Als het christendom geperverteerd is, hoe kan het dan dat niemand dat heeft gemerkt?

door Kim Michaels

De openingspremisse van dit boek is dat de christelijke religie zo vervormd is dat het letterlijk het tegenovergestelde onderwijst van wat Jezus zelf heeft onderwezen en gedemonstreerd. Dus hoewel het christendom beweert dat zij de enige manier is om verlost te worden, kan het mensen nooit bij die verlossing brengen. Daarom eert het christendom niet Christus, maar verleidt ze de mensen om zich aan te passen aan de leugens van het schijnbaar tegenovergestelde van Christus, namelijk de duivel en Satan.

Dit is natuurlijk een uitspraak waarvan veel christenen schrikken, omdat het de mensen altijd schrik aanjaagt die emotioneel aan een illusie gehecht zijn – en die de conventionele illusie niet willen opgeven om zichzelf op één lijn te brengen met een onaangename waarheid. Maar daardoor zal er ook een logische/rationele vraag ontstaan: Als het christendom echt een vorm van satanisme is in de 2000 jaar geschiedenis, hoe komt het dan dat niemand zich dat heeft gerealiseerd? In dit hoofdstuk zullen we de factoren onderzoeken die ervoor zorgen dat mensen niet in staat of bereid zijn om iets wat overduidelijk is, toe te geven.

De onderdrukking van alle non-conformisten
In de lange geschiedenis van het christendom hebben veel mensen zich daadwerkelijk gerealiseerd dat er iets mis was met de christelijke religie, maar zij werden óf onderdrukt, óf verbrand op de brandstapel óf gewoonweg genegeerd. Het is een onontkoombaar historisch feit dat nadat de rooms-katholieke kerk was gesticht, een periode kwam – die meer dan duizend jaar duurde – waarin iedereen die bezwaar durfde te maken tegen de kerk, met geweld werd onderdrukt. Het valt ook niet te ontkennen dat de kerk alle boeken verbrandde die ideeën bevatten die tegen haar doctrines ingingen. Daardoor hadden de Romeinse en katholieke leiders bijna ongelimiteerd de macht om te doen wat zij wilden met de christelijke religie. Zoals later zal worden besproken, hebben ze inderdaad de christelijke religie verdraaid om redenen die duidelijk van politieke aard waren. En hoewel protestantse christenen later hebben geprobeerd om de kunstmatige elementen die de katholieke leiders eraan hadden toegevoegd te verwijderen, heeft niemand tot dusver zijn uiterste best gedaan om weer terug te zetten wat eruit is gehaald. Daarom is er momenteel geen belangrijke christelijke kerk die de oorspronkelijke boodschap van Christus zelfs maar benadert.

In deze tijd weten steeds meer mensen inderdaad – omdat ze het innerlijk weten – dat het christendom niet tegemoet kan komen aan hun spirituele noden. Maar zij zijn geneigd om het christendom in stilte achter te laten en over te stappen op een andere religie, elke vorm van religie op te geven of een persoonlijk pad te volgen zonder bij een systeem op de wereld te behoren. Dus de situatie in het christendom lijkt veel op de situatie die beschreven wordt in het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Tot dusver heeft niemand openlijk durven zeggen wat veel mensen vermoeden, namelijk dat het christendom niet de zaak van Christus dient maar in plaats daarvan dient om de mensen in blinde volgelingen van de antichrist te veranderen. Dit boek heeft tot doel om die impasse te doorbreken door de mensen met een open hart de kracht te geven om de waarheid van Christus te verdedigen door erover te spreken.

Laten we eerst eens bekijken hoe zoveel mensen om de tuin geleid konden worden door de misvatting die zichzelf de religie van Christus noemt? Hoe kunnen menselijke wezens gaan geloven in een illusie en die vervolgens de status geven dat deze een onfeilbare waarheid is en die niet willen onderzoeken? Om dit te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om beter te kijken naar de werking van de menselijke geest.

De sleutel tot de kennis opnieuw vinden
Hoe is het mogelijk dat de oorspronkelijke boodschap van Christus verloren kon gaan en door een boodschap kon worden vervangen die een valse verlossing predikt? Een van de redenen is dat de oorspronkelijke boodschap van Christus niet kan worden doorgrond door het menselijke verstand, de lineaire, analytische geest. En juist de mensen die het menselijke intellect verafgoodden, werden de – vaak goed bedoelde – middelen om de ware boodschap van Jezus te verdraaien en die in een gedachtesysteem te veranderen dat het verstand kan doorgronden. Dit geeft mensen die de neiging hebben tot intellectualiteit het gevoel dat zij de controle hebben, en dit heeft ervoor gezorgd dat mensen die politiek gemotiveerd waren om de intellectuelen te gebruiken om een religie te vormen die de bevolking perfect kon onderdrukken – in tegenstelling tot het doel van Jezus om de mensen van een aardse onderdrukker te bevrijden.

Om dit proces te begrijpen is het nodig om de beperkingen van het menselijke verstand te erkennen – maar het probleem is dat je dit niet met het verstand kunt doen. Het intellect is niet in staat om ‘buiten zichzelf te stappen’ en naar zichzelf te kijken vanuit een breder perspectief. En daarom hebben de meeste mensen die worden beheerst door hun verstand eenvoudig geen enkel idee dat hun ‘intelligente manier van denken’ een gesloten cirkel is.

Daardoor kun je de beperkingen van het verstand alleen door een ander vermogen van de geest herkennen. Jezus zelf was zich hier duidelijk van bewust, zoals de alerte observant kan zien aan zijn interacties met de Schriftgeleerden en farizeeërs. Dit waren de intellectuelen uit hun tijd en Jezus ging geen intellectuele discussies met hen aan. In plaats daarvan gebruikte hij korte verbijsterende uitspraken om het lineaire verstand in verwarring te brengen, zoals in: “De sabbat is gemaakt voor de mens, de mens is niet gemaakt voor de sabbat.”

Jezus wist heel goed dat zijn boodschap niet werd geaccepteerd door intellectuelen. Daarom kastijdde hij de wetgeleerden en beschuldigde hen ervan dat ze de ‘sleutel tot de kennis’ hadden weggenomen. Hij zei dat de wetgeleerden niet bereid waren om die sleutel te gebruiken om het koninkrijk binnen te gaan en daarom hadden ze geprobeerd om die weg te nemen. opdat niemand anders er zou kunnen binnengaan.

Laat het duidelijk zijn dat het concept ‘de sleutel tot de kennis’ de essentiële sleutel is om de ware boodschap van Christus te begrijpen. Laat het duidelijk zijn dat de christelijke religie werd gedomineerd door de wetgeleerden en nog steeds wordt gedomineerd door de wetgeleerden. Die mensen hebben de ‘sleutel tot de kennis’ uit de christelijke religie gehaald en proberen die tot op de dag van vandaag weg te halen voor de mensen. Juist het feit dat geen enkele christelijke kerk het zelfs maar heeft over de sleutel tot de kennis – of een poging heeft gedaan om die aan de mensen te geven – demonstreert duidelijk dat de wetgeleerden de macht hebben. In alle eerlijkheid zijn de moderne wetgeleerden niet eens in staat om het belang van de sleutel tot de kennis te bevatten, omdat het intellect dat niet kan doorgronden. Dus de LEVENSvraag wordt:

Wil je weten wat de sleutel tot de kennis is en hoe je daar beter gebruik van kunt maken en daarmee de innerlijke boodschap van Christus ontsluiten?

De sleutel tot de kennis kun je enigszins vergelijken met wat de moderne wetenschap de ‘rechterhersenhelft’ noemt of de intuïtieve vermogens. Aangezien de intellectuelen die de wetenschap beheersen, ervoor hebben gekozen om een materialistisch paradigma te beperken, is de wetenschap echter nog niet eens begonnen met het begrijpen van het potentieel dat de intuïtieve vermogens bezitten dat beschikbaar is voor de mensen. Niettemin heeft de wetenschap daadwerkelijk ideeën ontwikkeld die kunnen helpen om de sleutel tot de kennis te begrijpen.

Jezus heeft geprobeerd heel duidelijk tegen de mensen die ‘ogen hadden om te zien’ en ‘oren om te horen’ te zeggen dat hij geen boodschap predikte die uit de materiële wereld kwam. Jezus zei dat hij sprak wat de vader hem had gegeven om te zeggen, maar heel weinig christenen hebben echt het belang hiervan ingezien. Door dat soort uitspraken probeerde Jezus zich op een fundamentele manier te distantiëren van de wetgeleerden, de Schriftgeleerden en farizeeërs die naar de oude Bijbelboeken keken en met hun verstand die geschriften interpreteerden. In tegenstelling hiermee probeerde Jezus nieuwe openbaringen voort te brengen die rechtstreeks uit een hogere bron kwamen. Wat was het doel van Jezus om zich op die manier te distantiëren van de mensen die het religieuze leven in die tijd beheersten? Hij wilde de mensen bevrijden om niet meer de blinde volgelingen te zijn van hun eigen verafgoding van het menselijke verstand, en daardoor niet konden zien dat zij hun eigen religieuze interpretatie hadden gemaakt, die elk verband met de waarheid van de Geest was kwijtgeraakt.

In tegenstelling daarmee had Jezus zijn uiterste best gedaan om de open deur te worden, zodat de Geest van Waarheid rechtstreeks door hem heen kon spreken en de mensen een ware boodschap te geven – wat inhoudt een boodschap die niet door de illusies van de antichrist werd gekleurd en daardoor de mensen in staat kon stellen om zichzelf weer in contact te brengen met de Geest. Zoals Jezus heeft gezegd: “God is Geest en wie hem aanbidt, moet hem in geest en waarheid aanbidden.”

Let erop dat Jezus niet heeft gezegd dat je God moet aanbidden met het verstand. Wat betekent het dan dat je God in Geest en waarheid moet aanbidden? Dat jij je eigen intuïtie moet ontwikkelen, zodat je een directe innerlijke ervaring van de Geest van Waarheid kunt krijgen. Dat is één betekenis van de vaak genegeerde uitspraak van Jezus dat degenen die in hem geloven, de werken zullen doen die hij heeft gedaan. Je hebt inderdaad het potentieel om de sleutel tot de kennis te gebruiken. Als je dat niet had, dan zou Jezus er niet over hebben gesproken.

Wat Jezus echt tussen de regels door heeft gezegd, was dat hij niet wilde dat de mensen zijn boodschap intellectueel accepteerden. Hij wenste dat de mensen verder gingen dan het verstand en hun intuïtie gebruikten om de realiteit en de waarheid te leren kennen – innerlijk te weten – wat hij predikte en demonstreerde. Maar dit heel essentiële aspect van de boodschap van Jezus is bijna verloren gegaan, omdat de wetgeleerden het hebben overgenomen en het officiële christendom hebben gevormd, een religie die – net als de joodse religie wilde dat Christus dood was – geheel wordt beheerst door intellectuele interpretaties en doctrines. (Later zullen we beter onderzoeken wie de wetgeleerden werkelijk zijn en waarom zij er zo op gebrand zijn om de sleutel tot de kennis weg te nemen.)

Hoe kan de wetenschap jou dan helpen om je intuïtieve vermogens te begrijpen? De wetenschap heeft aangetoond dat de wereld niet wordt gemaakt van twee aparte elementen of substanties. Jouw zintuigen vertellen jou dat de wereld uit vaste materie en vloeibare energie bestaat. Maar de wetenschap heeft bewezen dat de materie niet vast is: materie is eigenlijk vloeibare energie die tijdelijk gevangen zit in een matrix. De materie is niet vast; ze lijkt alleen maar vast voor de menselijke zintuigen.

Het belang hiervan is dat de wetenschap nu heeft bewezen dat de wereld niet uit verschillende substanties bestaat, maar wordt gemaakt van een basissubstantie die verschillende vormen kan aannemen. Dit betekent dat er geen ondoordringbare barrières zijn, omdat alles energie is en energie een soort vibratie is. Het verschil tussen het materiële rijk en het spirituele rijk is slechts een kwestie van vibratie. Je bent niet echt gescheiden van het koninkrijk van God zoals de geest van de antichrist je wil laten denken. In werkelijkheid is het gevoel van gescheidenheid een illusie die alleen in je gedachten bestaat, en het is een product van het feit dat je bent vergeten hoe jij je intuïtieve vermogens moet gebruiken. Daardoor kun je geen vibraties ervaren die buiten je zintuigen vallen.

De wetenschap heeft aangetoond dat de menselijke zintuigen een beperkte reikwijdte hebben. Je ogen kunnen bijvoorbeeld alleen maar iets wat zichtbaar licht is genoemd, ontdekken, terwijl er veel vormen van licht zijn die je ogen niet kunnen waarnemen. Maar wat is het verschil tussen rood licht en infrarood licht? Dit is slechts een kwestie van de eigenschappen in de vibratie van de lichtgolven. Een kleine verschuiving in die eigenschappen kan infrarood licht in rood licht veranderen en het zodoende in de ‘wereld’ brengen die jouw ogen kunnen zien.

Voel je wat het belang hiervan is? De meeste mensen hebben zich niet gerealiseerd dat ze door de fysieke zintuigen zijn geprogrammeerd om een specifiek wereldbeeld te accepteren. Volgens de zintuigen bestaat er een fundamenteel verschil tussen wat zij kunnen waarnemen en niet waarnemen. En dit heeft voor het geloof gezorgd dat je gescheiden bent van de hemelse wereld door een ondoordringbare barrière – en dit wordt door de meeste religies, waaronder het christendom en het materialisme uitgebuit. Maar de wetenschap heeft nu bewezen dat die barrière niet bestaat, want alles wordt uit één substantie gemaakt die verschillende vibraties krijgt.

De materiële wereld wordt dus uit dezelfde substantie gemaakt als de hemelse wereld, namelijk de substantie die God heeft geschapen toen hij zei: “Laat er licht zijn!” De materiële wereld wordt gewoon gemaakt van licht met een lagere vibratie van de Geesteswereld, en omdat de fysieke zintuigen de hogere vibraties van de Geesteswereld niet kunnen waarnemen, zijn de mensen gaan geloven dat zij van het spirituele rijk gescheiden zijn. In werkelijkheid lijken die twee rijken op octaven van de toonschaal en je geest heeft de vaardigheid om moeiteloos van de ene naar de andere te gaan.

Jezus was hier volledig mee bekend. Hij wist dat de menselijke geest – gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de goddelijke – het vermogen heeft om de Geesteswereld te ervaren door middel van een innerlijke ervaring. Dit leidt in ieder geval tot het innerlijke weten dat de Geesteswereld inderdaad bestaat. Maar dit weten verschilt fundamenteel van de uiterlijke kennis van het menselijke verstand. Dus wat is intuïtie? Welnu, onze ogen zijn instrumenten die capabel zijn om bepaalde types vibratie op te vangen, namelijk de vibraties die binnen een bepaald frequentiespectrum vallen. Zodoende kun je niet meer zien met je fysieke ogen dan dit spectrum.

Aangenomen dat God de capaciteiten van je ogen en je verstand moet hebben geweten, wist God dat ze een gesloten cirkel kunnen vormen die jij maar moeilijk kunt doorbreken. Daarom heeft God je nog een ‘zintuig’ gegeven om de hogere vibraties van het spirituele rijk direct te kunnen waarnemen. Met andere woorden, je intuïtie is een zintuig dat vibraties kan waarnemen die buiten je fysieke zintuigen vallen. Daardoor is je intuïtie – de sleutel tot de kennis – jouw persoonlijke open deur tussen de lagere vibraties van het materiële rijk en de hogere vibraties van het spirituele rijk. Laten we nu eens bekijken wat er gebeurt wanneer mensen de sleutel tot de kennis zijn kwijtgeraakt en dus worden beperkt tot de fysieke zintuigen en het verstand.

Waarom mensen Christus afwijzen
Wat zijn de beperkingen van het verstand? Welnu, het intellect is een relatief vermogen, wat betekent dat het de functie heeft om een nieuw idee te vergelijken met iets wat al bekend is. Wanneer je een nieuw idee krijgt, zal je verstand dit dus onmiddellijk vergelijken met jouw onbewuste database. Dit hoeft geen probleem te zijn en het is niet de intentie om te zeggen dat er iets mis is met het verstand. De fysieke zintuigen zijn heel nuttig, hoewel ze maar beperkte capaciteiten hebben. Maar als je denkt dat er niets meer op de wereld is dan je met je ogen kunt zien, ben je vanzelfsprekend een gevangene van de beperkte capaciteiten van je zintuigen. En dat geldt ook voor het verstand.

Het verstand is een relatief vermogen. Het is niet bedacht om oorspronkelijke gedachten te hebben; het is bedacht om informatie te sorteren en te categoriseren die van buiten je verstand komt. Het functioneert ongeveer hetzelfde als een databaseprogramma op je computer. Het databaseprogramma heeft een aantal van tevoren vastgestelde categorieën of files die apart staan door verschillende criteria. Wanneer je programma input krijgt, vergelijkt hij die met de criteria die de bestaande categorieën definiëren en zet daarna de input in de file die het meest met de criteria overeenkomen. Hier is niets mis mee en dit is een heel waardevol en praktisch vermogen van de geest.

Denk nu eens aan wat er gebeurt wanneer het verstand een idee krijgt dat niet in een van de categorieën in jouw onbewuste database past. Welnu, het intellect kan eenvoudig niet met zo’n idee omgaan en zal het op ongeveer dezelfde manier als een computer verwerpen: “Geen geldige input”. En zo kan het intellect een gesloten cirkel worden. Kun je begrijpen dat de reden waarom een nieuw idee wordt verworpen, niet beslist hoeft te zijn dat het geen waardevol idee is. De reden dat het idee niet in de aanwezige categorieën van de intellectuele database past, kan zijn dat iemand het idee niet begrijpt.

Neem bijvoorbeeld eens iemand die het materialistische paradigma heeft geaccepteerd dat er niets anders is dan de materiële wereld. Als zo iemand het bewijs krijgt dat er misschien een niveau van realiteit kan bestaan dat de wetenschap en de zintuigen niet kunnen waarnemen, weet het verstand van die persoon niet hoe hij deze informatie moet categoriseren. De reden is dat iemand niet een categorie in zijn onbewuste database heeft die dergelijke informatie waardevol vindt. Zodoende zal het verstand van die persoon automatisch reageren met: : “Geen geldige input”.

Kijk nu eens naar de situatie van Jezus die over de stoffige wegen van het oude Palestina loopt. De Schriftgeleerden en farizeeërs en andere leiders van de joodse religie hadden een uitgebreid systeem dat werd gebaseerd op hun eigen intellectuele interpretaties van de Thora. Zij geloofden dat hun systeem onfeilbaar was en dat het volledig overeenkwam met de waarheid van God. Maar in werkelijkheid was het een door mensen gemaakt systeem dat de Geest van Waarheid had buitengesloten. Dus wat gebeurde er toen Jezus op het toneel kwam en de levende waarheid van de Geest predikte? Omdat de leringen van Jezus niet pasten in de categorieën in hun onbewuste database, reageerden de joodse leiders met: “Geen geldige input”. En daarom verwierpen de intellectuelen uit die tijd Christus.

Kijk nu eens naar het christendom van tegenwoordig en denk eens aan de lange geschiedenis van het onderdrukken van ideeën die buiten de officiële doctrines vallen. Bedenk eens hoe de meeste christenen zouden reageren op een idee dat niet in de database past van de doctrines van hun kerk – inclusief het idee dat het christendom misschien een vermomde vorm van satanisme was geworden. Denk je dat het mogelijk is dat het menselijke intellect ervoor heeft gezorgd dat het christendom een systeem is geworden dat net zo gesloten is als de joodse religie die de levende waarheid van Christus heeft verworpen? Dus wat denk je dat er gebeurt als de leiders van het moderne christendom de levende waarheid kregen gepresenteerd die hun doctrines uitdaagde, en misschien wel de dominantie van de wetgeleerden in christelijke kerken? Denk je dat ze zo’n waarheid waarschijnlijk wel zouden accepteren, of denk je dat de reactie zou zijn: “Geen geldige input”?

Zou je erover na willen denken of jouw eigen verstand misschien een onbewuste database zou kunnen hebben die jou van te voren zou kunnen programmeren om de levende waarheid van Christus te verwerpen, omdat die niet in de bestaande categorieën van jouw database past?

Nog een LEVENSvraag:

Ben je bereid om naar de categorieën in jouw database te kijken en na te gaan of die criteria wel op één lijn liggen met de levende waarheid van Christus?

Nu gaan we één stap verder in onze overwegingen. Is het zelfs wel mogelijk dat het menselijke intellect de Geest van waarheid doorgrondt? Kan de ongelimiteerde Geest van waarheid gecategoriseerd worden om in een systeem te passen dat de mens heeft gemaakt? Dit willen de wetgeleerden je graag laten geloven, maar elk door de mens gemaakt systeem wordt een gesloten cirkel. Waarom komt Christus dus op aarde? Christus komt om de gevangenen vrij te laten, maar waarvan? Van hun gesloten gedachtesystemen. Christus komt de mensen een kans bieden om opnieuw contact te maken met de levende Geest die boven elk systeem staat dat met het verstand is gemaakt.

De sleutel tot de kennis verwijst naar het intuïtieve vermogen, dat je een non-lineaire, sferische en tijdloze indruk kan geven dat in geen enkele intellectuele database past. Het verstand gaat alleen met gedachten om, maar de kennis die je krijgt door de sleutel tot de kennis, gaat aan gedachten vooraf. Het is het ‘grote plaatje’ dat het tegenovergestelde is van het op detail gerichte en gefragmenteerd beeld dat door het verstand wordt beschreven. Het intellect kan goed omgaan met ‘hoe’ vragen, terwijl intuïtie je alleen maar kan helpen bij het beantwoorden van ‘waarom’ vragen.

Nogmaals, je zult Christus nooit volledig kunnen ‘begrijpen’ met het menselijke verstand. Het is in feite de geest van de antichrist die denkt dat alles kan worden gereduceerd tot het niveau van gedachten en daardoor door je verstand kan worden gecategoriseerd. Begrijp je dat als je alles kunt categoriseren, het mogelijk wordt om iets te labelen als slecht of kwaad, terwijl je iets anders een superieure status geeft – en dan is er geen ruimte voor de non-duale waarheid van de Geest. De mensen raken daardoor de sleutel tot de kennis kwijt en kennen nu alleen de dualiteit die in de geest van de antichrist zit ingebouwd. En dit verklaart waarom mensen niet alleen Christus afwijzen, maar de dwangmatige behoefte voelen om de stem van de levende waarheid tot zwijgen te brengen.

Waarom mensen Christus doden
Heb je er weleens serieus over nagedacht waarom de leiders van de joodse religie zich zo bedreigd voelden door Jezus dat ze hem wilden doden? Of waarom de leiders van het Romeinse rijk zich zo bedreigd voelden door de vroege christenen dat zij ze allemaal wilden doden? Of waarom de leiders van de katholieke kerk zich zo bedreigd voelden door de mensen die aan hun doctrines twijfelden dat zij die tijdens de inquisitie probeerde te onderdrukken of te doden? Welk deel van de menselijke geest kan zich zo bedreigd voelen dat die de illusie wekt dat het rechtvaardig is om het onvoorwaardelijke gebod: “Gij zult niet doden” te overtreden.

Een nieuw idee verwerpen is één ding, omdat het “geen geldige input” is. In dat geval is het niet het einde dat je zo’n idee verwerpt. Je verwerpt een idee en gaat verder met je leven. Maar wanneer je naar de geschiedenis kijkt, vind je talloze voorbeelden dat het voor bepaalde mensen niet genoeg was om een idee gewoon te verwerpen en verder te gaan. nee, zij moesten het labelen als gevaarlijk – misschien wel dat het van de duivel komt – en daarna moesten ze dit idee op een agressieve manier wegvagen, in veel gevallen door de persoon te doden die het idee had verspreid.

Om dit te begrijpen, is het nodig om een element van de geest te introduceren dat gewoonlijk het menselijke ego wordt genoemd. Dit element zal later meer worden uitgelegd, omdat dit in principe het element van de antichrist is dat daadwerkelijk in de psyche zit van ieder menselijk wezen op de planeet. Zodoende kun je niet begrijpen hoe het christendom werd vervormd – of hoe je deze situatie kunt omkeren – als je het ego niet begrijpt. Maar nu hoef je nog maar één ding over het ego te weten en dat is dat het een ingebouwd gevoel van onveiligheid heeft en het leven van je ego is een nooit eindigende zoektocht om die onzekerheid, die angst voor de dood, te verminderen.

Door de tijd heen heeft het menselijke ego veel slimme en subtiele plannen bedacht om zijn angst voor de dood te verminderen. Een veel voorkomend plan is dat het ego een aantal ideeën in een georganiseerd systeem zet, dat vervolgens de status krijgt dat dit de absolute of onfeilbare methode tot verlossing is. Het probleem met deze benadering is dat het ego, om die overtuiging te handhaven dat het systeem absoluut en onfeilbaar is, van alle andere ideeën of gedachtesystemen moet zeggen dat die slechter zijn dan dat van hem. En dit wordt gedaan door een waardeoordeel te geven dat wordt gebaseerd op een relatieve schaal met het goede aan de ene kant en het kwaad aan de andere. Het ego zal daarna alle ideeën die het ‘onfeilbare’ gedachtesysteem tegenspreken het kwaad of gevaarlijk noemen.

Begin je nu te begrijpen dat dit proces heeft geleid tot alle gruweldaden die religieuze mensen ‘in naam van God’ hebben gepleegd? Wat zou onweerlegbaar bewijzen dat het christendom het tegenovergestelde is geworden van wat Jezus heeft gepredikt? Is dat niet juist het onweerlegbare historische feit dat de leringen van Christus – de andere wang toekeren en geen weerstand bieden aan het kwaad – in een gedachtesysteem zijn veranderd dat zich bedreigd voelt door conflicterende ideeën en daardoor – meermalen in de geschiedenis – heeft goedgekeurd dat mensen in naam van Christus werden gedood? Wat voor ander bewijs heb je nog meer nodig dan dit onweerlegbare historische feit? Met dit in het achterhoofd, wordt het dan niet noodzakelijk om te begrijpen dat zelfs de leringen van Christus konden worden vervormd opdat de mensen het tegenovergestelde konden doen van wat Christus gebood en nog steeds het gevoel hebben dat hun acties werden goedgekeurd door Christus – of juister: door hun interpretatie van de leringen van Christus? En is het feit dat geen enkele belangrijke christelijke kerk vragen stelt, niet het bewijs hoe ver het christendom is afgedwaald van de levende waarheid van Christus?

Het naakte feit is dat het terrein van de religie het menselijke ego een unieke kans biedt om een onfeilbaar gedachtesysteem te vormen. Het ego kan met zijn zelfgemaakte systeem beweren dat het niet zijn systeem is maar het allerhoogste gezag van God heeft gekregen, omdat het rechtstreeks van God komt. Vervolgens kan het ego beweren dat elk idee dat dit onfeilbare systeem tegenspreekt of erboven gaat staan, van de duivel moet komen. Daardoor zijn zulke ideeën gevaarlijk en ze zouden er zelfs voor kunnen zorgen dat dat er zielen verloren gaan of dat de hele wereld wordt overgenomen door de duivel en daardoor door God vernietigd. Met andere woorden, het wordt nu van het allergrootste belang om het gevaarlijke idee te vernietigen, zelfs als dit inhoudt dat je de mensen moet doden die erin geloven. Het ego zou zelfs kunnen aankomen met het idee dat het beter is voor de mensen om gedood te worden dan die gevaarlijke ideeën te blijven geloven en daardoor eeuwig in de hel te komen. Het ego zou de mensen zelfs kunnen laten geloven dat ze door God of door Christus beloond worden, omdat ze het gebod van God hebben overtreden om niet te doden. En ten slotte, maar niet in het minst, zou het ego zelfs mensen het gevoel kunnen geven dat het doden van Christus helemaal gerechtvaardigd is, want het ego zal zijn onfeilbare systeem benutten om te ‘bewijzen’ dat de persoon die het systeem aanviel, nooit door God gezonden zou kunnen zijn.

Hoe krijgt het ego die ontstellende vervorming van de ware leringen van Christus voor elkaar? De oorsprong van het ego zal later volledig worden verklaard, maar nu moet je begrijpen dat het ego op deze wereld is geboren en nooit verder komt dan deze wereld. Daardoor kan het ego niet gebruik maken van de sleutel tot de kennis, en dat betekent dat hij nooit de ware boodschap en leringen van Christus kan doorgronden. Dus wat moet het ego dan doen? Hij moet omgaan met de leringen van Christus als ideeën, en dat betekent dat het ego in plaats van direct de waarheid te ervaren, moet afgaan op de interpretatie van de woorden van Christus.

Als je de omgang van Jezus met de Schriftgeleerden en farizeeërs goed observeert, dan zie je de dynamiek. De wetgeleerden weigerden om de sleutel tot de kennis te gebruiken en daardoor moesten zij afgaan op interpretaties van de bestaande Bijbelboeken. Zij hadden een ‘onfeilbaar’ systeem gemaakt en toen Jezus dat aanviel met de levende Geest, wezen ze hem af en zeiden ze zelfs dat hij gevaarlijk was of dat hij door de duivel was gezonden. Daardoor werd het voor hen gerechtvaardigd om Christus te laten doden. Begrijp je wat er toen is gebeurd? Die mensen werden zo verblind door hun ego dat zij de levende Christus doodden toen hij in levenden lijve aan hen verscheen! Demonstreert dit niet hoe gevaarlijk het ego is en dat het noodzakelijk is om je te bevrijden van zijn spirituele blindheid? Hoe kan iemand beweren dat hij een ware discipel van Christus is en tegelijkertijd het menselijke ego en zijn invloed op het persoonlijke leven van die persoon en de wereld negeren?

Hoe werkt het ego precies? Het ego kan niet gebruik maken van intuïtieve vermogens, hij moet dus vertrouwen op de fysieke zintuigen en het verstand. Je moet nu begrijpen dat het intellect in geen geval slecht is en geen kwade bedoelingen heeft. Het intellect is net zo neutraal als een computer. Een computer kan misschien een atoombom richten op een belangrijke stad en miljoenen mensen doden, maar de computer weet niet wat hij doet en kan niet begrijpen dat het verkeerd is. Het intellect kan ook alleen maar input in categorieën organiseren op grond van criteria die hij niet heeft gemaakt en dus ook niet kan veranderen.

Je ego verdeelt je onbewuste database in twee hoofdcategorieën. Voor je verstand zou alle input gewoon neutraal zijn, maar het ego maakt één categorie die goed en waar en juiste input is en een andere categorie die fout, slecht en gevaarlijk is. Met andere woorden, in plaats van alle input als neutraal te beschouwen, geeft het ego het de ‘kleur’ van een waardeoordeel. Daarom moet alle input eerst worden beoordeeld op goed of slecht.

Begrijp je waarom het ego dit doet? Het ego probeert zijn angst voor de dood te verlichten door een systeem te maken dat niet kan worden aangevallen. Maar daardoor maakt het ego onvermijdelijk een gesloten systeem en zo’n systeem zal ervoor zorgen dat je de levende waarheid van Christus al van tevoren afwijst. Hoe komt dat? Omdat het systeem van het ego wordt gebaseerd op interpretaties uit deze wereld en de waarheid van Christus komt uit een andere wereld.

Let op wat het ego nu doet. Hij maakt een onbewuste database die berust op één onfeilbaar systeem. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat een door mensen gemaakt systeem wordt verheven als het allerhoogste gezag door te beweren dat het niet een door mensen gemaakt systeem is, maar van God komt. In werkelijkheid beweert het ego dat hij het gezag van Christus heeft – hij beweert dat hij God op deze wereld vertegenwoordigt. Als je dat gelooft, dan heeft het ego zich onrechtmatig de positie toegeëigend die Christus in jouw leven moet innemen, namelijk de bron van waarheid. En het effect is onvermijdelijk dat je bang zult worden om die basale bewering van het ego te onderzoeken. Dan zul je nooit in staat zijn om het basale paradigma te onderzoeken dat het ego gebruikt om zijn systeem te definiëren, en dit betekent dat je in het gesloten systeem gevangen zit. Zelfs als de levende Christus aan je verscheen als een tastbare manifestatie, zou je hem afwijzen en je vastklampen aan het gezaghebbende systeem dat je ego heeft gemaakt. En dit verklaart waarom mensen er niet in kunnen slagen om Christus te herkennen en zich in plaats daarvan gerechtigd voelen om hem te doden.

Laten we een paar voorbeelden bekijken. De meeste christenen kunnen gemakkelijk zien dat atheïsten een materialistisch paradigma hebben geaccepteerd als basis voor hun persoonlijke database. Het ego geeft één idee de status dat dit onfeilbaar is en zodra de mensen dit hebben geaccepteerd, zullen ze nooit het basale paradigma onderzoeken. Atheïsten hebben het onfeilbare idee dat er geen God is en zij willen die overtuiging niet onderzoeken. Daardoor zal hun verstand alle tegenovergestelde ideeën verwerpen als “geen geldige input” of zelfs als gevaarlijke kennis. De meeste atheïsten willen niet eens serieus nadenken over bewijs dat God bestaat.

Maar aangezien Jezus zijn volgelingen vertelde dat ze moesten ophouden naar de splinter in het oog van een broeder te kijken en in plaats daarvan naar de balk in hun eigen oog, zou het dan niet redelijk zijn om diezelfde evaluatie op het christendom toe te passen? En wanneer je dat doet, is het dan niet duidelijk dat de meeste christenen hun ego ook een specifiek paradigma hebben laten maken dat onfeilbaar is en daardoor niet hoeft worden onderzocht? Dit is de enig redelijke uitleg dat het christendom zo’n agressieve en gewelddadige religie is geweest. Alleen mensen die zich bedreigd voelen, kunnen de behoefte hebben om te doden, en alleen het ego kan je bedreigd laten voelen. De Levende Christus is niet bedreigend voor iets op de wereld, zoals wordt gedemonstreerd door het feit dat Jezus zich door de krachten op deze wereld liet kruisigen. Dit leidt tot de volgende LEVENSvraag:

Ben je bereid om te erkennen dat de onweerlegbare gruweldaden die de christelijke religie heeft gepleegd het duidelijke bewijs zijn dat de christelijke religie door het menselijke ego is beïnvloed?

En als je bereid bent om dit te erkennen, dan heb ik nog een vraag:

Ben je bereid om te erkennen dat het menselijke ego de christelijke religie zodanig heeft vervormd dat ze elke voeling met de waarheid van Christus uit het oog heeft verloren, wat betekent dat het noodzakelijk is om het christendom weer terug te brengen naar het eenzijn met Christus?

Waarom mensen nieuwe ideeën verwerpen
De openingsvraag van dit hoofdstuk was waarom niemand had gemerkt dat het christendom het tegenovergestelde was geworden van wat Jezus wilde en je begrijpt nu waarom. Het ego gebruikt een bepaald paradigma om het in twee categorieën te verdelen in jouw onbewuste database. Ideeën die het paradigma bevestigen of het ermee eens zijn, worden als juist of goed opgeslagen, terwijl de ideeën die het tegenspreken of het paradigma overstijgen, fout of slecht worden genoemd. Het effect is dat je intellect input dan op grond van dit systeem categoriseert, en dat betekent dat één voordat het zelfs maar je bewuste geest heeft bereikt, al het stempel heeft gekregen van goed of slecht. Als jij je er niet van bewust bent hoe dit proces werkt, wordt je bewuste geest een slaaf van je onbewuste geest, omdat je eigenlijk niet denkt dat je een nieuw idee gepresenteerd krijgt. Je onbewuste geest laat je ideeën afwijzen zonder erover na te denken. En dit verklaart waarom het mogelijk is dat zoveel christenen niet ontdekken hoe ver hun religie van de waarheid van Christus is afgedwaald.

Hun geest is een gesloten systeem geworden, omdat die eigenlijk nooit nadenkt over hun religie. Zij hebben hun kerk laten bepalen welke categorieën goede of foute ideeën hebben, dus elk idee dat van de Christusgeest komt, wordt eruit gefilterd voor het zelfs maar hun bewuste gedachten bereikt. Begreep je de implicaties hiervan? Dit boek heeft niet de intentie om te zeggen dat de meeste mensen slechte mensen zijn of dat zij willens en wetens de antichrist dienen. Dit boek wil echter wel zeggen dat de meeste christenen in slaap zijn gewiegd en zich er niet van bewust zijn dat hun religie in een werktuig in handen van de antichrist is veranderd. De meeste christenen zijn de blinde volgelingen van de blinde leiders waar Christus tegen gewaarschuwd heeft.

Er is zelfs nog een diepere laag. Zoals is uitgelegd, komt de waarheid van Christus niet uit de materiële wereld. Daardoor is het onvermijdelijk dat jij om de waarheid van Christus te kunnen accepteren, boven het ‘denkproces’ van je ego en het verstand moet gaan staan. Je kunt de waarheid van Christus alléén maar te weten komen met de sleutel tot de kennis, jouw intuïtie. Maar het meest subtiele en niet herkende effect van het ego is dat het ervoor zorgt dat je ‘gevaarlijke’ ideeën verwerpt zonder je intuïtie te raadplegen.

Het ego zorgt ervoor dat de meeste christenen zich richten op het geschreven woord. Hij heeft een door mensen gemaakte interpretatie gedefinieerd en dit heeft de allerhoogste status gekregen als ‘het woord van God’. Nu wil hij dat je accepteert dat elk idee dat die woorden tegenspreekt of verder gaat dan de geschreven doctrines van je kerk, wel van de duivel moet komen en daardoor zou je dit niet eens moeten overwegen. Maar bedenk eens hoe de vroege volgelingen van Jezus hem als de Christus hebben herkend?

De vroege volgelingen van Jezus hadden hem niet kunnen herkennen met het ego en het verstand. De woorden van Jezus overstegen duidelijk de intellectuele doctrines van de joodse leiders. Iedereen die in het door mensen gemaakte systeem van de joodse religie vastzat, zou Christus hebben afgewezen. Hoe kun je de levende waarheid van Christus herkennen? Alleen als je bewust buiten je ego en je verstand omgaat en je intuïtie aanspreekt. Met je intuïtie kun je een uitspraak aanvoelen, en hoewel de woorden het uiterlijke systeem waarmee je bent opgegroeid tegenspreken, kun je voelen – door het innerlijk te weten wat de woorden overstijgt – of die woorden waar zijn. Denk eens aan de situatie nadat Jezus weer was opgestaan uit de doden, waarin hij aan twee van zijn discipelen verscheen op de weg naar Emmaüs. De discipelen herkenden Jezus niet, maar later realiseren zij zich dat het Jezus was, omdat hun hart in hen brandde. Dus als je de levende waarheid van Christus wilt leren kennen – in dit boek of ergens anders – dan moet jij je aandacht van je hoofd naar je hart verplaatsen. Je hart mist dat niet, want wanneer jij de levende Christus ontmoet, zal het zeker in je branden.

De diepere waarheid achter de sleutel tot de kennis is dat Christus diep in je wezen verankerd zit – zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Daardoor zit de waarheid van Christus achter alle verschijnselen op de wereld, zelfs de uiterlijke geest van je ego en het intellect. Daardoor heb je het vermogen om je af te stemmen op de hogere vibraties van de levende waarheid van Christus. En wanneer je dat doet, krijg je een referentiekader om elke uitspraak of elk idee dat je tegenkomt, te beoordelen. Met je intuïtie kun je de vibratie van elke uitspraak of tegenspraak vergelijken met de vibratie van de Christuswaarheid in jou. En dan weet je beter of iets met de Christuswaarheid resoneert of dat iets niet goed samen klinkt met de Christuswaarheid.

Als je niet had geleerd om je intuïtie te gebruiken, zou jij je niet aangetrokken hebben gevoeld tot dit boek en had je het nooit tot hier kunnen lezen. Je hoeft je dus alleen maar iets meer bewust te worden van de sleutel tot de kennis, tot je het verschil tussen Christus en de antichrist elke keer voelt dat je iets tegenkomt.

Dus nogmaals, weer een stukje van de puzzel waarom niemand het heeft uitgeschreeuwd dat de blinde leiders van het christendom niets aan hebben, is dat de meeste christenen zich bang hebben laten maken door de wetgeleerden, waardoor ze hun intuïtie hebben uitgeschakeld. De wetgeleerden van zowel religie als wetenschap ontkennen dat jij de sleutel tot de kennis bezit en zij beweren dat jij de waarheid in jou niet kunt kennen. Zij zeggen dat je blindelings moet geloven en luisteren naar wat zij tegen je zeggen, omdat zij het speciale gezag hebben gekregen om de waarheid vast te stellen. Let erop dat zij proberen je bang te maken en je te laten denken dat het ergste met je zal gebeuren als je zelfs maar nadenkt over ideeën die buiten hun onfeilbare systeem vallen. En dit op zich zegt je al dat zij niet op één lijn zijn met Christus, want Christus probeert jou niet zo bang te maken dat je naar het gezag op de wereld luistert. Het christendom probeert je de waarheid op de enige plaats te laten vinden waar dit kan, namelijk het koninkrijk dat in jou zit, zoals Jezus zei. Het echte ‘instituut’ met het allerhoogste gezag is jouw intuïtie, maar die zegt niet wat de waarheid is, die verbindt zich ermee en wordt er op den duur één mee.

Dus de geschiedenis heeft zich herhaald. Net zoals in de tijd van Jezus, zijn de wetgeleerden erin geslaagd om de sleutel tot de kennis weg te nemen. Zij wilden de levende waarheid van Christus niet binnengaan, en degenen die dat wel wilden, hebben ze het verhinderd. Wee, u wetgeleerden!

Nu nog een levensvraag:

Blijf je een blinde volgeling van de wetgeleerden en laat jij je door hen bang maken of bedriegen, zodat je de sleutel tot de kennis weggooit, of accepteer je wat Christus iedereen aanbiedt die naar het koninkrijk in zichzelf op zoek wil gaan?

De link die ontbreekt aan jouw inzicht in de geschiedenis
Nu nog het laatste stukje van de puzzel voor dit moment, en dat is waarom niemand de beweringen die het officiële christendom doet, heeft aangevochten. Laten we eens beginnen bij wat voor de meeste christenen een onweerlegbaar historisch feit is: Ongeveer 2000 jaar geleden liep de Levende Christus inderdaad op aarde rond in een fysiek lichaam. Nu nog een onweerlegbaar feit: De Levende Christus – of in ieder geval het fysieke lichaam – werd gedood. En nu de onontkoombare vraag: Wat voor soort mensen zouden de Levende Christus doden en wat was hun beweegreden? En dan nog een vraag: Denk je dat die mensen 2000 jaar geleden van de aarde zijn verdwenen of denk je dat ze er nog steeds zijn?

Je hebt misschien wel eens gehoord van het oude axioma: “De geschiedenis wordt door de winnaars geschreven.” Maar heb je weleens over de betekenis daarvan nagedacht? Als je de geschiedenis beter bekijkt, wat voor mensen hebben dan de meeste conflicten gewonnen die de mens kent? Zijn dat niet juist de mensen die geloofden dat de macht regeert en dat het doel de middelen heiligt. Is het dan niet logisch dat zulke mensen wanneer zij een conflict winnen, geschiedenis zouden schrijven op zo’n manier dat hun eigen daden en motieven, als die niet goed bedoeld waren, toch wel gerechtvaardigd waren?

Breng dit nu eens over op de onweerlegbare geschiedenis van de christelijke religie. Het is een heel mooie droom dat het christendom altijd een heel goed bedoelende kracht was en dat het altijd geleid is door mensen die het alleen maar goed bedoelden. Maar iedereen die naar de historische feiten wil kijken, ziet duidelijk dat het christendom – net als elk ander systeem dat aan de macht kwam – veel aardige mensen heeft aangetrokken die geloofden dat de macht regeert en dat het doel de middelen heiligt.

De eerste paar eeuwen in de geschiedenis van het christendom was er geen gecentraliseerde kerk. Maar de meest dramatische verandering vond plaats toen de Romeinse keizer Constantijn zogenaamd bekeerd werd en het christendom in het Romeinse Rijk tot de officiële staatskerk maakte. Ondanks het feit dat dit een monumentale verandering in het christendom teweegbracht, hebben de meeste christenen maar een schetsmatig begrip van de persoon Constantijn. Wie beter kijkt, ziet al gauw dat hij een typische Romeinse keizer was, en dat hield in dat hij een machtig persoon was, een politiek dier, die bijna alles wilde doen om zijn macht bijeen te houden of uit te breiden.

Daarom had hij geen gewetensbezwaren om de christelijke religie in een gecentraliseerd systeem te veranderen dat het denken van de mensen onder de Romeinse invloed kon beheersen.

Het is niet moeilijk om te zien – voor de mensen die er objectief naar willen kijken – dat die een periode in de geschiedenis van het christendom in gang heeft gezet waarin de rooms-katholieke kerk veel mensen aantrok die bereid waren om religie te benutten om macht over de mensen uit te oefenen. Wat kan anders verklaren dat een serie pausen de katholieke kerk probeerde te veranderen in het allerhoogste gezag in de Europese samenleving om de koningen en keizers te onderwerpen aan het gezag van de paus? Hoe kun je anders het verbranden van alle boeken verklaren die ideeën bevatten die het tegenovergestelde waren of verder gingen dan de officiële doctrines. Hoe kun je anders de inquisitie verklaren en de pogingen daarvan om iedereen te martelen of op de brandstapel te verbranden die de sleutel tot de kennis durfde te gebruiken die elke doctrine overstijgt? Er waren eeuwen waarin de rooms-katholieke kerk net zo wreed was en naar macht zuchtte als het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van haar macht. Maar in plaats van keizers die duidelijk brute macht gebruikten, zie je dan een snoer van pausen die beweerden dat zij vertegenwoordigers van Christus waren en macht uitoefenden door middel van de goedkeuring van het allerhoogste gezag.

Zie je wat er tijdens dit proces is gebeurd? Toen het christendom de officiële religie werd van het Romeinse Rijk, trok zij leiders aan die bereid waren om de leringen van Christus in een onfeilbaar systeem te veranderen, een systeem dat beweerde dat ze het hoogste gezag had en dus blinde gehoorzaamheid bevorderde onder de mensen die zich aan het systeem onderwierpen. Zodra de mensen hadden geaccepteerd dat de paus echt Christus vertegenwoordigde, twijfelden ze niet meer aan de daden van de paus – zelfs als hij de geboden van Christus overtrad. En dan zouden de mensen letterlijk geloven dat zij, als ze tegen hun leiders in opstand kwamen, tegen Christus in opstand kwamen en zeker naar de hel zouden gaan.

Maar kun je dan ook gaan begrijpen dat de middeleeuwse leiders onmogelijk de ware vertegenwoordiger van Christus zouden kunnen zijn. Wie waren zij dan? Zij behoorden tot een klasse mensen die gewoonlijk als winnaar uit de bus kwamen, en daardoor konden zij de geschiedenis op zo’n manier schrijven dat men nooit heeft gezien wie zij echt waren. Deze mensen wilden macht en zouden er alles aan doen om die te krijgen en te houden. Wat voor bewijs wil je nog meer dan het feit dat die leiders erin slaagden om de geweldloze leringen van Christus in een onfeilbaar systeem te veranderen dat de meest vreselijke onderdrukking van afwijkende meningen rechtvaardigde die de wereld ooit heeft gezien? Is het niet duidelijk dat de middeleeuwse katholieke kerk op nog veel ruwere manieren met de Levende Christus was omgegaan dan de manier waarop de mensen aan de macht in het oude Israël met Jezus waren omgegaan?

Wordt het nu dan nog niet duidelijk dat er door de geschiedenis heen altijd een klein aantal mensen heeft geprobeerd om zichzelf als elite te vestigen en die macht over de mensen uitoefende en die macht gebruikte om zichzelf speciale privileges te geven? Die mensen beschouwden zichzelf niet hetzelfde als de gewone bevolking. Zij geloofden echt dat zij een speciale klasse mensen waren die het verdiende om te regeren en meer privileges verdiende dan de mensen, waaronder boven en onder de wetten van zowel God als de mensen te staan – een prestatie waarin zij bij allebei in slaagden.

De invloed die deze machtselite heeft gehad op het christendom is immens. Hoe de machtselite de leringen van Christus heeft verdraaid, zal in de volgende hoofdstukken meer aan de orde komen, maar nu gaat het er gewoon om dat de machtselite inderdaad bestaat en dat het inderdaad de ontbrekende schakel is in je inzicht in de geschiedenis. Het is onmogelijk om veel historische feiten te snappen als je blind bent voor het bestaan van een elite die gelooft dat zij in een andere klasse boven de gewone bevolking staat. Juist deze machtselite wilde de dood van Jezus, en waarom waren zij daar zo op gebrand? Omdat Jezus de allergrootste bedreiging van hun macht over de mensen vormde. Jezus gaf een lering waarin duidelijk werd gemaakt dat zij op eigen kracht verlost konden worden en keuzes konden maken zonder de joodse religie en haar leiders daarbij nodig te hebben. Het hele doel van Jezus was dat hij de mensen wilde bevrijden van de machtselite, de mensen die Jezus de blinde leiders of de zonen van de duivel noemde.

De machtselite heeft inderdaad Jezus gedood, en in de volgende drie eeuwen, hebben zowel de machtselite in het oude Israël als in Rome geprobeerd om die gevaarlijke nieuwe religie de grond in te stampen. Maar het christendom heeft het overleefd totdat een lid van de machtselite zich realiseerde dat jij ‘als je ze niet kunt verslaan, je bij hen moet aansluiten’. En zo heeft Constantijn de christelijke religie gebruikt om zijn keizerrijk te verenigen en de mensen onder de duim te krijgen. Natuurlijk hadden de oorspronkelijke, ware leringen van Jezus dit doel niet kunnen steunen, dus die leringen moesten toen verdraaid worden totdat zij de agenda van de machtselite konden steunen. Hoe die magische truc werd gebruikt, zal in de komende hoofdstukken aan de orde komen, maar op dit moment gaat het erom dat juist de machtselite het de mensen moeilijk heeft gemaakt om te begrijpen dat het christendom niet de ware vertegenwoordiger van Christus is. De machtselite heeft de leringen van Jezus vervormd en daarna gebruikt om de geschiedenis te herschrijven, zodat hun acties en motieven verborgen bleven of gecamoufleerd door te zeggen dat ze nuttig of noodzakelijk waren. En omdat de fouten die de machtselite eraan heeft toegevoegd – en de wetgeleerden die als hun bereidwillige instrumenten dienden – nooit werden gecorrigeerd, zijn de meeste christenen zich er niet van bewust hoeveel de officiële christelijke doctrines van de oorspronkelijke leringen van Christus verschillen. Daarom kunnen zij niet zien dat het christendom niet de missie van Christus diende, maar alleen een middel was om de bevolking de slaaf te laten zijn van de kracht van de antichrist. De sage van hoe zelfs de leringen van Christus een instrument werden van de antichrist, is misschien wel het grootste bedrog dat de mensheid ooit heeft meegemaakt.