Stel Vrouwen gelijk aan Mannen in de Katholieke Kerk

ONDERWERPEN: Veel katholieken zitten dicht bij de waarheid – Openstaan voor ideeën buiten doctrines om – Het grootste drama aller tijden – De kerk moet veranderen of ze gaat ten onder – Een realistische inschatting van het pausschap – De belangrijkste kwestie voor de kerk – Kan de kerk het overleven? – Vrouwen als priester – Gebruik mijn rozenkransen om de kerk te hervormen – Manlijkheid die uit evenwicht is, veroorzaakt oorlogen – Erken de macht van de Moeder van God

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Ik ben inderdaad Maria, jullie Moeder, en ik kom op de avond van het heengaan van de paus. Ik kom echter om 11.00 ’s avonds (Oostelijke Standaardtijd) om te symboliseren dat het inderdaad te elfder ure voor de katholieke kerk is. Het uur dat deze kerk een keuze moet maken om erop of eronder te gaan, omdat ze niet langer lauwwarm kan blijven voor de waarheid van Christus.

Ik besef dat veel katholieken overal ter wereld rouwen om het heengaan van hun geliefde paus. Mijn Moederhart zou graag willen reiken naar die vele mensen om hen op dit donkere uur, dit uur van angst, onzekerheid, leed en verdriet te troosten. Jullie moeten echter begrijpen dat het mededogen dat ik als een opgevaren wezen voel, geen menselijk mededogen, geen menselijk medeleven is. Ik ben hier niet om te troosten zonder mensen te helpen om te veranderen.

Ik ben hier om voor goddelijk mededogen te zorgen dat erop gericht is mensen boven de bewustzijnsstaat te verheffen waarin zij verdriet voelen. En dus kom ik om te bezielen, ik kom hen wekken die oren hebben om te horen, die bereid zijn de ware boodschap te horen van wat de Moeder van God over de katholieke kerk tegen de katholieken te zeggen heeft, op dit donkere uur, dit cruciale tijdstip dat een ommezwaai voor de katholieke kerk wordt.

En of het een ommezwaai ten goede wordt of een ommezwaai naar de duisternis, staat nog te bezien. En de uitkomst hiervan wordt niet bepaald door wie tot paus gekozen wordt, niet door één persoon, zelfs geen groep kardinalen in Rome; het zal worden bepaald door een kritieke massa katholieken over de hele wereld en wat zij besluiten te doen vanwege de kans die hen op dit moment geboden wordt.

Veel katholieken zitten dicht bij de waarheid
En dus kom ik jullie een realistische inschatting geven van de moeilijkheid waar ik mee te maken heb en waar andere geascendeerde meesters mee te maken hebben, wanneer wij de mensheid proberen voor te lichten. Ik zou jullie graag meenemen op een reisje met mij door je verbeelding. Ik zou graag willen dat jij je voorstelt dat jij hier in de hemel bent, op de aarde neerkijkt en de bewustzijnsstaat van de meeste katholieken overal ter wereld in ogenschouw neemt.

De meeste katholieken beseffen op een bepaald niveau van hun wezen, dat de tijden veranderd zijn, dat de samenleving veranderd is. En op veel manieren zijn veel van de gewoontes, tradities en overtuigingen in de kerk, die zij als de ware kerk van Christus beschouwen, niet met hun tijd meegegaan. Veel van deze katholieken zijn opgegroeid met vragen over God en Christus die nooit in officiële doctrines beantwoord zijn. Sommigen hebben ergens anders naar antwoorden gezocht, terwijl anderen gewoon gestopt zijn met vragen te stellen. Velen hebben een loyaliteitsgevoel naar de kerk in de buitenwereld en hebben het idee dat zij om loyaal naar de Kerk toe te blijven, hun geest voor elke overweging moeten afsluiten die niet in een doctrine uitgelegd kan worden. Het is alsof deze mensen het gevoel hebben dat loyaliteit aan de geschreven doctrine belangrijker is dan de waarheid in hun innerlijk.

Maar als je naar het voorbeeld kijkt dat mijn geliefde Jezus gesteld heeft, dan zou je iemand zien die zich zijn hele leven aan de waarheid heeft gewijd en niet bereid was concessies aan de waarheid te doen om mensen tevreden te stellen of zijn dagelijkse bewustzijn en ego te tevreden te stellen. En dát voorbeeld zou je moeten opvolgen, zodat jouw eigen ego of een ander menselijk wezen of instituut niet tussen jou en de ontdekking van de waarheid in komt te staan, de waarheid van Christus die je van alle menselijke beperkingen en ketenen bevrijdt.

De kwestie waar de meeste katholieken tegenwoordig mee te maken krijgen, is dezelfde vraag die door de eeuwen heen de aandacht van mensen heeft opgeëist: “Wil jij de waarheid of wil jij in die toestand van illusie, verwarring en duisternis blijven?” Dit is de vraag die Jezus – al of niet uitgesproken – aan iedereen heeft gesteld die hij 2000 jaar geleden ontmoette. Zij stonden allemaal voor de noodzaak om de waarheid, die Jezus belichaamde, aan te nemen of af te wijzen.

Openstaan voor ideeën buiten doctrines om
De vraag blijft tegenwoordig: “Neem je de waarheid van Christus aan of wijs je die af?” Ik vraag jullie te bedenken dat ik, Maria, al heel lang op diverse manieren met katholieken gewerkt heb. Jullie hebben verschijningen gezien, jullie hebben boodschappen gehoord, jullie hebben tranen uit beelden zien vloeien en jullie hebben diverse wonderen gezien die door de zon werden uitgevoerd. Ik zou jullie echter willen laten overwegen waarom ik op die manieren verschenen ben en waarom ik vaak boodschappen heb gegeven die heel simpel zijn, bijna op het simplistische af.

De reden hiervoor is dat zoveel katholieken hun geest hebben afgesloten voor alles wat buiten de officiële doctrines van de kerk in de buitenwereld valt. En daarom zou jij je misschien eens kunnen afvragen hoe ik, Maria, ooit mensen uit de droom zou kunnen helpen. Hoe kan ik ooit de waarheid tot de katholieken laten doordringen, die hen zou bevrijden? En het trieste feit doet zich voor dat ik heel weinig opties heb om katholieken wakker te schudden, omdat veel van hen bang zijn een waarheid te vinden die misschien buiten de geschreven doctrine valt. Hun eerste en belangrijkste zorg is niet de waarheid te kennen die hen zal bevrijden. Hun eerste en belangrijkste zorg is dat elk idee dat zij tegenkomen in overeenstemming met de geschreven doctrine van de kerk in de buitenwereld moet zijn.

En hoe kon ik dan ooit op een manier verschijnen die niet overeenkomt met de maatstaven van de kerk in de buitenwereld? En hoe zou ik dan ooit in één van die verschijningen, die door de Kerk erkend zijn, iets kunnen zeggen, dat niet door de kerk werd goedgekeurd? Zie je, ik ben een spiritueel wezen en ik ken de waarheid van Christus en het wezen van God. Ik verlang er zeer naar die waarheid en het wezen aan allen te geven die mij vereren, hetzij katholiek of iets anders. Maar hoe kan ik die waarheid doorgeven als alles wat jullie willen horen overeen moet komen met een geschreven doctrine, vooral als die doctrine niet helemaal met de waarheid overeenkomt?

Het grootste drama aller tijden
Bedenk eens waarom Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs hypocriet noemde en waarom juist deze mensen hem het zwijgen probeerden op te leggen door zijn fysieke lichaam te doden. De reden is simpel. Deze mensen wilden de waarheid niet horen. Zij waren bang voor de waarheid. Zij wilden een Messias, maar wilden dat die Messias bij de geschreven doctrines van hun religie paste. Maar de Messias wordt door God gezonden om hen van hun illusies te bevrijden. Dus als hun doctrines niet met de waarheid van God overeenkomen, wat moet de Messias dan doen? Moet hij hen de waarheid geven of moet hij zich aan hun doctrines aanpassen en hen zo aan hun dwalingen en illusies laten vasthouden?

Zie je, mijn geliefden, Jezus wilde geen concessies aan de waarheid doen en daarom vocht hij de Schriftgeleerden en de farizeeërs en de wetgeleerden aan die de sleutel van kennis weggenomen hadden, de sleutel van de kennis dat het koninkrijk van God binnenin jou is en dat de sleutel tot verlossing niet een religie in de buitenwereld is, maar een naar binnengaan om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken. Juist omdat Jezus deed waarvoor hij door God werd gezonden, namelijk het aanvechten van de illusies die de mensen hadden, werd hij vervolgd of genegeerd. En uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld en gekruisigd.

Dit is het grootste drama aller tijden, dat degenen die in de illusie vastzitten in een catch-22 zitten, waarin hun overtuigingen, leugens zijn. Ze zijn echter met de angst geprogrammeerd om die leugens, waar ze in zijn gaan geloven, in twijfel te trekken. En dus verhindert hun angst hen die leugens te onderzoeken en hoe kunnen zij ooit de waarheid ontvangen die hen van die leugens bevrijdt, als zij niet bereid zijn de leugens te onderzoeken? En dus bevinden mensen zich in een catch-22 waaruit zelfs een vertegenwoordiger van God, zelfs de Zoon van God die incarneerde, zelfs het Woord dat vlees geworden is, hen niet kan wekken – tenzij ze oren hebben om een waarheid te horen die boven de geschreven doctrine staat, die hen in illusies vasthoudt.

De kerk moet veranderen of ten onder gaan
En zo zie je dat planeet aarde een hoek is omgegaan. De tijd en de spirituele cycli gaan door en als je eerlijk tegen jezelf bent, weet je, ergens diep in je wezen, dat de tijd niet heeft stilgestaan, dat de cycli veranderd zijn, dat de dingen niet hetzelfde kunnen blijven – zelfs niet binnen de katholieke kerk.

Je moet weten dat ik, Maria, deze kerk graag met de tijd mee wil zien gaan en een levende, krachtige kerk worden die in de spirituele behoeften van vele zoekers van deze tijd kan voorzien. De kerk kan en zal echter niet veranderen, tenzij een kritieke massa katholieken besluit dat zij niet meer blindelings loyaal blijven aan die kerk en doctrines in de buitenwereld. In plaats daarvan zullen ze hun loyaliteit op een hoger plan brengen en zij zullen op zoek gaan naar de waarheid van Christus en aan die waarheid en enkel die waarheid loyaal zijn.

Dit is een ontwikkeling die van onderaf moet komen, omdat jij wel ziet, als je bereid bent naar de geschiedenis te kijken, dat revolutionaire veranderingen zelden, of nooit, van bovenaf tot stand zijn gekomen. Dat komt enkel door druk van onderaf waardoor degenen die in een leiderspositie verkeerden, uiteindelijk beseffen dat zij, óf moesten veranderen, óf hun positie verliezen.

En zo zie je dat zelfs de katholieke kerk een hiërarchie heeft die getrouw het voortbestaan van de kerk in de buitenwereld en hun eigen positie in die kerk in stand wil houden. Zij verkeren natuurlijk in dezelfde positie als degenen in de joodse religie die zich door Jezus bedreigd voelden toen hij een waarheid bracht die hoger was dan de geschreven doctrine van de oude religie. En dus is de vraag simpel. Jullie weten uit de Bijbel dat de leiders van de joodse religie 2000 jaar geleden besloten de levende Christus te doden in plaats van hem als de Verlosser en Messias te accepteren. En dus is de vraag vandaag de dag, of het leiderschap van de katholieke kerk bereid is de levende Christus te accepteren, of dat zij zullen proberen hem en zijn ware leringen in deze tijd te doden.

En die levende Christus is niet alleen de Christus van Jezus die door dezelfde boodschapper spreekt die ik gebruik om deze boodschap te brengen. Het is natuurlijk de levende Christus binnenin veel mensen overal ter wereld, met inbegrip van veel mensen die binnen de katholieke kerk werkzaam zijn en die haar trachten te hervormen, omdat zij weten dat zij moet hervormen of anders ten onder gaat.

Een realistische inschatting van het pausschap
En zo kom ik jullie een liefdevolle, maar realistische inschatting geven van het pausschap van Johannes Paulus II. Laat er geen twijfel over bestaan dat ik deze paus heel erg liefheb. Maar laat er ook geen twijfel over bestaan dat ik hem niet meer liefheb dan ieder van jullie. Twijfel er niet aan of Paus Paulus II een paus was met veel liefde voor de kerk en veel liefde voor de missie van Christus zoals hij die missie opvatte. Deze paus was echt een spirituelere, een mystiekere paus dan de vele die jullie door de eeuwen heen gezien hebben. Hij was veel minder geïnteresseerd in de politiek en het machtsspel van de religie in de buitenwereld dan de geest van de christelijke religie.

Maar, dat gezegd zijnde, moet ik jullie met echt realisme zeggen dat deze paus het moeilijk vond zijn mystieke verlangen op die kerk in de buitenwereld over te brengen. Hij was niet in staat, hij was niet bereid, de moedige stap te nemen om die kerk in overeenstemming met de visie in zijn innerlijk te transformeren. De paus had vele goede redenen om aan te nemen dat de kerk niet in staat was, of er nog niet aan toe was, te veranderen. Maar ik moet zeggen dat deze redenen niet uit de Christusgeest voortkwamen, maar uit het collectieve bewustzijn van de katholieken, een bewustzijn dat bijna 2000 jaar lang is opgebouwd en versterkt.

Dit bewustzijn had zijn hele leven lang veel invloed op de paus en het greep hem zozeer aan dat hij er niet boven kon staan. En zo zie je dat deze paus op vele manieren een traditie probeerde voort te zetten, waarvan veel katholieken wel beseften dat die ouderwets was, zelfs al voor hij zijn ambt aanvaardde. En ik moet jullie zeggen dat het openbare leven van deze paus, en in het bijzonder zijn ziekte de afgelopen maanden, een illustratie, een uitdrukkingsvorm, was van de situatie in de katholieke kerk als geheel. Wat je hier ziet, is een paus die bij veel katholieken zeer geliefd was en men hield van hem omdat hij een eerbare paus was, een rechtschapen mens. En dus vertegenwoordigde hij, in zekere zin, het goede in de katholieke kerk, het potentieel van de katholieke kerk.

En daarom wilden veel mensen hem niet zien vertrekken. En in zekere zin was dit waarom hij niet genegen was om te gaan, waarom hij niet bereid was zijn ambt neer te leggen, zelfs toen het iedereen duidelijk werd dat hij fysiek en mentaal niet meer in staat was dat ambt te bekleden. Hij probeerde zijn positie tot het allerlaatst te behouden, wat symbool staat voor het feit dat zoveel katholieken zich tot het bittere einde aan de oude gebruiken, de oude tradities, vasthouden. En wat je in het leven van de paus zag, was dat hij niet bereid was te veranderen, maar dat hij bleef vasthouden aan de oude gebruiken, totdat hij van het levensscherm in de illusie die mensen de dood noemen, verdween. De vraag is: “Blijft de Kerk haar oude gewoonten handhaven tot ze uitsterven, of zal ze bereid zijn in de Geest herboren te worden, zodat ze nieuw kan worden in Christus, zodat ze een nieuwe kerk in Christus kan worden?”

De belangrijkste kwestie voor de kerk
Nu, ik besef volledig dat er vele kwesties zijn waar de katholieke kerk in deze kritieke tijd mee geconfronteerd wordt. Toch zou ik graag één probleem voor jullie naar voren willen brengen dat naar mijn oordeel, de belangrijkste kwestie is waar vandaag de dag de katholieke kerk mee te maken krijgt. En die kwestie is de rol van de vrouw in de kerk en de rol van de vrouw in de samenleving.

Deze boodschapper bezocht onlangs een plaats waarvan beweerd wordt dat ik daar enige tijd verschenen ben en waar ik, naar verluidt, door iemand spreek en boodschappen geef. Hij vroeg beleefd aan de mensen die op die plek toezicht hielden of zij bereid waren hem een stapel boekjes met mijn Wonderrozenkrans te laten neerleggen. Aanvankelijk kreeg hij ja als antwoord, maar toen deze mensen mijn Wonderrozenkrans bekeken, viel hun aandacht op een zin helemaal aan het begin, waar ‘Onze Vader-Moeder God’ staat. En die mensen konden niet accepteren dat God Moeder is, omdat God volgens de katholieke traditie enkel als Vader wordt gezien.

Deze mensen gebruikten deze ene uitdrukking om de rozenkrans die ik vanuit mijn hart gegeven heb, af te wijzen. Dit illustreert niet alleen de bewustzijnsstaat van veel katholieken en hoe onmogelijk het voor mij is deze mensen voor te lichten en hen te helpen hogerop in bewustzijn te komen, maar het is ook een uitdrukkingsvorm van hoeveel katholieke doctrines en tradities onlogisch zijn, zelfs rechtsreeks het tegenovergestelde van wat de Bijbel zegt. Want zegt de Bijbel niet: “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige.” (Openbaringen 1:8)

En is ‘Omega’ niet het vrouwelijke aspect? En dus zegt de Bijbel dat God Alpha en Omega is. Bewijst dit niet dat God een Omega-aspect heeft, dat een God een vrouwelijk aspect heeft? En wie is de katholieke kerk dan om dit te ontkennen en dus de Moeder van God, het vrouwelijke aspect van God, juist de Moedervlam zelf, te ontkennen?

Dit is dramatisch en het is nu al bijna 2000 jaar lang een drama, waarin de orthodox christelijke kerken het bestaan van God als Moeder ontkennen, de goddelijke vrouwelijk ontkennen en de rechtmatige plaats van de vrouw ontkennen die door Jezus in zijn relatie tot mij en tot mijn geliefde Maria Magdalena gekarakteriseerd werd. Jezus kwam om de vrouw te verheffen en hen van het juk van schuld te bevrijden dat duizenden jaren lang op hen is gelegd door hen verantwoordelijk te stellen voor de Zondeval.

En wij zien in deze tijd een grote behoefte aan hervorming in de katholieke kerk betreffende de rol van de vrouw. Aan die behoefte kan echter alleen worden tegemoetgekomen als het feit erkend wordt dat God een mannelijk en een vrouwelijk aspect heeft, dat God zowel Vader als Moeder is.

Kan de kerk het overleven?
En wat zal dit dus precies voor de kerk betekenen? Het komt erop neer dat bepaalde kerkelijke doctrines en bepaalde diep gewortelde aspecten van de kerkcultuur aangevochten moeten worden. Allereerst moet de kerk ophouden de vrouw de schuld te geven voor de Zondeval. Het was een kleine stap in de goede richting toen de kerk Maria Magdalena vrijsprak en het feit toegaf dat zij geen prostituee was en dat vroegere kerkvaders in feite om politieke redenen van haar een prostituee hadden gemaakt.

En dit laat zien dat de kerk, in bepaalde gevallen, bereid was het verleden aan te pakken en de fouten die om politieke redenen in het geloof geslopen waren, recht te zetten. Dit ene geval is maar een druppel op de gloeiende plaat van wat er nodig is om de kerk te hervormen en het tot de levensvatbare organisatie te maken die de kans heeft het in dit nieuwe millennium te overleven.

En er zijn nog veel meer aspecten in de doctrines en de cultuur die hervormd moeten worden. En ik moet jullie zeggen dat er, tenzij de rol van de vrouw in de kerk niet echt in overeenstemming met de werkelijkheid van de Christus wordt gebracht, heel weinig kans bestaat dat de kerk het nog een eeuw zal volhouden. In feite zou de kerk haar verscheiden in minder dan 25 jaar tegemoet kunnen zien, tenzij de rol van de vrouw totaal veranderd wordt en met de waarheid van God overeenkomt.

Je zou kunnen zeggen dat de huidige toestand van de katholieke kerk een uitdrukkingsvorm is van de door mannen gedomineerde cultuur, de door mannen gedomineerde organisatie, die de afgelopen honderden jaren bepaalde problemen in het leven heeft geroepen. Deze problemen werden niet veroorzaakt omdat mannen niet in staat zijn een spirituele organisatie te leiden. Maar zij werden veroorzaakt doordat een door mannen gedomineerde cultuur de man onevenwichtig maakt. Deze mannen zullen het vrouwelijke aspect van hun eigen aard ontkennen en dus zullen zij te onbuigzaam en te fanatiek worden, en zijn ze niet in staat een organisatie te maken die met de tijd mee kan veranderen.

En daardoor is het absoluut noodzakelijk dat het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in de kerk hersteld wordt. En op dit ogenblik is het zeer onwaarschijnlijk dat de kerk door mannen alleen vernieuwd kan worden. Daarom zeg ik jullie dat het de oprechte wens van mij en Jezus is dat de katholieke kerk hervormd wordt door de vrouw meer invloed in de kerk te geven. De eerste stap moet zijn dat katholieke priesters mogen trouwen. Dit zal het evenwicht herstellen in het leven van de priesters die uit hun evenwicht zijn zonder vrouw.

En deze buitengewone onevenwichtigheid zien jullie in vergrote vorm terug in het systematische en wijdverbreide seksuele misbruik van kinderen dat al tientallen jaren aan de gang is. En dit misbruik is in de Verenigde Staten aan het licht gebracht, maar ik kan jullie ervan verzekeren dat het over de hele wereld in katholieke congregaties plaatsvindt. Het zou dwaas zijn, het zou arrogant zijn, aan te nemen dat dit alleen maar een Amerikaans probleem is. Tot dusver is het alleen in de Verenigde Staten aan het licht gebracht, omdat de Verenigde Staten op bepaalde manieren eerlijker is dan veel andere landen. Dit probleem kan echter niet voorgoed onder het kleed geveegd worden.

Vrouwen als priester
Ik zeg jullie dat het absoluut noodzakelijk is priesters toe te staan te trouwen. En het is net zo noodzakelijk vrouwen tot het priesterambt toe te laten. En dit is vanzelfsprekend een stap die ontzettend veel weerstand zal ontmoeten, niet enkel in de hiërarchie van de katholieke kerk, maar bij vele katholieken zelf. Maar ik zeg jullie dat ik, tenzij men deze stap neemt, en die in de komende paar jaar neemt, geen toekomst meer in de katholieke kerk zie. De kerk zal achter de tijd blijven aanlopen, totdat het lidmaatschap ervan afneemt tot het moment dat het een onbelangrijke kracht op de wereld wordt.

Ik moet jullie zelfs zeggen dat ik, tenzij men het juiste evenwicht tussen mannen en vrouwen, het mannelijke en vrouwelijke, in de kerk herstelt, verscheidene rampen voorzie die de kerk in feite zullen vernietigen. Dit gebeurt van binnenuit in de vorm van innerlijke beroering en conflicten. En het zal door gebeurtenissen in de buitenwereld plaatsvinden, zoals de rechtszaken die tot het faillissement van veel congregaties in de Verenigde Staten hebben geleid en naar de rest van de wereld kunnen overslaan.

Ik besef heel goed dat de vele katholieken die om de dood van de paus rouwen liever een bemoedigender boodschap zouden willen horen. Maar als je bereid bent in je ziel te kijken en te luisteren naar wat je hogere wezen aan jouw hart vertelt, zul je beseffen dat mijn boodschap in feite heel bemoedigend is. Want ik geef jullie niet alleen maar mooie woorden die je een ogenblik beter laten voelen, maar waar je niets aan hebt om de organisatie door te veranderen. In plaats daarvan is mijn boodschap, een boodschap van hoop en bemoediging voor degenen die bereid zijn de grimmige realiteit te beseffen dat de kerk veranderen moet of ten onder gaat.

Dus de vraag is gewoon: “Wil je tijdelijk troost en moeilijkheden op lange termijn door de kerk die je liefhebt in de vergetelheid te zien raken? Of wil je dit donkere uur gebruiken om een nieuwe kans, een nieuwe cyclus van groei en verandering, te scheppen die de katholieke kerk in een moderne organisatie kan veranderen?”

Gebruik mijn rozenkransen om de kerk te hervormen
Daarom zeg ik jullie, dit is het elfde uur. Dit is het moment om te kiezen, want als om middernacht de klok twaalf uur slaat en het jaar 2012 inluidt, zal het, óf duidelijk worden dat de kerk aan een proces van fundamentele, van basale, hervorming is begonnen, óf zich tegen veranderingen heeft verzet en daardoor in een periode van onomkeerbaar verval is gekomen. Ik moet jullie zeggen dat de komende zeven jaren cruciaal voor de katholieke kerk zijn, net zo cruciaal als voor de hele planeet. En ik moet jullie ook zeggen dat ik, tenzij een veel groter aantal mensen mijn rozenkransen gaat gebruiken als middel om niet alleen de wereld, maar ook de katholieke kerk, te veranderen weinig hoop heb dat de kerk in staat en bereid is, zichzelf te transformeren.

Dus als jij katholiek bent, of je zorgen maakt over de katholieke kerk, moedig ik je aan mijn rozenkransen naar zoveel mogelijk mensen toe te verspreiden. Geef hen de uitleg die jij geschikt vindt. En gebruik zelf de rozenkransen en getuig van de transformerende kracht die ze in jouw eigen leven hebben.

Ik moet zeggen dat de mensen uit de katholieke kerk, of degenen die om de katholieke kerk geven, open moeten staan voor de realiteit van de boodschap die ik hier uitspreek. Want ik gebruik juist een boodschapper die niet echt een katholieke achtergrond heeft, zodat hij niet door angst en tradities belemmerd wordt, waardoor hij ongenegen zou zijn mij de waarheid die op dit moment uitgesproken moet worden, door hem te laten spreken.

Manlijkheid die uit evenwicht is, veroorzaakt oorlogen
Ik ben mij er natuurlijk van bewust dat veel katholieken allerlei excuses gaan bedenken om deze boodschapper af te wijzen en mijn boodschap, die via hem gegeven is, zullen afwijzen. Toch moet ik jullie vertellen dat dit echt de boodschap van Maria, de Moeder van God, Maria, de Moeder van Jezus, is. Ik kom in deze tijd niet alleen de katholieke kerk te hervormen, ik kom het christendom hervormen en het Goddelijke Vrouwelijke haar rechtmatige rol teruggeven als de polariteit van het Goddelijke Manlijke.

Ik kom het evenwicht herstellen voor het menselijke ras en allen die ware spirituele zoekers op deze planeet zijn. Want zulke mensen zullen natuurlijk in staat zijn te zien dat de dreiging van oorlog die al duizenden jaren lang boven deze planeet hangt, de nakomelingen zijn van een onevenwichtig mannelijk bewustzijn dat alles met macht wil domineren. Dat ziet daarom slechts één manier om die macht te krijgen en te handhaven, namelijk door iedereen te doden die zich tegen deze macht verzet. En dit totale gebrek aan respect voor de waarde van het leven kan enkel voortkomen uit de vervorming van de Vadervlam en een totaal negeren van de Moedervlam.

Het is daarom een buitensporige onevenwichtigheid. En de enige manier om een oorlog op grote schaal te voorkomen, is een heel snel herstel van het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten, niet alleen in individuen, maar in de samenleving als geheel. Dat herstel moet echter bij het individu beginnen. Het moet in gang worden gezet door miljoenen spirituele zoekers die het evenwicht tussen het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in hun eigen wezen terug proberen te brengen. En ik zeg dat als jullie tussen de regels in mijn rozenkransen lezen, je ziet dat ze stuk voor stuk bedacht zijn om het evenwicht te herstellen tussen de mannelijke en vrouwelijke kracht in jullie wezen, in de maatschappij en de planeet als geheel. En daarom zijn deze rozenkransen de sleutel om de gouden eeuw geboren te laten worden, die ernaar verlangt geboren te worden, maar nog niet geboren kan worden, omdat te veel mensen nog niet bereid zijn de Christus in hun hart geboren te laten worden.

Zoals Jezus onlangs nog zei, er is nog geen plaats in de herberg om de Christus in het hart van heel veel mensen op aarde geboren te worden. En tenzij dat verandert en meer mensen bereid zijn verder dan traditionele doctrines te kijken, boven angst te gaan staan en de Christus in hun hart geboren laten worden, tenzij ze bereid zijn de Christus het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in hun wezen te laten herstellen, kan de gouden eeuw echt niet geboren worden tot de aarde door heviger barensweeën is heengegaan dan jullie ooit met je dagelijkse denkgeest kunnen accepteren.

Ik kom weer, niet met een boodschap van ondergang en verderf, maar met een realistische boodschap. Dit is het moment om te kiezen. Besluit je om die waarheid je hogerop te laten brengen, of besluit jij je aan traditionele doctrines vast te klampen, waarvan er veel op illusies worden gebaseerd die door onevenwichtigheid ontstaan? Dit is de keuze die gemaakt moet worden, niet alleen door katholieken, maar door alle spirituele mensen overal ter wereld.

Maar ik hoop dat er, als de katholieke kerk een nieuwe fase van haar geschiedenis ingaat, veel katholieken zullen opstaan en hervormingen in de kerk eisen. En ik hoop dat veel mensen zullen vragen of een paar van die hervormingen zich zullen richten om het herstel van de rol van de vrouw in haar rechtmatige positie, waardoor men vrouwen totaal gelijkwaardig aan mannen kan zien. Dan kan er eindelijk een eind komen aan de discriminatie van vrouwen die al zo veel eeuwen in de katholieke kerk bestaat en kan de Kerk een instrument worden voor de verering van het Goddelijke Vrouwelijke die Jezus en enkele van zijn discipelen 2000 jaar geleden tot uitdrukking hebben gebracht.

Deze diepe eerbied is uit de geschiedenis geschrapt door mensen met een politieke agenda om mannen te bevorderen door vrouwen af te weren. Dit moet ophouden! En ik, Maria, ben geen feministe in de menselijke betekenis van het woord, maar ik ben de oorspronkelijke feministe in de goddelijke zin van het woord. Maar alleen de mensen die willen reiken naar de geest van Christus zullen het verschil weten, het verschil tussen waarheid en dwaling, tussen licht en duisternis, tussen leven en dood.

Erken de macht van de Moeder van God
Daarom kom ik nu met het totale vuur van het Wezen dat IK BEN, een Wezen met zo’n Licht en Liefde die in geen van mijn verschijningen het volledige vuur hebben getoond van wie IK BEN. En daarom sta ik met mijn totale vuur voor alle mensen op de wereld en zeg: “Erken de kracht van de Moeder van God en erken dat zij gelijk is aan de Vader van God! Zij kent echter ook haar plaats als de polariteit die de Vader in evenwicht houdt zonder zijn gezag als de kracht tot zelftranscendentie af te breken.”

En dus zeg ik: “Kom tot het besef dat God zowel Vader als Moeder is, en daarom hebben jullie zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in jullie eigen ziel. En de sleutel tot verlossing is het evenwicht tussen deze twee herstellen, want alleen door het evenwicht te herstellen, kun je echt het bruiloftskleed aantrekken. En alleen degenen die het bruiloftskleed dragen, zullen op het bruiloftsfeest worden toegelaten. Alle anderen zijn door hun illusies aan handen en voeten gebonden. En zij zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis die door de duisternis in hun eigen geest werd gemaakt, de duisternis die uit onevenwichtigheid voortkomt, de onevenwichtigheid die de Christus niet in hun hart geboren laat worden.”

En daarom zeg ik: “Wees bereid om in evenwicht te komen, doe het bruiloftskleed aan en ga het koninkrijk van God binnenin jou binnen!” In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, het is klaar. Het is af. Het wordt verzegeld, want de mond van de Heer, de IK BEN DIE IK BEN Moeder Maria, heeft het gesproken. Amen.