en een geschikt instrument te geven om dezelfde absolute, antispirituele regering in alle naties van de aarde te introduceren.
• om onze door God gegeven handvesten af te nemen, onze door God gegeven Wetten af te schaffen en de vorm van onze regeringen fundamenteel te veranderen om hen de wetten van de mens te laten volgen in plaats van Gods Wetten.
• om onze door God gegeven wetgeving op te schorten en te verklaren dat de militante materialisten de macht hebben gekregen om ons in alle willekeurige gevallen wetten te verschaffen zonder aandacht voor de Wetten van God.
• De verkeerde hiërarchie heeft afstand van de regering hier gedaan door te verklaren dat spirituele mensen buiten Gods bescherming vallen en oorlog tegen ons te voeren.
• De verkeerde hiërarchie heeft onze geest geplunderd, onze gezinnen uiteengereten, onze boeken en bedehuizen verbrand, en het leven van onze spirituele mensen vernietigd.
• De verkeerde hiërarchie is op dit moment grote legers van vreemde antispirituele huurtroepen aan het transporteren om het werk aan een spirituele dood, materiële wanhoop en antispirituele tirannie, af te maken dat al begonnen is onder omstandigheden van wreedheid en trouweloosheid die nauwelijks geëvenaard kunnen worden in de meest barbaarse tijdperken en totaal onwaardig voor de hoofden van een beschaafde wereld.
• De verkeerde hiërarchie heeft onze medeburgers gedwongen gevangen genomen op de zee van het leven om wapens te dragen tegen hun spirituele broeders, om de beulen te worden van de overtuigingen van hun vrienden en broeders, of zelf in handen te vallen van de militante materialisten.
• De verkeerde hiërarchie heeft huiselijke opstanden van militante materialisten onder ons uitgelokt en heeft geprobeerd om de inwoners binnen onze grenzen te halen, de genadeloze materialistische wilden, van wie de bekende regels van het oorlog voeren een onbetekenende vernietiging van de spirituele gezindheden van alle leeftijden, seksen en omstandigheden is.

In iedere fase van al deze onderdrukking hebben wij, de spirituele mensen van de aarde in de meest nederige bewoordingen gesmeekt om herstel.

Onze herhaaldelijke smeekbeden om spirituele vrijheid zijn enkel beantwoord met het toebrengen van herhaalde verwondingen. Een hiërarchie van wie het karakter zo gemarkeerd wordt door handelingen die je aan een tiran zou kunnen toeschrijven, is niet geschikt om heerser te zijn over een vrij, spiritueel volk.

Noch heeft het ons ontbroken aan aandacht voor onze materialistische broeders. We hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd voor pogingen van hun wetgeving om onverantwoordelijke jurisdictie over ons en hen uit te oefenen. We hebben hen herinnerd aan de omstandigheden waaronder wij ons hebben losgemaakt van een materialistische cultuur. We hebben een beroep gedaan op hun ingeboren rechtvaardigheidsgevoel en grootmoedigheid en we hebben hen opgeroepen vanwege de banden van ons gezamenlijk verwantschap om deze onrechtmatige toe-eigening te verwerpen, die onvermijdelijk onze connecties en overeenstemming onderbreken.

Ze zijn ook doof geweest voor de stem van spirituele rechtvaardigheid en omgang met het spirituele rijk. We moeten daarom berusten in de noodzaak, die onze gescheidenheid afwijst, en hen vasthouden zoals we de rest van de materialistische mensen, vijanden in spirituele oorlogvoering, vrienden in vrede, vasthouden.

Wij, de vertegenwoordigers van de spirituele mensen op aarde, in Algemene Vergadering in het eeuwige nu bijeen, die een beroep doen op de Opperrechter van de wereld vanwege de oprechtheid van onze bedoelingen, publiceren en verklaren in naam van en op gezag van de spirituele hiërarchie van deze planeet, daarom plechtig dat deze verenigde koloniën van spirituele mensen, het recht zouden moeten hebben om vrij en onafhankelijk te zijn van de verkeerde hiërarchie van deze wereld; dat ze geabsolveerd worden van iedere trouw aan de antispirituele heersers van deze wereld, en dat elk spiritueel verband tussen hen en hun rijken van materialisme, volledig is ontbonden en totaal zou moeten worden ontbonden; en dat ze als vrije en onafhankelijke spirituele mensen, volledig de macht hebben om een spirituele oorlog te beginnen, vrede te sluiten, bondgenoten te contracteren uit de spirituele hiërarchie, omgang te krijgen met het spirituele rijk, en alle andere spirituele handelingen te verrichten en dingen te doen waartoe onafhankelijke spirituele mensen het recht hebben. En ter ondersteuning van deze verklaring vertrouwen wij, vol vertrouwen op de bescherming van de goddelijke voorzienigheid en de ware spirituele hiërarchie, elkaar wederzijds plechtig ons leven, ons wel en wee en onze heilige eer toe. Dat de Goddelijke vonk in ons zegevierend mag schijnen en de duisternis en het materialisme van deze wereld verjagen!