Onderscheidingsvermogen kweken door spirituele technieken en leringen

Vraag: In je boek ‘The Song of Life Healing Matrix ’ heeft de Goddelijke Moeder het over het geluidloze geluid dat het universum heeft geschapen. Hier zijn veel mensen die een meditatie gebruiken die Surat Shabd yoga heet, de innerlijk licht en geluidsmeditatie die afstamt van Sint Gabriël van India (een religieuze samenleving). Kun je iets over de relatie tussen die twee vertellen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

Mijn geliefde, er zijn veel methoden op aarde ontwikkeld. Veel methoden zijn gegeven door diverse wezens uit een hoger rijk, waaronder door de geascendeerde meesters. Het geluidloze geluid dat wordt genoemd in het boek over de helende matrix, is natuurlijk geen geluidloos geluid. Het is een geluid dat je niet met je fysieke oren kunt horen, omdat de vibraties hoger zijn dan het oor kan horen. Wij hebben het zo genoemd om je te helpen beseffen dat het niet een geluid is dat in het materiële rijk kan bestaan. De geluidsniveaus die je in het materiële rijk hebt, zouden het materiële rijk niet kunnen scheppen. Dat begrijp je denk ik wel.

Het is belangrijk om dat onderscheid te maken opdat jij niet denkt dat jullie de geluiden die jullie in het materiële rijk hebben, kunnen gebruiken om iets te beïnvloeden wat buiten het materiële rijk is. Door de geschiedenis heen zijn er veel mensen geweest die hebben geprobeerd om bepaalde rituelen, bepaalde matrijzen, bepaalde toverformules te maken die kunnen beïnvloeden wat er in het materiële rijk gebeurt. Zoals Jezus heeft gezegd, zijn er mensen die hebben geprobeerd om de hemel met geweld te nemen, omdat zij denken dat zij een soort ritueel kunnen bedenken dat God of de engelen of de geascendeerde meesters dwingt om hen te geven wat zij willen, om bepaalde fysieke resultaten op te leveren. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk. Je kunt echt niets doen, hetzij met geluid, licht of andere energie die het materiële universum vormt, om een respons uit het spirituele rijk af te dwingen. De lagere vibraties die het materiële universum vormen, hebben helemaal geen macht over het spirituele.

Dit is een regel die je kunt gebruiken om elke methode die is ontwikkeld of mensen die beweren dat zij die uit een hoger rijk hebben ontvangen, te evalueren. Als een bepaalde methode beweert dat die de macht heeft om een bepaalde respons uit het spirituele rijk – of het nu engelen, God of spirituele wezens zijn – op te wekk, dan weet je dat die niet van de geascendeerde meesters komt, omdat zij natuurlijk wel weten dat dit niet mogelijk is.

Nu kun je naar onze invocaties en decreten kijken en dan zeggen: “Nu, hebben die ook niet het effect dat ze licht uit het spirituele rijk oproepen?” En ja, dat is zo, maar zij dwingen dat niet af. Zij dwingen ons niet om het licht te geven. Je begrijpt wel dat hoewel wij een decreet hebben gegeven, bijvoorbeeld een decreet aan Aartsengel Michaël, als jij dat decreet niet met zuivere intenties opzegt, er geen reactie van Aartsengel Michaël komt.

De reden is dat de relatie die je met ons hebt, geen mechanische relatie is. Wij hebben geen blanco cheque gegeven. Wij hebben jullie niet een mechanisch instrument gegeven, zodat je de garantie hebt dat als je een invocatie een bepaald aantal malen hebt opgezegd, dit een bepaald resultaat oplevert. Wij hebben jullie een matrix gegeven die ons in staat stelt om licht uit te geven, als wij daarvoor kiezen. Als wij ervoor kiezen om licht uit te geven, zullen wij dat doen.

Dat gezegd hebbende, kan het natuurlijk wel een bepaald effect hebben als je een willekeurig ritueel doet, omdat er bepaalde rituelen zijn die een effect uit de energie die al in het materiële spectrum aanwezig is, teweegbrengen. Als jij bijvoorbeeld belast wordt door negatieve energie van een bepaalde vibratie en je energie oproept die een hogere vibratie heeft, maar wel uit het materiële spectrum komt, kan dit een positief effect hebben. Maar dat is niet hetzelfde als licht oproepen uit het geascendeerde rijk, omdat dit licht niet mechanisch wordt uitgegeven. Het wordt uitgegeven als wij daarvoor kiezen, door de zuiverheid van de intentie te evalueren.

Je begrijpt dat er dus wel mensen zijn die invocaties en decreten kunnen opzeggen, maar geen enkele respons van ons krijgen, omdat hun intentie niet zuiver is. Er zitten echter maar heel weinig mensen in deze situatie. De overgrote meerderheid zal respons van ons krijgen, maar die respons wordt zo geformuleerd dat die is gebaseerd op hun persoonlijke situatie. Het is wel duidelijk dat wanneer wij een techniek uitgeven, zoals invocaties, dat zij niet van je vragen dat je totaal zuivere intenties hebt wanneer je die begint te gebruiken.

Een invocatie is bedoeld om je een bepaald probleem te laten overwinnen. Wij eisen natuurlijk niet dat je dit probleem al hebt opgelost voor je aan die invocatie begint. Dan zou het geen zin hebben om de invocatie op te zeggen. Je beseft dat als je een enigszins zuivere intentie hebt, het effect zal hebben als je de invocaties en decreten opzegt, maar de hoeveelheid licht die wij uitgeven, zal juist genoeg zijn om je bij de volgende stap op je pad te brengen. Als wij te veel licht zouden uitgeven, zou je daar niet mee om kunnen gaan. Wanneer je die stap neemt, heb je een zuiverder intentie om je invocaties en decreten op te zeggen en dan kunnen wij meer licht op dat niveau uitgeven.

Dit wordt een persoonlijk proces tussen jouw en de meesters aan wie je oproepen doet. Wij bekijken jouw levenstroom en wij geven je precies de hoeveelheid licht die je nodig hebt om de volgende stap te nemen. Maar wij geven je niet meer dan je aankunt op een bepaald moment. Dit is natuurlijk het voordeel als je met de geascendeerde meesters werkt, omdat niet zozeer een techniek in de buitenwereld die respons opwekt, maar je bouwt een relatie met ons op.

Wat zeg ik nu eigenlijk, mijn geliefde: Wanneer ik een invocatie uitgeef, dan is het niet zo dat ik die eenvoudig zomaar aan de wereld geef en dan geen aandacht meer schenk aan degene die hem opzegt. Wanneer iemand een invocatie opzegt die ik heb uitgegeven, is er een aspect in mijn bewustzijn dat zich ogenblikkelijk afstemt op die levenstroom. Dan werk ik persoonlijk met die levensstroom samen, want degenen die geascendeerd zijn, hebben het vermogen in hun bewustzijn om zich tegelijkertijd op vele, vele mensen af te stemmen. Wanneer vijftig personen tegelijkertijd een invocatie opzeggen, zijn er meerdere meesters die met jou persoonlijk werken en precies de juiste hoeveelheid die je persoonlijk aankunt, aan jou geven. Natuurlijk vermenigvuldigen wij ook jouw oproepen, gebaseerd op het aantal dat van jullie bijeenkomt, zodat wij dan meer effect op het collectieve niveau kunnen uitoefenen dan de hoeveelheid licht die wij aan jou persoonlijk geven.

Op dit moment willen wij niet per se de boodschapper gebruiken om al te veel specifieke technieken of leringen of goeroes of boodschappers te bespreken die er op de wereld zijn. Dit is om diverse redenen en daarom proberen we jullie wat algemene aanwijzingen te geven die je kunt gebruiken om veel verschillende leringen en technieken te evalueren. Eén heel belangrijke regel is, zoals ik al zei: Als een lering of techniek beweert dat hij een automatische of mechanische respons uit het spirituele rijk kan opwekken, dan weet je dat er iets aan mankeert.

Je zult ook in staat zijn om elke techniek die zegt dat hij je elk resultaat, zelfs als het een fysiek resultaat is, kan garanderen, in het algemeen te beoordelen. Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, is alles onderworpen aan de vrije wil. Er komt een bepaald moment waarop je iets moet begrijpen en het besluit moet nemen dat je de beperkende matrix loslaat, om echt een bepaalde voorwaarde, of het nu fysieke heling of iets spiritueels, of mentaals of emotioneels is. Er zit daarom een limiet aan wat een goeroe, een heler of andere dokter voor jou kan doen. Je moet altijd de mensen bekijken die beweren dat zij iets voor jou kunnen betekenen en je moet beoordelen of zij een zuivere intentie hebben of dat zij jou afhankelijk van hen willen maken, dat je hen volgt, of ze willen jou laten denken dat jij geen vorderingen zonder hen kunt maken.

Een ware leraar wil natuurlijk dat jij vrij wordt en in je eigen onderhoud kunt voorzien, waardoor je naar binnen gaat en contact maakt met jouw eigen hogere wezen. Je legt contact met de geascendeerde meesters in jou, zodat je heling, aanwijzing en informatie uit die bron ontvangt. Iets wat van buitenaf komt, heeft alleen maar tot doel om dat innerlijke proces te stimuleren, om jou verticaal contact te laten leggen met jouw IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters. Alles wat van buitenaf komt en probeert je afhankelijk te maken van een bepaalde leraar of organisatie heeft uiteindelijk geen zuivere intentie. Dit wil niet zeggen dat er geen goed bedoelende mensen zijn die zuivere intenties hebben voor zover zij dat kunnen bekijken, maar die zich nog niet bewust zijn van het ware proces.

Je begrijpt dat er veel indelingen in het materiële rijk zijn en het menselijke bewustzijn heeft de neiging om zichzelf apart te plaatsen van andere mensen of leringen, of van andere wezens in het algemeen. Ideeën, ideologieën, politieke stelsels, naties, spirituele leringen, zijn geneigd zich apart te plaatsen en te zeggen: “Wij verschillen heel veel van al die anderen en wij kunnen je iets geven wat niemand anders je kan geven en daarom moet je bij onze beweging, onze cirkel, komen en daar blijven.”

Je begrijpt wel dat die indelingen in het spirituele rijk niet bestaan, mijn geliefde. Je kunt de indelingen die je op het fysieke vlak ziet, niet op de geascendeerde meesters projecteren. Je kunt niet zeggen dat er meesters uit het oosten komen of dat meesters meer met het oosten werken, of meesters die uit het westen komen. In het geascendeerde rijk bestaan geen indelingen. Wij zien niet dat wij behoren tot een bepaalde indeling die je op aarde kunt maken. Je ascendeert alleen maar wanneer je alle indelingen transcendeert.

Daarom vormen wij, in het geascendeerde rijk, een universele spirituele broederschap en wij hebben maar één doel en dat is ieder afzonderlijk bevrijden. Daarom hoeven wij geen organisatie te vormen die zichzelf afscheidt en zegt dat wij jou een bepaald resultaat kunnen garanderen als je loyaal aan die organisatie, de leringen, de goeroe, op de wereld bent. Dat is onze intentie niet, dat is het ook nooit geweest, wat sommige studenten ook denken. Wij proberen de wereld niet te redden door middel van één bepaalde boodschapper, één bepaalde goeroe, één bepaalde organisatie, of één bepaalde leer. Wij proberen met alle mensen persoonlijk aan de slag te gaan en hen middelen en leringen te geven die hen kunnen helpen om de volgende stap op hun pad te doen, ongeacht waar zij zitten.

Wanneer je naar de reikwijdte kijkt van het bewustzijn dat op aarde bestaat, dan zou je moeten weten dat het niet mogelijk is om één leer, of één organisatie te vormen die iedereen kan helpen. Daarom moet je (h)erkennen dat wij eigenlijk met veel verschillende mensen werken en met veel verschillende mensen over de hele wereld hebben gewerkt. Daarom hebben wij bepaalde leringen en technieken uitgegeven voor mensen die een bepaald niveau hadden om de mensen die op dat niveau zaten, te helpen om de volgende stap omhoog te doen.

Je moet begrijpen dat er een bepaald bewustzijnsniveau is, er zijn bijvoorbeeld mensen beneden het 48e bewustzijnsniveau. Het is mogelijk om een lering, hulpmiddel, of techniek uit te brengen, die de mensen die beneden dat niveau zijn, kan helpen. Het is mogelijk dat er mensen geïncarneerd zijn die dat hulpmiddel of idee kunnen ontvangen en het zo beginnen te verspreiden, maar die mensen zijn niet in staat om almaar met ons in contact te staan. Je moet erkennen dat wanneer wij iets op dat bewustzijnsniveau uitgeven, wij er geen invloed meer op hebben wat de mensen ermee doen, als wij het eenmaal hebben gegeven.

Daarom zijn er vele voorbeelden van dat wij iets hebben uitgegeven dat oprecht was, toen het werd uitgegeven, maar dat de mensen er iets van hebben gemaakt dat hen in staat stelde om anderen te manipuleren. Zij kunnen een serieus hulpmiddel gebruiken met een onzuivere intentie. In veel gevallen hebben zij ook het originele idee of middel ontwikkeld tot iets wat bijna het tegenovergestelde is van het oorspronkelijke idee en de oorspronkelijke intentie. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de katholieke kerk de leringen van Jezus heeft verdraaid, maar er zijn vele andere voorbeelden van ideeën en technieken die wij hebben uitgegeven, die echt waren toen wij ze op de wereld brachten. Zoals ik al zei, wanneer de mensen een idee ontvangen en niet in staat zijn om constant met ons in contact te blijven, hebben wij geen invloed op wat zij ermee doen.

Je weet dat wij zelfs de laatste eeuw heel uitgebreid leringen door een beperkt aantal boodschappers hebben uitgebracht en dat bepaalde organisaties een tijdlang door ons zijn gesponsord. Wanneer een organisatie geen boodschapper meer heeft die direct in contact staat met het geascendeerde rijk, dan moeten wij de lering en de organisatie loslaten. Wij hebben geen directe invloed op wat de leiders en leden van een bepaalde organisatie doen met die organisatie en lering. Wij kunnen alleen maar hopen dat zij de lering blijven publiceren in de oorspronkelijke vorm, omdat de mensen die dan kunnen vinden en de lering gebruiken om er hun eigen innerlijk contact mee te krijgen.

Wij kunnen ook alleen maar hopen dat een bepaalde organisatie haar leden aanraadt om de lering en de hulpmiddelen te gebruiken om dat innerlijke contact met de geascendeerde meesters te vestigen in plaats van de leiders van die organisatie te volgen. Dit is in principe met het christendom gebeurt. In het begin van de christelijke beweging begrepen veel mensen dat het nodig was om rechtstreeks persoonlijk innerlijk contact met Jezus te krijgen. Maar er was ook een bepaald aspect in dat christendom dat doctrines en een gezamenlijke aanpak wilde die meer de nadruk zou leggn op de organisatie in de buitenwereld en een gezamenlijke doctrine. Dit werd op den duur de katholieke kerk en die daar een eind aan maakte en zei: “Wij zijn de enige ware vertegenwoordigers van Christus en daarom moeten de mensen naar ons luisteren en wij moeten de mystieke bewegingen de kop indrukken.” Deze ontwikkeling ben je steeds weer in de geschiedenis tegengekomen.

Je kunt in elke lering, in elk hulpmiddel, kijken of er iets van waarde bij zit, iets van universele waarde. Dan kun je kijken of de mensen die dat aanprijzen, het ook doen. Hebben zij zuivere bedoelingen? Of proberen ze jou aan een organisatie in de buitenwereld te binden? In bepaalde gevallen kun je de techniek wel gebruiken, maar de organisatie mijden en daarom moet jij je eigen persoonlijke onderscheidingsvermogen ontwikkelen, mijn geliefde. De belangrijkste reden dat wij niet willen dat deze boodschapper jou antwoorden geeft over specifieke leringen, is dat wij willen dat jij de hulpmiddelen gebruikt die wij tot nu toe hebben gegeven om persoonlijk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Wij willen je niet een lering geven opdat jij kunt zeggen: “O, die lering moeten wij vermijden, omdat de geascendeerde meesters zeggen dat die niet van hen komt.” Je moet begrijpen dat er een reden is waarom jij je tot een bepaalde lering voelde aangetrokken.

Jij moest de ervaring meemaken hoe het was om bij die leer te horen, omdat het een onderdeel van jouw pad was, het vormde een onderdeel om onderscheidingsvermogen te krijgen en te leren begrijpen wat in jou resoneert, wat volgens jou klopt. Dit kan alleen maar als jij ermee experimenteert. Begrijp je dat wij een bepaalde boodschapper niet willen gebruiken om jouw een leer in de buitenwereld te geven die ervoor zorgt dat jij je onderscheidingsvermogen niet gebruikt?

Het is niet zo dat jij, omdat je deze lering hebt gevonden nooit meer iets anders hoeft te bestuderen. Velen van jullie moeten bepaalde leringen in de wereld bestuderen om bepaalde ervaringen op te doen die je zullen helpen om onderscheidingsvermogen te krijgen. Jouw pad is een heel ingewikkeld pas en wij willen niet dat jij de lering die wij door deze boodschapper hebben gegeven, gebruikt om te zeggen: “O, nu ik deze lering van de geascendeerde meesters heb gevonden, kan ik alle andere negeren.” Je moet altijd je onderscheidingsvermogen gebruiken om te voelen of je een bepaalde lering op de wereld moet bestuderen, omdat het een deel van jouw persoonlijke pad is.

Nogmaals, de lering die wij nu door deze boodschapper geven, moet je niet in termen van buitensluiten zien, maar je moet dit als een soort ruggengraat van je spirituele pad beschouwen, maar niet als het enige aspect van jouw spirituele pad. Als je intuïtief het gevoel hebt dat je iets anders wilt bestuderen, doe dat dan in ieder geval. Het betekent niet dat je deze lering moet vergeten, maar het betekent dat jij je een tijdlang ergens anders op moet focussen en dan kom je misschien terug en bestudeer je deze lering weer en dan neem je de volgende stap op je pad.

Dan bewandel je dit pad je hele leven en je volgt je intuïtie in plaats van je dagelijkse denkgeest een mentaal kader van deze lering te laten vormen en te zeggen: “Ik luister niet meer naar mijn intuïtie, want ik heb besloten om de rest van mijn leven in dit kader te blijven.” Mijn geliefde, de menselijke geest wil kaders uit alles vormen, maar je ascendeert niet als je in een bepaald kader blijft zitten. Je ascendeert alleen maar als je alle kaders transcendeert die menselijke wezens op, gevallen wezens, of jouw eigen ego en dagelijkse denkgeest hebben geschapen.