Op den duur zullen alle dieren verdwijnen

Vraag: Ik heb een vraag over de natuur. Komen er ook veranderingen in de natuur en dierenwereld als de Gouden Eeuw zich openbaart en het bewustzijn hoger wordt? Ik heb mij bijvoorbeeld altijd afgevraagd waarom er dieren als slangen en schorpioenen bestaan.

Antwoord: van Geascendeerde Meester Moeder Maria:

Ja, er zullen drastische veranderingen in de natuur komen en ingrijpende veranderingen in de dierenwereld. Zoals Saint Germain heeft gezegd, houden wij enigszins rekening met – dit is de wijsheid van de Moeder – waar de mensen in bewustzijn zijn, wat zij kunnen accepteren, in hoeverre zij zich kunnen onttrekken aan de huidige omstandigheden. Je begrijpt dat de geascendeerde meesters een wankel evenwicht moeten bewaren.

De mensen hebben de huidige omstandigheden geschapen met hun huidige bewustzijn, maar omdat zij zich hier niet van bewust zijn, omdat zij naar een heel dichte bewustzijnsstaat zijn afgedaald, herkennen zij niet dat zij veel van de omstandigheden die je momenteel op aarde ziet, in vorige levens of in andere tijden, samen hebben geschapen. Nu zijn ze deze omstandigheden als natuurlijk gaan beschouwen – door God geschapen of het resultaat van een evolutionair proces. Zij denken dat ze onvermijdelijk zijn en dat zij niet bij machte zijn om er iets aan te veranderen. Veel mensen hebben natuurlijk ook een emotionele gehechtheid ontwikkeld aan hoe het momenteel op aarde is.

Wij hebben vroeger al leringen gegeven dat veel dieren werden geschapen door het dualiteitsbewustzijn. Zij werden geschapen na de zondeval door de lagere bewustzijnsstaat. Slangen, giftige dieren, giftige insecten, zijn een uitdrukkingsvorm van de lagere aspecten van het dualiteitsbewustzijn. Van veel dieren die je tegenwoordig op aarde ziet, zou je kunnen zeggen dat zij in werkelijkheid vanuit het astrale rijk waar die vorm bestaat, zijn overgelopen. Geleidelijk aan hebben zij zich door de tijd heen fysiek gemanifesteerd doordat de mensheid haar bewustzijn heeft verlaagd of zelfs bepaalde matrijzen heeft gevormd.

Als je begrijpt wat er eerder werd gezegd over het effect van dit overlopen van het astrale naar het fysieke vlak, met betrekking tot Ufo’s of draken of eenhoorns, dan is het in feite mogelijk dat mensen, grote aantallen mensen, hun bewustzijn zo goed op het astrale vlak kunnen afstemmen dat zij een gedachtevorm uit het astrale rijk naar het fysieke vibratieniveau kunnen trekken, zodat die zich als een fysiek dier manifesteert.

Deze lering hebben wij vroeger gegeven, maar wij hebben min of meer in de lucht laten hangen hoeveel dieren op aarde op deze manier werden geschapen. Wij hebben dat enigszins opengelaten om de mensen te laten geloven dat in ieder geval een paar dieren een hogere realiteit hebben en dus niet worden verwijderd wanneer de aarde ascendeert. Dit kwam, nogmaals, omdat wij beoordeelden waar de mensen aan toe waren.

Nu vraag je hiernaar en jullie hebben een hoger niveau van inzicht gekregen, dus ik kan je de waarheid vertellen: 100% van de dieren die je momenteel op aarde ziet, zullen verdwijnen wanneer de aarde wordt verheven. Geen enkel dier, vogel, dierlijke vorm, in principe geen enkele plant, heeft zo’n zuivere staat dat zij hun huidige vorm kunnen handhaven als de aarde in vibratie wordt verheven.

Ik heb het niet over de allerlaatste ascensie van deze sfeer waarin jij je bevindt. Ik heb het gewoon over het geleidelijke verheffen van de aarde. Er zullen bepaalde momenten komen waarop bepaalde dieren zullen uitsterven, omdat een cruciaal aantal mensen het bewustzijn is ontstegen dat die astrale gedachtevorm heeft geschapen en naar het fysieke vlak heeft gehaald. Waarom is de dinosaurus uitgestorven? Er waren misschien fysieke oorzaken die de wetenschap kan aanwijzen die daar een rol in speelden, maar de ware reden was dat een cruciaal aantal mensen het bewustzijn had getranscendeerd dat die dieren in het leven had geroepen. Hetzelfde geldt voor alle dieren die er momenteel zijn. Veel onevenwichtigheden die je in de natuur ziet, bestaan dan niet meer. Er komt een moment waarop zelfs de materie zelf minder dicht wordt, transparanter wordt.

Ik wil je hier niet mee belasten, maar je moet je ervan bewust zijn dat je aan niets gehecht kunt zijn. Je kunt niet aan welke vorm op aarde ook gehecht zijn, wanneer je echt maximale spirituele vooruitgang wilt boeken. Je moet bereid zijn om alle vormen die je ziet, te onderzoeken.

Je moet ook, zoals wij in deze dictaten hebben gezegd, niet zo gehecht zijn een aan specifieke vorm dat die jou blind maakt voor de hogere vorm die al in het identiteitsrijk, in het hogere identiteitsrijk, bestaat, die erop wacht dat jij je aandeel doet om die van het identiteitsvlak, naar het mentale, door het emotionele vlak heen, naar het fysieke vlak te brengen. Je ziet in dat de aarde op die manier wordt verheven – door de gevoeligste en de meest spirituele mensen die zich afstemmen op de hogere gedachtevormen en die ze daarna, door hun aandacht, naar het fysieke vlak brengen.