Wanneer er niets in je leven lijkt te veranderen

Vraag: ik heb mijn best gedaan om mijn fysieke, materiële en spirituele situatie te verbeteren. Ik heb het gevoel dat er niets is veranderd, dus kun jij me enig advies geven over hoe ik mijn leven moet verbeteren.

Kim: Heb je ook spirituele hulpmiddelen gebruikt of fysiek maatregelen genomen?

Vraag: Hij en mensen in zijn omgeving hebben elke methode of diverse religieuze leringen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld meditatie en rituelen en zij hebben niets gemerkt van hun toewijding bij het mediteren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea

Het is belangrijk dat je beseft dat als je leven niet veranderd is, jij iets nog niet hebt geprobeerd. Nu, dat kan zijn dat je veel dingen in de buitenwereld hebt gedaan, maar als er niets is veranderd, moet je een stapje achteruit doen en kijken naar subtielere houdingen en overtuigingen die je hebt. Je moet naar jezelf kijken en jezelf een paar vragen stellen over hoe jij het leven bekijkt.

We zien een heel gebruikelijk syndroom bij veel spirituele en religieuze mensen. Het syndroom is het duidelijkst aanwezig bij religieuze mensen die zijn opgevoed met het traditionele concept van God dat je in verscheidene westerse religies ziet, waarin men God beschouwt als een God die ver weg is in de lucht of dat ik als de Goddelijke Moeder wordt beschouwd. Men kijkt naar ons als een soort kerstman, die bepaalde verlangens en jouw wensen moet vervullen. Er zijn veel katholieken die geloven dat ik bij toverslag verschijn en al hun problemen voor hen oplos, als zij naar de kerk gaan en een paar weesgegroetjes opzeggen en een kaarsje aansteken.

Wij zien vele, vele religieuze mensen die een oefening doen en dan verwachten dat hun leven, door een soort magie, zal veranderen. Wij zien ook bij mensen die meer bezig zijn met spiritualiteit dat zij geloven dat een uiterlijke techniek, van meditatie tot invocaties of decreten, genoeg is om hun leven te veranderen, maar dit is een misvatting van wat het spirituele pad is. De misvatting zit eigenlijk heel diep, omdat men er in de eerste plaats niet in slaagt om te zien wat het belang van vrije wil is.

Vele, vele mensen die zich bewust worden van de spirituele kant van het leven, worden gewekt omdat zij de wens hebben om iets aan hun situatie op de wereld te veranderen. Wij zien bijvoorbeeld mensen die een ziekte meemaken en die dan horen dat er een mogelijkheid is die hen helpt om te genezen als zij een spirituele oefening doen. Dus die beginnen dan met een spirituele oefening met het specifieke doel om een concreet fysiek probleem op te lossen. Zij kunnen overvloed willen en denken dan dat zij die overvloed op magische wijze in hun leven kunnen brengen als zij een bepaald aantal decreten, invocaties of affirmaties opzeggen.

Wanneer je de leringen die wij hebben gegeven, begrijpt dan besef je dat de fysieke situatie in jouw leven een product is van wat er in de drie hogere lichamen, jouw emotionele, mentale en identiteitslichaam aan de hand is. Om jouw fysieke situatie echt te veranderen, moet je veranderen wat er aan de hand is in jouw drie hogere lichamen. Onze leringen en hulpmiddelen zijn bedacht om je hiermee te helpen en als je die leringen en hulpmiddelen toepast, zul je in de loop der tijd in staat zijn om systematisch te veranderen wat er in jouw drie hogere lichamen gebeurt.

Voor de meeste mensen is hier een aanzienlijke tijd voor nodig, waarbij ik het heb over diverse jaren, misschien wel meer, misschien één decennium of twee, om belangrijke veranderingen in de drie hogere lichamen door te voeren. Daarom zei Jezus dat jij je ziel bezit als je geduld hebt, dat je niet zo ongeduldig wordt dat je het opgeeft voor je iets fysiek gemanifesteerd ziet.

Vele, vele mensen proberen een techniek uit, om een bepaalde verandering te zien en ze hebben het idee dat dit binnen een bepaalde tijd gebeurt. Als dit niet zo is, geven ze de brui aan de techniek. Sommigen stappen over op een andere techniek, anderen geven het hele idee op dat dit kan helpen. Je ziet dat veel mensen het al opgeven voor er tijd is om de verandering op de drie hogere niveaus van je geest naar het fysieke vlak door te voeren.

Nu, nogmaals, als je onze leringen toepast, kom je op het punt dat je de overtuigingen, de energie, de wonden in jouw drie hogere lichamen hebt getransformeerd en dan zijn er geen blokkades meer in die drie hogere lichamen om een verandering in jouw uiterlijke situatie tot stand te brengen. Maar je moet twee dingen in overweging nemen. In de eerste plaats dat de situatie in de buitenwereld ook andere mensen erbij betrekt, zoals bijvoorbeeld je ouders en familie, dan kan de verandering bij jouzelf niet altijd een verandering in de uiterlijke situatie met zich meebrengen.

Als andere mensen niet willen veranderen, dan kunnen er praktische dingen zijn waardoor iets niet verandert als jij jezelf verandert. Je moet ook altijd de vrije wil van de andere mensen in ogenschouw nemen. Dan heb je de optie om uit die situatie te stappen en zo een verandering tot stand te brengen. Maar je kunt niet altijd verwachten dat andere mensen veranderen en je kunt niet verwachten dat andere mensen ook veranderen als jij verandert. Nogmaals, we kunnen jouw decreten en invocaties niet aanwenden om de vrije wil van andere mensen te schenden.

De tweede factor waar jij je bewust van moet zijn, is dat om bepaalde praktische veranderingen in jouw situatie op de wereld door te voeren, moet jij bepaalde beslissingen nemen en tot bepaalde acties overgaan. Er zijn vele, vele mensen die geloven dat zij maar één maal hoeven te bidden of invocaties op te zeggen om een bepaalde verandering tot stand te brengen. Dat ik, of God of een andere meester, op een dag als bij toverslag, tussenbeide kom en de situatie in hun wereld verander.

Wanneer je begrijpt wat vrije wil is, dan besef je dat jouw situatie in de buitenwereld, zoals die er nu uitziet, een onderdeel vormt van jouw leerproces, jouw groeiproces. Jij moet je ervan bewust zijn en je moet je realiseren dat jouw situatie zoals die op dit moment is, in grote mate het gevolg is van keuzes die jij, vaak in een vorig leven, hebt gemaakt. Je kunt de invocaties opzeggen om jouw drie hogere lichamen te zuiveren, maar voordat die verandering er fysiek komt, moet jij heel bewust bepaalde beslissingen nemen. Je moet bereid zijn om naar jezelf te kijken en de patronen te bekijken die je in dit leven kunt zien, toen je geen beslissingen hebt willen nemen.

Vele, vele keren zien wij, mijn geliefden, dat er bij mensen maar één ding in de weg staat van een verandering in hun leven en dat is dat zij één beslissing maar niet willen nemen. Wij kunnen ook zien dat zij die beslissing of die soort beslissing, eerder in dit leven of in vele eerdere levens, niet wilden nemen. Je kunt in een vorig leven zo gewond zijn geraakt, nadat je een bepaalde beslissing had genomen, of zo beïnvloed zijn door de consequenties ervan, dat je onbewust hebt besloten dat je nooit weer zo’n beslissing wilde nemen.

Vele, vele mensen gaan zo door het leven, en zij gaan eigenlijk met het leven om op een manier die wordt gebaseerd op de onbewuste beslissing dat zij bepaalde beslissingen niet willen nemen, er zijn bepaalde ervaringen die zij niet willen meemaken, er zijn bepaalde ervaringen die zij niet weer willen meemaken. In werkelijkheid willen zij niet de leiding over hun leven hebben, zij zijn niet eens bereid om echt te beslissen: “Wat wil ik in het leven en wat moet ik doen om dat te bereiken?” Bijvoorbeeld (om je een basaal voorbeeld te geven) er kunnen mensen zijn die zo bang zijn om een fout te maken dat zij zichzelf er niet toe kunnen zetten om een opleiding te volgen en dan misschien voor hun examen te zakken. Maar die mensen hebben wel een droom over een bepaalde baan, maar de enige praktische manier om die baan te krijgen is door een opleiding te doen en daarvoor te slagen.

Als jij atoomgeleerde wilt worden, moet je naar een universiteit en dat onderwerp bestuderen. Je kunt niet voor jouw altaar gaan zitten en rozenkransen opzeggen of bidden en dan denken dat je op een dag een papiertje krijgt waarop staat dat jij een graad hebt als atoomwetenschapper. Dit geldt natuurlijk ook voor veel andere situaties in het dagelijkse leven, waarin we zien dat mensen geen verandering meemaken of alleen maar een verandering verhinderen, omdat zij één beslissing niet willen nemen. Zij willen in werkelijkheid niet in de spiegel kijken en zeggen: “Hoe verander ik mezelf, mijn houding, mijn psyche, om die verandering op de wereld teweeg te brengen?” Zij willen niet de leiding over hun leven nemen en zij willen dus geen meesterschap over hun leven krijgen.

Er zijn veel spirituele studenten die al jaren de leringen van de geascendeerde meesters volgen. Zij hebben aan hun psychologische problemen gewerkt, zij hebben hun drie hogere lichamen gezuiverd, zij hebben eigenlijk een bepaald niveau van meesterschap bereikt of vele talenten ontplooid. Maar zij durven dit niet letterlijk te erkennen en ernaar te handelen, zij durven hun meesterschap niet op te eisen, zij durven zichzelf niet als meester te beschouwen, zichzelf als meester zien en als meester te handelen. Wij willen natuurlijk graag dat de mensen dit overwinnen, zodat je dat meesterschap dat velen van jullie op innerlijk niveau al hebben, tot uitdrukking kunt brengen. Maar op de een of andere manier wil jij een bepaalde beslissing niet nemen om dat meesterschap te manifesteren en dat op het fysieke vlak te manifesteren.