Onmogelijke Verlangens loslaten

ONDERWERPEN: Relatief zelfrespect – Zelfrespect en status – De tegenspraak in het woord zelfrespect – Een spirituele vorm van zelfrespect – Een negatief gevoel van zelfrespect – Goedkeuring zoeken van de gevallen wezens – De onmogelijke zoektocht – Gevallen wezens zullen avatars nooit goedvinden – Jouw onrealistische verwachtingen over de aarde – De hoop die je had om naar de aarde te komen – Verwachtingen die je ascenderen blokkeren – Zelfrespect komt voort uit wie jij bent – Hoe je een verlangen vervult

Geascendeerde Meester Jezus, 3 december 2017, Tallinn, Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus en ik ben hier om je een paar leringen te geven over zelfrespect die speciaal zijn ontworpen voor degenen onder jullie die wij avatars noemen. Wij hebben die naam om diverse redenen gekozen, zoals jullie hebben gedemonstreerd door het feit dat een aantal van jullie op het woord of het concept heeft gereageerd. Alles wat wij doen, heeft als doel om het bewustzijn van de mensen te verhogen en soms moeten wij dat op een provocatieve manier doen door een paar ideeën en overtuigingen die de mensen hebben aan te vechten. Jullie hebben mij dit al vele malen zien doen, toen ik op aarde de Schriftgeleerden en farizeeërs en andere bekrompen mensen en groepen mensen tegenkwam.

Mijn geliefden, het is echt nodig dat de naties die onder het communistische juk zaten, iets doen om het zelfrespect van hun volk op te vijzelen, maar ik wil nog verder gaan en het hebben tegen degenen onder jullie die met een specifieke bedoeling naar deze aarde zijn gekomen, niet omdat je dat moest doen vanwege karma of omdat je eigen planeet is geascendeerd en jij niet mee kon ascenderen. Je bent hier met een specifieke reden, in de brede betekenis van de open deur te zijn, een voorbeeld te zijn, om te laten zien dat er een alternatief is voor het bewustzijn dat deze planeet domineert. Toen je hier kwam, had je misschien wel een bepaalde intentie, een bepaald doel, een bepaald gevoel over wat jij op aarde wilde veranderen.

Relatief zelfrespect
Ik wil graag dat je nu herkent, dat wanneer wij over zelfrespect op de wereld spreken, voor de mensen op de wereld het natuurlijk heel belangrijk is dat alle mensen een bepaald gevoel van eigenwaarde hebben, omdat zij in het algemeen beter functioneren in hun leven dan wanneer zij geen of een heel laag zelfbeeld hebben. Nu kun je op een bepaalde manier zeggen dat alle mensen wel zelfrespect hebben, dat het slechts een kwestie is van hoe zij naar zichzelf kijken, wie zij zeggen dat ze zijn. Doen zij dat op een positieve of een negatieve manier? Niettemin kunnen we over de meeste mensen op de wereld zeggen dat zij een relatief gevoel van eigenwaarde bezitten, omdat het verband houdt met iets op deze wereld. Als je een atleet bent, dan kan jouw gevoel van eigenwaarde te maken hebben met hoe ver je kunt springen. Als jij een zakenman bent, dan kan je gevoel van eigenwaarde te maken hebben met hoeveel geld je bezit of hoeveel geld je verdient.

Je ziet dat veel mensen op de wereld een relatief gevoel van eigenwaarde bezitten, waarbij ze een schaal hanteren voor een of andere prestatie op de wereld. Nu is daar in principe niets mis mee of slecht aan. Het is een noodzakelijk fase in de ontplooiing van een wezen. Wij hebben gezegd dat een van de basale wensen die mensen hebben, is dat ze een inspanning leveren en een bepaalde positieve uitkomst, een bepaalde beloning voor hun inspanning, ontvangen. Je kunt zeggen dat je als uitdrukkingsvorm van dit basale verlangen, het gevoel van eigenwaarde schept waarbij je een schaal is voor jouw eigen prestatie hanteert. Natuurlijk, hoe beter je het op die schaal doet, hoe meer zelfrespect je krijgt. Dit zouden we misschien een hogere vorm van zelfrespect kunnen noemen, opnieuw in wereldlijke zin.

Nu zijn er andere mensen die een lagere vorm van zelfrespect hebben, die zich altijd met anderen vergelijken in plaats van hun eigen prestatie te vergelijken met de doelen die zij aan zichzelf hebben gesteld. Doen ze het beter of slechter dan anderen? Hebben ze meer of minder dan andere mensen? Dit kan nog wel een uitdrukkingsvorm van dit basale verlangen zijn om een inspanning te leveren en daarvoor een beloning te ontvangen. Nogmaals, dit is duidelijk een lager gevoel van eigenwaarde dan wanneer je alleen te werk gaat en jezelf alleen met jezelf vergelijkt, maar nog steeds niet een destructief gevoel van eigenwaarde.

Zelfrespect en status
Dan heb je een ander type zelfrespect dat geen verband houdt met je prestatie, maar je status in een menselijke, kunstmatig gecreëerde hiërarchie. Je hebt misschien het gevoel dat jij, omdat je de keizer of de koning bent, superieur bent aan andere mensen vanwege je positie. Je hebt misschien het gevoel dat je superieur bent aan gewone mensen, omdat je een bepaalde positie in het staatsapparaat hebt. Je ziet dat deze vorm van zelfrespect niet gebonden is aan een prestatie, maar aan een bepaalde positie.

In sommige gevallen kan dit een bepaalde inspanning vragen om die positie te bereiken, maar het laagste niveau van deze vorm van zelfrespect is verbonden met een positie die je op een of andere manier hebt gekregen, hetzij dat je die geërfd hebt, of door een bepaald gezag op te eisen, of via geweld, bedrog, of wat ook maar. Als je die status eenmaal hebt, denk je dat niets jouw status kan aanvechten, dat de mensen onder jou die status niet kunnen aanvechten. Je ziet dat deze vorm van zelfrespect het gevoel van eigenwaarde is van de gevallen wezens. Zij kunnen natuurlijk ook een bepaald gevoel van eigenwaarde hebben, omdat het in staat zijn om grote macht uit te oefenen hen dit zelfrespect oplevert. Hoewel dit in zekere zin verband houdt met hun prestatie, is het nog steeds een lagere bron van zelfrespect, omdat je prestatie wordt gemeten aan hoe goed jij macht over anderen kunt uitoefenen.

De tegenspraak in het woord zelfrespect
Als we verder kijken dan dit niveau, dan zien we dat wij, wanneer we het hebben over avatars, wanneer we het hebben over spirituele mensen die bewust een spiritueel pad bewandelen (het ware innerlijk pad in de richting van de ascensie), die overwegingen op een hoger niveau moeten brengen. Wij moeten ons afvragen of er niet een bepaalde tegenspraak zit in het woord ‘zelfrespect’. Nu, zoals Master More gisteravond zei: “Kun je echt boosheid voelen op een niet-specifieke manier of heb je een object nodig?” Je zou op dezelfde manier kunnen zeggen: “Kun je echt zelfrespect voelen als je niet een object hebt dat jij respecteert?”

Wat is zelfrespect? Veel mensen hebben het woord niet gedefinieerd. Zij denken dat zij weten wat het betekent. Je waardeert jezelf. Je denkt dat jij een goed en capabel mens bent. Je hebt een goed gevoel over jezelf, wat dat ook mag zijn. Wat is het zelf dat wordt gerespecteerd? Als spirituele mensen kunnen jullie duidelijk zien dat dit voor de meeste mensen op de wereld niet hun innerlijke wezen, hun Bewuste Jij is; hun ware wezen dat wordt gerespecteerd, houdt verband met iets op de wereld. Hun innerlijke wezen wordt niet gedefinieerd door iets op deze wereld, dus wanneer je zelfrespect te maken heeft met iets op deze wereld, kan dit niet het ware zelf zijn. Het kan slechts een uiterlijk zelf zijn, een element van je uiterlijke zelf.

Je zegt misschien dat de atleet die ver springt bijvoorbeeld, een zelf heeft gedefinieerd en gecreëerd en wanneer die goed presteert, dan voelt dat zelf zich goed, capabel, superieur, hij voelt zich wat ook maar – maar het is een uiterlijk zelf. Heeft het eigenlijk wel enige betekenis in spirituele zin hoe ver je kunt springen op een veld? Je ziet dat heel veel andere mensen op de wereld een uiterlijk zelf hebben gecreëerd, een relatief zelf, een zelf dat in verband staat met een specifieke voorwaarde op de wereld. Wanneer zij aan die voorwaarde voldoen, dan kunnen zij een goed gevoel over zichzelf hebben en het gevoel hebben dat zij de moeite waard zijn. Zij hebben enig zelfrespect in hun eigen gedachten en misschien ook wel in de gedachten van anderen.

Natuurlijk willen we niet dat jullie die onze directe studenten zijn zich beperken tot deze vorm van zelfrespect. Wij willen graag dat jullie een veel hoger niveau van zelfrespect bereiken dat echt van binnenuit komt en geen verband houdt met iets wat jij presteert of welke status je op aarde hebt. Wanneer je goed over de boodschap in het nieuwe boek of het contrast tussen een natuurlijke planeet en de aarde nadenkt, dan kun je zien dat het eigenlijk niet een heel hoge vorm van zelfrespect is als je zelfrespect te maken heeft met iets op zo’n lage planeet.

Een spirituele vorm van zelfrespect
Wij willen graag dat je verder gaat dan dit relatieve, wereldlijke, uiterlijke zelfrespect en een hogere vorm van zelfrespect krijgt. Nu is het natuurlijk dat je, wanneer je het spirituele pad pas hebt gevonden, niet een duidelijke visie en inzicht hebt in het doel van het pad en waartoe het leidt. In veel gevallen ben je misschien meer op het uiterlijke dan het innerlijke pad gericht. In veel gevallen hebben de studenten een andere vorm van uiterlijk zelf gevormd. In plaats van dat het iets te maken heeft met iets op de materiële wereld, heeft het te maken met hoe goed je op het spirituele pad presteert, zoals zij dat zien.

Nu opnieuw, dit hoeft niet iets negatiefs te zijn. Het is gewoon een uitdrukkingsvorm van het feit dat jij, wanneer je het spirituele pad pas hebt gevonden, die drive gebruikt om een prestatie te leveren en de beloning te ontvangen om te bepalen wat het betekent om een goed student te zijn, wat het betekent om vooruitgang op het pad te boeken, wat het betekent om een poging te wagen om je hierop toe te leggen. Je gebruikt dit om een zelf te definiëren en als manier om te evalueren hoe goed je prestatie was, en daarna kun jij een goed gevoel over jezelf hebben of niet zo’n erg goed gevoel, overeenkomend met de maatstaf. Dit is natuurlijk een fase waar jij doorheen moet en dan transcendeer je jezelf naar een hogere vorm van zelfrespect.

Een negatief gevoel van zelfrespect
Voor ik daarover verder ga, wil ik het over het feit hebben dat er ook mensen zijn die een wat ik noem een negatief zelf hebben gedefinieerd en dat leidt ertoe dat zij een negatief gevoel van zelfrespect hebben. Met andere woorden, je kunt bijvoorbeeld een positief zelfgevoel hebben, waarbij je prestatie hoger of lager kan zijn, maar het is niet zo dat jij een totale mislukking bent. Aan de andere kant, zie je dat er veel mensen op de wereld zijn die een negatief zelfgevoel hebben, dat er iets mis is met hen. Het is geen kwestie van hoger of lager, het is een kwestie van laag of veel lager zijn.

Een van de effecten van het communistische systeem is dat veel mensen dit negatieve gevoel van eigenwaarde hebben, maar het kan alleen maar slecht of nog slechter. Veel christenen hebben hetzelfde, ze voelen zich zondaren en daarom krijgen zij een negatief zelfgevoel. Hierbij kun je natuurlijk ook een bepaalde schaal hebben, waardoor je het gevoel hebt dat je een zondaar bent, maar sommige zondaren zijn erger dan andere en misschien ben jij dan nog niet zo slecht als die andere mensen die iets doen. Dit is nog steeds heel relatief. Je ziet er voorbeelden van op de wereld, maar ik wil je erop wijzen dat een aantal van jullie die avatar zijn en spirituele mensen, meestal in vorige levens, ook van die negatieve zelven hebben gedefinieerd, waardoor jij op een of andere manier een slecht gevoel over jezelf hebt. Je hebt het gevoel dat jij in het verleden een fout hebt gemaakt of dat er iets mis met jou is en dat jij daarom niet echt, op die schaal, op het positieve terrein komt. Je bent altijd op het negatieve terrein en het is slechts een kwestie van hoe laag jij bent, van hoe slecht jij je over jezelf voelt.

Velen van jullie hebben zulke zelven gemaakt, omdat je aan situaties bent blootgesteld waarin je het gevoel had dat jij er net in geslaagd was om je doelen te bereiken. Met andere woorden, je had een bepaald doel, maar je bent er totaal niet in geslaagd om dat doel te bereiken en toen heb je besloten dat er per definitie iets aan jouw mankeerde of dat er iets mis was met jou. Dit heeft vervolgens die negatieve zelven in het leven geroepen, die jou geen zelfrespect geven, maar je alleen het tegenovergestelde laten voelen. Je kunt natuurlijk op vele manieren die negatieve zelven creëren, maar waar ik het eerst over wil hebben, is dat je in veel gevallen die negatieve zelven hebt gecreëerd, omdat je met de gevallen wezens bent omgegaan. Nu moet je de dynamiek tussen een avatar en een gevallen wezen goed begrijpen. Natuurlijk staat er in het nieuwe boek een heel, heel goede en gedetailleerde beschrijving, maar dat gaat niet zozeer op de diepere psychologie in, in ieder geval niet over het aspect waar ik het nu over wil hebben.

De rest van dit dictaat staat in het boek: Healing Your Spiritual Traumas.