De Meester-Sleutel tot Groei is de Integratie van je Hogere met Lagere Wezen

ONDERWERPEN: De rol van jouw hartchakra begrijpen – Waarom spirituele mensen niet hun hoogste potentieel bereiken – De rol van het hart – De fundamentele last voor het hart – De wezenlijke kromme leugen – Het kromme complot – Jouw hogere wil kennen – De hogere waarheid over discipline – Waarom ben je op aarde? – Integratie krijgen – De valkuil van egocentrisme

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 oktober 2006

Ik kom als de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde, Maria, zoals jullie mij kennen, maar ik ben veel meer dan jij ooit te weten bent gekomen door de christelijke traditie. Die mij vanaf het allereerste begin mijn rechtmatige rol ontzegd heeft door mij naar een plaats te verbannen die voor vrouwen in die dagen als gepast beschouwd werd, toen vrouwen ongeschikt beschouwd werden voor een spirituele positie of ambt – zoals dat natuurlijk in veel religies op de wereld nog steeds het geval is.

Dus, mijn geliefden, ik kom jullie een opdracht geven die wij als geascendeerde meesters op deze conferentie, bij deze bijeenkomst, graag willen zien. Want we hebben geweldig werk voor jullie voorbereid. En wij weten dat God in jullie deze taak aankan. Dus is de vraag: “Willen jullie God binnenin jou de doener op deze cursus laten zijn?’ (De aanwezigen bevestigen: “Ja!”) Ik dank jullie voor die bevestiging.

Ik wil jullie aandacht vestigen op de tekening naast mij. (Zie hiervoor op www.askrealjesus.com) Je ziet onderaan een halve cirkel, die een kelk voorstelt met de opening naar boven gericht. Die afbeelding stelt jullie voor, die geïncarneerd zijn. En er is een vorm bovenaan, een kelk met de opening naar beneden en die afbeelding vertegenwoordigt ons, de geascendeerde meesters. We staan klaar om het licht en de leiding en de leringen in jullie kelk hier beneden te gieten, zodat deze conferentie, net als elke conferentie die we houden en ooit hebben gehouden, aan haar hoogste potentieel kan voldoen door een stroom in de vorm van een 8 tot stand te brengen tussen jullie hier beneden en ons Boven. En op die manier kunnen wij, wanneer die stroom in de vorm van een 8 tot stand wordt gebracht, het maximale potentieel uit een conferentie halen.

Waarom spirituele mensen niet hun hoogste potentieel bereiken
Wij, de geascendeerde meesters, hebben de laatste honderd jaar en meer veel bijeenkomsten van mensen gesponsord. We hebben vaak grote bijeenkomsten en grote successen gehad. Maar ik moet jullie zeggen dat wij er in de meeste de gevallen niet in geslaagd zijn de volledige stroom in de vorm van een 8 tussen de mensen beneden en ons Boven tot stand te brengen. En waarom zijn wij er niet in geslaagd dit ultieme doel te bereiken? Nu, dit kwam omdat de mensen beneden niet één met ons Boven konden worden. En waarom waren zij niet in staat om dit eenzijn te bereiken? Omdat zij niet de benodigde leringen over het menselijke ego hadden en zij niet de visie hadden hoe noodzakelijk het is om dat ego te overwinnen en één met je eigen hogere Wezen te worden, zodat jij hier beneden de open deur kunt zijn voor je eigen hogere Wezen dat één met de geascendeerde meesters boven is.

Dit komt niet zozeer omdat de mensen op enigerlei wijze tekortschoten, maar omdat de tijd nog niet rijp was om die hogere lering fysiek te manifesteren, waardoor iedereen hem kon vinden, hetzij door een boek, of nu het internet. Maar de tijd is er nu rijp voor en daarom hebben we inderdaad besloten deze leringen uit te geven – door mijn boek over de Master Keys en de leringen van Jezus over het ego en het boek van Maitreya – die voor eens en voor altijd de spirituele mensen op aarde volledige duidelijkheid kunnen verschaffen over wat er in het religieuze leven, het spirituele leven, op deze planeet gaande is. Zodat ze eindelijk kunnen zien waarom heel veel spirituele en religieuze bewegingen, zelfs al hebben ze grote vorderingen gemaakt en geweldige leringen gehad en het fantastische mensen waren, zo vaak gefaald hebben hun hoogste potentieel te bereiken en het essentiële verschil op de wereld uit te maken.

En, mijn geliefden, de reden dat er altijd een kloof geweest is, is dat mensen niet volledig het belang van het ego en het hart hebben begrepen. En daarom is de bedoeling van deze conferentie je de centrale rol die jouw hart in je wezen vervult, te helpen begrijpen, zodat jullie tijdens deze conferentie geweldig werk kunnen doen om het hart van de top tien procent van de meest spirituele mensen op deze planeet te zuiveren. Zodat zij op één lijn met hun eigen hogere Wezen kunnen komen, met hun eigen hogere bedoeling en daardoor die niet te stuiten kracht vormen die het licht van God naar het fysieke octaaf brengt waar ze alle duisternis zal verteren en terugdringen, alle illusies die de aarde verhinderen op te klimmen tot de Gouden Eeuw die Saint Germain voor zich ziet, een visie die hij al heel, heel lange tijd op deze planeet heeft.

De rol van het hart
Wat is de rol van jouw hart in jouw wezen? Welnu, je hart is het centrum van jouw lagere wezen en daarom is het de open deur tussen jouw hogere en lagere wezen. Door jouw hart moet het licht, de wijsheid en de goddelijke leiding van je hogere zelf, je lagere wezen binnenkomen. Dat kan niet via het hoofd. Het maakt niet uit hoe hoog ontwikkeld je intellectuele inzichten in spirituele denkbeelden zijn. Het maakt niet uit of je elke letter van de wet in de buitenwereld kent. Want zoals de wetgeleerden en de Schriftgeleerden en farizeeërs 2000 jaar geleden hebben bewezen, kun je veel kennis en inzicht in de buitenwereld hebben, maar toch niet in staat zijn de Levende Christus te herkennen wanneer hij fysiek voor jou staat. En daardoor wijs je hem af en kruisig je hem, omdat jij je bedreigd voelt alleen al door zijn aanwezigheid, door het licht en door de leringen die hij brengt. Omdat je ziet dat het de oude orde omver zal werpen en jij niet bereid bent die geriefelijkheid op te geven.

Degenen die destijds de macht hadden, wezen mijn Jezus af en kruisigden hem liever dan hun comfortabele posities en hun oude overtuigingen op te geven. En waarom waren ze zelfs niet bereid in te zien dat Jezus de Christus was? Waarom wilden ze hem niet volgen? Omdat hun hart verhard was. En daarom konden ze niet uit hun hoofd komen en naar hun hart gaan om die liefde te voelen die ze hadden kunnen voelen toen zij zich in de aanwezigheid van de Levende Christus bevonden. Allen die zich in de aanwezigheid van de Levende Christus bevinden, hebben natuurlijk het potentieel om die ultieme, die onvoorwaardelijke liefde te voelen die de Levende Christus deze wereld instraalt.

Maar om dat te laten gebeuren, moet hun hart een bepaalde mate van zuiverheid, een bepaalde mate van openheid hebben, zodat zij bereid zijn zich af te stemmen en te voelen wat in hun hart gebeurt. Want zoals de discipelen zeiden, toen ze Jezus onderweg ontmoetten en hem niet herkenden: “Brandden onze harten niet in ons?” En dit is het teken dat je in de aanwezigheid van de Levende Christus bent – dat je hart in brand staat.

Maar als je teveel in je hoofd zit, zoals de discipelen, verontrust over de verdwijning en kruisiging van Jezus, dan kun je wat er in je hart opkomt, niet herkennen of je kunt dat brandende gevoel niet interpreteren. Soms kun je zelfs met je hoofd bedenken dat het branden in jouw hart het gevoel is dat er iets verkeerd is. Misschien dat er zelfs iets duisters is en jij niet herkent wat het is – de liefdesvuren in jouw hart die simpelweg de hardheid van je hart wegbranden.

En daardoor is het niet het branden of de liefde wat verkeerd is, maar de hardheid die verteerd wordt. Maar wanneer jij je zo met die hardheid vereenzelvigt dat je die niet zomaar kunt loslaten, dan kun je bang zijn het los te laten, het te laten wegbranden, omdat jij niet weet wat er over blijft als het weg is. Maar wat je wel hebt, is de onvoorwaardelijke liefde van God. En ik zeg je dat het een goede ruil is, vergeleken met wat er vandaag de dag in de meeste harten van de mensen leeft.

De fundamentele last voor het hart
Zodoende, mijn geliefden, zullen andere meesters jullie natuurlijk andere leringen over het hart geven. Maar ik zal je de fundamentele lering geven die jij moet kennen en moet begrijpen om het hart te zuiveren en die stroom in de vorm van een 8 tussen je hogere en lagere Wezen te zijn.

Er zijn veel dingen die je hart belasten. Er zijn veel dingen die je hart kunnen verduisteren. Maar de essentie van al die dingen is gewoon dit – egoïsme, egocentriciteit, gerichtheid op het lagere zelf, niet alleen jouw ego, maar zelfs buiten jouw ego om. Jouw lagere zelf kan zo op zichzelf gericht zijn dat hij geen enkele aandacht over heeft om zich op het hogere zelf Boven te richten of zich naar buiten te richten om te zien hoe hij mensen op de wereld kan helpen en hoe hij kan helpen de visie van God op deze wereld tot stand te brengen.

En wanneer die visie er niet is om je zowel op Boven als beneden af te stemmen, om zowel Boven als beneden verder dan het zelf te zien, hoe kan er dan een stroom in de vorm van een 8 in je wezen zijn? Omdat je het meeste licht en de goddelijke leiding die van boven naar jou toekomen, afsluit. Je wilt niet dat het licht je lastig valt, je ego lastig valt en zijn gevoel van gerieflijkheid dat komt omdat hij je in zijn macht heeft. Ook wil je de goddelijke leiding niet volgen, omdat je dan misschien iets anders moet gaan doen dan wat jij je hebt voorgesteld dat je met je leven moet doen.

En zodoende, mijn geliefden, zul je zelfs de goddelijke leiding niet horen die voortdurend naar jou toestroomt. Je zult haar met jouw dagelijkse denkgeest, met jouw verwachtingen, kleuren. En die verwachtingen zijn allemaal rondom jouw ego en je identiteitsgevoel als gescheiden wezen op de materiële wereld geconcentreerd, als je ze analyseert.

De wezenlijke kromme leugen
Welnu, mijn geliefden, als je analyseert wat de val van de meeste mensen op aarde heeft veroorzaakt, besef je dat ze allemaal in de wezenlijke leugen van de slang gingen geloven. En die leugen is dat de wil van God het tegenovergestelde van jouw wil is, dat God een tiran is die probeert jou zijn wil en zijn wet op te leggen en door dat te doen je vrije wil wil afpakken en je creativiteit inperken.

Dit is de leugen die in verhulde vorm aan Eva in de Hof van Eden werd gepresenteerd. Want had Maitreya haar niet verteld dat zij, als ze van de verboden vrucht at – die het dualiteitsbewustzijn symboliseert – zeker zou sterven? En zei de Slang niet dat ze beslist niet zou sterven? Maar er is in feite meer dan wat er in de Bijbel vermeld wordt, want de Slang liet Eva geloven dat zij niet alleen niet zou sterven, maar dat ze de echte levensvorm zou vinden, het leven dat God haar niet wilde laten hebben, het leven dat ze enkel kon krijgen door tegen Gods Wet en Gods Wil te rebelleren. Want de Slang wil jou laten geloven dat je alleen echt vrije wil kunt krijgen als jij je tegen Gods Wil keert. En deze indruk is natuurlijk door de belangrijkste religies in de Westerse wereld versterkt die alle zo gericht zijn op het mannelijke aspect van God en opzettelijk het vrouwelijke aspect van God loochenen.

En wat er in het Westen dus is overgeleverd, ook door het christendom, is het hele idee dat vrouwen verantwoordelijk zijn geweest voor de val van de mensheid. Maar het symbool achter die bewering in de buitenwereld is dat het vrouwelijke aspect van de schepping en het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen verantwoordelijk is voor jouw val en de val van de mensheid. Mijn geliefden, hier zit zeker waarheid in. Want het mannelijke aspect van jouw wezen is het spirituele zelf, je IK BEN Aanwezigheid. En het vrouwelijke aspect is wat ik in mijn boek ‘de Bewuste Jij’ of het bewuste zelf heb genoemd.

Wat naar de materiële wereld afdaalt, is het bewuste zelf. Het bewuste zelf is de medeschepper met God, die belast wordt met het vermenigvuldigen van zijn creatieve vaardigheden en de heerschappij over de aarde nemen. En dat gebeurt door een identiteitsgevoel op te bouwen waar hij zich door tot uitdrukking brengt. En daarom is het identiteitslichaam, het etherische lichaam, het hoogste van je vier lagere lichamen en alles wat daar in jouw vier lagere lichamen op volgt, wordt gekleurd door, ontstaat uit, is het gevolg van, het identiteitsgevoel dat jij hebt opgebouwd.

De Bewuste Jij nam de beslissing in de kromme leugen te geloven, om je van het eenzijn met Gods Wil te ontdoen. Maar de realiteit is dat dit tevens het vrouwelijke aspect van jouw wezen is, jouw bewuste zelf, die het besluit moet nemen – het enige besluit – dat jou terug naar dat eenzijn kan brengen – wat Christenen de verlossing noemen. Want dat is nog een kromme leugen: dat nadat jij je van je eigen hogere Wezen hebt afgescheiden, er een verlosser, een of andere religie, in de buitenwereld komt die jou zal redden, die het werk voor jou zal doen. En het is een leugen dat jij jezelf niet kunt redden. Dit is de leugen die Jezus aanvocht toen hij zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”

Het kromme complot
De leugen die nu duizenden jaren lang door de Westerse religies is verteld, is dat het vrouwelijke aspect van jouw wezen verantwoordelijk is voor de Val, slecht is, enkel verkeerde keuzes kan maken en daarom gestraft en onderdrukt moet worden door – wat? Mijn geliefden, dat vertellen de religies jullie niet. Ze zeggen niet dat het vrouwelijke aspect van jouw wezen op één lijn met het hogere deel, het mannelijke deel van je wezen, gebracht moet worden. Nee, ze zeggen dat het vrouwelijke aspect van je wezen door een of andere godheid van buitenaf, een boos wezen in de lucht onder de duim gehouden, gestraft en ingeperkt moet worden. En zien jullie dan hoe geraffineerd het kromme complot is?

Eerst brengen ze je ertoe jouw eenzijn met je hogere Wezen los te laten door je hogere Wezen op een externe godheid te laten lijken, die een tiran is die probeert jou zijn wil op te leggen. En daarom zou jij je ervan af moeten keren en je vrije wil gebruiken door tegen Gods ‘beperkende’ wetten in te gaan. En vervolgens creëren ze een aantal religies in de Westerse wereld die zeggen dat de enige manier om gered te worden, is door je aan de wil van deze godheid van buitenaf te onderwerpen, waarvan ze eerst zeiden dat het een tiran was die probeert jouw vrijheid af te nemen.

Ze laten je eerst bij de externe God in de lucht weglopen. En dan proberen ze je te zeggen dat de enige manier om gered te worden, is door je volledig te onderwerpen aan dat externe wezen in de lucht. Zien jullie wat er hier gebeurt, is dat ze dus geprobeerd hebben een spirituele catch-22 te creëren, waardoor je wegloopt van iets, terwijl tegelijkertijd een ander deel van jouw wezen het gevoel krijgt dat het zichzelf moet dwingen om op datzelfde toe te rennen?

En omdat je niet naar dat boze wezen in de lucht toe wilt, wil jij je niet wilt onderwerpen aan dat boze wezen in de lucht en aan die externe wil, en ben je tot in eeuwigheid een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. En dan kun je niet in de aanwezigheid van de Levende Christus staan. En daardoor kun je de aanwezigheid van de Levende Christus niet voelen, omdat het branden in jouw hart overschaduwd wordt door alle beroering die ontstaan is door de verdeeldheid in jouw psyche. Want die oorspronkelijke verdeeldheid heeft zich snel tot vele andere delingen uitgebreid die allerlei vormen aannemen, in de vorm van allerlei psychische problemen of verlangens naar de dingen op deze wereld of de overtuiging dat het volgen van een religie en alle rituelen en gewoonten in de buitenwereld die daar bij horen uitvoeren, je zal redden.

En vanwege al deze verschillende dingen die je in heel veel verschillende richtingen trekken, heb je niet de aandacht en de tijd om je op jouw hart te concentreren. En daarom kunnen zoveel mensen vandaag de dag zich niet op het spirituele pad richten, zelfs al hebben ze meer vrije tijd dan ooit tevoren. Maar hun vrije tijd – die het geschenk van Saint Germain voor hen is opdat ze het spirituele pad kunnen volgen – wordt volledig opgebruikt door al die dingen in de buitenwereld, al die verplichtingen die ze niet kunnen loslaten, gewoon omdat ze zo verdeeld zijn dat zij niet door hebben dat ze in verschillende richtingen worden getrokken.

En ze kunnen nooit verder dan de oppervlakkige delingen de centrale deling achter dit alles zien – en hun ego en de prins van deze wereld willen niet dat zij die zien – omdat als je eenmaal die voornaamste verdeeldheid ziet, je boven de verdeeldheid in de buitenwereld kunt gaan staan en naar de kern gaan, daar de bijl te nemen en de boom bij de wortel omhakken in plaats van de takken aan te pakken. En zodra die boom omvalt, de boom van het antileven, zal er een lege plek in jouw geest komen en dan zie je de Boom van Leven, die de boom van eenzijn is in plaats van de boom van antileven die de boom van verdeeldheid is.

Je eigen hogere wil kennen
Dus, mijn geliefden, waar wij al eerder in de Rozenkrans voor Gods Wil en in de introductie tot die rozenkrans op hebben gewezen, is het belangrijkste inzicht het besef dat de Wil van God geen wil buiten jou is – omdat God geen wezen buiten jou is. Het wezen in de lucht, het boze wezen in de lucht dat probeert zijn wil aan jou op te leggen, is niet echt. Die god, die in de belangrijkste Westerse religies, de islam, het judaïsme en het christendom wordt aanbeden, bestaat niet. Het is een product van de menselijke geest, de geest die tot de dualiteit is vervallen en zo dat verkeerde beeld gemaakt heeft van een boos wezen in de lucht die de wil van mensen tegenwerkt.

In werkelijkheid werkt deze verkeerde god alleen de antiwil die door de geest van de dualiteit, het bewustzijn van de antichrist, is gemaakt, tegen. En zo heeft het bewustzijn van de antichrist zowel het boze wezen in de lucht als zijn tegenpool, de duivel, gemaakt. En een conflict tussen die twee geschapen dat als rookgordijn bedoeld is om je op één lijn met de verkeerde god te plaatsen in plaats van te beseffen dat de echte God nooit een externe godheid kan zijn. Omdat de echte God een interne God is, zoals Jezus zei toen hij zei dat het koninkrijk van God binnenin jou is.

Welnu, mijn geliefden, als het koninkrijk van God binnenin jou is, waar is God dan? Is hij niet in zijn koninkrijk? Dus als het koninkrijk van God binnenin jou is en God is in zijn koninkrijk, dan moet God wel binnenin jou zijn. En daarom kon Jezus het bewustzijn bereiken om te zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één.” En daarom kun jij ook die bewustzijnsstaat bereiken door de geest van Christus in jou te laten zijn, zoals die in Jezus was.

En dit is natuurlijk het laatste wat de prins van deze wereld en de krachten op deze wereld willen dat je weet. En daarom hebben ze een verkeerd pad aangelegd. Want de strategie van de prins van deze wereld is eerst een probleem scheppen en vervolgens met de enige oplossing voor dat probleem aankomen. Alleen kan die oplossing nooit het probleem verhelpen, omdat die oplossing niets doet aan de oorzaak van het probleem, wat de gescheidenheid is.

En dan versterken niet alleen de traditionele Westerse religies dit beeld van de God buiten jou, maar zelfs vele nieuwere religies en zelfs vele new age-bewegingen en ze versterken het beeld dat de enige weg tot verlossing het volgen van een pad in de buitenwereld is. En ik heb het hier niet gewoon over lid zijn van een kerk in de buitenwereld en blindelings de leringen en rituelen ervan uitvoeren. Want dat is slechts het laagste aspect van hun strategie.

Het meer verfijnde aspect van hun strategie is de meest spirituele mensen vangen door te zorgen dat ze een verkeerd pad volgen, een pad dat nog steeds het beeld versterkt dat God buiten jou is en nog steeds het beeld versterkt dat het echte probleem in jouw wezen zit, het vrouwelijke aspect van jouw wezen. En het vrouwelijke aspect heeft de val veroorzaakt en daarom moet het vrouwelijke aspect onderdrukt, gestraft en ingeperkt worden door die externe godheid en zijn wet die vastgesteld is door een bepaalde religie en doctrine of zelfs door een bepaalde new age-lering.

De hogere waarheid over discipline
Nu, mijn geliefden, zoals ik eerder zei, in het verleden is het niet mogelijk geweest om de volledige lering naar buiten te brengen, want de mensheid was er niet klaar voor. En zelfs de bewuste studenten van de geascendeerde meesters waren er in de vorm waarin wij er nu mee naar buiten komen, niet aan toe. En daarom moesten we in eerdere organisaties zelfs een pad in de buitenwereld aanbieden. En een gedeelte van dat pad zijn de leringen over het ego en het hele idee dat jij jezelf moest disciplineren, geweest.

Wees alsjeblieft verfijnd genoeg om te beseffen dat er een noodzaak voor spirituele mensen bestaat om zichzelf te disciplineren. Omdat jouw innerlijke wezen, jouw innerlijke ruimte, wanneer je voor het eerst het spirituele pad vindt, zo in beroering kan zijn door de verdeeldheid die jouw ego heeft gecreëerd, dat je niet eens de aandacht hebt om je op jouw hart af te stemmen of zelfs maar tussen de regels van een spirituele lering in de buitenwereld door te lezen. En daarom moet je door een periode van discipline, van training, van zuivering heen, waarin jij de geest tot rust brengt tot er genoeg stilte, genoeg open ruimte, is om de hogere leiding je lagere wezen binnen te laten komen. En dit kan alleen met discipline, waardoor jij sterk bent, waardoor je vastbesloten bent en waardoor jij een gedisciplineerd pad in de buitenwereld volgt.

Ik zeg niet dat alle organisaties of leringen die een gedisciplineerd pad bieden, verkeerd zijn. Wat ik zeg, is dat het volgen van het pad van discipline in de buitenwereld je niet bij het uiteindelijke doel van spirituele groei kan brengen. Het kan je slechts op een bepaald niveau van het pad brengen. En de vraag wordt dan: “Blijf je op dat niveau vastzitten of ben je in staat het te transcenderen en verder te gaan?” Ik moet zeggen dat te veel van de mensen die in contact zijn gekomen met een door de geascendeerde meesters gesponsorde organisatie, inderdaad op dit cruciale keerpunt zijn komen vast te zitten. Ze hebben het gevoel gekregen dat zij, omdat ze bij deze leer in de buitenwereld zaten, omdat ze alle disciplines in de buitenwereld hadden opgevolgd, omdat ze het een en ander in de buitenwereld hadden opgegeven, natuurlijk spirituele mensen waren, zij natuurlijk zouden ascenderen. En dus konden ze op dat niveau blijven, waarop ze voelden dat ze er een bepaalde mate van controle op hadden en wisten wat er van hen verwacht werd.

Maar dat niveau zorgt er gewoon niet voor dat je ascendeert, omdat je het geascendeerde rijk niet kunt binnenkomen zolang er nog verdeeldheid in jouw eigen wezen bestaat, zolang er verdeeldheid tussen jouw hogere en lagere wezen bestaat. Je moet dus op een punt komen waarop jij je geest, je hart tot rust hebt gebracht. En dan kun je luisteren naar de innerlijke leiding die jou zegt dat het tijd is hogerop te komen, het tijd is weer een stap te zetten, dat je niet kunt blijven waar jij je op je gemak voelt.

Degenen onder jullie die deze leringen volgen die wij door de websites naar buiten gebracht hebben, hebben allemaal tot op zekere hoogte dat besluit genomen. Hoewel niet allen dat besluit in zijn totaliteit genomen hebben, omdat het een beslissing is die vele lagen heeft en versterkt moet worden en voortdurend naar steeds hogere niveaus gebracht moet worden. Maar jullie hebben allemaal een goede start gemaakt. En waar ik het hier dus over heb, is een lering die ik tot het massabewustzijn spreek. Maar ik spreek hem ook tot jullie dagelijkse bewustzijn, zodat jullie je er meer bewust van worden en dan weet wat je roeping in dit leven is.

Waarom ben je op aarde?
Waarom ben je op aarde gekomen bij deze incarnatie? Voor de meesten van jullie die op het spirituele pad zijn, was het niet om persoonlijke doelen na te streven. Het was niet om bepaalde egocentrische verlangens na te jagen. Het was om in deze tijd werk voor de geascendeerde meesters te doen. En wat is het beste dat je in deze tijd kunt doen? Dat is het spirituele pad demonstreren.

In het verleden zijn er te veel spirituele mensen uit diverse organisaties misleid door een ander complot van de kromme geest – door te zeggen dat er slechts één weg naar verlossing is. Er is slechts één uiterlijke organisatie – lering, boodschapper of goeroe of verlosser of incarnatie van God, of wat het ook mag zijn – die de sleutel tot verlossing heeft. En daardoor hebben ze bedacht dat zij in plaats van het spirituele pad, het pad van zelftranscendentie moeten promoten, een bepaalde organisatie, leer of boodschapper moesten aanprijzen.

Maar dit is niet het geval. Je hoogste liefde is mensen te bevrijden. En de mensheid zal niet bevrijd worden als iedereen in dezelfde kerk komt en lid van dezelfde kerk in de buitenwereld wordt of in dezelfde uiterlijke doctrine gaat geloven. Dit is weer een leugen die voortkomt uit de verloochening van het vrouwelijke aspect van zijn, wat ervoor zorgt dat mensen zwart-wit gaan denken of denken dat hun religie de enig ware is. Want als er slechts één God is, kan er per slot van rekening ook maar één religie zijn – zo redeneren ze.

De waarheid is, zoals ik nu diverse keren in verschillende vermommingen heb gezegd – en dit is een idee waarover je moet nadenken en je eigen moet maken – de waarheid is dat het mannelijke aspect van zijn – hetzij God de Vader, hetzij God de Zoon in de vorm van de christelijke voorstelling van Jezus, hetzij Mohammed, of wat voor vorm jij je maar kunt voorstellen en voor je zien – het mannelijke aspect van zijn jou niet redt en je niet kan redden. Je kwam naar de materiële wereld om de heerschappij over het materiële aspect, het moederaspect van de schepping, te hebben.

Daarom ben je gekomen en dat is je roeping. Je bent gekomen om de heerschappij te nemen en de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden en weer terug in te stellen. En tot je die stroom in de vorm van een 8 tot stand brengt, kun je niet gered worden of ascenderen of hoe je het ook maar wilt noemen. Dus je ziet dat het mannelijke aspect alleen je niet kan redden. Noch het vrouwelijke aspect alleen kan je redden. Wat je wel kan redden, is de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke aspect in jouw eigen wezen, zodat je niet langer een huis bent dat tegen zichzelf verdeeld is. Je oog is eenpuntig, je ziet met de visie van Christus.

En daarom bestaat er geen verdeeldheid binnenin jou, omdat jouw lagere wezen volmaakt op één lijn ligt met je hogere Wezen en er een stroom in de vorm van een 8 van leringen, leiding en licht van je hogere Wezen naar je lagere wezen gaat, wat dan tot uitdrukking wordt gebracht door anderen te helpen dit koninkrijk van God mede te scheppen. En door dat tot uitdrukking te brengen, maak je de cirkel rond, je sluit de kloof, je sluit de stroom in de vorm van een 8, zodat de energie naar boven terug kan stromen. En alleen wanneer ze naar boven terugstroomt, kan die vermenigvuldigd worden, omdat alleen die dienaren die hun talenten vermenigvuldigd hadden, de beloning ontvingen.

En alleen wanneer je die stroom terugontvangt, kun je naar een hoger niveau opklimmen. En alleen door naar steeds hogere niveaus te blijven opstijgen, door hier beneden alles te blijven wat je Boven al bent en hier beneden alles tot uitdrukking te brengen wat je Boven al bent, zul je uiteindelijk naar het niveau opklimmen waarop je het materiële octaaf simpelweg achterlaat. Want je bewustzijn is dan zo hoog dat het hier geen focus meer kan handhaven. En dan ga je blij en liefdevol verder – uit eigen keus van je vrije wil – zonder iets op aarde te missen.

Integratie bereiken
Het eerste wat je moet overwinnen, als je deze integratie tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van je wezen ondergaat, is de kromme leugen dat God buiten jou is, overwinnen. Je moet beseffen dat de ware God binnenin jou is en dat je ervoor openstaat om de ware God, die je eigen hogere Wezen, je spirituele Zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid is, te kennen. En daarom is het totale onzin is als jij zegt dat Gods wil jouw eigen wil tegenwerkt. Want als God geen externe godheid is, dan is zijn wil geen externe wil. Het is de wil van jouw zelf, van jouw eigen hogere Wezen.

En hoe kan de wil van jouw zelf zich tegen jou verzetten? Nu, in werkelijkheid kan die zich niet tegen jou verzetten, maar enkel in de geest, omdat het lagere deel van jouw wezen, het bewuste zelf, zichzelf gescheiden van God, gescheiden van je hogere Wezen, is gaan zien. En daarom denk je dat er twee willen in jouw wezen kunnen bestaan. Maar in werkelijkheid kunnen er geen twee willen in jouw echte wezen bestaan. De enige wil die zich tegen jouw hogere wil kan verzetten, is de wil van jouw ego. En alleen wanneer de Bewuste Jij zich met jouw ego vereenzelvigt, kun jij geloven dat er verzet is, dat er verdeeldheid, tegenstellingen tussen jouw wil en Gods wil bestaan.

De wil van jouw ego zal zich tot in alle eeuwigheid tegen Gods wil verzetten. En alleen zolang de Bewuste Jij zich met het ego vereenzelvigt, geloof jij dat er verzet is. Als de Bewuste Jij eenmaal ontwaakt en beseft – en dit kan in een flits gebeuren, mijn geliefden, zoals ik in mijn boek beschreven heb – dat jij één bent met je hogere Wezen, dan zal de Bewuste Jij zien dat zijn wil – jouw wil – dezelfde is als die van jouw IK BEN Aanwezigheid.

Je bent hier niet gekomen om tegen die wil te rebelleren; je bent hier gekomen om die wil tot uitdrukking te brengen. En dat was de reden dat jij besloot hier in de eerste plaats naartoe te komen. Pas toen je de tegenwerking van deze wereld begon te ondervinden – toen degenen op deze wereld, degenen in het dualiteitsbewustzijn, jouw licht niet wilden ontvangen – toen pas begon je te denken dat het misschien verkeerd was om het licht van jouw hogere Wezen tot uitdrukking te brengen. En dat je dat licht misschien moest uitdoen of het lager zetten en jouw licht niet zo voor de mensen moest laten schijnen en niet meer van jouw waarheid getuigen.

En toen begon jij in de kromme leugen te geloven dat jij je zou moeten aanpassen aan de omstandigheden zoals ze nu in het materiële universum zijn in plaats van jouw creatieve talenten te vermenigvuldigen zodat jij de heerschappij over die omstandigheden kunt krijgen en ze transformeren en de huidige onvolkomenheden ervan omvormen tot het koninkrijk van God. En dit, mijn geliefden is er met de top tien procent van de spirituele mensen op deze planeet gebeurd. En daarom is die top tien procent niet de kracht die ze bedoeld was te zijn, de kracht die ze wilden zijn voor ze hier kwamen.

En ik moet je zeggen dat de top tien procent van de meest spirituele mensen er allen voor hebben kozen om hier niet voor egocentrische redenen te komen, maar omdat ze deze planeet naar een hoger plan wilden tillen en helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te brengen. En jullie die beginnen te ontwaken uit die illusies, jullie moeten beginnen je als de afgezanten van de geascendeerde meesters te beschouwen die het potentieel hebben om te getuigen van deze waarheid die jullie nu beginnen in te zien. Zodat jullie erop uit kunnen gaan en iedereen in de top tien procent ervan bewust maken wie zij zijn en waarom zij hier zijn, zodat al deze mensen kunnen beginnen aan hun reden van bestaan te voldoen.

We vragen jullie niet om iedereen tot één bepaalde religie of geloofssysteem te bekeren. We vragen jullie om de universele lering te zien die alle religies, alle organisaties, in de buitenwereld transcendeert. De lering over het ego die wij hebben uitgebracht, is universeel. Die kan niet tot een of andere kerk, een of andere new age-organisatie, een of andere goeroe, beperkt worden. Niemand in het fysieke octaaf kan patent hebben op de leringen van de geascendeerde meesters. Ze zijn ons geschenk aan de mensheid.

En ik kan je verzekeren dat in het Aquariustijdperk het oude idee dat er één religie of één kerk is die de ultieme lering of de enig echte lering heeft, zal verdwijnen zoals het al geleidelijk bij de oude religies in het Westen begint te verdwijnen, waar steeds meer mensen verder dan deze zwart-wit benadering kijken en beseffen dat dit niet waar is. Kunnen jullie inzien dat het laatste wat wij zouden willen, een organisatie in het Aquariustijdperk is die vast komt te zitten in die oude denkwijze?

Maar dit vereist dat de leiders en de leden van organisaties in het Aquariustijdperk bereid zijn hun ego te overwinnen dat er eeuwig naar verlangt zich beter dan anderen te voelen. En hij zal elk excuus gebruiken om het gevoel op te bouwen: “O, wij zijn toch zeker beter dan anderen, want wij hebben de verfijnde lering. Wij begrijpen dingen die deze andere mensen niet begrijpen. Dus God moet wel meer van ons houden. El Morya moet natuurlijk meer van ons houden, omdat wij zijn studenten zijn.”

Maar zien jullie in, El Morya houdt van iedereen meer – wanneer ze meer willen worden door te transcenderen. En wanneer mensen niet bereid zijn te transcenderen, kunnen zij niet de liefde ontvangen die wij allemaal voor alle mensen op aarde hebben. We hebben iedereen op aarde lief en willen graag zien dat iedereen zijn huidig niveau van bewustzijn transcendeert en hogerop komt.

Wij verlenen niemand speciale gunsten, omdat onvoorwaardelijke liefde niet op een voorwaardelijke manier tot uitdrukking kan worden gebracht. En daarom zie je dat wij in voorgaande organisaties voorzichtig zijn geweest om mensen niet op een hogere plaats te zetten, tenzij het specifiek werd gedaan om hun ziel te testen, of dat ze deze schijnbare verheffing zouden gebruiken om het waardeoordeel op te bouwen dat zij beter dan anderen waren of dat ze nederig van hart zouden blijven of nederig zouden worden.

De valkuil van egocentrisme
Dus – opnieuw – het wezenlijke probleem dat de stroom in de vorm van een 8 tussen je Hogere en lagere wezen breekt, is egocentrisme van je hart. De behoefte zich beter dan anderen te voelen, is een van de belangrijke aspecten van dat egocentrisme en we weten dat jullie allemaal capabel zijn je erboven te verheffen. En dus zie ik ernaar uit jullie te zien opklimmen en meer één te worden, elk van jullie met je eigen hogere Wezen, maar ook één met elkaar. Want dit is het hoogste potentieel voor deze spirituele conferentie. De mate waarin elke conferentie een succes wordt, staat rechtstreeks in verhouding tot de mate van eenzijn die jullie in deze drie korte dagen met elkaar tot stand kunnen brengen.

We vragen jullie niet om de patronen uit het verleden, de patronen uit het Vissentijdperk te herhalen. We vragen jullie het Aquariusbewustzijn te intensiveren en nieuwe uitgangspunten te creëren voor hoe een spirituele beweging in het Aquariustijdperk en hoe een spirituele conferentie in het Aquariustijdperk eruit zou moeten zien. En daarvoor is het nodig dat jullie een aantal verwachtingen die je hebt opgebouwd, die gebaseerd zijn op het verleden, loslaten of je nu in deze of een andere organisatie zat, of dat je een of ander boek hebt gelezen. Mijn geliefden, de Levende Christus volgt geen regels, uitgezonderd de regel van het leven zelf, die voortdurende zelftranscendentie is.

Ik heb langdurig gesproken om jullie een inleiding tot deze conferentie te geven en het werk dat we jullie voorzetten, werk dat jullie niet alleen kunnen doen, maar dat je enkel kunt uitvoeren door de stroom tussen je lagere en hogere Wezen te openen, zodat het licht van jullie hogere Wezen het werk kan uitvoeren. Maar om dat licht het werk te laten uitvoeren, moet je het laten stromen. En om het te laten stromen, moet jullie hart zich openen. Om dit proces te vergemakkelijken, voor jezelf en voor de wereld, geven we jullie een nieuwe rozenkrans, de Rozenkrans voor de Integratie tussen je hogere en lagere Wezen.

De keus is: jullie kunnen het niet zelf, maar God in jullie kan wel. En wil je God in jou de doener laten zijn en datgene naar buiten brengen wat naar buiten gebracht moet worden en alles op zijn plaats laten terechtkomen. En ik vraag jullie hem nu op te zeggen, nu jullie nog in mijn Aanwezigheid en in het krachtveld van dit dictaat zijn en het daarom de Omegapolariteit van mijn dictaat kan worden en om hem niet alleen naar jouw eigen bewustzijn te brengen, maar ook dat van de meest spirituele mensen en zelfs in het massabewustzijn. En zo kunnen jullie voor een geweldige impuls zorgen die de leugen kan aanvechten die de verdeeldheid tussen de mensen en hun God schept.