Waarom een paar Mensen de Gebeurtenissen op de Wereld kunnen veranderen

Onderwerpen: Geometrische patronen achter fysieke gebeurtenissen – Een kantelpunt voor Europa – De EU verlaten om te vermijden dat je zelf moet veranderen – Het doel van bijeenkomen – Een opwaartse spiraal in kritieke situaties scheppen – Triggergebeurtenissen begrijpen – Over negatieve profetieën

 

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 juni 2017 – Nederland

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria, en ik ben dankbaar dat ik kan vertellen waarom ik de conferenties van dit jaar heel erg belangrijk vind. Vanzelfsprekend zal ik mij op de situatie in Europa richten, omdat naties, als je naar de gebeurtenissen die er het laatste jaar zijn geweest, een paar gebeurtenissen zoals Brexit, de terroristische aanvallen, de situatie met immigratie en ook nog andere, nationalistischer zijn geworden. Zij hebben eigenlijk een bepaalde angst onder de bevolking van Europa geschapen over waar Europa naar op weg is, zelfs of de EU wel toekomst heeft, of dat het in kleinere delen zal uiteenvallen.

Het is niet zo dat de EU absoluut noodzakelijk is om de Gouden Eeuw te manifesteren in Europa. Zoals Saint Germain al heeft aangegeven, zijn er diverse scenario’s mogelijk. De naties kunnen op andere manieren samenwerken. Naties zouden in elkaar op kunnen gaan. Regio’s zouden dan met elkaar kunnen samenwerken. Het is niettemin gemakkelijker, waarschijnlijker, om de EU te laten overgaan op de structuur voor een Gouden Eeuw, dan als de EU zou uiteenvallen en je iets nieuws zou moeten bedenken.

Daarom zou het zeker onze voorkeur hebben dat de EU intact bleef en natuurlijk geleidelijk aan dichter bij de visie komt die Saint Germain op de transitie heeft. Dit laatste jaar hebben veel duistere krachten die proberen te voorkomen dat de Gouden Eeuw zich manifesteert, deelgenomen en die hebben een aantal gebeurtenissen gedeeltelijk gebruikt om die angst uit te buiten. Mijn geliefden, wanneer wij jullie voor een conferentie bijeenroepen en wanneer we jullie een invocatie laten opzeggen, gebeurt er veel meer dan je met het blote oog kan zien. Dat geldt ook wanneer wij onze dictaten geven.

 

Geometrische patronen achter fysieke gebeurtenissen
Nu zou je eens aan de filosoof Plato kunnen denken, die zei dat er naast het materiële rijk een rijk bestaat waarin ideale geometrische vormen bestaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal mensen speculeerden dat dit de zuiver geometrische vormen moeten zijn die jullie kennen, zoals cirkels, vierkanten, en driehoeken en lijnen. Dit is in feite een heel simplistische manier van denken. De waarheid is dat alles een zekere geometrie heeft. Iedere vorm wordt gebaseerd op een bepaalde geometrie, zoals je kunt zien in de natuur waarin bepaalde geometrische patronen worden herhaald. Als je de drie hogere rijken zou kunnen zien, dan zou je zien dat er in elk rijk bepaalde geometrische patronen bestaan. Dit betekent dat je voor elke situatie in het fysieke octaaf een complex geometrisch patroon in het emotionele, mentale en identiteitsrijk bestaat. De interactie tussen die geometrische patronen in de drie hogere rijken is vaak van beslissende invloed op wat er in het fysieke rijk gebeurt.

Als er een fysieke situatie bestaat, zoals bijvoorbeeld de situatie met de uitdagingen en de angst van de mensen over de toekomst van de EU, dan zou je kunnen zeggen dat het fysiek mogelijk is dat dit één kant op zou kunnen gaan en dan zou die neiging erger worden en zou je een neerwaartse spiraal kunnen starten die zou kunnen leiden tot de ontbinding van de EU. Of je zou dit kunnen vermijden door een positievere opwaartse beweging te vormen die hopelijk voorkomt dat de EU instort, maar leidt tot een structuur die meer op een Gouden Eeuw lijkt. Dit is de fysieke component die je vaak kunt reduceren tot: het zou deze kant kunnen opgaan, het zou die kant op kunnen, en misschien zitten daar nog verscheidene scenario’s tussenin.

Wat geeft daadwerkelijk de doorslag? Wel, gedeeltelijk wordt dit natuurlijk bepaald door de keuzes uit vrije wil van menselijke wezens. Maar de keuzes uit vrije wil zijn niet per se vrij, omdat mensen in een bepaald reactiepatroon vastzitten. Zij zitten gevangen in een bepaalde mentale manier van denken. Zij hebben een bepaald identiteitsgevoel. Wanneer je de vraag bekijkt: Begint de EU af te glijden of beter te worden? Dit wordt gedeeltelijk bepaald door wat er in die geometrische patronen in de drie hogere octaven gebeurt. De gevallen wezens hebben natuurlijk geprobeerd om een geometrisch patroon in de hogere octaven te vormen die de emoties van mensen een bepaalde richting opduwen, hun overtuigingen en gedachten een bepaalde richting opduwen en hun identiteitsgevoel een bepaalde richting opduwen.

Wanneer je de situatie bekijkt, zie je dat de duistere krachten niet alleen vorig jaar, maar zelfs al langer, proberen een situatie te scheppen waarin de mensen in de eerste plaats ontevreden worden over de gebruikelijke politiek. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn ze bang voor hun economische toekomst. Sinds de Griekse schuldencrisis vrezen ze voor het volgende: Wat als het geldstelsel instort? Wat als de EU instort en niet borg kan staan voor de naties die falen zoals Italië of welk land ook? Dit is een emotionele component. Men is ook boos over de immigranten die zijn toegelaten. Het gevoel neemt toe dat hun natie wordt overgenomen door de EU. Hun natie zou weleens kunnen verdwijnen. Wij zijn niet in staat om te beslissen wat wij met onze natie willen doen, omdat de bureaucraten in Brussel hierover beslissen.

Er bestaat ook een mentale component, omdat zij proberen om steeds meer mensen die ideeën te laten geloven, zoals het idee dat nationalisme belangrijk is, dat elke natie belangrijk is, dat het heel belangrijk is om een bepaalde natie te houden, dat de EU hier geen inbreuk op zou mogen maken en dat we daarom niet nauwer moeten gaan samenwerken. Veel van dit soort overtuigingen hebben er, samen met die emotionele reactie natuurlijk, voor gezorgd dat de mensen in Engeland ervoor hebben gestemd om op te stappen uit de EU.

Er is ook een component op het identiteitsniveau, omdat de duistere krachten de laatste paar jaar hebben geprobeerd om de mensen te polariseren door zich heel erg met hun nationale identiteit identificeren, door een heel enge visie op die nationale identiteit. Het hele idee van een EU en later ook van een Verenigde Staten van Europa, betekent dat je die identificatie met je nationale identiteit moet loslaten, vooral die van tijden in het verleden. Kun je echt zo moeilijk begrijpen dat de identificatie met de nationale identiteit en het geloof in de superioriteit van een bepaalde nationale identiteit een heel belangrijke factor was in de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog en veel andere conflicten?

Als je het logisch bekijkt, is het duidelijk dat als de planeet hogerop komt, als Europa hogerop komt samen met de rest van de planeet en steeds verder in de Gouden Eeuw komt, er een omslag in de nationale identiteit moet komen, zodat het die heel oude zwart-wit visie loslaat van een nationale identiteit, het gevoel van superioriteit en inferioriteit, en alle dingen die ware samenwerking verhinderen, zoals wij vorig jaar over hebben gezegd. Men moet milder worden over de nationale identiteit, omdat wij die niet als iets confronterends beschouwen; als iets waar wij conflicten over hebben, wij beconcurreren andere naties niet. Wij hoeven andere naties niet te wantrouwen. Wij zijn in feite in staat om de menselijkheid in mensen uit andere naties te zien en daarom weten we dat wij op grond van die menselijkheid ‘common ground’, (iets gezamenlijks) kunnen vinden, om een cliché te gebruiken.

 

Een kantelpunt voor Europa
In het voorjaar zag je dat de emmer door de inspanningen van de duistere krachten overliep naar het fysieke vlak. Je kon dit vooral zien bij de Franse verkiezingen, omdat de twee kandidaten min of meer twee dingen vertegenwoordigden: 1) de toekomst om naar een meer Gouden Eeuw toe te groeien, en 2) je terugtrekken, het samentrekken naar een ouderwetse, verouderde, nationale identiteit, zelfs de dreiging om Frankrijk uit de EU terug te trekken, wat er inderdaad voor zou zorgen dat de EU waarschijnlijk in zou storten of in elk geval een andere vorm zou aannemen, die drastisch anders was.

Je zag deze voortekenen en het werd ons duidelijk dat op basis van de reacties van de mensen wij op een van die kantelpunten in de geschiedenis afstevenden, omdat de fysieke situatie zowel in een neerwaartse spiraal als in een opwaartse spiraal kon omslaan, of dat wij in ieder geval een neerwaartse spiraal zouden kunnen vermijden. Vanwege de fantasieën die de gevallen wezens, vooral in het emotionele rijk, hadden verzonnen, zagen we dat steeds meer mensen de neerwaartse spiraal werden ingezogen. De enige manier die wij feitelijk konden bedenken om dit tegen te gaan, was om jullie hier in Europa bijeen te laten komen, de oproepen te doen, te dienen om de dictaten te vermenigvuldigen die wij naar het collectieve bewustzijn kunnen uitstralen, zodat wij Europa van dit kantelpunt weg kunnen houden. Zodat wij in ieder geval konden vermijden dat het een neerwaartse spiraal zou ingaan, maar hopelijk zelfs een opwaartse spiraal zou vormen die een minder emotionele reactie oproept, meer bereidheid om na te denken over wat Saint Germain heeft gezegd: de mogelijkheid op een betere toekomst waar veel mensen tegenwoordig niet eens aan durven te denken, omdat zij zich op de problemen richten, zoals de economie, het terrorisme, of nog andere dingen. Zij durven zich zelfs niet voor te stellen wat er zou gebeuren in een betere toekomst en hoe de EU een betere beweging zou kunnen worden.

 

De EU verlaten om te vermijden dat je zelf moet veranderen
Jullie begrijpen wel, mijn geliefden, dat er op dit moment een kantelpunt bestaat, omdat steeds meer mensen de zwart-wit visie op de EU terugkrijgen, omdat zij denken: “Wij kunnen niet van de EU krijgen wat wij in onze natie willen en daarom is eruit stappen de enige optie die wij hebben.” Dat was in essentie wat het Britse volk zei en wat tot Brexit heeft geleid.: “Wij kunnen niet krijgen wat wij willen in de EU en de enige optie is dat wij eruit stappen.”

Nu, zoals wij al heel vaak hebben geprobeerd duidelijk te maken met de leringen over de dualiteit en het zwart-witdenken en de epische gedachtegang, is dit een heel gelimiteerde visie die altijd door de gevallen wezens wordt gemanipuleerd. Alleen als je door het dualiteitsbewustzijn wordt gemanipuleerd, kun je geloven dat er maar twee opties zijn: zwart of wit, dit of dat, in of uit. Er zijn altijd meer opties, maar je kunt die niet zien, omdat je niet naar ze wilt kijken. Had het Britse volk nog andere opties dan in de EU blijven of opstappen? Natuurlijk. Zij hadden op een andere manier, met een andere houding, met een andere visie, met de EU kunnen omgaan. Maar dan hadden zij zelf moeten veranderen.

Je ziet dat wij op dit kantelpunt staan, omdat steeds meer mensen in de verschillende Europese naties in dezelfde trant denken: “Wij zien niet hoe wij kunnen krijgen wat wij willen, zoals de EU nu is, dus onze enige optie is dat we opstappen.” Zij willen niet naar zichzelf kijken en zeggen: “Hoe kunnen wij daadwerkelijk onze benadering veranderen, zodat wij dan onze afspraak met de EU kunnen wijzigen? En als misschien genoeg naties dat zouden doen, dan zouden we misschien de EU kunnen veranderen.”

 

Het doel van bijeenkomen
Je kunt begrijpen dat zo’n soort houding ineens een hele regio in een neerwaartse spiraal kan brengen. Als men dit zo door laat gaan en het in een versnelling komt, zullen de meeste mensen in Europa over een paar jaar geen andere optie zien dan de EU opdoeken. Wij besloten dat als wij een cruciaal aantal mensen naar deze conferentie toe konden roepen, het zeer waarschijnlijk werd om de geometrische patronen die door de gevallen wezens werden bedacht, uit het emotionele, mentale en identiteitsrijk te laten verdwijnen. We zouden jullie van dit kantelpunt weghalen – in ieder geval voorkomen dat jullie in een neerwaartse spiraal terecht zouden komen. Ons van vooropgezette doel van de conferentie is bereikt met jullie oproepen, door onze dictaten, doordat jullie hier zijn en elkaar versterken.

Nu hebben we jullie dit niet van tevoren verteld, omdat het eigenlijk niet nodig is dat jullie dit weten, omdat jullie oproepen en de invocaties heel geschikt zijn om deze taak samen met onze dictaten te verrichten. Met wat je nu weet, zou je in potentie nog eens naar onze dictaten kunnen kijken en dan zou je zien dat wij hier bepaalde hints over hebben gegeven. Wij hebben in feite veel leringen gegeven die erop gericht waren om jullie houding te veranderen: in plaats van je te richten op de problemen, je te richten op de mogelijkheden.

Dit is voor de toekomst van Europa daadwerkelijk heel, heel belangrijk werk geweest. Jullie zullen nooit in de geschiedenisboeken staan, maar je hoeft die waardering van de geschiedenisboeken ook niet wanneer je ascendeert. Je hoeft alleen maar te weten dat dit daadwerkelijk heeft geholpen voor je ascensie, omdat je positief karma, hoe je het maar wilt noemen, hebt verdiend. De waarheid is: Dit was het ware doel dat wij wilden bereiken met deze conferentie en dat hebben we niet alleen bereikt maar ook overtroffen. Wij zijn redelijk optimistisch dat wij een neerwaartse spiraal zeker kunnen voorkomen, maar wij kunnen nu geleidelijk aan het denken van een cruciaal aantal mensen zo veranderen dat zij zich gaan richten op de mogelijkheden en de mogelijkheid om de EU te hervormen, zelfs om de EU snel op een veel hoger niveau te brengen.

 

Een opwaartse spiraal in kritieke situaties scheppen
Het is duidelijk dat er op dit moment mensen zijn geïncarneerd die in ieder geval een glimp hebben opgevangen van de visie die Saint Germain op Europa en de EU heeft. Naarmate jullie je oproepen doen en mensen de oproepen doen op basis van de invocaties die zullen worden gemaakt als resultaat van deze conferentie, en andere dictaten die al zijn gegeven of nog moeten komen, kan die spiraal sneller worden. De positieve spiraal kan accelereren, omdat steeds meer mensen naar de mogelijkheden hier in Europa gaan zoeken. Zij zien de in feite ongelooflijk belangrijke, de planetair significante, kans die jullie hebben om het verleden te transcenderen van een regio die zo is geplaagd door oorlog en conflicten en een nieuwe manier te demonstreren om echt met elkaar samen te werken. Echt, Europa heeft groot potentieel! Europa heeft veel belofte! Het is niet al te veel werk voor studenten van geascendeerde meesters om een positieve, opwaartse spiraal te handhaven.

Als er meer studenten van geascendeerde meesters waren, dan zouden we die opwaartse spiraal natuurlijk kunnen accelereren. Ik probeer jullie nu te tonen dat er veel situaties zijn waarin er een kantelpunt bestaat en waardoor het ineens niet meer nodig is dat veel mensen vele oproepen doen om ons het gezag te geven om een paar van die geometrische structuren te vernietigen die de gevallen wezens in de hogere rijken hebben geschapen, die mensen naar een negatieve vortex, de negatieve spiraal, toetrekken. Door die eenvoudig te vernietigen, gaan de gebeurtenissen in het fysieke octaaf ineens een andere kant op en beginnen nu omhoog te gaan.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat een relatief klein aantal mensen zoveel invloed op deze situaties kan uitoefenen, omdat het verschil tussen omhoog en naar beneden maar heel klein is. Er is niet veel voor nodig om een regio zo groot als Europa te laten verschuiven van de negatieve spiraal naar de opwaartse spiraal. Ik zeg dit om je een realistischer inschatting te kunnen maken van het belang van deze Europese conferentie en wij hebben natuurlijk ook uitgelegd waarom de conferentie in Korea belangrijk was en wij zullen uitleggen waarom de conferentie in Rusland belangrijk is.

Dit heeft er nogmaals met het feit te maken dat er bepaalde situaties en toestanden in Korea zijn die op een kantelpunt staan en gemakkelijk twee kanten op kunnen en onze conferentie helpt hen in de positieve richting. In Rusland zijn er bepaalde voortekenen die op een kantelpunt zijn en beide kanten op kunnen gaan. Degenen onder jullie die het nieuws in Rusland volgen, zijn zich er waarschijnlijk van bewust dat er een nieuwe poging wordt ondernomen om corruptie bloot te leggen. Zo zie je dat een relatief klein aantal studenten van geascendeerde meesters grote invloed op zo’n situatie kan uitoefenen. Alles is onderworpen aan de vrije wil natuurlijk, maar ik kan je wel zeggen dat Rusland een natie is die helaas maar langzaam zal veranderen, vanwege diverse factoren die wij zullen uitleggen wanneer jullie daar allemaal zijn, degenen die er naartoe gaan.

 

Triggergebeurtenissen begrijpen
Ik wil jullie eigenlijk graag vertellen waarom het zo belangrijk is dat jullie je invocaties opzeggen, waarom het zo belangrijk is om je bewustzijn te verhogen, waarom het belangrijk is om je uit te spreken om het collectieve bewustzijn te veranderen. Er zijn heel veel situaties in de geschiedenis, mijn geliefden, waarin het verschil tussen een wijzer in een negatieve richting of in een positieve richting maar heel klein is.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, toen het vermoorden van een enkele persoon het schot was dat over de hele wereld werd gehoord en het begin van de Eerste Wereldoorlog inluidde. Vanzelfsprekend is niet alleen die gebeurtenis de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog voor iemand die naar de geschiedenis kijkt. De politieke situatie was heel gecompliceerd en daardoor was er al steeds meer spanning opgebouwd en natuurlijk was dat ene schot slechts het kantelpunt dat de spanning deed ontladen en ervoor heeft gezorgd dat, bij wijze van spreken, de hel los brak.

Wat ik zeg is dat het verschil of deze gebeurtenis wel of niet plaatsheeft in het fysieke rijk, relatief klein was. Het aantal mensen dat hier in deze ruimte zit, had, als je destijds gereïncarneerd was geweest en onze invocaties had gehad, in de loop van deze conferentie die matrijzen in de hogere rijken kunnen vernietigen, zodat dit kantelpunt er nooit was gekomen. Dit betekent niet beslist dat jullie de Eerste Wereldoorlog hadden kunnen voorkomen, omdat de grotere spanning, de situatie was veelomvattender, er nog steeds was. Maar het betekent dat in ieder geval dat kantelpunt er niet was gekomen.

Het had langer geduurd en misschien waren er dan dingen veranderd en misschien zou er dan nooit een ander kantelpunt zijn gekomen. Als er meer studenten van geascendeerde meesters waren geweest, dan hadden jullie in de eerste plaats onze leiding op kunnen roepen en dan zou het opbouwen van de spanning in de jaren daarvoor zijn uitgebleven. Daardoor hadden jullie de spanning kunnen laten afnemen, waardoor een oorlog gewoon niet meer mogelijk was geweest.

Ja, een relatief klein aantal studenten van geascendeerde meesters had de Eerste Wereldoorlog kunnen voorkomen. Als jullie de Eerste Wereldoorlog hadden voorkomen, dan had je ook de situatie kunnen voorkomen dat de Duitse natie werd vernederd bij het Verdrag van Versailles, wat het toneel heeft klaargezet voor de Tweede Wereldoorlog. Jullie hadden zelfs oproepen kunnen doen en er positieve invloed op uit kunnen oefenen, zodat jullie hadden kunnen voorkomen dat de bevolking van Duitsland door Adolf Hitler en de duistere krachten die door hem heen werkten, in die negatieve spiraal werd getrokken.

Nu kunnen we natuurlijk altijd zeggen: “Maar als die gebeurtenissen waren voorkomen, zou de mensheid dan de lessen hebben geleerd die zij moesten leren door die gebeurtenissen?” Dat is een heel andere kwestie natuurlijk, het is niet zo dat ik wil dat jullie spijt hebben van wat er niet in de geschiedenis is gebeurd. Ik wil je alleen tonen dat een relatief klein aantal mensen heel veel invloed op de toekomst kan uitoefenen. Zelfs tegenwoordig zijn er bepaalde gebeurtenissen die jullie niet kunnen voorkomen, juist omdat de mensen niet hun bewustzijn wilden veranderen. Daarom moeten zij die bewustzijnsstaat in extreme vorm uitvergroot zien, zodat zij bereid zijn hun bewustzijn te veranderen.

Natuurlijk zijn er veel situaties waarin jullie oproepen, doordat jullie je eigen bewustzijn verhogen, het collectieve bewustzijn kan verhogen, zodat de planeet boven dat bewustzijnsniveau uitstijgt en het niet meer in fysieke gebeurtenissen hoeft te worden uitgebeeld. Er is altijd een soort geduw en getrek. Vele keren kunnen jullie belangrijke gebeurtenissen voorkomen; soms zijn er momenten waarop dat niet kan. Dan moet je, in gedachten, vrede hebben met het feit dat ze gebeuren. Zorg ervoor dat jij zoveel mogelijk veilig bent. Blijf zoveel mogelijk uit de neerwaartse spiraal. Maak anders het beste van de situatie en redeneer dat dit een noodzakelijke les was die de mensen niet op een andere manier konden krijgen, maar alleen door deze fysieke consequenties te ervaren.

 

Over negatieve profetieën
Wat ik in zekere zin nu tegen jullie zeg, is dat in vroeger tijd veel spirituele mensen zich heel erg op negatieve profetieën richtten. Wij zouden kunnen zeggen dat er een profetie is over een enorme aardbeving, of een grote oorlog, of een andere catastrofe. De mensen zitten te bidden of te mediteren, of ze sturen positieve vibraties, of zeggen decreten op om dit negatieve voorteken af te wenden. In zekere zin moedigen wij jullie op deze conferentie en de vorige conferenties en dictaten over de Gouden Eeuw aan om je stijl enigszins te veranderen.

Wij willen je van tijd tot tijd leiden om oproepen te doen om een specifieke situatie te vermijden, maar wij willen dat jullie je meeste aandacht richten op het voortbrengen van de positieve aspecten van de Gouden Eeuw in plaats van bepaalde problemen te voorkomen. Sommige problemen moeten zich fysiek openbaren om de mensen iets te leren, om hun bewustzijn te veranderen. Er zijn maar heel weinig mensen op de planeet dit het potentieel hebben om de visie op lange termijn vast te houden dat er een Gouden Eeuw komt en oproepen te doen om die mogelijkheden zich te laten voordoen. Daarom vragen wij jullie om je aandacht te verschuiven naar die positieve voortekenen op lange termijn en niet zozeer naar de negatieve gebeurtenissen op korte termijn.

Natuurlijk zullen er bepaalde gebeurtenissen zijn waarvoor wij willen dat jullie oproepen doen en dan zullen wij het jullie laten weten. Jullie moeten in zekere zin de visie op lange termijn bewaren en je realiseren dat je, omdat je weet wat je weet, gezien het momentum dat je hebt door oproepen te doen, niet kunnen toelaten dat je aandacht gaat naar dingen die in essentie hobbels op de weg zijn. Je moet je richten op: Waar leidt deze weg ons naartoe. Dan moet jij je erop concentreren dat de planeet de snelweg neemt en geen landweggetje. Dit vraagt van jullie dat jullie je niet zo bezighouden met wat in essentie kleinere problemen zijn die niet van doorslaggevend belang zijn op de lange termijn.

Dit zijn de opmerkingen die ik op dit moment wil maken, afgezien van dat ik jullie wil bedanken voor het feit dat jullie hier zijn. Ik wil jullie bedanken voor al het werk dat jullie hebben gedaan om jullie bewustzijn te verhogen, alle invocaties op te zeggen die wij hebben uitgebracht. Heel veel van jullie hebben nu al zo veel jaren invocaties opgezegd, sinds ik daarmee begonnen ben. Heel veel mensen hebben decennialang decreten opgezegd en ik kan je ervan verzekeren dat die allemaal een doorslaggevend positief effect op de planeet hebben gehad. Daarom geef ik je mijn dankbaarheid als je die nodig hebt, maar velen van jullie zitten op een punt dat je die niet meer nodig hebt – omdat jullie de stroom van de Heilige Geest door jullie heen voelen gaan, wanneer je invocaties en decreten opzegt. Dit is eigenlijk de enige beloning die jullie nodig hebben op een bepaald niveau op het pad.

Mijn geliefden, ik zal stoppen met opmerkingen en ruimte maken voor degene die de aarde de ruimte geeft.