De Directe Weg naar Directe Democratie

ONDERWERPEN: Het ware doel van een democratische regering – Weet iemand het beter dan het volk? – De pers moet het volk dienen, niet de elite – Een democratie met volksvertegenwoordigers is een tijdelijke fase – Waarom het volk het het best weet – Waarom elitarisme chaos veroorzaakt – De volgende fase na welvaart – De beperkingen van intelligentie – Twee wegen naar democratie – Het potentieel om het volk te wekken – De bevolking is niet machteloos

Geascendeerde meester Saint Germain, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

IK BEN Geascendeerde Meester Saint Germain. Ik wil jullie een verhandeling geven voor alle democratische naties die een hoger niveau van democratie hebben bereikt en die min of meer een crisis in hun land meemaken, omdat zij niet weten wat de volgende stap voor de democratie moet zijn. Zij hebben het niet gezien of willen het niet zien. Ik wil jullie mijn ideeën over dit onderwerp vertellen, dat wel een enigszins breed onderwerp is. We moeten dan een heel simpel feit erkennen dat in het algemeen niet door de democratische naties wordt erkend en dat is het feit dat er een machtselite bestaat.

Ik zeg nu niet dat alle democratische naties eraan toe zijn en bereid zijn om de leringen die wij over gevallen wezens op de planeet hebben gegeven, te erkennen. Ik zeg dat alle democratische naties bereid moeten zijn om te herkennen dat het allergrootste verschil tussen een democratie en andere regeringsvormen, vooral een dictatuur, is dat een regering die vrij en democratie is, niet kan toestaan dat er zich een machtselite formeert.

Je ziet dat alle democratische naties in het verleden een meer dictatoriale, gecentraliseerde regeringsvorm hadden. Je moet begrijpen dat het belangrijkste aspect van zo’n regeringsvorm de formatie van een kleine machtselite was die macht over de meerderheid van de bevolking kon uitoefenen. Wat de meeste democratieën tegenwoordig een dictatuur noemen, is een vorm van regeren waarin één persoon bijna de totale macht bezit en dat er rondom hem een machtselite bestaat die als belangrijkste taak heeft om de dictaten van de dictator uit te voeren.

 

Het ware doel van een democratische regering
Niettemin, moet je begrijpen dat je ook al heb je geen één enkele dictator, nog wel een heel kleine machtselite kunt hebben die een bevoorrechte positie heeft, waarmee zij macht kunnen uitoefenen zonder daar aansprakelijk voor te zijn en die het volk kan dicteren hoe de mensen moeten leven. Dit is natuurlijk de antithese van democratie en je moet erkennen dat het doel van een waar democratische regering is dat ze heel goed geïnformeerde, bewuste poging moet doen om de formatie van machtselite tegen te gaan. Je moet ook erkennen dat tot nu toe geen enkele democratische natie haar taak goed genoeg heeft verricht om de formatie van machtselites tegen te gaan.

Je moet ook erkennen dat alle democratische naties al een machtselite hadden, toen die naties veranderden in een democratische regeringsvorm. Die machtselite is niet gewoon opgestapt of in de lucht opgelost. Zij bleven bestaan en zij hebben sindsdien geprobeerd om de democratische regering op veel verschillende manieren te beïnvloeden. Dit is vaak in het verborgene gebeurd, omdat zij in een democratie land niet zo openlijk macht kunnen uitoefenen als in een meer gecentraliseerde machtsstructuur. Dit geeft democratische regeringen ook een speciale verantwoordelijkheid om zich ervan te verzekeren dat er zich niet zo’n elite kan formeren, zelfs al lijkt die goede bedoelingen te hebben.

 

Weet iemand het beter dan het volk?
Dit brengt ons natuurlijk bij het onderwerp dat de kern vormt van een democratie. Wat is de essentie van een democratie? Nu, dat is dat het volk regeert. Waarom hebben dan alle naties die zichzelf een democratie noemen een volksvertegenwoordiging? De mensen stemmen niet direct door te stemmen over kwesties in het parlement en daarna voeren de parlementsleden de wil van het volk uit, zoals dat heet, maar die wordt maar al te vaak de verborgen wil van de machtselite.

Hoe komt het dat veel van de oudere democratieën weten dat zij in een crisis zitten, omdat het vertrouwen van het volk in de regering afneemt, maar niet weten wat zij eraan moeten doen? Nu, dat is heel eenvoudig, mijn geliefden. Dat komt omdat er zich in die oudere democratieën een machtselite heeft geformeerd en die machtselite is niet bereid om haar macht op te geven. Nu kun je zeggen: “Zit er dan geen verschil tussen de machtselite in een democratisch land en de machtselite in een dictatoriaal land?”

In veel gevallen is er wel verschil, omdat de machtselite in de oudere democratieën, iets is wat je met een bepaalde ironie een machtselite met goede bedoelingen zou kunnen noemen. Daarmee bedoel ik in zekere mate dat het niet een machtselite is die openlijk agressief is en openlijk en opzettelijk en de bevolking kwaadaardig probeert te onderdrukken, te manipuleren en te beheersen. Het is echter wel een elite die probeert de bevolking te manipuleren en te beheersen, omdat zij denkt dat ze het beter weet. Zij weet beter dan het volk hoe het land geregeerd moet worden. Dit is een onderwerp waar alle democratische naties, maar niet speciaal de oudere, heel zorgvuldig over moeten nadenken.

In zo ongeveer iedere democratische natie kun je het de mensen die als volksvertegenwoordiger zijn gekozen, die in het bureaucratische establishment zitten, de financiële instituties, de pers en de media, vragen. Als je mensen vraagt wat ze van dit onderwerp vinden, zullen de meeste zeggen dat de bevolking, de mensen in hun natie, niet in staat is om het land te regeren, omdat zij gewoonweg niet genoeg van het land afweten om het te kunnen regeren. Zij begrijpen niet hoe ingewikkeld het is om een land te regeren.

Nu, mijn geliefden, als je lief voor deze elite wilt zijn, zou je kunnen zeggen dat zij gelijk hebben. In veel naties weet het volk, het grootste deel van de bevolking, niet genoeg over hoe het land werkt of hoe bijvoorbeeld de economie werkt, zodat zij het land zou kunnen regeren. Kun je inzien dat die bewering, wanneer die door een machtselite wordt gegeven, hol, is. Het is hypocriet, want wie heeft de leiding over het onderwijsstelsel en de pers en de media van dat land? Is dat niet dezelfde machtselite die beweert dat het volk er niet genoeg van afweet? Wiens verantwoordelijkheid is het, als die machtselite het volk niet heeft voorgelicht over hoe het land werkt?

Als zij de mensen niet hadden opgeleid, komt dat niet omdat de mensen niet kunnen worden onderwezen, maar omdat de machtselite de mensen niets wil onderwijzen, omdat zij hun macht niet willen delen. Het is zo eenvoudig, mijn geliefden. Je kunt er niet omheen, je kunt niet met mooie argumenten aankomen, waardoor de dynamiek nu wordt veranderd. De machtselite van de oudere democratieën wilde haar eigen volk niet onderwijzen over hoe het land in elkaar zit en daar zijn zij geheel verantwoordelijk voor. Deze vorm van democratie kan de wereld niet naar een Gouden Eeuw brengen. Het is onmogelijk om een Gouden Eeuw te krijgen als je de mensen niet onderwijst en voorlicht over hoe het land in elkaar zit, omdat de mensen moeten regeren in een Gouden Eeuw. Zij moeten de belangrijkste beslissingen nemen.

 

De pers moet het volk dienen, niet de elite
Wat moet er gebeuren om deze dynamiek te veranderen? Welnu, dat kan alleen als de mensen voor zichzelf gaan opkomen en een andere regeringsvorm eisen, waardoor zij directer invloed krijgen. Wij hebben over dit fenomeen directe democratie, waarin het volk in volksreferenda stemt over belangrijke kwesties in het land, gesproken.

Er zal aanzienlijk verzet tegen dit idee komen, zelfs in veel van de oudere democratieën. Begrijpen jullie niet dat al die democratieën in dezelfde situatie zitten, omdat de bevolking steeds minder vertrouwen in hun gekozen volksvertegenwoordigers heeft, in degenen die het land regeren, in degenen die het onderwijsstelsel leiden, en degenen die de pers en de media beheersen? Als je lid bent van die machtselite zeg je misschien dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is, omdat de mensen vaak reageren op iets wat fake nieuws wordt genoemd. Maar zie je, mijn geliefden, hoe komt het dat de mensen zo openstaan voor nieuws dat niet uit de gevestigde bronnen afkomstig is? Omdat de mensen, zelfs als ze dit niet kunnen verwoorden, weten dat zij niet kunnen vertrouwen wat de belangrijkste media vertellen, omdat de belangrijkste media als belangrijkste doel hebben dat zij de status-quo willen handhaven.

Zij willen de huidige machtsstructuur in stand houden. Dus je zou kunnen zeggen dat het gevaarlijk is als de mensen op fake nieuws reageren – en ik zal niet ontkennen dat het gevaarlijk kan zijn – maar, wat is dan het alternatief? Dat is natuurlijk dat de nieuwsmedia die er al zijn, wakker moeten worden en beseffen dat zij het alleen overleven als zij het belang van het volk dienen en niet dat van de elite.

Het is niet de taak van de vrije pers om de huidige machtsstructuur te handhaven wanneer die machtsstructuur het volk niet dient, en het land op den duur ook niet. Het land gaat een nieuwe fase van haar ontwikkeling in, omdat de oude vorm van volksvertegenwoordiging veroudert, die wordt ouderwets. Natuurlijk wil de machtselite die heeft geprofiteerd een volksvertegenwoordiging niet haar grip op het land houden om het overhoop te gooien, omver te werpen, en ze zal er dus alles aan doen om die structuur te handhaven.

Dit betekent dat er mensen in de machtselite zitten die opzettelijk fake nieuws maken om het vertrouwen van de mensen, of het geloof in, de alternatieve nieuwsmedia te ondermijnen. Zij geloven dat zij, door fake nieuws te verspreiden dat zo verschrikkelijk is dat de mensen het doorzien of dat de belangrijkste media ontmaskeren als vals nieuws, de mensen zo bang worden dat ze terug komen en alleen naar de belangrijkste media te luisteren. Mijn geliefden, die is een bijzonder naïeve overtuiging en dat gebeurt natuurlijk niet. Je kunt de klok niet terugdraaien naar een situatie waarin de mensen nog vertrouwen hadden in de belangrijkste media-uitlaten. Die media-uitlaten zijn net dinosaurussen. Alleen degenen die er werken, hebben zich niet gerealiseerd dat ze zijn uitgestorven.

De belangrijkste media-uitlaten in de meeste democratische naties worden bestuurd door mensen die deel uitmaken van die machtselite. Zij beschouwen zichzelf als een machtselite met goede bedoelingen. Zij zitten in hun mediatorens, hun versterkingen, en denken dat zij op een of andere manier het internettijdperk en hun monopolie op het drukken van kranten, boeken, het runnen van televisie- en radiostations, zullen overleven. Zij denken dat zij hun structuur kunnen handhaven en hun advertentie-inkomsten behouden en ervoor zorgen dat mensen zich op hun kranten en tijdschriften blijven abonneren, hoewel de mensen het vertrouwen erin verliezen. Maar dat is niet mogelijk, mijn geliefden, en dat is om één eenvoudige reden. Zij dienen de mensen niet en de mensen beginnen zich dat in steeds grotere aantallen te realiseren.

Waarom dienen zij de mensen niet? Omdat zij zoveel arrogantie hebben gekweekt dat zij denken dat zij weten wat de mensen over alle onderwerpen moeten vinden. Daarom geloven zij dat het niet hun taak is om alleen het nieuws te verslaan en de mensen er zelf een mening over te laten vormen. Zij geloven dat het de taak is van de media-uitlaten om de mening van de mensen te vormen. Zij geloven dat zij weten welke mening de mensen moeten hebben om de stabiliteit in het land te bewaken. Mijn geliefden, zoals ik al vaker heb gezegd, en wij al vaker hebben gezegd, is het niet het belangrijkste doel van de geascendeerde meesters om de stabiliteit in hun land te bewaken, maar groei te bevorderen, om groei te scheppen, om zelftranscendentie te scheppen.

 

Een democratie met volksvertegenwoordigers is een tijdelijke fase
We hebben een democratie met een volksvertegenwoordiging nooit als de laatste fase van democratie, de hoogste vorm van democratie, de allerbeste vorm van democratie, beschouwd. Dat beeld hebben wij er nooit van gehad. Wij zien een democratie slechts als een middel tot een doel, namelijk het verhogen van het bewustzijn van de mensen. Dit betekent natuurlijk dat wij nooit de formatie van een democratische machtselite hebben beschouwd als een middel om dat doel op den duur te bereiken. Het was nodig, zoals wij al vaker hebben gezegd, vanwege het niveau van communicatie in 1700, 1800, 1900 en het niveau van onderwijs en de geletterdheid van de mensen.

Er moest een periode komen waarin de mensen vertegenwoordigers kozen en die vertegenwoordigers namen de beslissingen in de vergaderingen van het parlement. Die periode is verouderd door de technologie die het mogelijk maakt om informatie te verspreiden, om te communiceren, waardoor het gemakkelijker wordt voor de mensen om te stemmen over kwesties, zodat zij niet iedere vier jaar naar de stembus hoeven om hun kruisje te zetten op een gedrukt stemformulier. Ze kunnen nu via het internet stemmen, zodat het proces veel soepeler en sneller verloopt.

Mijn geliefden, men moet het inzien en jullie, de studenten van geascendeerde meesters, moeten oproepen doen opdat de mensen wakker worden en beseffen dat het tijdperk van een democratische machtselite die gelooft dat zij beter weet dan het volk hoe het land geregeerd moet worden, ten einde loopt. Die heeft haar nut gehad en het wordt tijd om na te denken over wat de volgende stap voor de democratie is. Laten we eens naar een specifiek land kijken en omdat wij in Zuid-Korea zijn, zullen we naar Zuid-Korea kijken.

Jullie hebben een typerende machtselite in dit land die gelooft dat ze beter weet dan het volk hoe het land geregeerd moet worden. Jullie hebben, wat niet totaal kenmerkend is, maar wat wel een fenomeen is dat je ook in andere landen ziet, heel sterke bedrijfsconglomeraten die heel veel invloed op de democratische machtselite uitoefenen. Jullie hebben ook media die sterk worden beïnvloed door de bedrijfsconglomeraten en in veel gevallen achter de schermen in hun bezit zijn. Het is niet waarschijnlijk dat zij iets zullen voorschrijven waardoor de boot al te veel begint te schommelen.

Hier gebeurt iets heel simpels. Jullie hebben iets waar wij al over hebben gesproken: een proces van onnatuurlijke selectie. Degenen die deel willen uitmaken van het politieke establishment, gaan in de bureaucratie werken of stellen zich kandidaat als volksvertegenwoordiger. Zij ontwikkelen allemaal de arrogante houding dat zij het beter weten dan het volk. Ik noem het onnatuurlijke selectie, omdat het een selectieproces is dat op een hogere manier niet een natuurlijk proces is.

Het behoort zo te zijn dat degenen die overwegen om voor de democratische regering te gaan werken, hetzij in de bureaucratie of als volksvertegenwoordiger, geleidelijk aan worden geselecteerd op grond van degenen die het meest de bereidheid tonen om het volk te dienen. In plaats daarvan bestaat er een onnatuurlijk proces waarbij degenen worden geselecteerd die de neiging hebben om zich superieur aan het volk te voelen.

Uiteindelijk ontstaat er een proces waarin degenen die het volk willen dienen, gedesillusioneerd raken door het systeem en zij besluiten zich terug te trekken. Zij trekken zich terug uit de bureaucratie of zij besluiten om zich kandidaat te stellen, omdat zij niet mee willen doen om het te maken. Zij willen niet meedoen aan de cultuur die zich op bureaucratisch gebied of op politiek gebied heeft ontwikkeld. Zij willen bijvoorbeeld niet de partijpolitiek volgen en zich niet uitspreken over bepaalde kwesties waar zij weet van hebben, omdat zij weten dat dit niet past bij wat de partij wil op basis van hun verborgen agenda door samen te werken met de bedrijfsconglomeraten of de media, zodat zij de boel niet in de war schoppen en de machtsstructuur in de samenleving veranderen.

Veel mensen die het potentieel hebben om ideeën voor de Gouden Eeuw naar buiten te brengen, hebben er zelf voor gekozen om niet de bureaucratie in te gaan, om zich niet kandidaat te stellen, omdat zij dan een compromis moeten sluiten over hun idealen – en hun idealen zijn voor hen belangrijker dan een goede baan of een positie als verkozen volksvertegenwoordiger. Zij kiezen er eenvoudig voor om een andere kant op te gaan en een andere manier te vinden om geld te verdienen of een andere manier om invloed op het land uit te oefenen. Uiteindelijk krijg je een situatie waarin de mensen het gevoel hebben dat zij geen echte vertegenwoordigers hebben om op te stemmen, omdat zij het gevoel hebben dat geen van beide zijden van het parlement echt het volk vertegenwoordigt. Zij weten dat er een dubbele agenda bestaat. Zij weten dat de belangrijkste politieke partijen bij wijze van spreken hun ziel verkocht hebben aan de bedrijfsconglomeraten of de status-quo te handhaven en daardoor hebben zij het gevoel dat er niets nieuws kan worden ingebracht.

 

Waarom het volk het het best weet
Zoals Moeder Maria heeft gezegd, kun je kijkend naar de vreedzame demonstraties die hier in Zuid-Korea tegen de president en de corruptie rondom de president waren, het als een zeer duidelijk teken beschouwen dat de mensen het beter weten dan de elite, omdat het volk weet wanneer er iets moet veranderen. Zij weten misschien niet bewust alles wat met die situatie te maken heeft, omdat zij, opnieuw, geen toegang hebben tot alle informatie, omdat de elite dat tegenhoudt. Niettemin zijn de mensen heel goed in staat om met hun hart, of met hun buikgevoel, te voelen wanneer er iets moet veranderen, wanneer iets al heel lang aan de gang is, wanneer iets niet goed gaat en wanneer zij het eenvoudig niet meer kunnen accepteren. Als zij directer over specifieke kwesties konden stemmen, zouden zij ook in staat zijn om te voelen wat het beste voor hun land is.

Mijn geliefden, er zijn veel democratische machtselites die denken dat het een totale ramp zou worden, als hun land op dit moment over zou stappen op een directe vorm van democratie, omdat de mensen voor dingen zouden stemmen die gevaarlijk voor het land zijn. Mijn geliefden, laat ik heel, heel duidelijk zeggen als de geascendeerde meester die de hiërarch is voor de volgende 2000 jaar: ik ben het niet met deze machtselites eens! Zelfs als alle democratische naties binnen een jaar zouden overstappen op een directe vorm van democratie, zou ik, Saint Germain, liever geregeerd worden door het volk dan de elite.

Hoe komt dat? Kun je niet voorspellen dat het volk in sommige gevallen voor bepaalde dingen zou stemmen die misschien niet beslist rampzalige gevolgen zouden kunnen hebben, maar zeker veel onrust in die landen zouden kunnen scheppen? Ja, je kunt er donder op zeggen dat het volk bepaalde beslissingen zou nemen die onrust zouden creëren, maar opnieuw, die onrust zal tot groei leiden vanwege een heel simpel feit. Als de mensen een beslissing nemen die niet de gevolgen heeft die zij wilden, wie kunnen de mensen dan de schuld geven, als dit het gevolg was van hun directe stem?

Begrijp je wie zij nu de schuld geven? Zij geven de politici de schuld. Zij geven de bedrijfsconglomeraten de schuld. Zij geven de media de schuld. Zij wijzen met hun vinger naar iemand anders, maar als de mensen direct stemmen, kunnen ze alleen maar met hun vinger naar zichzelf wijzen. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de bevolking wakker wordt en beseft dat als wij een beslissing konden nemen die tot deze consequenties leidde, dit kwam omdat wij niet genoeg van een onderwerp afwisten en dan moeten wij onszelf op de hoogte moeten laten brengen, zodat wij in de toekomst betere beslissingen kunnen nemen.

Wat gebeurt er in een democratisch parlement als de parlementsleden een beslissing nemen die onwenselijke consequenties heeft? Nu, nemen ze dan geen andere beslissing die betere consequenties heeft? Welnu, dat kunnen de mensen toch ook doen, mijn geliefden? Houdt het feit dat je een referendum had over een bepaalde kwestie in dat je niet nog een referendum kunt houden over die kwestie en dat het besluit dat toen werd genomen de tand des tijds moet doorstaan? Natuurlijk niet, mijn geliefden. Begrijp je niet dat de volgende stap voor een democratie is dat je het volk in een situatie plaatst waarin zij niemand anders de schuld kan geven, waarin zij niet de machtselite de schuld kan geven?

Dit geeft maximale groei aan de mensen in die naties en laat me je vertellen dat het volk van in principe alle oudere democratieën eraan toe zijn om die verantwoordelijkheid te dragen. Zij weten dit misschien niet bewust, zij zijn er misschien niet aan toe om dit uit te spreken, maar zij zijn eraan toe en je kunt dat juist zien aan het feit dat er toenemende ontevredenheid bestaat over de politieke status-quo.

Je kunt zien dat de mensen toe zijn aan alternatieven. Nu, die alternatieven zijn er niet in de meeste democratische naties en dat komt omdat wij, opnieuw, terug moeten om naar de onderliggende houding te kijken van een kleine elite die gelooft dat zij weet hoe je het land moet besturen en dat de bevolking niet weet hoe je het land moet regeren. Dit is een houding die juist de essentie is van elitarisme dat helemaal teruggaat naar de tijd dat de eerste gevallen wezens op deze planeet incarneerden.

 

Waarom elitarisme chaos veroorzaakt
Wanneer je naar onze leringen over de gevallen wezens kijkt, besef je dat zij vanaf het moment dat zij naar deze sfeer vielen, hebben gedacht dat zij het beter wisten dan degenen die als individuele levensstromen in deze sfeer waren geschapen. Je zou kunnen zeggen dat zij het op een bepaald niveau ook beter wisten, omdat zij zo veel vernietigingen in eerdere sferen hebben veroorzaakt dat zij een expert zijn in het weten hoe je iets moet vernietigen, kennis die de levensstromen in deze sfeer niet hadden. Dus ja, wanneer het gaat over chaos en vernietiging dan weten de gevallen wezens het beter dan de mensen. Dat staat buiten kijf. Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven.

Ik denk niet dat het scheppen van chaos en vernietiging deel uitmaakt van het scheppen van een Gouden Eeuw en dus beschouw ik de kennis van de gevallen wezens ook niet als bijzonder nuttig voor mij. Ik vertrouw erop dat de meeste mensen op de wereld het ook niet als bijzonder nuttig voor hen beschouwen. Heb je nog niet genoeg voorbeelden in de wereldgeschiedenis gezien van de chaos en vernietiging die de gevallen wezens kunnen veroorzaken? Is het niet zo dat in de meeste naties de gewone bevolking wakker wordt en zegt: “Wij hebben genoeg van deze chaos, wij willen geen chaos meer, wat is het alternatief?”

De mensen roepen in werkelijkheid uit: “Wat is het alternatief om niet meer door de gevallen wezens te worden geregeerd?” Zij zouden niet in staat zijn om het zo te formuleren, maar in hun hart schreeuwen ze juist daarom: “Toon ons een alternatief voor geregeerd worden door de gevallen wezens, de machtselite, die alleen maar chaos en vernietiging kunnen veroorzaken of als alternatief misschien een statische samenleving scheppen waarin de meerderheid van de bevolking in principe slaaf is van een kleine elite.” Hier zijn de mensen aan toe. Zij willen vrij zijn van de gevallen wezens, vrij van een kleine machtselite, die zo arrogant is dat zij denkt dat ze het beter dan de mensen weet.

Ik zal daarom het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn toesturen, naar het collectieve bewustzijn stralen, dat het nodig is dat die oudere democratieën een stapje harder lopen en de bevolking meer invloed geven op het politieke proces van beslissingen nemen. Dit begint met de erkenning dat de mensen meer moeten weten over hoe een land functioneert. Het volk moet ook erkennen dat zij bereid moeten zijn om zichzelf beter te laten informeren.

 

De volgende fase na welvaart
Nu kun je misschien zeggen, zoals de regerende elite onmiddellijk zal zeggen, dat de meeste mensen het niet beter willen weten, zij willen niet beter op de hoogte zijn. Zij willen slechts hun comfortabele dagelijkse leven leiden en dat niets hun dagelijkse leven verstoort. Mijn geliefden, dit is niet meer zo. Er was een stadium voor democratieën waarin de mensen in zoveel armoede waren opgegroeid dat hun enige doel meer materiële overvloed was. Als velen van jullie naar de generatie van je grootouders kijken, zou je zien dat zij in armoede leefden en daarom was het een fase in moderne democratieën om er in de eerste plaats voor te zorgen dat er enigszins meer economisch gelijkheid zou komen. Niemand was eigenlijk echt arm, of maar een paar mensen, en de bredere middenklasse had een redelijke levensstandaard.

Dit was opnieuw een fase. Het was een legitieme fase, maar veel van de oudere democratieën zijn al uit die fase en er is nu zoveel materiële overvloed dat de mensen het materialisme moe zijn, zij zijn het moe om consument te zijn. Zij verlangen naar een dieper doel in hun leven en daarom is dit opnieuw een reden om ontevreden te zijn over hun leiders, omdat zij hen geen alternatief bieden voor de materialistische levensstijl. Opnieuw, omdat deze leiders niet kunnen beslissen wat voor wezens zij zijn en uit wat voor wezens de bevolking bestaat. Zijn het zondaren, zoals de christenen zeggen, of zijn het geëvolueerde apen, zoals de materialisten zeggen of zijn ze geen van beide? Is er een alternatief voor die twee?

Natuurlijk is dat er, en het is een alternatief waar wij het nu al tientallen jaren over hebben. Steeds meer mensen zijn toe aan dat alternatief in een universele vorm en daarom wil de machtselite, opnieuw, niet dat de status-quo wordt veranderd. Zij gebruiken als argument dat de mensen er niet aan toe zijn om de status-quo te veranderen, maar wie is er anders verantwoordelijk voor dat de mensen er niet aan toe zijn dan degenen die de leiding hebben over die samenleving?

Dus nogmaals, ik straal de allergrootste hypocrisie van die argumenten naar het collectieve bewustzijn, maar nogmaals, kan die situatie worden doorbroken door de machtselite? Nee, want dan zouden zij het al gedaan hebben, als zij dat wilden, want zij hebben de macht om dat te doen. Dus wie kan dat doorbreken? Alleen het volk zelf.

Zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, kan er een moment komen dat er toenemende onrust en ontevredenheid ontstaat in het identiteits-, mentale en emotionele lichaam van de mensen. Zij voelen de spanning, maar zij weten niet bewust hoe ze die spanning een constructieve richting op moeten sturen, zodat die de grootst mogelijke invloed op hun natie heeft. Dan hebben de studenten van geascendeerde meesters een historische kans om mee te doen en jullie oproepen te doen, jullie invocaties op te zeggen en in de eerste plaats jullie eigen bewustzijn te verhogen, zodat jullie het collectieve bewustzijn kunnen optillen en de bevolking de richting geven waar ze naar op zoek zijn.

Dit betekent opnieuw niet dat de mensen allemaal studenten van geascendeerde meesters worden, maar dit betekent wel dat er ineens meer mensen zullen ontwaken en van de ene dag op de andere zullen zeggen: “O, dit concept van directe democratie ligt voor de hand, waarom zouden we niet over die dingen kunnen stemmen? Natuurlijk zijn wij capabel om te weten waarop wij moeten stemmen en wat de juiste richting is voor onze natie. Waarom zouden wij moeten geloven dat de machtselite het beter weet dan ons, spreekt het niet vanzelf dat wij capabel genoeg zijn om dit te weten?” Mijn geliefden, het is vanzelfsprekend dat de mensen capabel genoeg zijn om het te weten en jij weet dit heel eenvoudig, wanneer je erover nadenkt.

 

De beperkingen van intelligentie
Waar heeft de machtselite het altijd over? Zij hebben het over intelligentie. Zij geloven dat zij een intelligente elite zijn die het beter weet dan het volk. Als je dit realistisch bekijkt, zie je dat er in alle groepen van mensen in de samenleving zelfs mensen zijn met een hoog IQ (Zoals die wordt gemeten in een standaard IQ-test); die mensen hebben niet de kans gekregen om iets met die intelligentie te doen via een opleiding of een baan.

Aan de andere kant zou je, als je het helemaal eerlijk doet, de mensen die tot de elite behoren, de politici en de mensen die de grote bedrijven leiden, aan een IQ-test kunnen onderwerpen en ontdekken dat hun score niet hoger uitvalt dan die van de gemiddelde bevolking. Het is gewoon een mythe dat de intelligentste mensen aan de top van democratische samenlevingen staan. Het is een mythe, mijn geliefden. Daarnaast kun je niet zeggen dat een land niet alleen door intelligente mensen kan worden geleid, die hoger scoren dan de standaard IQ-test, omdat zij ook hun hart moeten gebruiken, zij moeten kennis van de situatie hebben, zij moeten wijsheid bezitten. En je zult opnieuw zien dat veel van de mensen die bezitten.

Ik weet dat je daar naar op zoek kunt gaan en jullie weten dat er mensen zijn die zich heel erg op zichzelf richten, die zich heel erg op hun dagelijkse leven richten en hun eigen situatie en wat wij kleine probleempjes noemen. Objectief beschouwd zou je kunnen zeggen dat die mensen zich er gewoon niet genoeg van bewust zijn dat zij goede beslissingen kunnen nemen voor hun land.

Dit kan zo zijn, maar die mensen vormen niet de meerderheid van de bevolking en die mensen zullen op dezelfde manier stemmen als de mensen die zij kennen. Zolang je die brede laag van de bevolking zoekt die zich voldoende bewust is, die genoeg kennis in huis heeft om goede beslissingen te nemen, kan het land inderdaad met succes worden bestuurd met directe democratie. Ik kan je garanderen dat die mensen hun best zullen doen, als je het volk de kans geeft. Als je de mensen niet een kans geeft, zul je in de oudere democratieën steeds meer ontevredenheid, steeds meer onrust zien.

 

Twee wegen naar democratie
Er is groeiende angst voor wat men populisme noemt, maar het is geen populisme. Mensen laten opkomen voor zichzelf en veranderingen eisen, is geen populisme. Het is de toekomst. Je kunt er niet gewoon een fraai label op plakken.

Zoiets zal de heersende elite altijd doen. Er komt een nieuwe beweging op, zij kunnen het niet negeren, dus zij proberen er een label op te plakken en dan proberen zij dat label te definiëren, zodat het gevaarlijk lijkt en dus moet worden gestopt. Mijn geliefden, waarom moet dit worden gestopt? Als de mensen een niet-traditionele kandidaat willen kiezen als president of als parlementslid, waarom mogen de mensen dit dan niet doen? Je kunt al zien dat er binnen ongeveer tien jaar directe democratie in de oudere naties moet komen. Waarom moet die er komen? Nu, dat kan op twee manieren. De verlichte weg is dat de heersende elites begrijpen dat hun tijd voorbij is en dat zij op een vreedzame manier de directe democratie de ruimte moeten geven en dat zij de mensen moeten laten stemmen.

De andere weg is dat de mensen voor die kandidaten zullen blijven stemmen die buiten de gevestigde orde vallen en dat een aantal van die kandidaten onevenwichtig en extreem van aard zijn en dus chaos zullen creëren. Dit zal de heersende elite zo bang maken dat zij zeggen dat het misschien beter is om alle mensen over iets te laten stemmen dan een kleine verkozen minderheid zo’n buitenstaander te laten kiezen waardoor er heel veel chaos en onzekerheid ontstaat. Met andere woorden, zij zullen ineens gaan inzien dat directe democratie het minste kwaad kan en daarom denken ze dat zij nog steeds een klein beetje macht over een directe democratie kunnen houden vanwege de macht die zij over de media hebben. Zij denken dat zij nog op hun bureaucratie kunnen vertrouwen en het land op die manier beïnvloeden.

Dit gebeurt natuurlijk niet, omdat zij niet beseffen dat je de ontwikkeling naar meer bewustzijn van de bevolking niet kunt tegenhouden. Zoals mijn geliefde broeder Master MORE zegt: “Wanneer de mensen het beter weten, zullen zij het beter doen.” Wij komen in een tijd waarin de mensen het beter willen weten. Zij willen het beter weten en daarom zullen zij het beter weten en daarom zullen zij betere beslissingen nemen.

 

Het potentieel om het volk te wekken
Nu wil ik graag alleen maar heel simpel commentaar geven op een paar verkiezingen die op dit moment aan de gang zijn. Wij hebben vorig jaar gezien dat het Britse volk heeft gekozen om de Europese Unie te verlaten. Dit was niet de beste beslissing volgens mij, maar ik respecteer dat het voor het Britse volk in deze fase een noodzakelijke beslissing was, omdat zij de consequenties van hun eigen houding onder ogen moesten zien ten aanzien van hun houding om een eenheid te willen vormen met andere naties. Zij moeten inzien dat zij niet bereid waren om in de Europese Unie te komen met de noodzakelijke bedoeling om een hogere eenheid, een hoger Eenzijn, met andere naties te vormen. Zij moeten hiervan de gevolgen dragen en hoewel er nog veel meer over kan worden gezegd, en dat doen we misschien ook wel in Europa, was het in de eerste plaats een leerzame beslissing voor het Britse volk om die stap te nemen.

Jullie hebben ook gezien dat men in de Verenigde Staten niet heeft gekozen voor de president die voorspeld was, omdat men heeft gekozen voor een kandidaat die meer een buitenstaander was. Opnieuw, we kunnen erover discussiëren of dit de beste beslissing was of juist niet, maar het was een beslissing die het Amerikaanse volk moest nemen om er iets van te leren, zodat zij de kans kregen om te zien of iemand kiezen die buiten de politieke gevestigde orde viel beter was of niet. Of dat er een ander alternatief kon zijn, zodat zij die hele politieke orde en het tweepartijensysteem, zouden kunnen transcenderen.

Er komen ook verkiezingen in Frankrijk en de mogelijkheid bestaat dat een kandidaat Frankrijk uit de Europese Unie haalt. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Frankrijk de Europese Unie verlaat, is het niettemin een noodzakelijke fase voor het Franse volk om de overwegingen te maken als zij hiertoe gedwongen worden.

Hier in Zuid-Korea komen er verkiezingen aan en opnieuw, het is niet zo dat ik hier zit om te zeggen dat wij graag willen dat een specifieke kandidaat wint. Nu, dat kan wel, maar het is niet realistisch dat jullie, onze studenten in Zuid-Korea, in die paar dagen tot aan de verkiezingen het collectieve bewustzijn zo kunnen laten schommelen dat die kandidaten worden gekozen. Niettemin, welke kandidaat er ook gekozen wordt, is het een noodzakelijke stap voor het volk. Niet per se dat dit de beste kandidaat is, de beste keuze vanuit het perspectief van een geascendeerde meester, maar het is niettemin de beste keus in die zin dat de mensen die moeten maken om de volgende stap in de democratische groei van het land te zetten en de bereidheid van de mensen om meer verantwoordelijkheid voor hun land te dragen.

Jullie hebben nu in Zuid-Korea die heel belangrijke stap gezien, waardoor de mensen zich realiseerden dat door naar voren te stappen, door die demonstraties te houden, door ze vreedzaam te laten verlopen, een verandering konden afdwingen. Dit is iets wat veel mensen vorig jaar niet hadden geloofd, toen er voor het eerst werd gesproken over de corruptie van de president. Veel mensen haalden eenvoudig hun schouders op en dachten: “O, zij zal nooit in staat van beschuldiging worden gesteld, zij hoeft geen rekenschap af te leggen, zij kan ermee wegkomen net als die andere politici daarvoor.” Nu zie je dat het mogelijk is om een politicus aansprakelijk te stellen. Het is mogelijk om de mensen hun stem te laten horen.

Dit is een heel belangrijke verschuiving in het collectieve bewustzijn net zoals het in diverse andere democratische naties is geweest en ook in de komende jaren in alle oudere democratieën het geval zal zijn, omdat de mensen veranderen en in plaats van die apathie om te stemmen, omdat zij het gevoel hebben: “O, het maakt niet uit voor wie wij stemmen, omdat het weer dezelfde oude politieke soep zal worden” zullen de mensen wakker worden en zich realiseren: “Wij kunnen inderdaad de toekomst van onze natie beïnvloeden, wij kunnen het politieke proces beïnvloeden. Wij kunnen iets doen en wij willen het doen.” Hierdoor krijgen jullie als studenten van geascendeerde meesters opnieuw een kans. Doe je oproepen, verander je eigen bewustzijn.

 

De bevolking is niet machteloos
Wat heeft Moeder Maria jullie al eerder gezegd? Zij zei: “Accepteer dat de Gouden Eeuw een mogelijkheid is, de werkelijkheid is, die op deze planeet neerdaalt.” Wat hebben jullie nodig om dat te accepteren? Dat jullie beseffen dat jullie niet machteloos zijn. Waar moeten democratieën doorheen? De bevolking moet zich realiseren dat zij niet machteloos is. Jullie, de studenten van geascendeerde meesters, moeten de voorlopers worden van dit besef en ook het besef hebben dat jullie niet machteloos zijn. Waarom zijn jullie niet machteloos? Omdat jullie studenten van geascendeerde meesters zijn. Jullie hebben het potentieel om de open deur te zijn voor het licht en de ideeën die wij willen uitbrengen naar het collectieve bewustzijn. Wanneer jullie de open deur worden, zijn jullie niet machteloos. Voor de mensen is dit onmogelijk, maar voor God niet, bij God is alles mogelijk. Bij de geascendeerde meesters is alles mogelijk.

Kijk eens wat er sinds de eerste conferentie in deze korte tijd is gebeurd in deze natie. Ik zeg je, dit is niet het einde; dit is pas het begin. Wij hebben alleen nog maar de bovenlaag eraf geschraapt van wat mogelijk is, wanneer genoeg mensen bij elkaar komen en onze invocaties opzeggen, onze leringen bestuderen, hun bewustzijn verhogen en accepteren dat wij de voorlopers zijn. Ik verwacht niet dat jullie een nieuwe elite gaan vormen. Ik verwacht niet van jullie dat jullie een bepaalde arrogantie ontwikkelen door te denken dat jullie het beter weten dan het volk. Ik verwacht van jullie dat jullie je realiseren en accepteren dat wanneer jullie met ons willen samenwerken, jullie je kunnen afstemmen op mijn visie voor jullie natie. Je kunt die visie oproepen en je kunt het collectieve bewustzijn een richting opsturen, zodat steeds meer mensen wakker worden en ineens beseffen: “O ja, dit is duidelijk, wij zien nu dat dit de volgende stap is voor ons land.”

Het is niet iets waar de mensen toe worden gedwongen. Het is de consensus die van binnenuit komt, vanuit hun eigen hart, want wat willen de mensen in hun hart eigenlijk? Zij willen wat het beste voor de mensen is en wat het beste voor hun natie is. Dus wanneer zij zien wat het beste is, hoeven zij niet te worden gedwongen om het te accepteren. Zij zullen het beter weten wanneer het hun wordt voorgesteld en wanneer de wegen in de drie hogere octaven zijn gebaand en er dus een opening is om die hogere visie te krijgen over wat er mogelijk is voor hun natie, wat de volgende stap is voor die natie.

Ik weet dat het een lange verhandeling is geweest. Ik weet dat de chakra’s van de meesten van jullie boordevol zitten of zelfs nog meer licht hebben dan je kunt ontvangen, het licht dat jullie kunnen uitgeven. Mijn geliefden, het is de moeite waard voor jullie persoonlijk en voor je groei om op deze manier bij elkaar te komen en bereid te zijn om het licht te ontvangen, het licht te bewaren, het licht uit te geven, zodat je dat gevoel kunt krijgen dat je in de stroom van boven naar beneden zit. Jij zit in de nexus van de stroom van energie in de vorm van een 8 van de geascendeerde meesters, die dan door jullie chakra’s verspreid wordt over de hele bevolking. Het collectieve bewustzijn verandert dan, zodat de ontevredenheid van de mensen een positieve richting op wordt geduwd en zij ineens een positieve manier in de goede richting zien in plaats van alleen maar ontevreden te zijn en de status-quo omver te werpen zonder een richting te hebben.

Jullie hebben gezien hoe de gevallen wezens in vroeger tijden erin zijn geslaagd om de ontevredenheid van de mensen te gebruiken om een gewelddadige revolutie op te wekken die de oude machtselite omverwierp, die werd vervangen door een nieuwe machtselite die nog meer onderdrukte dan de oude. Jullie hebben dit al heel vaak gezien, zelfs in Noord-Korea, waar hetzelfde is gebeurd. Je hebt het gezien in China met Mao, je hebt het gezien bij de bolsjewieken in Rusland en na de Franse revolutie en op heel veel andere plaatsen. Wij willen natuurlijk niet dat dit wordt herhaald en daarom zeg ik, opnieuw, tegen de machtselite, ik spreek tot degenen die goedaardiger zijn dan de machtselites in de gevestigde democratieën: “Het is voor jullie eigen bestwil om wakker te worden en te beseffen dat jullie een directe democratie moeten vormen, hetzij als een verlichte vreedzame overgang of door de mensen te laten stemmen voor steeds extremere kandidaten die meer chaos in jullie natie veroorzaken dan jullie willen.”

Het wordt tijd om degenen te wekken die gewekt kunnen worden en te beseffen dat wij een nieuwe fase zijn ingegaan. Het is onherroepelijk; je kunt de klok op geen enkele manier terugzetten. De status-quo is veranderd en het is voor de democratische naties op de wereld nu een kwestie van de volgende logische stap nemen – en die is Directe Democratie. Heb ik dit voldoende direct gezegd? Ik vertrouw erop en daarom dank ik jullie voor jullie geduld en bereidheid om de open deur te zijn voor Saint Germain, want IK BEN Saint Germain.