Het oordeel over ieder die kinderen misbruikt

Geascendeerde Meester Jezus, 24 oktober 2009

Waarom, mijn geliefden, kwam ik, Jezus zoveel jaren geleden naar deze plek? Wat kwam ik hier belichamen? Wat moest ik hier bereiken? Was het om mezelf te verheffen om beroemd te worden in de geschiedenis, om de geschiedenis in te gaan als iemand die iets voor de mensheid heeft gedaan? Of was het om een heel andere reden die maar weinig mensen begrepen hebben?

Een groot deel van de reden was inderdaad de kinderen, vanwege de onschuld van de kinderen. Degenen die geboren werden in een land vol conflicten en strijd, die opgegroeid waren om de zuiveren, de onschuldigen, de heiligen te zijn – en toch opgegroeid waren in een omgeving met zoveel boosheid en haat en verbittering dat ze onvermijdelijk bezoedeld werden door gekleurd te worden met boosheid, haat, het geloof dat sommige mensen vanwege hun andere ras, hun andere religie op een of andere manier slecht of onacceptabel voor God waren en eeuwig in een vurige hel moesten branden, of hoe het ook maar in hun specifieke religie of cultuur werd voorgesteld.

Weten jullie hoe vaak ik op deze kinderen neerkeek tijdens mijn evangelieverkondiging en oneindige hoop in hun prachtige onschuldige ogen zag? Want je zult wel weten dat er in de Bijbel staat dat ze op een keer bij me kwamen en dat ik zei: “Verhinder hen niet” maar wat niet in de Bijbelboeken is vastgelegd, is natuurlijk dat er bijna iedere keer dat ik predikte, bijna overal waar ik predikte, kinderen waren die hun weg vonden binnen gehoorsafstand, vaak zonder naar mijn woorden te luisteren, maar naar wat achter de woorden zat, de uitstraling, de liefde die mijn Wezen uitzond; juist die liefde voor de kinderen van God.

Want zei ik niet dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, mijn geliefden? En de waarheid over die verklaring is heel eenvoudig; degenen die onschuldig van hart waren, zullen natuurlijk de aarde erven. Want er komt een dag waarop hun tijd gekomen is, waarop de kansen verkeken zijn van degenen die hoogmoedig zijn, degenen die arrogant zijn, degenen die de superioriteit voelen dat ze beter dan de kinderen van God op aarde zijn.

Voor het oordeel over degenen die kinderen misbruiken
Als onderdeel om hier te komen om die kinderen het evangelie te verkondigen, kwam ik ook hen op een grotere manier dienen dan zij ooit konden begrijpen, en het oordeel van Christus over degenen brengen die lang genoeg kinderen op diverse manieren hadden misbruikt. Want ik kan je garanderen dat er mensen zijn die al heel lang op de aarde zijn – die het contact met hun hogere zelf hebben verloren, die het vermogen hebben verloren om zelf het licht rechtstreeks op te nemen – en die daarom het licht van anderen moeten stelen om op deze planeet te kunnen overleven. En hoe stelen ze dat? Nu, dat doen ze op veel manieren, maar een van de allereerste manieren is natuurlijk het misbruik van kinderen. Want de kinderen in hun grote onschuld hebben meer licht in hun chakra’s opgeslagen en daarom kan er meer verspild worden door misbruik.

Dat kan seksueel misbruik of geweld zijn, het kan religieus misbruik zijn door kinderen een gedachtegang op te dringen die heel ver afstaat van de onschuldige geest van het kind; dat het kind al op een te vroege leeftijd geleerd wordt te haten, geleerd wordt andere mensen vanwege hun andere religie te discrimineren – zelfs al zijn ze overduidelijk niet anders dan zij. En ik kan je verzekeren dat de kinderen de verschillen niet zien die de volwassenen zien. Het is niet natuurlijk om naar mensen te kijken die precies op jou lijken en dat jij hen, alleen omdat ze een andere religie hebben, moet haten.

Dit zou nooit in de geest van een kind opkomen; het is iets wat met geweld aan de kindergeest is opgedrongen. En ik kan je er wel van verzekeren dat dit één van de ergste vormen van geweld is om een kind op deze manier met haat en boosheid op te voeden. Het verspillen van bloed voor de ogen van kinderen, het kinderen aanleren om te haten, dit is een van de ergste misdaden in de mensheid en je ziet dat het overal ter wereld gebeurt.

Het eind van de kansen voor sommige levensstromen
Er zijn mensen die al heel lang hun macht misbruikt hebben, zelfs door het misbruik van kinderen, en hun dagen lopen ten einde. Want ze zijn niet bereid om dat bewustzijn te transcenderen. En je ziet dit tegenwoordig in kinderpornografie, in kindermisbruik, seksueel misbruik van kinderen, zelfs kinderen verkopen aan de prostitutie over de hele wereld. En je ziet het bij het aanzetten van kinderen om te haten, zowel in dit gebied met het conflict tussen de Joden en Arabieren, christenen en moslims, maar dat zie je ook overal ter wereld.

Denk eens terug aan de Tweede Wereldoorlog en daarvoor, toen je de Hitler Jugend had, toen kinderen opgevoed werden om zichzelf en hun land als superieur te beschouwen en deze zwarte magiër, Adolf Hitler, te vereren, die totaal geen liefde voor hen had, maar hen slechts wilde misbruiken en hun licht stelen, om dat voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Dit neemt vele vormen aan, het heeft vele vormen aangenomen door de tijd heen – maar ik kan je zeggen dat het tijd wordt dat dit ophoudt. En wat ik je vandaag ga vertellen is dit: de kans is verkeken voor 10.000 zielen op deze planeet; 10.000 levensstromen die hier al hele lange tijd zijn geïncarneerd, velen onder hen komen oorspronkelijk niet eens uit deze sfeer, maar komen oorspronkelijk uit hogere sferen en zijn door één of twee sferen naar beneden gevallen voor ze hier terecht kwamen.

Toen ik hier 2000 jaar geleden kwam en incarneerde als Jezus, kwam ik zoals ik zei, voor het oordeel. Ik kwam voor het oordeel van nog een aantal levensstromen die hun laatste kans kregen in het voorgaande tijdperk. Die levensstromen werden geoordeeld en weggenomen. Enkelen van hen omdat ze mij als de Christus hebben gedood, sommigen van hen voor andere misdaden, voor anderen door misbruik van macht. Maar ze werden toen van de aarde weggehaald, velen van hen tijdens mijn leven, sommigen toen hun natuurlijke leef-tijd eindigde.

Zijn ze hun misbruik van macht te boven gekomen?
Maar er waren ook 10.000 wezens die niet naar dezelfde lagere niveaus van machtsmisbruik waren afgedaald als degenen die weggehaald werden. Na mijn wederopstanding en ascensie, beloofde ik deze levensstromen hen nog 2000 jaar een kans te geven. Waardoor ze de kans kregen om te zien hoe het leven kon zijn, als ze de principes aannamen die ik kwam brengen door de beweging die het christendom werd – hoewel het zeker niet de bedoeling was dat het een formele religie zou worden.

Maar je ziet dit: er zijn 10.000 levensstromen die gedurende deze 2000 jaar in vele levens geïncarneerd zijn en ze bereikten hoge posities van macht, velen van hen zijn bekende personen die macht hebben gehad in de geschiedenis. Ze hadden kans na kans om macht te hebben en ze zijn geïncarneerd in een christelijke cultuur, omdat zij de principes van Christus kenden. Maar zijn ze bereid geweest om die principes te belichamen, om het misbruik van macht te boven te komen en hun macht verstandig te gebruiken? Mijn geliefden, er zijn inderdaad een paar.

Enkelen hebben inderdaad het misbruik van macht getranscendeerd en zijn op een punt aangekomen dat ze de leringen belichaamd hebben die ik in zo grote aantallen heb gegeven, dat ze niet langer macht misbruiken, maar de neerwaartse spiraal hebben omgekeerd die het misbruik van macht wordt. Daarom zijn zij in staat geweest om aan het ware pad van zelfgewaarzijn te beginnen, sommigen zijn zelfs opgeklommen naar het pad naar Christusschap, hebben de ware principes van Christusschap die ik onderwezen heb, begrepen.

Vanuit dit perspectief kan ik zeggen dat het een succes was om deze 10.000 levensstromen de kans te geven, door inderdaad enkelen in staat te stellen de neerwaartse spiraal van het misbruik van macht te transcenderen. Maar natuurlijk, zoals gewoonlijk het geval is, hebben een aantal van die 10.000 – in feite de meerderheid – die kans niet verstandig gebruikt. Zij zijn inderdaad in staat geweest om de principes die ik had onderwezen op hun kop te zetten, er een formele religie van te maken en die opnieuw te gebruiken als rechtvaardiging om macht te misbruiken.

Je zag dit helemaal aan het begin bij de formatie van de katholieke kerk, je zag het bij de kruistochten, bij de onderdrukking van kennis, bij de onderdrukking van de wetenschap, bij het bloedbad van de Katharen, bij zo vele andere misbruiken – de inquisitie, de heksenjachten, en heel veel voorbeelden van oorlogen tussen christelijke naties of tussen christenen en niet christenen. Zien jullie dat een substantieel deel van deze 10.000 – niet alleen doorgegaan zijn met het misbruik, maar ze hebben de leringen die ik gegeven heb – de leringen die bedoeld waren hen in staat te stellen om te ontsnappen aan het machtsmisbruik – ze hebben die leringen verdraaid en gebruikt om hun misbruik van macht te rechtvaardigen.

De cyclus loopt ten einde
Welnu, mijn geliefden, met grote vreugde kan ik aankondigen dat deze cyclus eindigt. Die loopt precies op dit moment op deze dag mijn geliefden, (4:08 p.m. Jeruzalem tijd, 24 oktober 2009) ten einde, omdat ik dit op het fysieke vlak uitspreek. Dus het oordeel kan door mij worden uitgesproken zoals het ook door Maitreya door mij werd uitgesproken 2000 jaar geleden, hoewel dat niet genoteerd staat in de officiële Bijbelboeken. Dit is een monumentale kans voor de aarde; van bijna episch belang in de zin dat deze kans er is om het op het fysieke vlak te verzegelen, het een grote stimulans voor planeet aarde is en om het bewustzijn van de mensheid te verhogen.

Het is absoluut noodzakelijk dat iemand die fysiek geïncarneerd is dat niveau van Christusschap kan handhaven om de balans te bewaren voor het einde van deze cyclus. Anders kon het zich niet op het fysieke vlak manifesteren op dit specifieke moment, maar zou het moeten wachten tot een tijd in de toekomst wanneer opnieuw mensen bereid zijn om naar dat Christusschap te klimmen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.