Hoe kunnen wij de ware betekenis van de boodschap van Jezus begrijpen?

door Kim Michaels

Christenen zijn geneigd om Jezus als een persoon te zien die heel ver weg is, die ver van ons is verwijderd. Sommigen beschouwen hem als een historisch figuur en omdat het doorsneechristendom zegt dat hij 2000 jaar geleden is opgehouden tegen ons te spreken, lijkt het of Jezus geen speciale boodschap voor onze tijd heeft. Daardoor hebben veel christenen het gevoel dat wij de Bijbelboeken die destijds werden gegeven, moeten interpreteren zonder dat Jezus er direct iets aan toevoegt. Jezus was toen heel erg betrokken bij menselijke aangelegenheden, maar nu staan we er alleen voor.

Andere christenen lijken tevreden met het beeld dat Jezus ver weg is, want daardoor kunnen zij zijn leringen naar eigen inzicht interpreteren. Als je naar de verbazingwekkende variëteit aan christelijke kerken kijkt, dan zie je dat sommige kerken zich op specifieke aspecten van de boodschap van Jezus richten en het belang van één aspect zo belangrijk hebben gemaakt dat het hun beeld van Jezus domineert. Er zijn kerken die bijvoorbeeld een beeld van Jezus hebben neergezet als een prediker van hel en verdoemenis, terwijl andere hem afschilderen als een zacht pratende leraar die iedereen liefhad en in zin hart sloot. Je kunt gemakkelijk nog andere interpretaties vinden die elkaar uitsluiten.

Je kunt ook naar de voortdurende strijd kijken tussen christenen en atheïsten of wetenschappelijk materialisten, een strijd die de laatste jaren is hernieuwd door een reeks boeken die het christendom en elke andere religie aanvallen, gebaseerd op een materialistische interpretatie van de wetenschap. Deze strijd wordt opgevoerd doordat beide zijden hun standpunten kracht bijzetten door middel van rede. Maar deze strijd gaat al eeuwen zo door en het einde komt nog niet in zicht. De mensen aan beide zijden gebruiken de rede om zichzelf te overtuigen dat zij gelijk hebben en hun tegenstanders ongelijk.

We zien dat mensen voor of tegen elk soort interpretatie van Jezus kunnen zijn op een manier die overtuigend lijkt – voor hen. Omdat die meningen elkaar wederzijds uitsluiten, zou je kunnen denken dat ze niet allemaal juist hoeven te zijn, maar hoe kunnen wij er achter komen welke overeenkomen met de oorspronkelijke boodschap van Jezus en welke niet? Hoe kunnen wij voorkomen dat wij verzanden in de intellectuele argumenten die al eeuwen worden aangehaald zonder een duidelijke consensus op te leveren? Wij staan, opnieuw, voor een keuze:

• Ben jij tevreden over de argumenten die door een specifieke kerk worden aangevoerd? Ben je tevreden over het feit dat jij je mening over Jezus baseert op een bepaalde interpretatie van een Bijbelboek of vanwege intellectuele argumenten en redeneringen?
• Ben jij eraan toe om op zoek te gaan naar een betere manier, een nieuwe aanpak om de innerlijke betekenis van de leringen van Jezus?

Bestaat er een betere manier? Omdat Jezus zo vaak als heel ver weg wordt beschouwd, vergeet je gemakkelijk dat hij een heel verstandige leraar was. Hij zag ongetwijfeld veel van dezelfde omstandigheden in zijn tijd als die wij nu ook hebben, namelijk verschillende religieuze groepen die ruzie maken over hetzelfde Bijbelboek zonder het ergens over eens te worden. Daardoor vond Jezus het waarschijnlijk ook niet moeilijk vinden om te voorspellen dat de beweging die hij stichtte, zich inderdaad zou kunnen splitsen in veel verschillende groeperingen, eindeloos zou kunnen debatteren over een of ander punt in een geschrift. In de Bijbel vinden we voorbeelden van discipelen van Jezus die onderling ruzie maakten, zelfs toen Jezus er nog was (Marcus 9:34). Was het moeilijk om te voorspellen dat dit nog veel erger zou worden als Jezus eenmaal weg was?

Is het mogelijk dat Jezus voorzag wat er met het christendom van tegenwoordig is gebeurd? Is het mogelijk dat hij ons een werktuig heeft gegeven om verwarring te voorkomen over een dieper begrip van zijn verborgen boodschap? Als je bent opgegroeid met een doorsnee christelijke kerk, dan heb je misschien nog nooit gehoord van zo’n verenigend middel, om de eenvoudige reden dat je te horen had gekregen dat de doctrines van de kerk onfeilbaar waren. Je hebt misschien ervaren dat de vragen die je misschien had, niet konden worden verklaard door de officiële doctrines, en je werd ontmoedigd om die in de kerk te stellen. Laten we eens een paar van de uitspraken van Jezus bekijken in Johannes 14:

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Dit zijn monumentale uitspraken die het potentieel hebben om ons uit onze verwarring en conflicten te halen. Want Jezus belooft ons hier een middel om zijn leringen volledig te begrijpen, zelfs de leringen die hij voor het publiek uit die tijd verborgen hield. Waarom is dit zo belangrijk?

Wij hebben gezien dat veel christenen het gevoel hebben dat Jezus ver weg is en dat hij al 2000 jaar niet tegen ons gesproken heeft. Maar in die uitspraken belooft Jezus ons een Trooster, die ‘altijd bij ons zal verblijven.’ Daardoor moeten we wel redeneren dat wij die Trooster tot onze beschikking hebben – als we er maar gebruik van willen maken. Die Trooster ontkennen, is ontkennen dat Jezus die belofte heeft gedaan of dat hij de kracht heeft om die in te lossen.

Bovendien kan die Trooster ons veel verder brengen dan intellectuele redeneringen en letterlijke interpretaties van de Bijbel. Die kan ons ‘alle dingen leren’ en ons helpen om alles wat Jezus ons wil vertellen, te herinneren en te begrijpen. Dit zou waarschijnlijk slaan op de innerlijke leringen die hij alleen aan zijn nabije discipelen heeft gegeven, en dit betekent dat wij het potentieel hebben om directe discipelen van Jezus te worden, zelfs nu.

Wij zien nu dat als wij zijn geschenk willen benutten, er geen reden is om ons in de steek gelaten te voelen door Jezus, dat Jezus een wezen is dat ver weg is of dat Jezus ons nu niets meer te zeggen heeft. De Trooster kan – naar Jezus’ eigen zeggen – ons vertellen wat wij moeten weten over hoe wij de innerlijke leringen van Jezus moeten begrijpen en toepassen in deze moderne tijd.

Wij zien ook dat dit de mogelijkheid schept om alle conflicten tussen christenen in diverse kerken, los te laten. Er zijn misschien nog wel verschillende kerken die zich op verschillende aspecten van de uitgebreide boodschap van Jezus richten, maar als zij allemaal de Trooster hebben, dan zou er waarschijnlijk wederzijds begrip en respect zijn. Men zou erkennen dat de ware boodschap van Jezus inderdaad universeel is, wat inhoudt dat je die op verschillende manieren kunt gebruiken, maar het blijft dezelfde boodschap en daardoor bevordert dit een groter gevoel van eenheid onder alle mensen die zichzelf als volgeling van Christus beschouwen.

Is er een reden om beperkingen op te leggen aan hoe ver deze Trooster ons kan brengen wat betreft het begrijpen van de boodschap van Jezus? Nee, volgens Jezus kan de Trooster ons ‘alle dingen’ leren. Dus dan krijgen we een andere keuze:

• Wijs jij de Trooster af en klamp jij je vast aan de traditionele interpretatie van de Bijbel en weiger je over de ‘veilige’ grenzen van een bepaalde kerk heen te stappen?
• Ben je bereid om mee te doen aan het verkennen van wat deze Trooster precies is en hoe wij er gebruik van kunnen maken om ons leven in de moderne wereld te verrijken?

In de rest van dit boek zullen we op onderzoek gaan naar wat de Trooster, de Heilige Geest, ons kan vertellen over de verborgen boodschappen van Christus en hoe wij die kunnen toepassen op onze situatie als spirituele mensen in de moderne wereld.