Wat als zowel het christendom als het materialisme werd gedefinieerd door de geest van de antichrist?

door Kim Michaels

Wat heeft Jezus eigenlijk precies gedaan toen hij op aarde was? Hij heeft mensen gedwongen om een leuze te maken: Wilden ze Christus accepteren of wilden ze Christus afwijzen – en dan Satan blijven vereren, de duivel, de antichrist, de mammon of de prins van deze wereld (noem het hoe je wilt).

Het beeld dat de meeste mensen van Jezus hebben, is zo vervormd – en het universele aspect van Christus zelfs nog meer – dat maar heel weinig mensen hebben begrepen dat hij een keuze presenteerde en representeerde. De reden is dat zij zijn opgevoed zonder een duidelijke definitie van Christus en antichrist. En als je het verschil niet weet tussen Christus en de antichrist, hoe kun je dan voor Christus kiezen, hoe kun je dan voor het leven kiezen?

Wat is dan een heldere definitie van Christus of de antichrist? De antichrist – de duivel, Satan of de prins van deze wereld – is in essentie een bewustzijnsstaat die gescheiden is van de ongedeelde en ondeelbare waarheid van de vormloze God.

Die bewustzijnsstaat is een huis dat tegen zichzelf verdeeld is; die wordt verdeeld door de onontkoombare polariteit tussen twee tegenovergestelden, zoals waar en niet waar, goed en fout, goed en kwaad – of een bijna oneindig scala aan andere polariteiten die hij definieert om zichzelf e camoufleren en in stand te houden.

Maar de waarheid die Jezus presenteerde – een waarheid die opzettelijk uit het christendom is verwijderd – is dat allebei de polariteiten die door de geest van de antichrist worden gedefinieerd, gescheiden zijn van de ene waarheid van de oneindige, vormloze, onvoorwaardelijke God. De duivel is niet het tegenovergestelde van de oneindige God en omdat de vormloze God geen vorm heeft, kan er geen tegenovergestelde zijn van de ware God. De duivel kan dus alleen bestaan als het tegenovergestelde van een voorwaardelijke god – een valse god die berust op een gesneden beeld, een beeld dat vorm heeft – wat net zo onecht is als de duivel en daarom ‘geen leven bezit’.

De twee polariteiten die de geloofssystemen op deze wereld beheersen – waaronder het christendom – komen niet overeen met de waarheid van God. Die werden gedefinieerd door het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn dat gescheiden is van het ondeelbare eenzijn van God. De polariteiten die de mensen ‘goed’ en ‘kwaad’ noemen, bestaan niet in de geest van God, want die worden beide gedefinieerd door de geest van de antichrist, de geest van gescheidenheid, de geest die geen leven bezit. Die kunnen alleen maar in relatie tot elkaar bestaan; het zijn relatieve concepten die alleen bestaan in de wereld van de relativiteit, niet in de wereld van de realiteit (waarheid). De ene kan dus niet zonder de ander bestaan – ondanks de bewering dat de ene relatieve polariteit op een dag de andere zal vernietigen. Als het inderdaad mogelijk was dat de ene polariteit de andere vernietigt, dan zou deze zichzelf ook tijdens dat proces vernietigen.

***

De antichrist is het bewustzijn dat gelooft dat hij in staat is en het recht heeft om te definiëren wat goed en fout, waar en niet waar, God en de duivel, is. In tegenstelling geeft Christus geen definitie van de waarheid – die velen zijn gaan geloven op grond van bepaalde kerkdoctrines. Dit is het bewustzijn dat je aanspoort om verder te kijken dan je huidige beeld van de waarheid – en dat te blijven doen tot je de volledige betekenis van de uitspraak van Jezus ervaart: “God is een Geest, en wie hem aanbidt, moet hem in de Geest van Waarheid aanbidden.”

De Geest staat boven de vorm, boven elke uitdrukking in woorden van de ‘waarheid’. Want alleen iets wat vorm bezit, kun je in woorden uitdrukken en daardoor is hij al verwijderd uit de vormloze Geest. Iets wat vorm bezit, kan alleen maar minder zijn dan de Geest van Waarheid, wat betekent dat wanneer mensen verkondigen dat iets wat minder is dan de waarheid, de waarheid is, conflicten de onvermijdelijke consequentie zijn.

Juist het conflict tussen welke gedeeltelijke ‘waarheid’ de volledige waarheid is, is het belangrijkste wapen dat de krachten van de antichrist gebruiken om de mensheid tot hun slaaf te maken en gevangen te houden in de voortdurende dualistische strijd die het licht, het levensbloed, van de mensheid aan de kracht van de antichrist voert en in leven houdt.

***

Veel christenen zijn opgegroeid met het geloof dat zij er alleen maar naar hoeven te streven om ‘goede christenen’ te zijn, en dan de garantie te hebben dat zij naar het koninkrijk van God gaan vanwege het offer dat Jezus aan het kruis heeft gebracht. Maar het streven naar – zelfs het bereiken – van de relatieve goedheid garandeert niet dat je naar het koninkrijk gaat dat buiten het bereik ligt – en altijd buiten bereik blijft – van de relatieve geest. Een goed christen zijn is niet het bruiloftskleed en hoe ‘goed je misschien ook kunt lijken volgens die relatieve definitie, je gaan niet naar het bruiloftsfeest, maar je veroordeelt jezelf om in de duisternis te blijven, waar ‘geween en geknars van tanden’ bestaat.

Het meest subtiele effect van de geest van de antichrist is dat dit een geheel gesloten gedachtesysteem vormt. Zodra de geest overschaduwd wordt door de relatieve polariteiten, zal het lijken of de mensen inderdaad een onfeilbare definitie hebben van wat goed en kwaad is. En daardoor zullen ze denken dat ze de richting opgaan van iets wat wordt gedefinieerd als goed en weggaan van het kwaad, dat zij de richting opgaan van het koninkrijk van God.

Als de geest deze polariteit van twee relatieve tegenstellingen eenmaal heeft geaccepteerd, dan kan die geest niet meer de waarheid van God zien – die niet aangetast is of nooit aangetast zal worden door iets wat door de geest van gescheidenheid, het doodsbewustzijn, wordt gedefinieerd. Daardoor zal de geest gevangenzitten in een gesloten cirkel, een spirituele catch 22, waar hij niet aan kan ontkomen met zijn eigen intellectuele rede.

Dit is nu juist de situatie waar de meeste christenen in zitten die denken dat hun religieuze gezindheid hun verlossing garandeert, en daardoor hebben hij hun geest afgesloten voor de waarheid van Christus. In feite zijn de meeste christenen van tegenwoordig nog net zo bekrompen als in de tijd van Jezus, wat inhoudt dat ze waarschijnlijk de waarheid van Christus afwijzen en zich vastklampen aan de onechtheid van de antichrist – van wie ze vast denken dat die Christus vertegenwoordigt.

***

Wat is dan de enig mogelijke ontsnapping uit de val, omdat zij er absoluut van overtuigd zijn dat relativiteit de realiteit is? Dit is dat de geest die gevangenzit in het net van de antichrist, Christus moet tegenkomen – in een vorm die hij kan begrijpen, wat de betekenis is van ‘de vleesgeworden God’.

Wanneer de gevangen geest Christus tegenkomt, heeft hij iets wat hij daarvoor niet had, namelijk een referentiekader, een directe ervaring van iets buiten het mentale kader dat zijn dualistische gedachtesysteem heeft gevormd. En door de Christus tegen te komen heeft de geest nu de keus tussen de enige waarheid van Christus en de dualistische ‘waarheid’ van de antichrist.

Als – let op ‘als’ – de geest ervoor kiest om Christus te accepteren, kan hij Christus gebruiken als reddingslijn om zichzelf geleidelijk aan uit de golven van de stormachtige zee van door mensen gemaakte ‘waarheden’ op te trekken, omdat de geest geleidelijk en voortdurend de keuze moet maken tussen de vele dualistische verleidingen die de prins van deze wereld presenteert en het – vaak ontstellende en provocatieve – Levende Woord van Christus.

En pas na een proces die een letterlijke wedergeboorte is, zal de geest in staat zijn om naast Christus te staan en te zeggen: “De prins van deze wereld zal komen en vindt niets bij mij.” Op dat moment heeft die geest het bruiloftskleed aangedaan en kan dan als bruid van Christus het koninkrijk betreden. Want omdat de antichrist een bewustzijnsstaat is die wordt gebaseerd op de geest van gescheidenheid, is Christus ook een bewustzijnsstaat, maar die wordt gebaseerd op het eenzijn.

Laat het dus duidelijk zijn dat de bedoeling van dit boek is dat je een echte keuze krijgt tussen de ene waarheid van Christus en de vele onwaarheden die – subtiel en slim – door de dualiteit van de geest van de antichrist worden geconstrueerd. Dit zal worden gedaan door het blootleggen van de dualistische ‘waarheden’ van de antichrist en je daarna de waarheid van Christus te geven, die je met een aantal hoofdkeuzes achterlaat.

Het is niet de bedoeling van dit boek om je zo ver te krijgen dat je een bepaalde keuze maakt, omdat dit boek wordt gegeven met onvoorwaardelijk respect voor je vrije wil. Maar tot je het verschil begrijpt tussen de dualistische ‘waarheid’ van de antichrist en het ondeelbare Woord van Christus, heb je die keuze niet.

Als ieder gedachtesysteem waarmee je bent opgevoed door de geest van de antichrist werd gevormd, hoe kun je dan de vrijheid hebben om te kiezen? Dit boek wil je dus een referentiekader geven en daarna de keuze aan jou overlaten. Want degenen die één zijn in Christus zullen je nooit proberen tot iets te dwingen. Maar in tegenstelling daarmee zullen degenen die gescheiden zijn van het eenzijn van Christus jou niet alleen tot iets willen dwingen, maar zelfs de dwangmatige behoefte voelen om je tot iets te dwingen – omdat jou niet-acceptatie van hun ‘waarheid’ een bedreiging vormt voor het gevoel dat zij de controle hebben over hun eigen geest.

***

Laat het duidelijk zijn dat dit boek je niet iets vertelt wat je al niet weet. De waarheid is dat ook al ben je opgegroeid in een wereld waarin elk gedachtesysteem wordt gedomineerd door de relativiteit van de antichrist, de ondeelbare waarheid van Christus diep in je wezen verankerd zit. Waarom werd je bewogen om dit boek op te pakken en er tot nu toe in te blijven lezen? Omdat je bewuste geest een connectie heeft met het Woord dat in de diepste uithoeken van je hart verankerd zit, het woord dat in jouw innerlijke delen staat geschreven.

Daarom weet je dat er iets twijfelachtigs is – of in ieder geval dat er iets ontbreekt – aan het christendom in de vorm die je tot dusver hebt gezien. Als je die innerlijke kennis niet had gehad – die de rede van het intellect overstijgt – dan zou je dit boek hebben verworpen, net zoals de mensen die de innerlijke connectie hebben genegeerd inderdaad zullen doen. Daardoor moet het je wel duidelijk zijn dat er verschil bestaat tussen innerlijk weten – de intuïtieve, sferische kennis van het hart – en uiterlijke kennis – die wordt gebaseerd op het analytische, lineaire verstand.

***

Er is een oud spreekwoord dat je misschien moet onthouden: Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar. Het feit dat je dit leest, betekent dat jij eraan toe bent – op het diepere niveau van je hart. Maar het is heel goed mogelijk dat je een moeilijke periode door moet waarin je moet kiezen tussen de innerlijke kennis in je hart en de uiterlijke kennis van je verstand.

Het is heel goed mogelijk – in feite hoogst waarschijnlijk – dat je opvoeding veel relatieve concepten in je geest heeft geprogrammeerd, waardoor je ogenblikkelijk geneigd bent om de waarheid in dit boek te verwerpen – misschien wel zonder te verwijzen naar een uitspraak in de boek over de vermogens van je hart. Als jij jezelf echt de keuze geeft tussen Christus en de antichrist, dan moet jij je ervan bewust zijn dat je die neiging hebt en de op angst gebaseerde verleiding weerstaat om die te verwerpen zonder je door je hart te laten leiden.

Alleen je hart kan de waarheid van Christus herkennen, terwijl je verstand zal zeggen dat je er voor of tegen moet zijn – en in beide gevallen mis je het punt waar het om gaat. Hoe weet je hart iets? Het weet iets omdat die de resonantie voelt tussen het uiterlijke Woord van Christus en het innerlijke woord – de Logos – die in je hart verankerd zit.

Alleen die resonantie stelt je in staat om te herkennen dat je de Levende Christus bent tegengekomen in een nederige vermomming. Alleen die resonantie levert je het onderscheid op om het innerlijke Woord te herkennen zonder om de tuin geleid te worden om de uiterlijke vorm af te wijzen – omdat die niet overeenkomt met de uiterlijke beelden die in je geest zitten geprogrammeerd door de geest van de antichrist.

Luister daarom naar het zachte stemmetje in jou en leer om de twee stemmen van de relativiteit te onderscheiden: de luide, luidruchtige stem die je schrik aanjaagt en de subtiele, overtuigende stem die je hoogmoed aanwakkert. Ze zullen allebei beweren dat ze jou naar het koninkrijk kunnen brengen, maar geen van beide kan hun belofte nakomen.

In tegenstelling daarmee zal de stem van Christus niet beweren dat ze jou naar het koninkrijk kan brengen. Die zal je de waarheid geven die – als je die internaliseert – kan helpen om je te wekken uit de onechtheid die de gescheidenheid is – waardoor jij je realiseert dat je het koninkrijk nooit hebt verlaten. Je was er alleen in gedachten van gescheiden en daardoor moet je eigen geest de sluier van gescheidenheid – de sluier die het Heilige der Heilige van jouw Wezen bedekt – vernietigen. Dit gebeurt wanneer het zelf dat aan het kruis van illusies hangt, sterft en daarna staat het ware zelf weer op en weet de waarheid over wie hij is en wie hij al die tijd is geweest.

Dit boek biedt je het leven aan. Door de misvattingen van de christelijke doctrines en dogma’s bloot te leggen die het tegenovergestelde zijn van de waarheid van Christus. Dit zal leiden tot een aantal LEVENSkeuzes en alleen als je voor het leven van Christus kiest en niet voor de dood van de dualiteit, zul je verder kunnen lezen. KIES dus voor het LEVEN opdat je echt begrijpt wat Jezus bedoelde toen hij zei:

Ik ben gekomen om je het leven te geven, en overvloed. (Johannes 10:10)

Hij had het niet gewoon over iets wat menselijke wezens meestal het leven noemen. Een verdere uitleg volgt later.

Je staat nu voor de eerste LEVENSkeuze: Als het christendom zo vervormd is dat het een vermomde vorm van Satanisme is, zou je dat dan willen weten?

Als het antwoord ‘nee’ is, dan kun je beter ophouden met lezen, want het wordt moeilijk om verder te lezen en het niet te weten te komen. Maar als er een opening in je wezen is voor een onaangename waarheid, lees dan verder en luister met je hart. Het zal daadwerkelijk in je branden en je onthullen dat je de Levende Christus tussen de regels door bent tegengekomen.