Het Rechtssysteem in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Wetgeving voor de bevoorrechte elite – Onnodig ingewikkelde wetten – Alleen de elite kan de tarieven van de juristen betalen – Moeilijkheden bij het opstarten van nieuwe bedrijven – De elite kan geen nieuwe technologie ontvangen – Oproepen doen voor de multinationale corporaties – Het probleem met onrechtvaardige beslissingen van de gerechtshoven – Het rechtssysteem tegen andere mensen gebruiken – Een nieuwe vorm van wetgeving

Geascendeerde Meester Nada, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde meester Nada en ik wil je wat perspectief bieden op de opmerking die Jezus zo vele jaren geleden heeft gemaakt, toen hij zei: “Wee u wetgeleerden.” Wat betekent dit voor de Gouden Eeuw en voor het invoeren van de Gouden Eeuw? Welnu, het betekent dat het beroep dat je nu als het gerechtelijke beroep ziet, drastisch moet veranderen om met de visie van Saint Germain op één lijn te komen. Dit moet natuurlijk niet alleen bij de juristen beginnen die de wet bij wijze van spreken interpreteren, maar ook bij de wetgever die de wetten maakt.

 

Wetgeving voor de bevoorrechte elite
Tegenwoordig zie je een heel, heel oude traditie. Het doel van wetgeving en de bedoeling van het invoeren van een wettenstelsel, een gerechtshof, dat die wetten interpreteert, wordt in vele landen zodanig beïnvloed door de denkwijze van de gevallen wezens dat in veel landen de bedoeling van dat hele systeem eigenlijk is dat de heersende elite van de mensen speciale privileges krijgt of hen een manier geeft om geen rekenschap te hoeven afleggen.

In veel democratische naties bestaat er een zekere limiet aan hoe je de wetten kunt maken om jezelf privileges te verschaffen, omdat een democratie wordt gebaseerd op het fundamentele principe dat alle burgers voor de wet gelijk behoren te zijn. Maar zelfs in democratische landen zijn er altijd mensen die manieren bedenken om degenen die wetten op zo’n manier proberen te maken dat zij uitzonderingen voor bepaalde mensen of bepaalde segmenten van de samenleving bevatten. Je hebt dit vooral gezien bij de zakenmensen waar je in veel landen bepaalde corporaties hebt die zo groot zijn dat die zo belangrijk voor het land worden beschouwd dat het land niet wil riskeren dat zij verdwijnen of hun bedrijven ergens anders vestigen. De neiging bestaat om de wetten zo te maken dat die bedrijven daadwerkelijk een gunstige positie krijgen.

Dit is iets wat in de Gouden Eeuw natuurlijk niet kan bestaan. Het is noodzakelijk om hier oproepen voor te doen, zodat men zich er steeds meer van bewust wordt dat al die speciale privileges of ontheffingen in de wetten van democratische landen, moeten worden opgeheven, zodat specifieke bedrijven of organisaties niet begunstigd worden. Dit vraagt om een verandering in de denkwijze, maar dit zal tot stand worden gebracht door andere zaken waar wij over zullen spreken en andere oproepen die jullie kunnen doen. Natuurlijk moet het vertrouwen in de naties bestaan dat wij niet specifieke privileges aan bepaalde bedrijven hoeven te geven. Wij hoeven hen niet daadwerkelijk monopolies te geven om onze economie het te laten overleven.

Tegenwoordig bestaat er een wijdverspreid geloof in veel landen dat de economie van bepaalde naties het simpelweg niet zou overleven als die enorme corporaties er niet waren. Dat is natuurlijk niet juist, omdat het trouwens heel goed mogelijk is dat veel kleine bedrijven het verlies van die bedrijven goed zullen maken. Dit is een waarneming die de gevallen wezens hebben geschapen om hen macht te geven en privileges te schenken en die privileges te houden, zodat zij inderdaad geen bedrijf hoeven te leiden dat zich moet richten op het helpen van klanten. Daarom kunnen zij ermee wegkomen, omdat er geen effectieve concurrentie is dankzij de gunstige positie die zij hebben gekregen.

 

Onnodig ingewikkelde wetten
Als je eenmaal die barrières in de wetten hebt weggenomen, dan hoef je alleen nog maar naar het rechtssysteem kijken en hoe de gerechtshoven en de juristen de wetten interpreteren, en in veel gevallen manipuleren. In democratische landen is het niet zo moeilijk om een situatie te scheppen waarin bepaalde organisaties niet meer die speciale privileges krijgen. Je hebt nog wel het feit dat je in het rechtssysteem van de meeste naties een cultuur hebt geschapen, waarin degenen die tot het rechtssysteem behoren het systeem niet op fundamentele manieren willen veranderen, omdat zij hun geld verdienen met dat systeem.

Je weet heel goed dat in de meeste landen de juristen tot de rijkste mensen behoren, omdat zij heel hoge tarieven kunnen vragen. Zij kunnen die hoge tarieven vragen omdat het land zulke ingewikkelde wetten en zo’n ingewikkeld rechtssysteem heeft dat het de juristen daadwerkelijk een bevoorrechte positie verschaft, in sommige gevallen zelfs een monopoliepositie. Zij kunnen als enige het systeem interpreteren. Hier moet je natuurlijk oproepen voor doen, zodat landen gaan beseffen dat die hele cultuur op één simpel feit wordt gebaseerd. Namelijk dat het rechtssysteem, het wettenstelsel, in toenemende mate gecompliceerd, steeds groter, wordt. Er bestaat gewoon een onnodige last door al die wetten die in alle landen steeds gecompliceerder worden.

Vanzelfsprekend kun je niet een heel simpele wet maken in een gecompliceerd land, omdat er zoveel overwegingen in de wetgeving moeten worden gezet. Niettemin zou je oproepen kunnen doen dat de mensen zich realiseren dat de wetten moeten worden vereenvoudigd, zodat er niet heel veel ruimte is om ze te interpreteren. Wat een wettenstelsel vaak complex maakt, is dat de hele wettelijke beroepsgroep in een land een cultuur heeft gevormd waarin ze zeggen dat de wetten niet mogen discrimineren. Om discriminatie te vermijden moeten we diverse voorwaarden in de wetten stellen, zodat niemand wordt gediscrimineerd. Zelfs dit kan worden gebruikt om niet alleen complexheid te scheppen, maar ook om een situatie te scheppen, waardoor de pogingen om schijnbaar niet te discrimineren een opening worden voor een bijna eindeloze interpretatie van de wetten, zodat er geen duidelijkheid bestaat over hoe je die wetten moet implementeren.

Als je eenmaal zo’n ingewikkeld systeem van wetten maakt die nauwelijks iemand kan interpreteren, kom je in een situatie terecht waarin de mensen die de wetten schrijven vaak niet de visie hebben dat zij een nieuwe wetten maken die in potentie tegenspreken wat er in een eerdere wet staat. Je komt uiteindelijk in situaties waarin alles zo ingewikkeld is dat niemand de consequenties van een nieuwe wet kan overzien en op wat voor manier die een eerdere wet tegenspreekt. Dit geeft opnieuw speelruimte aan de juristen om dat te gaan interpreteren en opeens worden de wetten die bedoeld waren om bijvoorbeeld discriminatie van bepaalde groepen te voorkomen, een middel waarmee degenen die het zich kunnen veroorloven om dure juristen te huren, de wet kunnen gebruiken als maas. Zij kunnen de wet die discriminatie moest voorkomen, feitelijk gebruiken om een nieuwe vorm van discriminatie te scheppen, waardoor zij zelf de wetten kunnen manipuleren om een bepaalde vrijheid op te eisen waar zij geen recht op hebben, omdat zij helemaal niet worden gediscrimineerd. Zij gebruiken dit om zichzelf in een uitzonderingspositie te plaatsen, waardoor zij niet dezelfde regels als anderen hoeven te volgen.

Ik weet dat dit abstract klinkt, maar ik wil liever niet al te veel concrete voorbeelden geven, omdat dit weer iets kan worden om te interpreteren en te interpreteren en te interpreteren. Ik wil graag dat jullie oproepen doen dat de democratische naties wakker moeten worden en beseffen dat zij een stap achteruit moeten doen en naar hun rechtssysteem moeten kijken en zien dat het wordt misbruikt door de juristen om uitzonderingen te maken voor de kleine elite die de advocaten kunnen betalen. Zij kunnen de tarieven van die advocaten betalen en die maken rechtszaken die alsmaar door blijven gaan. Uiteindelijk geven ze hen speciale privileges die een gewone burger ooit kan opeisen, omdat zij de wettelijke tarieven niet kunnen betalen.

 

Alleen de elite kan de juristen betalen
Je hebt dan een wettenstelsel geschapen dat heel ingewikkeld is geworden. Hoewel het met goede bedoelingen gebeurt om discriminatie van bepaalde groepen uit te sluiten, versterkt het ingewikkelde systeem, het niveau van complexiteit van het systeem, de situatie dat er een hogere klasse is die het zich kan veroorloven om het wetspelletje te spelen.

De gewone bevolking heeft dan gewoon geen toevlucht, omdat zij het zich niet kunnen veroorloven om een rechtszaak aan te spannen die tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen dollars aan wettelijke tarieven kost. Uiteindelijk vorm je een bevoorrechte positie waarin degenen die hun voordeel kunnen halen uit het systeem, dat ook doen en dus privileges kunnen vastleggen of winst maken. Zij kunnen de concurrentie effectief verslaan door zulke rechtszaken aan te spannen tegen hun concurrenten die kleinere bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Daarom kunnen de kleinere bedrijven niet de oudere gevestigde bedrijven aanvallen.

In de meeste landen bestaat ook de tendens om zoveel regels te maken waar bedrijven aan moeten voldoen dat dit op zich al een bevoorrechte positie schept voor de grotere bedrijven die het zich kunnen veroorloven om de juristen of de experts te huren of de faciliteiten te geven die nodig zijn. De situatie is eigenlijk zo dat het rechtssysteem dat eigenlijk bedoeld was om de mensen te beschermen, gebruikt wordt door grote gevestigde bedrijven om de concurrentie te verslaan of de concurrentie zelfs te voorkomen, omdat die het zich niet kunnen veroorloven om te voldoen aan de uitgebreide regels.

Het is noodzakelijk dat jullie de oproepen doen dat er meer bewustzijn komt. Opnieuw, wij hebben geen mensen nodig die de geascendeerde meesters kennen, het is voor ons niet nodig dat zij de dynamiek van de gevallen wezens begrijpen. Maar het valt niet buiten het vermogen van de mensen in de meeste naties om te beseffen dat er een machtselite bestaat die speciale macht en privileges voor zichzelf probeert te krijgen en dat zij elk aspect van de samenleving zal gebruiken, waaronder het rechtssysteem en het bureaucratische systeem.

Het valt niet buiten het vermogen van de meeste mensen dat de gewone burger in een democratie land, beseft dat het in hun beste belang is dat ze een relatief eenvoudig rechtssysteem en een eenvoudig stel bureaucratische regels hebben, zodat zij zelf kunnen uitvinden wat hun rechten zijn. Het is zeker iets waar je oproepen voor kunt doen, zodat de mensen zich realiseren dat de neiging om alles ingewikkeld te maken – het rechtssysteem te compliceren, de bureaucratie te compliceren – alleen de elite dient. Zij zijn de enigen die het zich kunnen veroorloven om advocaten te huren om hun voordeel te doen met dit ingewikkelde systeem. Zij gebruiken het steeds opnieuw om zichzelf te vestigen, zodat de mensen hen niet kunnen uitdagen. Daardoor schept dit systeem vol complexiteit een bevoorrechte positie voor de weinigen en sluit effectief de velen uit om die privileges te bemachtigen.

 

Moeilijkheden bij het opstarten van nieuwe bedrijven
Je ziet in veel naties dat de regels die er zijn om een nieuw bedrijf op te starten, op veel gebied zo ingewikkeld zijn, zo uitgebreid, en zo duur om eraan te voldoen, dat je niet daadwerkelijk een nieuw bedrijf kunt beginnen. Of in ieder geval, niet door één persoon of een paar mensen. Dit zou alleen maar kunnen gebeuren door iemand die voldoende ervaring en connecties heeft om het systeem te kunnen manipuleren en hij ook financiering door de belangrijkste financiële instellingen kan krijgen. Dit zou dan betekenen dat zo’n bedrijf, om zelfs maar te kunnen starten, bij wijze van spreken, al onderdeel van het establishment moet worden.

Je ziet dat die bevoorrechte positie is geschapen, omdat alleen degenen die deel uitmaken van het establishment een nieuw bedrijf kunnen beginnen. Om dat bedrijf aan de gang te brengen, moeten ze, zoals ik zei, deel uitmaken van het establishment. Dit betekent dat zij het establishment accepteren – de regels waar dat op wordt gebaseerd – en dat zij het systeem zullen voortzetten, dat zij het systeem niet aanvallen.

Wanneer je terugkijkt naar de manier waarop veel naties hun economie op gang hebben gebracht, dan was er vaak één persoon die het initiatief kon nemen met heel weinig kapitaal en een nieuw bedrijf beginnen dat op den duur uit kon groeien tot een groter bedrijf. In veel naties is dit daadwerkelijk niet meer mogelijk op veel zakelijke gebieden. Het kan alleen nog op nieuwe gebieden, zoals je een paar decennia geleden zag bij de computerindustrie. Iedereen die de expertise had, kon een nieuw bedrijf starten, zoals een softwarebedrijf en op basis van hun knowhow een bedrijf starten. De reden was heel eenvoudig dat de oude gevestigde bedrijven de computerindustrie in het begin niet begrepen, niet het potentieel zagen dat het had en daarom was dit een van die zeldzame kansen voor de kleine onafhankelijke ondernemers. De onafhankelijke kleine ondernemers voeren de innovaties aan die de nieuwe technologie en de nieuwe zakenmodellen in de Gouden Eeuw zullen teweegbrengen.

 

De elite kan geen nieuwe technologie ontvangen
We hebben nu al zo vaak over de machtselite gesproken dat jij je waarschijnlijk wel realiseert dat de nieuwe uitvindingen en de nieuwe zakenmodellen die we in de Gouden Eeuw nodig hebben, niet door die enorme gevestigde bedrijven tot stand worden gebracht. Zij maken zich meer zorgen over hun positie en hun belangen dan iets nieuws voort te brengen.

Nu, we hebben het gehad over het feit dat er veel bedrijven zijn die zo groot worden en zo gecompliceerd dat zij niet iets kunnen uitvinden. Je begrijpt wel waarom! Dat komt eenvoudig doordat een bedrijf, wanneer het zo groot wordt dat het deel gaat uitmaken van het establishment in een land, en gebruik maakt van een gecompliceerd rechtssysteem, dan onvermijdelijk zelf een aantal interne regels moet opstellen. Die zullen ook steeds ingewikkelder worden, zodat het bedrijf zelf op den duur zo vastloopt in die interne procedures dat er geen ruimte is om iets uit te vinden, er geen ruimte is voor creativiteit. Daarom begint het aan een proces van onnatuurlijke selectie, niet de mensen selecteren die kunnen uitvinden en wel de mensen selecteren die bereid zijn om zich aan de regels te houden.

Het is duidelijk dat er om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren veel nieuwe methodes van zaken doen, visies op zaken doen, veel nieuwe technologie moet komen. De grote gevestigde bedrijven zullen dit waarschijnlijk niet doen, omdat zij een nieuwe uitvinding niet als een kans zien of zij beschouwen die als een bedreiging voor hun bedrijf en daarom willen zij dat onderdrukken. Je moet oproepen doen voor dit hele conglomeraat, omdat er een aantal heel, heel erg machtige demonen en collectieve entiteiten door deze enorme conglomeraten zijn gevormd.

Je kunt hier oproepen voor doen in ieder land, omdat dit in ieder land aan de orde is. Je moet vooral oproepen doen om de demonen die achter de grote multinationale corporaties zitten, te binden en te verteren. Hier in Zuid-Korea moeten jullie oproepen doen voor de grote zakelijke conglomeraten die jullie hier in dit land hebben, zodat zij worden ontmaskerd en hun bevoorrechte positie aan hen wordt ontnomen.

 

Oproepen doen voor de multinationale corporaties
Je moet je er, net als in iedere andere natie, ook van bewust zijn dat die enorme internationale, multinationale corporaties gewoon proberen de economie in een land over te nemen. Je zult zien dat die corporaties er dan intrekken. Als je bijvoorbeeld de situatie in Oost-Europa na de val van het communisme bestudeert, dan zie je dat die grote multinationale corporaties hebben geprobeerd om binnen te komen en de zakenwereld te beheersen, omdat zij het kapitaal hadden; zij konden het zich veroorloven om advocaten te huren. Zij wilden er zeker van zijn dat zij de markt over zouden nemen in deze pas bevrijde economieën in plaats van dat zij in een situatie terecht zouden komen dat de lokale mensen als ondernemer bedrijven zouden beginnen die op den duur het grootste aandeel in de markt zouden overnemen. In plaats daarvan wilden de grote multinationals die markten domineren en zij mochten in veel landen deze vorm van dominantie vestigen.

Het wordt tijd dat jullie die onze studenten zijn, hier oproepen voor doen om het bewustzijn van de mensen te vergroten dat het noodzakelijk is dat de grootte van corporaties wordt beperkt, zoals Saint Germain vroeger al heeft gezegd, zodat zij niet zo machtig worden dat zij het politieke proces in democratische naties kunnen gaan beïnvloeden. Jullie moeten vooral de oproepen doen voor de multinationale corporaties. Het is één ding om een nationaal bedrijf te hebben dat het zakelijke leven van de natie beïnvloedt, omdat dat nationale bedrijf in ieder geval nog wel wat loyaliteit voor het land heeft waarin het werd gevestigd. Wanneer je naar die grote multinationale corporaties kijkt, zie je dat die totaal geen loyaliteit voor een natie of volk voelen. Zij bekijken de mensen gewoon als werknemers die zij kunnen gebruiken om er profijt van te hebben of als klanten, waarbij zij graag het monopolie willen krijgen, zodat de mensen daadwerkelijk maar heel weinig keus hebben.

Jullie moeten ook de oproepen doen dat de mensen zich hier meer van bewust worden als consument, zodat zij verstandiger keuzes kunnen maken. Om een duidelijk voorbeeld te geven, je kunt begrijpen dat hoewel er twee multinationale corporaties zijn die frisdrank verkopen, zij in veel landen hebben geprobeerd om het territorium te verdelen, zodat zij elkaar kunnen tolereren. Zij sluiten alle concurrerende bedrijven buiten, zodat de mensen, hoewel ze een keus houden, de enige keus hebben, de keuze tussen Pepsi of Coca-Cola is. Dat zijn niet echt de keuzes die wij in het Aquariustijdperk willen hebben.

 

Het probleem met onrechtvaardige beslissingen van de gerechtshoven
Dit zijn belangrijke gebieden om oproepen voor te doen, omdat het duidelijk is dat in de Gouden Eeuw het rechtssysteem van de mensen, door de mensen, voor de mensen zal worden. Niet van de elite, door de elite, voor de elite zoals je tegenwoordig in de meeste naties ziet. Het is niet zo dat ik een negatief beeld van juristen en advocaten wil geven, zoals je in sommige landen ziet. Het is duidelijk te zien dat de mensen in sommige landen zich ervan bewust worden dat advocaten zichzelf in zo’n positie hebben gebracht dat zij de wetten eindeloos kunnen interpreteren en manipuleren.

Daarom kunnen zij die enorme tarieven eisen zonder de mensen uiteindelijk een rechtvaardige behandeling in het rechtssysteem te geven. Het is duidelijk te zien dat er naties zijn waarin de mensen zich er steeds bewuster van worden dat zij geen echt recht bij het gerecht kunnen halen, omdat de advocaten met interpretaties kunnen komen die in zekere zin de rechters verlammen, zodat zij niet de juiste oordelen kunnen vellen.

Voor deze situatie kun je oproepen doen, zodat er een vereenvoudiging van het rechtssysteem komt, waarin de regels helderder worden. Heb je iets gedaan wat niet mag volgens de wet? Nu, dan moet je daar verantwoording van afleggen volgens de regels van het systeem. Tegenwoordig is het zo dat als jij iemand bent zonder geld, jij daar voor de wet verantwoording van moet afleggen, maar mensen met genoeg geld om advocaten te huren, hoeven zich niet te verantwoorden.

Het rechtssysteem tegen andere mensen gebruiken
Natuurlijk kun je ook oproepen doen dat er meer bewustzijn komt, zodat de mensen bij wijze van spreken, zullen weigeren om het rechtssysteem te gebruiken om er meer persoonlijk voordeel uit te halen dan andere mensen. Je ziet zo vaak dat verschillende mensen het persoonlijk oneens zijn met elkaar, dat kan bij zakelijke onderhandelingen zijn, bij echtscheidingszaken, erfelijkheidskwesties of veel andere zaken. Je ziet heel vaak dat de mensen erop belust zijn om elkaar te vervolgen om terug te kunnen slaan. In de meeste gevallen komt het erop neer dat beide zijden enorme kosten aan het gerecht betalen en dat er eigenlijk geen beslissende uitkomst is van de zaak vanwege de voorwaarden en de complexiteit van het rechtssysteem, waardoor het onmogelijk wordt om het juiste oordeel te vellen.

Jullie kunnen hier ook oproepen voor doen en dat het bewustzijn ontstaat dat de mensen niet worden opgezogen door die beesten, die conglomeraatentiteiten, collectieve entiteiten die door het rechtssysteem zijn geschapen. Dit is zo gemaakt omdat degenen die deel van het systeem uitmaken, hun bestaan willen voortzetten, zij willen meer en meer geld verdienen.

Daarom zijn die entiteiten vooral in het emotionele rijk gevormd, omdat zie zo goed haken in de aura van de mensen kunnen slaan, in hun emotionele lichaam en hen zo boos te maken dat zij elkaar willen vervolgen, omdat zij denken dat zij een bepaalde vorm van rechtvaardigheid zullen krijgen. In veel van die geschillen wordt er geen recht gedaan. De enige oplossing is nu dat je niet eens een beter rechtssysteem maakt, want het zou onmogelijk zijn om een rechtssysteem te maken dat ieder geschil tussen de mensen in een natie zou kunnen oplossen. Er zijn gewoon zoveel geschillen waar mensen mee kunnen komen dat elk systeem zou vastlopen door de hoeveelheid geschillen wanneer de mensen in deze bewustzijnsstaat verkeren.

Je kunt de oproepen doen dat die demonen en entiteiten worden gebonden, zodat de mensen worden losgesneden en inzien dat de eigenlijke oplossing voor die persoonlijke geschillen is dat zij niet naar het gerecht stappen, maar hun eigen bewustzijn verhogen. Je kunt de oproepen doen dat de mensen zich ervan bewust worden dat zij een heel realistische schatting moeten maken of zij die geschillen niet meer willen. De karmische consequentie is dat jij je aan die mensen bindt in karmisch opzicht, wanneer je die strijd om gerechtigheid aanbindt.

Ongeacht de uitkomst van een gerechtszaak bind jij je in karmisch opzicht aan de mensen die je vervolgt. Je moet dus realistisch zijn en zeggen: “Wil ik mij aan die mensen binden, zodat ik in mijn volgende leven weer bij hen moet reïncarneren? Of wil ik mij bevrijden van die mensen, zodat ik verder kan? In dat geval moet ik misschien wel mijn eigen bewustzijn verhogen, zodat ik een andere aanpak in deze situatie kan hebben.” Je kunt de oproepen doen dat de mensen zover komen dat zij dit nieuwe bewustzijn krijgen, dat er betere manieren zijn om dingen tussen hen bij te leggen.

Je kunt zelfs oproepen doen voor het bewustzijn dat, als je slechts een paar decennia teruggaat, het in de meeste naties geen traditie was om elkaar te vervolgen zoals je tegenwoordig ziet. De mensen kunnen zich gaan afvragen: “Hoe komt het dat wij toen wel tot een schikking konden komen zonder naar het gerecht te stappen en wij nu ineens voor alles naar het gerecht gaan? Wat is er in onze psyche veranderd dat wij ineens zo graag anderen vervolgen wanneer het maar kan?”

Het is voor jullie inderdaad mogelijk om die oproepen te doen en dan kan de bewustwording volgen, omdat de mensen beginnen te beseffen dat het eenvoudig uit de hand is gelopen. Het is nodig om naar een paar oorspronkelijke principes terug te gaan of zelf een paar nieuwe principes te krijgen die het de mensen mogelijk maken om openlijk en vrij te communiceren, zodat zij hun geschillen kunnen bijleggen zonder toevlucht te nemen tot advocaten die geen toevlucht kunnen bieden, omdat zij alles alleen maar ingewikkelder maken.

Je kunt de oproepen doen dat de mensen zich bewust worden van het feit dat het belangrijkste doel van vele advocaten is dat zij een zaak ingewikkelder maken, zodat zij nog meer van het wettelijke tarief kunnen ontvangen. Hoe langer het duurt, hoe meer geld zij verdienen. De advocaten kan het in veel gevallen niet schelen wat de uitkomst voor de mensen is, zij geven niet om gerechtigheid. Je moet ook oproepen doen om die entiteiten en demonen te binden die in veel landen de wettelijke beroepsgroep omringen. Ook al zijn de advocaten met een bepaald gevoel van idealisme begonnen, zij hebben bij wijze van spreken, hun ziel aan de duivel verkocht, omdat zij zo gedesillusioneerd zijn geraakt in het hele rechtssysteem dat zij niets meer geven om hun idealen en principes. Zij realiseren zich dat zij in de meeste gevallen hun cliënten geen recht kunnen geven. Zij hebben besloten, omdat het hun beroep is en omdat zij ervoor hebben geleerd, omdat dit het enige is wat zij kunnen, om het alleen voor het geld doen.

Je kunt de oproepen doen om die entiteiten te binden die de geest van die advocaten en de andere mensen binnen het systeem overschaduwen. Je zult zien dat er zeker een verandering kan komen dat in de richting van een systeem komt dat in de Gouden Eeuw past, waar de wetten eenvoudig zijn, de wetten helder zijn, de wetten geen uitzonderingen maken voor degenen die advocaten kunnen huren, waar geen ruimte voor interpretatie is, waardoor de bevoorrechte elite het kan winnen en hun privileges behouden en men de houding heeft dat het rechtssysteem de laatste toevlucht vormt. Je vormt een systeem van mediation onder de mensen waarbij je op effectievere manieren conflicten kunt bijleggen in plaats van naar het gerecht stappen.

 

Een nieuwe vorm van wetgeving
Jullie realiseren je wel mijn geliefden, dat een gerechtszaak in de huidige situatie zo’n ingewikkelde interactie is van energie, van demonen, van collectieve entiteiten, van het emotionele lichaam van de mensen die erbij betrokken zijn, van het mentale lichaam vooral van de advocaten, dat de hele situatie zo complex is dat de kansen op een vorm van hogere rechtvaardigheid heel, heel ver weg is. Wanneer je dit beseft, kun je begrijpen dat er behoefte is aan een nieuw bewustzijn om een totaal ander systeem te maken dat eigenlijk een beroep doet op het onderscheidingsvermogen van de mensen in plaats van op hun boosheid of hun emoties om terug te willen slaan.

De enige manier om een totaal rechtvaardig rechtssysteem te maken is dat je een situatie schept waarin de juristen een bepaalde mate van Christusonderscheid hebben. Zelfs de mensen moeten enig Christusonderscheid bezitten om te weten wat het best voor hen is op de lange termijn.

Mijn geliefden, dit zijn zeker gecompliceerde kwesties en ik besef dat ik jullie gemakkelijk kan overweldigen. Ik wil jullie hier niet persoonlijk door belast laten voelen. Ik wil graag dat jullie je bewust worden waar jullie oproepen voor kunnen doen en dat je die dan ook doet. Dan sta je ons toe om ons ermee te bemoeien en de veranderingen door te voeren die er kunnen worden doorgevoerd, omdat jullie een energetisch pad hebben gebaand, waardoor die bewustzijn helemaal naar het fysieke vlak kan komen. Opnieuw, de mensen worden zich ervan bewust en zeggen: “O, maar dat spreekt vanzelf. Wij begrijpen het nu.”

Begrijpen jullie dat een van de onderliggende thema’s om het bewustzijn van de Gouden Eeuw uit te stralen, is dat jullie, onze studenten, de electroden worden om die energie van ons, die ideeën van ons, uit te stralen? Het zuivert de drie hogere lichamen van de planeet, zodat de mensen die het potentieel al sinds vorige levens bezitten, ineens wakker worden en zien hoe vanzelfsprekend een bepaalde verandering is. Dat betekent het echt om het bewustzijn van de Gouden Eeuw uit te stralen.

Het is niet zo dat wij de mensen iets opdringen. Het bestaat er eenvoudig uit om hen te bevrijden zodat zij het voor de hand liggende zien en wanneer zij het beter weten, zullen zij het beter doen. Zij zullen het beter weten, zodra zij niet worden overweldigd door die wolk van lagere energie die de stroom uit het geascendeerde rijk naar het identiteits-, mentale, emotionele en het fysieke rijk verstopt, waardoor zij bewust de waarde van een nieuw idee kunnen erkennen.

Ik schenk jullie mijn dankbaarheid, omdat jullie de electroden zijn om dit uit te stralen, niet alleen hier in Korea, maar over de hele wereld. Want dit is natuurlijk een planetair probleem.

Ik kan je ervan verzekeren dat jullie die hier zijn, een bijzonder grote hoeveelheid naar jullie eigen natie Korea hebben uitgestraald. Wanneer jullie dit versterken met jullie oproepen, zullen jullie veranderingen gaan zien, mijn geliefden. Daarom ben ik dankbaar dat jullie naar deze lange verhandeling hebben geluisterd.